Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke"

Transkript

1

2 Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej Ølstykke

3 Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Økonomdvalget Teknk- og Mljødvalget Plandvalget Socal- og Sndhedsdvalget Børne- og Skoledvalget Kltr- og frtdsdvalget Regnskab for afslttede anlægsprojekter Nettooverførsler Drft Anlæg Specalregnskaber Affaldshåndterng Krkeregnskab Leasngforplgtelser Renteswap Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser Omkostnngskalklatoner Afskrvnnger Værdansættelser Hovedoversgt tl regnskab Regnskabssammendrag Regnskabsoversgt Bevllngsoversgt drft Bevllngsoversgt - anlæg Fnansel stats Tværgående artsoversgt

4 Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

5 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Regnskabsprakss 3

6 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss 4

7 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Regnskabsprakss for Egedal Kommne Indlednng Årsregnskabet for Egedal Kommne aflægges overensstemmelse med reglerne Bdget- og regnskabssystemet for kommner. I henhold tl dsse regler skal der darbejdes et dgftsregnskab, øvrge oversgter og redegørelser. Hver af dsse skal ndeholde en række nærmere defnerede opgørelser og oversgter. Generelt om ndregnng og målng Generelt har Egedal Kommne valgt at anvende transaktonstdspnktet som grndlag for regstrerng af ndtægter og dgfter. I forhold tl det generelle valg er der en række præcsernger, som er beskrevet nedenfor. I resltatopgørelsen ndregnes ndtægter ndtjenngsåret, fordsætnngen er dog, at ndtægten kan opgøres. I modsat fald ndgår ndtægten det følgende år. Lgeledes ndregnes alle dgfter, som vedrører året, hvs dgfterne er opgjort og blevet faktreret. I forhold tl køb og salg af fast ejendom sker regstrerng af købet og salget på overtagelsesdagen med mndre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betngelser, som med relatv stor sandsynlghed kan bevrke, at handelen kke gennemføres. Værdpaprer og kaptalandele Børsnoterede oblgatoner og akter måles tl dagsværd (krsværd) på balancedagen. Ikkebørsnoterede værdpaprer måles tl andel af ndre værd henhold tl senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lgnende. Værdreglerng af værdpaprer sker va egenkaptalen. Realserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssm og bogført værd pr. seneste 1. janar og regstreres va resltatopgørelsen. Fnanselle gældsforplgtelser Fnanselle gældsposter ndregnes tl restgæld. Eventalforplgtelser hernder afgvne garanter Afgvne garanter ndregnes kke balancen, men anføres fortegnelse over eventalforplgtelser. Forplgtelser anføres årsregnskabet nder fortegnelse over eventalforplgtelser. Anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver kan være såvel erhvervede som nternt oparbejdede. Typsk vl der være tale om dvklngsomkostnnger for eksempel nvesterng systemdvklng eller vsse softwaredgfter samt patenter, rettgheder eller lcenser. Immaterelle anlægsaktver måles tl kostprs. Kostprsen for erhvervede aktver opgøres som anskaffelsesprsen. Det enkelte mmaterelle aktv skal optages anlægskartoteket, når det har en samlet værd på mndst kr. Internt oparbejdede aktver opgøres tl kostprs for køb med tllæg af drekte løn og ndrekte dvklngsomkostnnger. Aktverede mmaterelle anlægsaktver måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede afskrvnnger. Materelle anlægsaktver Grnde og bygnnger, teknske anlæg og maskner samt andre anlæg, drftsmaterel og nventar måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede af- og nedskrvnnger. Ikke operatve aktver, som for eksempel arealer tl rekreatve, natrbeskyttelses- eller genopretnngsformål samt nfrastrktrelle aktver såsom veje værdansættes kke. Der foretages kke afskrvnng på følgende aktver: Grnde Grnde og bygnnger bestemt tl vderesalg Aktver nder dførelse 5

8 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Afskrvnngsgrndlag Afskrvnngsgrndlaget er kostprs med fradrag af forventet restværd efter afslttet brgstd. Med hensyn tl afskrvnngsgrndlaget er der nedenstående tlføjelser: Ved bygnnger, som anvendes tl flere formål, er afskrvnngen regstreret på det område, som er hovedformålet med bygnngsanvendelsen Maskner samt andre anlæg, drftsmaterel og nventar optages anlægskartotek og afskrves, når det enkelte aktv har en kostprs på over kr Kostprsen omfatter anskaffelsesprsen samt omkostnnger drekte tlknyttet anskaffelsen ndtl det tdspnkt, hvor aktvet er klar tl at blve taget brg. Forbedrngsdgfter sdestlles med anskaffelser, mens vedlgeholdelsesdgfter anses som drftsdgfter. Forbedrngsdgfter form af renovernger, tlbygnnger og dvdelser regstreres sammen med det oprndelge aktv eller opføres særsklt anlægskartoteket. Hvorvdt renoverngen, tlbygnngen eller dvdelsen regstreres særsklt eller sammen med det oprndelge aktv afhænger af, om tlgangens afskrvnngsprofl afvger fra det oprndelge aktvs afskrvnngsprofl. Indretnng af lejede lokaler afskrves over 10 år eller over lejekontraktens varghed. Teknske anlæg, maskner, større specaldstyr og transportmdler Teknske anlæg, lednnger og stklednnger 75 år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet efter 1980) Forsnkelsesbassner mv. 50 år Pmpestatoner mv. 20 år Øvrge teknske anlæg mv år Maskner år Specaldstyr 5-10 år Transportmdler 5-8 år Inventar IT og andet kommnkatonsdstyr samt større servere 3 år Kontornventar samt nventar på nstttoner 3-5 år Drftsmaterel (el- og vvs-dstyr, legepladsdstyr, værktøj, måleapparater og nstrmenter) 10 år Fnanselt leasede materelle anlægsaktver Leasngkontrakter vedrørende materelle anlægsaktver, hvor kommnen har alle væsentlge rsc og fordele forbndet med ejendomsretten (fnansel leasng), måles ved første ndregnng balancen tl ntdsværden af de fremtdge leasngydelser. Ved beregnng af ntdsværden anvendes leasngaftalens nterne rentefod som dskonterngsfaktor eller en tlnærmet værd for denne. Fnanselt leasede aktver behandles herefter som øvrge materelle anlægsaktver. Den kaptalserede restleasngforplgtelse ndregnes balancen som en gældsforplgtelse, og leasngydelsens rentedel ndregnes over kontraktens løbetd resltatopgørelsen. Op- og nedskrvnnger Der sker ndregnng af op- og nedskrvnnger, når der sker en objektv konstaterbar hændelse, som reslterer en ændrng kvaltet, kapactet eller fremtdg økonomsk nytte af anlægsaktvet. Op- og nedskrvnngen af den bogførte værd skal være væsentlg. Afskrvnngernes størrelse Der foretages lneære afskrvnnger baseret på følgende vrderng af aktvernes forventede brgstder: Bygnnger Bygnnger anvendt tl admnstratve formål (rådhse mv.) år Bygnnger anvendt tl servceydelser (skoler, SFO, dagnstttoner, drætsanlæg mv.) år Dverse øvrge bygnnger (kosker, pavlloner, parkerngskældre mv.) 15 år Varebeholdnnger Varebeholdnnger ndregnes som omsætnngsaktver, hvs der sker væsentlge forskydnnger lagerstørrelsen, og lagerets værd overstger kr Varebeholdnnger, som overstger en værd på kr. 1 mo. på samme fnkton, vl dog altd blve ndregnet. Varelageret værdansættes tl kostprsen nklsv ndrekte prodktonsomkostnnger tl fremstllng af varerne. 6

9 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Tlgodehavender Tlgodehavender opgøres tl kostprs, hvlket sædvanlgvs svarer tl nomnel værd. Der foretages nedskrvnng tl mødegåelse af forventet tab tl nettorealsatonsværden. Egenkaptal Egenkaptalen opdeles følgende: Modpost for takstfnanserede aktver Modpost for selvejende nstttoners aktver Modpost for skattefnanserede aktver Reserve for opskrvnnger Balancekonto De fre førstnævnte kont anvendes som modkont relaton tl omkostnngsregstrerngerne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drft, anlæg og fnanserng samt eventelle drekte posternger på balancekontoen. Ferepengeforplgtgelser Der foretages beregnng og hensættelser af skyldge feredage og ferefrdage over for blandt andet fnktonærer. Ferepengeforplgtelsen beregnes som 12,5 % af den ferepengeberettgede løn optjent det forløbne kalenderår. Tjenestemandsforplgtgelser Pensonsforplgtelser over for medarbejdere er som dgangspnkt afdækket va pensonsforskrnger. Dette gælder dog kke altd eller fldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktarmæssg opgørelse af denne forplgtelse mndst hvert 5. år. I 2012 blev der foretaget en sådan opgørelse. Aktaropgørelsen af forplgtelsen er baseret på en pensonsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 % jf. Bdget- og regnskabssystemet for kommner. Indregnng resltatopgørelsen Følgende poster føres over resltatopgørelsen på mnmm fnktonsnvea. De steder, hvor regstrerng på omkostnngssted er atorseret (dagnstttoner, skolefrtdsordnnger og folkeskole), vl regstrerngerne ske på omkostnngssted: Afskrvnnger Forskydnnger varebeholdnnger Forskydnng ferepengeforplgtelser Forskydnng tjenestemandsforplgtelser Nedskrvnng tl mødegåelse af tab på tlgodehavender Ferefrdagene beregnes som 2,5 % af den ferepengeberettgede løn optjent det forløbne kalenderår. 7

10 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss 8

11 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Målopfølgnng 9

12 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng 10

13 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Målopfølgnng for de enkelte mål Involverng af cvlsamfndet Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Behovet for et Frvllghedsform skal afdækkes CBS er tovholder forbndelse med afdæknng af behovet for et Frvllghedsform. Fordsat at et Frvllghedsform ønskes etableret blandt cvlsamfndsaktører, opretter og servcerer Kommnen dette Form. Aktverng og brandng af frvllghedsnetværket TAG DEL Egedal Det er vedtaget, at der på nværende tdspnkt kke er behov for et frvllghedsform - dette kan dog tages op på et andet tdspnkt. Det er vedtaget, at der kke er behov for et frvllghedsform, dog kan pnktet tages op på et senere tdspnkt Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS vedlgeholder og dbygger TAG DEL -sbstet. Vedlgeholdelse og dbygnng af stet TAG DEL fortsætter, og bblotekerne overtager opgaven. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS får/har TAG DEL -ambassadører tl at synlggøre TAG DEL Egedal blandt medarbejdere og borgere. CBS er tovholder på to-tre events el. aktvteter hvor TAG DEL Egedal er hovedtema. For at drve TAG DEL fortsætter varetagelsen af denne opgave. Opgaven vl dog kke fremadrettet fremgå som et særsklt mål tl målopfølgnng. Opgaven fortsætter I 2014 havde CBS blandt andet Dgtal Post, IT Cafeen og Flygtnngenetværket. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CPK har gennem flere tltag bakket op om brandngen af TAG DEL Egedal. CSO opretter og følger op på mndst 10 dfordrnger på TAG DEL Egedal. For at bakke op om brandngen af "TAG DEL Egedal" har CPK løbende formdlet kendskabet tl ntatvet gennem nyhedsbrevet Kltr4U. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Sden janar 2014 har CSO oprettet alt 14 Udgfter afholdt af dfordrnger på platformen TAG DEL. 9 er nvolverede centres egne relateret tl dpaknngen af rammer Sndhedsstyrelsens forebyggelsespakker, 3 tl Sndhedspoltkken, 1 tl kommnkaton om sndhed og 1 tl Sndhedsteamet CTM nterer mnmm 2 dfordrnger på TAG DEL. CTM har afholdt affaldsdag 27. aprl 2014 og har 2. halvår 2014 været medarrangør kommnens dalogmøder. Der værksættes fortsat tre - fem nye emner tl frvllghed fra Egedal Kommne, Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS fortsætter gangværende emner fra CBS gør en særlg ndsats for at nkldere hjerneskadede borgere frvllge aktvteter. Bedstemorordnngen blev kke etableret, da der kke har været dbd og efterspørgsel på denne. De gangværende opgaver IT-korps, er overgået tl bblotekerne og drves drftsmæssgt herfra. Der drves n frvllghedsgrpper både på Skelhøj og Søvænget. Den særlge ndsats er gangsat, og drften kører og fortsætter fremadrettet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Kommnen vl fortsat drve en økonomsk plje tl nderstøttelse af prvate frvllge ntatver på natr- og mljøområdet. Pljen har 2014 modtaget 7 ansøgnng og der er bevllget mdler tl 4 projekter

14 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Kommnen vl nvolvere relevante forennger natrplejendsatsen. Der etableres et samarbejde mellem frvllge og hjemmeplejen. Der er lavet en Kltr og Frtdspoltk med nvolverng af cvlsamfndet. Kommnen har samarbejdet med Balsmosens Vennner, Ledøje Bylag, Hove Bylag, Slagslnde Kogræsserlag, Ledøje Fårelag og Æblevangen Grndejerforenng. Der har kke været ønske om samarbejde fra de frvllges sde, dog er der ved årets sltnng etableret et tlbd om Søndagskaffe menghedsrådene for solerede ensomme ældre borgere. For at nvolvere cvlsamfndet darbejdelsen af Kltr- og frtdspoltkker har der været afholdt borgermøder om Egedals vson. V har anvendt ngecampngvognen tl nvolverng, og nstallatonsknsten "Med og Skab" har stået forskellge steder kommnen. Der skabes hvert år mndst t gode hstorer om frvllghedstltag nden for Kommnens grænser Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CBS leverer to - tre af de gode hstorer tl det tværgående 1-årge mål. Der vl være foks på den gode hstore når pljen tl nderstøttelse af prvate ntatver på natr- og mljøområdet fordeles. CPK leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag CSO leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag CSD leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag. Promoverng af Egedals bydvklngsområder Frvllg fredag er afholdt og var en scces. Udgfter afholdt af IT Korpset og Flygtnnge-netværket var nvolverede centres egne blandt de gode hstorer. Natrens dag blev rammer. afholdt og mange var mødt op, også dette arrangement betragtes som en stor scces. Offentlggørelsen er en fast del af kravene tl bevllngen. Nyhedsbrevet Kltr4U og formmet TAG DEL Egedal er ndarbejdet som faste formdlngskanaler for gode hstorer og aktvteter. Alle 3 hstorer er leveret og der har været postve tlbagemeldnger fra borgere, der har fået øje på frvllge tltag, de kke kendte. Der er darbejdet en beskrvelse af, hvad den gode hstore kan være, som skoler, dagtlbd og klbber har taget dgangspnkt. Der ndkom tre gode hstorer om frvllghedstltag Der vl 2015 fortsat være foks på at få de gode hstorer, kke bare forhold tl frvllghedstltag, men også mere bredt. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 75% af erhvervslvet, der har kontakt med Egedal Kommne, har oplevet denne som hrtg, mødekommende og faglg korrekt. CBS skrer at erhvervs vrksomheder enten straks brnges kontakt med Erhvervskoordnatoren eller med relevant sagsbehandler/enhed. CPK har gdet erhvervslvet proaktvt. Evalerngen har vst, at alle henvendelser er blevet vderegvet og behandlet. Henvendelserne er blevet ekspederet hrtgt og mødekommende. Målet er opfyldt og afslttet. CPK har opnået en bedre dalog og et tættere samarbejde med erhvervslvet. Brgertlfredshedsndersøgelsen er gennemført, og vl blve analyseret forhold tl mlge forandrnger og forbedrnger af samarbejdet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer

15 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Kommnen nderstøtter ntatver fra erhvervslvets sde. Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der er etableret et håndværkerfællesskab omkrng energrenoverng af prvate bolger. Der skal ske en sammenkoblng mellem bolgselskaberne og de nge ældre. Der er skabt et håndværkerfællesskab omkrng energrenoverng af prvate bolger. De første håndværkere har fået plads på ddannelsen "Bedre bolg - besparelsen betaler". Der vl blve arbejdet vdere på at styrke ndsatsen yderlgere Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Der er darbejdet en strateg for en sammenkoblng mellem almene bolgselskaber, prvate nvestorer, de nge ældre og CSO. Der skal afholdes mnmm to events Egedal by. Poltsk er der beslttet en strateg, hvor kommnen skal nderstøtte, at der værksættes stdekredse reg af aftenskolerne og de almene bolgorgansatoner. Der er taget kontakt tl begge parter og strategen forventes værksat I 2014 er der ansat en koordnator af dbygnngen af kommnens bydvklngsområder, og dermed er der kommet overblk over mlghederne, hernder placerngsmlgheder for senorbofællesskaber. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. At CBS, bblotekerne samarbejde med Plan og Kltr, stller sg tl rådghed for dlån. Der har kke været efterspørgsel efter bblotekerne og Plan, Kltr og Erhvervs dlån. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CPK har stået for to events Egedal By. Der vl være en event forbndelse med ndvelsen af klmaprojekt Egedal by. CPK har stået for flere events Egedal By, Udgfter afholdt af hernder forbndelse med flytnng tl og nvolverede centres egne ndvelse af det nye rådhs. Forskønnelsen rammer. af området bag Føtex er dsat ndtl planlægnngen af området er kommet helt på plads. Lodsejerneforhandlngerne trækker d. Målet forventes gennemført Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSO deltager aktvt dsse events og promoverer det nye Sndhedscenter. CSO havde en event ved rejsegldet, der fk postve tlbagemeldnger fra borgerne. Åbent hs er afholdt andre rammer end v havde fordset, hvlket CSO har været en stor del af. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der skal være darbejdet en kommnkatons-strateg forhold tl kommnens bydvklngsområder nden dgangen af 1. kvartal Der skal være darbejdet en kommnkatonsstrateg forhold tl kommnens bydvklngsområder nden dgangen af 1. kvartal. Der er darbejdet og godkendt en kommnkatonsstrateg for kommnens bydvklngsområder. Der skal være darbejdet en dbdsstrateg for Egedal bydvklngsområder 1. halvdel af Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der skal være darbejdet en dbdsstrateg for Egedal bydvklngsområder 1. halvdel af Udbdsstrategen er darbejdet og blev vedtaget på Økonomdvalgsmødet den På baggrnd af strategen er der darbejdet et dbdsmaterale. Udarbejdelse af dbdsmaterale er blevet forsnket det de krav der sklle ndføres her, kke var klar endn. Udarbejdelse af dbdsmaterale er blevet dskdt tl 1. aprl Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 13

16 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Der skal et samarbejde med borgerne være darbejdet en byrmsplan 2014 (med lys og vand). Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der skal et samarbejde med borgerne være darbejdet en byrmsplan 2014 (med lys og vand). Snd Egedal Byrmsplanen er dsat tl marts Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Forberede Sndhedspoltk med bred borgernddragelse Foksemner afklares, foksgrpper nedsættes og foksgrppentervew gennemføres. Der afholdes et kck-off arrangement om Sndhed med bred deltagelse. Temaerne blev afklaret foråret Der blev valgt 6 sndhedstemaer, som løbet af efteråret blev grndgt drøftet 7 forskellge foksgrpper. Hver foksgrppe bestod af nteressenter med forskellge perspektver på temaerne (borgere, eksperter, forennger og medarbejdere kommnen). Foksgrppentervewene har reslteret et omfangsrgt datamaterale (mere end 80 sders referat samt forslag tl konkrete ntatver), som poltkformlerngen n kan tage dgangspnkt. Arrangement er afholdt. Ca. 160 borgere deltog Der ansættes en stdentermedhjælper med et særlgt foks på de kommnkatve opgaver relaton tl Snd Egedal og Sndhedspoltk. Stdentermedhjælper har varetaget koordnerng, kommnkaton, opdaterng af hjemmesde mm Mere sndhed for børn og nge med foks på kost og bevægelse CSD planlægger en fælles sndhedsfestval på børne og ngeområdet, som bredt nvolverer cvlsamfndet: Børn og nge, forældre, frvllge organsatoner, forennger, prvate frmaer, lokale meder m.v. Festvallen skal gennemføres Det analyseres hvad der skal tl for at ndføre grats morgenmad skolerne Egedal. Afklarng af mlgheder for en åben cafe/klb for de bedst fngerende dvklngshæmmede og psykatren. Det er beslttet, at sndhedsfestvalen skal være tværgående og gennemføres 2016 eller Planlægnngen dsættes derfor tl 2015/16. Årsagen tl at festvalen er dskdt er bl.a., at der 2015 gennemføres en større nnovatonsfestval, og det er kke hensgtsmæssgt med to store festvaler samme år. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Børne- og Skoledvalget har behandlet Udgfter afholdt af forslag tl gennemførsel af plotprojekt med nvolverede centres egne grats morgenmad på fre afdelnger fra rammer Udvalget var postvt stllet over for forslaget, men anbefalede at forslaget genoptages forbndelse med bdget Afklarngen vste, at beboerne på Egedal Udgfter afholdt af Kommnes Bo- og Aktvtetscenter nvolverede centres egne generelt vl knne proftere af etablerngen rammer. af frvllge organsatonen. Medarbejderne ser det som dels et tllæg tl beboernes lv, dels tl en mlghed for at brge af deres kompetencer relaton tl frvllge. Overordnet vrderes det, at frvllge kan tlføre organsatonen noget nyt. Arbejdet går nd 2015, hvor det sættes drft. 14

17 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mere vden om forebyggelse og sndhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med dgangspnkt forebyggelsespakkerne Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der nedsættes en tværgående taskforce tl dbredelse af forebyggelsespakkerne forhold tl borgerne og medarbejderne. Der er økonomsk råderm tl at anvende personaleressorcer tl projektkoordnerng samt gennemførelse af projekter. Forebyggelsespakkerne har 162 anbefalnger på grndnvea, 87 % af dsse er mplementeret. Enkelte gver kke menng at mplementere, da anbefalngen mplementeres på en anden vs. Alle Forebyggelsespakker er "dpakket" med en event og en artkel Lokalavsen. Bdgettet er brgt tl at frkøbe ressorcer Sndhedsteamet tl nderstøttelse af processer nder Snd Egedal. Opgaverne har bl.a. været relaton tl darbejdelsen af Sndhedspoltk og forbndelse med præsentaton af Sndhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med afsæt forebyggelsespakkerne skal Alle skoler, dagtlbd og klbber har brgerbestyrelserne dagtlbd og skoler formlere lokale darbejdet skrftlge handleplaner for prncpper og konkrete handleplaner for arbejdet med arbejdet med forebyggelsespakkerne: Mad hygejne, kost, seksel sndhed og moton/fyssk aktvtet og måltder (Kost), Fyssk Aktvtet, på den enkelte nsttton, afdelng og skole. Hygejne og Seksel Sndhed. I 2015 arbejder alle områder CSD vdere med forebyggelsespakkerne, det v har et mål om at alle områder CSD skal nå grndnveaet forebyggelsespakkerne. Udvklng af en koordneret sndhedsfremmende ndsats Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer V har bdt nd med dgtale løsnnger va Gs tl dvklngen af den sndhedsfremmende ndsats. Udvklng/optmerng af vores IT-nformatonsplatforme, der samler nfo om forebyggende tltag. Medarbejderne gør Egedal Kommne tl en sndere arbejdsplads Der er offentlggjort et stkort med flere løbe-, gå- og cykeltre på hjemmesden og rterne er lgeledes ndberettet tl det fællesoffentlge system "Frlftsgden". Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. IT-opgaven var større end først antaget og Udgfter afholdt af løsnngen har været længe ndervejs, det nvolverede centres egne redgerngen på dv. platforme har måttet rammer. afvente en større omlægnng og opdaterng af ydelserne på det forebyggende område. Det forventes, at alt er koordneret færdgt nden dgangen af febrar, hvor den ny kommnkatonsmedarbejder har gennemgået det samlede nformatonsmaterale. Kortlægnng, proflerng og formdlng af aktvteter som kan bdrage tl at gøre Egedal Kommne tl en sndere arbejdsplads. Målet er opfyldt for dem med adgang tl EgeNettet: Der er oprettet en Sndhedsordnng ste på EgeNettet, som løbende ajorføres. Dette meldes d va nyheder på EgeNettet eller Sndhedsordnngens nyhedsbrev. Desværre kan kn medarbejdere med adgang tl EgeNettet tlgå stet, medmndre der blver fremover en koblng va en Moble Ftness sndheds-app. Det ndebærer, at leder eller evt. arbejdsmljørepræsentant og tlldsrepræsentant fortsat må formdle aktvteterne tl medarbejdere den adgang tl Egenettet, eller dsse må skres adgang va en arbejdscompter. Endvdere er der oprettet flere rabatordnnger og skret et lnk tl andre relevante sder på Egenettet, hernder tl aktvteter ft. socal kaptal på Arbejdsmljø stet. Såfremt der beslttes tlsltnng tl Moble Ftness sndheds-app, vl dette ndgå / kobles tl stet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 15

18 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Hver arbejdsplads drøfter og besltter mndst et sndhedstltag, som medarbejderne på arbejdspladsen ønsker at arbejde med. Der værksættes nye rygeregler med totalt rygeforbd arbejdstden og på kommnale matrkler. Der darbejdes en kostpoltk for den nye kantne, med synlg proflerng (evt. smley-ordnng) af kostsammensætnngen de forskellge retter. Målet er opfyldt, hvad angår den centrale Udgfter afholdt af ndsats: Der er skabt enghed om, at nvolverede centres egne Sndhedstltag på de enkelte lokale rammer. arbejdspladser skal værksættes gennem de lokale MED-dvalg (Center-MED hvor dette dækker hele arbejdspladsen den decentrale enheder). Sndhedstltagene værksættes va et kort oplæg tl Lokal- MED med efterfølgende drøftelser blandt medarbejderne f.eks. på personalemøder. Tl nspraton for de lokale sndhedstltag er der darbejdet et dekatalog Sndhedsaktvteter på Egedal Kommnes arbejdspladser, nov (dgtal, som kan prntes). Den rammeansvarlge leder besltter rammerne for sndhedstltagene. Oplæg og dekatalog blver dsendt prmo 2015 tl alle Center-MED, lokal-med og Personalemøder med MED-stats. Ideer og kommentarer fra H-Med er ndarbejdet den endelge dgave. Målet er opfyldt: De nye rygeregler er trådt kraft 1. oktober Rygestopkrser blev afholdt 2014 og tlbydes fortsat Kostpoltk er darbejdet og vedtaget af kommnens H-MED den 29. oktober Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CPK har bdraget med forskellge ndslag. Der har kke, CPK, været foks på pasegymnastk Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CBS vl skre at så mange som mlg deltager DHL hvert år, og vl 2014 prøve at tage ntatv tl at v sammen med øvrg personale det nye rådhs, får skabt nogle løbehold. CBS vl have yderlgere foks på medarbejderes lvstl. CSO er tovholder for fre nye sndhedsevents. DHL er afslttet, der vl komme nye hold 2015 hvor v gen vl deltage det årlge DHL. CBS vl fortsat have frgtordnng for deres ansatte. Ydermere vl CBS opfordre deres ansatte tl at benytte det nye rådhs trænngscenter. Alle 4 events er afholdt med stor opbaknng fra borgerne og alle gentages med forbedrnger Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Medarbejderne deltager 'V cykler på arbejde' I agst blev der delt præmer d for flest kørte km, den gode hstore, flest antal kørte dage og en tlfældg dvalgt grppe. Præmen bestod af en fl. vn og Büllow lakrds tl hver deltager. Hvert hold bestod af 5 personer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 16

19 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Ung Egedal Der skal ske en screenng af dfordrngerne der ses for grppen af nge denfor job eller ddannelse Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg CSS tager ntatv tl at få kortlagt grppen af nge sammen med Jobcenter og CSD. CBS Bblotekerne, sammen med Jobcenter og CSS, skaber alternatvt projekt for nge, som vl være et menngsfyldt aktvtetstlbd. Projektet skal omhandle nge og bbloteker, med foks på mlgheder, demokrat, og fremtd. CSD kortlægger sammen med relevante parter den ekssterende vejlednngsndsats samt starter en dalog omkrng hvordan vejlednngsndsatsen kan styrkes/dbygges Egedal Kommne. CSD ndersøger mlgheden for at ndgå samarbejde med socalrådgverddannelsen, pædagogddannelsen, lærerddannelsen m.fl. om at stderende og/eller personale fngerer som frvllge mentorer for børn og nge Egedal Kommne. Det oprndelge dgangspnkt for Udgfter afholdt af kortlægnngen var: "Hvor mange nge er nvolverede centres egne socalseret?" Kortlægnngen sklle tage rammer. dgangspnkt allerede ekssterende data, der gav et ndblk nge, ngeadfærd og ngdomslvet Egedal. Kortlægnngen sklle være kvanttatv og tage dgangspnkt materale, som CSS havde adgang tl og knne trække vores n centre. Alle centre blev bedt om at trække data om nge Egedal peroden maj Det vste sg sværere end forventet for centrene at trække data. Det var ofte et omfangsrgt arbejde, og tden der sklle brges på at fnde data, matchede kke brgbarheden af data. Styregrppen for Ung Egedal beslttede derfor den 22.september 2014, at: "Der skal som dgangspnkt kke sættes gang et større/omfangsrgt dtræksarbejde". Endvdere at: "Kortlægnngen skal prmært bestå af rå dtrækstal - kke prosa og et større analysearbejde. Kortlægnngen skal fylde få sder". Kortlægnngen er afslttet. I alt fem centre har bdraget med data - JOB, CSD, CPK, CBS og CSS. CEI, CTM og CSO har kke relevante data om nge. CAS har været forhndret at levere data fra E-sndhed på grnd af IT-opsætnng. Kortlægnngen forelægges styregrppen den 19.febrar Det har kke været mlgt at fnde mplementere den oprndelge projektde. Men der er ndgået et samarbejde mellem bblotekerne og jobcenteret for få de nge nyttejobs på bbloteket. Bblotekerne har dfærdget flere eksempler på nyttejobs særlg tlpasset nge. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSS, Jobcenter og CSD har haft Udgfter afholdt af enslydende mål vedrørende Ungdommens nvolverede centres egne Uddannelse (UU). Derfor blev det jn rammer. beslttet af chefgrppen, at slå de tre UU mål sammen. Jobcenter blev tovholder på det fælles mål. CSD deltager n tværgående arbejdsgrppe om målet. Kortlægnng af mlg mentorordnng er Udgfter afholdt af gennemført. Den vser, at der allerede er nvolverede centres egne flere mentorordnnger, fx har Ung Egedal rammer. et samarbejde med Rotary og hos UUV har man en ordnng med det formål at gøre nge, den ngdomsddannelse, ddannelsesparate. Derfor er det beslttet kke, at starte yderlgere mentorordnnger op, da der er en god dæknng med de ekssterende ordnnger. 17

20 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Det skal skres, at flere nge den ddannelse starter på en erhvervskompetence-gvende ddannelse Indgå tætte samarbejder omkrng ngendsatsen på beskæftgelsesområdet med: Erhvervsskolerne: Der er blevet holdt Udgfter afholdt af møde med erhvervsskolerne, hvor de kom nvolverede centres egne med oplæg omkrng deres tlbd. rammer. Derdover deltager beskæftgelsesprojektet på relevante messer på erhvervsskolerne. Dette har gvet Jobcenteret større vden om erhvervsskolernes tlbd. Internt: Der er afholdt 2 møder med CSS om tværgående samarbejde. Der blver løbende holdt møder vedr. overleverng af de 17,5 årge fra CSS tl JC. Dette har skabt bedre relatoner tl bl.a. CSS og det tværgående samarbejde er forbedret. Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Benytte Mentorordnnger tl at støtte de nge. Skre samarbejde med de lokale vrksomheder, blandt andet gennem Rote 25 projektet. Screenng af nge ledges læse- og skrveevner med henblk på opkvalfcerng, med henblk på at de nge kan påbegynde en erhvervskompetencegvende ddannelse samt mndske frafaldet. Fortsat benytte ddannelsespålæg. CSS vl 2014 sammen med Jobcenteret og CSD og UU skærpe ndsatsen forhold tl de nge og ddannelse og beskæftgelse. V skal skabe en mlghed for gensdg nddragelse af og dalog med de nge Der er etableret et samarbejde med en ekstern mentor. Brgen af mentorordnngen har skabt progresson hos de nge, så de er kommet tættere på ddannelse/beskæftgelse. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der er foks på en tdlg ndsats. Der er Udgfter afholdt af blevet ansat en konslent, som arbejder nvolverede centres egne med jobåbnnger tl nge samt laver rammer. opsøgende vrksomhedsarbejde. Dette har reslteret, at der er skabt et bedre samarbejde med de lokale vrksomheder, og at Jobcenteret yder en bedre vrksomhedsservce. Der er ndgået en rammeaftale med VUC som månedlgt afholder læse-, skrve- og regnetests på Jobbroen. Der tlbydes lgeledes ndervsnng tl de borgere, der har behov for det. Der er hergennem dvklet en bedre screenngsmetode, hvorved de nge, der har brg for hjælp, nemmere kan blve spottet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Unge nder 30 år på ddannelsesydelse Udgfter afholdt af den en erhvervsddannelse får et nvolverede centres egne ddannelsespålæg. Va et samarbejde rammer. med UU spores de nge nd mod den rette ddannelse. Antallet af nge nder 30 år den en erhvervsddannelse på ddannelseshjælp er nedbragt Målet blev nedlagt maj Udgfter afholdt af JC, CSD og CSS havde hver sær nvolverede centres egne centermål, som handlede om UU. Alle tre rammer. mål handlede om at styrke/dbygge/ndgå tætte samarbejder/skærpe ndsatsen. Det blev vrderet hensgtsmæssgt at slå de tre mål sammen. JC er tovholder. CSD arbejder for mednddragelse og ndflydelse forhold tl aktvteterne de eksterne enheder for på den måde at nderstøtte større frvllghed, borgernddragelse og gennemsgtghed. Der er lavet en Kltr og Frtdspoltk med nvolverngen af nge. Arbejdsgrppen med repræsentanter fra Klb Egedal, Ung Egedal, bbloteker, mskskolen og CPK har darbejdet handlegde for mednddragelse og ndflydelse de eksterne enheder. Oplægget er godkendt af CSD ledelse. Handlegden og den vdere mplementerngsproces drøftes enhedernes bestyrelser og MED-dvalg første halvdel af Både de nge og de ældre er blevet nddraget darbejdelsen af Kltr og Frtdspoltkken va følgegrpper, borgermøder og Unge-campngvognen. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 18

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Mål Forventning Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Involvering af civilsamfundet Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes 6 0 0

Mål Forventning Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Involvering af civilsamfundet Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes 6 0 0 Center for Borger Service Involvering af civilsamfundet 54 Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes 6 CBS er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet for et Frivillighedsforum. Målet følger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Formanden har ordet... Geså har gen år hen over sommeren bevst st værd som havørredå. Se ndberetnngerne på www.rbeaastsyemet.dk og bederne på www.gesaa.dk Et par enkete aks er det også bevet t, og der

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere