Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01, / Per Beck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck"

Transkript

1 Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf , Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl i lokale 1.35, Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade, Lotte Larsen, Jens Sørensen, Martin Freiberg, Per Beck, Henning Johannsen, Anna Margrethe Saxild, Peter Pedersen, Katrine Vestergaard Jacobsen Afbud fra: Søren Dybdal Møller, Thomas Hav, Pernille Vigsø Bagge, Ole Ravn, Christina Cæsarsen, Andreas Holdgaard Meineche Gæst: Jan Kjeldsmark, Mercuri Urival Dagsorden 1. Bestyrelsens arbejde Gennemgang af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.. Formanden konstaterede, at afbud gør at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig. Der blev fastslået følgende procedure: Referatet udarbejdes og udsendes hurtigst muligt. Hvis der er indvendinger mod de i referatet angivne beslutninger skal rektor have besked i løbet af 5 dage efter udsendelsen. Ellers betragtes beslutninger som godkendt ved skriftlig procedure. Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01, / Per Beck 1.2. Referatet fra mødet den 16. marts Udsendt og behandlet elektronisk. Referatet blev godkendt og underskrevet Meddelelser fra formanden. Formanden meddelte, at rektor har valgt at stoppe som rektor med udgangen af september. Der er lavet en aftale om fratrædelse, hvor Per Beck fortsætter med at undervise i sine fag året ud. Formand, næstformand og rektor tager til møde med EUC Nordvest fredag. Bestyrelsesformanden har inviteret til møde om udvidelse af samarbejde. Aabybro efterskole vil gerne lave et college og gymnasiet er meget interesseret i et samarbejde i den forbindelse Evaluering af bestyrelsens arbejde. Ifølge forretningsordenen skal bestyrelsen en gang årligt foretage selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og drøfte kompetenceprofilen (jf. 5 i vedtægten). Ingen kommentarer. Kan evt. tages op på et følgende møde, hvor bestyrelsen er fuldtallig Strategiplan for Fjerritslev Gymnasium Regionens prognose for elevudviklingen frem til (Bilag) Rektor gennemgår prognosens beregninger for konsekvenserne i forhold til elevoptag og konstaterer, at karakterindgangen for HF-elever ligger meget fint i forhold til de øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen og HHX- eleverne ligger højt og på linje med STX-eleverne Forslag til strategi for Fjerritslev Gymnasium (Bilag) 1

2 Vi arbejder ud fra den plan, som tidligere er fremlagt.. Rektor redegjorde for arbejdet med strategiplanen. Planen har været diskuteret på et møde med personalet. Der er i efterarbejdet blevet udarbejdet 13 punkter, der arbejdes videre med i næste skoleår. I sin færdige form lægges strategiplanen på hjemmesiden. Bestyrelsen vedtager, at det er den plan, vi følger. Det blev anført at sætningen: Fjerritslev Gymnasium bevares som en selvstændig institution, ændres til: Fjerritslev Gymnasium udvikles som en selvstændig institution 1.6. Ansættelse af rektor for Fjerritslev Gymnasium (Bilag). Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval er inviteret af formanden til at hjælpe med udvælgelsen i forhold til ansøgere til rektorstillingen. Der er gode erfaringer i Jammerbugt Kommune med at bruge hjælp udefra. Der nedsættes et udvalg, der arbejder med processen, men det er hele bestyrelsen, der er ansættelsesudvalg. Jens Sørensen har bekymringer ved at anvende et konsulentfirma i ansættelsesproceduren, det bliver nemt for omfattende og forvirrer nogen gange mere, end det gavner. Martin Freiberg fremfører lærerkollegiets bekymringer om, hvorvidt lærerne og tapperne bliver inddraget i processen. Rektoransættelsen har været drøftet i SU og i GL klubben og der er et stort ønske om, at der bliver en interviewrunde blandt personalet for at for opbakningen til den nye rektor bredt funderet. Jan Kjeldsmark (JK) gennemgik det udsendte bilag for tidsplanen for rektoransættelse her tilrettet: : De ansatte på FG og bestyrelsen orienteres om, at rektorstillingen skal nybesættes : Bestyrelsesmøde med deltagelse af konsulent fra Mecuri Urval, hvor tidsplanen endeligt fastlægges. På mødet formuleres stikord til stillingsopslag. Ansættelsesgruppe fastlægges Ansøgningsfrist , kl kl kl , Ansøgere til samtale udvælges af ansættelsesgruppen Ansættelsessamtaler 1. runde hele bestyrelsen og ansættelsesgruppen, Ansættelsessamtaler 2. runde hele bestyrelsen og ansættelsesgruppen, Beslutning om ansættelse træffes af bestyrelsen Afskedsreception?? Velkomstreception Hver personalegruppe udpejer selv repræsentanter til en ansættelsesgruppe, der skal være sparringspartner for Jan Kjeldsmark. Ansættelsesgruppen sammensættes af: Bestyrelsens formand Bestyrelsens næstformand En repræsentant for skolens ledelse (valgt af denne) En repræsentant for skolens pædagogiske personale (valgt af dette) En repræsentant for skolens Teknisk- administrative personale, TAP (valgt af dette) Rektor fungerer som sekretær for gruppen. Ansættelsesgruppen foretager ikke ansættelse, det er bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. Ansættelsesgruppen skal være valgt i personalegrupperne snarest muligt, da annonceringen skal ske midt i juni. Rektor og JK finder to datoer til JK s besøg på gymnasiet. Den første til gennemførelse af interview i personale og elevgrupperne. 2

3 Mødet blev afbrudt i 25. minutter, mens Jan Kjeldsmark interviewede de eksterne medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsens møder: Følgende datoer er fastsat i 2015: 10. september, 7. december. Datoerne fastholdes. 2. Økonomi 2.1. Regnskabsopfølgning for perioden 1. kvartal (Bilag) Regnskabet gennemgået. Forskydning i lærerudlejning. Mindre omsætning i kantinen. Vi kan forvente, det vil hænge sammen og afvigelser skyldes primært periodeforskydning Foreløbig budgetjustering med udgangspunkt i forventet elevtal i skoleåret 2015/2016. Budgetjusteringerne gennemgået. Budgetteret overskud på (svarer til 4 elever), der budgetteres med det elevtal, der er lige nu. Besked fra ministeriet om dispositionsbegrænsning på 1% af statstilskuddet uoverensstemmelser, PB og PP finder de rigtige tal. Det forventes, at budgettet balancerer. 3. Aktiviteter Elev- og personalesituationen: Udvikling i elevbistanden (Bilag) 438 elever i august 436 elever i maj. Altså nogenlunde status quo i løbet af året Orientering om elever til skoleåret 2015/2016 (Bilag). Hvad skyldes det, at FG har færre elever i indeværende skoleår? Mangler oplysninger for UU, men flere har søgt 10. klasse. Andelen af elever fra Fjerritslev og Brovst ligner tidligere års ansøgertal. Ansøgerne fra kerneområdet holder ved, men der er færre af dem Ansættelsessituationen. Midlertidigt ansatte lærere forlænges ikke. En lærer med fagene historie og engelsk er 90% udlånt til Vesthimmerlands Gymnasium for kommende skoleår Elevtrivselsundersøgelse (Bilag) Undersøgelsen har været fremlagt for PR, SU og i elevrådet, der arbejdes videre med de punkter, hvor der ønskes forbedringer SOSU grundforløb på Fjerritslev Gymnasium. Besked om, at SOSU vil standse lejen på Fjerritslev Gymnasium, så der ikke oprettes grundforløb efter sommer. Reformen har gjort, at de ikke er muligt med kravene til forskellige typer grundforløb efter elevernes erhvervserfaringer. Rektor har bedt om et møde med ledelsen på SOSU for at få et opdatering på situationen klasse Vest på FG. Der bliver 3 klasser i det kommende skoleår, men ca. 40 elever mere end sidste år Samarbejde med grundskolen, herunder talentforløb og brobygningsforløb. Fastholder samarbejdet via brobygningsforløb og orienteringsdage på skolerne. Arbejdet bliver tungere fremover, da UU fremover kun skal tage sig af de ikke-uddannelsesparate. Man arbejder med brobygningsforløb i psykologi i Aabybro og musik og psykologi i Fjerritslev. Desuden arbejdes med bl.a. et mediefagsprojekt. Vi arbejder kraftigt på at fastholde mange brobygningsaktiviteter, selvom vi bliver beskåret i brobygningstaksameteret fremover Skoleårets slutning Dimission torsdag den 25. juni kl Gennemgang af forløbet. Bestyrelsen er velkomne til dimissionen 3.7. Kalenderen for skoleåret 2015/

4 Rektor gør opmærksom på, at studierejsen fremover vil blive i 2g i stedet for 3g kl afskedsreception for rektor. 4. Nyt fra elever og personale elever. Intet nyt fra eleverne. Elevrådet arbejder på at vedtage en principbeslutning om, at den siddende formand i elevrådet også den, der deltager i bestyrelsesmøderne personalet. Intet nyt fra lærerne det er blevet sagt ved tidligere punkter. 5. Eventuelt Ingenting tak for i dag! Anna Margrethe Saxild Per Beck 4

5 Bestyrelsens Evaluering. Pkt. 1.4.maj 15 Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenen årligt foretage en evaluering af arbejdet og om de nødvendige kompetencer er til stede. Bestyrelsen tiltrådte den 1. maj 2014, jf. vedtægterne ( Ny bestyrelse tiltræder 1. maj i året efter valg til de kommunale råd) Bestyrelsens kompetencer og sammensætning. Bestyrelsen skal jf. lovgivningen have følgende kompetencer repræsenteret: Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. (vedtægten 5.) Bestyrelsen er sammensat af: Mogens Gade (formand) repræsenterer kommunerne i regionen og efter beslutning i KKR valgt af Jammerbugt Kommune. Søren Dybdal Møller, valgt af folkeskolelederne i optagelsesområdet Ole Ravn, Udpeget af AAU, repræsenterer de videregående uddannelser Thomas Hav, udpeget af Regionsrådet, Regions Nordjylland. Lotte Larsen (næstformand), vicedirektør Jutlander bank, udpeget af bestyrelsen med viden om økonomiske forhold Jens Sørensen, forstander han Herred Ungdomsskole, udpeget ag bestyrelsen med viden om selvejende institutioner. Pernille Vigsø Bagge, MF, bosiddende i Løgstør, udpeget af bestyrelsen med viden om uddannelsespolitik og kendskab til optageområdet i Løgstør/Ranum området. Christina Cæsarsen og Martin Freiberg, valgt af de ansatte Katrine Vestergaard Jacobsen og Andreas Meineche valgt af eleverne. Bestyrelsen kan fastslå at de i lovgivningen krævede og i vedtægterne omtalte kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde og resultater. Bestyrelsen har varetaget de i lovgivningen, vedtægterne og forretningsordenen fastlagte opgaver, herunder fulgt skolens økonomiske udvikling ved behandling af kvartalsvise rapporter, fastlæggelse af skolens budget for det kommende år, udarbejdet årsrapport, truffet beslutning vedrørende resultatløn for øverste leder, godkendt klassedannelsen under hensyn til 28 loftet og fastlagt skolens kapacitet. Bestyrelsen har til sine møder modtaget rapportering om udvikling i skolens elevtal, og har modtaget information om skolens samarbejde med grundskolerne, forhold omkring personalesituationen.

6 Bestyrelsen har i sit første funktions år særligt haft fokus på realisering af den tidligere bestyrelses beslutning om at købe børnehaven Skovhuset, realiseret beslutningen om at leje lokaler til Social- og sundhedsuddannelserne fra august 2014 og arbejde med skolens strategiske udvikling (bestyrelsens formand og næstformand deltog i pædagogisk dag den 5/11, bestyrelsen drøftede sagen på mødet den 16. marts, og behandler oplæg til strategiske beslutninger på mødet den 20. maj 2015). Bestyrelsen vil på sit møde i maj 2015 forberede ansættelse af Ny rektor for Fjerritslev Gymnasium fra efteråret Bestyrelsen har i perioden maj 2014 til maj 2015 afholdt 5 ordinære møder. Andre forhold. Bestyrelsens formand og næstformand har deltaget i et en-dags bestyrelseskursus i København tilrettelagt af bestyrelsesforeningen. Rektor har løbende orienteret formand og næstformand om udviklingen i skolens liv og aktiviteter, og har bl.a. mødtes forud for hvert bestyrelsesmøde i forbindelse med fastlæggelse af dagsordenen. (Jf. forretningsordenen 10: Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutionens økonomiske eller driftsmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold. Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Rektor udsender inden hvert møde en dagsorden til medlemmerne ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne, jf. 4, stk. 1.). Bestyrelsen har, særligt via formand og næstformand, fungeret som uvurderlig sparringspartner for skolens ledelse, og har på udmærket vis fungeret som ambassadør for skolen i såvel indadtil som udadtil. Bestyrelsen er i det hele taget en uundværlig samarbejdspartner for skolen og dennes ledelse (rektors vurdering).

7 Vision Strategi, Fjerritslev Gymnasium pkt maj 15 Vision, mål og strategier Fjerritslev Gymnasium tager udgangspunkt i følgende tre nøgleord: FAGLIGHED. Vi lægger vægt på faglig bredde, dybde og på samspil mellem fagene og på at løfte elevernes faglige niveau, så alle lærer så meget de kan. Vi hjælper vores elever med at gøre deres gymnasietid til en tid med indhold og udfordringer, både på det faglige og på det personlige plan, og forbereder dem på en videre uddannelse. FÆLLESSKAB. Vi arbejder ud fra den holdning, at fællesskabet styrker den enkelte elevs medansvar og demokratiske bevidsthed, ligesom den enkelte elev med sin individualitet bidrager til fællesskabet. Fællesskabet er den ramme, som både giver den enkelte elev tryghed og positive sociale kompetencer. FREMTID. Vi ønsker, at tiden på Fjerritslev Gymnasium for alle elever skal være en god start på fremtiden, så de dermed står bedst muligt rustet i deres videre uddannelsesforløb. Vision Fjerritslev Gymnasium bevares som en selvstændig institution for gymnasiale ungdomsuddannelser. Fjerritslev Gymnasium udbygges fortsat som et uddannelsescenter, der giver unge uddannelsesparate de bedste muligheder for at vælge ungdomsuddannelse, samt andre uddannelsestilbud, og medvirker dermed til at løfte det generelle kompetenceniveau i lokalområdet Mål Målsætning for Fjerritslev gymnasium Faglighed opnås ved - at sikre at alle elever opnår det højst mulige faglige niveau - at bidrage til egnens vækst ved at hæve kompetenceniveauet og uddannelsesniveauet i området - at tilbyde tidssvarende undervisning på et fagligt og pædagogisk højt niveau - at yderligere fremme anvendelsen af moderne IT-redskaber i undervisningen og således gøre eleverne i stand at fungere som borgere i en digital verden - at sikre et bredt udbud af fag, så de faglige forudsætninger for videre uddannelse kan opfyldes Rekruttering opnås ved - at give flest mulige uddannelsesparate i området mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse - at sikre at unge i Fjerritslev Gymnasiums område vælger Fjerritslev Gymnasium som uddannelsessted, herunder at Fjerritslev Gymnasium søges af mindst 90% af ansøgere med bopæl i Fjerritslev postnummer, mindst 75% fra Brovst postnummer, mindst 50% fra Løgstør og Ranum postnumre og mindst 25% fra Aabybro og Pandrup postnumre - at gennemføre brobygnings- og andre aktiviteter i samspil med grundskolerne for at give grundskoleeleverne viden om Fjerritslev Gymnasium som uddannelsessted og det bedst mulige grundlag for valg af uddannelse. Gennemførelse og fastholdelse opnås ved - at sikre at Fjerritslev Gymnasium fortsat skal være kendetegnet ved en høj gennemførelsesprocent, der ligger højere end lands- og regionsgennemsnit - at sikre at Fjerritslev Gymnasium skal være kendetegnet ved: nærhed, overskuelighed, bekendthed og tryghed, hvor ingen føler sig overset - at give eleverne mulighed for at udvikle deres personlige evner og interesser, herunder de idrætslige, musiske og kreative Strategi tænketank (BN, HS, JL, LM, PB) Fjerritslev Gymnasium, marts 2015.

8 Samarbejdet med lokalområdet opnås ved - at styrke tilbud om kultur- og uddannelsesaktiviteter i lokalsamfundet, alene eller i samspil med andre interessenter - at skabe aktiviteter, der bevæger sig uden for skolens bekendtgørelseslagte områder, såvel for skolens elever som i samspil med andre - at give elever enkeltvis og gruppevis mulighed for at indgå i samspil med virksomheder og institutioner som led i opfyldelse af målene for undervisningen Den gode arbejdsplads opnås ved - at bevare og udvikle den gode arbejdsplads for såvel elever som ansatte - at tiltrække og fastholde en god og kvalificeret arbejdskraft - at sikre demokratisk rum, således at elever og ansatte kan præge skolen Strategier Faglighed Dette sker ved - at italesætte og udvikle talentarbejdet og dermed stimulere dygtige elever til at blive endnu dygtigere. - at arbejde synligt med eksterne projekter, herunder Nordjyske gymnasiers talentakademi - at arbejde med forskellige undervisningsformer for derigennem at opnå størst mulig læring for den enkelte elev - at styrke studieretningsfagenes profil og samspil ved at gennemføre en række tværfaglige forløb - at profilere studieretningerne gennem temauger - at sikre at fagene, ved at understøtte hinanden, kan føre til, at kompetenceniveauet hæves - at udvikle elevernes skriftlige kompetencer med henblik på den skriftlige eksamen - at gennemføre videreuddannelse af lærere med fokus på skolens satsningsområder og implementere en kursuspolitik, der understøtter skolens vision - at styrke elevernes læse- og matematikfærdigheder vha IT-teknologiske hjælpemidler. Gennem matematik og læsevejledning skal alle elever have mulighed for at blive bedre ud fra deres aktuelle niveau. Disse hjælpemidler skal også tilbydes 10. kl. og brobyggere - at oprette valghold med færre elever end det krævede i kompetencegivende fag Rekruttering Dette sker ved at - Fjerritslev Gymnasium fortsætter og udbygger det etablerede samarbejde med alle afleverende skoler. Gennem brobygning og samarbejde i enkelt- og tværfaglige forløb skal udskolingseleverne øge deres kendskab til Fjerritslev Gymnasium ved fysisk at komme på besøg i én eller flere dage på gymnasiet i udskolingsperioden - videndeling mellem afleverende skoler og gymnasium opprioriteres og vedligeholdes. Dette skal ske i nyhedsbreve til afleverende skoler, som derigennem orienteres om indholdet af brobygningsforløb - udskolingseleverne bliver mødt med en bred vifte af forløb - talentforløb målrettes, så de fylder en ikke ubetydelig del i brobygningen - der skabes tættere og vedholdende kontakt i etablerede lærernetværk, hvor sprog,- matematik,- samfundsfag,- kreative,- og naturvidenskabelige lærernetværk mødes mindst en gang årligt - netværkene giver hinanden sparring og feedback i undervisningssituationer, og det faglige niveau i overgangen til ungdomsuddannelser klarlægges og diskuteres, så målet om at lette den enkelte elevs overgang realiseres - der arbejdes på, at eleverne i skolens område har lettest mulig transport til skolen. gymnasiet sikrer et bredt udbud af fag, så der minimum er det samme mulighed for fagvalg på Fjerritslev Gymnasium som på naboskoler - der arbejdes på, sammen med EUC Norvest som udbyder, at hhx afdelingen på Fjerritslev Gymnasium når 2 spor - der arbejdes på at opretholde 2 HF spor. - skolens mediestrategi og branding udvikles, herunder anvendelse af sociale medier, der understøtter at præsentere Fjerritslev Gymnasiums aktiviteter og øge kendskabet til Fjerritslev Gymnasium som et godt uddannelsessted for unge - samarbejdet med efterskoler øges med henblik på, at efterskoleeleverne kan blive boende på deres skole og samtidig tage en gymnasial uddannelse på Fjerritslev Gymnasium - der åbnes mere op for samarbejde med virksomheder Strategi tænketank (BN, HS, JL, LM, PB) Fjerritslev Gymnasium, marts 2015.

9 Gennemførelse og fastholdelse Dette sker ved - at prioritere at fastholde elevernes tilstedeværelse og aktive deltagelse i undervisningen for at sikre kontinuerlig forbedring af faglighed og kompetencer - at sikre at den enkelte elevs fysiske og skriftlige fravær overvåges løbende af fastholdelsesvejledere, uddannelsesleder og rektor og at sanktioner træder i kraft, hvor det skønnes nødvendigt - at sikre at skolens holdning realiseres, så ingen elev lades i stikken af faglige, personlige eller sociale udfordringer - at sikre at skolen yder den fornødne hjælp, så den enkelte elev kommer på ret køl. I samspil skal både faglærere, fastholdelsesvejledere, psykologordning, præsteordning, mentor- og tutorordning og ledelse sikre, at eleven hjælpes fagligt at støtte den svage og udfordre den stærke elev Samarbejdet med lokalområdet Dette sker ved - at Fjerritslev Gymnasium stiller lokaler til rådighed for kulturelle arrangementer - at Fjerritslev Gymnasium arbejder på alene eller sammen med andre at tilbyde undervisningsmæssige og kulturelle aktiviteter - at Fjerritslev Gymnasium samarbejder med virksomheder og institutioner om, at eleverne møder virksomheder og institutioner i undervisningen, herunder gennemfører projekter i tilknytning til innovation - at Fjerritslev Gymnasium samarbejder med andre om fælles udnyttelse af materiel, der styrker aktivitetsmulighederne og fremmer samarbejdet med andre, f.eks. med MTB - at Fjerritslev Gymnasium indgår i lokale samarbejder, hvor der gives mulighed for dette, og hvor det kan understøtte skolens målsætninger, f.eks. Jammerbugt Kommunes Uddannelsesnetværk, Task Force Vækst Jammerbugt m.fl. Den gode arbejdsplads Dette sker ved - at sikre at Fjerritslev Gymnasium er præget af en god respektfuld tone ansatte og elever indbyrdes og ansatte og elever imellem - at anerkende den gode indsats, og at sikre vejledning for at blive endnu bedre - at etablere et mangeartet tilbud til elever uden for den normale undervisningstid, som f.eks. foredragsrækker, kreative aktiviteter, Super Bowl, mv., samt aktiviteter for elever og ansatte i fællesskab, f.eks. FG fit - at sikre at den enkelte elev og ansatte tages alvorligt, og at alle henvendelser undergives seriøs behandling, herunder at alle parter høres, og afgørelser kommunikeres klart, begrundet og forståeligt - at etablere en personaleforening, der, med skolens støtte, arbejder for et varieret tilbud af arrangementer for ansatte og evt. andre - at udarbejde en HR strategi Strategi tænketank (BN, HS, JL, LM, PB) Fjerritslev Gymnasium, marts 2015.

10 STRATEGI pkt , maj 15 Udmøntning af strategien: "handlingsplan " til skolens ansatte og Bestyrelsen: 1) Fokusgruppe interview af Åby- og Løgstør elever. Hvorfor er FG valgt. Ambassadører for FG. 2) Transport: NT buslinje i samarbejde med kommunen for at øge rekrutteringen mod nord 3) Øge hjemtransport muligheder efter skole. 4) Øge samarbejde med efterskoler. FG skal være efterskolernes gymnasium. 5) Den gode historie skal udbredes: PR: Facebook gruppe, nye elever og lærergruppe. Kommandovej klarlægges, så alle lærere har mulighed for at instagramme. 6) Idræt boostes: Adventure koncept og camps næste år. Mediefag boostes: Tv2nord samarbejde fortsættes. - og generelt samarbejde med virksomheder øges. 7) IT strategi: digitalisering. brug og misbrug. 8) Fra stort fysisk bibliotek til mindre fysisk bibliotek og digitalt stillerum. 9) Jobcenter kontakt qua kommunen. Undersøge, om FG kan være vært for flere tilbud. 10) Studiekredse i løbet af skoleåret, på tværs af årgange og klasser. 11) Profilering af studieretninger: Samf, nat, sprog og kunst: fælles tema i fakulteterne, faglighed og profil. Øget lærersamarbejde. 12) Politiske og administrative lobbyarbejde, kommunalt, regionalt og statsligt. Hver sten bør løftes i forhold til at afdække og ansøge om lov og midler til f.eks. oprettelse af enkeltfags HF, 3. årigt HF, for kurser, virksomhedsrettede kursustilbud etc. 13) Nyt navn og logo for FG?

11 Budgetopfølgning pr. 1/1-31/ bilag: 2.1. maj15 3 Resultatopgørelse rev. dec '14 Note Regnskab Budget Budget Beregnet Regnskab budget (3mdr) (3 mdr) (12 mdr) i % Internt kr. kr. kr. pct. kr. Statstilskud , Deltagerbetaling og andre indtægter , Bruttofortjeneste , Undervisningens gennemførelse , Markedsføring , Ledelse og administration , Bygningsdrift , Driftsresultat , Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , Årets resultat ,

12 Nøgletal Udvikling i elevtal Elevtal (pr. 31/3 2015) Indeks Udvikling i årsværk Årsværk (netto i alt) pr. 31/ Indeks Udvikling i lønudgifter Lønudgifter (i alt) Indeks Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse Personaleuddannelse (vægtet) Indeks Udvikling i omkostninger til markedsføring Markedsføring (vægtet) Indeks

13 Noter Regnskab Budget Budget Regnskab (3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt 2. Deltagerbetaling og andre indtægter Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Tab ved afhændelse af anlæg Copydan Undervisningsmaterialer Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser Censur

14 Noter Regnskab Budget Budget Regnskab (3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt 4. Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation Ledelse og administration Lønninger og lønafhængige omkostninger Tab ved afhændelse af anlæg Inventar og udstyr afskrivninger Kontingenter Telefon og abonnementer Porto og gebyrer Kopipapir og kontorartikler Diverse omkostninger Ekstern assistance

15 Noter Regnskab Budget Budget Regnskab (3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt 6. Bygningsdrift Lønninger og lønafhængige omkostninger Afskrivninger, bygninger Tab ved afhændelse af anlæg El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse Ejendomsskat Rengøring Øvrige omkostninger (forsikring)

16 Rev budget udfærdiget 4/5-15 Budget 2015 Budget 2015 før Budget 2014 Skøn 2014 Bemærkninger Kode Navn BILAG maj Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt Salg af tjenesteydelser, indt Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger Salg producerede ydelser Salg lærertimer Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner Salg madvarer kantinen (u/m) Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt Husleje mv Huslejeudgifter Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost 0

17 Rev budget udfærdiget 4/5-15 Budget 2015 Budget 2015 før Budget 2014 Skøn 2014 Bemærkninger Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte Direkte lønomkost. i alt Pensionsbidrag manuel Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers #REFERENCE! Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt #REFERENCE! Personaleomkostninger i alt #REFERENCE! Undervisningens gennemførelse #REFERENCE! Ledelse og administration #REFERENCE! Bygningsdrift #REFERENCE!

18 Rev budget udfærdiget 4/5-15 Budget 2015 Budget 2015 før Budget 2014 Skøn 2014 Bemærkninger Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Resultat af ordinær drift #REFERENCE! Andre driftsindtægter Øvrige indtægter Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt

19 Rev budget udfærdiget 4/5-15 Budget 2015 Budget 2015 før Budget 2014 Skøn 2014 Bemærkninger Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring Time-/dagpenge Kørsel Censur udg 2014=600 - afr retur beregn Repræsentation Rep. og vedligeholdelse AES - bidrag Ejendomsskat Omk.dækk. og kontante godtgør Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter Drift bus Elevaktiviteter Studieturer Prom fest Musical, teater mv Energi og forsyning Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Annoncer -reklame Psykologordning Kontingenter Revisor Fleksbarsel fonden AES 0 0 0

20 Rev budget udfærdiget 4/5-15 Budget 2015 Budget 2015 før Budget 2014 Skøn 2014 Bemærkninger Leasing af kopimaskine Rengøring og lign til rengselskab børnehave Øvrige, eksterne lærerer m.fl Kompetenceudvikling, kurser T/d penge, kørsel ifb efterudd Telefon og abonnementer Avis og tidskrifter Porto Fragt/gebyr indg. e-faktura Inventar under Ovf inventar t/ balance SPS Køb af fødevarer Køb af kioskvarer - kantine Køb af madvarer - kantine Køb div. materialer - kantine Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler Kopiering og papir Div. admin omk Forsikring Undervisningsmidler Elevaktiviteter - løn Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab Øredifference Bank gebyr Andre ord. drifts.omk. I alt

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Kirstine Mose

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 I mødet deltog: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Bent Danielsen, Liv Jensen, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Afbud fra Ole Ravn. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen,, Kirstine

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Afbud fra Ole Ravn, Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35.

REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 9650 5100, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35. Til stede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede Mogens Gade, Lotte

Læs mere

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode. Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. september 2011 kl. 15:00 Afbud fra Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Afbud fra Bent Danielsen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Bestyrelsens

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal ..31-03-08 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 1 A: linje: Datofilter:..31-03-08, Budgetfilter: BUDGET 08 Viby Gymnasium Resultatopgørelse til Bestyrelsen - INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-3.000.000,00

Læs mere

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium (Fælles transport fra Aalborghus den 11/12 kl. 8:30, hjemkomst 12/12 kl. 9:30 1) Underskrivelse

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 kl. 16.00-18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 13 Bilag 1: Referat fra sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2015 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2015 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2015 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 07. december 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat Onsdag den 9. december 2009, kl. 10.00 12.00 Deltagelse Fraværende med Afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Louis

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr.

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr. Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Finn Andersen, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Uddannelsesleder Anna Amby Frejbæk deltog i mødet under behandlingen af punkt 8. Der har desværre været to dødsfald blandt eleverne.

Uddannelsesleder Anna Amby Frejbæk deltog i mødet under behandlingen af punkt 8. Der har desværre været to dødsfald blandt eleverne. Bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2016 kl. 16-18 Til stede: Birthe Friis Mortensen, Jan Peter Jensen, Andreas P. Cornett, Karin Holdt, Leif Høgh Jensen, Gunnar Eggert Jørgensen, Poul Jørgensen, Mads

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen,, Helle Lundgreen, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 8. december 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 8. december 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 8. december 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1.

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1. Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl. 17.00-21.00. Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Graabech Sørensen (BGS), Kent Stenvang (KS), Lars Bjørnsbo (LB), Rasmus Snitkjær

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere