Budgetaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2015-2018"

Transkript

1 Budgetaftale Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelle beskrivelser...3 Driftsbudgettet - ændringsforslag...3 Økonomiudvalget...3 Arbejdsmarkedsudvalget...4 Børne- og ungdomsudvalget:...4 Erhvervsudvalget...7 Kultur- og udviklingsudvalget...7 Miljø- og teknikudvalget...8 Voksen- og plejeudvalget Anlæg Beskrivelser af anlægsforslag Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- plejeudvalget

3 Generelle beskrivelser Budgetaftalen er udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, gennemgang af udvalgsprioriteringer, modtagne høringssvar og forslag stillet af de politiske grupper. Desuden er indarbejdet hovedparten af de anlægsforslag, der er vedtaget i budget 2014 tilrettet det forventede beløb, som realiseres i I budgetforslaget er indarbejdet en skatteforhøjelse i 2016, 2017 og En eventuel skatteforhøjelse skal der først tages stilling til ved budget 2016 og vil alternativt kunne undgås ved enten at reducere driften eller anlæg eller en kombination af disse i Partierne bag denne aftale har derfor ikke taget stilling til en skatteforhøjelse i forbindelse med indgåelse af aftalen, men tager til efterretning, at der er indarbejdet et beløb, der skal findes i forbindelse med budget Der udarbejdes en nærmere vurdering af baggrunden for, at Norddjurs Kommunes skatteindtægter ikke stiger tilstrækkeligt, som der var tegn på ved udarbejdelsen af budget I denne undersøgelse indgår også en nærmere undersøgelse af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune. Partierne bag denne aftale er enige om, at der stemmes for hele aftalen og afstår derfor fra at stille egne ændringsforslag udenfor aftalen eller stemme for ændringsforslag, stillet af partier udenfor aftalen. Driftsbudgettet - ændringsforslag Økonomiudvalget Central pulje Direktionssekretariatet Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en arbejdsmiljøkonsulent og styrke understøtning af ældreråd, frivillighedsråd og handicapråd, organisationsudvikling og kompetenceudvikling af ledere og særlige organisations-/kompetence-udviklingsprojekter. Puljen reduceres med 1 mio. kr. Effektivisering af byggesagsbehandlingen Byggesagsgebyrerne skal fra den 1. januar 2015 opkræves efter registreret tidsforbrug. For at sikre en effektiv byggesagsbehandling, afskaffes byggesagsgebyrer både for almindelige boliger og erhvervsbyggeri. Effekterne på såvel vækst i byggeri som de administrative forenklinger evalueres med henblik på om ordningen skal fortsætte i 2016 IT / serviceftaler Det skønnes, at der kan spares yderligere 0,5 mio. kr. årligt på IT/serviceaftaler Jobcenter Vest Der etableres ikke en egentlig afdeling i den vestlige del af kommunen. Det afsatte beløb til arbejdsmarkedspolitikken kan indgå i arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser om service til nogle borgere i den vestlige del af kommunen. 3

4 Ældrerådets aktiviteter Der afsættes årligt 0,024 mio. kr. til ældrerådets aktiviteter. Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter. Der er indregnet en teknisk korrektion, så beløbet overføres til konto 6. Den tekniske korrektion fjernes hermed. Arbejdsmarkedsudvalget Lægekonsulenter Forligspartierne ønsker, at Norddjurs Kommunes jobcenter benytter sig af læger med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Der optages forhandlinger med Region Midt om så vidt muligt køb af alle lægekonsulentydelser. Hvis regionen ikke kan levere lægekonsulenterne til alle de ønskede opgaver kan jobcenteret forsat anvende egne lægekonsulenter. Aftalen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse, heri indgår de eventuelle økonomiske konsekvenser ved en aftale. Mikrolån kontanthjælpsområdet Der indføres forsøgsvis mikrolån til kontanthjælpsmodtagere. Forsøget vurderes i efteråret 2015 med henblik på, om det har bidraget til at de kontanthjælpsmodtagere som har modtaget lån er blevet selvforsørgende. Der afsættes 0,550 mio. kr. i Forligsparterne er enige om, at der etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et lån til at starte egen virksomhed. Hensigten er, at borgerne bliver selvforsørgende. Beregninger fra Socialt Udviklingscenter viser, at hvis 2 personer ud af en gruppe på 20 bliver selvforsørgende, er udgiften til alle 20 tjent hjem på mindre end 5 år. Arbejdsmarkedspolitikken Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i overslagsoverårene til i gangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Eksempelvis, kommunale beskæftigelsesprojekter, socioøkonomiske virksomheder, styrkelse af jobcentret, aktiviteter for ledige m.v. Børne- og ungdomsudvalget: Sorggrupper UngNorddjurs Der afsættes årligt 0,250 mio. kr. for at sikre, at UngNorddjurs fortsat har et tilbud om sorggrupper til unge. Budgettilpasning SFO Der reduceres i puljemidlerne, der er afsat til tilpasning af økonomien i SFO som følge af fald i antal tilmeldte børn. I budgettet for 2015 og overslagsårene er der afsat 3 mio. kr. årligt, dels til nedsættelse af forældrebetalingstaksten, og dels til tilpasning af økonomien i SFO i tilfælde af, at folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn. 4

5 På kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 blev det besluttet at anvende 2 mio. kr. til en nedsættelse af taksten fra kr. til kr. pr. måned. Der er endnu ikke disponeret over den resterende del af de afsatte midler på 1 mio. kr. årligt. Beløbet anvendes derfor som en driftsbesparelse. Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje fjernes. Det vurderes at det ikke vil påvirke arbejdet med at udvikle området. Fritidspas Det hidtidige projekt Fritidsvejledning med fritidspas udløber ved udgangen af I den 4- årige forsøgsperiode har 341 udsatte børn og unge anvendt ordningen, og det er lykkedes at fastholde en stor del af deltagerne i en fritidsaktivitet. Der afsættes 0,545 mio. kr. til en videreførelse af fritidspasordningen. Færre udgifter til specialundervisning I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 en langsigtet kompetenceudviklingsplan på skoleområdet. Et væsentligt element i planen er, at der skal ske en øget vidensdeling og kompetenceudvikling inden for specialpædagogik med henblik på at understøtte og kvalificere skolernes arbejde med inklusion. Til dette formål er der i skoleåret 2014/15 oprettet tre midlertidige specialvejlederstillinger fordelt med, dels én fuldtidsstilling, der er besat af en medarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn, og dels to halvtidsstillinger, der besættes af medarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af børn med f.eks. ADHD og autisme. Specialvejlederne skal bistå og kvalificere skolernes arbejde med inklusion gennem længerevarende sidemandsoplæring, supervision og vejledning. Udgiften til specialvejlederne er i skoleåret 2014/15 på i alt 1,05 mio. kr. Fra skolerne side er der stor efterspørgsel efter specialvejlederne og der er allerede iværksat en række konkrete kompetenceudviklingsforløb. Specialvejlederne vil kunne yde et vigtigt bidrag til arbejdet med inklusion og dermed til nedbringelsen af udgifterne til specialundervisning. De midlertidige stillinger gøres derfor permanente og lønudgiften i den resterende del af 2015 dvs. 0,45 mio. kr. finansieres ved at reducere den samlede budgetramme til specialundervisning med et tilsvarende beløb, idet der allerede på dette tidspunkt forventes en synlig effekt af inklusionsindsatsen. I overslagsårene forventes det, at effekten af specialvejledernes arbejde vil være gradvis stigende, således at det vil være muligt at opnå en besparelse, der er større end lønudgiften. 5

6 Der indregnes derfor en nettobesparelse på den samlede budgetramme til specialundervisning på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i Der foretages medio 2015 en første vurdering af, om ansættelsen af specialvejlederne har den ønskede effekt og dermed muliggør den forventede reduktion i udgifterne til specialundervisning. Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2013, at samtlige midler til specialundervisning skal fordeles til skolerne ud fra en socioøkonomisk model, der er udarbejdet i et samarbejde med KORA. Det blev samtidig besluttet at afsætte en reservepulje på 2 mio. kr., der kan anvendes, hvis en skole i en periode får ekstraordinære udgifter til specialundervisning. Udgangspunktet for fordelingsmodellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, givet elevernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika. I forbindelse med fordelingen af midlerne til specialundervisning i budget 2015 kan det konstateres, at der på Kattegatskolen er et betydeligt større antal elever, der modtager specialundervisning, end forventet ud fra den socioøkonomiske fordelingsmodel. Det er derfor nødvendigt i en overgangsfase forlods at afsætte 5 mio. kr. i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,50 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018 fra de samlede midler til specialundervisning til dækning af Kattegatskolen merudgifter. Samtidig skal der udarbejdes en plan for, hvordan inklusionsindsatsen på Kattegatskolen kan tilrettelægges, så udgifterne til specialundervisning gradvis reduceres i 2015 og overslagsårene. I forhold til kommunens øvrige skoler svarer fordelingen af midlerne til specialundervisning i store træk til det forventede udgiftsniveau, og det vurderes, at eventuelle mindre afvigelser kan dækkes af den afsatte reservepulje. I takt med at Kattegatskolens udgifter gradvis reduceres, er det derfor ikke nødvendigt at fordele de frigjorte midler til kommunens øvrige skoler. På denne baggrund indgår de frigjorte midler som en driftsbesparelse. Der foretages medio 2015 en første vurdering af, om inklusionsindsatsen på Kattegatskolen har den ønskede effekt og dermed muliggør den forventede reduktion i udgifterne til specialundervisning. Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Daginstitutionen Frihedslyst indgår i Område Grenaa og er en mindre institution, hvor der i gennemsnit forventes at være 25 børn i 2014, 25 børn i 2015 og 19 børn i Som følge af det lave og faldende børnetal og nærheden til daginstitutionerne i Grenaa lukkes Frihedslyst, idet en tilfredsstillende fortsættelse også vil forudsætte, at bygningerne renoveres for 1,9 mio. kr. Lukningen af Frihedslyst sker efter nærmere indstilling fra børne- og ungdomsudvalget på baggrund af dialog og høring med Frihedslyst og efter en tidsplan, der sikrer, at børnene i 6

7 Frihedsslyst ikke skal skifte daginstitution mere end denne ene gang og at lukningen i øvrigt gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til børnenes tarv. Børne- og ungdomsudvalget tilrettelægger en tidsplan, der sikrer disse hensyn. Flytning til andre daginstitutioner skal (så vidt muligt) ske efter forældrenes ønsker og i overensstemmelse med børnenes tarv. Såfremt alle eller hovedparten af forældrene ønsker dagtilbud i Grenaa, skal en lukning ses i sammenhæng med ibrugtagning af den nye daginstitution ved Kattegatskolen samt overvejelser om at indrette legestue, administration af Område Grenaa og eventuel fortsat åbning af en stue i Vores Hus, så der sikres tilstrækkelig kapacitet i Område Grenaa. Den helårlige besparelse ved lukning af Frihedslyst udgør 0,750 mio. kr. og vil medføre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne og stordriftsfordele. Besparelsen i 2015 på 0,2 mio. kr. afhænger af tidsplanen for lukning af Frihedslyst. Med lukningen af daginstitutionen Frihedslyst vil det være muligt at undgå en renovering af bygningen på 1,9 mio. kr. I forbindelse med lukningen skal MED-aftalen og personalepolitikkens retningslinjer for dialog og tryghed i ansættelsen bringes i anvendelse, og der gennemføres forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne. Erhvervsudvalget Business Region Aarhus Styrket fælles erhvervsindsats i Business Region Aarhus. Årligt 0,190 mio. kr. Derudover finansieres et mindre beløb over erhvervspuljen. Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Og der er behov for fortsat udvikling og styrkelse af det østjyske område i fællesskab med alle de øvrige kommuner i Østjylland via BRA.. Der er nu 11 kommuner i samarbejdet som repræsenterer ca indbyggere. Der er enighed om at styrke samarbejdet mellem kommunerne og det lokale erhvervsliv. Samarbejdet kan understøtte den østjyske vækstregions store potentiale for at skabe mere vækst og udvikling i Danmark. Kultur- og udviklingsudvalget Museumsformål Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2015 og 0,450 mio. kr. i overslagsårene til museumsformål. Halrenoveringspuljen reduceres Puljen reduceres med 1 mio. kr. årligt og vil fremover være på 2 mio. kr. i hvert år. Venteliste Kulturskolen Der afsættes yderligere 0,170 mio. kr. til nedbringelse af ventelisten. 7

8 Pavillonen / Kulturskolen Der afsættes 0,350 mio. kr. til husleje til kulturskolen. Kulturskolens ledelse/administration flytter ind i Kulturhus Pavillonen i Grenaa. Forligsparterne er enige om at arbejde for at styrke Pavillonen som kommunens kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet og meget gerne som statsanerkendt regionalt spillested. Et vigtigt led heri er at samle Kulturskolens aktiviteter i Pavillonen. Norddjurs Kommune har tidligere givet 7,4 mio. kr. til udvidelse af bestående scene og opbygning af faciliteter for optrædende. Pavillonen ønsker nu at anlægge en ny lokalscene med café placeret ud mod Grenaaen. For at fremme dette arbejde og samtidig skabe rammerne for at Kulturskolen kan samle nogle af sine aktiviteter i Pavillonen (der vil fortsat være aktiviteter ude på skolerne), skal der gennemføres en analyse af den samlede fremtidssikringsplan. Hertil afsættes en ramme på 0,25 mio. kr. i 2015 finansieret af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Analysen gennemføres af Norddjurs Kommune i samarbejde med Pavillonen og Kulturskolen. Udviklingspuljen forøges Puljen til kulturelle aktiviteter (eventpuljen) nedlægges, og kulturelle aktiviteter finansieres over udviklingspuljen, som forøges med årligt 0,2 mio. kr. Puljens forøgelse skal også ses i sammenhæng med det politiske ønske om at have en reserve til yderligere kulturby 2017 aktiviteter. Multihuspuljen fjernes Der afsættes ikke længere midler til flere multihuse. Kulturby 2017 Der er i gangsat en række aktiviteter så Norddjurs Kommune støtter op om Kulturby Der er i budgettet afsat 1,254 mio. kr. som Norddjurs Kommunes bidrag til Kulturby Analyse af folkeoplysningsområdet Der foreligger en analyse af folkeoplysningsområdet med udgangen af Målet med analysen er at skabe et oplyst grundlag at træffe beslutning på, vedrørende eventuel omfordeling eller tilførsel af midler på et afgrænset område inden for fritidsområdet. Folkeoplysning (aftenskoler) Der afsættes kr. ekstra til området. Miljø- og teknikudvalget Ekstra times sejlads Udbyhøj Med henblik på at styrke Udbyhøj-færgen som forbindelse over Randers Fjord for at forbedre forholdene for arbejdspendlere og mindre erhvervsdrivende - gennemføres forsøgsvis en times ekstra sejlads i morgentimerne, således færgen sejler allerede fra Kl Forsøget vurderes i forhold til om passagertallet stiger og forudsætter enighed med Randers Kommune. Beløbet afsættes kun i 2015 med 0,140 mio. kr. 8

9 Kollektiv trafik Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til styrkelse af den kollektive trafik i kommunen, der supplerer allerede afsatte beløb til formålet. Beløbet udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. Der skal i oplægget til udmøntningen indgå overvejelser om forbedring af den kollektive trafik i hele Norddjurs Kommune, herunder eventuelt bedre forbindelser til Sundhedshuset, Grenaa Havn, Kattegatcentret og uddannelsesinstitutioner Tilgængelighed, herunder naturområderne Flere af Norddjurs Kommunes natur- og turistområder indeholder hensyn til tilgængelighed for handicappede. Desuden skal kommunens byer indrettes, så der skabes bedst mulig tilgængelighed for handicappede. Områdefornyelse i Grenaa og Auning, samt anlæg generelt skal indeholde hensyn til tilgængelighed. Natur- og turistområderne gennemgås med henblik på, at allerede eksisterende handicapfaciliteter er anvendelige og der kan eventuelt indgå nye ændringer. Også mindre tilgængelighedsprojekter i byområderne kan indgå. Forslaget skal også ses i sammenhæng med øget aktivitets- og investeringsniveau i Dronningens Ferieby og behovet for tilgængelighed for handicappede turister. Puljen er ikke begrænset til Grenaa. Forskønnelse af byrum og det åbne landskab Der afsættes kr. (forhøjelse på kr.) til forskønnelse af byrum og i det åbne landskab, der supplerer allerede afsatte midler på området. Beløbet tænkes anvendt til bl.a. Borde, bænke, skilte m.v. i naturområder og byrum. Der skal i den forbindelse også medtages behov for at forbedre forbindelsen fra Kulturhuset i Grenaa og Kattegatcentret og tidligere forslag om opholdssteder og kunst på strækningen skal gennemgås. Der udarbejdes en manual, der sikrer et fælles udtryk for Norddjurs Kommunes borde, bænke, skiltning m.m. og i 2015 øges indsatsen med opstilling af nyt inventar og udskiftning af eksisterende inventar. Vandløbsregulativer Der er tale om overførte beløb fra tidligere år. Vej & Park Vej og Park området skal styrkes. Dette skal ske ved: - Systematisk at arbejde på at indføre metoder, teknologier m.v. som private og andre offentlige aktører har vist skaber øget effektivitet og bedre opgaveløsninger, - Intensivere arbejdet med at få lokale borgerforeninger og lignende overtage mindre driftsopgaver såsom græsslåning - At optimere ledelsen af området for at sikre den mest effektive opgaveløsning - I samarbejde med medarbejderne sikre at der fortsat er tryghed i ansættelsen, men samtidig at opgaverne løses effektivt Miljø- og teknikudvalget tilrettelægger arbejdet. 9

10 Ejendomsadministration I flere kommuner er ejendomsadministrationen ændret således at der sikres en mere effektiv ejendomsejendomsadministration. Der udarbejdes oplæg om dette i 2015 med henblik på eventuel forslag til budget Jernbane-tracét Der tages til kontakt til Randers Kommune om mulighederne for at lave en cykelsti fra Randers til Allingåbro. Dette forelægges Miljø- og teknikudvalget. Forbedring af forbindelser nord-syd i Norddjurs Kommune Det undersøges, hvorvidt en omfartsvej ved Laen kan bidrage til at forbedre forbindelserne mellem nord og syd i kommunen og der udarbejdes forslag til dette. Voksen- og plejeudvalget Udarbejdelse af socialpolitik fokus på udsatte borgere Der skal i 2015 igangsættes et arbejde med formuleringen af en overordnet socialpolitik for Norddjurs Kommune. I den forbindelse skal der sættes fokus på bl.a. udsatte borgere med særlige sociale og økonomiske fattigdomsproblemer. Se i øvrigt også indledningen i aftalen vedrørende undersøgelsen af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune. Ledsageordning til psykisk handicappede Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i til ledsagerordning til psykisk handicappede. Beløbet fordeles nærmere af Voksen- og Plejeudvalget. Lukning af Bakkely Plejecenter På plejecentret Bakkely i Gjesing er der 27 plejeboliger. På nuværende tidspunkt er der kun 13 plejeboliger, der er udlejet, og efterspørgslen efter boligerne er meget begrænset. Bakkely lukkes derfor og de nuværende beboere tilbydes en erstatningsbolig på Farsøhthus i Allingåbro eller på Glesborg Plejecenter, hvor der er ledige boliger. Der vil også være mulighed for, at enkelte beboere kan flytte til Auning eller Grenaa, hvis de ønsker det. Ved at lukke Bakkely vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på 1,65 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i overslagsårene. I beregningen af besparelsen er der taget højde for, at Norddjurs Kommune dækker beboernes udgifter til flytning og indskud i en ny bolig. Hvis der er enkelte beboere, der ikke ønsker at fraflytte deres bolig på Bakkely, vil de fremover modtage hjælp fra hjemmeplejen i et omfang, der svarer til deres plejebehov. I forbindelse med beregningen af besparelsen er der taget højde for, at der kan opstå en merudgift i hjemmeplejen. I beregningen er der ligeledes taget højde for, at Norddjurs Kommune vil få en udgift til tomgangshusleje for de fraflyttede boliger på Bakkely. I forbindelse med lukningen skal MED-aftalen og personalepolitikkens retningslinjer for dialog og tryghed i ansættelsen bringes i anvendelse, og der gennemføres forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne. 10

11 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte en årlig anlægspulje på 0,75 mio. kr. til anskaffelsen af velfærdsteknologi. Ved primært at fokusere på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt, og ved at foretage en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster i forbindelse med anvendelsen af både velfærdsteknologi og almindelige hjælpemidler, vil det være muligt at reducere personalenormeringen på både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, indarbejdes der en gradvis stigende budgetbesparelse over en 4-årig periode. Styrkelse af indsatsen på misbrugsområdet Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen på misbrugsområdet. Beløbet fordeles nærmere af voksen- og plejeudvalget. Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje på 0,250 mio. kr. årligt fjernes. Det vurderes at det ikke vil påvirke arbejdet med at udvikle området. Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget 8,1 mio. kr. fra statens pulje til løft af indsatsen på ældreområdet. Heraf er 1,2 mio. kr. blevet tildelt til en styrkelse af kommunens vedligeholdelsestræning ( 86) og opstart af netværksrehabilitering. I 2015 vil Norddjurs Kommune modtage 8,23 mio. kr. fra den statslige pulje, og det forventes, at der vil være tale om et lignende beløb i overslagsårene. Med en videreførelse af bevillingen fra den statslige pulje, og med en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinsten ved en øget rehabiliteringsindsats, vurderes det, at det vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. På den baggrund indarbejdes der en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene. El-biler til hjemmeplejen Der anskaffes 10 el-biler til hjemmeplejen. El-bilerne medtages i det kommende udbud af køretøjer i Norddjurs Kommune, der gennemføres i slutningen af Handicap/psykiatri ungetilbud Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til ungetilbud på handicap og psykiatriområdet. Værested for borgere Der udarbejdes et oplæg om væresteder for førtidspensionister, arbejdsløse og andre der går hjemme, da rigtig mange i kommunen ikke har et sted at mødes ud over værtshuse, bænke eller andet. Der skal udarbejdes forslag til, at der stilles et egnet sted til rådighed for disse borgere, hvor de kan komme og få en kop kaffe og en snak. 11

12 I oplægget skal indgå en beskrivelse af allerede eksisterende værestedslignende aktiviteter, en beskrivelse af målgrupper, samt overvejelser om inddragelse af frivillige organisationer, f.eks. KFUM s sociale arbejde og lokal frivillige foreninger. Der skal i oplægget tages udgangspunkt i de forskellige brugeres behov. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2015 til oplægget og eventuelle startomkostninger. Såfremt indstillinger på baggrund af oplægget medfører yderligere udgifter, tages der stilling til dette i forbindelse med budget Fokus på rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen Der skal fortsat være fokus på at sikre en målrettet styrkelse og videreudvikling af den rehabiliterende/genoptrænende indsats på sundheds- og omsorgsområdet. Der skal udarbejdes en plan for den styrkede indsats på området, som bl.a. skal sikre, at minimum 15 pct. af de leverede hjemmehjælpstimer i 2016 bliver leveret som hjælp til rehabilitering/træning, og at antallet af borgere, der modtager vedligeholdelsestræning på hold og i eget hjem forøges. Særligt boligtilbud til borgere med gæld mv. Med udgangspunkt i omsorgsbestemmelserne i Servicelovens 82 skal der etableres et særligt socialt boligtilbud i Norddjurs Kommunes udlejningsboliger i bl.a. Fredensgade i Grenaa. Der gennemføres mindre renoverings- og forskønnelsesopgaver indenfor Miljø- og teknikudvalgets eksisterende økonomiske rammer. Der skal være mulighed for indflytning i boligerne uden betaling af indskud, så boligerne også kan benyttes af borgere, der har gæld og dermed vanskeligheder med at opnå boligindskudslån. Det skal samtidig undersøges, hvordan der kan tilknyttes en form for social viceværtfunktion til boligerne. Ved indflytning i kommunale boliger skal det desuden beskrives i hvilket omfang, der er mulighed for at yde indskudslån til borgere, som i forvejen har gæld, mod at de over en kortere tidsperiode tilbagebetaler indskudslånet sammen med huslejebetalingen. Tilbuddene beskrives nærmere i en samlet kvalitetsstandard om sociale tilbud efter Servicelovens 82. Anlæg I budgettet for er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper: Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på 12

13 jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen. I budgetaftalen er der prioriteret følgende anlægsprojekter i budgetperioden Beskrivelser af anlægsforslag Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Der afsættes i perioden i alt 6 mio.kr. til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. Arealerhvervelse Der er afsat i alt 3 mio.kr. i perioden til arealerhvervelse. Byggemodning, pulje Der er afsat i alt 5 mio.kr. i perioden til byggemodning. IT til administration, herunder KOMBITprojekter Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen. IT anlægspulje Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af ITudstyr. Handicaprådets tilgængelighedspulje Der afsættes 0,1 mio. kr. til handicaprådets tilgængelighedspulje. Puljen skal anvendes af handicaprådet til foranstaltninger, der kan forbedre tilgængeligheden på en række udvalgte steder. Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud Der afsættes et beløb på 2,4 mio. kr. i 2015, 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 til investering i lufthavnen. Lufthavnens bestyrelse har på sit møde den 12. august 2014 besluttet at indstille til de fem ejerkommuners byråd, at der gennemføres en kapitalforhøjelse på 30 mio. kr. i 2015, 15 mio. kr. i 2016 og 15. mio. kr. i Kapitalforhøjelsen skal anvendes til dækning af et forventet driftsunderskud i 2014 på forventet ca. 10 mio. kr. samt nødvendige vedligeholdelses- og 13

14 anlægsinvesteringer på 20 mio. kr., der udmøntes i forbindelse med vedtagelse af en strategi for lufthavnens fremtidige udvikling. Indretning af én indgang for unge Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 til renovering af lokaler og indflytning i nye lokaler mv. i forbindelse med etablering af Én indgang til unge i Norddjurs Kommune. Medarbejdere fra Jobcentrets Ungeteam og Ungdommens Uddannelsessamarbejde samles i én enhed. Børne- og ungdomsudvalget IT - folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning Djursvej Ørum Nybyggeri til erstatning for nedslidte dele af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum og renovering af den del af bygningen, som fortsat skal bevares. Der vil være behov for erstatningsbyggeri på ca m 2, renovering af ca m 2 ombygning af ca. 300 m 2. og Ifølge udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet vil den samlede anlægsudgift blive i størrelsesordenen mio. kr. Til udbedring af aktuelle mangler afsættes der 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i Ved gennemførelse af nybyggeriet og renoveringen på Djurslandsskolen vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,154 mio. kr. fra og med Djurslandsskolens Stenvad- og Fjellerup- afdelinger samles på Voldby Skole Renovering og ombygning af Voldby Skole med henblik på at flytte Djurslandsskolens nuværende aktiviteter i Stenvad og Fjellerup til én adresse i Voldby. Ud over en renovering/ombygning af lokalerne vil den del af skolebygningen, der er i dårligst stand, blive nedrevet. Det er vurderingen, at lokalerne på Voldby Skole vil være meget velegnede til at rumme eleverne fra Stenvad- og Fjellerup-afdelingerne. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet forventes den samlede anlægsudgift at blive i størrelsesordenen 14,5 mio. kr. Ved en flytning til Voldby Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,04 mio. kr. Udvikling af Voldby Skole, gymnastiksal og tidligere SFO: Der er enighed om at indlede drøftelser med Lokalforeningen i Voldby om lokalsamfundets fremtidige anvendelse af idrætsfaciliteter (incl. gymnastiksal) samt den tidligere SFO-bygning og tilhørende arealer. I disse drøftelser skal indgå den nuværende anvendelse af Birkehøj. Dette 14

15 skal også ses i sammenhæng med budgetaftalens anlægsafsnit vedr. flytning af dele af Djurslandsskolen til Voldby. Renovering og nybyggeri af Damgården i Ørum (afd. af Djurslandsskolen) Bygningsrenovering og nybyggeri på Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum for overbygningselever. En del af de nuværende bygninger ombygges, og der opføres 320 m 2 nye lokaler. Samtidig fjernes en pavillon, som er opstillet midlertidigt. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet forventes den samlede anlægsudgift (inklusiv udgifter til genhusning i byggeperioden) at være på ca. 9 mio. kr. Ved om- og tilbygningen på Damgården vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,06 mio. kr. Erstatningsbyggeri for pavilloner på Ørum Skole Nybyggeri og ombygning på Ørum Skole til erstatning for nuværende pavilloner, der anvendes til skolens overbygningselever. Ved etablering af pavillonerne i 2008 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningerne i 2 år. Der er ikke givet yderligere byggetilladelser. I forbindelse med byggeriet vil det være muligt at opnå en bygningsmæssig integration af skolens undervisningslokaler og at etablere nye kantinearealer. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet vurderes det, at anlægsudgiften vil være i størrelsesordenen 9,5 mio. kr. Ved om- og tilbygningen på Ørum Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,42 mio. kr. Erstatningsbyggeri for pavilloner og træbarakker på Auning Skole Nybyggeri på Auning Skole til erstatning af nuværende pavilloner og træbarakker, der anvendes til skolens 6. klasseelever og specialrækkeklasser. Ved etablering af den nuværende pavillon til 6. klasse i 2013 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningen i 3 år, dvs. til og med skoleåret 2015/16. Bygningen til specialrækkeklasserne er opført med henblik på mere vedvarende brug, men er nedslidt og har pavillon -karakter. Det vurderes, at der kan opføres 4 nye klasselokaler til 6. klasse og specialrækkeklasserne f.eks. ved tilbygning til skolens mellemtrinsfløj (på areal hvor den nuværende pavillon til 6. klasse er placeret) eller ved tilbygninger til den nuværende overbygningsfløj. Den samlede anlægsudgift vil være på 8,5 mio. kr. Til gennemførelse af byggeriet afsættes der 0,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 4,5 mio. kr. i Med nybyggeriet på Auning Skole vil det fra medio 2017 være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,27 mio. kr. Ny daginstitution i Vivild Børneby Vivild børneby ombygges, og der etableres en ny børnehave. Det oprindelige budgetbeløb på 8 mio. kr. i 2015 omfordeles til 2 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i Byggeriet igangsættes inden sommerferien

16 Bygningsrenovering skoler Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2015, og 5,257 mio. kr. i Der er primært tale om endnu ikke disponerede beløb fra den oprindelige skolerenoveringspulje. Kultur og udviklingsudvalget Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til nyt bibliotekssystem. Ungdomsunivers Arresten Den gamle arrest i Grenaa ombygges til ungdomsunivers, der er afsat 0,5 mio. kr. i Gårdmiljø Arresten Der afsættes et beløb på 0,3 mio. kr. i 2015 til etablering af et gårdmiljø i arresten i Grenaa. Den nærmere anvendelse af gårdmiljøet drøftes med de unge bag ungdomsuniverset. Hvis der skulle være et mindreforbrug kan resten af pengene bruges i og uden for Arresten efter kulturog udviklingsudvalgets prioritering. Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består, af 3,1 mio. kr. der står på budgettet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i budget 2015, og de 1,8 mio. kr. der står på budget 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Multilift Grenaa Svømmehal Der afsættes i ,1 mio.kr til en ny multilift i Grenaa Svømmehal. Miljø- og teknikudvalget Cykelsti pulje Fra afsættes årligt 1 mio.kr. til medfinansiering af statslige cykelsti-projekter. Der søges staten om støtte til yderligere cykelstier i kommunen i 2016, idet cykelsti mellem Glesborg og Ørum prioriteres i ansøgningen, såfremt det vurderes at den har den bedste mulighed for at få statsligt tilskud. Gadebelysning I årene afsættes årligt 5,0 mio. kr. til investeringer i LED-lys i henhold til belysningsplanen. Dette finansieres via låneoptagelse. Kabellægning af tændkabler til gadebelysning Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Diverse belægninger Der afsættes 11,175 mio. kr. til diverse belægninger/vejdrift. Opgaver der udføres inden for puljen er: skilte, vejafvanding, mindre vejreguleringer, renholdelse, vejafvandingsbidrag, gadeinventar, vejbeplantning, klipning på landet, fortove, vedligeholdelse grusveje, vedligeholdelse af stier, vedligeholdelse af broer. Puljen prioriteres af Miljø- og Teknikudvalget. Asfaltbelægninger og Nordkystvejen asfalt 16

17 Der afsættes 2,3 mio. kr. årligt til asfaltbelægninger og 2 mio. kr. årligt til asfaltbelægninger på Nordkystvejen. Miljø- og Teknikudvalget udmønter puljerne. Fælles bygningsvedligeholdelse Der afsættes 2,4 mio.kr. i 2015 til fælles bygningsvedligeholdelse og i årligt 1 mio.kr. Energiinvesteringspulje Der er afsat 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i til energiinvesteringer i Norddjurs Kommunes bygninger. Der udarbejdes et notat om de allerede gennemførte energiinvesteringer og effekten heraf. Pulje til landsbyfornyelse Der afsættes årlig 1 mio.kr. til landsbyfornyelse, som skal bruges til medfinansiering af den statslige pulje. Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted Der afsættes 0,1 mio.kr. til etablering af stiforbindelsen. Klimahandlingsplan Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Dokning Grenaa-Anholt færgen Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Dokning Udbyhøj kabelfærge Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Cykelpendlerpladser m.m. Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Letbanestation Hessel Beløbet medfører, at der er finansiering til rådighed til etablering af stoppested ved Hessel i forbindelse med åbning af Aarhus Letbane i Letbanestation Trustrup Beløbet medfører, at der er finansiering til rådighed til forberedelse og indretning af Trustrup Station som fremtidig letbanestation ved åbningen af Aarhus Letbane i Cykelsti Ålsrode Der afsættes 1,25 mio. kr. til medfinansiering til den statslige bevilling til etablering af en cykelsti ved Ålsrode. Asfalt - Vestre Skovvej til Grenaa Idrætscenter Beløb afsættes med 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i Renovering af legepladser Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2015 til renovering af kommunale legepladser. P-Pladser ved strande Der afsættes en ramme på 0,6 mio.kr. i 2015 til forbedring og etablering af parkeringspladser ved strande med særlige parkeringsproblemer. Beløbet udmøntes af Miljø- og Teknikudvalget. Toiletter ved strande Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2015 til nybyggeri og renovering af offentlige toiletter ved strande. 17

18 Multiaktivitetspladser Der afsættes 0,550 i 2015 til etablering af multiaktivitetspladser. Omfartsvejen nord om Grenaa I forbindelse med den konkrete projektering af omfartsvejen skal det søges indarbejdet, at der sikres en tunnel til cyklister og gående ved Hammelevvej. Hvorvidt tunnelen skal gennemføres vil indgå i en samlet vurdering af anlæggets omkostninger og om det i givet fald skal prioriteres som et kommunalt supplement til de udgifter, som staten refunderer. Voksen- plejeudvalget Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg Byggeriet af lokaler til hjemmeplejen i Glesborg fremrykkes mest muligt. Der afsættes i ,5 mio. kr. og i ,55 mio. kr. Pulje til velfærdsteknologi Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til investering i velfærdsteknologi. 18

19

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere