Budgetaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2015-2018"

Transkript

1 Budgetaftale Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelle beskrivelser...3 Driftsbudgettet - ændringsforslag...3 Økonomiudvalget...3 Arbejdsmarkedsudvalget...4 Børne- og ungdomsudvalget:...4 Erhvervsudvalget...7 Kultur- og udviklingsudvalget...7 Miljø- og teknikudvalget...8 Voksen- og plejeudvalget Anlæg Beskrivelser af anlægsforslag Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- plejeudvalget

3 Generelle beskrivelser Budgetaftalen er udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, gennemgang af udvalgsprioriteringer, modtagne høringssvar og forslag stillet af de politiske grupper. Desuden er indarbejdet hovedparten af de anlægsforslag, der er vedtaget i budget 2014 tilrettet det forventede beløb, som realiseres i I budgetforslaget er indarbejdet en skatteforhøjelse i 2016, 2017 og En eventuel skatteforhøjelse skal der først tages stilling til ved budget 2016 og vil alternativt kunne undgås ved enten at reducere driften eller anlæg eller en kombination af disse i Partierne bag denne aftale har derfor ikke taget stilling til en skatteforhøjelse i forbindelse med indgåelse af aftalen, men tager til efterretning, at der er indarbejdet et beløb, der skal findes i forbindelse med budget Der udarbejdes en nærmere vurdering af baggrunden for, at Norddjurs Kommunes skatteindtægter ikke stiger tilstrækkeligt, som der var tegn på ved udarbejdelsen af budget I denne undersøgelse indgår også en nærmere undersøgelse af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune. Partierne bag denne aftale er enige om, at der stemmes for hele aftalen og afstår derfor fra at stille egne ændringsforslag udenfor aftalen eller stemme for ændringsforslag, stillet af partier udenfor aftalen. Driftsbudgettet - ændringsforslag Økonomiudvalget Central pulje Direktionssekretariatet Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en arbejdsmiljøkonsulent og styrke understøtning af ældreråd, frivillighedsråd og handicapråd, organisationsudvikling og kompetenceudvikling af ledere og særlige organisations-/kompetence-udviklingsprojekter. Puljen reduceres med 1 mio. kr. Effektivisering af byggesagsbehandlingen Byggesagsgebyrerne skal fra den 1. januar 2015 opkræves efter registreret tidsforbrug. For at sikre en effektiv byggesagsbehandling, afskaffes byggesagsgebyrer både for almindelige boliger og erhvervsbyggeri. Effekterne på såvel vækst i byggeri som de administrative forenklinger evalueres med henblik på om ordningen skal fortsætte i 2016 IT / serviceftaler Det skønnes, at der kan spares yderligere 0,5 mio. kr. årligt på IT/serviceaftaler Jobcenter Vest Der etableres ikke en egentlig afdeling i den vestlige del af kommunen. Det afsatte beløb til arbejdsmarkedspolitikken kan indgå i arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser om service til nogle borgere i den vestlige del af kommunen. 3

4 Ældrerådets aktiviteter Der afsættes årligt 0,024 mio. kr. til ældrerådets aktiviteter. Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter. Der er indregnet en teknisk korrektion, så beløbet overføres til konto 6. Den tekniske korrektion fjernes hermed. Arbejdsmarkedsudvalget Lægekonsulenter Forligspartierne ønsker, at Norddjurs Kommunes jobcenter benytter sig af læger med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Der optages forhandlinger med Region Midt om så vidt muligt køb af alle lægekonsulentydelser. Hvis regionen ikke kan levere lægekonsulenterne til alle de ønskede opgaver kan jobcenteret forsat anvende egne lægekonsulenter. Aftalen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse, heri indgår de eventuelle økonomiske konsekvenser ved en aftale. Mikrolån kontanthjælpsområdet Der indføres forsøgsvis mikrolån til kontanthjælpsmodtagere. Forsøget vurderes i efteråret 2015 med henblik på, om det har bidraget til at de kontanthjælpsmodtagere som har modtaget lån er blevet selvforsørgende. Der afsættes 0,550 mio. kr. i Forligsparterne er enige om, at der etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et lån til at starte egen virksomhed. Hensigten er, at borgerne bliver selvforsørgende. Beregninger fra Socialt Udviklingscenter viser, at hvis 2 personer ud af en gruppe på 20 bliver selvforsørgende, er udgiften til alle 20 tjent hjem på mindre end 5 år. Arbejdsmarkedspolitikken Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i overslagsoverårene til i gangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Eksempelvis, kommunale beskæftigelsesprojekter, socioøkonomiske virksomheder, styrkelse af jobcentret, aktiviteter for ledige m.v. Børne- og ungdomsudvalget: Sorggrupper UngNorddjurs Der afsættes årligt 0,250 mio. kr. for at sikre, at UngNorddjurs fortsat har et tilbud om sorggrupper til unge. Budgettilpasning SFO Der reduceres i puljemidlerne, der er afsat til tilpasning af økonomien i SFO som følge af fald i antal tilmeldte børn. I budgettet for 2015 og overslagsårene er der afsat 3 mio. kr. årligt, dels til nedsættelse af forældrebetalingstaksten, og dels til tilpasning af økonomien i SFO i tilfælde af, at folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn. 4

5 På kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 blev det besluttet at anvende 2 mio. kr. til en nedsættelse af taksten fra kr. til kr. pr. måned. Der er endnu ikke disponeret over den resterende del af de afsatte midler på 1 mio. kr. årligt. Beløbet anvendes derfor som en driftsbesparelse. Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje fjernes. Det vurderes at det ikke vil påvirke arbejdet med at udvikle området. Fritidspas Det hidtidige projekt Fritidsvejledning med fritidspas udløber ved udgangen af I den 4- årige forsøgsperiode har 341 udsatte børn og unge anvendt ordningen, og det er lykkedes at fastholde en stor del af deltagerne i en fritidsaktivitet. Der afsættes 0,545 mio. kr. til en videreførelse af fritidspasordningen. Færre udgifter til specialundervisning I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 en langsigtet kompetenceudviklingsplan på skoleområdet. Et væsentligt element i planen er, at der skal ske en øget vidensdeling og kompetenceudvikling inden for specialpædagogik med henblik på at understøtte og kvalificere skolernes arbejde med inklusion. Til dette formål er der i skoleåret 2014/15 oprettet tre midlertidige specialvejlederstillinger fordelt med, dels én fuldtidsstilling, der er besat af en medarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn, og dels to halvtidsstillinger, der besættes af medarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af børn med f.eks. ADHD og autisme. Specialvejlederne skal bistå og kvalificere skolernes arbejde med inklusion gennem længerevarende sidemandsoplæring, supervision og vejledning. Udgiften til specialvejlederne er i skoleåret 2014/15 på i alt 1,05 mio. kr. Fra skolerne side er der stor efterspørgsel efter specialvejlederne og der er allerede iværksat en række konkrete kompetenceudviklingsforløb. Specialvejlederne vil kunne yde et vigtigt bidrag til arbejdet med inklusion og dermed til nedbringelsen af udgifterne til specialundervisning. De midlertidige stillinger gøres derfor permanente og lønudgiften i den resterende del af 2015 dvs. 0,45 mio. kr. finansieres ved at reducere den samlede budgetramme til specialundervisning med et tilsvarende beløb, idet der allerede på dette tidspunkt forventes en synlig effekt af inklusionsindsatsen. I overslagsårene forventes det, at effekten af specialvejledernes arbejde vil være gradvis stigende, således at det vil være muligt at opnå en besparelse, der er større end lønudgiften. 5

6 Der indregnes derfor en nettobesparelse på den samlede budgetramme til specialundervisning på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i Der foretages medio 2015 en første vurdering af, om ansættelsen af specialvejlederne har den ønskede effekt og dermed muliggør den forventede reduktion i udgifterne til specialundervisning. Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2013, at samtlige midler til specialundervisning skal fordeles til skolerne ud fra en socioøkonomisk model, der er udarbejdet i et samarbejde med KORA. Det blev samtidig besluttet at afsætte en reservepulje på 2 mio. kr., der kan anvendes, hvis en skole i en periode får ekstraordinære udgifter til specialundervisning. Udgangspunktet for fordelingsmodellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, givet elevernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika. I forbindelse med fordelingen af midlerne til specialundervisning i budget 2015 kan det konstateres, at der på Kattegatskolen er et betydeligt større antal elever, der modtager specialundervisning, end forventet ud fra den socioøkonomiske fordelingsmodel. Det er derfor nødvendigt i en overgangsfase forlods at afsætte 5 mio. kr. i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,50 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018 fra de samlede midler til specialundervisning til dækning af Kattegatskolen merudgifter. Samtidig skal der udarbejdes en plan for, hvordan inklusionsindsatsen på Kattegatskolen kan tilrettelægges, så udgifterne til specialundervisning gradvis reduceres i 2015 og overslagsårene. I forhold til kommunens øvrige skoler svarer fordelingen af midlerne til specialundervisning i store træk til det forventede udgiftsniveau, og det vurderes, at eventuelle mindre afvigelser kan dækkes af den afsatte reservepulje. I takt med at Kattegatskolens udgifter gradvis reduceres, er det derfor ikke nødvendigt at fordele de frigjorte midler til kommunens øvrige skoler. På denne baggrund indgår de frigjorte midler som en driftsbesparelse. Der foretages medio 2015 en første vurdering af, om inklusionsindsatsen på Kattegatskolen har den ønskede effekt og dermed muliggør den forventede reduktion i udgifterne til specialundervisning. Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Daginstitutionen Frihedslyst indgår i Område Grenaa og er en mindre institution, hvor der i gennemsnit forventes at være 25 børn i 2014, 25 børn i 2015 og 19 børn i Som følge af det lave og faldende børnetal og nærheden til daginstitutionerne i Grenaa lukkes Frihedslyst, idet en tilfredsstillende fortsættelse også vil forudsætte, at bygningerne renoveres for 1,9 mio. kr. Lukningen af Frihedslyst sker efter nærmere indstilling fra børne- og ungdomsudvalget på baggrund af dialog og høring med Frihedslyst og efter en tidsplan, der sikrer, at børnene i 6

7 Frihedsslyst ikke skal skifte daginstitution mere end denne ene gang og at lukningen i øvrigt gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til børnenes tarv. Børne- og ungdomsudvalget tilrettelægger en tidsplan, der sikrer disse hensyn. Flytning til andre daginstitutioner skal (så vidt muligt) ske efter forældrenes ønsker og i overensstemmelse med børnenes tarv. Såfremt alle eller hovedparten af forældrene ønsker dagtilbud i Grenaa, skal en lukning ses i sammenhæng med ibrugtagning af den nye daginstitution ved Kattegatskolen samt overvejelser om at indrette legestue, administration af Område Grenaa og eventuel fortsat åbning af en stue i Vores Hus, så der sikres tilstrækkelig kapacitet i Område Grenaa. Den helårlige besparelse ved lukning af Frihedslyst udgør 0,750 mio. kr. og vil medføre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne og stordriftsfordele. Besparelsen i 2015 på 0,2 mio. kr. afhænger af tidsplanen for lukning af Frihedslyst. Med lukningen af daginstitutionen Frihedslyst vil det være muligt at undgå en renovering af bygningen på 1,9 mio. kr. I forbindelse med lukningen skal MED-aftalen og personalepolitikkens retningslinjer for dialog og tryghed i ansættelsen bringes i anvendelse, og der gennemføres forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne. Erhvervsudvalget Business Region Aarhus Styrket fælles erhvervsindsats i Business Region Aarhus. Årligt 0,190 mio. kr. Derudover finansieres et mindre beløb over erhvervspuljen. Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Og der er behov for fortsat udvikling og styrkelse af det østjyske område i fællesskab med alle de øvrige kommuner i Østjylland via BRA.. Der er nu 11 kommuner i samarbejdet som repræsenterer ca indbyggere. Der er enighed om at styrke samarbejdet mellem kommunerne og det lokale erhvervsliv. Samarbejdet kan understøtte den østjyske vækstregions store potentiale for at skabe mere vækst og udvikling i Danmark. Kultur- og udviklingsudvalget Museumsformål Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2015 og 0,450 mio. kr. i overslagsårene til museumsformål. Halrenoveringspuljen reduceres Puljen reduceres med 1 mio. kr. årligt og vil fremover være på 2 mio. kr. i hvert år. Venteliste Kulturskolen Der afsættes yderligere 0,170 mio. kr. til nedbringelse af ventelisten. 7

8 Pavillonen / Kulturskolen Der afsættes 0,350 mio. kr. til husleje til kulturskolen. Kulturskolens ledelse/administration flytter ind i Kulturhus Pavillonen i Grenaa. Forligsparterne er enige om at arbejde for at styrke Pavillonen som kommunens kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet og meget gerne som statsanerkendt regionalt spillested. Et vigtigt led heri er at samle Kulturskolens aktiviteter i Pavillonen. Norddjurs Kommune har tidligere givet 7,4 mio. kr. til udvidelse af bestående scene og opbygning af faciliteter for optrædende. Pavillonen ønsker nu at anlægge en ny lokalscene med café placeret ud mod Grenaaen. For at fremme dette arbejde og samtidig skabe rammerne for at Kulturskolen kan samle nogle af sine aktiviteter i Pavillonen (der vil fortsat være aktiviteter ude på skolerne), skal der gennemføres en analyse af den samlede fremtidssikringsplan. Hertil afsættes en ramme på 0,25 mio. kr. i 2015 finansieret af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Analysen gennemføres af Norddjurs Kommune i samarbejde med Pavillonen og Kulturskolen. Udviklingspuljen forøges Puljen til kulturelle aktiviteter (eventpuljen) nedlægges, og kulturelle aktiviteter finansieres over udviklingspuljen, som forøges med årligt 0,2 mio. kr. Puljens forøgelse skal også ses i sammenhæng med det politiske ønske om at have en reserve til yderligere kulturby 2017 aktiviteter. Multihuspuljen fjernes Der afsættes ikke længere midler til flere multihuse. Kulturby 2017 Der er i gangsat en række aktiviteter så Norddjurs Kommune støtter op om Kulturby Der er i budgettet afsat 1,254 mio. kr. som Norddjurs Kommunes bidrag til Kulturby Analyse af folkeoplysningsområdet Der foreligger en analyse af folkeoplysningsområdet med udgangen af Målet med analysen er at skabe et oplyst grundlag at træffe beslutning på, vedrørende eventuel omfordeling eller tilførsel af midler på et afgrænset område inden for fritidsområdet. Folkeoplysning (aftenskoler) Der afsættes kr. ekstra til området. Miljø- og teknikudvalget Ekstra times sejlads Udbyhøj Med henblik på at styrke Udbyhøj-færgen som forbindelse over Randers Fjord for at forbedre forholdene for arbejdspendlere og mindre erhvervsdrivende - gennemføres forsøgsvis en times ekstra sejlads i morgentimerne, således færgen sejler allerede fra Kl Forsøget vurderes i forhold til om passagertallet stiger og forudsætter enighed med Randers Kommune. Beløbet afsættes kun i 2015 med 0,140 mio. kr. 8

9 Kollektiv trafik Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til styrkelse af den kollektive trafik i kommunen, der supplerer allerede afsatte beløb til formålet. Beløbet udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. Der skal i oplægget til udmøntningen indgå overvejelser om forbedring af den kollektive trafik i hele Norddjurs Kommune, herunder eventuelt bedre forbindelser til Sundhedshuset, Grenaa Havn, Kattegatcentret og uddannelsesinstitutioner Tilgængelighed, herunder naturområderne Flere af Norddjurs Kommunes natur- og turistområder indeholder hensyn til tilgængelighed for handicappede. Desuden skal kommunens byer indrettes, så der skabes bedst mulig tilgængelighed for handicappede. Områdefornyelse i Grenaa og Auning, samt anlæg generelt skal indeholde hensyn til tilgængelighed. Natur- og turistområderne gennemgås med henblik på, at allerede eksisterende handicapfaciliteter er anvendelige og der kan eventuelt indgå nye ændringer. Også mindre tilgængelighedsprojekter i byområderne kan indgå. Forslaget skal også ses i sammenhæng med øget aktivitets- og investeringsniveau i Dronningens Ferieby og behovet for tilgængelighed for handicappede turister. Puljen er ikke begrænset til Grenaa. Forskønnelse af byrum og det åbne landskab Der afsættes kr. (forhøjelse på kr.) til forskønnelse af byrum og i det åbne landskab, der supplerer allerede afsatte midler på området. Beløbet tænkes anvendt til bl.a. Borde, bænke, skilte m.v. i naturområder og byrum. Der skal i den forbindelse også medtages behov for at forbedre forbindelsen fra Kulturhuset i Grenaa og Kattegatcentret og tidligere forslag om opholdssteder og kunst på strækningen skal gennemgås. Der udarbejdes en manual, der sikrer et fælles udtryk for Norddjurs Kommunes borde, bænke, skiltning m.m. og i 2015 øges indsatsen med opstilling af nyt inventar og udskiftning af eksisterende inventar. Vandløbsregulativer Der er tale om overførte beløb fra tidligere år. Vej & Park Vej og Park området skal styrkes. Dette skal ske ved: - Systematisk at arbejde på at indføre metoder, teknologier m.v. som private og andre offentlige aktører har vist skaber øget effektivitet og bedre opgaveløsninger, - Intensivere arbejdet med at få lokale borgerforeninger og lignende overtage mindre driftsopgaver såsom græsslåning - At optimere ledelsen af området for at sikre den mest effektive opgaveløsning - I samarbejde med medarbejderne sikre at der fortsat er tryghed i ansættelsen, men samtidig at opgaverne løses effektivt Miljø- og teknikudvalget tilrettelægger arbejdet. 9

10 Ejendomsadministration I flere kommuner er ejendomsadministrationen ændret således at der sikres en mere effektiv ejendomsejendomsadministration. Der udarbejdes oplæg om dette i 2015 med henblik på eventuel forslag til budget Jernbane-tracét Der tages til kontakt til Randers Kommune om mulighederne for at lave en cykelsti fra Randers til Allingåbro. Dette forelægges Miljø- og teknikudvalget. Forbedring af forbindelser nord-syd i Norddjurs Kommune Det undersøges, hvorvidt en omfartsvej ved Laen kan bidrage til at forbedre forbindelserne mellem nord og syd i kommunen og der udarbejdes forslag til dette. Voksen- og plejeudvalget Udarbejdelse af socialpolitik fokus på udsatte borgere Der skal i 2015 igangsættes et arbejde med formuleringen af en overordnet socialpolitik for Norddjurs Kommune. I den forbindelse skal der sættes fokus på bl.a. udsatte borgere med særlige sociale og økonomiske fattigdomsproblemer. Se i øvrigt også indledningen i aftalen vedrørende undersøgelsen af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune. Ledsageordning til psykisk handicappede Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i til ledsagerordning til psykisk handicappede. Beløbet fordeles nærmere af Voksen- og Plejeudvalget. Lukning af Bakkely Plejecenter På plejecentret Bakkely i Gjesing er der 27 plejeboliger. På nuværende tidspunkt er der kun 13 plejeboliger, der er udlejet, og efterspørgslen efter boligerne er meget begrænset. Bakkely lukkes derfor og de nuværende beboere tilbydes en erstatningsbolig på Farsøhthus i Allingåbro eller på Glesborg Plejecenter, hvor der er ledige boliger. Der vil også være mulighed for, at enkelte beboere kan flytte til Auning eller Grenaa, hvis de ønsker det. Ved at lukke Bakkely vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på 1,65 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i overslagsårene. I beregningen af besparelsen er der taget højde for, at Norddjurs Kommune dækker beboernes udgifter til flytning og indskud i en ny bolig. Hvis der er enkelte beboere, der ikke ønsker at fraflytte deres bolig på Bakkely, vil de fremover modtage hjælp fra hjemmeplejen i et omfang, der svarer til deres plejebehov. I forbindelse med beregningen af besparelsen er der taget højde for, at der kan opstå en merudgift i hjemmeplejen. I beregningen er der ligeledes taget højde for, at Norddjurs Kommune vil få en udgift til tomgangshusleje for de fraflyttede boliger på Bakkely. I forbindelse med lukningen skal MED-aftalen og personalepolitikkens retningslinjer for dialog og tryghed i ansættelsen bringes i anvendelse, og der gennemføres forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne. 10

11 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte en årlig anlægspulje på 0,75 mio. kr. til anskaffelsen af velfærdsteknologi. Ved primært at fokusere på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt, og ved at foretage en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster i forbindelse med anvendelsen af både velfærdsteknologi og almindelige hjælpemidler, vil det være muligt at reducere personalenormeringen på både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, indarbejdes der en gradvis stigende budgetbesparelse over en 4-årig periode. Styrkelse af indsatsen på misbrugsområdet Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen på misbrugsområdet. Beløbet fordeles nærmere af voksen- og plejeudvalget. Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje på 0,250 mio. kr. årligt fjernes. Det vurderes at det ikke vil påvirke arbejdet med at udvikle området. Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget 8,1 mio. kr. fra statens pulje til løft af indsatsen på ældreområdet. Heraf er 1,2 mio. kr. blevet tildelt til en styrkelse af kommunens vedligeholdelsestræning ( 86) og opstart af netværksrehabilitering. I 2015 vil Norddjurs Kommune modtage 8,23 mio. kr. fra den statslige pulje, og det forventes, at der vil være tale om et lignende beløb i overslagsårene. Med en videreførelse af bevillingen fra den statslige pulje, og med en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinsten ved en øget rehabiliteringsindsats, vurderes det, at det vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. På den baggrund indarbejdes der en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene. El-biler til hjemmeplejen Der anskaffes 10 el-biler til hjemmeplejen. El-bilerne medtages i det kommende udbud af køretøjer i Norddjurs Kommune, der gennemføres i slutningen af Handicap/psykiatri ungetilbud Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til ungetilbud på handicap og psykiatriområdet. Værested for borgere Der udarbejdes et oplæg om væresteder for førtidspensionister, arbejdsløse og andre der går hjemme, da rigtig mange i kommunen ikke har et sted at mødes ud over værtshuse, bænke eller andet. Der skal udarbejdes forslag til, at der stilles et egnet sted til rådighed for disse borgere, hvor de kan komme og få en kop kaffe og en snak. 11

12 I oplægget skal indgå en beskrivelse af allerede eksisterende værestedslignende aktiviteter, en beskrivelse af målgrupper, samt overvejelser om inddragelse af frivillige organisationer, f.eks. KFUM s sociale arbejde og lokal frivillige foreninger. Der skal i oplægget tages udgangspunkt i de forskellige brugeres behov. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2015 til oplægget og eventuelle startomkostninger. Såfremt indstillinger på baggrund af oplægget medfører yderligere udgifter, tages der stilling til dette i forbindelse med budget Fokus på rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen Der skal fortsat være fokus på at sikre en målrettet styrkelse og videreudvikling af den rehabiliterende/genoptrænende indsats på sundheds- og omsorgsområdet. Der skal udarbejdes en plan for den styrkede indsats på området, som bl.a. skal sikre, at minimum 15 pct. af de leverede hjemmehjælpstimer i 2016 bliver leveret som hjælp til rehabilitering/træning, og at antallet af borgere, der modtager vedligeholdelsestræning på hold og i eget hjem forøges. Særligt boligtilbud til borgere med gæld mv. Med udgangspunkt i omsorgsbestemmelserne i Servicelovens 82 skal der etableres et særligt socialt boligtilbud i Norddjurs Kommunes udlejningsboliger i bl.a. Fredensgade i Grenaa. Der gennemføres mindre renoverings- og forskønnelsesopgaver indenfor Miljø- og teknikudvalgets eksisterende økonomiske rammer. Der skal være mulighed for indflytning i boligerne uden betaling af indskud, så boligerne også kan benyttes af borgere, der har gæld og dermed vanskeligheder med at opnå boligindskudslån. Det skal samtidig undersøges, hvordan der kan tilknyttes en form for social viceværtfunktion til boligerne. Ved indflytning i kommunale boliger skal det desuden beskrives i hvilket omfang, der er mulighed for at yde indskudslån til borgere, som i forvejen har gæld, mod at de over en kortere tidsperiode tilbagebetaler indskudslånet sammen med huslejebetalingen. Tilbuddene beskrives nærmere i en samlet kvalitetsstandard om sociale tilbud efter Servicelovens 82. Anlæg I budgettet for er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper: Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på 12

13 jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen. I budgetaftalen er der prioriteret følgende anlægsprojekter i budgetperioden Beskrivelser af anlægsforslag Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Der afsættes i perioden i alt 6 mio.kr. til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. Arealerhvervelse Der er afsat i alt 3 mio.kr. i perioden til arealerhvervelse. Byggemodning, pulje Der er afsat i alt 5 mio.kr. i perioden til byggemodning. IT til administration, herunder KOMBITprojekter Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen. IT anlægspulje Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af ITudstyr. Handicaprådets tilgængelighedspulje Der afsættes 0,1 mio. kr. til handicaprådets tilgængelighedspulje. Puljen skal anvendes af handicaprådet til foranstaltninger, der kan forbedre tilgængeligheden på en række udvalgte steder. Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud Der afsættes et beløb på 2,4 mio. kr. i 2015, 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 til investering i lufthavnen. Lufthavnens bestyrelse har på sit møde den 12. august 2014 besluttet at indstille til de fem ejerkommuners byråd, at der gennemføres en kapitalforhøjelse på 30 mio. kr. i 2015, 15 mio. kr. i 2016 og 15. mio. kr. i Kapitalforhøjelsen skal anvendes til dækning af et forventet driftsunderskud i 2014 på forventet ca. 10 mio. kr. samt nødvendige vedligeholdelses- og 13

14 anlægsinvesteringer på 20 mio. kr., der udmøntes i forbindelse med vedtagelse af en strategi for lufthavnens fremtidige udvikling. Indretning af én indgang for unge Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 til renovering af lokaler og indflytning i nye lokaler mv. i forbindelse med etablering af Én indgang til unge i Norddjurs Kommune. Medarbejdere fra Jobcentrets Ungeteam og Ungdommens Uddannelsessamarbejde samles i én enhed. Børne- og ungdomsudvalget IT - folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning Djursvej Ørum Nybyggeri til erstatning for nedslidte dele af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum og renovering af den del af bygningen, som fortsat skal bevares. Der vil være behov for erstatningsbyggeri på ca m 2, renovering af ca m 2 ombygning af ca. 300 m 2. og Ifølge udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet vil den samlede anlægsudgift blive i størrelsesordenen mio. kr. Til udbedring af aktuelle mangler afsættes der 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i Ved gennemførelse af nybyggeriet og renoveringen på Djurslandsskolen vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,154 mio. kr. fra og med Djurslandsskolens Stenvad- og Fjellerup- afdelinger samles på Voldby Skole Renovering og ombygning af Voldby Skole med henblik på at flytte Djurslandsskolens nuværende aktiviteter i Stenvad og Fjellerup til én adresse i Voldby. Ud over en renovering/ombygning af lokalerne vil den del af skolebygningen, der er i dårligst stand, blive nedrevet. Det er vurderingen, at lokalerne på Voldby Skole vil være meget velegnede til at rumme eleverne fra Stenvad- og Fjellerup-afdelingerne. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet forventes den samlede anlægsudgift at blive i størrelsesordenen 14,5 mio. kr. Ved en flytning til Voldby Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,04 mio. kr. Udvikling af Voldby Skole, gymnastiksal og tidligere SFO: Der er enighed om at indlede drøftelser med Lokalforeningen i Voldby om lokalsamfundets fremtidige anvendelse af idrætsfaciliteter (incl. gymnastiksal) samt den tidligere SFO-bygning og tilhørende arealer. I disse drøftelser skal indgå den nuværende anvendelse af Birkehøj. Dette 14

15 skal også ses i sammenhæng med budgetaftalens anlægsafsnit vedr. flytning af dele af Djurslandsskolen til Voldby. Renovering og nybyggeri af Damgården i Ørum (afd. af Djurslandsskolen) Bygningsrenovering og nybyggeri på Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum for overbygningselever. En del af de nuværende bygninger ombygges, og der opføres 320 m 2 nye lokaler. Samtidig fjernes en pavillon, som er opstillet midlertidigt. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet forventes den samlede anlægsudgift (inklusiv udgifter til genhusning i byggeperioden) at være på ca. 9 mio. kr. Ved om- og tilbygningen på Damgården vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,06 mio. kr. Erstatningsbyggeri for pavilloner på Ørum Skole Nybyggeri og ombygning på Ørum Skole til erstatning for nuværende pavilloner, der anvendes til skolens overbygningselever. Ved etablering af pavillonerne i 2008 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningerne i 2 år. Der er ikke givet yderligere byggetilladelser. I forbindelse med byggeriet vil det være muligt at opnå en bygningsmæssig integration af skolens undervisningslokaler og at etablere nye kantinearealer. Med udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet vurderes det, at anlægsudgiften vil være i størrelsesordenen 9,5 mio. kr. Ved om- og tilbygningen på Ørum Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,42 mio. kr. Erstatningsbyggeri for pavilloner og træbarakker på Auning Skole Nybyggeri på Auning Skole til erstatning af nuværende pavilloner og træbarakker, der anvendes til skolens 6. klasseelever og specialrækkeklasser. Ved etablering af den nuværende pavillon til 6. klasse i 2013 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningen i 3 år, dvs. til og med skoleåret 2015/16. Bygningen til specialrækkeklasserne er opført med henblik på mere vedvarende brug, men er nedslidt og har pavillon -karakter. Det vurderes, at der kan opføres 4 nye klasselokaler til 6. klasse og specialrækkeklasserne f.eks. ved tilbygning til skolens mellemtrinsfløj (på areal hvor den nuværende pavillon til 6. klasse er placeret) eller ved tilbygninger til den nuværende overbygningsfløj. Den samlede anlægsudgift vil være på 8,5 mio. kr. Til gennemførelse af byggeriet afsættes der 0,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 4,5 mio. kr. i Med nybyggeriet på Auning Skole vil det fra medio 2017 være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,27 mio. kr. Ny daginstitution i Vivild Børneby Vivild børneby ombygges, og der etableres en ny børnehave. Det oprindelige budgetbeløb på 8 mio. kr. i 2015 omfordeles til 2 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i Byggeriet igangsættes inden sommerferien

16 Bygningsrenovering skoler Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2015, og 5,257 mio. kr. i Der er primært tale om endnu ikke disponerede beløb fra den oprindelige skolerenoveringspulje. Kultur og udviklingsudvalget Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til nyt bibliotekssystem. Ungdomsunivers Arresten Den gamle arrest i Grenaa ombygges til ungdomsunivers, der er afsat 0,5 mio. kr. i Gårdmiljø Arresten Der afsættes et beløb på 0,3 mio. kr. i 2015 til etablering af et gårdmiljø i arresten i Grenaa. Den nærmere anvendelse af gårdmiljøet drøftes med de unge bag ungdomsuniverset. Hvis der skulle være et mindreforbrug kan resten af pengene bruges i og uden for Arresten efter kulturog udviklingsudvalgets prioritering. Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består, af 3,1 mio. kr. der står på budgettet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i budget 2015, og de 1,8 mio. kr. der står på budget 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Multilift Grenaa Svømmehal Der afsættes i ,1 mio.kr til en ny multilift i Grenaa Svømmehal. Miljø- og teknikudvalget Cykelsti pulje Fra afsættes årligt 1 mio.kr. til medfinansiering af statslige cykelsti-projekter. Der søges staten om støtte til yderligere cykelstier i kommunen i 2016, idet cykelsti mellem Glesborg og Ørum prioriteres i ansøgningen, såfremt det vurderes at den har den bedste mulighed for at få statsligt tilskud. Gadebelysning I årene afsættes årligt 5,0 mio. kr. til investeringer i LED-lys i henhold til belysningsplanen. Dette finansieres via låneoptagelse. Kabellægning af tændkabler til gadebelysning Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Diverse belægninger Der afsættes 11,175 mio. kr. til diverse belægninger/vejdrift. Opgaver der udføres inden for puljen er: skilte, vejafvanding, mindre vejreguleringer, renholdelse, vejafvandingsbidrag, gadeinventar, vejbeplantning, klipning på landet, fortove, vedligeholdelse grusveje, vedligeholdelse af stier, vedligeholdelse af broer. Puljen prioriteres af Miljø- og Teknikudvalget. Asfaltbelægninger og Nordkystvejen asfalt 16

17 Der afsættes 2,3 mio. kr. årligt til asfaltbelægninger og 2 mio. kr. årligt til asfaltbelægninger på Nordkystvejen. Miljø- og Teknikudvalget udmønter puljerne. Fælles bygningsvedligeholdelse Der afsættes 2,4 mio.kr. i 2015 til fælles bygningsvedligeholdelse og i årligt 1 mio.kr. Energiinvesteringspulje Der er afsat 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i til energiinvesteringer i Norddjurs Kommunes bygninger. Der udarbejdes et notat om de allerede gennemførte energiinvesteringer og effekten heraf. Pulje til landsbyfornyelse Der afsættes årlig 1 mio.kr. til landsbyfornyelse, som skal bruges til medfinansiering af den statslige pulje. Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted Der afsættes 0,1 mio.kr. til etablering af stiforbindelsen. Klimahandlingsplan Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Dokning Grenaa-Anholt færgen Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Dokning Udbyhøj kabelfærge Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Cykelpendlerpladser m.m. Beløbet er i overensstemmelse med det vedtagne i budget Letbanestation Hessel Beløbet medfører, at der er finansiering til rådighed til etablering af stoppested ved Hessel i forbindelse med åbning af Aarhus Letbane i Letbanestation Trustrup Beløbet medfører, at der er finansiering til rådighed til forberedelse og indretning af Trustrup Station som fremtidig letbanestation ved åbningen af Aarhus Letbane i Cykelsti Ålsrode Der afsættes 1,25 mio. kr. til medfinansiering til den statslige bevilling til etablering af en cykelsti ved Ålsrode. Asfalt - Vestre Skovvej til Grenaa Idrætscenter Beløb afsættes med 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i Renovering af legepladser Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2015 til renovering af kommunale legepladser. P-Pladser ved strande Der afsættes en ramme på 0,6 mio.kr. i 2015 til forbedring og etablering af parkeringspladser ved strande med særlige parkeringsproblemer. Beløbet udmøntes af Miljø- og Teknikudvalget. Toiletter ved strande Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2015 til nybyggeri og renovering af offentlige toiletter ved strande. 17

18 Multiaktivitetspladser Der afsættes 0,550 i 2015 til etablering af multiaktivitetspladser. Omfartsvejen nord om Grenaa I forbindelse med den konkrete projektering af omfartsvejen skal det søges indarbejdet, at der sikres en tunnel til cyklister og gående ved Hammelevvej. Hvorvidt tunnelen skal gennemføres vil indgå i en samlet vurdering af anlæggets omkostninger og om det i givet fald skal prioriteres som et kommunalt supplement til de udgifter, som staten refunderer. Voksen- plejeudvalget Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg Byggeriet af lokaler til hjemmeplejen i Glesborg fremrykkes mest muligt. Der afsættes i ,5 mio. kr. og i ,55 mio. kr. Pulje til velfærdsteknologi Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til investering i velfærdsteknologi. 18

19

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene

Læs mere

Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017

Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017 Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017 Generelle beskrivelser Socialdemokraterne, Venstre, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetaftale 2016-2019

Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftale 2016-2019 Indgået mellem: Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) 20. september 2015 1 Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftalen er udarbejdet

Læs mere

Norddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder.

Norddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder. Budget 2014-2017 E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10 00 Fax: 89 59 10 10 Forord I Norddjurs

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Forslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 12-09-2012 Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget

Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Til Norddjurs Kommune Norddjurs Idrætsråds høringssvar til budget 2015 Kulturområdet besparelser: Halrenoverings puljen reducering med 1 mill. Denne besparelse er farlig og

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler

Forslag til udmøntning af midler 1 Forslag til udmøntning af midler Kompetenceudvikling Maj 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Indledning I skoleårene

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere