Budgetaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2015-2018"

Transkript

1 Budgetaftale Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelle beskrivelser...3 Driftsbudgettet - ændringsforslag...3 Økonomiudvalget...3 Arbejdsmarkedsudvalget...4 Børne- og ungdomsudvalget:...4 Erhvervsudvalget...7 Kultur- og udviklingsudvalget...7 Miljø- og teknikudvalget...8 Voksen- og plejeudvalget Anlæg Beskrivelser af anlægsforslag Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- plejeudvalget

3 Generelle beskrivelser Budgetaftalen er udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, gennemgang af udvalgsprioriteringer, modtagne høringssvar og forslag stillet af de politiske grupper. Desuden er indarbejdet hovedparten af de anlægsforslag, der er vedtaget i budget 2014 tilrettet det forventede beløb, som realiseres i I budgetforslaget er indarbejdet en skatteforhøjelse i 2016, 2017 og En eventuel skatteforhøjelse skal der først tages stilling til ved budget 2016 og vil alternativt kunne undgås ved enten at reducere driften eller anlæg eller en kombination af disse i Partierne bag denne aftale har derfor ikke taget stilling til en skatteforhøjelse i forbindelse med indgåelse af aftalen, men tager til efterretning, at der er indarbejdet et beløb, der skal findes i forbindelse med budget Der udarbejdes en nærmere vurdering af baggrunden for, at Norddjurs Kommunes skatteindtægter ikke stiger tilstrækkeligt, som der var tegn på ved udarbejdelsen af budget I denne undersøgelse indgår også en nærmere undersøgelse af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune. Partierne bag denne aftale er enige om, at der stemmes for hele aftalen og afstår derfor fra at stille egne ændringsforslag udenfor aftalen eller stemme for ændringsforslag, stillet af partier udenfor aftalen. Driftsbudgettet - ændringsforslag Økonomiudvalget Central pulje Direktionssekretariatet Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en arbejdsmiljøkonsulent og styrke understøtning af ældreråd, frivillighedsråd og handicapråd, organisationsudvikling og kompetenceudvikling af ledere og særlige organisations-/kompetence-udviklingsprojekter. Puljen reduceres med 1 mio. kr. Effektivisering af byggesagsbehandlingen Byggesagsgebyrerne skal fra den 1. januar 2015 opkræves efter registreret tidsforbrug. For at sikre en effektiv byggesagsbehandling, afskaffes byggesagsgebyrer både for almindelige boliger og erhvervsbyggeri. Effekterne på såvel vækst i byggeri som de administrative forenklinger evalueres med henblik på om ordningen skal fortsætte i 2016 IT / serviceftaler Det skønnes, at der kan spares yderligere 0,5 mio. kr. årligt på IT/serviceaftaler Jobcenter Vest Der etableres ikke en egentlig afdeling i den vestlige del af kommunen. Det afsatte beløb til arbejdsmarkedspolitikken kan indgå i arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser om service til nogle borgere i den vestlige del af kommunen. 3

4 Ældrerådets aktiviteter Der afsættes årligt 0,024 mio. kr. til ældrerådets aktiviteter. Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter. Der er indregnet en teknisk korrektion, så beløbet overføres til konto 6. Den tekniske korrektion fjernes hermed. Arbejdsmarkedsudvalget Lægekonsulenter Forligspartierne ønsker, at Norddjurs Kommunes jobcenter benytter sig af læger med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Der optages forhandlinger med Region Midt om så vidt muligt køb af alle lægekonsulentydelser. Hvis regionen ikke kan levere lægekonsulenterne til alle de ønskede opgaver kan jobcenteret forsat anvende egne lægekonsulenter. Aftalen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse, heri indgår de eventuelle økonomiske konsekvenser ved en aftale. Mikrolån kontanthjælpsområdet Der indføres forsøgsvis mikrolån til kontanthjælpsmodtagere. Forsøget vurderes i efteråret 2015 med henblik på, om det har bidraget til at de kontanthjælpsmodtagere som har modtaget lån er blevet selvforsørgende. Der afsættes 0,550 mio. kr. i Forligsparterne er enige om, at der etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et lån til at starte egen virksomhed. Hensigten er, at borgerne bliver selvforsørgende. Beregninger fra Socialt Udviklingscenter viser, at hvis 2 personer ud af en gruppe på 20 bliver selvforsørgende, er udgiften til alle 20 tjent hjem på mindre end 5 år. Arbejdsmarkedspolitikken Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i overslagsoverårene til i gangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Eksempelvis, kommunale beskæftigelsesprojekter, socioøkonomiske virksomheder, styrkelse af jobcentret, aktiviteter for ledige m.v. Børne- og ungdomsudvalget: Sorggrupper UngNorddjurs Der afsættes årligt 0,250 mio. kr. for at sikre, at UngNorddjurs fortsat har et tilbud om sorggrupper til unge. Budgettilpasning SFO Der reduceres i puljemidlerne, der er afsat til tilpasning af økonomien i SFO som følge af fald i antal tilmeldte børn. I budgettet for 2015 og overslagsårene er der afsat 3 mio. kr. årligt, dels til nedsættelse af forældrebetalingstaksten, og dels til tilpasning af økonomien i SFO i tilfælde af, at folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn. 4

5 På kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 blev det besluttet at anvende 2 mio. kr. til en nedsættelse af taksten fra kr. til kr. pr. måned. Der er endnu ikke disponeret over den resterende del af de afsatte midler på 1 mio. kr. årligt. Beløbet anvendes derfor som en driftsbesparelse. Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje fjernes. Det vurderes at det ikke vil påvirke arbejdet med at udvikle området. Fritidspas Det hidtidige projekt Fritidsvejledning med fritidspas udløber ved udgangen af I den 4- årige forsøgsperiode har 341 udsatte børn og unge anvendt ordningen, og det er lykkedes at fastholde en stor del af deltagerne i en fritidsaktivitet. Der afsættes 0,545 mio. kr. til en videreførelse af fritidspasordningen. Færre udgifter til specialundervisning I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 en langsigtet kompetenceudviklingsplan på skoleområdet. Et væsentligt element i planen er, at der skal ske en øget vidensdeling og kompetenceudvikling inden for specialpædagogik med henblik på at understøtte og kvalificere skolernes arbejde med inklusion. Til dette formål er der i skoleåret 2014/15 oprettet tre midlertidige specialvejlederstillinger fordelt med, dels én fuldtidsstilling, der er besat af en medarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn, og dels to halvtidsstillinger, der besættes af medarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af børn med f.eks. ADHD og autisme. Specialvejlederne skal bistå og kvalificere skolernes arbejde med inklusion gennem længerevarende sidemandsoplæring, supervision og vejledning. Udgiften til specialvejlederne er i skoleåret 2014/15 på i alt 1,05 mio. kr. Fra skolerne side er der stor efterspørgsel efter specialvejlederne og der er allerede iværksat en række konkrete kompetenceudviklingsforløb. Specialvejlederne vil kunne yde et vigtigt bidrag til arbejdet med inklusion og dermed til nedbringelsen af udgifterne til specialundervisning. De midlertidige stillinger gøres derfor permanente og lønudgiften i den resterende del af 2015 dvs. 0,45 mio. kr. finansieres ved at reducere den samlede budgetramme til specialundervisning med et tilsvarende beløb, idet der allerede på dette tidspunkt forventes en synlig effekt af inklusionsindsatsen. I overslagsårene forventes det, at effekten af specialvejledernes arbejde vil være gradvis stigende, således at det vil være muligt at opnå en besparelse, der er større end lønudgiften. 5

6 Der indregnes derfor en nettobesparelse på den samlede budgetramme til specialundervisning på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i Der foretages medio 2015 en første vurdering af, om ansættelsen af specialvejlederne har den ønskede effekt og dermed muliggør den forventede reduktion i udgifterne til specialundervisning. Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2013, at samtlige midler til specialundervisning skal fordeles til skolerne ud fra en socioøkonomisk model, der er udarbejdet i et samarbejde med KORA. Det blev samtidig besluttet at afsætte en reservepulje på 2 mio. kr., der kan anvendes, hvis en skole i en periode får ekstraordinære udgifter til specialundervisning. Udgangspunktet for fordelingsmodellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, givet elevernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika. I forbindelse med fordelingen af midlerne til specialundervisning i budget 2015 kan det konstateres, at der på Kattegatskolen er et betydeligt større antal elever, der modtager specialundervisning, end forventet ud fra den socioøkonomiske fordelingsmodel. Det er derfor nødvendigt i en overgangsfase forlods at afsætte 5 mio. kr. i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,50 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018 fra de samlede midler til specialundervisning til dækning af Kattegatskolen merudgifter. Samtidig skal der udarbejdes en plan for, hvordan inklusionsindsatsen på Kattegatskolen kan tilrettelægges, så udgifterne til specialundervisning gradvis reduceres i 2015 og overslagsårene. I forhold til kommunens øvrige skoler svarer fordelingen af midlerne til specialundervisning i store træk til det forventede udgiftsniveau, og det vurderes, at eventuelle mindre afvigelser kan dækkes af den afsatte reservepulje. I takt med at Kattegatskolens udgifter gradvis reduceres, er det derfor ikke nødvendigt at fordele de frigjorte midler til kommunens øvrige skoler. På denne baggrund indgår de frigjorte midler som en driftsbesparelse. Der foretages medio 2015 en første vurdering af, om inklusionsindsatsen på Kattegatskolen har den ønskede effekt og dermed muliggør den forventede reduktion i udgifterne til specialundervisning. Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Daginstitutionen Frihedslyst indgår i Område Grenaa og er en mindre institution, hvor der i gennemsnit forventes at være 25 børn i 2014, 25 børn i 2015 og 19 børn i Som følge af det lave og faldende børnetal og nærheden til daginstitutionerne i Grenaa lukkes Frihedslyst, idet en tilfredsstillende fortsættelse også vil forudsætte, at bygningerne renoveres for 1,9 mio. kr. Lukningen af Frihedslyst sker efter nærmere indstilling fra børne- og ungdomsudvalget på baggrund af dialog og høring med Frihedslyst og efter en tidsplan, der sikrer, at børnene i 6

7 Frihedsslyst ikke skal skifte daginstitution mere end denne ene gang og at lukningen i øvrigt gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til børnenes tarv. Børne- og ungdomsudvalget tilrettelægger en tidsplan, der sikrer disse hensyn. Flytning til andre daginstitutioner skal (så vidt muligt) ske efter forældrenes ønsker og i overensstemmelse med børnenes tarv. Såfremt alle eller hovedparten af forældrene ønsker dagtilbud i Grenaa, skal en lukning ses i sammenhæng med ibrugtagning af den nye daginstitution ved Kattegatskolen samt overvejelser om at indrette legestue, administration af Område Grenaa og eventuel fortsat åbning af en stue i Vores Hus, så der sikres tilstrækkelig kapacitet i Område Grenaa. Den helårlige besparelse ved lukning af Frihedslyst udgør 0,750 mio. kr. og vil medføre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne og stordriftsfordele. Besparelsen i 2015 på 0,2 mio. kr. afhænger af tidsplanen for lukning af Frihedslyst. Med lukningen af daginstitutionen Frihedslyst vil det være muligt at undgå en renovering af bygningen på 1,9 mio. kr. I forbindelse med lukningen skal MED-aftalen og personalepolitikkens retningslinjer for dialog og tryghed i ansættelsen bringes i anvendelse, og der gennemføres forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne. Erhvervsudvalget Business Region Aarhus Styrket fælles erhvervsindsats i Business Region Aarhus. Årligt 0,190 mio. kr. Derudover finansieres et mindre beløb over erhvervspuljen. Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Og der er behov for fortsat udvikling og styrkelse af det østjyske område i fællesskab med alle de øvrige kommuner i Østjylland via BRA.. Der er nu 11 kommuner i samarbejdet som repræsenterer ca indbyggere. Der er enighed om at styrke samarbejdet mellem kommunerne og det lokale erhvervsliv. Samarbejdet kan understøtte den østjyske vækstregions store potentiale for at skabe mere vækst og udvikling i Danmark. Kultur- og udviklingsudvalget Museumsformål Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2015 og 0,450 mio. kr. i overslagsårene til museumsformål. Halrenoveringspuljen reduceres Puljen reduceres med 1 mio. kr. årligt og vil fremover være på 2 mio. kr. i hvert år. Venteliste Kulturskolen Der afsættes yderligere 0,170 mio. kr. til nedbringelse af ventelisten. 7

8 Pavillonen / Kulturskolen Der afsættes 0,350 mio. kr. til husleje til kulturskolen. Kulturskolens ledelse/administration flytter ind i Kulturhus Pavillonen i Grenaa. Forligsparterne er enige om at arbejde for at styrke Pavillonen som kommunens kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet og meget gerne som statsanerkendt regionalt spillested. Et vigtigt led heri er at samle Kulturskolens aktiviteter i Pavillonen. Norddjurs Kommune har tidligere givet 7,4 mio. kr. til udvidelse af bestående scene og opbygning af faciliteter for optrædende. Pavillonen ønsker nu at anlægge en ny lokalscene med café placeret ud mod Grenaaen. For at fremme dette arbejde og samtidig skabe rammerne for at Kulturskolen kan samle nogle af sine aktiviteter i Pavillonen (der vil fortsat være aktiviteter ude på skolerne), skal der gennemføres en analyse af den samlede fremtidssikringsplan. Hertil afsættes en ramme på 0,25 mio. kr. i 2015 finansieret af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Analysen gennemføres af Norddjurs Kommune i samarbejde med Pavillonen og Kulturskolen. Udviklingspuljen forøges Puljen til kulturelle aktiviteter (eventpuljen) nedlægges, og kulturelle aktiviteter finansieres over udviklingspuljen, som forøges med årligt 0,2 mio. kr. Puljens forøgelse skal også ses i sammenhæng med det politiske ønske om at have en reserve til yderligere kulturby 2017 aktiviteter. Multihuspuljen fjernes Der afsættes ikke længere midler til flere multihuse. Kulturby 2017 Der er i gangsat en række aktiviteter så Norddjurs Kommune støtter op om Kulturby Der er i budgettet afsat 1,254 mio. kr. som Norddjurs Kommunes bidrag til Kulturby Analyse af folkeoplysningsområdet Der foreligger en analyse af folkeoplysningsområdet med udgangen af Målet med analysen er at skabe et oplyst grundlag at træffe beslutning på, vedrørende eventuel omfordeling eller tilførsel af midler på et afgrænset område inden for fritidsområdet. Folkeoplysning (aftenskoler) Der afsættes kr. ekstra til området. Miljø- og teknikudvalget Ekstra times sejlads Udbyhøj Med henblik på at styrke Udbyhøj-færgen som forbindelse over Randers Fjord for at forbedre forholdene for arbejdspendlere og mindre erhvervsdrivende - gennemføres forsøgsvis en times ekstra sejlads i morgentimerne, således færgen sejler allerede fra Kl Forsøget vurderes i forhold til om passagertallet stiger og forudsætter enighed med Randers Kommune. Beløbet afsættes kun i 2015 med 0,140 mio. kr. 8

9 Kollektiv trafik Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til styrkelse af den kollektive trafik i kommunen, der supplerer allerede afsatte beløb til formålet. Beløbet udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. Der skal i oplægget til udmøntningen indgå overvejelser om forbedring af den kollektive trafik i hele Norddjurs Kommune, herunder eventuelt bedre forbindelser til Sundhedshuset, Grenaa Havn, Kattegatcentret og uddannelsesinstitutioner Tilgængelighed, herunder naturområderne Flere af Norddjurs Kommunes natur- og turistområder indeholder hensyn til tilgængelighed for handicappede. Desuden skal kommunens byer indrettes, så der skabes bedst mulig tilgængelighed for handicappede. Områdefornyelse i Grenaa og Auning, samt anlæg generelt skal indeholde hensyn til tilgængelighed. Natur- og turistområderne gennemgås med henblik på, at allerede eksisterende handicapfaciliteter er anvendelige og der kan eventuelt indgå nye ændringer. Også mindre tilgængelighedsprojekter i byområderne kan indgå. Forslaget skal også ses i sammenhæng med øget aktivitets- og investeringsniveau i Dronningens Ferieby og behovet for tilgængelighed for handicappede turister. Puljen er ikke begrænset til Grenaa. Forskønnelse af byrum og det åbne landskab Der afsættes kr. (forhøjelse på kr.) til forskønnelse af byrum og i det åbne landskab, der supplerer allerede afsatte midler på området. Beløbet tænkes anvendt til bl.a. Borde, bænke, skilte m.v. i naturområder og byrum. Der skal i den forbindelse også medtages behov for at forbedre forbindelsen fra Kulturhuset i Grenaa og Kattegatcentret og tidligere forslag om opholdssteder og kunst på strækningen skal gennemgås. Der udarbejdes en manual, der sikrer et fælles udtryk for Norddjurs Kommunes borde, bænke, skiltning m.m. og i 2015 øges indsatsen med opstilling af nyt inventar og udskiftning af eksisterende inventar. Vandløbsregulativer Der er tale om overførte beløb fra tidligere år. Vej & Park Vej og Park området skal styrkes. Dette skal ske ved: - Systematisk at arbejde på at indføre metoder, teknologier m.v. som private og andre offentlige aktører har vist skaber øget effektivitet og bedre opgaveløsninger, - Intensivere arbejdet med at få lokale borgerforeninger og lignende overtage mindre driftsopgaver såsom græsslåning - At optimere ledelsen af området for at sikre den mest effektive opgaveløsning - I samarbejde med medarbejderne sikre at der fortsat er tryghed i ansættelsen, men samtidig at opgaverne løses effektivt Miljø- og teknikudvalget tilrettelægger arbejdet. 9

10 Ejendomsadministration I flere kommuner er ejendomsadministrationen ændret således at der sikres en mere effektiv ejendomsejendomsadministration. Der udarbejdes oplæg om dette i 2015 med henblik på eventuel forslag til budget Jernbane-tracét Der tages til kontakt til Randers Kommune om mulighederne for at lave en cykelsti fra Randers til Allingåbro. Dette forelægges Miljø- og teknikudvalget. Forbedring af forbindelser nord-syd i Norddjurs Kommune Det undersøges, hvorvidt en omfartsvej ved Laen kan bidrage til at forbedre forbindelserne mellem nord og syd i kommunen og der udarbejdes forslag til dette. Voksen- og plejeudvalget Udarbejdelse af socialpolitik fokus på udsatte borgere Der skal i 2015 igangsættes et arbejde med formuleringen af en overordnet socialpolitik for Norddjurs Kommune. I den forbindelse skal der sættes fokus på bl.a. udsatte borgere med særlige sociale og økonomiske fattigdomsproblemer. Se i øvrigt også indledningen i aftalen vedrørende undersøgelsen af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune. Ledsageordning til psykisk handicappede Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i til ledsagerordning til psykisk handicappede. Beløbet fordeles nærmere af Voksen- og Plejeudvalget. Lukning af Bakkely Plejecenter På plejecentret Bakkely i Gjesing er der 27 plejeboliger. På nuværende tidspunkt er der kun 13 plejeboliger, der er udlejet, og efterspørgslen efter boligerne er meget begrænset. Bakkely lukkes derfor og de nuværende beboere tilbydes en erstatningsbolig på Farsøhthus i Allingåbro eller på Glesborg Plejecenter, hvor der er ledige boliger. Der vil også være mulighed for, at enkelte beboere kan flytte til Auning eller Grenaa, hvis de ønsker det. Ved at lukke Bakkely vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på 1,65 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i overslagsårene. I beregningen af besparelsen er der taget højde for, at Norddjurs Kommune dækker beboernes udgifter til flytning og indskud i en ny bolig. Hvis der er enkelte beboere, der ikke ønsker at fraflytte deres bolig på Bakkely, vil de fremover modtage hjælp fra hjemmeplejen i et omfang, der svarer til deres plejebehov. I forbindelse med beregningen af besparelsen er der taget højde for, at der kan opstå en merudgift i hjemmeplejen. I beregningen er der ligeledes taget højde for, at Norddjurs Kommune vil få en udgift til tomgangshusleje for de fraflyttede boliger på Bakkely. I forbindelse med lukningen skal MED-aftalen og personalepolitikkens retningslinjer for dialog og tryghed i ansættelsen bringes i anvendelse, og der gennemføres forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne. 10

11 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte en årlig anlægspulje på 0,75 mio. kr. til anskaffelsen af velfærdsteknologi. Ved primært at fokusere på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt, og ved at foretage en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster i forbindelse med anvendelsen af både velfærdsteknologi og almindelige hjælpemidler, vil det være muligt at reducere personalenormeringen på både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, indarbejdes der en gradvis stigende budgetbesparelse over en 4-årig periode. Styrkelse af indsatsen på misbrugsområdet Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen på misbrugsområdet. Beløbet fordeles nærmere af voksen- og plejeudvalget. Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje på 0,250 mio. kr. årligt fjernes. Det vurderes at det ikke vil påvirke arbejdet med at udvikle området. Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget 8,1 mio. kr. fra statens pulje til løft af indsatsen på ældreområdet. Heraf er 1,2 mio. kr. blevet tildelt til en styrkelse af kommunens vedligeholdelsestræning ( 86) og opstart af netværksrehabilitering. I 2015 vil Norddjurs Kommune modtage 8,23 mio. kr. fra den statslige pulje, og det forventes, at der vil være tale om et lignende beløb i overslagsårene. Med en videreførelse af bevillingen fra den statslige pulje, og med en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinsten ved en øget rehabiliteringsindsats, vurderes det, at det vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. På den baggrund indarbejdes der en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene. El-biler til hjemmeplejen Der anskaffes 10 el-biler til hjemmeplejen. El-bilerne medtages i det kommende udbud af køretøjer i Norddjurs Kommune, der gennemføres i slutningen af Handicap/psykiatri ungetilbud Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til ungetilbud på handicap og psykiatriområdet. Værested for borgere Der udarbejdes et oplæg om væresteder for førtidspensionister, arbejdsløse og andre der går hjemme, da rigtig mange i kommunen ikke har et sted at mødes ud over værtshuse, bænke eller andet. Der skal udarbejdes forslag til, at der stilles et egnet sted til rådighed for disse borgere, hvor de kan komme og få en kop kaffe og en snak. 11

12 I oplægget skal indgå en beskrivelse af allerede eksisterende værestedslignende aktiviteter, en beskrivelse af målgrupper, samt overvejelser om inddragelse af frivillige organisationer, f.eks. KFUM s sociale arbejde og lokal frivillige foreninger. Der skal i oplægget tages udgangspunkt i de forskellige brugeres behov. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2015 til oplægget og eventuelle startomkostninger. Såfremt indstillinger på baggrund af oplægget medfører yderligere udgifter, tages der stilling til dette i forbindelse med budget Fokus på rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen Der skal fortsat være fokus på at sikre en målrettet styrkelse og videreudvikling af den rehabiliterende/genoptrænende indsats på sundheds- og omsorgsområdet. Der skal udarbejdes en plan for den styrkede indsats på området, som bl.a. skal sikre, at minimum 15 pct. af de leverede hjemmehjælpstimer i 2016 bliver leveret som hjælp til rehabilitering/træning, og at antallet af borgere, der modtager vedligeholdelsestræning på hold og i eget hjem forøges. Særligt boligtilbud til borgere med gæld mv. Med udgangspunkt i omsorgsbestemmelserne i Servicelovens 82 skal der etableres et særligt socialt boligtilbud i Norddjurs Kommunes udlejningsboliger i bl.a. Fredensgade i Grenaa. Der gennemføres mindre renoverings- og forskønnelsesopgaver indenfor Miljø- og teknikudvalgets eksisterende økonomiske rammer. Der skal være mulighed for indflytning i boligerne uden betaling af indskud, så boligerne også kan benyttes af borgere, der har gæld og dermed vanskeligheder med at opnå boligindskudslån. Det skal samtidig undersøges, hvordan der kan tilknyttes en form for social viceværtfunktion til boligerne. Ved indflytning i kommunale boliger skal det desuden beskrives i hvilket omfang, der er mulighed for at yde indskudslån til borgere, som i forvejen har gæld, mod at de over en kortere tidsperiode tilbagebetaler indskudslånet sammen med huslejebetalingen. Tilbuddene beskrives nærmere i en samlet kvalitetsstandard om sociale tilbud efter Servicelovens 82. Anlæg I budgettet for er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper: Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på 12

13 jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen. I budgetaftalen er der prioriteret følgende anlægsprojekter i budgetperioden Beskrivelser af anlægsforslag Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Der afsættes i perioden i alt 6 mio.kr. til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. Arealerhvervelse Der er afsat i alt 3 mio.kr. i perioden til arealerhvervelse. Byggemodning, pulje Der er afsat i alt 5 mio.kr. i perioden til byggemodning. IT til administration, herunder KOMBITprojekter Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen. IT anlægspulje Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af ITudstyr. Handicaprådets tilgængelighedspulje Der afsættes 0,1 mio. kr. til handicaprådets tilgængelighedspulje. Puljen skal anvendes af handicaprådet til foranstaltninger, der kan forbedre tilgængeligheden på en række udvalgte steder. Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud Der afsættes et beløb på 2,4 mio. kr. i 2015, 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 til investering i lufthavnen. Lufthavnens bestyrelse har på sit møde den 12. august 2014 besluttet at indstille til de fem ejerkommuners byråd, at der gennemføres en kapitalforhøjelse på 30 mio. kr. i 2015, 15 mio. kr. i 2016 og 15. mio. kr. i Kapitalforhøjelsen skal anvendes til dækning af et forventet driftsunderskud i 2014 på forventet ca. 10 mio. kr. samt nødvendige vedligeholdelses- og 13

14 anlægsinvesteringer på 20 mio. kr., der udmøntes i forbindelse med vedtagelse af en strategi for lufthavnens fremtidige udvikling. Indretning af én indgang for unge Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 til renovering af lokaler og indflytning i nye lokaler mv. i forbindelse med etablering af Én indgang til unge i Norddjurs Kommune. Medarbejdere fra Jobcentrets Ungeteam og Ungdommens Uddannelsessamarbejde samles i én enhed. Børne- og ungdomsudvalget IT - folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning Djursvej Ørum Nybyggeri til erstatning for nedslidte dele af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum og renovering af den del af bygningen, som fortsat skal bevares. Der vil være behov for erstatningsbyggeri på ca m 2, renovering af ca m 2 ombygning af ca. 300 m 2. og Ifølge udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet vil den samlede anlægsudgift blive i størrelsesordenen mio. kr. Til udbedring af aktuelle mangler afsættes der 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i Ved gennemførelse af nybyggeriet og renoveringen på Djurslandsskolen vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,154 mio. kr. fra og med Djurslandsskolens Stenvad- og Fjellerup- afdelinger samles på Voldby Skole Renovering og ombygning af Voldby Skole med henblik på at flytte Djurslandsskolens nuværende aktiviteter i Stenvad og Fjellerup til én adresse i Voldby. Ud over en renovering/ombygning af lokalerne vil den del af skolebygningen, der er i dårligst stand, blive nedrevet. Det er vurderingen, at lokalerne på Voldby Skole vil være meget velegnede til at rumme eleverne fra Stenvad- og Fjellerup-afdelingerne. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet forventes den samlede anlægsudgift at blive i størrelsesordenen 14,5 mio. kr. Ved en flytning til Voldby Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,04 mio. kr. Udvikling af Voldby Skole, gymnastiksal og tidligere SFO: Der er enighed om at indlede drøftelser med Lokalforeningen i Voldby om lokalsamfundets fremtidige anvendelse af idrætsfaciliteter (incl. gymnastiksal) samt den tidligere SFO-bygning og tilhørende arealer. I disse drøftelser skal indgå den nuværende anvendelse af Birkehøj. Dette 14

15 skal også ses i sammenhæng med budgetaftalens anlægsafsnit vedr. flytning af dele af Djurslandsskolen til Voldby. Renovering og nybyggeri af Damgården i Ørum (afd. af Djurslandsskolen) Bygningsrenovering og nybyggeri på Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum for overbygningselever. En del af de nuværende bygninger ombygges, og der opføres 320 m 2 nye lokaler. Samtidig fjernes en pavillon, som er opstillet midlertidigt. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet forventes den samlede anlægsudgift (inklusiv udgifter til genhusning i byggeperioden) at være på ca. 9 mio. kr. Ved om- og tilbygningen på Damgården vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,06 mio. kr. Erstatningsbyggeri for pavilloner på Ørum Skole Nybyggeri og ombygning på Ørum Skole til erstatning for nuværende pavilloner, der anvendes til skolens overbygningselever. Ved etablering af pavillonerne i 2008 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningerne i 2 år. Der er ikke givet yderligere byggetilladelser. I forbindelse med byggeriet vil det være muligt at opnå en bygningsmæssig integration af skolens undervisningslokaler og at etablere nye kantinearealer. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet vurderes det, at anlægsudgiften vil være i størrelsesordenen 9,5 mio. kr. Ved om- og tilbygningen på Ørum Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,42 mio. kr. Erstatningsbyggeri for pavilloner og træbarakker på Auning Skole Nybyggeri på Auning Skole til erstatning af nuværende pavilloner og træbarakker, der anvendes til skolens 6. klasseelever og specialrækkeklasser. Ved etablering af den nuværende pavillon til 6. klasse i 2013 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningen i 3 år, dvs. til og med skoleåret 2015/16. Bygningen til specialrækkeklasserne er opført med henblik på mere vedvarende brug, men er nedslidt og har pavillon -karakter. Det vurderes, at der kan opføres 4 nye klasselokaler til 6. klasse og specialrækkeklasserne f.eks. ved tilbygning til skolens mellemtrinsfløj (på areal hvor den nuværende pavillon til 6. klasse er placeret) eller ved tilbygninger til den nuværende overbygningsfløj. Den samlede anlægsudgift vil være på 8,5 mio. kr. Til gennemførelse af byggeriet afsættes der 0,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 4,5 mio. kr. i Med nybyggeriet på Auning Skole vil det fra medio 2017 være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,27 mio. kr. Ny daginstitution i Vivild Børneby Vivild børneby ombygges, og der etableres en ny børnehave. Det oprindelige budgetbeløb på 8 mio. kr. i 2015 omfordeles til 2 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i Byggeriet igangsættes inden sommerferien

16 Bygningsrenovering skoler Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2015, og 5,257 mio. kr. i Der er primært tale om endnu ikke disponerede beløb fra den oprindelige skolerenoveringspulje. Kultur og udviklingsudvalget Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til nyt bibliotekssystem. Ungdomsunivers Arresten Den gamle arrest i Grenaa ombygges til ungdomsunivers, der er afsat 0,5 mio. kr. i Gårdmiljø Arresten Der afsættes et beløb på 0,3 mio. kr. i 2015 til etablering af et gårdmiljø i arresten i Grenaa. Den nærmere anvendelse af gårdmiljøet drøftes med de unge bag ungdomsuniverset. Hvis der skulle være et mindreforbrug kan resten af pengene bruges i og uden for Arresten efter kulturog udviklingsudvalgets prioritering. Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består, af 3,1 mio. kr. der står på budgettet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i budget 2015, og de 1,8 mio. kr. der står på budget 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Multilift Grenaa Svømmehal Der afsættes i ,1 mio.kr til en ny multilift i Grenaa Svømmehal. Miljø- og teknikudvalget Cykelsti pulje Fra afsættes årligt 1 mio.kr. til medfinansiering af statslige cykelsti-projekter. Der søges staten om støtte til yderligere cykelstier i kommunen i 2016, idet cykelsti mellem Glesborg og Ørum prioriteres i ansøgningen, såfremt det vurderes at den har den bedste mulighed for at få statsligt tilskud. Gadebelysning I årene afsættes årligt 5,0 mio. kr. til investeringer i LED-lys i henhold til belysningsplanen. Dette finansieres via låneoptagelse. Kabellægning af tændkabler til gadebelysning Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Diverse belægninger Der afsættes 11,175 mio. kr. til diverse belægninger/vejdrift. Opgaver der udføres inden for puljen er: skilte, vejafvanding, mindre vejreguleringer, renholdelse, vejafvandingsbidrag, gadeinventar, vejbeplantning, klipning på landet, fortove, vedligeholdelse grusveje, vedligeholdelse af stier, vedligeholdelse af broer. Puljen prioriteres af Miljø- og Teknikudvalget. Asfaltbelægninger og Nordkystvejen asfalt 16

17 Der afsættes 2,3 mio. kr. årligt til asfaltbelægninger og 2 mio. kr. årligt til asfaltbelægninger på Nordkystvejen. Miljø- og Teknikudvalget udmønter puljerne. Fælles bygningsvedligeholdelse Der afsættes 2,4 mio.kr. i 2015 til fælles bygningsvedligeholdelse og i årligt 1 mio.kr. Energiinvesteringspulje Der er afsat 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i til energiinvesteringer i Norddjurs Kommunes bygninger. Der udarbejdes et notat om de allerede gennemførte energiinvesteringer og effekten heraf. Pulje til landsbyfornyelse Der afsættes årlig 1 mio.kr. til landsbyfornyelse, som skal bruges til medfinansiering af den statslige pulje. Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted Der afsættes 0,1 mio.kr. til etablering af stiforbindelsen. Klimahandlingsplan Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Dokning Grenaa-Anholt færgen Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Dokning Udbyhøj kabelfærge Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Cykelpendlerpladser m.m. Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Letbanestation Hessel Beløbet medfører, at der er finansiering til rådighed til etablering af stoppested ved Hessel i forbindelse med åbning af Aarhus Letbane i Letbanestation Trustrup Beløbet medfører, at der er finansiering til rådighed til forberedelse og indretning af Trustrup Station som fremtidig letbanestation ved åbningen af Aarhus Letbane i Cykelsti Ålsrode Der afsættes 1,25 mio. kr. til medfinansiering til den statslige bevilling til etablering af en cykelsti ved Ålsrode. Asfalt - Vestre Skovvej til Grenaa Idrætscenter Beløb afsættes med 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i Renovering af legepladser Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2015 til renovering af kommunale legepladser. P-Pladser ved strande Der afsættes en ramme på 0,6 mio.kr. i 2015 til forbedring og etablering af parkeringspladser ved strande med særlige parkeringsproblemer. Beløbet udmøntes af Miljø- og Teknikudvalget. Toiletter ved strande Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2015 til nybyggeri og renovering af offentlige toiletter ved strande. 17

18 Multiaktivitetspladser Der afsættes 0,550 i 2015 til etablering af multiaktivitetspladser. Omfartsvejen nord om Grenaa I forbindelse med den konkrete projektering af omfartsvejen skal det søges indarbejdet, at der sikres en tunnel til cyklister og gående ved Hammelevvej. Hvorvidt tunnelen skal gennemføres vil indgå i en samlet vurdering af anlæggets omkostninger og om det i givet fald skal prioriteres som et kommunalt supplement til de udgifter, som staten refunderer. Voksen- plejeudvalget Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg Byggeriet af lokaler til hjemmeplejen i Glesborg fremrykkes mest muligt. Der afsættes i ,5 mio. kr. og i ,55 mio. kr. Pulje til velfærdsteknologi Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til investering i velfærdsteknologi. 18

19

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017

Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017 Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017 Generelle beskrivelser Socialdemokraterne, Venstre, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014. Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Økonomiudvalget

Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014. Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Økonomiudvalget Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014 Ændringsforslag på driften Økonomiudvalget Central pulje til organisationsudvikling reduceres Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Budgetaftale 2016-2019

Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftale 2016-2019 Indgået mellem: Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) 20. september 2015 1 Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftalen er udarbejdet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget Børneby Mølle Ålsrodevej 3 8500 Grenaa Dato: 16. september 2014 Telefon: 89 59 26 00 Jour. nr.: 17.01.01/skolebestyrelsen/2014-15/høringssvar vedr. budgetforslag 2015-2018 Norddjurs

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Norddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder.

Norddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder. Budget 2014-2017 E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10 00 Fax: 89 59 10 10 Forord I Norddjurs

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Budgetaftale

Budgetaftale Budgetaftale 2018-2021 17. august 2017 1 Denne aftale er indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Dansk Folkeparti Borgerlisten Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Johnsen Bakkehegnet 1-3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I)

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014

BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014 BUDGET 2015-2018 Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014 Program Økonomiaftalen for budget 2015 Lånepuljer i økonomiaftalen Hovedoversigt budget 2015-2018 Orientering om status på politikerforslag

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Budgetaftale

Budgetaftale Budgetaftale 2018-2021 21. september 2017 1 Denne aftale er indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Dansk Folkeparti Borgerlisten Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL BUDGET

HØRINGSSVAR TIL BUDGET HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019 Høringssvar Handicapråd Institution / afdeling / råd / udvalg 1. Hvem afgiver du svar som: Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance.

Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance. Budget for 2013-2016 20. september 2012 Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance. Bemærkning til teknisk

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

BUDGET 2015-2018. Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014

BUDGET 2015-2018. Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014 BUDGET 2015-2018 Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014 Program Velkomst og opsummering Teknisk driftsbudget Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Udfordringer i budget 2015 Politikerspørgsmål/forslag

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere