DDA Datamateriale Alderdommens aktive kvinder og mænd,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Alderdommens aktive kvinder og mænd, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004', som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21750). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-21750: Alderdommens aktive kvinder og mænd, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-21750, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1347 respondenter, 302 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (194 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i oktober 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lautitsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21750: Alderdommens aktive kvinder og mænd, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2008 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Aktive ældre; Beskæftigelse; Erhvervsarbejde; Fritidsinteresse; Helbredsforhold; Husarbejde; Kronisk sygdom; Samvær; Socialt samvær; Statsborgerskab; Ældres aktiviteter. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21750: Alderdommens aktive kvinder og mænd, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-21750, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen. Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1347 respondenter, 302 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (194 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Poul Vestergaard. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Prokektnummeret er SFIs undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har gennemført nærværende undersøgelse, der handler om midaldrendes og "unge" ældres ønsker til aktiviteter i alderdommen. Nogle interessante, men ubesvarede spørgsmål er grunden til undersøgelsens gennemførelse: - Hvilke aktiviteter ønsker kvinder og mænd i alderdommen? - Hvor forskellige er kvinders og mænds ønsker? - Hvordan fører samvær og andre sociale aktiviteter til et "godt liv" i alderdommen? - Hvilke former for fritidsaktiviteter ser midaldrende og "unge" ældre frem til at beskæftige sig med senere i livet? 1347 tilfældigt udvalgte personer i aldrene år og år deltog i undersøgelsen. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 1347 respondenter; 302 variable pr. respondent.

8 Det arkiverede studies fuldstændighed: 30 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100 % heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Personer mellem og år.. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Beskæftigelse: Har respondenten arbejde for tiden. INDLEDNING Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 er gennemført af SFI - Det Nationale Center for Velfærd. Undersøgelsen er gennemført blandt 2000 tilfældigt udvalgte personer i alderen og år i november DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i oktober 2007 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS fil og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til dette OSIRIS datasæt, således at retningslinjerne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af

9 nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer

10 Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1347 af respondenter) V0003 UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 Undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 BUNDTNUMMER start 14, bredde 3 Bundtnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 BUNDTID start 17, bredde 3, manglende data: = 999 Bundtid Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (3) V0006 SKEMATYPE start 20, bredde 1 Skematype Variablen er kodet 0 for samtlige respondenter. Spørgsmål om respondenten og familie De første spørgsmål handler om Dem selv og Deres familie. V0007 KØN start 21 Spm. 1: Er De mand eller kvinde? (Sæt ét kryds)

11 % antal kode Mand Kvinde V0008 FØDSELSMÅNED start 22, bredde 2 Spm. 2: Hvornår er De født? Måned (skriv månedens nummer) Variablen er kodet i intervallet V0009 FØDSELSÅR start 24, bredde 4 Spm. 2: Hvornår er De født? År (skriv årstallet) Variablen er kodet i intervallet V0010 ANTAL ÅR GÅET I SKOLE start 28, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvor mange år har De gået i skole, dvs. folkeskole, privatskole, gymnasium, HF eller lignende? (Sociale højskoler, seminarier, universiteter, højskoler o.l. er ikke skoler). (Sæt kun ét kryds) Under 7 års skolegang års skolegang års skolegang Studentereksamen, HF-eksamen o.l Anden skolegang (fx udenlandsk) Uoplyst svarprocent: 99 V0011 ERHVERVSUDDANNELSE start 29, manglende data: = 9 Spm. 4: Har De en erhvervsuddannelse? (Hvis De har flere erhvervsuddannelser, skal de kun oplyse

12 den længste). (Sæt kun ét kryds) Ja, faglig uddannelse (fx specialarbejderuddannelse eller lærlingeuddannelse) Ja, kort videregående (under 3 år) Ja, mellemlang videregående (3-4 år) Ja, lang videregående (over 4 år) Nej, ingen erhvervsuddannelse Uoplyst svarprocent: 99 V0012 ERHVERVSARBEJDE start 30, manglende data: = 9 Spm. 5: Har De erhvervsarbejde for tiden - med løn eller anden indkomst? (Sæt kun ét kryds) Ja, 37 timer eller mere pr. uge Ja, timer pr. uge Ja, under 20 timer pr. uge Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0013 ANTAL ÅR ERHVERVSARBEJDE start 31, manglende data: = 9 Spm. 6: Omtrent hvor mange år har De haft erhvervsarbejde med løn eller anden indkomst, siden De blev voksen, dvs. fyldte 18 år? (Sæt kun ét kryds) år eller mere år år år Under 10 år Har aldrig haft arbejde med løn/ indkomst Uoplyst svarprocent: 98

13 V0014 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 32, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvad er Deres nuværende hovedbeskæftigelse? (Sæt kun ét kryds) Selvstændig erhvervsdrivende Privat/offentligt ansat funktionær/ tjenestemand (dvs. ansat ifølge Funktionærloven eller som tjenestemand ifølge gældende regler) Privat/offentlig ansat faglært eller ufaglært arbejder Arbejdsløs/kontanthjælpsmodtager Førtidspensionist/folkepensionist Efterlønsmodtager Hjemmearbejdende husmor/husfar Anden hovedbeskæftigelse Uoplyst svarprocent: 98 V0015 OM 10 ÅR VIGT. ERHVERVS. start 33, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvis De tænker 10 år frem, hvor vigtigt vil det så være for Dem til den tid at have løn eller anden indkomst fra eget erhvervsarbejde? (Sæt kun ét kryds) Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særligt vigtigt Slet ikke vigtigt/vil gerne være fri Ved ikke/har ikke tænkt over det Uoplyst svarprocent: 97 V0016 KRONISK HANDICAP/SYGDOM start 34, manglende data: = 9 Spm. 9: Har De en kronisk - altså en vedvarende - kropslig eller psykisk sygdom/handicap, som hæmmer Dem i Deres daglige gøremål? (Sæt kun ét kryds)

14 Ja, hæmmet i høj grad Ja, hæmmet i nogen grad Ja, men kun en smule hæmmet Nej, har kronisk sygdom/handicap, men uden at være hæmmet i daglige gøremål Nej, har ikke kronisk sygdom/ handicap Uoplyst svarprocent: 99 V0017 FØDT I DK/DK STATSBORGER start 35, manglende data: = 9 Spm. 10: Er De født i Danmark, og er De dansk statsborger? (Sæt kun ét kryds) Ja, både født i Danmark og dansk statsborger Nej, ikke født i Danmark, men dansk statsborger Nej, ikke dansk statsborger Uoplyst svarprocent: 100 V0018 BOPÆL HJEM ÆGTEFÆLLE start 36, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl - dvs. folkeregisteradresse - i Deres hjem? 1. Ægtefælle eller samlever? (Sæt ét kryds i hver linie 1-4) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0019 BOPÆL HJEM BØRN start 37, manglende data: = 9

15 Spm. 11: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl - dvs. folkeregisteradresse - i Deres hjem? 2. Egne eller ægtefælles/samlevers børn? (Sæt ét kryds i hver linie 1-4) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 57 V0020 BOPÆL ANDRE FAM. MEDLEM start 38, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl - dvs. folkeregisteradresse - i Deres hjem? 3. Andre familiemedlemmer? (fx søster, bror, svoger, børnebørn e.l) (Sæt ét kryds i hver linie 1-4) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 54 V0021 BOPÆL ANDRE start 39, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl - dvs. folkeregisteradresse - i Deres hjem? 4. Andre, som De ikke er i familie med? (Sæt ét kryds i hver linie 1-4) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 55

16 Nuværende aktiviteter - ej erhvervsarbejde Nuværende aktiviteter - bortset fra evt. erhvervsarbejde. Der kommer nu nogle spørgsmål om, hvad De - udover søvn, personlig hygiejne og eventuelt erhvervsarbejde - bruger Deres tid på, fx husarbejde, socialt samvær og fritidsinteresser. V0022 KØBT DAGLIGVARER RESP. start 40, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 1. Købe dagligvarer? - Dem selv (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0023 KØBT DAGLIGVARER ÆGTEF. start 41, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 1. Købe dagligvarer? - Ægtefælle/samlever (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0024 KØBT DAGLIGVARER ANDRE start 42, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem:

17 1. Købe dagligvarer? - Andre (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0025 KØBT DAGLIGVARER EJ UDF. start 43, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 1. Købe dagligvarer? - Ikke udført/ikke relevant (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0026 LAVET MAD RESP. start 44, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 2. Lavet mad? - Dem selv (uanset tidspunkt på dagen) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0027 LAVET MAD ÆGTEFÆLLE start 45, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført

18 følgende i Deres hjem: 2. Lavet mad? - Ægtefælle/samlever (uanset tidspunkt på dagen) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0028 LAVET MAD ANDRE start 46, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 2. Lavet mad? - Andre (uanset tidspunkt på dagen) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0029 LAVET MAD EJ UDFØRT start 47, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 2. Lavet mad? - Ikke udført/ikke relevant (uanset tidspunkt på dagen) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0030 VASKER OP RESP.

19 start 48, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 3. Vasket op, ryddet af? - Dem selv (gælder også, hvis De bruger opvaskemaskine) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0031 VASKER OP ÆGTEFÆLLE start 49, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 3. Vasket op, ryddet af? - Ægtefælle/samlever (gælder også, hvis De bruger opvaskemaskine) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0032 VASKER OP ANDRE start 50, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 3. Vasket op, ryddet af? - Andre (gælder også, hvis De bruger opvaskemaskine) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

20 svarprocent: 99 V0033 VASKER OP IKKE UDFØRT start 51, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 3. Vasket op, ryddet af? - Ikke udført/ikke relevant (gælder også, hvis De bruger opvaskemaskine) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0034 GJORT RENT RESP. start 52, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 4. Gjort rent? - Dem selv (fx gulvvask, støvsugning, vinduespudsning og afvaskning) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0035 GJORT RENT ÆGTEFÆLLE start 53, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 4. Gjort rent? - Ægtefælle/samlever (fx gulvvask, støvsugning, vinduespudsning og afvaskning) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8)

21 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0036 GJORT RENT ANDRE start 54, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 4. Gjort rent? - Andre (fx gulvvask, støvsugning, vinduespudsning og afvaskning) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0037 GJORT RENT IKKE UDFØRT start 55, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 4. Gjort rent? - Ikke udført/ikke relevant (fx gulvvask, støvsugning, vinduespudsning og afvaskning) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0038 VASKET TØJ RESP. start 56, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 5. Vasket tøj? - Dem selv (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8)

22 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0039 VASKET TØJ ÆGTEFÆLLE start 57, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 5. Vasket tøj? - Ægtefælle/samlever (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0040 VASKET TØJ ANDRE start 58, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 5. Vasket tøj? - Andre (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0041 VASKET TØJ IKKE UDFØRT start 59, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 5. Vasket tøj? - Ikke udført/ikke relevant

23 (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0042 FREMSTILLET TØJ RESP. start 60, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 6. Fremstillet tøj? - Dem selv (fx syet, strikket o.l.) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 88 V0043 FREMSTILLET TØJ ÆGTEFÆL. start 61, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 6. Fremstillet tøj? - Ægtefælle/samlever (fx syet, strikket o.l.) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 88 V0044 FREMSTILLET TØJ ANDRE start 62, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem:

24 6. Fremstillet tøj? - Andre (fx syet, strikket o.l.) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 88 V0045 FREMSTIL TØJ IKKE UDFØRT start 63, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 6. Fremstillet tøj? - Ikke udført/ikke relevant (fx syet, strikket o.l.) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 88 V0046 LAVET HAVEARB. RESP. start 64, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 7. Lavet havearbejde? - Dem selv (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0047 LAVET HAVEARB. ÆGTEFÆLLE start 65, manglende data: = 9

25 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 7. Lavet havearbejde? - Ægtefælle/samlever (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0048 LAVET HAVEARB. ANDRE start 66, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 7. Lavet havearbejde? - Andre (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0049 LAVET HAVEARB. EJ UDFØRT start 67, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 7. Lavet havearbejde? - Ikke udført/ikke relevant (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0050 REPARATIONER DEM SELV

26 start 68, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 8. Udført reparationer eller vedligeholdelse? - Dem selv (fx af hus/lejlighed, transportmiddel) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0051 REPARATIONER ÆGTEFÆLLE start 69, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 8. Udført reparationer eller vedligeholdelse? - Ægtefælle/samlever (fx af hus/lejlighed, transportmiddel) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0052 REPARATIONER ANDRE start 70, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 8. Udført reparationer eller vedligeholdelse? - Andre (fx af hus/lejlighed, transportmiddel) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

27 svarprocent: 96 V0053 REPARATIONER IKKE UDFØRT start 71, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvem har inden for de sidste 30 dage udført følgende i Deres hjem: 8. Udført reparationer eller vedligeholdelse? - Ikke udført/ikke relevant (fx af hus/lejlighed, transportmiddel) (Sæt gerne flere kryds for hver aktivitet 1-8) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0054 VÆRET SAMMEN MED FAMILIE start 72, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De inden for de sidste 12 måneder: (Inden De svarer, bedes De tænke på, at man kan være sammen med andre, hvor man selv bor, hvor de andre bor eller et tredje sted) 1. Været sammen med familie, De ikke bor sammen med? (fx børn eller børnebørn) (Sæt ét kryds og kun ét kryds i hver linie 1-5) Mindst en gang om ugen Mindst en gang om måneden Sjældnere Har ikke/ikke været sammen med Uoplyst svarprocent: 98 V0055 VÆRET SAMMEN MED VENNER start 73, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De inden for de sidste 12 måneder: (Inden De svarer, bedes De tænke på, at man kan være sammen med andre, hvor man selv bor, hvor de andre bor eller et tredje sted)

28 2. Været sammen med venner? (Sæt ét kryds og kun ét kryds i hver linie 1-5) Mindst en gang om ugen Mindst en gang om måneden Sjældnere Har ikke/ikke været sammen med Uoplyst svarprocent: 97 V0056 VÆRET SAMMEN MED NABOER start 74, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De inden for de sidste 12 måneder: (Inden De svarer, bedes De tænke på, at man kan være sammen med andre, hvor man selv bor, hvor de andre bor eller et tredje sted) 3. Været sammen med naboer? (Sæt ét kryds og kun ét kryds i hver linie 1-5) Mindst en gang om ugen Mindst en gang om måneden Sjældnere Har ikke/ikke været sammen med Uoplyst svarprocent: 94 V0057 VÆRET SAMMEN M. KOLLEGER start 75, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De inden for de sidste 12 måneder: (Inden De svarer, bedes De tænke på, at man kan være sammen med andre, hvor man selv bor, hvor de andre bor eller et tredje sted) 4. Været sammen med tidligere eller nuværende kolleger? (ikke på evt. arbejde) (Sæt ét kryds og kun ét kryds i hver linie 1-5) Mindst en gang om ugen Mindst en gang om måneden Sjældnere Har ikke/ikke været sammen med

29 Uoplyst svarprocent: 96 V0058 HJULPET FAMILIE, VENNER start 76, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De inden for de sidste 12 måneder: (Inden De svarer, bedes De tænke på, at man kan være sammen med andre, hvor man selv bor, hvor de andre bor eller et tredje sted) 5. Hjulpet familie, venner eller naboer, fx med indkøb, rengøring, børnepasning? (Sæt ét kryds og kun ét kryds i hver linie 1-5) Mindst en gang om ugen Mindst en gang om måneden Sjældnere Har ikke/ikke været sammen med Uoplyst svarprocent: 97 Fritidsaktiviteter V0059 SET FJERNSYN start 77, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 1. Set fjernsyn (hjemme eller hos andre) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere

30 Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 99 V0060 SET VIDEO ELLER DVD start 78, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 2. Set video eller DVD (hjemme eller ude) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0061 LÆST AVISER, UGEBLADE start 79, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 3. Læst aviser, ugeblade e.l. (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0062 LÆST BØGER

31 start 80, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 4. Læst bøger (skøn- eller faglitteratur) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0063 BRUGT PC/INTERNET HJEM. start 81, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 5. Brugt PC/været på Internet hjemme (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 95 V0064 SPILLET KORT/ANDRE SPIL start 82, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 6. Spillet kort eller andre spil

32 (fx banko, billard, bridge, dart, skak, quiz) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0065 DYRKET MOTION/SPORT start 83, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 7. Dyrket motion/sport i klub eller forening (fx boldspil, gymnastik, yoga, dans, svømning) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0066 DYRKET UORG. SPORT start 84, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 8. Dyrket uorganiseret motion/sport (dvs. uden at være med i en klub eller forening) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt

33 Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0067 OVERVÆRET SPORTSARRANG. start 85, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 9. Overværet sportsarrangementer (ikke i TV) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0068 SPILLET MUSIKINSTRUMENT start 86, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 10. Spillet et musikinstrument (også sang) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96

34 V0069 VÆRET TIL KONCERT start 87, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 11. Været til koncerter (fx klassiske eller rytmiske) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0070 VÆRET PÅ BIBLIOTEKET start 88, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 12. Været på biblioteket (fx et folkebibliotek) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0071 VÆRET I BIOGRAFEN start 89, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og

35 andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 13. Været i biografen (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0072 VÆRET I TEATERET start 90, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 14. Været i teateret (fx ballet, opera, revy e.l.) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0073 VÆRET STEDER MED DYR start 91, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 15. Været steder, hvor man ser dyr (fx zoologiske haver, akvarier o.l., men ikke i naturen) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29)

36 Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0074 VÆRET PÅ KUNSTMUSEER start 92, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 16. Været på kunstmuseer/gallerier (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0075 VÆRET PÅ ANDRE MUSEER start 93, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 17. Været på andre museer (ikke kunstmuseer) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år

37 Uoplyst svarprocent: 97 V0076 MALET, TEGNET start 94, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 18. Malet, tegnet eller lignende (fx akvarel, kunsthåndværk, oliemaling, silkemaling) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0077 VÆRET I CIRKUS/TIVOLI start 95, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 19. Været i cirkus/tivoli/forlystelser (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 98 V0078 VÆRET TIL FOREDRAG start 96, manglende data: = 9

38 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 20. Været til foredrag (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0079 VÆRET TIL POL. MØDER start 97, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 21. Været til politiske møder (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0080 VÆRET I KIRKE start 98, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 22. Været i kirke eller udført meningshedsarbejde (folkekirke eller andre trossamfund)

39 (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0081 KOMMET I FORENING/KLUB start 99, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 23. Kommet i en forening/klub (fx fagforening, beboerforening, pensionistforening, ældreklub, efterlønsklub, patientforening) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97 V0082 UDFØRT FRI./ULØNNET ARB. start 100, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 24. Udført frivilligt ulønnet arbejde (fx frivilligt socialt arbejde; hjælpeorganisation e.l.) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen

40 Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0083 MODTAGET UNDERVISNING start 101, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 25. Modtaget undervisning (fx aftenskole, folkeuniversitetet, højskole, studiekreds, kurser) (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 96 V0084 VÆRET PÅ RESTAURANT start 102, manglende data: = 9 Spm. 14: Udover husarbejde og samvær med familie, venner og andre er der mange tilbud om fritidsaktiviteter. Hvilke fritidsaktiviteter har De udført inden for de sidste 12 måneder - og hvor ofte? 26. Været på restaurant, café, værtshus e.l. (Sæt ét kryds og kun ét kryds for hver aktivitet 1-29) Dagligt/næsten dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ikke udført sidste år Uoplyst svarprocent: 97

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin. DDA-0302 -------- Datamateriale ------------- Regionplandebat på Bornholm 1976 --------------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere