TEENAGEFRAFALD MYTE ELLER SANDHED?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEENAGEFRAFALD MYTE ELLER SANDHED?"

Transkript

1 NOTAT MAJ 2015 DIF ANALYSE TEENAGEFRAFALD MYTE ELLER SANDHED? Fra: Team Analyse v. Martin Borch Resumé Notatet kommer frem til, at foreningsidrætten både generelt set og i Danmarks Idrætsforbund (DIF) i stigende grad formår at fastholde flere og flere teenagerne. Dette står i modstrid med den gængse opfattelse af, at teenagere i stigende grad søger væk fra foreningsidrætten. Denne opfattelse er, ifølge notatet, ikke korrekt og bør derfor både udfordres og nuanceres i fremtidige debatter. Baggrund Der hersker en bred opfattelse i samfundet af, at teenagere dropper ud af foreningsidrætten når deres livsvaner ændrer sig som følge af bl.a. øget skolearbejde, fester, kærester, flytning og tidkrævende fritidsjob. Samtidig er der en udbredt opfattelse af, at mange idrætsforeninger, når børnene når en vis alder, primært fokuserer på at skabe sportslige resultater og derved prioriterer en elitekultur, der medvirker til at ekskludere mange teenagere, der blot ønsker at dyrke foreningsidræt for hyggens skyld i et socialt fællesskab i foreningsidrætten. Dertil at mange mindre klubber afgiver de bedste spillere/udøvere til lidt større klubber, hvorfor holdet naturligt splittes op, hvilket igen får flere til at stoppe. Det er dette notats formål at undersøge, i hvilket omfang denne opfattelse understøttes af medlemstallene i de danske idrætsforeninger. I første afsnit kigges der på medlemstallene på tværs af idrættens hovedorganisationer (DIF, DGI og Firmaidrætten) for at give et samlet billede af foreningsidrættens medlemstal blandt teenagerne. Dernæst analyseres der på DIF s medlemstal for at få et længere tidsperspektiv på teenagernes idrætsdeltagelse i foreninger. Endelig går notatet tæt på de enkelte specialforbunds medlemstal blandt teenagere for at identificere idrætsspecifikke tendenser i teenagernes idrætsvaner inden for foreningsrammen. Data Siden oprettelsen af Centralt ForeningsRegister (CFR - mellem DIF, DGI og Firmaidrætten i 2012, har det været muligt at få et samlet overblik over antallet af danskere, der er medlem af en idrætsforening.

2 De tal, der indberettes til CFR, er således foreningernes egne oplysninger af, hvor mange medlemmer der har været i foreningen i minimum tre måneder i løbet af det forgangne år. Foreningerne indberetter medlemmerne i alderskategorierne 0-12 år, år, år, år og 60+ år. Det er således ikke muligt at sige noget om medlemsudviklingen blandt fx de yngre teenagere (13, 14 og 15 årige) alene, men udelukkende hele gruppen af årige, hvilket i denne sammenhæng er en svaghed ved data. Indberetningerne tager heller ikke højde for, at man kan være medlem af flere idrætsforeninger på én gang. For eksempel kan et medlem spille fodbold om sommeren og badminton om vinteren. I denne forstand er et medlemstal således ikke lig med antallet af individer og der tales derfor om aktivitetsmedlemmer og ikke unikke personer, når medlemstallene i CFR opgøres. SIDE 2 AF 13 Rigtig mange foreninger organiseres både af DIF, DGI og til dels Firmaidrætten, hvilket giver et stort overlap i medlemstallene. Med indførelsen af CFR er det blevet muligt at tage højde for det organisatoriske overlap mellem de tre hovedorganisationer i foreningsidrætten, således at antallet af unikke aktivitetsmedlemmer uanset organisationstilhørsforhold kan opgøres. Det betyder, at en klub, der eksempelvis både er medlem hos DIF og DGI, kun får opgjort deres teenagemedlemstal én gang i dette notat og derved ikke dobbeltregistreres. Foreningsidrætten og teenagere På baggrund af medlemstallene fra CFR, kan det opgøres, hvor mange aktivitetsmedlemmer, der er i foreningsidrætten (DIF, DGI og Firmaidrætten) i alderen år. Dette aktivitetsmedlemstal er sat i forhold til det samlede antal årige i Danmark. Resultatet kan ses i tabel 1: Tabel 1: årige aktivitetsmedlemmer i forhold til antal årige i Danmark Antal aktivitetsmedlemmer i DIF, DGI og DFIF mellem år Antal teenagere mellem år Procentdel af teenagere i befolkningen, der er aktivitetsmedlem ,8 % ,9 % ,6 % Kilde: CFR og statistikbanken FOLK1 Tabel 1 viser, at der i det store perspektiv er tale om en relativt stabil andel af teenagerne der er aktivitetsmedlem af en idrætsforening siden CFR s oprettelse. Dog er der en svag tendens til en stigende andel af teenagerne, som er aktivitetsmedlem af en idrætsforening, idet der er færre årige i Danmark, mens der samtidigt er et stigende antal medlemmer. Det centrale i analysen er derfor, at antallet af aktivitetsmedlemmer stiger, mens indbyggertallet blandt teenagere i Danmark falder, hvilket betyder, at andelen af foreningsorganiserede teenagere er svagt stigende.

3 Det er vigtigt at gentage, at der er tale om aktivitetsmedlemmer og ikke unikke individer. Man kan derfor ikke konkludere ud fra tallene i tabel 1, at tre ud af fire teenagere går til foreningsidræt, da der vil være teenagere, der er medlemmer af flere foreninger på samme tid. Den overordnede konklusionen på baggrund af tabel 1 er derfor, at der er er tale om stabilitet i foreningsdeltagelsen blandt teenagere og dette tilmed på et relativt højt niveau. Hvis vi breder perspektivet ud, og kigger på de andre alderskategorier i CFR tallene, kan vi identificere, om teenagerne er mindre eller mere foreningsaktive end andre aldersgrupper. Dette er gjort i tabel 2, hvor foreningsandelen i teenagergruppen er sammenlignet med de 0-12 årige og de årige. Tabel 2: Andele af forskellige aldersgrupper der er aktivitetsmedlem i foreningsidræt SIDE 3 AF årige aktivitetsmedlemmer i forhold til befolkningstal årige aktivitetsmedlemmer i forhold til befolkningstal årige aktivitetsmedlemmer i forhold til befolkningstal ,2 % 73,8 % 46,0 % ,1 % 75,9 % 46,9 % ,5 % 75,6 % 47,9 % Kilde: CFR og statistikbanken FOLK1 Tabel 2 viser, at der kun sker et mindre fald i andelen af aktivitetsmedlemmer i overgangen fra de 0-12 årige til de årige. Til gengæld sker der et ganske markant frafald fra overgangen fra de årige til de årige fra 75,6 pct. til 47,9 pct. i den seneste medlemsopgørelse i Det store frafald kunne give anledning til en fejlagtig konklusion om, at der ikke er tale om et egentligt teenagefrafald, men snarere et frafald blandt yngre voksne mellem år. Selvom der uden tvivl er tale om reelle medlemsfrafald i overgangen fra barn til teenager og igen til voksengruppen, skal en del af frafaldet også ses i lyset af en sportslig specialisering. Specialiseringen betyder i praksis, at den aktive idrætsudøver vælger én primær idræt på andre foreningsidrætters bekostning. Det betyder typisk at aktivitetsniveauet inden for den ene valgte idræt optrappes, men fravalget af de andre tidligere foreningsidrætter vil blive registreret som et medlemsfrafald på trods af, at den idrætsaktive muligvis ikke dyrker mindre idræt i antallet af aktive timer. Data giver på dette punkt imidlertid nogle begrænsninger, da det identificerede frafald formentlig ikke sker i overgangen fra det fyldte 18. til 19. år. Frafaldet er derimod ofte knyttet til idrætsspecifikke årsager og selve organiseringen af

4 idrætsaktiviteterne. Undersøgelser af danskernes motions- og sportsvaner afslører, at frafaldet inden for idrætsgrenene sker løbende. F.eks. ved man, at deltagelsen i svømning og gymnastik topper blandt de 7-9 årige, mens den blandt de årige er mere end halveret. Omvendt oplever mere motoriske og tekniske udfordrende idrætsgrene, som fx badminton, den højeste deltagelse blandt de årige, mens de 7-9 årige kun i mindre omfang spiller badminton (Buch Laub 2013: 28). Medlemstallene dækker derfor over store forskelle, der bliver udjævnet af, at medlemmerne opgøres i de meget brede og overordnede alderskategorier. Såfremt det var muligt at kigge nærmere på medlemstallene i de enkelte årgange, ville man formentlig kunne genfinde et billede, som også kendes fra idrætsvaneundersøgelser, hvor det er børnene i alderen 7-9 år, der er mest forenings- og idrætsaktive (Buch Laub 2013: 18). SIDE 4 AF 13 I ovennævnte tabel 2 træder nuancerne mellem de respektive aldersgrupper ikke tydeligt frem, bl.a. fordi de 0-4 årige formodentlig er væsentlig mindre idrætsaktive end de 7-9 årige; og derfor bliver de 0-12 åriges idrætsdeltagelse et gennemsnit af nogle meget idrætsaktive (7-9 årige) og nogle mindre idrætsaktive (0-4 årige) børn. Hvis man fokuserer på forskellene mellem kønnene, træder der imidlertid et markant billede frem af forskellen mellem drenge og piger se nedenstående tabel 3: Tabel 3: årige aktivitetsmedlemmers andel af befolkningen - kønsopdelt Piger Drenge I alt ,6 % 82,6 % 73, 8 % ,7 % 85,5 % 75,9 % ,7 % 85,0 % 75,6 % Kilde: CFR og statistikbanken FOLK1 Tabel 3 viser, at teenagedrengene generelt er markant mere foreningsaktive end teenagepigerne. Der er tale om relativt stabile befolkningsandele, hvor det mest bemærkelsesværdige er forholdet og forskellen mellem de foreningsaktive drenge og de mindre foreningsaktive piger. Denne konklusion understøtter andre tidligere undersøgelser, der viser, at pigerne i større grad forsvinder ud af foreningsidrætten end drengene (Ibsen m.fl. 2015). Det interessante er, at der blandt de 0-12 årige stort set ikke er nogen kønsforskel i foreningsidrættens medlemstal, hvilket også gælder i aldersgrupperne årige og 60+ årige. Der er altså et markant fald i pigernes foreningsidræt i forhold til drenge i netop teenageårene og op til de bliver i hvert fald 25 år. På grund af de bredt sammensatte alderskategorier, er det ikke muligt at identificere hvornår kønsforskellene udlignes, men den er forsvundet blandt de årige.

5 DIF-idrætten og teenagerne De ovenstående tal trækker på CFR, der blev oprettet i For at se udviklingen i teenagernes idrætsdeltagelse i et lidt længere tidsperspektiv, trækkes der i det følgende på data fra DIF s egen medlemsregistrering, som rækker længere tilbage. Afgrænsningen er dog sat ved 2006, hvor de nuværende alderskategorier blev lavet. Man kan dermed identificere antallet af medlemmer i DIF, der mellem år fra 2006 til Figur 1: Antal aktivitetsmedlemmer i DIF der er mellem år SIDE 5 AF Kilde: DIF medlemsregistrering 1 Figur 1 viser, at der er et stigende antal aktivitetsmedlemmer i teenagegruppen i DIF. Faktisk er det kun i to ud af de otte seneste år, der er registreret et fald i antallet af teenagere. I seks ud af de seneste otte år er der således en vækst i antallet af teenagemedlemmer, og samlet set er der fra 2006 til 2014 sket en stigning på2,3 pct. Dette nuancerer den gængse opfattelse af, at forholdet mellem foreningsidrætten og teenagere ikke er godt. Den ofte gentagede myte om teenagernes fravalg af foreningsidrætten, bør derfor nuanceres med udgangspunkt i ovenstående. Der er tale om et ganske stabilt og tilmeld stigende antal årige, som er foreningsaktive under et specialforbund i DIF. Bag dette generelle billede gemmer der sig naturligvis store generelle kulturforskelle inden for både de enkelte idrætsgrene og blandt kønnene. Men opfattelsen af, at teenagere i stigende grad fravælger foreningsidrætten, bliver udfordret af figur 1. Fra den seneste idrætsvaneundersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) vides det, at det er de 7-9 årige, som er mest foreningsaktive (Buch Laub 2013). Denne aldersgruppe er samtidig de mest idrætsaktive i befolkningen. Set i det 1 DIF ændrede principperne for medlemsregistrering i 2010, så et medlem nu tæller med blot man har været medlem i minimum 3 måneder af et kalenderår, hvilket formentlig kan forklare den tydelige stigning fra Fra 2012 er medlemsindberetningen sket gennem CFR.

6 perspektiv er der retfærdigvis tale om et teenagefrafald, idet der er en lavere andel årige, som dyrker idræt end tilfældet er blandt de 7-9 årige. Det som figur 1 viser er imidlertid, at foreningsidrætten i DIF samlet set i stigende grad formår at fastholde flere og flere teenagerne i idrætsforeningerne. Der er med andre ord ikke tale om at flere og flere teenagere vælger foreningsidrætten fra, men at det er en stabil, og svagt voksende, andel der forbliver i foreningsidrætten. Dette stigende antal teenagere i DIF skyldes sandsynligvis flere samtidige faktorer. Først og fremmest har mange af de store specialforbund været opmærksomme på hvad der skal til for at fastholdelse de eksisterende medlemmer i højere grad en tilfældet var. Det kommer blandt andet til udtryk i en generelt større opmærksomhed på at lytte og indrette aktiviteterne efter teenagernes behov, hvilket i mange foreninger har medført et mere differentieret og fleksibelt aktivitetstilbud, hvor der ikke er så entydigt et fokus på sportspræstationer og konkurrence. SIDE 6 AF 13 For det andet skyldes det en generelt øget rekruttering af nye medlemmer gennem introduktion af nye tilbud, der fra starten er mere imødekommende over for teenageres ønsker til deres idrætsudbyder. Endelig kan det også skyldes rekruttering af nye foreninger i DIF s specialforbund, hvilket har været en central del af DIF s politiske program for Foreninger, der melder sig ind i et af DIF s specialforbund, medbringer således også ofte en ny og yngre medlemsgruppe, hvilket har betydet, at teenageandelen i DIF er vokset. For at undersøge om de årige aktivitetsmedlemmer i DIF blot er svagt stigende som følge af en stigende befolkningsgruppe, er det relevant at se på tallene i relation til den samlede befolkningsgruppe af årige i Danmark. Figur 2 nedenfor viser således andelen af årige aktivitetsmedlemmer i DIF i forhold til den samlede population af årige i Danmark opdelt på køn. Figur 2: Andel af årige der er aktivitetsmedlemmer i DIF opdelt på køn 80,0 70,0 70,2 66,5 65,7 64,8 67,8 66,9 66,5 67,1 68,3 60,0 62,2 58,5 57,5 56,5 58,6 57,6 58,7 59,3 60,4 50,0 40,0 53,8 50,0 48,9 47,8 48,9 49,9 50,0 50,8 47, Piger Drenge I alt Kilde: DIF medlemsregistrering og statistikbanken FOLK1

7 Figur 2 viser, at andelen af de årige, der er medlem af en idrætsforening i DIFregi, var på sit højeste i Figuren viser dog også, at der er en svagt stigende tendens til at flere og flere teenagere forbliver i DIF idrætten. Som vi også så i tabel 3, er der dog stor forskel på drengene og pigernes andel, mens de kønsspecifikke udsving dog følger hinanden tæt. Figur 2 underbygger, at DIF-medlemstallene er ganske stabile, endog med en generel opadgående tendens siden Til trods for, at befolkningstallet er steget blandt de årige i Danmark fra 2006 til 2014 ( ) så er der sket en samtidig vækst i antal medlemmer i DIF mellem år. Der er måske ikke tale om et markant knæk i kurven, men dog et ret klart billede af, at kurven bliver mere lineær og svagt stigende de senere år. Den grønne kurve i figur 5 viser således, at der er vækst i andelen af årige, der er aktivitetsmedlem i DIF siden SIDE 7 AF 13 Vi kan ikke identificere om denne vækst skyldes, at de, der allerede dyrker foreningsidræt, er bliver endnu mere foreningsaktive i andre foreninger, eller om der reelt set er tale om, at der er flere teenagere, der dyrker idræt i DIF-foreninger. Specialforbundene og teenagere For at komme et spadestik dybere i teenagernes idrætsdeltagelse i idrætsforeninger er teenageres deltagelse i specifikke specialforbund oplistet. Derved er vi i stand til at identificere hvilke specialforbund, der har hhv. mange og få teenagermedlemmer, samt hvilke idrætsaktiviteter, der over en årrække formår at fastholde og rekruttere teenagere bedre end andre. Det første der opgøres, er en liste over de specialforbund der har det numerisk største tal af teenagemedlemmer organiseret, hvilket ses i Tabel 4: Tabel 4: De ti største specialforbund i DIF i 2014 for årige Piger Drenge I alt Dansk Boldspil-Union Dansk Håndbold Forbund Dansk Ride Forbund Danmarks Gymnastik Forbund Badminton Danmark Dansk Svømmeunion Dansk Tennis Forbund Dansk Golf Union Danmarks Basketball-Forbund Dansk Atletik Forbund I alt Kilde: DIF s medlemstal Tabellen viser, at det er DBU og DHF, der er de to største specialforbund blandt teenagere i DIF, og at DBU er det forbund med det numerisk største antal både piger

8 og drenge De ti største specialforbund har tilsammen teenagemedlemmer, hvilket svarer til 72 pct. af det samlede antal teenagere i DIF. For at se nærmere på udviklingen sammenlignes neden for medlemstallene i en række specialforbund over en årrække for at identificere om de enkelte specialforbund har oplevet en fremgang eller tilbagegang blandt teenagergruppen. Tabel 5: Gennemsnitlig årlig nettovækst og -fald i antal årige medlemmer siden 2006 Gennemsnitlig årlig nettovækst i antal årige Gennemsnitlig årlig nettofald i antal årige SIDE 8 AF 13 Dansk Boldspil-Union Danmarks Gymnastik Forbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Håndbold Forbund -805 Dansk Atletik Forbund 86 Badminton Danmark -678 Danmarks Cykle Union 75 KFUMs Idrætsforbund -644 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 73 Dansk Tennis Forbund -393 Dansk Klatreforbund 52 Dansk Ride Forbund -260 Dansk Volleyball Forbund 43 Dansk Golf Union -187 Dansk Svømmeunion 37 Dansk Taekwondo Forbund 37 Dansk Vægtløftnings- Forbund Kilde: DIF s medlemstal Danmarks Sportsdanserforbund Dansk Handicap Idræts- Forbund Dansk BordTennis Union -101 Tabel 5 viser, at DBU har fået nye årige medlemmer hvert år i gennemsnit over de seneste 8 år. Den samlede vækst blandt årige i DBU er således på siden Det er meget bemærkelsesværdigt, at det er lykkedes fodboldklubber landet over at fastholde og rekruttere nye teenagefodboldspillere. Det er især drengene, der spiller (endnu) mere fodbold end tidligere, for væksten blandt drenge er på 20,5 pct. mens pigerne kun vokser med 5,6 pct. Samlet set vokser DBU med 16,4 pct. blandt teenagere siden 2006 og fodboldens placering som den mest populære foreningsidræt for teenagere er dermed blevet styrket over de seneste år. Både håndbold og badminton oplever et generelt fald i medlemstallene (Fester et.al 2015), som også genfindes blandt teenagerene, hvor der i gennemsnit over de sidste 8 år er stoppet 805 håndboldspillere og 678 badmintonspillere hvert år. Det samlede fald for disse to forbund blandt de årige er i alt på mere end teenagemedlemmer på blot 8 år. Som vi så ovenfor i tabel 4, er håndbold,

9 badminton og ridning samtidig blandt de mest udbredte foreningsorganiserede idrætsaktiviteter i DIF blandt teenagergruppen; men dette forhold kan snart være fortid, såfremt forbund og foreningerne ikke formår at få bugt med det generelle frafald. Det er også bemærkelsesværdigt, at der i tabel 5 er flere af de mindre specialforbund, der formår at tiltrække og fastholde teenagere. Både Dansk Amerikansk Fodbold Forbund og Dansk Klatreforbund har således en gennemsnitlig årlig vækst blandt teenagemedlemmer på hhv. 73 og 52 nye medlemmer om året gennem de sidste otte år. Det er mere end traditionelle idrætsgrene i Dansk Volleyball Forbund og Dansk Svømmeunion, der kun har årlig tilgang af hhv. 43 og 37 nye teenagemedlemmer om året i gennemsnit. For at relativisere de gennemsnitlige årlige ændringer i medlemstal, kigges der i nedenstående tabel nærmere på den gennemsnitlige årlige procentvise frem- og tilbagegang: SIDE 9 AF 13 Tabel 6: Specialforbund med største gennemsnitlige årlige procentvise vækst og fald i medlemstal blandt årige i perioden Største gennemsnitlige årlige procentvise vækst Største gennemsnitlige årlige procentvise fald Dansk Klatreforbund 9,7 Dansk Arbejder Idrætsforbund -18,4 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 6,1 KFUMs Idrætsforbund -15,0 Danmarks Cykle Union 4,8 Danmarks Bowling Forbund -11,8 Danmarks Gymnastik Forbund 3,9 Danmarks Sportsdanserforbund -10,2 Danmarks Rulleskøjte Union 3,5 Dansk Handicap Idræts-Forbund -9,3 Dansk Atletik Forbund 3,1 Den Danske Billard Union -9,1 Dansk Taekwondo Forbund 1,9 Dansk Styrkeløft Forbund -8,6 Dansk Vægtløftnings-Forbund 1,9 Dansk Tennis Forbund -5,1 Dansk Boldspil-Union 1,9 Dansk Kickboxing Forbund -4,8 Dansk Sportsdykker Forbund 1,8 Badminton Danmark -4,8 Kilde: DIF s medlemstal 2 De specialforbund der i gennemsnit har under årige medlemmer i perioden er ikke medregnet. Det skyldes, at der skal relativ lille frem- eller tilbagegang til, for at de forbund vil blive fremhævet, hvilket er et usikkert grundlag at vurdere på. Til illustration har Dansk Hanggliding og Paragliding Union fået 4 nye teenagemedlemmer og Dansk Svæveflyver Union 22 nye, hvilket ville placere dem i toppen af tabel 6, hvilket i princippet kan dække over tilfældigheder frem for deciderede politiske ungdomssatsninger fra specialforbundenes side.

10 Tabel 6 viser, at det især er de tværidrætslige forbund som KFUM og Dansk Arbejder Idrætsforbund, der hvert år mister den procentvise største andel af deres teenagemedlemmer. Årsagen er dog primært af teknisk karakter i forbindelse med overgangen til CFR. I Danmarks Bowling Forbund er antallet af teenagere faldet fra til bare 337, hvilket svarer til, at der hvert år i de sidste otte år er forsvundet 11,8 pct. af teenagerene. Hvis udviklingen fortsætter i denne retning for flere af de mindre forbund, vil der inden for en overskuelig årrække måske ikke længere være grundlag og kritisk masse nok til at fastholde en række kerneaktiviteter for teenagere længere. Det er også blandt de numerisk mindre forbund, at der findes den største gennemsnitlige årlige procentvise vækst blandt teenagemedlemmer. I Dansk Klatreforbund er der i gennemsnit de sidste otte år hvert år kommet 9,7 pct. flere årige medlemmer. Det svarer til at forbundet er vokset med årige medlemmer. Også Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er vokset blandt de årige. I numeriske tal har forbundet fået 584 nye årige medlemmer siden 2006, hvilket giver en gennemsnitlig årlig procentvis vækst på 6,1 pct. SIDE 10 AF 13 Indsatser for at styrke teenageres deltagelse i foreningsidræt I en række videnskabelige analyser til frafaldsårsager blandt teenagere skelner man mellem selvvalgte og påtvungne frafaldsårsager. Blandt udefra kommende påtvungne årsager findes følgende typer (Seippel 2005): Jeg skulle flytte og mistede derfor forbindelsen til idrætsforeningen Træningen harmonerer dårligt med mine uddannelseskrav Jeg fik en idrætsskade Foreningen kunne ikke længere tilbyde det, jeg ønskede Jeg brød mig ikke om træneren Jeg følte mig ikke længere tilpas i foreningen Blandt de mest hyppige selvvalgte begrundelser findes følgende årsager (Butcher, Linder, and Johns 2002; Sarrazin et al. 2002): Mistet interesse/havde ikke lyst længere Træningen blev for kedelig/manglende glæde ved idrætsaktiviteten Konkurrenceelementet blev for meget Jeg blev træt af at skulle tage hensyn til andre Der var for meget frivilligt arbejde Fik realiseret mine sportslige forventninger Manglende medbestemmelse Manglende fællesskab omkring aktiviteterne Et for stort elitært pres Dette kan opsummeres i figur 3, der kan illustrerer de respektive filtre, som overgangen fra barn til teenager gennemgår og som har betydning for de unges idræts- og foreningsdeltagelse.

11 Figur 3: Idrætsdeltagelse og overgang fra barn til teen SIDE 11 AF 13 Kilde: Figuren er udarbejdet af Claus Bøje, men tilpasset dette notats brug. Det vides ikke om Claus Bøje nogensinde har publiceret en artikel med ovenstående figur. På trods af de forskellige filtre, der kan forklare de selvvalgte og påtvungne årsager til et frafald fra barn til teenagere i idrætten, påpeges det samtidig, at den vigtigste forklaringsfaktor er selve alderen (Pilgaard 2012: 89). Det vil sige, at det faktum, at børnene bliver ældre, virker som den største og mest betydningsfulde forklaringsårsag til at den ekstremt høje idrætsdeltagelse blandt de yngre årgange ikke fortsætter ind i teenageårerne. Dette forhold betyder dog ikke, at foreninger og specialforbund blot skal lade stå til. Selvom det unægtelig er svært for foreningsidrætten at forhindre, at børns alder stiger, er der en lang række tiltag og forhold, som DIF, specialforbund og idrætsforeninger har indflydelse på. Blandt flere af de selvvalgte begrundelser til frafaldet synes der at være stort potentiale for at foreningslivet kan iværksætte lokale tiltag, der kan ændre på de forhold, som foreningsidrætten kritiseres for af teenagerne selv. Derfor arbejder DIF og en række specialforbund også løbende på at gøre foreningsidrætten mere interessant, nærværende og med højere kvalitet for både den enkelte og for medlemsgruppen i forsøget på at appellere til foreningsaktive

12 teenagere. Dette kommer bl.a. til udtryk i en række af de nye udviklingsprojekter, der er aftalt mellem DIF og specialforbundene, som omhandler aktivitetsudvikling i foreningerne i direkte relation til teenagere. For eksempel er samarbejdet omkring udviklingsprojektet mellem Dansk Svømmeunion, GymDanmark og en række af deres lokale foreninger netop et opgør med den traditionelle måde at dyrke foreningsidræt på. Fremfor at svømme banesvømning og forfine de tekniske detaljer i spring- og rytmegymnastik, skal aktiviteterne i højere grad tage udgangspunkt i målgruppens behov og interesser. Det betyder fx, at man i svømning har mere alsidige aktiviteter og måske tilbyder udspring fra vippe og tårn eller vandpolo frem for den rutineprægede banesvømning. I gymnastik kan det være, at man har større fokus på de gymnaster, der ikke er med på konkurrenceholdene og som derfor typisk har behov for flere sociale elemeter i selve træningen, da de ikke indgår på holdorganisering 3. SIDE 12 AF 13 Andre eksempler er Dansk Håndbold Forbunds udviklingsprojekt Knæk Kurven og Dansk Bordtennis Unions trænerudviklingsprojekt. Begge projekter handler overordnet om at aktivitetsudvikle ude i de lokale klubber, så endnu flere aktive medlemmer kan opleve, at der tages hensyn til deres behov og at de unge derved fortsat har lyst til at være medlemmer i foreningsidrætten. Konklusion I dette notat er teenagernes deltagelse i foreningsidræt blevet analyseret. De nyeste medlemstal i CFR viser, at der er en svagt stigende andel af teenagerne, som deltager i foreningsidrætten på tværs af DIF, DGI og Firmaidrætten. Teenagerne er dog stadig mindre forenings- og idrætsaktive end børnene i aldersgruppen 0-12 år, men billedet af at teenagere i stigende grad forlader idrætsforeningerne kan ikke genfindes i medlemstallene. Notatet kommer således frem til, at foreningsidrætten både generelt set og i DIF i stigende grad formår at fastholde flere og flere teenagerne. Dette står i modstrid med de gængse opfattelser af, at teenagere i stigende grad søger væk fra foreningsidrætten. Denne opfattelse er, ifølge notatet, ikke korrekt og bør derfor både udfordres og nuanceres i fremtidige debatter. 3 Se for flere detaljer omkring udviklingsprojektet

13 Litteraturliste Buch Laub, Trygve (2013); Danskernes motions og sportsvaner 2011, IDAN Butcher, J., Lindner, K. J., & Johns, D. P. (2002). Withdrawal from Competitive Youth Sport: A Retrospective Ten-year Study. Journal of Sport Behaviour, 25, Fester, Michael, Gottlieb, Peter, Kirkegaard, Kasper Lund (2015); Idrætten i tal 2014 ; Danmarks Idrætsforbund Ibsen, Bjarne; Pilgaard, Maja; Høyer-Kruse, Jens; Toftegaard Støckel, Jan (2015); Pigers idrætsdeltagelse. Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt?, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet Pilgaard, Maja (2012); Teenagernes idrætsdeltagelse I moderne hverdagsliv ; Scandinavian Sports Studies Forum, vol. three, 2012, p SIDE 13 AF 13 Sarrazin, P., Vallerand, R., Guillet, E., Pelletier, L., & Cury, F. (2002). Motivation and dropout in female handballers: a 21-month prospective study. European Journal of Social Psychology, 32, Seippel, Ø. (2005). Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett. Elisenberg: Institutt for samfunnsforskning.

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten DHF s Breddeseminar 2013 Oplæg v. Kasper Lund Kirkegaard Forskningsansvarlig analytiker ved Danmarks Idræts-Forbund 1 Program Hovedspørgsmålet skal håndboldsporten fortsat være en kulturbærer i dansk idræt?

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2017 Titel Idrætten i Tal 2016 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2016 Hovedforfatter Michael

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE? Som ringe i vandet Konference om frivillighed i Ballerup Kommune, Lørdag d. 29. april 2017 Analytiker Trygve Laub Asserhøj HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Håndbold i Danmark. Kulturer, status og udvikling. Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard

Håndbold i Danmark. Kulturer, status og udvikling. Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard Håndbold i Danmark Kulturer, status og udvikling 2015 Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard Titel Håndbold i Danmark Hovedforfatter Michael Fester Øvrige bidragere til rapporten Peter

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

RIDESPORTEN I DANMARK

RIDESPORTEN I DANMARK RIDESPORTEN I DANMARK - ET NOTAT OM RIDESPORTENS UDVIKLING OG FREMTID Michael Fester September, 2014 Titel Ridesporten i Danmark et notat om ridesportens udvikling og fremtid Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub Foreningskonference, lørdag d. 23. august kl. 10-18 i Ballerup Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt)formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 Nærværende notat indeholder baggrundsinformation om køn og foreningsliv. Dette følges op af korte ligestillingsvurderinger af de enkelte

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

CYKELSPORTEN I DANMARK

CYKELSPORTEN I DANMARK CYKELSPORTEN I DANMARK - ET NOTAT OM CYKELSPORTENS UDVIKLING OG FREMTID Michael Fester Februar, 2014 Titel Cykelsporten i Danmark Et notat om cykelsportens udvikling og fremtid Forfatter Michael Fester

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

KLUBUDVIKLING. Nøglen til varig succes

KLUBUDVIKLING. Nøglen til varig succes Seniorkonference Program Velkomst og præsentation af dagens program Præsentation af første emne: Klubudvikling Oplæg om klubudvikling: Klubudvikling Nøglen til succes ved Thomas Bøgh Debat Præsentation

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

DHF konference. Titel: Udvikling og forandring eller fortsat tilbagegang?

DHF konference. Titel: Udvikling og forandring eller fortsat tilbagegang? DHF konference Titel: Udvikling og forandring eller fortsat tilbagegang? Spor 2 Foreningernes behov for politisk og administrativ organisering af DHF 10.45-11.30 'Den moderne politiske organisering'' v.

Læs mere

FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK

FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK KASPER LUND KIRKEGAARD, DIF M. 22716633, E. KLK@DIF.DK DIF UDVIKLING KASPER LUND KIRKEGAARD FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK Lørdag d. 25. januar

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 144 foreninger har fået tilskud for (150 foreninger i 2015) 2) Medlemstal Der er sket en samlet stigning på 1,2 % på antal medlemmer, der er dog

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM FLICKOR I IDROTTENS RUM KVINDER OG MÆND I IDRÆTTENS RUM Hvad viste undersøgelsen

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Workshop om frivillige og frivillighed Oplæg ved Foreningsudviklingskonferencen Lørdag den 27. september 2014 i DGI Huset i Vejle

Workshop om frivillige og frivillighed Oplæg ved Foreningsudviklingskonferencen Lørdag den 27. september 2014 i DGI Huset i Vejle Workshop om frivillige og frivillighed Oplæg ved Foreningsudviklingskonferencen Lørdag den 27. september 2014 i DGI Huset i Vejle Postdoc, ph.d. Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Vingsted 20.november 2015 5.klasse i 1984 5.klasse i 2015 Foreningslivet

Læs mere

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Oplæg ved DM i foreningsudvikling, Vejle, 28. september 2013 v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND #vejen2016 Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Oversigt Baggrunden for analysen af idræt i Grønland Analysens resultater Ny viden om idræt i Grønland Økonomi og faciliteter

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER

FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER Oplæg på Dansk Orienterings-Forbund repræsentantskabsmøde d. 1. marts 2014 Af Michael Fester, DIF Udvikling, Team Analyse DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister Definition af begreber i vejledningen til det Centrale Forenings Register Aktivitet: Med aktivitet menes en idrætsgren eller hovedidrætsgren. Eksempel: Fodbold er

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten DIF-konference Det frivillige initiativ 23. januar 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Januar 2012 Status: Frivilligheden i dag DIF er Danmarks

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012. Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester

FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012. Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012 Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester 2014 Titel Flere fjer -1. delanalyse. Medlemsudviklingen i danske badmintonklubber

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER. v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF

HAVETS MOTIONISTER. v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF HAVETS MOTIONISTER v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF Klubundersøgelsen - resultater og perspektiver 142 respondenter har gennemførte besvarelser = 53 % af samtlige klubber

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Forening i forandring? - En undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark

Forening i forandring? - En undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark Forening i forandring? - En undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark Michael Fester DIF Analyse 2016 Bevæg dig for livet Forening i forandring? INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 3 INDLEDNING... 3 METODE...

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND Kære Danmarks Brydeforbund Hermed sendes forbundsanalysen som er de data som vi kan trække i DIF om Danmarks Brydeforbund. Forbundsanalysen skal bruges som udgangspunkt

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Frivillighed i fremtidens forening

Frivillighed i fremtidens forening Frivillighed i fremtidens forening Oplæg ved DM i Foreningsudvikling Lørdag den 8. oktober 2011 Oplæg ved (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk) Ph.d. stipendiat Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Bernstorffsminde 12. november 2016 Børne- og ungdomslivet er

Læs mere

Forening i forandring?

Forening i forandring? Evt trompettekst over overskriften Forening i forandring? DETTE ER EN KORT RUBRIK I Pixi-udgave TO LINJER af Forening i forandring? - en undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark Dette er en underrubrik

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

Idræt for særlige grupper

Idræt for særlige grupper Idræt for særlige grupper Workshop på Idans konference i Vejen Idrætscenter, 1. juni 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Læs mere