Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke"

Transkript

1

2 Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej Ølstykke

3 Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Økonomdvalget Teknk- og Mljødvalget Plandvalget Socal- og Sndhedsdvalget Børne- og Skoledvalget Kltr- og frtdsdvalget Regnskab for afslttede anlægsprojekter Nettooverførsler Drft Anlæg Specalregnskaber Affaldshåndterng Krkeregnskab Leasngforplgtelser Renteswap Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser Omkostnngskalklatoner Afskrvnnger Værdansættelser Hovedoversgt tl regnskab Regnskabssammendrag Regnskabsoversgt Bevllngsoversgt drft Bevllngsoversgt - anlæg Fnansel stats Tværgående artsoversgt

4 Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

5 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Regnskabsprakss 3

6 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss 4

7 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Regnskabsprakss for Egedal Kommne Indlednng Årsregnskabet for Egedal Kommne aflægges overensstemmelse med reglerne Bdget- og regnskabssystemet for kommner. I henhold tl dsse regler skal der darbejdes et dgftsregnskab, øvrge oversgter og redegørelser. Hver af dsse skal ndeholde en række nærmere defnerede opgørelser og oversgter. Generelt om ndregnng og målng Generelt har Egedal Kommne valgt at anvende transaktonstdspnktet som grndlag for regstrerng af ndtægter og dgfter. I forhold tl det generelle valg er der en række præcsernger, som er beskrevet nedenfor. I resltatopgørelsen ndregnes ndtægter ndtjenngsåret, fordsætnngen er dog, at ndtægten kan opgøres. I modsat fald ndgår ndtægten det følgende år. Lgeledes ndregnes alle dgfter, som vedrører året, hvs dgfterne er opgjort og blevet faktreret. I forhold tl køb og salg af fast ejendom sker regstrerng af købet og salget på overtagelsesdagen med mndre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betngelser, som med relatv stor sandsynlghed kan bevrke, at handelen kke gennemføres. Værdpaprer og kaptalandele Børsnoterede oblgatoner og akter måles tl dagsværd (krsværd) på balancedagen. Ikkebørsnoterede værdpaprer måles tl andel af ndre værd henhold tl senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lgnende. Værdreglerng af værdpaprer sker va egenkaptalen. Realserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssm og bogført værd pr. seneste 1. janar og regstreres va resltatopgørelsen. Fnanselle gældsforplgtelser Fnanselle gældsposter ndregnes tl restgæld. Eventalforplgtelser hernder afgvne garanter Afgvne garanter ndregnes kke balancen, men anføres fortegnelse over eventalforplgtelser. Forplgtelser anføres årsregnskabet nder fortegnelse over eventalforplgtelser. Anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver kan være såvel erhvervede som nternt oparbejdede. Typsk vl der være tale om dvklngsomkostnnger for eksempel nvesterng systemdvklng eller vsse softwaredgfter samt patenter, rettgheder eller lcenser. Immaterelle anlægsaktver måles tl kostprs. Kostprsen for erhvervede aktver opgøres som anskaffelsesprsen. Det enkelte mmaterelle aktv skal optages anlægskartoteket, når det har en samlet værd på mndst kr. Internt oparbejdede aktver opgøres tl kostprs for køb med tllæg af drekte løn og ndrekte dvklngsomkostnnger. Aktverede mmaterelle anlægsaktver måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede afskrvnnger. Materelle anlægsaktver Grnde og bygnnger, teknske anlæg og maskner samt andre anlæg, drftsmaterel og nventar måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede af- og nedskrvnnger. Ikke operatve aktver, som for eksempel arealer tl rekreatve, natrbeskyttelses- eller genopretnngsformål samt nfrastrktrelle aktver såsom veje værdansættes kke. Der foretages kke afskrvnng på følgende aktver: Grnde Grnde og bygnnger bestemt tl vderesalg Aktver nder dførelse 5

8 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Afskrvnngsgrndlag Afskrvnngsgrndlaget er kostprs med fradrag af forventet restværd efter afslttet brgstd. Med hensyn tl afskrvnngsgrndlaget er der nedenstående tlføjelser: Ved bygnnger, som anvendes tl flere formål, er afskrvnngen regstreret på det område, som er hovedformålet med bygnngsanvendelsen Maskner samt andre anlæg, drftsmaterel og nventar optages anlægskartotek og afskrves, når det enkelte aktv har en kostprs på over kr Kostprsen omfatter anskaffelsesprsen samt omkostnnger drekte tlknyttet anskaffelsen ndtl det tdspnkt, hvor aktvet er klar tl at blve taget brg. Forbedrngsdgfter sdestlles med anskaffelser, mens vedlgeholdelsesdgfter anses som drftsdgfter. Forbedrngsdgfter form af renovernger, tlbygnnger og dvdelser regstreres sammen med det oprndelge aktv eller opføres særsklt anlægskartoteket. Hvorvdt renoverngen, tlbygnngen eller dvdelsen regstreres særsklt eller sammen med det oprndelge aktv afhænger af, om tlgangens afskrvnngsprofl afvger fra det oprndelge aktvs afskrvnngsprofl. Indretnng af lejede lokaler afskrves over 10 år eller over lejekontraktens varghed. Teknske anlæg, maskner, større specaldstyr og transportmdler Teknske anlæg, lednnger og stklednnger 75 år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet efter 1980) Forsnkelsesbassner mv. 50 år Pmpestatoner mv. 20 år Øvrge teknske anlæg mv år Maskner år Specaldstyr 5-10 år Transportmdler 5-8 år Inventar IT og andet kommnkatonsdstyr samt større servere 3 år Kontornventar samt nventar på nstttoner 3-5 år Drftsmaterel (el- og vvs-dstyr, legepladsdstyr, værktøj, måleapparater og nstrmenter) 10 år Fnanselt leasede materelle anlægsaktver Leasngkontrakter vedrørende materelle anlægsaktver, hvor kommnen har alle væsentlge rsc og fordele forbndet med ejendomsretten (fnansel leasng), måles ved første ndregnng balancen tl ntdsværden af de fremtdge leasngydelser. Ved beregnng af ntdsværden anvendes leasngaftalens nterne rentefod som dskonterngsfaktor eller en tlnærmet værd for denne. Fnanselt leasede aktver behandles herefter som øvrge materelle anlægsaktver. Den kaptalserede restleasngforplgtelse ndregnes balancen som en gældsforplgtelse, og leasngydelsens rentedel ndregnes over kontraktens løbetd resltatopgørelsen. Op- og nedskrvnnger Der sker ndregnng af op- og nedskrvnnger, når der sker en objektv konstaterbar hændelse, som reslterer en ændrng kvaltet, kapactet eller fremtdg økonomsk nytte af anlægsaktvet. Op- og nedskrvnngen af den bogførte værd skal være væsentlg. Afskrvnngernes størrelse Der foretages lneære afskrvnnger baseret på følgende vrderng af aktvernes forventede brgstder: Bygnnger Bygnnger anvendt tl admnstratve formål (rådhse mv.) år Bygnnger anvendt tl servceydelser (skoler, SFO, dagnstttoner, drætsanlæg mv.) år Dverse øvrge bygnnger (kosker, pavlloner, parkerngskældre mv.) 15 år Varebeholdnnger Varebeholdnnger ndregnes som omsætnngsaktver, hvs der sker væsentlge forskydnnger lagerstørrelsen, og lagerets værd overstger kr Varebeholdnnger, som overstger en værd på kr. 1 mo. på samme fnkton, vl dog altd blve ndregnet. Varelageret værdansættes tl kostprsen nklsv ndrekte prodktonsomkostnnger tl fremstllng af varerne. 6

9 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Tlgodehavender Tlgodehavender opgøres tl kostprs, hvlket sædvanlgvs svarer tl nomnel værd. Der foretages nedskrvnng tl mødegåelse af forventet tab tl nettorealsatonsværden. Egenkaptal Egenkaptalen opdeles følgende: Modpost for takstfnanserede aktver Modpost for selvejende nstttoners aktver Modpost for skattefnanserede aktver Reserve for opskrvnnger Balancekonto De fre førstnævnte kont anvendes som modkont relaton tl omkostnngsregstrerngerne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drft, anlæg og fnanserng samt eventelle drekte posternger på balancekontoen. Ferepengeforplgtgelser Der foretages beregnng og hensættelser af skyldge feredage og ferefrdage over for blandt andet fnktonærer. Ferepengeforplgtelsen beregnes som 12,5 % af den ferepengeberettgede løn optjent det forløbne kalenderår. Tjenestemandsforplgtgelser Pensonsforplgtelser over for medarbejdere er som dgangspnkt afdækket va pensonsforskrnger. Dette gælder dog kke altd eller fldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktarmæssg opgørelse af denne forplgtelse mndst hvert 5. år. I 2012 blev der foretaget en sådan opgørelse. Aktaropgørelsen af forplgtelsen er baseret på en pensonsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 % jf. Bdget- og regnskabssystemet for kommner. Indregnng resltatopgørelsen Følgende poster føres over resltatopgørelsen på mnmm fnktonsnvea. De steder, hvor regstrerng på omkostnngssted er atorseret (dagnstttoner, skolefrtdsordnnger og folkeskole), vl regstrerngerne ske på omkostnngssted: Afskrvnnger Forskydnnger varebeholdnnger Forskydnng ferepengeforplgtelser Forskydnng tjenestemandsforplgtelser Nedskrvnng tl mødegåelse af tab på tlgodehavender Ferefrdagene beregnes som 2,5 % af den ferepengeberettgede løn optjent det forløbne kalenderår. 7

10 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss 8

11 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Målopfølgnng 9

12 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng 10

13 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Målopfølgnng for de enkelte mål Involverng af cvlsamfndet Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Behovet for et Frvllghedsform skal afdækkes CBS er tovholder forbndelse med afdæknng af behovet for et Frvllghedsform. Fordsat at et Frvllghedsform ønskes etableret blandt cvlsamfndsaktører, opretter og servcerer Kommnen dette Form. Aktverng og brandng af frvllghedsnetværket TAG DEL Egedal Det er vedtaget, at der på nværende tdspnkt kke er behov for et frvllghedsform - dette kan dog tages op på et andet tdspnkt. Det er vedtaget, at der kke er behov for et frvllghedsform, dog kan pnktet tages op på et senere tdspnkt Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS vedlgeholder og dbygger TAG DEL -sbstet. Vedlgeholdelse og dbygnng af stet TAG DEL fortsætter, og bblotekerne overtager opgaven. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS får/har TAG DEL -ambassadører tl at synlggøre TAG DEL Egedal blandt medarbejdere og borgere. CBS er tovholder på to-tre events el. aktvteter hvor TAG DEL Egedal er hovedtema. For at drve TAG DEL fortsætter varetagelsen af denne opgave. Opgaven vl dog kke fremadrettet fremgå som et særsklt mål tl målopfølgnng. Opgaven fortsætter I 2014 havde CBS blandt andet Dgtal Post, IT Cafeen og Flygtnngenetværket. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CPK har gennem flere tltag bakket op om brandngen af TAG DEL Egedal. CSO opretter og følger op på mndst 10 dfordrnger på TAG DEL Egedal. For at bakke op om brandngen af "TAG DEL Egedal" har CPK løbende formdlet kendskabet tl ntatvet gennem nyhedsbrevet Kltr4U. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Sden janar 2014 har CSO oprettet alt 14 Udgfter afholdt af dfordrnger på platformen TAG DEL. 9 er nvolverede centres egne relateret tl dpaknngen af rammer Sndhedsstyrelsens forebyggelsespakker, 3 tl Sndhedspoltkken, 1 tl kommnkaton om sndhed og 1 tl Sndhedsteamet CTM nterer mnmm 2 dfordrnger på TAG DEL. CTM har afholdt affaldsdag 27. aprl 2014 og har 2. halvår 2014 været medarrangør kommnens dalogmøder. Der værksættes fortsat tre - fem nye emner tl frvllghed fra Egedal Kommne, Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS fortsætter gangværende emner fra CBS gør en særlg ndsats for at nkldere hjerneskadede borgere frvllge aktvteter. Bedstemorordnngen blev kke etableret, da der kke har været dbd og efterspørgsel på denne. De gangværende opgaver IT-korps, er overgået tl bblotekerne og drves drftsmæssgt herfra. Der drves n frvllghedsgrpper både på Skelhøj og Søvænget. Den særlge ndsats er gangsat, og drften kører og fortsætter fremadrettet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Kommnen vl fortsat drve en økonomsk plje tl nderstøttelse af prvate frvllge ntatver på natr- og mljøområdet. Pljen har 2014 modtaget 7 ansøgnng og der er bevllget mdler tl 4 projekter

14 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Kommnen vl nvolvere relevante forennger natrplejendsatsen. Der etableres et samarbejde mellem frvllge og hjemmeplejen. Der er lavet en Kltr og Frtdspoltk med nvolverng af cvlsamfndet. Kommnen har samarbejdet med Balsmosens Vennner, Ledøje Bylag, Hove Bylag, Slagslnde Kogræsserlag, Ledøje Fårelag og Æblevangen Grndejerforenng. Der har kke været ønske om samarbejde fra de frvllges sde, dog er der ved årets sltnng etableret et tlbd om Søndagskaffe menghedsrådene for solerede ensomme ældre borgere. For at nvolvere cvlsamfndet darbejdelsen af Kltr- og frtdspoltkker har der været afholdt borgermøder om Egedals vson. V har anvendt ngecampngvognen tl nvolverng, og nstallatonsknsten "Med og Skab" har stået forskellge steder kommnen. Der skabes hvert år mndst t gode hstorer om frvllghedstltag nden for Kommnens grænser Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CBS leverer to - tre af de gode hstorer tl det tværgående 1-årge mål. Der vl være foks på den gode hstore når pljen tl nderstøttelse af prvate ntatver på natr- og mljøområdet fordeles. CPK leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag CSO leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag CSD leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag. Promoverng af Egedals bydvklngsområder Frvllg fredag er afholdt og var en scces. Udgfter afholdt af IT Korpset og Flygtnnge-netværket var nvolverede centres egne blandt de gode hstorer. Natrens dag blev rammer. afholdt og mange var mødt op, også dette arrangement betragtes som en stor scces. Offentlggørelsen er en fast del af kravene tl bevllngen. Nyhedsbrevet Kltr4U og formmet TAG DEL Egedal er ndarbejdet som faste formdlngskanaler for gode hstorer og aktvteter. Alle 3 hstorer er leveret og der har været postve tlbagemeldnger fra borgere, der har fået øje på frvllge tltag, de kke kendte. Der er darbejdet en beskrvelse af, hvad den gode hstore kan være, som skoler, dagtlbd og klbber har taget dgangspnkt. Der ndkom tre gode hstorer om frvllghedstltag Der vl 2015 fortsat være foks på at få de gode hstorer, kke bare forhold tl frvllghedstltag, men også mere bredt. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 75% af erhvervslvet, der har kontakt med Egedal Kommne, har oplevet denne som hrtg, mødekommende og faglg korrekt. CBS skrer at erhvervs vrksomheder enten straks brnges kontakt med Erhvervskoordnatoren eller med relevant sagsbehandler/enhed. CPK har gdet erhvervslvet proaktvt. Evalerngen har vst, at alle henvendelser er blevet vderegvet og behandlet. Henvendelserne er blevet ekspederet hrtgt og mødekommende. Målet er opfyldt og afslttet. CPK har opnået en bedre dalog og et tættere samarbejde med erhvervslvet. Brgertlfredshedsndersøgelsen er gennemført, og vl blve analyseret forhold tl mlge forandrnger og forbedrnger af samarbejdet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer

15 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Kommnen nderstøtter ntatver fra erhvervslvets sde. Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der er etableret et håndværkerfællesskab omkrng energrenoverng af prvate bolger. Der skal ske en sammenkoblng mellem bolgselskaberne og de nge ældre. Der er skabt et håndværkerfællesskab omkrng energrenoverng af prvate bolger. De første håndværkere har fået plads på ddannelsen "Bedre bolg - besparelsen betaler". Der vl blve arbejdet vdere på at styrke ndsatsen yderlgere Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Der er darbejdet en strateg for en sammenkoblng mellem almene bolgselskaber, prvate nvestorer, de nge ældre og CSO. Der skal afholdes mnmm to events Egedal by. Poltsk er der beslttet en strateg, hvor kommnen skal nderstøtte, at der værksættes stdekredse reg af aftenskolerne og de almene bolgorgansatoner. Der er taget kontakt tl begge parter og strategen forventes værksat I 2014 er der ansat en koordnator af dbygnngen af kommnens bydvklngsområder, og dermed er der kommet overblk over mlghederne, hernder placerngsmlgheder for senorbofællesskaber. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. At CBS, bblotekerne samarbejde med Plan og Kltr, stller sg tl rådghed for dlån. Der har kke været efterspørgsel efter bblotekerne og Plan, Kltr og Erhvervs dlån. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CPK har stået for to events Egedal By. Der vl være en event forbndelse med ndvelsen af klmaprojekt Egedal by. CPK har stået for flere events Egedal By, Udgfter afholdt af hernder forbndelse med flytnng tl og nvolverede centres egne ndvelse af det nye rådhs. Forskønnelsen rammer. af området bag Føtex er dsat ndtl planlægnngen af området er kommet helt på plads. Lodsejerneforhandlngerne trækker d. Målet forventes gennemført Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSO deltager aktvt dsse events og promoverer det nye Sndhedscenter. CSO havde en event ved rejsegldet, der fk postve tlbagemeldnger fra borgerne. Åbent hs er afholdt andre rammer end v havde fordset, hvlket CSO har været en stor del af. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der skal være darbejdet en kommnkatons-strateg forhold tl kommnens bydvklngsområder nden dgangen af 1. kvartal Der skal være darbejdet en kommnkatonsstrateg forhold tl kommnens bydvklngsområder nden dgangen af 1. kvartal. Der er darbejdet og godkendt en kommnkatonsstrateg for kommnens bydvklngsområder. Der skal være darbejdet en dbdsstrateg for Egedal bydvklngsområder 1. halvdel af Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der skal være darbejdet en dbdsstrateg for Egedal bydvklngsområder 1. halvdel af Udbdsstrategen er darbejdet og blev vedtaget på Økonomdvalgsmødet den På baggrnd af strategen er der darbejdet et dbdsmaterale. Udarbejdelse af dbdsmaterale er blevet forsnket det de krav der sklle ndføres her, kke var klar endn. Udarbejdelse af dbdsmaterale er blevet dskdt tl 1. aprl Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 13

16 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Der skal et samarbejde med borgerne være darbejdet en byrmsplan 2014 (med lys og vand). Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der skal et samarbejde med borgerne være darbejdet en byrmsplan 2014 (med lys og vand). Snd Egedal Byrmsplanen er dsat tl marts Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Forberede Sndhedspoltk med bred borgernddragelse Foksemner afklares, foksgrpper nedsættes og foksgrppentervew gennemføres. Der afholdes et kck-off arrangement om Sndhed med bred deltagelse. Temaerne blev afklaret foråret Der blev valgt 6 sndhedstemaer, som løbet af efteråret blev grndgt drøftet 7 forskellge foksgrpper. Hver foksgrppe bestod af nteressenter med forskellge perspektver på temaerne (borgere, eksperter, forennger og medarbejdere kommnen). Foksgrppentervewene har reslteret et omfangsrgt datamaterale (mere end 80 sders referat samt forslag tl konkrete ntatver), som poltkformlerngen n kan tage dgangspnkt. Arrangement er afholdt. Ca. 160 borgere deltog Der ansættes en stdentermedhjælper med et særlgt foks på de kommnkatve opgaver relaton tl Snd Egedal og Sndhedspoltk. Stdentermedhjælper har varetaget koordnerng, kommnkaton, opdaterng af hjemmesde mm Mere sndhed for børn og nge med foks på kost og bevægelse CSD planlægger en fælles sndhedsfestval på børne og ngeområdet, som bredt nvolverer cvlsamfndet: Børn og nge, forældre, frvllge organsatoner, forennger, prvate frmaer, lokale meder m.v. Festvallen skal gennemføres Det analyseres hvad der skal tl for at ndføre grats morgenmad skolerne Egedal. Afklarng af mlgheder for en åben cafe/klb for de bedst fngerende dvklngshæmmede og psykatren. Det er beslttet, at sndhedsfestvalen skal være tværgående og gennemføres 2016 eller Planlægnngen dsættes derfor tl 2015/16. Årsagen tl at festvalen er dskdt er bl.a., at der 2015 gennemføres en større nnovatonsfestval, og det er kke hensgtsmæssgt med to store festvaler samme år. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Børne- og Skoledvalget har behandlet Udgfter afholdt af forslag tl gennemførsel af plotprojekt med nvolverede centres egne grats morgenmad på fre afdelnger fra rammer Udvalget var postvt stllet over for forslaget, men anbefalede at forslaget genoptages forbndelse med bdget Afklarngen vste, at beboerne på Egedal Udgfter afholdt af Kommnes Bo- og Aktvtetscenter nvolverede centres egne generelt vl knne proftere af etablerngen rammer. af frvllge organsatonen. Medarbejderne ser det som dels et tllæg tl beboernes lv, dels tl en mlghed for at brge af deres kompetencer relaton tl frvllge. Overordnet vrderes det, at frvllge kan tlføre organsatonen noget nyt. Arbejdet går nd 2015, hvor det sættes drft. 14

17 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mere vden om forebyggelse og sndhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med dgangspnkt forebyggelsespakkerne Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der nedsættes en tværgående taskforce tl dbredelse af forebyggelsespakkerne forhold tl borgerne og medarbejderne. Der er økonomsk råderm tl at anvende personaleressorcer tl projektkoordnerng samt gennemførelse af projekter. Forebyggelsespakkerne har 162 anbefalnger på grndnvea, 87 % af dsse er mplementeret. Enkelte gver kke menng at mplementere, da anbefalngen mplementeres på en anden vs. Alle Forebyggelsespakker er "dpakket" med en event og en artkel Lokalavsen. Bdgettet er brgt tl at frkøbe ressorcer Sndhedsteamet tl nderstøttelse af processer nder Snd Egedal. Opgaverne har bl.a. været relaton tl darbejdelsen af Sndhedspoltk og forbndelse med præsentaton af Sndhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med afsæt forebyggelsespakkerne skal Alle skoler, dagtlbd og klbber har brgerbestyrelserne dagtlbd og skoler formlere lokale darbejdet skrftlge handleplaner for prncpper og konkrete handleplaner for arbejdet med arbejdet med forebyggelsespakkerne: Mad hygejne, kost, seksel sndhed og moton/fyssk aktvtet og måltder (Kost), Fyssk Aktvtet, på den enkelte nsttton, afdelng og skole. Hygejne og Seksel Sndhed. I 2015 arbejder alle områder CSD vdere med forebyggelsespakkerne, det v har et mål om at alle områder CSD skal nå grndnveaet forebyggelsespakkerne. Udvklng af en koordneret sndhedsfremmende ndsats Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer V har bdt nd med dgtale løsnnger va Gs tl dvklngen af den sndhedsfremmende ndsats. Udvklng/optmerng af vores IT-nformatonsplatforme, der samler nfo om forebyggende tltag. Medarbejderne gør Egedal Kommne tl en sndere arbejdsplads Der er offentlggjort et stkort med flere løbe-, gå- og cykeltre på hjemmesden og rterne er lgeledes ndberettet tl det fællesoffentlge system "Frlftsgden". Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. IT-opgaven var større end først antaget og Udgfter afholdt af løsnngen har været længe ndervejs, det nvolverede centres egne redgerngen på dv. platforme har måttet rammer. afvente en større omlægnng og opdaterng af ydelserne på det forebyggende område. Det forventes, at alt er koordneret færdgt nden dgangen af febrar, hvor den ny kommnkatonsmedarbejder har gennemgået det samlede nformatonsmaterale. Kortlægnng, proflerng og formdlng af aktvteter som kan bdrage tl at gøre Egedal Kommne tl en sndere arbejdsplads. Målet er opfyldt for dem med adgang tl EgeNettet: Der er oprettet en Sndhedsordnng ste på EgeNettet, som løbende ajorføres. Dette meldes d va nyheder på EgeNettet eller Sndhedsordnngens nyhedsbrev. Desværre kan kn medarbejdere med adgang tl EgeNettet tlgå stet, medmndre der blver fremover en koblng va en Moble Ftness sndheds-app. Det ndebærer, at leder eller evt. arbejdsmljørepræsentant og tlldsrepræsentant fortsat må formdle aktvteterne tl medarbejdere den adgang tl Egenettet, eller dsse må skres adgang va en arbejdscompter. Endvdere er der oprettet flere rabatordnnger og skret et lnk tl andre relevante sder på Egenettet, hernder tl aktvteter ft. socal kaptal på Arbejdsmljø stet. Såfremt der beslttes tlsltnng tl Moble Ftness sndheds-app, vl dette ndgå / kobles tl stet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 15

18 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Hver arbejdsplads drøfter og besltter mndst et sndhedstltag, som medarbejderne på arbejdspladsen ønsker at arbejde med. Der værksættes nye rygeregler med totalt rygeforbd arbejdstden og på kommnale matrkler. Der darbejdes en kostpoltk for den nye kantne, med synlg proflerng (evt. smley-ordnng) af kostsammensætnngen de forskellge retter. Målet er opfyldt, hvad angår den centrale Udgfter afholdt af ndsats: Der er skabt enghed om, at nvolverede centres egne Sndhedstltag på de enkelte lokale rammer. arbejdspladser skal værksættes gennem de lokale MED-dvalg (Center-MED hvor dette dækker hele arbejdspladsen den decentrale enheder). Sndhedstltagene værksættes va et kort oplæg tl Lokal- MED med efterfølgende drøftelser blandt medarbejderne f.eks. på personalemøder. Tl nspraton for de lokale sndhedstltag er der darbejdet et dekatalog Sndhedsaktvteter på Egedal Kommnes arbejdspladser, nov (dgtal, som kan prntes). Den rammeansvarlge leder besltter rammerne for sndhedstltagene. Oplæg og dekatalog blver dsendt prmo 2015 tl alle Center-MED, lokal-med og Personalemøder med MED-stats. Ideer og kommentarer fra H-Med er ndarbejdet den endelge dgave. Målet er opfyldt: De nye rygeregler er trådt kraft 1. oktober Rygestopkrser blev afholdt 2014 og tlbydes fortsat Kostpoltk er darbejdet og vedtaget af kommnens H-MED den 29. oktober Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CPK har bdraget med forskellge ndslag. Der har kke, CPK, været foks på pasegymnastk Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CBS vl skre at så mange som mlg deltager DHL hvert år, og vl 2014 prøve at tage ntatv tl at v sammen med øvrg personale det nye rådhs, får skabt nogle løbehold. CBS vl have yderlgere foks på medarbejderes lvstl. CSO er tovholder for fre nye sndhedsevents. DHL er afslttet, der vl komme nye hold 2015 hvor v gen vl deltage det årlge DHL. CBS vl fortsat have frgtordnng for deres ansatte. Ydermere vl CBS opfordre deres ansatte tl at benytte det nye rådhs trænngscenter. Alle 4 events er afholdt med stor opbaknng fra borgerne og alle gentages med forbedrnger Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Medarbejderne deltager 'V cykler på arbejde' I agst blev der delt præmer d for flest kørte km, den gode hstore, flest antal kørte dage og en tlfældg dvalgt grppe. Præmen bestod af en fl. vn og Büllow lakrds tl hver deltager. Hvert hold bestod af 5 personer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 16

19 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Ung Egedal Der skal ske en screenng af dfordrngerne der ses for grppen af nge denfor job eller ddannelse Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg CSS tager ntatv tl at få kortlagt grppen af nge sammen med Jobcenter og CSD. CBS Bblotekerne, sammen med Jobcenter og CSS, skaber alternatvt projekt for nge, som vl være et menngsfyldt aktvtetstlbd. Projektet skal omhandle nge og bbloteker, med foks på mlgheder, demokrat, og fremtd. CSD kortlægger sammen med relevante parter den ekssterende vejlednngsndsats samt starter en dalog omkrng hvordan vejlednngsndsatsen kan styrkes/dbygges Egedal Kommne. CSD ndersøger mlgheden for at ndgå samarbejde med socalrådgverddannelsen, pædagogddannelsen, lærerddannelsen m.fl. om at stderende og/eller personale fngerer som frvllge mentorer for børn og nge Egedal Kommne. Det oprndelge dgangspnkt for Udgfter afholdt af kortlægnngen var: "Hvor mange nge er nvolverede centres egne socalseret?" Kortlægnngen sklle tage rammer. dgangspnkt allerede ekssterende data, der gav et ndblk nge, ngeadfærd og ngdomslvet Egedal. Kortlægnngen sklle være kvanttatv og tage dgangspnkt materale, som CSS havde adgang tl og knne trække vores n centre. Alle centre blev bedt om at trække data om nge Egedal peroden maj Det vste sg sværere end forventet for centrene at trække data. Det var ofte et omfangsrgt arbejde, og tden der sklle brges på at fnde data, matchede kke brgbarheden af data. Styregrppen for Ung Egedal beslttede derfor den 22.september 2014, at: "Der skal som dgangspnkt kke sættes gang et større/omfangsrgt dtræksarbejde". Endvdere at: "Kortlægnngen skal prmært bestå af rå dtrækstal - kke prosa og et større analysearbejde. Kortlægnngen skal fylde få sder". Kortlægnngen er afslttet. I alt fem centre har bdraget med data - JOB, CSD, CPK, CBS og CSS. CEI, CTM og CSO har kke relevante data om nge. CAS har været forhndret at levere data fra E-sndhed på grnd af IT-opsætnng. Kortlægnngen forelægges styregrppen den 19.febrar Det har kke været mlgt at fnde mplementere den oprndelge projektde. Men der er ndgået et samarbejde mellem bblotekerne og jobcenteret for få de nge nyttejobs på bbloteket. Bblotekerne har dfærdget flere eksempler på nyttejobs særlg tlpasset nge. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSS, Jobcenter og CSD har haft Udgfter afholdt af enslydende mål vedrørende Ungdommens nvolverede centres egne Uddannelse (UU). Derfor blev det jn rammer. beslttet af chefgrppen, at slå de tre UU mål sammen. Jobcenter blev tovholder på det fælles mål. CSD deltager n tværgående arbejdsgrppe om målet. Kortlægnng af mlg mentorordnng er Udgfter afholdt af gennemført. Den vser, at der allerede er nvolverede centres egne flere mentorordnnger, fx har Ung Egedal rammer. et samarbejde med Rotary og hos UUV har man en ordnng med det formål at gøre nge, den ngdomsddannelse, ddannelsesparate. Derfor er det beslttet kke, at starte yderlgere mentorordnnger op, da der er en god dæknng med de ekssterende ordnnger. 17

20 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Det skal skres, at flere nge den ddannelse starter på en erhvervskompetence-gvende ddannelse Indgå tætte samarbejder omkrng ngendsatsen på beskæftgelsesområdet med: Erhvervsskolerne: Der er blevet holdt Udgfter afholdt af møde med erhvervsskolerne, hvor de kom nvolverede centres egne med oplæg omkrng deres tlbd. rammer. Derdover deltager beskæftgelsesprojektet på relevante messer på erhvervsskolerne. Dette har gvet Jobcenteret større vden om erhvervsskolernes tlbd. Internt: Der er afholdt 2 møder med CSS om tværgående samarbejde. Der blver løbende holdt møder vedr. overleverng af de 17,5 årge fra CSS tl JC. Dette har skabt bedre relatoner tl bl.a. CSS og det tværgående samarbejde er forbedret. Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Benytte Mentorordnnger tl at støtte de nge. Skre samarbejde med de lokale vrksomheder, blandt andet gennem Rote 25 projektet. Screenng af nge ledges læse- og skrveevner med henblk på opkvalfcerng, med henblk på at de nge kan påbegynde en erhvervskompetencegvende ddannelse samt mndske frafaldet. Fortsat benytte ddannelsespålæg. CSS vl 2014 sammen med Jobcenteret og CSD og UU skærpe ndsatsen forhold tl de nge og ddannelse og beskæftgelse. V skal skabe en mlghed for gensdg nddragelse af og dalog med de nge Der er etableret et samarbejde med en ekstern mentor. Brgen af mentorordnngen har skabt progresson hos de nge, så de er kommet tættere på ddannelse/beskæftgelse. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der er foks på en tdlg ndsats. Der er Udgfter afholdt af blevet ansat en konslent, som arbejder nvolverede centres egne med jobåbnnger tl nge samt laver rammer. opsøgende vrksomhedsarbejde. Dette har reslteret, at der er skabt et bedre samarbejde med de lokale vrksomheder, og at Jobcenteret yder en bedre vrksomhedsservce. Der er ndgået en rammeaftale med VUC som månedlgt afholder læse-, skrve- og regnetests på Jobbroen. Der tlbydes lgeledes ndervsnng tl de borgere, der har behov for det. Der er hergennem dvklet en bedre screenngsmetode, hvorved de nge, der har brg for hjælp, nemmere kan blve spottet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Unge nder 30 år på ddannelsesydelse Udgfter afholdt af den en erhvervsddannelse får et nvolverede centres egne ddannelsespålæg. Va et samarbejde rammer. med UU spores de nge nd mod den rette ddannelse. Antallet af nge nder 30 år den en erhvervsddannelse på ddannelseshjælp er nedbragt Målet blev nedlagt maj Udgfter afholdt af JC, CSD og CSS havde hver sær nvolverede centres egne centermål, som handlede om UU. Alle tre rammer. mål handlede om at styrke/dbygge/ndgå tætte samarbejder/skærpe ndsatsen. Det blev vrderet hensgtsmæssgt at slå de tre mål sammen. JC er tovholder. CSD arbejder for mednddragelse og ndflydelse forhold tl aktvteterne de eksterne enheder for på den måde at nderstøtte større frvllghed, borgernddragelse og gennemsgtghed. Der er lavet en Kltr og Frtdspoltk med nvolverngen af nge. Arbejdsgrppen med repræsentanter fra Klb Egedal, Ung Egedal, bbloteker, mskskolen og CPK har darbejdet handlegde for mednddragelse og ndflydelse de eksterne enheder. Oplægget er godkendt af CSD ledelse. Handlegden og den vdere mplementerngsproces drøftes enhedernes bestyrelser og MED-dvalg første halvdel af Både de nge og de ældre er blevet nddraget darbejdelsen af Kltr og Frtdspoltkken va følgegrpper, borgermøder og Unge-campngvognen. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 18

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Sygefravær en fælles udfordring

Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær en fælles dfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jni 2008 Regeringen Indhold Forord 3 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem 5 Kapitel 2 Sygefravær skal

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

UNDERVISNINGSVEJLEDNING

UNDERVISNINGSVEJLEDNING UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR UNGDOMSSKOLEN AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGS- MINISTERIET UNDER 14. SEPTEMBER 1960 NEDSATTE PÆDAGOGISKE ARBEJDSUDVALG FOR UNGDOMSSKOLEN BETÆNKNING NR. 426 1966 S. L. MØLLERS

Læs mere