Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Revideret ansøgning om tilskud til indretning af nye lokaler og drift 2011 samt driftstilskud 2012 I forlængelse af Fotografisk Centers ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget af 4. august 2011, sender jeg hermed en uddybende redegørelse for økonomien omkring flytningen fra Amaliegade til Carlsberg samt for foreningens likvide situation jf. de spørgsmål der blev stillet i forbindelse med foretræde den 25. august. Vedlagt desuden to reviderede budgetter for 2012, der ud over drift også inkluderer udstillinger. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at alle udstillinger finansieres for eksterne midler fra Statens Kunstfond og via fondsstøtte. Vi beklager, hvis ikke den første fremstilling af vores akutte situation var fyldestgørende, og håber hermed at råde bod på dette. Fotografisk Centers aktuelle økonomiske situation skyldes primært følgende: Negativ egenkapital ved udgangen af 2010 på kr. Et depositum: ,50 kr. til Carlsberg Danmark A/S Et underskud på Richard Winther udstillingen på kr. Fotografisk Center har de sidste fem år primært haft underskud i driften, og egenkapitalen er derfor blevet reduceret fra kr. i 2005 til de nuværende kr. ved udgangen af Driftsunderskud medførte i både 2009 og 2010 at Fotografisk Center måtte optage lån i banken for at finansiere de sidste to måneders drift frem til, at tilskuddet for det følgende år blev udbetalt i januar. I år er det de sidste tre måneders drift, der skal finansieres, og der er således ikke sket en markant forværring af situationen. Flytningen til Carlsberg blev besluttet i slutningen af 2010 ud fra: En utilfredshed med det midlertidige lejemål i Amaliegade pga. størrelse og placering samt at det tilhørte den daværende leder. Det attraktive ved Carlsberg pga. et spændende kulturelt miljø, lav husleje og huslejefrihed de første halvandet år. Et håb om at kommunen - som tidligere tilkendegivet - ville tage det reducerede tilskud op til genovervejelse. En vurdering af at det ville være muligt at gennemføre driften i 2011 med det reducerede tilskud. De udgifter, der var forbundet med flytning og foreløbig istandsættelse, er for hovedpartens vedkommende afholdt inden for det almindelige driftsbudget. Men for at opnå huslejefritagelse frem til 1. juli 2012 kræves yderligere istandsættelser iht. lejekontrakten med Carlberg svarende til en udgift på kr. Vores ønsker for at få lokalet til at fungere optimalt, er dog et noget højere beløb (jf. den oprindelige ansøgnings bilag 3). Disse udgifter vil vi søge sponsor- og fondsstøtte til. Bestyrelsen valgte at genåbne Fotografisk Center med Richard Winther -udstillingen uden endeligt tilsagn om fuld finansiering. Bestyrelsen vurderede, det var nødvendigt i forhold støtten fra både Københavns Kommune og Statens Kunstråd og i forhold til huslejefritagelsen hos Carlsberg, idet Fotografisk Center er forpligtet til at vise udstillinger. Samtidig gav det god eksponering af vores nye beliggenhed at åbne i forbindelse med Copenhagen Photo Festival. Trods positive Pasteursvej 14, 1., DK København V, Tel.: ,

2 forhåndstilkendegivelser fra en række fonde modtog udstillingen mindre tilskud end forventet, og gav et underskud på knap ,- kr. Set i bakspejlet var det en fejlvurdering, og bestyrelsen påtager sig det fulde ansvar. Til gengæld blev udstillingen en kæmpe succes med flot eksponering i medierne og et meget højt besøgstal. DRIFTEN i 2012 Da vi sendte en ansøgning om forhøjet driftstilskud for 2012, var det ud fra et ønske om, at vi med nye, større og bedre lokaler samt den gode beliggenhed på Carlsberg kunne løfte Fotografisk Center til at blive en kunsthal for fotografi, video og digital kunst gerne i dialog med en evt. kommende kunsthal på Carlsberg, sådan som det er blevet en succes på Brandts Klædefabrik. Vi har nu udarbejdet to andre budgetter: Et på ,- kr. svarende til det tilskud, Centeret har modtaget årligt frem til 2009 og et på ,- kr. svarende til det reducerede tilskud, vi fik i Amaliegade. I budgettet på regner vi med seks til syv årlige udstillinger. Her har vi primært reduceret markedsføring og formidling samt udgifterne til teknisk udstyr (videoprojektor mv.), kontoranskaffelser (reoler, computer, alm. kontorartikler), samt løftet forventningerne til entréindtægter og bogsalg i forlængelse af de flotte besøgstal på Winther-udstillingen. Det vil betyde mindre eksponering udadtil og begrænse mulighederne for udstillinger, der kræver teknisk udstyr. Til disse ønsker vil vi naturligvis søge sponsor- og fondsstøtte. Vi påtænker desuden at lukke mellem jul og nytår samt i juli måned. I budgettet på ,- kr. har vi skåret hårdt i alle udgifter også medarbejdere og administration. Vi må derfor indskrænke åbningstiden i weekenden fra seks til fire timer om dagen, droppe aftenåbning om torsdagen, og indskrænke åbningstiden i Det digitale rum. Da der vil være færre personalemæssige ressourcer, kan vi heller ikke vise seks til otte årlige udstillinger, men må begrænse os til fire-fem udstillinger om året. Det hænger også sammen med, at alle udgifter ud over den helt basale drift og ikke kun udstillinger - skal fundraises, og der er grænser for, hvor ofte man kan søge de samme fonde. Samtidig vil det også forringe vores muligheder for de udadvendte aktiviteter, vi havde drømt om skulle skabe kontakt til det helt unge publikum, samt vores ambition om at blive en kunsthal fotografi, video og digitale medier. KONKLUSION Vi søger altså nu om et ekstra driftstilskud på kr. for Dette vil sættes os i stand til at gøre op med det igennem mange år opbyggede underskud. Samtidig søger vi om tilskud til istandsættelse af de nye lokaler på Carlsberg kr. og endelig søger vi om driftstilskud i 2012 se vedlagte budgetter. Vi håber meget på de kr., da vi, også for dette beløb mener at kunne lave et innovativt udstillingssted, der kan støtte op om den spændende udvikling, som netop nu er i gang inden for fotografiet. De tre elementer i ansøgningen er ikke gensidigt afhængige. Vi tror på, at et aktivt og udadvendt Fotografisk Center, der sætter fotografiet i dialog med andre billedkunstneriske medier og andre kulturudtryk, kan støtte den udvikling, som allerede er i gang indenfor fotografiet. Og vi tror på at Fotografisk Center på Carlsberg vil være godt - ikke kun for Carlsbergområdet - men for hele København. Vi håber derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget vil se med velvilje på vores reviderede ansøgning og hjælpe Fotografisk Center til en frisk start. Med venlig hilsen Kristine Kern, Leder Pasteursvej 14, 1., DK København V, Tel.: ,

3 Bilag A!!"#$%&%'$%(!")"'#*+&,-(.$%)$#( /*,)$0#,1$2(345(3677(89:$%;*1%(<( "#$%&'()&*!+,!-,!.%/0%1$%2!3455!!! ( I%A)J')$#K( 678.9:+!"$',!9;11,! <-4,444! <=>,444! L! 53=,444! >A,<=4! A5,3=4! 678.9:+!":&.0.0?2%8.%&!/2;B%90%2! 544,444! C4,444! =4,444! D;&+..0#00%*!./;&.;2(0%2! 3=4,444! AA,33E! 4! F&02G7&+0HI0%2! 53,444! 5C,4=4! 34,444! J(2%.(8I!$;I'(&+%8! 34,444! 3A,<CC! 5=,444! K%0!K7I70(8%!L:1!M.N(&&%2O! 3C,444! <,534! =,444! P%+8%1.9;&07&I%&0%2! =,444! =44! 5,=44! I%A)J')$#(&(*E)( 3?B7M?CCC( 763?N7B( 3BB?6OC( ( PA'&+)$#K( Q &I.;19;.0&7&I%2! 544,444! 5==,>CE! 544,444! R;I'(&+%8! 4! 3,AE4! 5=,444! K%0!K7I70(8%!L:1! C,444! 4! 3,444! S#&;19;.0&7&I%2! C==,444! 35>,>3=! 5>4,=-4! C,444! 5,<>-! =,444! 344,444! 54,AA>! A=,444! S;9(8%8%B%T7.0(&+.H00%8.%! 3C-,444! 3AE,3<C! 3=,444! U+17&7.02(07;&! 3A4,444! 5E4,5=>! E4,444! 4! 5,>=3! 3,444! K7)%2.%! 4! 4! 54,444! PA'&+)$#(&(*E)( 3?BN7?CCC( Q3C?66N( 4M4?OMC( ( D)*)0,( AC5,E54! S79)7+%2!M$(&9WI72;W9(..%O!!!!!>-,544! R*%-"( ( B4O?63C(! Pasteursvej 14, 1., DK København V, Tel.: ,

4 Fotografisk Center Budget 2012 Drift og udstillinger Indtægter Entré 45,000 Boghandel 25,000 Det Digitale Rum 20,000 Medlemskab 7,000 Forventet driftstilskud Kunststyrelsen 125,000 Driftstilskud Kbh. Komm. 1,160,000 Forventet støtte til udstillinger Kunststyrelsen 250,000 Fondsstøtte til udstillinger 150,000 Indtægter i alt 1,782,000 Udgifter Syv udstillinger - jvf program for ,000 Varekøb, boghandel mm -30,000 Personale, løn 1/ + 1/4-504,000 Yderligere personale 3/4-252,000 Weekendvagter -55,200 Markedsføring -3,000 Formidlingsfolder 0 Rejseudgifter -15,000 Lokaleleje -109,180 Lokale - grundudgifter -79,500 Lokalevedligehold -25,000 Indkøb af inventar og udstyr -5,000 Kontorforsyning -2,000 Det digitale rum -3,000 Revision -23,000 Administration og regnskab -110,000 Forsikring mv -15,000 Lokale - forbrug (el/vand) -32,000 Vedligeholdelse -25,000 Rengøring -15,000 Uforudsete -10,000 Afskrivninger -15,000 Finansieringsomkostninger -3,500 Udgifter i alt -1,781,380 Samlet resultat for Fotografisk Center

5 Budget 2012 Drift og udstillinger Indtægter Entré 35,000 Boghandel 20,000 Det Digitale Rum 17,000 Medlemskab 7,000 Forventet driftstilskud Kunststyrelsen 125,000 Forventet støtte til udstillinger 200,000 Driftstilskud Kbh. Komm. 759,000 Fondsstøtte til udstillinger 100,000 Indtægter i alt 1,263,000 Udgifter Udstillinger, ,000 Varekøb, boghandel mm -5,000 Personale, løn 1/1 + 1/5-496,800 Yderligere personale 0 Weekendvagter -36,800 Markedsføring -3,000 Formidlingsfolder 0 Rejseudgifter -5,000 Lokaleleje -109,180 Lokale - grundudgifter -79,500 Lokalevedligehold 0 Indkøb af inventar og udstyr 0 Kontorforsyning 0 Det digitale rum -1,000 Revision -23,000 Administration og regnskab -78,572 Forsikring mv -15,000 Lokale - forbrug (el/vand) -32,000 Vedligeholdelse 0 Rengøring -9,000 Uforudsete 0 Afskrivninger -15,000 Finansieringsomkostninger -3,500 Udgifter i alt -1,262,352 Samlet resultat for

6 Bilag C Notat vedr. Fotografisk Center FLYTNING TIL CARSLBERG OG ÅBNINGSUDSTILLING SOMMER 2011 Vi opfatter flytningen til Carlsberg som den helt rigtige løsning for Fotografisk Center fordi: Fotografisk Center kommer til at ligge i et af Københavns Kommunes vigtige byudviklingsområder kvm-prisen på Carlsberg er meget lavere end i de to tidligere lejemål (412 kr/kvm mod 1880 kr/kvm i både Amaliegade og på Gammel Strand) Placeringen på Carlsberg bringer Centret naturligt i fællesskab med gallerierne Nils Stærk og Nicolai Wallner, Kunstakademiets udstillingssted BKS og ikke mindst Dansehallerne. Regnestykket for flytningen til Carlsberg hænger sammen på følgende måde: Mens FC boede til leje på Gammel Strand, var den årlige husleje kr incl fællesudgifter for ca 200 kvm udstillingslokale/kontor og driftstilskuddet fra KK var kr. Ved flytningen til Amaliegade i 2009 faldt huslejen til kr incl fællesudgifter for ca 100 kvm udstillingslokale/kontor/lager og driftstilskuddet fra KK faldt i to omgange á kr i 2010 og 2011 til kr. Ved flytningen til Carlsberg steg huslejen til kr, men nu for 530 kvm udstillingslokale/kontor/lager På Carlsberg overtog vi et råt industrilokale og fik derfor huslejefrihed fra til , mod at etablere et sted, der giver liv og tiltrækker publikum til Carlsberg. Den årlige husleje på kr. er incl fællesudgifter på kr. Fællesudgifterne skal FC betale, men restbeløbet på kr kan vi bruge til at indrette os for i lokalerne. Da den huslejefri periode løber over 1,5 år frem til , repræsenterer denne periode en værdi på kr x 1,5 år, svarende til kr. Åbningsudstillingen med Richard Winther havde et budget på kr og håbet var naturligvis at indhente dette beløb gennem fondstilskud. På trods af positive forhåndstilkendegivelser fra flere fonde, opnåede udstillingen kun et tilskud på kr, men højere indtægter end forventet (entré og bogsalg), men belaster alligevel FC s budget med et underskud på kr se bilag. Vi fandt det dog tvingende nødvendigt at få genåbnet Fotografisk Center, fordi både huslejefriheden hos Carlsberg og tilskuddet fra KK er baseret på aktiviteter i form af udstillinger. Men også fordi flytning og indretning samt processen med at ansætte en ny leder tager sin tid. Bestyrelsen valgte derfor at arrangere de første tre udstillinger I Fotografisk Center på Carlsberg: Åbningsudstillingen med Richard Winther, den netop åbnede med Magnum-fotografen Jacob Aue Sobol og den følgende udstilling: Ny dansk Fotografi. Med en samlet værdi af huslejefrihed på kr er underskuddet fra Winther-udstillingen stort set indhentet Men vi er så bagud med bygningsarbejder for kr, og dette beløb skal der snarest muligt ansøges om hos fonde, sponsorer eller KK, som i den indsendte ansøgning. I håbet om, at vi på denne måde har redt trådene ud for Borgerrepræsentationens Kultur- og Fritidsudvalg vedr. flytning og åbningsudstilling, Venlig hilsen Pasteursvej 14, 1., DK København V, Tel.: ,

7 Bilag C Bestyrelsen i Fotografisk Center V/ Jens Bertelsen Pasteursvej 14, 1., DK København V, Tel.: ,

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark.

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. På dagsordenen til generalforsamlingen indgår en ledelsesberetning fra Højskolens forstander, og skolens revisor fremlægger

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere