Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN"

Transkript

1 Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer Kongevejen 3 - Postbox 42-3 Helsingør- Telefon 49' Telefax

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance 4 I 1 Noter til årsregnskabet 12 (.

3 Foreningsoplysn nger Foreningen Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Hjemstedskommune: Frederiksberg Bestyrelse Henrik Georg Andersen, formand Ejnar Estrup Jensen Lene Lund Anna Cathy Cecilia Palmer Helle Nielsen Administrator DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S Nordhavnsvej 1 3 Helsingør Revision Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3 Helsingør

4 Administrator- og bestyrelsespåtegning Administrator og bestyrelse har aflagt årsregnskab for andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D for Ärsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 21 1 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 25. er 211 W:r:r EJ EN DOMSADMI NISTRATION A/S Nordhavnsvej 1 3 Helsingør vzj*- Anna Cathy Cecilia Palmer Ejnar Estrup Jensen Lene Lund /t tçl W /Helle Nielsen Arsregnskab er fremlagt og godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 15. november 211.

5 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Den uafhængige rev sors påtegning Til medlemmerne i andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D: Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D for regnskabsåret 1. september august 211, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noier. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvodor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af inteme kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar for den udføée revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsreg nskabet ikke indeholder væsentlig fejl information. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anføft i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, derer relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 211 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 211 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Helsingør, den 25. oktober 211 Co. statsautoriserede revisorer p/s jen 3, 3 Helsingør statsautoriseret revisor

6 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Ärsregnskabet for Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), $ 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år for såvidt angår opgørelsen af prioritetsgælden. Denne er nu optaget til dagsværdi i stedet for som tidligere til den nominelle restgæld. (''' Resultatopgørelsen, Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. '. I' r'= omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

7 Regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amorliseret kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af bankgæld. Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Skat af årets resultat (t. Andelsboligforeningen er skattepligtig. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om ovedørsel til "Andre reserue/', f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån mv.). Balancen ( Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

8 Regnskabspraks s Materielle anlægsaktiver (fortsat) Forljeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, Tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger og fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under øvrige indtægter. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsn in gsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). "Overført resultat mv." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende overførsel af årets resultat. Under "andre reseruer" indregnes beløb reserueret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdifoningelse af foreningens ejendom, kursreguleringer mv. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede beløb indgår ikke i beregningen af andelsværdien. (' Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amoftiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amoúiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og konigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

9 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Regnskabspraks s Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter (foésat) Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap) værdiansættes til kostpris på aftaletidspunktet, svarende til kr.. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på balancedagen. Arets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er opgjoft af leverandøren af aftalen. Renteswappen indregnes i tilknytning til prioritetsgælden, da den anses for en integreret del af belåningen af foreningens ejendom. Værdien af renteswappen indgår i beregningen af andelsværdien. Øv rige gældsforpl i gtelser Øurige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. {' Hensættelse til udskudt skat Der er ingen udskudt skat. Øvrige noter Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 21. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven. Nøgletal!, De i note 22 anlørte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold.

10 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Res u ltatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note t11 29/1 (ejrevideret) lndtægter Boligafgift Lejeindtægter , lndtægter i alt ( Omkostninger a L 4 6 o 7 Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Administrationsomkostninger Øvrige foren ingsomkostni n ger ' Omkostninger i alt Resultat før finansielle Poster 8 Finansielleindtægter 9 Finansielleomkqstninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Regulering af foreningsskat, tidligere år 1 Skat af årets resultat n Ärets resultat.32s

11 Regnskab Budget Regnskab! 21t /1 (ej revideret) Forslag til resultatdisponering Overført til "Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse".35. Overført restandel af årets resultat Betalte prioritetsafdrag Overføñ til "OvedøÉ resultat m.v." {,,.", Disponeret i alt (

12 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Balance 31. august Aktiver Note 21t11 29/1 11 Ejendommen, matr. nr.47 Frederiksberg Anlægsaktiver Restancer, andelshavere / lejere Tilgodehavende, igangværende forsikringssager I Øu rige ti I godeh ave nde r 16 Kabel TV-regnskab Mellemregning andelshavere, overdragelser af andele Tilgodehavender 46, Likvide beholdninger 753, Omsætningsaktiver Aktiver i alt

13 Balance 31. august Passiver Note /1 Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat mv. incl. prioritetsafdrag Egenkapital før andre reserver Reserveret til vedligeholdelse af foreningens ejendom Andre reserver Egenkapital E IJ Prioritetsgæld incl. finansielle instrumenter Mellemregning andelshavere, overdragelser af andele Varmeregnskab too.tuo U to Kabel TV-regnskab 9.81't 17 Bredbåndsreg nskab Forudbetalinger, andelshavere / lejere Feriepengeforpl igtelse '1.91 Skyldig A-skat og AM-bidrag Anden gæld Gæld ialt Passiver i alt Eventualforpligtelser Beregninger af andelsværdi Nøgletal 11

14 Noter til årsregnskabet Regnskab 21t11 Budget Regnskab 29/1 (ej revideret) I Lejeindtægter Lejeindtægter, erhverv Lejeindtægter, kælderrum , ( 2 Ejendomsskat og forsikringer Grundskyld Skorstensfejning Rottebekæmpelse 453 ' Forbrændingsafgift Affaldsgebyr Forsikringer Forbrugsafgifter ( Vandafgift Renovation El-forbrug fællesarealer Gas ' ,

15 Noter til årsregnskabet Regnskab 21t11 Budget 21t11 (ej revideret) Regnskab 29/1 4 Renholdelse ( Vicevært, feriepenge, lønsu msafg ift og gebyrer Rengøringsartikler Vinduespolering Containerleje Snerydning og saltning , U Vedligeholdelse, løbende Kabel-TV anlæg, opgradering og tilslutning Glarmester Maler Murer f ømrer og snedker WS Varmeanlæg Elektriker I \i, Havearbejde lngeniørhonorar (í-àrs syn altan- og gàrdprojekt) Låsesmed og navneskilte Vejog gårdanlæg 3.28 lstandsættelse af kælder lstandsættelse af ledigt lejemål Diverse ,

16 Noter til årsregnskabet Regnskab 21t11 Budget 21t11 (ej revideret) Regnskab 29/1 6 Administrationsomkostninger Adm.honorar, fast honorar Adm.honorar, tillægsydelser Revision og regnskabsmæssig assistance (: Mæglersalær, genudlejning Varmereg nska bshono ra r Advokathonorar Porto og kontorhold Best.møder og generalforsamling b.bu5 Beboermøder og arbejdsdage 2. Diverse incl. gebyrer Øvrigeforeningsomkostninger Gas- og el-forbrug, ledigt lejemål I Finansielleindtægter Renteindtægter, bank

17 Noter til årsreg nskabet Regnskab 21t11 Budget 21t11 Regnskab 29/1 9 Finansielleomkostninger Prioritetsrenter og bidrag Morarenter og rykkergebyrer, kreditorer Gebyr, profilskifte 5 ( 1 Foreningsskat Årets samlede udgifter jfr. regnskabet Ärets fradragsberettigede ud g ifter jfr. reg nskabet Lejeindtægter Henførbare udgifter Skattepligtig indkomst til beskatning ( Negativ skattepligtig indkomst overført fra tidligere år skattepligtig indkomst Negativ skattepligtig indkomst fremfør til kommende år

18 Noter til årsregnskabet 21t11 29/1 11 Ejendommen, matr. nr.47l Frederiksberg Kostpris 1. september Tilgang Afgang Kostpris 31. august ,25. C Opskrivninger 1. september Ärets opskrivning Tilbageføft opskrivning tl ^tl Opskrivninger 31. august ,75, Regnskabsmæssig værdi 31. august 6,. 62,. Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 31. august211 i henhold til den offentlige vurdering pr.1. oktober Likvidebeholdninger ( Rente indest. pct. p.a. Rente gæld pct. p.a. 21t11 29/1 Danske Bank, ,25 18, Kassebeholdning, bestyrelsen

19 Noter til årsregnskabet 13 Egenkapital indskud opskrivning af ejendom resultat mv. Saldo 1. september Dagsværdiregulering af priori Betalte prioritetsafd rag Ärets opjnedskrivning Saldo 31. august , )Reseruation I alt Saldo 1. seotember Anvendt i regnskabsåret Reserveret til vedligeholdelse ,85..35, Saldo 31. august 3, ) Reserveret til vedligeholdelse af foreningens ejendom ( 17

20 Andelsbollgforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Noter til årsregnskabet 14 Prioritetsgæld incl, finansielle instrumenter Restløbetid Nominel i år Næste Kursværdi restgæld års afdrag Realkredit Danmark A/S, 18 år og 4 mdr variabel rente, type F5T, inkonvertibelt, opr. kr. 5.5,,-. ( Rentesatsen er senest fastsat til % o.a. Næste rentetilpasning sker med virkning pr. 1. januar 213. Realkredit Danmark A/S, 22 àr og 4 mdr variabel rente, type F3T, inkonvertibelt, opr. kr.'1..,-. Rentesatsen er senest fastsat til2,8112o/o p.a. Næste rentetilpasning sker med virkning pr. 1. januar t11 29fi 15 Varmeregnskab A conto opkrævet - afholdte udgifter

21 Noter til årsregnskabet 21t11 29i 1 l6 Kabel TV-regnskab Saldo 1. september + indbetalt af medlemmer - afholdte udgifter Saldo 31. august ( 17 Bredbåndsregnskab Saldo 1. september + indbetalt af medlemmer - afholdte udgifter Saldo 31, august f.. 19

22 Noter til årsregnskabet 21t11 29/1 l8 Anden gæld DK Hostmaster IVS 45 DRACHMANN EJENDOMSADMI NISTRATION A/S Friis Gulvbelægning HOH Dansk Elektrolyse lr/s Karsbæk Hvidevare Service ApS n ( Mejlshede Låse A/S Nybolig Erhverv København A/S Prebens Vinduespolering & Rengøring ApS Rønnow ApS TeleSat lnc Tømrermestrenes Gulvservice Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s , Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er kr ,- langfristede gældsforpligtelser. ( Den langfristede gæld består af prioritetsgæld. Der henvises i øvrigt til note Eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser: Der eksisterer inqen sikkerhedsstillelser for bankmellemværender eller Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Der er tinglyst pant for gæld med en hovedstol på samlet kr. 6.5.,- kr. i ejendommen. Se i øvrigt note 14, Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaverne. 2

23 Noter til årsregnskabet 21 Beregning af andelsværdi Ejendommens kontantværdi iflg. offentlig vurdering pr. 1. oktober Bogført egenkapital pr. 31. august - henlagt til vedligeholdelse Reguleret egenkapital pr. 31. august ,75 3,5., 51, ( Nominel andelsindskud ,83 Under henvisning til Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelenes værdi pr. 31. august 211 i henhold til bekendtgørelsens $ 5, stk. 2 c er opgjort til kurs 1.71,81 eller 1.,7181 pr. andelskrone. Andelskronens værdi beregnes således: kr ,75 (maksimal egenkapital) kr ,83 (andelsindskud) = 161S144 kr ,75 (reguleretegenkapital) 1kr ,83 (andelsindskud) = 1.,

24 Noter til årsregnskabet 21 Beregning af andelsværdi, fortsat Oprindeligt Andelsværdipr. Leil.nr. Navn indskud 31/ Lene og Henrik Lund 3.179, ,41 4 Malene Ravn og Bjarne Bo Berthelsen 3.179, ,41 5 Doris Laursen 1.257, ,87 I I q Nezrin Gassanly og Ulrik Winzentsen Frank Nissen og Linda Feder Pia Lundgren Johansen 2.36,9 2.36,9 2.36, , , ,36 ( 1 11 Jacob Modigh Kirsten Jonsgaard Larsen 2.174, , , ,21 12 Jeanett Kastrup og Henrik Peter Lindberg 1.512, ,98 13 Anders Helt Lund 1.512, ,98 14 Michaelvan Deurs 1.644, ,17 4E Kirsten Schou Olsen 1.644, ,17 lo Henrik Georg Andersen og Henrik Toro 1.644, ,17 17 Anne Gerhardt 1.644, ,17 18 Birgit Dalgaard 1.644, ,17 19 Antonio D'Elia 1.644, ,17 2 Ejnar Estrup Jensen 1.644, ,17 21 EmilRuhwald Nielsen 1.644, ,17 22 Lene Josefine Feldthaus 1.516, ,85 23 Annette Estrup og Tom F. Jonasson 1.556, ,36 t o Marianne E. Jensen og Salvatore Scredi Pia Laulund Møinichen Charlotte Sund Nielsen 1.619, , 1.999, , , ,7 27 Anna Cathy Cecilia Palmer og Jan Spring 1.692, ,53 28 Jakob Haahr-Pedersen 1.644, ,17 29 Frank von Bülow 1.688, ,51 3 Helle Nielsen 1.558, ,5 31 Nathan Wester-Andersen 2.1, , , ,75 22

25 Noter til årsregnskabet 22 Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D anvendes andelsindskuddenne som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer deffor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge BBR-oplysninger følgende: Boligtype Areal(kvm) f Andelsboliger Boliglejemål Erhvervslejemål Beregnede nøgletal for foreningen: kr. pr. kvm kr. pr. kvm andel total Offentlig ejendomsvu rdering , ,16 Valuarvurdering Anskaffelsessum (kostpris) 49,43 338,29 Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver 1.659,11 Foreslået andelsværdi ,69 Reserver uden for andelsværdi 1.146,41 kr./ kvm Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm 355,38 Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig-kvm, Erhvervslejeindtægt pr. udleje erhvervs-kvm 481,2 Omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger + finansielle poster netto + afdrag): Ved ligeholdelsesomkostninger Øvnge omkostninger Finansielle poster, netto Afdrag % 26,31 67,25-9,2 15,46 1, Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter 77,84 L5

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere