Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet"

Transkript

1 Notat Dok. ansvarlig: AJE Sekretær: Sagsnr: s Doknr: d Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Indledning Under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler har Dansk Elbil Alliance (DEA) fået tildelt midler til at lave et evaluerings- og formidlingsprojekt om mulighederne for at hente energibesparelser fra transportsektoren, som led i de danske net- og distributionsselskabers energispareforpligtelse. Muligheden for at energiselskaberne kan indhente energibesparelser fra transportsektoren, beror på, at Energistyrelsen ved starten af 2013 gjorde muligt, at energiselskaberne kunne hente energibesparelser fra transportområdet. To selskaber benyttede denne mulighed i 2013, og det er disse erfaringer, som projektet ønsker at indsamle, samt erfaringer fra andre aktører i branchen, som enten har arbejdet med ordningen, eller fravalgt at gøre brug af den. Som en del af projektet blev en rapport udarbejdet, som indeholder en erfaringsopsamling fra relevante aktører som energiselskaber, leasingoperatører, kommuner, m.fl. Rapporten evaluerer aktørernes erfaringer samt barrierer for brugen af ordningen, og oplister en række anbefalinger til yderligere tiltag, der kan fremme brugen af transportområdet, skabe større opbakning fra energiselskaberne til at bruge ordningen, og dermed sikre, at de mest energieffektive teknologier vælges. Da flere energiselskaber har udtrykt ønske om at kunne udtale sig fortroligt, er rapporten ikke offentlig tilgængelig. Dette notat udgør derfor en opsamling på overordnede anbefalinger og konklusioner fra rapporten. Energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats De danske net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har til opgave at sikre og indberette gennemførte energibesparelser hos virksomheder og private forbrugere i Danmark. Indsatsen fra selskaberne skal medvirke til at realisere flere energibesparelser, og indsatsen skal have særligt fokus på realisering af energibesparelser i slutforbruget, som ikke ville være blevet realiseret på nuværende tidspunkt uden selskabernes indsats.

2 Selskabernes krav til opnåelse af besparelser samt retningslinjerne herfor er reguleret af den seneste aftale, den af 13. november 2012, som løber fra 1. januar 2013 til 31. december Med indgåelsen af denne aftale har energiselskaberne for første gang mulighed for også at indhente energibesparelser inden for transportområdet, som de ellers i de tidligere aftaler var afskåret fra at bruge. Ifølge energispareaftalen kan der på transportområdet alene medregnes effekter af følgende tiltag: Udskiftning af vognpark til energieffektive biler Udskiftning af vognpark til energieffektive varevogne, defineret som varevogne på gule plader op til en vægt på 3,5 tons. Montering af brændstofbesparende dæk Montering af automatisk dæktrykskontrol (som dog har vist sig praktisk umuligt at implementere) De nærmere vilkår for opgørelse og dokumentation for disse tiltag er fastsat af aftalens tekniske arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har udfærdiget et notat 1, der udstikker rammerne for, hvordan energibesparelserne fra tre af de fire områder skal opgøres, eftersom montering af automatisk dæktrykskontrol ikke er praktisk mulig. I projektet var fokus primært på udskiftning af vognpark med personbiler eller varevogne. For udskiftningen af vognparken til energieffektive biler og varevogne betyder det, kort fortalt, at energiselskaberne kan arbejde med følgende 2 : Forceret udskiftning eller nyanskaffelse af køretøjer Der skelnes i arbejdsgruppens notat mellem en forceret udskiftning af køretøjer og nyanskaffelse af køretøjer. Denne skelnen har betydning for beregningen af energibesparelsen. Ved forceret udskiftning menes, at en flådeejer udskifter køretøjer, som højest tre år gamle, og som højest har kørt km, og som er ejet af den slutbruger, hvor besparelsen er gennemført, dvs. køretøjet må ikke være leaset. Der er til gengæld tale om nyanskaffelse, hvis de eksisterende køretøjer ikke opfylder kravene til den forcerede udskiftning, eller hvis de anskaffede køretøjer ikke erstatter eksisterende køretøjer. Krav til antal køretøjer der udskiftes Notatet stiller også krav til antallet af køretøjer i vognparken som udskiftes. Ved forceret udskiftning skal der som minimum udskiftes fem køretøjer inden for en periode på højest seks måneder. Ved nyanskaffelse skal der som minimum udskiftes fem køretøjer inden for en periode på højest et år. 1 Notat fra arbejdsgruppen: Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats. 2 For en detaljeret gennemgang af rammerne for aftalen, herunder beregning af energibesparelse henvises til notatet fra ENS: Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats. 2

3 Ved siden af de mere generelle rammer for køretøjerne, er der specifikke opgørelsesmetoder for henholdsvis forceret udskiftning og nyanskaffelse af personbiler, og for forceret udskiftning og nyanskaffelse af varevogne. For en detaljeret gennemgang af disse opgørelsesmetoder henvises til arbejdsgruppens notat (note 1). Køretøjer der kan ydes tilskud til Under energispareaftalen er det kun anskaffelse af de allermest energieffektive køretøjer, som der kan ydes tilskud til. Det er køretøjernes energiforbrug pr. kørt kilometer, der er afgørende for, om flådeejeren kan få tilskud til anskaffelse. Grænsen for, hvilke biler der er omfattet af ordningen ligger på 0,35 kwh/km (25,2 km/l), svarende til energiklasse A++. Jo lavere et energiforbrug som bilen har, desto større en besparelse opnår flådeejeren, og jo større et tilskud kan udbetales fra energiselskabet. Anskaffer flådeejeren sig f.eks. f.eks. en VW e-up, så har den et forbrug på 0,117 kwh/km. Dermed vil besparelsen for elbilen være 0,233 kwh/km bedre. Med et årligt kørselsbehov på km svarer det til en samlet ekstra energibesparelse på kwh. Med et tilskud på 0,5 kr/kwh, svarer det til et tilskud på 2.912,5 kr. mere for elbilen, end for den energieffektive dieselbil. For varevognes vedkommende er vægtklassen for den nye varevogn afgørende for, hvor kravet til varevognenes energiforbrug ligger. Varevogne, Energiklasse Energiforbrug højest 2000 kg A++ 0,35 kwh/km kg A+ 0,44 kwh/km kg A 0,49 kwh/km kg B 0,58 kwh/km Prioriteringsfaktor Med henblik på at styre energiselskabernes indsats i retning af besparelser, som har en lang levetid, i stor grad medvirker til at reducere bruttoenergiforbruget og medvirker til at reducere CO2-udledningen særligt i de ikke kvote-belagte områder, anvendes der under energispareaftalen simple prioriteringsfaktorer ved opgørelse af energibesparelserne. Energibesparelsen vægtes med en faktor, som afspejler levetiden af besparelsen, bruttoenergiforbruget knyttet til den gennemførte besparelse og den forventede CO2-effekt af besparelsen, herunder særligt om der er tale om en besparelse inden for eller uden for det CO2-kvotebelagte område. Prioriteringsfaktoren afhænger af levetiden af tiltaget, og om den finder sted i kvoteeller ikke kvotebelagte brændsler. Prioriteringsfaktoren giver i dag energiselskaberne mulighed for at gange en faktor på mellem 0,5 og 1,5 på energibesparelsen på udvalgte områder, som man ønsker at fremme. Imidlertid er der ingen prioriteringsfaktor, der kan fremme anskaffelsen af de mest energieffektive køretøjer frem for diesel og benzin. Potentialet i energibesparelser fra transportsektoren Det var projektets hovedformål at beskrive, hvor stort potentialet for energibesparelser på transportområdet er. Men for at perspektivere den nuværende energispareindsats på transportområdet op imod det energiforbrug, som transportsektoren udgør af det samlede energiforbrug i 3

4 Danmark, blev der i projektet foretaget nogle generelle betragtninger, som understreger, at potentialet for energibesparelser på transportområdet er meget større, end den mængde der realiseres i dag. Energiforbruget til transport udgør ca. en tredjedel af det samlede energiforbrug i Danmark som i 2012 lå på ca. 57 mio. MWh (Det gælder både i land- og jernbanetransport, luftfart og skibsfart). Heraf står vejtransporten for langt det største energiforbrug med et årligt energiforbrug på ca. 43,3 mio. MWh, svarende til ca. ¾ af det samlede energiforbrug til transport. Energiforbruget til transport overstiger dermed energiforbruget i husholdningerne. Samtidig så er transportsektoren den sektor, hvor det endelige energiforbrug er vokset mest siden Energiselskaberne indberettede i 2013 samlet set energibesparelser i transportsektoren for 251 MWh. Sat op imod det samlede energisparemål som energiselskaberne skal nå i 2014 på MWh, svarer det til 0,3 promille. Det er dermed klart, at energispareindsatsen på transportområdet i 2013 ikke for alvor er kommet i gang, og at potentialet på området må være væsentlig større. Projektet formål Med projektet var det ønsket at indsamle erfaringer fra branchen med brugen af den nye energispareaftale, som giver mulighed for, at energiselskaberne kan indrapportere besparelser fra transportområdet. Projektet fokuserede særligt på branchens erfaringer med energibesparelser fra udskiftning og nyanskaffelser af energieffektive køretøjer, da det var projektets ønske at vurdere, om beregningen af energibesparelsen, og dermed det tilskud som energiselskaberne betaler til køretøjerne, fremmer de mest effektive køretøjer, som f.eks. elbilen. På baggrund af erfaringsindsamlingen beskriver projektet en række tiltag, som kan være med til at fremme branchens brug af transportområdet i energispareaftalen, herunder med særligt fokus på tiltag, der sikrer flere af de mest energieffektive køretøjer på vejene, som f.eks. elbilen. Tilgang til indhentningen af erfaringer Projektet indsamlede erfaringer fra 13 energiselskaber, seks flådeejere og to andre aktører fra branchen. Aktørerne er identificeret undervejs i dialogen med energiselskaberne. Energiselskaberne blev udvalgt med henblik på at sikre en bred repræsentation af branchen. Følgende kriterier blev lagt til grund for udvælgelsen: Energiselskaber, der indberettede energibesparelser i 2013 på transportområdet Energiselskabers geografiske placering, så hele landet blev repræsenteret Størrelse af energiselskabet og selskabets samlede forpligtelse Projektet startede med at kontakte de energiselskaber, som i indberetningerne af energibesparelser for 2013 havde benyttet sig af muligheden for at indhente energibesparelser fra transportsektoren. I 2013 var der to energiselskaber, som havde arbejdet med transportområdet. Efter interviewene kontaktede projektet efterfølgende de flådeejere, som har modtaget tilskud, for at interviewe dem om deres erfaringer med brugen af ordningen. 3 Energistyrelsen: 4

5 Desuden blev der foretaget en rundringning til 11 andre energiselskaber for at afdække, om de har benyttet sig af ordningen i Denne rundringning viste, at ingen andre af de større energiselskaber i Danmark havde benyttet sig af transportområdet. Gennemførsel af interviews Interviewene med energiselskaberne og aktørerne blev afholdt delvis som fysiske møder af et par timers varighed og som telefoninterviews. Ved de andre aktører, som flådeejere og rådgivere, er begge tilgange blevet benyttet. Interviewene havde som overordnet formål at afdække den pågældende aktørs erfaringer med brugen af ordningen eller fravalg af brug af ordningen. De interviewede blev bedt om at redegøre for: Kortlægning af sager de har været involveret i Barrierer de er stødt på undervejs Forslag til tiltag/ændringer som vil fremme interessen for ordningen Resultater og anbefalinger Projektet har leveret en vidensindsamling og analyse af de første erfaringer med brugen af energispareaftalens mulighed for at hente energibesparelser på transportområdet, og har på den baggrund opstillet en række anbefalinger til forbedringer af ordningen, som vil skabe et større engagement fra branchen. På baggrund af interviews med en udvalgt række af branchens aktører blev en række barrierer for aktørernes engagement i ordningen afdækket, og en række muligheder for tilpasse ordningen, så transportområdet bliver mere attraktivt for energiselskaberne at finde energibesparelser inden for, er blevet identificeret. Målet med rapporten var, at rapportens anbefalinger til forbedringer af rammerne for energispareordningens transportdel vil skabe et større incitament til at branchens aktører benytter ordningen mere, end tilfældet er i dag var det første år, hvor energibesparelser fra transportområdet kunne indgå i energiselskabernes arbejde med at finde energibesparelser. I det første år har kun to energiselskaber benyttet sig af ordningen, og de samme to selskaber har også benyttet sig af ordningen i Derudover har dette projekt ikke identificeret flere energiselskaber, som har benyttet sig af ordningen i Den samlede mængde af energibesparelser i 2013 var på 251 MWh, svarende til 0,3 promille af det samlede mængde af energibesparelser, som elselskaberne skal realisere. Årsagerne til at flere energiselskaber ikke har benyttet ordningen, skyldes ifølge denne undersøgelse primært, at de fleste energiselskaber mener, at rammerne for den nuværende transportdel under energispareordningen ikke skaber et tilstrækkeligt potentiale til, at selskaberne vil bruge tid og ressourcer på at hente energibesparelser fra transportområdet. Energiselskaberne, der ikke har brugt ordningen, er travlt optaget af at finde de påkrævede energibesparelser på de traditionelle områder, men der er ingen tvivl om, at hvis selskaberne opfatter, at potentialet for energibesparelser på transportområdet vokser, så står de klar til at igangsætte aktiviteter på dette område også. 5

6 Dette underbygges af, at de to energiselskaber, som gik i gang med transportområdet i 2013, er bekymrede for, om energispareaftalens rammer muliggør et tilstrækkeligt stort potentiale for energibesparelser, når flere energiselskaber får øjnene op for området. Hvis ikke rammerne for energibesparelser på transportområdet gives frit eller i det mindste udvides, så selskaberne kan hente flere energibesparelser end i dag, vil energisparepotentialet pr. energiselskab være alt får lille til, at selskaberne kan få en positiv business case på området. Derfor er der et behov for, at rammerne for energibesparelser på transportområdet gøres frie, så energiselskaberne selv kan identificere energibesparelser på transportområdet, som det kendes fra andre dele af energispareaftalen. Anbefalinger til udvidelse af rammerne for transport under energispareaftalen Aktørerne, som er blevet interviewet til denne undersøgelse, har alle fået lejligheden til at komme med anbefalinger til, hvordan de gerne så rammerne for transportdelen under energispareaftalen udformet, så de i fremtiden ville have interesse i at arbejde med energibesparelser på området. Konklusionen er klar. Energiselskaberne skal gives frie rammer til at realisere energibesparelser hvor de kan finde dem. Det vil give selskaberne det potentiale, som de alle nævner som en årsag til, at de i dag ikke arbejder med området. Skulle området ikke gives frit, så er det vigtigt, at rammerne for realisering af energibesparelser på transportområdet udvides, så potentialet på området kan blive tilstrækkeligt stort til, at energiselskaberne kaster sig over området. Dette kan gøres på mange måder: energibesparelsen pr. køretøj forbedres ved hjælp af f.eks. prioriteringsfaktor fjernelse af antal køretøjer der skal udskiftes under forceret udskiftning rammerne for ordningen skal udvides med nye tiltag som f.eks. busser og lastbiler De overordnede anbefalinger er samlet i skemaet herunder: Udfordring Anbefaling Forklaring Potentialet på transportområdet er for lille med de nuværende rammer Giv energiselskaberne frie rammer til at realisere energibesparelser, hvor de kan finde dem Hvis transportområdet ikke gives frit skal energiselskaberne have mulighed for energibesparelser fra følgende tiltag: Elscootere Elbusser Tung transport Flådestyring Indfør prioriteringsfaktor for skift til elbiler på 3 og for elvarevogne på 2. Energiselskabernes primære grund til ikke at arbejde med transportområdet er, at de ikke kan se et tilstrækkeligt potentiale inden for de nuværende rammer. Derfor bør transportområdet gives frit til at hente energibesparelser fra andre tiltag på transportområdet. Såfremt rammerne for transportområdet ikke gives frit, skal energiselskaberne som minimum have mulighed for at indhente energibesparelser fra de nævnte punkter. Energiselskaberne skal kunne gøre brug af en prioriteringsfaktor som afspejler elbilens bedre energieffektivitet. Det vil skabe et attraktivt energisparepotentiale, som kan få energiselskaberne til at arbejde med 6

7 Tilskuddet størrelse udgør ikke en tilstrækkelig motivation til skift til A+++ og Behov for mere formidling Fjern kravet til antal køretøjer der skal udskiftes Fjern krav til køretøjer under tiltaget forceret udskiftning hvis køretøjet der udskiftes til er A+++. Opret et rejsehold der sætter fokus på mulighederne på transportområdet området. Samtidigt vil det skabe et incitament for flådeejere til at vælge elbilen, og dermed understøtte de danske målsætninger om omstilling til fossilfri transport. Ved at fjerne kravet til antal køretøjer der skal udskiftes eller nyanskaffes, vil potentialet for energibesparelser stige Hvis A+++-køretøjer anskaffes, bør det betragtes som forceret udskiftning. På den måde sikres en større energibesparelse, og dermed et større tilskud, og sikrer flere af de mest energieffektive køretøjer på vejene. Der er et behov i branchen for at kendskab og viden om ordningen formidles. Et rejsehold vil kunne besøge branchens aktører, og sprede budskabet om mulighederne på transportområdet På baggrund af denne rapport kan det konkluderes, at indhentning af energibesparelser fra transportområdet ikke udnytter det fulde potentiale, men at det store potentiale for energibesparelser på området bremses af de restriktive rammer for energisparetiltag på transportområdet. Erfaringer fra de selskaber der er i gang viser, at det er muligt at gøre brug at enkelte tiltag i aftalen, men at mulighederne på området er begrænsede af de meget restriktive rammer for, hvilke energisparetiltag, som selskaberne må hente energibesparelser på. Den væsentligste barriere for at få mange flere aktører til at engagere sig er et spørgsmål om at sørge for, at rammerne for energispareordningen sikrer et større potentiale for energibesparelser end tilfældet er i dag. Derfor er der behov for at give energiselskaberne frie rammer til at realisere energibesparelser på transportområdet. Samtidigt er der brug for at få indført en prioriteringsfaktor på 3 hvis der skiftes til elbiler og en faktor 2 på elvarevogne. Det vil kunne skabe potentiale for en meget større indsats på transportområdet fra branchens aktører, som samtidigt understøtter det de danske målsætninger om omstilling til fossilfri transport. Det vil få branchens aktører til at engagere sig, og arbejde målrettet mod at få flere at de mest energieffektive og udledningsfri køretøjer på vejene. Energisparefolder til flådeejere Ved siden af arbejdet med at indsamle erfaringer fra aktørerne, har projektet udarbejdet en folder om energispareaftalen for transportområdet, som er målrettet flådeejere, der overvejer at anskaffe sig energieffektive køretøjer. Folderen beskriver hvordan man som flådeejer skal forholde sig til at hente tilskud fra energiselskaber til sine nye energieffektive køretøjer, og indeholder beregningseksempler af udskiftning af fem køretøjer til nye energieffektive køretøjer. 7

8 Folderen er tilgængelig på Dansk Elbil Alliances hjemmeside, hvor ordningen også er blevet beskrevet. Flyer om energispareaftalen Som en anden delleverance i projektet er denne flyer blevet udarbejdet, som giver læseren en kort introduktion og gennemgang af mulighederne for at få tilskud til energieffektive køretøjer 8

9 Hjemmeside oprettet Som en del af formidlingsindsatsen er en hjemmeside blevet oprettet, der går i detaljer med, hvordan energispareordningen er sammensat, og hvilke tiltag og forholdsregler, man som flådeejer skal tage, hvis man ønsker tilskud til anskaffelse af energieffektive køretøjer. På hjemmesiden findes også de udarbejdede materialer, som er udarbejdet under projektet. Hjemmesiden kan findes her: 9

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN. Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne

ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN. Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne 2 ENERGISPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo Aktuelt Energiselskabernes Energispareindsats 25. april 2017 Maria Rizzo Det vil jeg fortælle om Kort intro Energispareindsatsen gennem tiden Den nye aftale Ændringer i forhold til aftalen af 2012 Omfattet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K 23. oktober 2015 ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREFORPLIGTELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Energispareordningen - Status og ny aftale

Energispareordningen - Status og ny aftale Energispareordningen - Status og ny aftale Chefkonsulent Peter Bach Summer School 2016 den 1. september 2016 Side 1 Er vi på rette vej? Side 2 Store effektiviseringer af bygninger Side 3 Store omlægninger

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016

Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016 Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning

Læs mere

Energispareaftale - Status og ny aftale

Energispareaftale - Status og ny aftale Energispareaftale - Status og ny aftale Chefkonsulent Peter Bach DGF Gastekniske Dage 2016 den 3. maj 2016 Side 1 Dagsorden Evalueringen i 2015 Aktuel status Lidt om seneste stikprøve Nye aftale Side 2

Læs mere

Status på øget energispareindsats

Status på øget energispareindsats Status på øget energispareindsats Per Jensen Funktionschef HMN Naturgas I/S 19-05-2010 1 Disposition Tilbageblik Den nye indsats i perioden 2010 2020 Hvad er der sket? Hvem har hvilke udfordringer? Spørgsmål

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

HMN GasNet P/S. Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen

HMN GasNet P/S. Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen HMN GasNet P/S Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen Agenda Status på energispareindsatsen i HMN GasNet Overordnede betragtninger om den nye energispareaftale Håndtering af

Læs mere

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv.

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Fynsvej 5, 54 Bogense, 6481161 22-3-217 1 Periode: 1-1-216-31-12-216 Indberetningsskema 1: 779.97,22 kwh Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Biomasse Øvrigt Husholdninger Specifik opgørelse Standardværdier

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Energisparebenchmark for 2013

Energisparebenchmark for 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 (reviderede tal) 19. november 2014 Varme 14/05337 /PNV Energisparebenchmark for 2013 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen 7514509 SFS/JNO/BONI Notat om overflytning af energispareforpligtelsen (sammendrag) 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Energistyrelsen er i færd med at undersøge, om energispareforpligtelsen, som inden for

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser GGRUNDSNOTT Dok. ansvarlig: JM Sekretær: jlo Sagsnr: 06/196 Doknr: 12 27-03-2007 og priser på energibesparelser Med energispareforliget den 10. juni 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, S, SF og R

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER. Louise Overvad Jensen

ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER. Louise Overvad Jensen ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER Louise Overvad Jensen OVERORDNET VIL VI ARBEJDE FOR Stabile rammer! Den aftale, der forhandles, løber perioden ud, dvs. til og med 2020, så vi sikrer

Læs mere

ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN

ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN 12-03-2014 Lærke Flader, Branchechef Agenda Kort om DEA Elbilpartnerskabsprojekt

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber NOTAT 23. april 2007 J.nr. Ref. JL Side 1/7 Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber Baggrund Som led i udmøntningen af Energispareaftalen

Læs mere

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen.

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Disposition Loven/Bekendtgørelsen. Energiselskabernes krav. Energiselskabernes muligheder. Energiselskabernes tilbud (indsatsen).

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse?

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Disposition Hvor bruges energien?

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2015

ENERGISPAREBENCHMARK 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 36 Offentligt PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 25. OKTOBER 2016 ENERGISPAREBENCHMARK 2015 25. oktober 2016 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1.

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Evaluering af energiselskabernes energispareindsats

Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Oplæg den 26. marts Anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 26. marts 2015 Indholdet af præsentationen 1. Evaluering overblik over omfang, formål

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2014

ENERGISPAREBENCHMARK 2014 PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 27. OKTOBER 2015 ENERGISPAREBENCHMARK 2014 29. oktober 2015 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet forud for sekretariatets

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Energiselskabernes energispareindsats Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Lars Aagaard, administrerende direktør Svar på udsagn fra De Frie Energiselskaber om

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Tilskud til energibesparelser

Tilskud til energibesparelser Nyt om Tilskud til energibesparelser Indlæg d. 2/3 2017, for SAGRO s svinegruppe Gunnar Schmidt Energi- & teknikrådgiver +45 20 89 78 00, gus@byggeri-teknik.dk www.byggeri-teknik.dk Tilskud til energibesparelser

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS 2010

STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS 2010 Energistyrelsen 11. august 2011 Udarbejdet af TSR/KTK Kontrolleret af PMP Godkendt af NBa STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS Evaluerings og datarapport NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER Kurt Mortensen Teknisk konsulent

TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER Kurt Mortensen Teknisk konsulent TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER 2016 Kurt Mortensen Teknisk konsulent ksm@danskfjernvarme.dk AGENDA Ny energispareaftale. Hvad, hvor meget, hvornår, hvordan, hvor længe? Hvad fik vi med: Reduceret

Læs mere

BILAG 1 - Lovgrundlag

BILAG 1 - Lovgrundlag BILAG 1 - Lovgrundlag 1. I henhold til 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder pålægges net- og distributionsvirksomheder at

Læs mere

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 48 Offentligt. Aftale af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme

Læs mere

Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation

Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation Anders Stouge, vicedirektør 20. november 2012 20-11-2012 side 1 Andes Stouge Agenda 1. Dansk Energi hvor er vi på vej hen? 2. Nye vinde ændringer sker

Læs mere

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE A/S SEAS-NVE A/S SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE har i dag ca. 335.000 andelshavere. Omsætning total kr. 1.100.000.000,- Rådgivning kr. 26.000.000,- Total besparelser

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631 Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Varme 13/03631 /PNV/JBS Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere