TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri"

Transkript

1 TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri Vedtaget af Viborg Byråd den 23. april Revideret januar 2009

2 Indholdsfortegnelse Indledning Udearealer for alle 1 Adgangsveje, friarealer og legepladser 2 Inventar, skilte og informationstavler 3 Parkering 4 Niveaufrie indgange Tilgængelighed i bygninger for alle 5 Tilgængelighed i offentlige bygninger 6 Tilgængelighed i boligbyggeri Fælles adgangsveje 7 Handicapegnet lejlighedsindretning

3 Det er Byrådets mål: At Viborg skal være en kommune, hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med øvrige medborgere. Handicaprådet i Viborg Kommune har et slogan: Hvad der er godt for de handicappede, er godt for alle.

4 Indledning I de seneste år er der indføjet skærpede krav til tilgængeligheden i bygningsreglementet. Sammen med Viborg Kommunes Handicappolitik har de skærpede krav styrket og sat fokus på tilgængeligheden i det kommunale byggeri, det kommunalt støttede byggeri og i det private byggeri. Viborg Kommune har deltaget i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By, som er en undergruppe til Handicaprådet. Gennem dette arbejde, har kommunen fået erfaringer og indsigt i de problemer, som kan opstå, når tilgængeligheden skal løses ved om- eller nybygning af kommunale ejendomme. Erfaringer Det er vigtigt at få indarbejdet og budgetteret tilgængelighed tidligt i skitseringsfasen for et kommende byggeri. Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning til kommunerne Tilgængelighed - kan der ikke dispenseres fra tilgængelighedskravene ved alene at henvise til en økonomisk begrundelse. Det samme gælder en henvisning til, at der aldrig kommer handicappede i den konkrete bebyggelse. Det bliver meget dyrere for bygherren, når tilgængelighedskravene på et sent tidspunkt skal indarbejdes i et kommende byggeprojekt. Det samme gælder hvis det færdige projekt skal justeres, f.eks. pga. ramper, der er for stejle, forkert indretning af et handicaptoilet eller fordi vendediameteren på 1,5 meter ikke kan overholdes m.v. Dialogen mellem Handicaprådet eller arbejdsgruppen Tilgængelighedens By og de eksterne rådgivere m.fl. skal fungere optimalt. Tjeklisten er udarbejdet på grundlag af: - Bygningsreglement 2008 (BR 2008) - Statens Byggeforskningsinstituts anvisning nr. 216 (SBI-216) - Tilgængelighed for Alle (DS 3028), Dansk Standard - Dansk Handicap Forbunds vejledning kaldet Huskelisten Implementering af Handicappolitikken Viborg Kommune har nu besluttet, at Handicaprådet skal høres om tilgængelighed i byggeprojekter og eventuelle bemærkninger skal indgå i beslutningsdagsordener til Byrådet. Høringskravet af byggeprojekter hos Handicaprådet, og de regelkrav og retningslinier, der fastsættes i tjeklisten, vil hjælpe til at implementerer Handicappolitikken i byggesagsbehandlingen, fagforvaltningerne og boligselskaberne. Samtidig vil det være en inspiration for private bygherrer. Tjeklistens vilkår skal altid overholdes ved de godkendte udearealer, bygninger og indretninger m.v., da tilgængeligheden ikke må forringes ved ombygninger og lignende. Denne tjekliste gælder ikke for kommunale sundhedscentre, klinikker, ældreboliger og boliger til handicappede med plejebehov, da der er helt særlige regler for udformning, indretning og arealbehov til disse byggerier. Tjeklisten er udarbejdet efter kvalitetsniveau B og C i SBI anvisning 216 om BR Hvis der kommer nye krav og vejledninger i bygningsreglementet, som skærper reglerne neden for, er det bygningsreglementets krav, som gælder. Tjeklisten vil løbende blive opdateret ift. nye regler, love og vejledninger m.v.

5 Udearealer for alle Dette afsnits regler er gældende for nærarealer til offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri (om- og tilbygninger og nybyggeri). Afsnittet er ikke gældende for skov- og naturarealer. 1 Adgangsveje, friarealer og legepladser generelt på kvalitetsniveau B - jævnfør SBI anvisning Adgangsveje, fortove og stier Adgangsveje, fortove og stier skal mindst have en bredde på 1,5 m. Der skal være en fast og plan belægning af asfalt eller fl iser. Eventuelle niveauforskelle må højst være 2,5 cm. F.eks. skal der være kantstensramper. Sidehældningen må højst være 1:40 (25 mm pr. meter). Ramper skal have et jævnt forløb med en hældning op til 1:25 (4 cm pr. meter) Der må ikke monteres forhindringer i form af f.eks. skilte, blomsterkummer, bænke o.lign. på adgangsvejene, fortove og stier. Skråninger med samme belægning som friarealet, som er stejlere end 1:10, bør afskærmes med fodhegn eller lignende. Eventuelle spærrebomme på adgangsveje skal være i kontrastfarver og belyste. Der bør indarbejdes ledelinier i adgangsveje og fortove, hvis der ikke i forvejen er en naturlig ledelinie i form af f.eks. græsplæne eller anden form for variation i underlaget at støtte sig til. 1.2 Friarealer og legepladser På friarealer og legepladser bør indarbejdes forskelligartede aktiviteter, indretninger og redskaber, som kan stimulere alle børn i form af bevægelses-, farve-, lyd- og følelege. På stier i friarealer eller på legepladser kan ovenstående belægninger under pkt. 1.1 fraviges, såfremt der anvendes en fast og plan belægning af komprimeret, stabilt grus eller stenmel. Det skal dog være en overfl adetype, som er egnet for kørestolsbrugere. Eventuelle låger skal have en fri bredde på mindst 90 cm. Det skal være muligt for kørestolsbrugere at komme rundt på en legeplads. Det vil samtidig betyde, at legepladsen også kan bruges af børn på trehjulede cykler eller løbehjul. Sandkassen kan have et bord med sand. Undersiden af bordpladen skal være 65 cm over den kørefaste belægning. Der kan være mulighed for leg med vand. Der kan indarbejdes områder med gummibelægning for at undgå faldskader.

6 2 Inventar, skilte og informationstavler 2.1 Inventar Bænke placeret ved stien, skal have en hvileplads ved den ene ende af bænken. Hvilepladsen skal have samme belægning som stien. De fl este bænke skal være med ryglæn af hensyn til de svage, ældre medborgere. Der skal være fast belægning under borde-bænkesæt, som er placeret ved stier med fast belægning (inkl. Stenmel) Bordpladen ved borde-bænkesæt skal i den ene ende være 50 cm længere en understøtningspunkterne, sådan at kørestolsbrugeren kan køre ind til bordpladen. Der må ikke være tværgående afstivere mellem bænk og bord på borde-bænkesæt. Bænkens højde på bænken skal være 45 cm. 2.2 Skilte og informationstavler Skilte og informationstavler skal opsættes i en højde af 1,25 1,6 m over terræn. Skiltningen til områdets aktiviteter - f.eks. forsamlingshus, indkøbsmuligheder og seværdigheder - skal være tydelig i området. Informationsteksten skal have en kontrastfarve og med en læsevenlig størrelse. Informationstavler bør udføres med blindskrift. 3 Parkering Parkeringspladser til handicappede skal være placeret så tæt ved indgangspartiet som muligt. Antallet af handicapegnede parkeringspladser skal tilpasses til de funktioner, som skal betjenes. Parkeringspladserne skal desuden udformes, så de passer til handicapbiler, herunder kassebiler. 3.1 Parkeringsanlæggets indretning Parkeringspladsens belægning skal have en overfl ade, som er egnet for kørestolsbrugere. Parkeringspladserne skal have en bredde på mindst 3,5 m og en længde på 5 m. Parkeringspladser for kassebiler skal have en bredde på mindst 4,5 m og en længde på 8 m. Parkeringspladserne skal være afmærket efter Vejdirektoratets vejregler, herunder med synlig skiltning. Parkeringskældre/parkeringshuse skal betjenes med elevator. rumhøjden skal tillade parkering med kassebiler. Frihøjden skal være mindst 260 cm. Antal og omfang af parkeringspladser til handicappede skal etableres i henhold til SBI-216 tabel Passager til gangarealer Passage fra handicapparkeringspladsen til gangarealer skal ske niveaufrit og være mindst 1 m bred. Kantstensopspring reguleres ved enten sænkning af gangareal/fortov eller hævning af parkeringsarealet. Kantstensramper må have en hældning på maksimalt 1:10 i en længde på 0,5 m. Niveauspring må højst være 2,5 cm.

7 4 Niveaufrie indgange 4.1 Ramper fra terræn til indgangsdøren Rampers hældning må højst være 1:20 (5 cm pr. meter). Der skal være 1,5 meter mellem håndlisterne i hver side af rampen. Ved rampens begyndelse og ved indgangsdøren skal der være et vandret plateau på 1,5 x 1,5 meter med et materialeskift med kontrastfarve evt. med 90 cm rumle overgang. Hvis der er udadgående døre, skal plateauet være 1,5 x 1,7 meter. For hver 60 cm stigning skal der etableres en vandret hvilerepos på 1,5 x 1,5 meter eller også skal hældningen være 1:25 (4 cm pr. meter). Håndlisten på rækværk placeret på begge sider af rampen skal være mellem 0,8 og 0,9 meter over rampens niveau. På rækværkets frie side skal der være et hjulværn 20 cm over rampens niveau. Håndlisterne skal starte min. 30 cm vandret inden stigningen på rampen og afsluttes vandret. Håndlisten skal følge rampens forskellige niveauer. Højdeforskellen mellem rampens repos og det indvendige gulvniveau må højst være 2,5 cm. Branddøre til det fri skal være niveaufrie. 4.2 Udvendig trappe kombineret med rampe Trappens stigning skal være mellem 10 og 15 cm. Håndlisten på de vandrette forløb skal være 90 cm over belægningen og være 80 cm over trinforkanten. Trappens første og sidste trin skal have et materialeskift i kontrastfarve og ruhed.

8 Tilgængelighed i bygninger for alle Tilgængelighed for alle betyder bl.a., at bygninger har adgang og indretning for alle, uanset eventuelle handicap. Med en god planlægning kan fl ere selvhjulpne handicappede bo i egen bolig, have et arbejde, følges med familie og venner, gå i byen eller tage på ferie. Tilgængelighed for alle sikrer også, at ældre, gangbesværede, gravide og familier med barnevogn eller små børn lettere kan færdes til og i bygninger. 5 Tilgængelighed i offentlige bygninger generelt på kvalitetsniveau B - jævnfør SBI anvisning Indgangspartiet Hoved- og vindfangsdørene skal være min. 87cm. Vindfanget skal være min. 1,5 x 1,5 meter ved udadgående døre 1,5 x 1,7 meter. Automatiske døre og porttelefoner skal placeres i en højde inden for 0,9 til 1,2 meter over indgangsniveauet og min. 50 cm fra indvendige hjørner. Skiltning for døråbnere ved automatiske døre skal være synlig og klart markeret og være placeret 0,9 til 1,2 m over gulvet. Glasdøre skal være tydeligt afmærket. 5.2 Ramper inde i bygningen skal følge reglerne under punkt 4.1. Der skal dog være en hvilerepos (mindst 1,5 x 1,5 m) for hver 10. meter. 5.3 Indvendige trapper i fælles adgangsveje Trapper udføres med mindst 1,5 meter målt mellem håndlisterne. Grund på mindst 30 cm og stigningen højst 15 cm. Gange skal udføres med en bredde på mindst 1,5 meter. Der monteres håndliste og etableres kontrastfarve som beskrevet under punkt 1.2. Ved brede trapper skal der monteres ekstra rækværk med håndliste. Etage-/brandtrapper: Grund mindst 28 cm og stigning højst 18 cm. 5.4 Elevator Elevatoren skal betjene alle etagerne herunder kælderetagen. Elevatorstolen skal mindst være 1,1 m bred og 1,7 m dyb. Elevatordørene skal åbne automatisk ved stop. De automatiske døre skal anbringes i elevatorens korte side. Foran elevatordørene skal være et friareal på 1,5 x 1,5 meter med god belysning. Et nedadgående trappeløb skal have en afstand på mindst 2 m foran elevatordøren. Betjeningsknapper skal placeres vandret mellem 0,9 og 1,2 m over bundpladen og mindst 0,5 m fra hjørne. 5.5 Løfteplatforme Kan etableres i fælles gangarealer kombineret ved trapper og kun i særlige tilfælde ved ombygninger mellem to eller fl ere etager. Løfteplatformen skal have godkendt rækværk med automatiske låger/døre. Bredden skal være mindst 0,9 m og have en længde på mindst 1,4 m. Løftekapaciteten skal være mindst 300 kg. Det vandrette areal foran løfteplatformens låger/døre skal være mindst 1,5 x 1,5 m. 5.6 Trappelifte Ved nybyggeri og større ombygninger må trappeliften ikke anvendes. Trappelift må kun anvendes i ældre byggeri, hvor hverken elevatorer, løfteplatforme eller ramper kan installeres. En trappelift er en nødløsning. En trappelift skal have rækværk og en bredde på mindst 0,8 m og en længde på mindst 1,3 m. Løftekapaciteten skal mindst være 300 kg.

9 5.6.1 Teleslynge for hørerhandicappede I sale til musik og foredrag m.m. skal mikrofonanlæg tilsluttes teleslynge eller lignende Farver For at synshandicappede kan orientere sig, skal der anvendes kontrastfarver i bygningen. Skiltning og anden orientering skal være klar og tydelig både udvendig og indvendig. 5.9 Handicaptoiletter i offentlige bygninger se næste side.

10 Handicaptoilet i offentligt byggeri jævnfør SBI anvisning 216 Der skal etableres mindst ét handicaptoilet på hver etage. Rumstørrelsen Størrelsen på toiletrummet skal være min. 210 x 210 cm Kørestolsbrugerens vendediameter er 150 cm. Håndvask og WC skal placeres 90 0 for hinanden og sådan, at man fra WC et kan nå håndvasken og betjene vandhanen. På den side af WC et, der er modsat håndvasken, skal der være en plads på min. 90 cm. Adgang Skal være uden niveauspring. Hvis der er niveauforskelle, skal der være en vandret, plan repos på 150 x 170 cm. Eventuel niveauforskel fra reposen kan udlignes med/i terræn eller ved rampe med max. stigning på 1:20. (hvis niveauspring er nødvendigt, må det max. være 2,5 cm. Dør Fri døråbning på min. 77 cm - udadgående eller skydedør. Døren skal være letgående med betjeningsvenligt greb og låsegrebet (forlænget type) skal kunne betjenes med én hånd. På dørens inderside skal monteres et trækgreb 50 cm langt og 90 cm over gulv. WC Højde: 48 cm til overkant af toiletsædet. Toiletstøtter To sammenklappelige støtter uden ben - det ene forsynet med toiletpapirholder. Afstanden mellem støtterne: 60 cm. Højde: 80 cm. Håndvask Højde over gulv: 80 cm. til overkant. Vandhanen skal være betjeningsvenlig. Sæbedispenser Skal kunne nås både fra WC og siddende foran håndvask. Underkant over gulv: 90 cm. Knager til overtøj To stk. placeret 110 cm og 160 cm over gulv. Affaldsboks ved WC Skal kunne nås siddende på WC. Spejl Underkant over gulv: 90 cm. Overkant 190 cm. Lys Kontakter skal sidde i dørgrebssiden og cm over gulv.

11 6 Tilgængelighed til boligbyggeri for alle generelt på kvalitetsniveau C - jævnfør SBI anvisning Niveaufrie indgange, som beskrevet under pkt Udvendige trapper kombineret med rampe, som beskrevet under pkt Indgangspartier, som beskrevet under pkt Ramper inde i bygningen, som beskrevet under pkt Der skal være en hvilerepos (mindst 1,5 x 1,5 m) for hver 10 meter. 6.5 Udvendige trapper og altangange i fælles adgangsveje Ved udvendige trappe i fælles adgangsveje må stigningen højst være 18 cm og grunden skal mindst være 28 cm. Den udvendige trappe skal sikres med inddækning. Trinnene skal være skridsikre. Håndlisten skal starte min. 30 cm vandret før trappeløbets begyndelse. Håndlisten skal være vandret på reposer. Håndlisten placeres 90 cm over gulv/repose og 80 cm over trinforkant. Altangange skal være 1,5 meter bred mellem håndlisterne. Kvalitetsniveau B. Rækværket på altangangens åbne side skal mindst være 1,2 m. 6.6 Indvendige trapper i fælles adgangsveje Trapper skal være lette at gå på samt sikre at benytte. Trapper udføres i mindst 1 m brede, målt mellem håndlisterne. Trappens udformning og håndlister som under pkt Elevatorer Som beskrevet under pkt Elevatorstolen kan dog være på mindst 1,1 m i bredden og 1,4 m længden. 6.8 Løfteplatforme Som beskrevet under pkt Trappelifte Må ikke anvendes ved større ombygninger og i nybyggeri. Som beskrevet under pkt Handicapegnet lejlighedsindretning - der skal svare til SBI anvisning 222 om tilgængelighed i boliger I enhver bolig skal køkkener, toiletter/badeværelser og lignende være egnet til selvhjulpne kørestolsbrugere. Der stilles ikke nødvendigvis særlige/større krav til arealkrævende rumstørrelser, end det, der er almindeligt i moderne lejligheder. Når byggeriet projekteres, er det kun lidt viden kombineret med lidt omtanke og fantasi, som skaber et spændende og funktionelt køkken eller badeværelse, som kan bruges af alle. F.eks. kan skabe hæves 40 cm over gulvniveauet i badeværelser. Det sikrer, at vandpjask ikke ødelægger skabene og gulvet er let at rengøre og så kan kørestolsbrugeren benytte skabene. 7.1 Generelt Døre skal være med en friåbning på mindst 77 cm og uden bundstykker. Gulvene skal være uden niveauforskelle. En niveauforskel til badeværelsets gulv på 2,5 cm kan dog accepteres. Vinduerne skal kunne åbnes af kørestolsbrugere. Greb skal være lette at betjene og være placeret 1,2 m over gulv. 7.2 Entre/gang Entre/vindfang skal være mindst 1,5 x 1,5 m. Gang skal være 1,5 m i fri bredde. Kvalitetsniveau B. 7.3 Køkken Køkkener, kogenicher og lignende skal udformes med hensyn til størrelse, planløsning, montage(ophæng), så både stående og siddende brugere kan anvende køkkenet, kogenichen o. lign. Der skal være 1,5 x 1,5 m foran en arbejdsplads. Det anbefales, at køkkenelementerne monteres langs væg eller i vinkel. Monteres køkkenelementerne i to parallelle rækker, skal der være en fri bredde mellem disse på 1,5 m. Det anbefales at køkkenskabe med vask og komfur kan erstattes med hæve-/ sænkeelementer. Sokkelhøjden skal være 20 cm, så kørestolens fodstøtte ikke støder imod. Køkkenmontage kan foregå på anden måde hvis det sikres, at der på en simpel måde efterfølgende kan foregå en montage som beskrevet ovenfor. 7.4 Badeværelser Se regler og indretningsforslag på næste side.

12 Handicapegnede badeværelser - der skal svare til SBI anvisning 222 om tilgængelighed i boliger Rumstørrelser De angivne rummål er vejledende. Håndvask og WC skal placeres 90 0 for hinanden og sådan, at man fra WC et kan nå håndvasken og betjene vandhanen. På den side af WC et, der er modsat håndvasken, skal der være en plads på min. 90 cm. Vendediameter 150 cm. Adgang Skal være uden niveauspring. Hvis niveauspring er nødvendigt, må det max. være 2,5 cm. Der skal være en vendediameter på 150 x 150 foran badeværelsesdøren i gangen. Dør Fri døråbning på min. 77 cm - udadgående eller skydedør. Døren skal være letgående med betjeningsvenligt greb og låsegrebet (forlænget type) skal kunne betjenes med én hånd. Kontakter skal sidde i dørgrebssiden og cm over gulv. WC Højde: 48 cm til overkant af toiletsædet. Toiletstøtter Det skal være muligt at montere to sammenklappelige støtter uden ben - det ene forsynet med toiletpapirholder. Afstanden mellem støtterne: 60 cm. Højde: 80 cm. Håndvask Højde over gulv: 80 cm til overkant. Skal kunne nås både fra WC og siddende foran håndvask. Blandingsbatteri for bruser 90 cm over gulv. Spejl Underkant over gulv: 90 cm. Overkant 190 cm. Skabe Skabe monteres 40 cm over gulv og 160 cm til overkant. Knager Højst 160 cm over gulv. Badeværelser til eks. kollegieværelser og 2 rums lejligheder. Nettoareal 4,3 m2 Badeværelser til lejligheder over 2 rum. Nettoareal 4,75 m2.

13 Yderligere kontakt kan rettes til: Viborg Kommunes Bygningsmyndighed Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg Tlf Handicaprådet Att. Job & Velfærd Nytorvgyde 6, Viborg Tlf Vedtaget af Viborg Byråd den 23. april Revideret januar 2009.

14

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Når byggeri skal gøres tilgængeligt Introduktion til tilgængelighed Nogle

Læs mere

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Foreningshus, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Nivå Bibliotek, Nivå Center 30, 2990 Nivå 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder Mærkeordningen God Adgang Institut for Menneskerettigheder Frederiksberg, 07-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt

Læs mere

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Retsgrundlag mv...3. Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4. Ydelsesservice København, Ørnevej...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Retsgrundlag mv...3. Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4. Ydelsesservice København, Ørnevej... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Retsgrundlag mv....3 Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4 Ydelsesservice København, Ørnevej...9 Københavns Kommunes Borgerservice

Læs mere

tilgængelighedsstandard

tilgængelighedsstandard Scandics tilgængelighedsstandard Her kan du læse vores tilgængelighedsstandard på 110 punkter. Vi har udarbejdet den ved nøje at have fulgt gæstens vej fra parkering og videre gennem hele hotellet. Vi

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse.

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I rapporten bad jeg

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Per Rasussen E-ail pra@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 Sted Birkerød Byidte

Læs mere

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER Tilgængeligt byggeri - hvordan? Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune VEJLEDNING I TILGÆNGELIGHED Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Jeg modtog kommunens udtalelse i brev af 13. september 2007.

Jeg modtog kommunens udtalelse i brev af 13. september 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 63 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. januar 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Odense Isstadion...5 4. Tilgængelighedsforholdene...6

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger Appendix Tilgængelighed - i forbindelse med ombygninger 1 Indhold Forord...................................... 3 Indledning.................................... 4 Bygningsreglementets ombygningsbestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2010 Registrant Anders Klarskov Petersen Navn Birkerød Idrætscenter, ny bygning E-mail ANPE@rudersdal.dk

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 ændret 2014 Registrant Navn Anne Marie Gottlieb E-ail ag@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 sat

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Peter Froh Petersen E-ail pefp@rudersdal.dk Registrering udført d. 7/10 2010 Sted Birkerød

Læs mere

Kirker, kirkelige bygninger og kirkegårde

Kirker, kirkelige bygninger og kirkegårde Checkliste Denne checkliste kan anvendes til at registrere tilgængelighedsæssige forhold i eksisterende bygninger og anlæg. Checklisten kan både anvendes i forbindelse ed enighedsrådenes årlige syn og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten Mærkeordningen God Adgang Tapeten Frederiksberg, 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt snarest 5. Krav, der i dag

Læs mere

BY FOR ALLE. -Tilgængelighed i byen. Tjekliste til strande

BY FOR ALLE. -Tilgængelighed i byen. Tjekliste til strande BY FOR ALLE -Tilgængelighed i byen Tjekliste til strande - Tjekliste Tilgængelighed handler grundlæggende om tre ting - Adgang, Deltagelse og Mangfoldighed. Disse tre udtryk betyder kort sagt, at ingen

Læs mere

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 7. september 2011 Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-0521-1601/PK3 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 4.1 Kommunens hjemmeside... 2 Ad 4.2.1 Handicapparkering...

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Tilgængelighed. Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk

Tilgængelighed. Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk Tilgængelighed Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk FN Handicapkonvention - Trådte i kraft i Danmark august 2009 UDDRAG FRA FN-KONVENTIONENS ARTIKEL 9: KOMMUNEN SKAL

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering 1/5 Den 22. maj 2008 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 11. marts 2008 af SvømmeCenter Falster. I rapporten bad jeg svømmecentret om udtalelser mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

PFA Seniorboligstandard TM

PFA Seniorboligstandard TM En bolig til hele livet PFA Seniorboligstandard TM Seniorboligstandard Seniorboligstandard En god bolig bidrager til et godt liv En god bolig er fundamentet for et godt liv. Det er ikke mindst tilfældet,

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Gangstier og adgangsveje

Gangstier og adgangsveje Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning.

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004.

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. Jeg har herefter modtaget breve

Læs mere

Herlufsholm Idrætscenter

Herlufsholm Idrætscenter Tilgængelighedsforhold på Herlufsholm Idrætscenter September 2011 Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen 1 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Indledning...

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning Aarhus Brandvæsen 2014 Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning 1. Formål Denne vejledning er grundlag for administration af bygningsreglementernes bestemmelser om en bebyggelses arealer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3. 4.1. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering...

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3. 4.1. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 3. Generelle forhold vedrørende Fiskeri- og Søfartsmuseet og forholdet

Læs mere

Hillerød Bibliotek. Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6

Hillerød Bibliotek. Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6 25.08.2008 Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6 Hillerød Bibliotek Med den integrerede tilgængelighed er der udviklet en

Læs mere

NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER

NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.DK Program Lovgivning og -struktur Øvrige vejledninger mm Hvad står der i BR om boligbyggeriet?

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang Mærkeordningen God Adgang Glostrup Idrætspark Tilgængelighedsrapport 1 Tåstrup, 14-03-2016 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser.

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Amtsgården i Vestsjællands Amt. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Tilgængelighed for alle

Tilgængelighed for alle Dansk Standard DS 3028 1. udgave Godkendt: 2001-06-08 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Tilgængelighed for alle General accessibility DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 3. Generelle forhold vedrørende Københavns Kommune og rådhuset...4 4.

Læs mere

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Spørgeskema Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Bibliotekets navn og adresse: Kommune : Angiv venligst om biblioteket er et (sæt kryds): Centralbibliotek Kommunebibliotek / hovedbibliotek Filial Spørgeskema

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 9. november 2007 fra Københavns Kommune, Københavns Ejendomme.

Jeg modtog i den anledning brev af 9. november 2007 fra Københavns Kommune, Københavns Ejendomme. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. juni 2007 afgav jeg en endelig delrapport vedrørende min inspektion den 9., 14. og 27. november 2007 af Københavns Kommune, Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde

Læs mere

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42) Page 1 of 23 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 3. Bygningers indretning (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id49/0/42) 3. Bygningers indretning

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

ENDELIG RAPPORT 1/21. Indholdsfortegnelse

ENDELIG RAPPORT 1/21. Indholdsfortegnelse ENDELIG RAPPORT 1/21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 3. Generelle forhold vedrørende Guldborgsund-bibliotekerne, Hovedbiblioteket...5

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang Mærkeordningen God Adgang Søndervangshallen Tilgængelighedsrapport 1 Tåstrup, 25-04-2016 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Inspektion af Nationalmuseet den 2. oktober 2009

Inspektion af Nationalmuseet den 2. oktober 2009 Inspektion af Nationalmuseet den 2. oktober 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00070-1/PK 2/5 Den 5. september 2011 afgav ombudsmanden opfølgningsrapport nr. 1 om inspektion af Nationalmuseet den 2. oktober

Læs mere

BILAGSMATERIALE til rapporten om

BILAGSMATERIALE til rapporten om ILAGSMATERIALE til rapporten om Tilgængelighedsforhold på Herlufsholm Idrætscenter August 2011 Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen 1 ilagsmateriale

Læs mere

Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring 30-09-2015

Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring 30-09-2015 Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

Adgang for alle. -guide for tilgængelighed

Adgang for alle. -guide for tilgængelighed Adgang for alle -guide for tilgængelighed www.gladsaxe.dk Forord Det er mig en stor glæde at kunne præsentere første udgave af Gladsaxe tilgængelighedsguide. Guiden er en oversigt over tilgængelighedsforhold

Læs mere

Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011

Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011 Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00237-7/LF 2/9 Den 1. december 2011 afgav Folketingets

Læs mere

SÅDAN GØR VI I AARHUS

SÅDAN GØR VI I AARHUS SÅDAN GØR VI I AARHUS Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum 'Sådan gør vi i Aarhus' Forfatter og udgiver Aarhus Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Århus Kommune og rådhuset...5 4. Tilgængelighedsforholdene...9

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Gennemgang Fredag den 25. Februar 2015, ved Handicaprådets repræsentanter Ella Frederiksen Alice Thulesen Solveig Staun Jens Rerup

Gennemgang Fredag den 25. Februar 2015, ved Handicaprådets repræsentanter Ella Frederiksen Alice Thulesen Solveig Staun Jens Rerup Rapport om bedre tilgængelighed på Forenings- og Frivilligcenter Tapeten Gennemgang Fredag den 25. Februar 2015, ved Handicaprådets repræsentanter Ella Frederiksen Alice Thulesen Solveig Staun Jens Rerup

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang 1 Mærkeordningen God Adgang Jyderup Bibliotek Tilgængelighedsrapport 2 Tåstrup, 04-12-2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) er et regionalt videnscenter for handicappede borgere og personale i kommunerne og på regionens institutioner. Centrets indsatsområder omfatter kompenserende

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Brandvæsenets adgangsforhold i Odense Kommune Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Åsumvej 35 5240 Odense NV Telefon 6551 1800, Telefax 6591 8574 www.odense.dk/brand Juni 2013 FORMÅL Disse retningslinier

Læs mere

Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed

Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed Definition af tilgængelighed Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold og øget ligebehandling for personer med funktionsnedsættelser.

Læs mere

VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ

VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ A. UDENDØRS MILJØ A B 1 B 2 C D E F G H I J K L M N NOTER Generelt Markér dette item, hvis der står cykler, "betonklodser" mm. i vejen. 1. Smalle adgangsstier (smallere end

Læs mere

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3. Bygningsreglement 2015 (med Bygningers indretning 01.01.2016) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3.1 Generelt 3.2 Adgangsforhold / Tilgængelighed 3.3 Boliger 3.4 Andre bygninger

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE IDÉKATALOG TIL MERE BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER s1-brugervenlige AFFALDSORDNINGER Idékataloget er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune (TMF) og Platant. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning 249 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Tilgængelige boliger indretning Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Aalborg Handicapråd. Evaluering af tilgængelighedsarbejdet i Aalborg kommune. Valgperioden

Aalborg Handicapråd. Evaluering af tilgængelighedsarbejdet i Aalborg kommune. Valgperioden Aalborg Handicapråd Evaluering af tilgængelighedsarbejdet i Aalborg kommune Valgperioden 2014-12017 Udarbejdet af kommunal tilgængelighedsauditør Kit Bos Kit.bos@aalborg.dk November 2017 National udvikling

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2.4 De ubebyggede arealer Bebyggelsesregulerende bestemmelser Opholdsarealer. Parkeringsarealer. Adgangs- og tilkørselsarealer. Nyttige links: www.sonderborgkommune.dk

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere