Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport"

Transkript

1 Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport

2 2

3 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse 15 Noter 16 Ledelseshverv ( 132a) 22 Hoved- og nøgletal 23 Anvendt regnskabspraksis 24 Fælleskassens ledelse 27 3

4 SELSKABSOPLYSNINGER Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C CVR-nr Hjemstedskommune: Frederiksberg Telefon: Telefax: Internet: Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9.30 til Onsdag 9.30 til Bestyrelse: Peter Højgaard Pedersen, formand Stokholmsvej 65, 3060 Espergærde Lisbeth Hansen, næstformand Månen 9, Torup, 3390 Hundested Ole Jørgensen, medarbejderrepræsentant Heisesgade 3, 2100 København Ø. Hans Chr. Mathiasen Louisevej 6, 4000 Roskilde Henrik Murmann Edvard Glæsels Vej 6, 2000 Frederiksberg Dorte Thorsen Bispevænget 11, Stautrup, 8260 Viby J. Karen Inger Dahl Thorsen Baggesensgade 5,1., 2200 København N. Direktion: Lars Frederiksen Holsteinborgvej 26, 2. th., 2720 Vanløse Revision: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen Nykøbing Mors 4

5 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for Andelskassen Fælleskassen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fælleskassens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Fælleskassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Fælleskassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 18. februar Direktion: Lars Frederiksen (direktør) Bestyrelse: Peter Højgaard Pedersen Lisbeth Hansen (formand) (næstformand) Hans Chr. Mathiasen Henrik Murmann Dorte Thomsen Karen Inger Dahl Thorsen Ole Jørgensen (medarbejder repræsentant) 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i Andelskassen Fælleskassen Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Andelskassen Fælleskassen for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømme og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med danske oplysningskrav for finansielle virksomheder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Andelskassen Fælleskassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Andelskassen Fælleskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Andelskassen Fælleskassens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handling i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nykøbing M., den 18. februar 2010 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik S. Poulsen Statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsens beretning 2009 Hovedaktivitet Fælleskassens hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private kunder og erhvervskunder. Kunderne er primært baseret i hovedstadsområdet og Sjælland, men Fælleskassen har gennem de seneste tre år udvidet aktiviteterne i andre områder af landet. Fælleskassen ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af årsregnskabet. Usædvanlige forhold Fælleskassen har ikke ønsket deltagelse i tegning af hybrid kernekapital hos staten, idet vurderingen har været, at Fælleskassen er i besiddelse af tilstrækkelige reserver til imødegåelse af fremtidens udfordringer. Derimod deltager Fælleskassen i Bankpakke 1, der som bekendt garanterer alle indlånere deres indskud til og med 30. september Udgiften til ordningen har i alt andraget t.kr i 2009 som består af den faste betaling til indlåns garantiordningen t.kr samt Fælleskassens andel af den stillede garanti på t.kr Mere udførlig forklaring på ordningens betydning - findes under afsnittet Bankpakke 1. I forbindelse med erhvervelse af anlægsaktiver har Fælleskassen i henhold til indgåede aftaler påtaget sig pligter, der hidtil har været indregnet i regnskabet som en forpligtelse, der var opgjort til 1,9 mio. kr. Som følge af forløbet siden aftalens indgåelse har selskabets ledelse i 2009 vurderet, at indfrielsen af disse pligter ikke længere forventes at medføre afståelse af økonomiske ressourcer. I 2009 er beløbet på 1,9 mio. kr. således indregnet som en indtægt. Indtægten er indregnet under afskrivninger og behørigt specificeret i noterne. Indtægten, der ikke har karakter af en sædvanlig driftsrelateret transaktion, har i væsentlig grad påvirket årets resultat, idet indtægtsførelsen har haft en positiv påvirkning af årets resultat efter skat på 1,4 mio. kr. Fælleskassen har herudover haft en forholdsvis stor udgift til tab og nedskrivninger på udlån. Beløbet andrager samlet t.kr , og er en væsentlig forøgelse i forholdt til året før, hvor tallet var t.kr Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat andrager t.kr mod t.kr i Basis indtjeningen udviser en positiv udvikling, som viser en behersket stigning i forhold til Omkostningerne er øget med 4,2 %, hvilket er acceptabelt set på baggrund af de meget beskedne stigninger i tidligere år, men er selvfølgelig med til at forringe indtjeningen pr. omkostningskrone, og dermed presse os økonomisk i en tid, hvor alle pengeinstitutter bestræber sig på at nedbringe omkostningerne blandt andet ved at afskedige medarbejdere. Imidlertid har vi helt bevidst fravalgt denne mulighed fordi vi ønsker at fastholde et højt serviceniveau som grundlag for en mere langsigtet vækst. Fælleskassen har i 2009 oplevet en negativ udvikling på en række engagementer, hvilket har betydet, at der er bogført tab og nedskrivninger på i alt t.kr Fælleskassen har ikke kunne leve op til egne forventninger, idet budgettet for 2009 var et resultat på t.kr før skat. Bestyrelsen er med baggrund i den samfundsøkonomiske udvikling i 2009, og vores eget forretningsgrundlag og strategi, tilfredse med resultatet for Kapitaldækningsregler Fælleskassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Fælleskassen vil løbende vurdere behovet og arbejde med, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Vedrørende risikostyring henvises til note 23. Fælleskassen har en solvens på 16,2 % (15,9 % i 2008), hvilket er 8,2 procentpoint højere end lovens krav om en solvens på 8,0 %. Fælleskassen skal udover at opgøre sin solvens også opgøre sit individuelle solvensbehov. Fælleskassen vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor er beskrevet i særskilt redegørelse. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler Fælleskassens aktivitet. 7

8 Fælleskassen anvender brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutters model for beregningen. Fælleskassens skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre det opgjorte individuelle solvensbehov. Fælleskassens individuelle solvensbehov er af ledelsen opgjort til 8,8 %. I øvrigt henvises til Fælleskassens hjemmeside for nærmere opgørelse heraf. Likviditet Fælleskassen har en god likviditet, idet der tilstræbes et indlånsoverskud i forhold til udlån. Hertil kan lægges størsteparten af Fælleskassens egenkapital, idet vi ikke har bundet væsentlige aktiver i ejendomme eller andre anlægsinvesteringer. Overdækningen i forhold til lovkrav om likviditet andrager 182,2 %, hvilket er nogenlunde uændret i forhold til Med baggrund i at statsgarantien for samtlige indlån bortfalder pr. 30. september 2010, har bestyrelse og direktion skærpet det ledelsesmæssige fokus på likviditeten. Det er ledelsens mål, at Fælleskassen skal fastholde princippet med at have større indlån end udlån, idet vi anser dette princip for at være et kernepunkt i Fælleskassens virksomhed: Vi låner kun det ud som vore indlånere har betroet os administrere. Det er derfor ikke relevant, at vi skal ud på lånemarkedet og fremskaffe likviditet til finansiering af vore udlån. I forbindelse med at sikre fremskaffelse af relevant overdækning på likviditeten, vil Fælleskassen løbende overveje at søge individuel statsgaranti, som udelukkende har til hensigt at sikre en fortsat tilfredsstillende overskudslikviditet. Herudover kan der gennem samarbejdspartnere fremskaffes likviditet via kortfristede lines, som i dag ikke medregnes i den daglige likviditet. Fælleskassens bestyrelse følger likviditetens tæt, via opfølgning på de månedlige møder, lige som direktionen dagligt følger udviklingen. Finanstilsynet har derudover udviklet stresstests, styringsværktøjer og indberetningsskema, som tillige skaber overblik og fokus på likviditeten. Fælleskassens deltagelse i Bankpakke I Den danske stat har ved Bankpakke I udstedt en 2 årig garanti for alle indlån og simple fordringer. Fælleskassen har tilsluttet sig denne garantiordning, der løber frem til 30. september 2010 med mulighed for forlængelse, hvis hensyn til den finansielle stabilitet nødvendiggør det. Garantiordningen administreres af Det Private Beredskab, og Fælleskassens årlige faste betaling hertil udgjorde for 2009 t.kr , og forventes i alt over ordningens løbetid at udgøre t.kr , hvilket yderligere vil påvirke Fælleskassens samlede omkostninger frem til udløbet af ordningen med t.kr Udover denne betalingsforpligtelse indestår Fælleskassen over for Det Private Beredskab for sin andel af Beredskabets forpligtelse til at dække yderligere op til 10 mia. kroner til dækning af underskud i Finansiel Stabilitet A/S. Fælleskassens hæftelse er gjort op til t.kr Finansiel Stabilitet har meddelt, at underskuddet på nuværende tidspunkt er opgjort til mio. kr. Fælleskassen har som konsekvens heraf hensat sin forholdsmæssige andel af den stillede garanti, hvilket svarer til t.kr , heraf udgør 2009 t.kr Bankpakke II Fælleskassen har ikke fundet anledning til at ansøge om hybrid ansvarlig lånekapital, hvorfor Fælleskassen sparer omkostningerne derved. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden Grundet den finansielle krise vurderer ledelsen, at det er vanskeligere end sædvanligt at forudse Fælleskassens samlede resultat for Denne usikkerhed betyder, at Fælleskassen ikke med rimelig sikkerhed kan angive forventningerne til årets samlede resultat før skat. Ledelsen forventer dog, at den basale forretning af kunderelaterede aktiviteter vil udvikle sig positivt, således at resultatet forventes at ligge i niveauet 4-7 millioner kroner før skat Udlån Videnressourcer Fælleskassens fremtidige udvikling er afhængig af, at Fælleskassen også fremover kan tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til varetagelse af vor hovedaktivitet. Særlige risici Fælleskassen har ikke påtaget sig særlige risici, hverken forretningsmæssige eller finansielle risici udover hvad der normalt er forbundet med udlånsvirksomhed. Andelskapital Fælleskassen har ved udgangen af 2009 en andelskapital på 25,8 mio. kroner. Fælleskassen har i sine vedtægter vedtaget stemmeretsbegrænsning efter princippet "1 mand 1 stemme." 8

9 350, Indlån Andelskapitalen bliver ikke kursfastsat, og handles kun gennem Fælleskassen og altid til kurs 100. I forbindelse med betaling af bankpakke 1, har Fælleskassen betalt en del af provisionen til staten med andelskapital. Statens afviklingsselskab har således erhvervet for ca. 1,3 mio. kroner andelskapital, hvilket svarer til 5,1 % af andelskapitalen. Den resterende andelskapital er spredt ud på Fælleskassens øvrige kunder, hvoraf ingen har væsentlige ejerandele. Ledelsen Bestyrelsen vælges for tre år ad gangen af Fælleskassens repræsentantskab. Bestyrelsen modtager honorar for sit arbejde, hvilket fremgår af note 5 til årsregnskabet. Såfremt direktionen fratræder i forbindelse med sammenlægning, fusion eller overtagelse af Fælleskassen, er Fælleskassen forpligtet til at betale en særlig fratrædelsesgodtgørelse, svarende til 15 måneders løn. Der er derudover ikke indgået væsentlige særlige aftaler med direktionen. Direktion og bestyrelse er ikke omfattet af bonus eller aktieordninger, ligesom direktionens fratrædelsesordninger ikke afviger fra gældende normer i branchen. Oplysninger om ledelsens hverv fremgår af særskilt afsnit i årsrapporten jf. note 22, og anses som en integreret del af ledelsesberetningen. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Fælleskassens kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Fælleskassens kontrol og risikostyringssystemer giver en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt organisationsstrukturen, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Overholdelse indskærpes løbende, og der foretages løbende stikprøvevis overvågning og kontrol af overholdelsen. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Risikovurdering Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at reducere og eliminere sådanne risici. Sammensætning af ledelsesorganer, udvalg og udvalgenes funktion Fælleskassens ledelsesorganer, udvalg og udvalgenes funktion er beskrevet i de følgende afsnit. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Orien Egenkapital Udbytte Der udbetales ikke udbytte. Corporate Governance og lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Fælleskassens bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende - og mindst en gang om året - om dette er tilfældet

10 Resultat efter skat Repræsentantskab Generalforsamlingen vælger 30 repræsentantskabsmedlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. Repræsentantskabets arbejde er nedfældet i forretningsorden for repræsentantskabet. Fra repræsentantskabets midte, vælges de bestyrelsesmedlemmer som udgør Fælleskassens ledelse. En anden vigtig funktion er fastlæggelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Ellers fungerer repræsentantskabets som bindeled mellem Fælleskassens andelshavere og Fælleskassens ledelse (bestyrelse + direktion). Herudover deltager repræsentantskabet i 4-5 årlige møder. På møderne fremlægges Fælleskassens driftsmæssige situation, ligesom repræsentantskabet gennem temadrøftelser, har lejlighed til at sætte deres aftryk på Fælleskassen udvikling. Samlet liste over repræsentantskab og bestyrelse findes bagerst i årsrapporten. tering fra direktionen sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering. Denne rapportering omfatter blandt andet Fælleskassens udvikling, lønsomhed, den finansielle stilling samt udviklingen i omverdenen. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 12 gange om året. Der holdes normalt et årligt strategiseminar, hvor Fælleskassens vision, mål og strategi fastlægges. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om Fælleskassens resultat og finansielle stilling, herunder likviditeten og solvens, ligesom der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. I 2009 har bestyrelsen afholdt 14 møder, hvoraf et havde karakter af et strategiseminar. Bestyrelsen træffer blandt andet beslutninger om bevilling af større engagementer, større investeringer, kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, kontrol og revisionsforhold samt væsentlige operationelle forhold. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordenen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende til Fælleskassens situation. Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med Fælleskassens direktion blandt andet tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og næstformandens særlige opgaver er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver, men har ikke hidtil fundet anledning til at etablere egentlige faste udvalg eller komiteer. Revisionsudvalg Fælleskassen er med baggrund i sin størrelse ikke underlagt loven om revisionsudvalg. Bestyrelsen har dog vedtaget, at hele Fælleskassens bestyrelse, fra og med 2010 skal fungere som egentligt revisionsudvalg, og overvåger på bestyrelsesmøderne de procedurer som et egentligt revisionsudvalg skal overvåge. Direktionen Bestyrelsen ansætter direktionen, som står for den daglige ledelse af Fælleskassen. Direktionen har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de strategiske planer som bestyrelsen udstikker Balance Andelshaverne Fælleskassen søger løbende at informere andelshaverne om relevante forhold og muliggøre dialog med andelshaverne. Dette sker blandt andet ved offentliggørelse af nyheder på hjemmesiden, kvartårlige nyhedsbreve til andelshaverne og årsrapporter samt på generalforsamlinger. Bestyrelsen vurderer løbende om Fælleskassens kapitalstruktur er i overensstemmelse med andelshavernes interesser. Det er hensigten, at Fælleskassen er andelshavernes "økonomiske værksted." Alle nye kunder, skal som minimum tegne kroner i andelskapital. 10

11 Interessenterne Fælleskassen søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper og samarbejdspartnere, idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv betydning for udviklingen. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at udvikle og professionalisere Fælleskassen kommunikationsstrategi og kommunikationsarbejde. Medlemskaber og tætte samarbejdspartnere Finansrådet Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg Medejer og bestyrelsespost i Andelsselskabet Dmpd. - De mindre Pengeinstitutters Dataformidling, der formidler vort medejerskab i BEC (Bankernes EDB Center) BEC (Bankernes EDB Center) Det Private Beredskab Lokale Pengeinstitutter (brancheorganisation) LetPension Sparinvest Indskydergarantifonden Egnsinvest DLR Kredit Frederiksberg Handelstandsforening Totalkredit De Frie Andelskasser Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Miljø Fælleskassen påvirker bl.a. miljøet gennem energiforbruget. Fælleskassen ønsker løbende at foretage miljøforbedrende aktiviteter, så vi nedbringer energiforbruget mest muligt. Sociale forhold Medarbejderne er en af de vigtigste interessentgrupper, og Fælleskassen er bevidst om, at tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft er afgørende for Fælleskassens konkurrencedygtighed fremover. Kompetenceudvikling og et godt arbejdsmiljø er derfor vigtige indsatsområder for Fælleskassen, og ledelsen er klar over, at flere tiltag vil være påkrævet i de kommende år for at opretholde evnen til at tiltrække det nødvendige antal medarbejdere. Politikker Fælleskassen har sikkerhedspolitikker for relevante og lovpligtige områder. 11

12 RESULTATOPGØRELSE FOR 2009 (1.000 kr) Note... 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat

13 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 (1.000 kr) Note... AKTIVER 8 Tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Immaterielle aktiver Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER 14 Gæld til øvrige kreditinstitutter Indlån Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld i alt Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Andelskapital Reserver EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT

14 KAPITALBEVÆGELSER (1.000 kr.) Udvikling i egenkapital Andelskapital Overført resultat I alt Egenkapital primo Indbetalt i året Årets resultat Egenkapital ultimo Egenkapital primo Indbetalt i år Årets resultat Egenkapital ultimo KERNEKAPITAL, BASISKAPITAL OG SOLVENSPROCENT (1.000 kr.) Kernekapital Fradrag Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag i alt Vægtede poster Kapitalkrav Kernekapitalprocent... 16,2% 15,9% Solvensprocent... 16,2% 15,9% Kapitalkrav, solvens- og kernekapitalprocenter er opgjort efter gældende lovgivning på opgørelsestidspunkterne. 14

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE (1.000 kr.) Note DRIFTSAKTIVITET Resultat før skat Regulering for ikke kontante driftsposter Ændringer i udlån og tilgodehavender Ændring i indlån og anden gæld til kreditinstitutter Ændring i øvrig driftskapital Betalte skatter PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET INVESTERINGSAKTIVITET Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET FINANSIERINGSAKTIVITET Ændring i andelskapital Efterstillede kapitalindskud PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET ÆNDRING I LIKVIDER Likvider primo LIKVIDER ULTIMO

16 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN (1.000 kr) Note 1 Renteindtægter... Kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Renteindtægter i alt Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Renteudgifter... Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Gebyrer og provisionsindtægter... Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursregulering... Obligationer Aktier (sektoraktier) Valuta Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration: Personaleudgifter:... Lønninger og vederlag Udgifter til social sikring/lønsumsafgift I alt Øvrige administrationsomkostninger:... Husleje, incl. el og varme Reparation og vedligeholdelse Kontorudgifter Annoncer, reklame, rejser og kurser m.v Repræsentation Øvrige omkostninger I alt Udgifter til personale og administration i alt Heraf lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:... Direktion Bestyrelse I alt Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede... 11,01 10,78 16

17 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN (1.000 kr)... Revisionshonorar: Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revision Heraf vedrører andre ydelser end revision Der påhviler ikke Fælleskassen pensionsforpligtelser overfor bestyrelse, direktion eller repræsentantskab Note 6 Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger:... Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Årets nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger:... Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Årets nedskrivninger Nedskrivninger i alt Note 7 Skat Aktuel skat Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Skat i alt Skatteafstemning... Gældende skattesats... 25,0% 25,0% Permanente afvigelser... 0,3% 0,6% Ændring i skatteprocent... 0,0% 0,0% Effektiv skatteprocent... 25,3 25,6% Note 8 Note 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavender i alt Løbetidsfordeling efter restløbetid... Anfordringstilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivninger ultimo Udlån og tilgodehavender ultimo Almindeligt forrentede lån Omsætningslån - 5,75 % p.a Andelslån - 2% p.a

18 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN (1.000 kr) Løbetidsfordelingen efter restløbetid... Udlån på anfordring Udlån til og med 3 måneder Udlån over 3 måneder og til og med 1 år Udlån over 1 år og til og med 5 år Udlån over 5 år Delvis nedskrevne tilgodehavender Der er foretaget delvis nedskrivning på udlån og tilgodehavender som følge af indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Individuelle nedskrivninger Værdiansættelse før nedskrivning Værdiansættelse efter nedskrivning Gruppevise nedskrivninger Værdiansættelse før nedskrivning Værdiansættelse efter nedskrivning Standardvilkår Erhvervskunder: Typisk er der opsigelsesvarsel fra andelskassens side på 0 måneder. Ved lån stilles der krav om, at kunden løbende afleverer økonomiske oplysninger til andelskassen. Privatkunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra andelskassens side på 3 måneder. Ved misligholdelse er det dog muligt for andelskassen at tilsidesætte dette. Der stilles normalt krav om økonomiske oplysninger ved nyudlån samt ændringer til eksisterende udlån. 18

19 NOTER TIL BALANCEN (1.000 kr) Note 10 Værdipapirer... Obligationer Obligationer til dagsværdi (ultimo) Aktier m.v Garantbeviser i Folkesparekassen Andelskapital i J.A.K. pengeinstitutter Øvrige kapitalandele i J.A.K. pengeinstitutter Sparinvest Holding Letpension Egnsinvest Holding A/S DLR DMPD Værdipapirer i alt Der kan klassificeres således Omsætningspapirer Anlægspapirer Note 11 Immaterielle aktiver Rettigheder Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Genvundne afskrivninger ved ophør af forpligtelse Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Note 12 Materielle anlægsaktiver Driftsmidler Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Note 13 Udskudte skatteaktiver Aktiveret primo Årets aktivering Aktiveret ultimo Der vedrører følgende poster Materielle og immaterielle aktiver

20 NOTER TIL BALANCEN (1.000 kr) Note 14 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter Løbetidsfordeling efter restløbetid Anfordringsgæld Note 15 Indlån og anden gæld Anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Indlån og anden gæld i alt Indlån på anfordring: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelsesvarsel: Rentebærende indlån Rentefri indlån Særlige indlånsformer:... Rentebærende indlån Rentefri indlån Løbetidsfordeling efter restløbetid Indlån på anfordring Indlån til og med 3 måneder Indlån over 3 måneder og til og med 1 år Indlån over 1 år og til og med 5 år Indlån over 5 år Note 16 Regulering for ikke kontante driftsposter Afskrivning materielle anlægsaktiver Nedskrivning finansielle aktiver Hensættelse til tab I alt for året Note 17 Ændring i øvrig driftskapital Ændringer i obligationer og aktier Ændringer i andre aktiver og andre passiver I alt for året Note 18 Likvider Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker I alt ultimo

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere