Årsrapport Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr regnskabsår 1

2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning... Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgørelse... Balance Pengestrømsopgørelse.. Noter

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S c/o Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 26. februar 2007 Regnskabsår: 1. januar 31. december Direktion: Bestyrelse: Bankforbindelse: Revisor: Peter Kock Mark Alexander Luscombe, formand Thorkild Kokholm Christian Ricco Vittorio Madsen Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 2013 Direktion Peter Kock Direktør Bestyrelse Mark Alexander Luscombe Formand Thorkild Kokholm Christian Ricco Vittorio Madsen 4

5 Den uafhængige revisorerklæring Til aktionærerne i Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S Vi har revideret årsregnskabet for Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsragenskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 4. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor 5

6 Ledelsesberetning 5 års hoved- og nøgletalsoversigt Hovedtal resultatopgørelse (tkr.) Renteindtægter 2,717 5,094 5,186 5,430 8,243 Renteomkostninger -1,848-3,281-2,657-3,420-10,911 Netto renteindtægter 869 1,813 2,529 2,010-2,668 Udbytte af kapitalandele 3,691 4, Kursregulering af obligationer 4,354 10,785 5,090 2, Kursregulering af aktier mv. 12,567-9,859 25,358 33,045-55,890 Kursregulering af afledte fin. instr ,541-17, ,192 Kursregulering af valutakonti Resultat før omkostninger 21,965 4,168 15,815 38,277-75,131 Driftsomkostninger -2,187-3,161-2,520-2,372-2,801 Resultat før skat 19,778 1,007 13,296 35,905-77,932 Skat ,873 8,458 Årets resultat 19, ,296 28,032-69,474 Hovedtal balance (tkr.) Obligationer/kreditobligationer 115, , , , ,480 Aktier og investeringsbeviser 120, , , , ,514 Afledte finansielle instrumenter, netto 1,643-2,511-7,035-1,511-13,566 Egenkapital 122, , , , ,904 Balance 238, , , , ,363 Antal aktier 1,700,000 1,700,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 Nøgletal* Gearing i pct. af egenkapital 94% 108% 101% 93% 111% Obligationer i pct. af aktiver 48% 50% 47% 46% 50% Aktier i pct. af aktiver 51% 49% 53% 53% 46% Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat * Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning for Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Hovedaktivitet Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S investerer i børsnoterede obligationer og aktier samt afledte finansielle instrumenter, finansieret ved en kombination af egenkapital og fremmedkapital. Selskabet henvender sig til langsigtede investorer med det formål at levere et risikojusteret afkast, der er højere end i en global aktieportefølje. Strategi Baggrunden for etableringen af selskabet var et ønske om at tilbyde private og professionelle investorer et attraktivt investeringsalternativ til traditionel aktie- og obligationsinvestering. Den overordnede målsætning er at skabe et risikojusteret årligt afkast, der set over en længere periode er højere end i en global aktieportefølje. Det er ligeledes målet at maksimere det forventede afkast i forhold til porteføljens samlede risiko. Dette forventes opnået ved at investere i en gearet portefølje af flere forskellige aktivtyper såsom danske stats- og realkreditobligationer, danske og udenlandske aktier, virksomhedsobligationer og obligationer udstedt i højrentelande, finansielle instrumenter og valuta. Regnskab Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S har i 2012 realiseret et resultat før driftsomkostninger på tkr. Nettoresultatet efter driftsomkostninger blev tkr. Afkastmæssigt har alle aktivtyper (obligationer, aktier og alternativer) bidraget positivt til resultatet, hvor særligt aktier og alternativer har leveret flotte afkast. Samtidig har der været markante fald i både renteudgifter og dirftsomkostninger, hvilket samlet har betydet en væsentlig stigning i nettoresultatet efter driftsomkostninger sammenholdt med resultatet for Målt på indre værdi har Selskabet haft en positiv udvikling på 18,81%. En global aktieportefølje målt på MSCI World er i samme periode steget med 14,16% Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. 6

7 Ledelsesberetning Aktivsammensætning Overordnet set er aktiverne fordelt med 50% obligationer, 20% alternativer og 30% aktier. På generalforsamlingen den 27. marts 2012 blev det besluttet at give investeringsrammerne mere fleksibilitet og tilpasse dem til det nuværende lave renteniveau. Således er aktiverne underopdelt med ca. 30% i almindelige danske realkredit- og statsobligationer, 20% i udenlandske virksomhedsobligationer (investment grade), 10% i udenlandske virksomhedsobligationer (High Yield), 10% i Emerging Markets obligationer og ca. 30% i aktier, hvoraf danske aktier udgør cirka 10%. Beholdningerne af virksomhedsobligationer (High Yield) og Emerging Markets obligationer er regnskabsteknisk klassificeret som aktier. Beholdningerne af virksomhedsobligationer (Investment Grade) er regnskabsteknisk klassificeret som obligationer. Obligationer Renteindtægterne på den danske obligationsbeholdning har været tkr. Kursregulering af obligationerne har bidraget med tkr og det samlede bidrag fra obligationsporteføljen har således været tkr. i Aktier mv. Aktier og alternativer har samlet bidraget positivt med tkr., hvoraf stammer fra kursregulering og stammer fra udbytter. Af det samlede afkast for aktier og alternativer relaterer tkr. sig direkte til aktier og tkr. sig direkte til alternativer. Afledte finansielle instrumenter De afledte finansielle instrumenter har været anvendt til optimering af fremmedkapitalen via valutaterminskontrakter i CHF. Derudover er der foretaget valutaafdækning af aktiverne i JPY og USD. Valutakontrakterne har bidraget positivt til årets resultat med 721 tkr. Skat af årets resultat Folketinget vedtog den 5. februar 2009 lov nr. L23, der medførte en ændring af definitionen af investeringsselskaber i aktieavancebeskatningslovens 19. Ændringen medførte, at Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S skulle overgå fra beskatning som almindeligt selskab til beskatning som investeringsseslskab. Konsekvensen var, at Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S blev skattefrit og skal således ikke betale skat af hverken aktie eller obligationsinvesteringer - dog undtaget 15% beskatning af eventuelt udbytte på danske aktier, hvilket for 2012 i alt andrager 204 tkr. Egne aktier Selskabet har benyttet sin mulighed for at erhverve egne aktier, og har i 2012 erhvervet nominelt kr., hvorved selskabet ejer egne aktier for i alt nominelt kr., hvilket svarer til 27.06% af den nominelle aktiekapital og 27.06% i stemmeandel. I henhold til gældende regler er køb af egne aktier modregnet direkte i egenkapitalen. Fremmedkapital Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S har en målsætning om en gearing på cirka 100% af egenkapitalen. Valuta Der er indgået valutaterminskontrakter. Selskabet har via valutaterminsmarkederne bl.a. solgt CHF på termin (nedlukket primo 2012). Derudover er der foretaget valutaafdækning af aktiver i JPY og USD. Risikostyring Investering i obligationer og aktier finansieret med en kombination af egenkapital og fremmedkapital er behæftet med finansielle risici. Kombinationer af flere aktivtyper i selskabets investeringsportefølje begrænser den samlede risiko og er samtidig en vigtig del af investeringsprocessen, således at de forskellige risici kan afbalanceres i forhold til den samlede investeringsstrategi. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S har indgået en portefølje og administrationsaftale med Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch. Renterisiko Ændringer i renten og rentestrukturen vil påvirke selskabets resultat. Stiger renten vil kursværdien af obligationerne falde og dermed give kurstab. Størrelsen af kurstabet vil afhænge af porteføljens sammensætning og størrelsen af rentestigningen. 7

8 Ledelsesberetning Kreditrisiko Finansmarkedernes vurdering af kreditrisikoen er ikke konstant. Det gælder både generelt og på lande, selskaber, sektorer mv. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S kan således lide kurstab, hvis finansmarkederne pludselig ændrer den kreditmæssige vurdering af f.eks. danske realkreditobligationer i forhold til statsobligationer. Aktierisiko Investering i aktier medfører en generel markedsrisiko og kursudviklingen på aktier inden for en enkelt sektor eller lande svinger generelt mere end det generelle aktiemarked, og over- eller undervægtning af sektorer eller geografiske områder i aktieporteføljen kan derfor påvirke afkastet. Valutarisiko Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S påtager sig valutarisiko i de situationer, hvor der investeres i aktiver, eller der optages lån i anden valuta, herunder valutaterminsforretninger. Ændringer i kursforholdet til danske kroner vil påvirke resultatet. Styrkes danske kroner overfor en valuta, vil det betyde en værdiforringelse af selskabets aktiver i den pågældende valuta, men en øget værdi af selskabets passiver i den pågældende valuta. Det modsatte vil være gældende, hvis danske kroner svækkes overfor en valuta. Fremmedkapital Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S har mulighed for at optage lån på op til to gange egenkapitalen. Øgede finansieringsomkostninger, medført af ændret rente eller rentestruktur, har betydning for selskabets risiko. Låneomkostningerne vil kunne stige som følge af flere årsager, som generelt stigende renteniveau, ændringer i rentestrukturen, ændring i det tillæg som betales i forhold til markedsrenten, hvilket kan skyldes ændret kreditvurdering fra långiver, ændret kreditbonitet i selskabet eller generelt ændrede kreditvilkår i samfundet. Selskabet er afhængigt af, at de nødvendige kreditfaciliteter til enhver tid er til stede, hvorfor mangel heraf også kan udgøre en risiko. Afledte finansielle instrumenter Investeringsrammen giver mulighed for at bruge afledte finansielle instrumenter som terminsforretninger, futures og optioner. Risikoen ved investering i afledte finansielle instrumenter er afhængig af det underliggende aktiv, og dermed er det det underliggende aktiv, der påvirker værdien af det pågældende instrument. Det vil sige, at risikoen ved investering i afledte finansielle instrumenter skal ses som en integreret del af aktie-, rente-, valutakurs-, afviklings- og modpartsrisiko. Indre værdi / Aktiekursudvikling Indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af en aktie i Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. Den indre værdi beregnes ved at dividere egenkapitalen eksklusiv værdien af egne aktier med antallet af udstedte aktier. Den indre værdi beregnes dagligt og offentliggøres via meddelelser på selskabets hjemmeside og på First North. Forventninger til 2013 Det er ledelsens forventning, at vi i 2013 kan leve op til selskabets langsigtede målsætning om at levere et risikojusteret årligt afkast, der set over en længere periode er højere end i en global aktieportefølje. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder, med tillæg af reglerne om pengestrømsopgørelse fra klasse C. Årsrapportens opstilling er tilpasset selskabets aktiviteter. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til officielle valutakurser på balancedagen. Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. RESULTATOPGØRELSEN Resultatposter, generelt I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes dagsværdi-reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Emissionsomkostninger indregnes direkte på egenkapitalen sammen med det modtagne emissionsprovenu. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle poster, gebyrer og udbytter Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Renter periodiseres over transaktionens levetid og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Udbytter indregnes i resultatopgørelsen fra det tidspunkt, hvor det udbyttegivende selskab har afholdt generalforsamling eller ved udlodning af aconto udbytte. Skat Selskabet er fra og med 2009 ikke selvstændigt skattepligtig. BALANCEN Aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter Aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter indregnes til kostpris ved første indregning, og måles efterfølgende til dagsværdi på balancedagen. Tilgodehavender Tilgodehavender omfatter afledte finansielle instrumenter, tilgodehavende renter og udbytte. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser indregnes ved første indregning til det modtagne nettoprovenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles finansielle gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, således at forskellen, provenuet og nominel værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. Udbytte Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen, der er opstillet efter den indirekte metode, viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteten samt størrelsen af likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Nøgletalsdefinitioner Gearing i % af egenkapital Obligationer i % af aktiver Aktier i % af aktiver Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat Gæld til kreditinstitutter Egenkapital Obligationer Aktiver i alt Aktier Aktiver i alt Resultat før skat Antal aktier ultimo Periodens resultat Antal aktier ultimo 10

11 Resultatopgørelse kr. Note Renteindtægter 1 2,717 5,094 Renteomkostninger 2-1,848-3,281 Udbytte af kapitalandele 3,691 4,790 Kursreguleringer 3 17,405-2,435 Finansielle poster netto 21,965 4,168 Kapitalforvaltningshonorar -1,390-1,800 Administrationsomkostninger ,361 Resultat før skat 19,778 1,007 Skat af årets resultat Årets resultat 19, Forslag til resultatdisponering Overført resultat 19, I alt 19,

12 Balance kr. Note 12/31/ /31/2011 AKTIVER Obligationer 6 115, ,180 Aktier mv , ,190 Værdipapirer 236, ,370 Andre tilgodehavender renter og udbytte 842 1,259 Afledte finansielle instrumenter 1,643 0 Tilgodehavende skat 0 0 Tilgodehavender 2,485 1,259 Likvide beholdninger 160 1,162 Aktiver i alt 238, ,791 PASSIVER Aktiekapital 17,000 17,000 Overført resultat 105,640 95,647 Egenkapital 8 122, ,647 Gæld til kreditinstitut 9 115, ,709 Afledte finansielle instrumenter 0 2,511 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser 116, ,144 Passiver i alt 238, ,791 Sikkerhedsstillelser 10 Nærtstående parter 11 Ejerforhold 12 12

13 Pengestrømsopgørelse kr. Note Årets resultat efter skat 19, Reg. beløb uden likviditetseffekt -20,887 13,351 Ændring i arbejdskapital I alt fra driftsaktiviteten ,179 Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Nettoinvestering værdipapirer 11,843 29,571 Udtrukne obligationer 3,925 5,157 I alt fra investeringsaktiviteten 15,768 34,728 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Køb af egne aktier -9,581-28,680 I alt fra finansieringsaktiviteten -9,581-28,680 Ændring i likvider 5,307 21,227 Likvider primo -120, ,774 Likvider ultimo -115, ,547 13

14 Noter kr Renteindtægter Obligationer 2,717 5,094 Indestående i pengeinstitut 0 0 Renteindtægter i alt 2,717 5, Renteomkostninger Gæld til pengeinstitut -1,848-3,281 Renteomkostninger i alt -1,848-3, Kursreguleringer Obligationer 4,354 10,785 Aktier mv. 12,567-9,859 Afledte finansielle instrumenter 721-3,541 Valutakonti Kursreguleringer i alt 17,405-2, Administrationsomkostninger Øvrige administrationsomkostninger ,361 Administrationsomkostninger i alt ,361 Der er ingen ansatte i virksomheden 5. Skat af årets resultat Ikke refunderbar udbytteskat Skat af årets resultat i alt Obligationer Kreditobligationer 46,327 0 Danske obligationer 68, ,180 Obligationer i alt 115, , Aktier mv. Aktier 72,627 72,300 Investeringsbeviser med underliggende obligationer 48,195 44,890 Aktier mv. i alt 120, , Egenkapital Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overført I alt resultat Egenkapital primo 17,000 95, ,647 Køb af egne aktier -9,581-9,581 Resultatdisponering 19,574 19,574 Egenkapital, ultimo 17, , ,640 14

15 Noter kr. Beholdning af egne aktier Antal stk. Nom. værdi (1.000 kr.) Ansk. sum (1.000 kr.) % af aktiekapital Beholdning primo 350,000 3,500 28, Køb i årets løb 110,000 1,100 9, Beholdning, ultimo 460,000 4,600 38, Aktiekapitalen består af stk. aktier a nominelt 10 kr. fordelt på stk. B-aktier. B-aktier har 1 stemme pr. aktie. Aktiekapital ved stiftelsen Aktiekapitaludvidelse Aktiekapitalnedsættelse Annullering af egne B-aktier Ændring af stykstørrelse Aktiekapital ,000,100 kr. 181,999,900 kr. -45,750,000 kr. -9,750,000 kr. -110,500,000 kr. 17,000,000 kr. 9. Gæld til kreditinstitut Gæld til kreditinstitutter er på anfordring. 10. Sikkerhedsstillelser Selskabets værdipapirer og likvide indeståender på i alt t.kr., er stillet til sikkerhed for selskabets kreditfaciliteter. 11. Nærtstående parter Bestemmende indflydelse Der er ingen enkeltaktionær, der har bestemmende indflydelse på Aktiv Formue forvaltning Stratego A/S. 12. Ejerforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Investeringsforeningen SEBinvest Afd. 12, Investeringspleje Mellemlang, SE-nr Ændring i arbejdskapital Ændring i tilgodehavende/gæld Ændring i tilgodehavende udbytteskat Ikke refunderbar udbytteskat Regulering i alt

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere