Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke"

Transkript

1

2 Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej Ølstykke

3 Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Økonomdvalget Teknk- og Mljødvalget Plandvalget Socal- og Sndhedsdvalget Børne- og Skoledvalget Kltr- og frtdsdvalget Regnskab for afslttede anlægsprojekter Nettooverførsler Drft Anlæg Specalregnskaber Affaldshåndterng Krkeregnskab Leasngforplgtelser Renteswap Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser Omkostnngskalklatoner Afskrvnnger Værdansættelser Hovedoversgt tl regnskab Regnskabssammendrag Regnskabsoversgt Bevllngsoversgt drft Bevllngsoversgt - anlæg Fnansel stats Tværgående artsoversgt

4 Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

5 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Regnskabsprakss 3

6 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss 4

7 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Regnskabsprakss for Egedal Kommne Indlednng Årsregnskabet for Egedal Kommne aflægges overensstemmelse med reglerne Bdget- og regnskabssystemet for kommner. I henhold tl dsse regler skal der darbejdes et dgftsregnskab, øvrge oversgter og redegørelser. Hver af dsse skal ndeholde en række nærmere defnerede opgørelser og oversgter. Generelt om ndregnng og målng Generelt har Egedal Kommne valgt at anvende transaktonstdspnktet som grndlag for regstrerng af ndtægter og dgfter. I forhold tl det generelle valg er der en række præcsernger, som er beskrevet nedenfor. I resltatopgørelsen ndregnes ndtægter ndtjenngsåret, fordsætnngen er dog, at ndtægten kan opgøres. I modsat fald ndgår ndtægten det følgende år. Lgeledes ndregnes alle dgfter, som vedrører året, hvs dgfterne er opgjort og blevet faktreret. I forhold tl køb og salg af fast ejendom sker regstrerng af købet og salget på overtagelsesdagen med mndre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betngelser, som med relatv stor sandsynlghed kan bevrke, at handelen kke gennemføres. Værdpaprer og kaptalandele Børsnoterede oblgatoner og akter måles tl dagsværd (krsværd) på balancedagen. Ikkebørsnoterede værdpaprer måles tl andel af ndre værd henhold tl senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lgnende. Værdreglerng af værdpaprer sker va egenkaptalen. Realserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssm og bogført værd pr. seneste 1. janar og regstreres va resltatopgørelsen. Fnanselle gældsforplgtelser Fnanselle gældsposter ndregnes tl restgæld. Eventalforplgtelser hernder afgvne garanter Afgvne garanter ndregnes kke balancen, men anføres fortegnelse over eventalforplgtelser. Forplgtelser anføres årsregnskabet nder fortegnelse over eventalforplgtelser. Anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver kan være såvel erhvervede som nternt oparbejdede. Typsk vl der være tale om dvklngsomkostnnger for eksempel nvesterng systemdvklng eller vsse softwaredgfter samt patenter, rettgheder eller lcenser. Immaterelle anlægsaktver måles tl kostprs. Kostprsen for erhvervede aktver opgøres som anskaffelsesprsen. Det enkelte mmaterelle aktv skal optages anlægskartoteket, når det har en samlet værd på mndst kr. Internt oparbejdede aktver opgøres tl kostprs for køb med tllæg af drekte løn og ndrekte dvklngsomkostnnger. Aktverede mmaterelle anlægsaktver måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede afskrvnnger. Materelle anlægsaktver Grnde og bygnnger, teknske anlæg og maskner samt andre anlæg, drftsmaterel og nventar måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede af- og nedskrvnnger. Ikke operatve aktver, som for eksempel arealer tl rekreatve, natrbeskyttelses- eller genopretnngsformål samt nfrastrktrelle aktver såsom veje værdansættes kke. Der foretages kke afskrvnng på følgende aktver: Grnde Grnde og bygnnger bestemt tl vderesalg Aktver nder dførelse 5

8 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Afskrvnngsgrndlag Afskrvnngsgrndlaget er kostprs med fradrag af forventet restværd efter afslttet brgstd. Med hensyn tl afskrvnngsgrndlaget er der nedenstående tlføjelser: Ved bygnnger, som anvendes tl flere formål, er afskrvnngen regstreret på det område, som er hovedformålet med bygnngsanvendelsen Maskner samt andre anlæg, drftsmaterel og nventar optages anlægskartotek og afskrves, når det enkelte aktv har en kostprs på over kr Kostprsen omfatter anskaffelsesprsen samt omkostnnger drekte tlknyttet anskaffelsen ndtl det tdspnkt, hvor aktvet er klar tl at blve taget brg. Forbedrngsdgfter sdestlles med anskaffelser, mens vedlgeholdelsesdgfter anses som drftsdgfter. Forbedrngsdgfter form af renovernger, tlbygnnger og dvdelser regstreres sammen med det oprndelge aktv eller opføres særsklt anlægskartoteket. Hvorvdt renoverngen, tlbygnngen eller dvdelsen regstreres særsklt eller sammen med det oprndelge aktv afhænger af, om tlgangens afskrvnngsprofl afvger fra det oprndelge aktvs afskrvnngsprofl. Indretnng af lejede lokaler afskrves over 10 år eller over lejekontraktens varghed. Teknske anlæg, maskner, større specaldstyr og transportmdler Teknske anlæg, lednnger og stklednnger 75 år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet efter 1980) Forsnkelsesbassner mv. 50 år Pmpestatoner mv. 20 år Øvrge teknske anlæg mv år Maskner år Specaldstyr 5-10 år Transportmdler 5-8 år Inventar IT og andet kommnkatonsdstyr samt større servere 3 år Kontornventar samt nventar på nstttoner 3-5 år Drftsmaterel (el- og vvs-dstyr, legepladsdstyr, værktøj, måleapparater og nstrmenter) 10 år Fnanselt leasede materelle anlægsaktver Leasngkontrakter vedrørende materelle anlægsaktver, hvor kommnen har alle væsentlge rsc og fordele forbndet med ejendomsretten (fnansel leasng), måles ved første ndregnng balancen tl ntdsværden af de fremtdge leasngydelser. Ved beregnng af ntdsværden anvendes leasngaftalens nterne rentefod som dskonterngsfaktor eller en tlnærmet værd for denne. Fnanselt leasede aktver behandles herefter som øvrge materelle anlægsaktver. Den kaptalserede restleasngforplgtelse ndregnes balancen som en gældsforplgtelse, og leasngydelsens rentedel ndregnes over kontraktens løbetd resltatopgørelsen. Op- og nedskrvnnger Der sker ndregnng af op- og nedskrvnnger, når der sker en objektv konstaterbar hændelse, som reslterer en ændrng kvaltet, kapactet eller fremtdg økonomsk nytte af anlægsaktvet. Op- og nedskrvnngen af den bogførte værd skal være væsentlg. Afskrvnngernes størrelse Der foretages lneære afskrvnnger baseret på følgende vrderng af aktvernes forventede brgstder: Bygnnger Bygnnger anvendt tl admnstratve formål (rådhse mv.) år Bygnnger anvendt tl servceydelser (skoler, SFO, dagnstttoner, drætsanlæg mv.) år Dverse øvrge bygnnger (kosker, pavlloner, parkerngskældre mv.) 15 år Varebeholdnnger Varebeholdnnger ndregnes som omsætnngsaktver, hvs der sker væsentlge forskydnnger lagerstørrelsen, og lagerets værd overstger kr Varebeholdnnger, som overstger en værd på kr. 1 mo. på samme fnkton, vl dog altd blve ndregnet. Varelageret værdansættes tl kostprsen nklsv ndrekte prodktonsomkostnnger tl fremstllng af varerne. 6

9 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Tlgodehavender Tlgodehavender opgøres tl kostprs, hvlket sædvanlgvs svarer tl nomnel værd. Der foretages nedskrvnng tl mødegåelse af forventet tab tl nettorealsatonsværden. Egenkaptal Egenkaptalen opdeles følgende: Modpost for takstfnanserede aktver Modpost for selvejende nstttoners aktver Modpost for skattefnanserede aktver Reserve for opskrvnnger Balancekonto De fre førstnævnte kont anvendes som modkont relaton tl omkostnngsregstrerngerne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drft, anlæg og fnanserng samt eventelle drekte posternger på balancekontoen. Ferepengeforplgtgelser Der foretages beregnng og hensættelser af skyldge feredage og ferefrdage over for blandt andet fnktonærer. Ferepengeforplgtelsen beregnes som 12,5 % af den ferepengeberettgede løn optjent det forløbne kalenderår. Tjenestemandsforplgtgelser Pensonsforplgtelser over for medarbejdere er som dgangspnkt afdækket va pensonsforskrnger. Dette gælder dog kke altd eller fldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktarmæssg opgørelse af denne forplgtelse mndst hvert 5. år. I 2012 blev der foretaget en sådan opgørelse. Aktaropgørelsen af forplgtelsen er baseret på en pensonsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 % jf. Bdget- og regnskabssystemet for kommner. Indregnng resltatopgørelsen Følgende poster føres over resltatopgørelsen på mnmm fnktonsnvea. De steder, hvor regstrerng på omkostnngssted er atorseret (dagnstttoner, skolefrtdsordnnger og folkeskole), vl regstrerngerne ske på omkostnngssted: Afskrvnnger Forskydnnger varebeholdnnger Forskydnng ferepengeforplgtelser Forskydnng tjenestemandsforplgtelser Nedskrvnng tl mødegåelse af tab på tlgodehavender Ferefrdagene beregnes som 2,5 % af den ferepengeberettgede løn optjent det forløbne kalenderår. 7

10 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss 8

11 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Målopfølgnng 9

12 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng 10

13 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Målopfølgnng for de enkelte mål Involverng af cvlsamfndet Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Behovet for et Frvllghedsform skal afdækkes CBS er tovholder forbndelse med afdæknng af behovet for et Frvllghedsform. Fordsat at et Frvllghedsform ønskes etableret blandt cvlsamfndsaktører, opretter og servcerer Kommnen dette Form. Aktverng og brandng af frvllghedsnetværket TAG DEL Egedal Det er vedtaget, at der på nværende tdspnkt kke er behov for et frvllghedsform - dette kan dog tages op på et andet tdspnkt. Det er vedtaget, at der kke er behov for et frvllghedsform, dog kan pnktet tages op på et senere tdspnkt Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS vedlgeholder og dbygger TAG DEL -sbstet. Vedlgeholdelse og dbygnng af stet TAG DEL fortsætter, og bblotekerne overtager opgaven. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS får/har TAG DEL -ambassadører tl at synlggøre TAG DEL Egedal blandt medarbejdere og borgere. CBS er tovholder på to-tre events el. aktvteter hvor TAG DEL Egedal er hovedtema. For at drve TAG DEL fortsætter varetagelsen af denne opgave. Opgaven vl dog kke fremadrettet fremgå som et særsklt mål tl målopfølgnng. Opgaven fortsætter I 2014 havde CBS blandt andet Dgtal Post, IT Cafeen og Flygtnngenetværket. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CPK har gennem flere tltag bakket op om brandngen af TAG DEL Egedal. CSO opretter og følger op på mndst 10 dfordrnger på TAG DEL Egedal. For at bakke op om brandngen af "TAG DEL Egedal" har CPK løbende formdlet kendskabet tl ntatvet gennem nyhedsbrevet Kltr4U. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Sden janar 2014 har CSO oprettet alt 14 Udgfter afholdt af dfordrnger på platformen TAG DEL. 9 er nvolverede centres egne relateret tl dpaknngen af rammer Sndhedsstyrelsens forebyggelsespakker, 3 tl Sndhedspoltkken, 1 tl kommnkaton om sndhed og 1 tl Sndhedsteamet CTM nterer mnmm 2 dfordrnger på TAG DEL. CTM har afholdt affaldsdag 27. aprl 2014 og har 2. halvår 2014 været medarrangør kommnens dalogmøder. Der værksættes fortsat tre - fem nye emner tl frvllghed fra Egedal Kommne, Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS fortsætter gangværende emner fra CBS gør en særlg ndsats for at nkldere hjerneskadede borgere frvllge aktvteter. Bedstemorordnngen blev kke etableret, da der kke har været dbd og efterspørgsel på denne. De gangværende opgaver IT-korps, er overgået tl bblotekerne og drves drftsmæssgt herfra. Der drves n frvllghedsgrpper både på Skelhøj og Søvænget. Den særlge ndsats er gangsat, og drften kører og fortsætter fremadrettet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Kommnen vl fortsat drve en økonomsk plje tl nderstøttelse af prvate frvllge ntatver på natr- og mljøområdet. Pljen har 2014 modtaget 7 ansøgnng og der er bevllget mdler tl 4 projekter

14 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Kommnen vl nvolvere relevante forennger natrplejendsatsen. Der etableres et samarbejde mellem frvllge og hjemmeplejen. Der er lavet en Kltr og Frtdspoltk med nvolverng af cvlsamfndet. Kommnen har samarbejdet med Balsmosens Vennner, Ledøje Bylag, Hove Bylag, Slagslnde Kogræsserlag, Ledøje Fårelag og Æblevangen Grndejerforenng. Der har kke været ønske om samarbejde fra de frvllges sde, dog er der ved årets sltnng etableret et tlbd om Søndagskaffe menghedsrådene for solerede ensomme ældre borgere. For at nvolvere cvlsamfndet darbejdelsen af Kltr- og frtdspoltkker har der været afholdt borgermøder om Egedals vson. V har anvendt ngecampngvognen tl nvolverng, og nstallatonsknsten "Med og Skab" har stået forskellge steder kommnen. Der skabes hvert år mndst t gode hstorer om frvllghedstltag nden for Kommnens grænser Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CBS leverer to - tre af de gode hstorer tl det tværgående 1-årge mål. Der vl være foks på den gode hstore når pljen tl nderstøttelse af prvate ntatver på natr- og mljøområdet fordeles. CPK leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag CSO leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag CSD leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag. Promoverng af Egedals bydvklngsområder Frvllg fredag er afholdt og var en scces. Udgfter afholdt af IT Korpset og Flygtnnge-netværket var nvolverede centres egne blandt de gode hstorer. Natrens dag blev rammer. afholdt og mange var mødt op, også dette arrangement betragtes som en stor scces. Offentlggørelsen er en fast del af kravene tl bevllngen. Nyhedsbrevet Kltr4U og formmet TAG DEL Egedal er ndarbejdet som faste formdlngskanaler for gode hstorer og aktvteter. Alle 3 hstorer er leveret og der har været postve tlbagemeldnger fra borgere, der har fået øje på frvllge tltag, de kke kendte. Der er darbejdet en beskrvelse af, hvad den gode hstore kan være, som skoler, dagtlbd og klbber har taget dgangspnkt. Der ndkom tre gode hstorer om frvllghedstltag Der vl 2015 fortsat være foks på at få de gode hstorer, kke bare forhold tl frvllghedstltag, men også mere bredt. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 75% af erhvervslvet, der har kontakt med Egedal Kommne, har oplevet denne som hrtg, mødekommende og faglg korrekt. CBS skrer at erhvervs vrksomheder enten straks brnges kontakt med Erhvervskoordnatoren eller med relevant sagsbehandler/enhed. CPK har gdet erhvervslvet proaktvt. Evalerngen har vst, at alle henvendelser er blevet vderegvet og behandlet. Henvendelserne er blevet ekspederet hrtgt og mødekommende. Målet er opfyldt og afslttet. CPK har opnået en bedre dalog og et tættere samarbejde med erhvervslvet. Brgertlfredshedsndersøgelsen er gennemført, og vl blve analyseret forhold tl mlge forandrnger og forbedrnger af samarbejdet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer

15 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Kommnen nderstøtter ntatver fra erhvervslvets sde. Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der er etableret et håndværkerfællesskab omkrng energrenoverng af prvate bolger. Der skal ske en sammenkoblng mellem bolgselskaberne og de nge ældre. Der er skabt et håndværkerfællesskab omkrng energrenoverng af prvate bolger. De første håndværkere har fået plads på ddannelsen "Bedre bolg - besparelsen betaler". Der vl blve arbejdet vdere på at styrke ndsatsen yderlgere Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Der er darbejdet en strateg for en sammenkoblng mellem almene bolgselskaber, prvate nvestorer, de nge ældre og CSO. Der skal afholdes mnmm to events Egedal by. Poltsk er der beslttet en strateg, hvor kommnen skal nderstøtte, at der værksættes stdekredse reg af aftenskolerne og de almene bolgorgansatoner. Der er taget kontakt tl begge parter og strategen forventes værksat I 2014 er der ansat en koordnator af dbygnngen af kommnens bydvklngsområder, og dermed er der kommet overblk over mlghederne, hernder placerngsmlgheder for senorbofællesskaber. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. At CBS, bblotekerne samarbejde med Plan og Kltr, stller sg tl rådghed for dlån. Der har kke været efterspørgsel efter bblotekerne og Plan, Kltr og Erhvervs dlån. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CPK har stået for to events Egedal By. Der vl være en event forbndelse med ndvelsen af klmaprojekt Egedal by. CPK har stået for flere events Egedal By, Udgfter afholdt af hernder forbndelse med flytnng tl og nvolverede centres egne ndvelse af det nye rådhs. Forskønnelsen rammer. af området bag Føtex er dsat ndtl planlægnngen af området er kommet helt på plads. Lodsejerneforhandlngerne trækker d. Målet forventes gennemført Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSO deltager aktvt dsse events og promoverer det nye Sndhedscenter. CSO havde en event ved rejsegldet, der fk postve tlbagemeldnger fra borgerne. Åbent hs er afholdt andre rammer end v havde fordset, hvlket CSO har været en stor del af. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der skal være darbejdet en kommnkatons-strateg forhold tl kommnens bydvklngsområder nden dgangen af 1. kvartal Der skal være darbejdet en kommnkatonsstrateg forhold tl kommnens bydvklngsområder nden dgangen af 1. kvartal. Der er darbejdet og godkendt en kommnkatonsstrateg for kommnens bydvklngsområder. Der skal være darbejdet en dbdsstrateg for Egedal bydvklngsområder 1. halvdel af Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der skal være darbejdet en dbdsstrateg for Egedal bydvklngsområder 1. halvdel af Udbdsstrategen er darbejdet og blev vedtaget på Økonomdvalgsmødet den På baggrnd af strategen er der darbejdet et dbdsmaterale. Udarbejdelse af dbdsmaterale er blevet forsnket det de krav der sklle ndføres her, kke var klar endn. Udarbejdelse af dbdsmaterale er blevet dskdt tl 1. aprl Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 13

16 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Der skal et samarbejde med borgerne være darbejdet en byrmsplan 2014 (med lys og vand). Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der skal et samarbejde med borgerne være darbejdet en byrmsplan 2014 (med lys og vand). Snd Egedal Byrmsplanen er dsat tl marts Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Forberede Sndhedspoltk med bred borgernddragelse Foksemner afklares, foksgrpper nedsættes og foksgrppentervew gennemføres. Der afholdes et kck-off arrangement om Sndhed med bred deltagelse. Temaerne blev afklaret foråret Der blev valgt 6 sndhedstemaer, som løbet af efteråret blev grndgt drøftet 7 forskellge foksgrpper. Hver foksgrppe bestod af nteressenter med forskellge perspektver på temaerne (borgere, eksperter, forennger og medarbejdere kommnen). Foksgrppentervewene har reslteret et omfangsrgt datamaterale (mere end 80 sders referat samt forslag tl konkrete ntatver), som poltkformlerngen n kan tage dgangspnkt. Arrangement er afholdt. Ca. 160 borgere deltog Der ansættes en stdentermedhjælper med et særlgt foks på de kommnkatve opgaver relaton tl Snd Egedal og Sndhedspoltk. Stdentermedhjælper har varetaget koordnerng, kommnkaton, opdaterng af hjemmesde mm Mere sndhed for børn og nge med foks på kost og bevægelse CSD planlægger en fælles sndhedsfestval på børne og ngeområdet, som bredt nvolverer cvlsamfndet: Børn og nge, forældre, frvllge organsatoner, forennger, prvate frmaer, lokale meder m.v. Festvallen skal gennemføres Det analyseres hvad der skal tl for at ndføre grats morgenmad skolerne Egedal. Afklarng af mlgheder for en åben cafe/klb for de bedst fngerende dvklngshæmmede og psykatren. Det er beslttet, at sndhedsfestvalen skal være tværgående og gennemføres 2016 eller Planlægnngen dsættes derfor tl 2015/16. Årsagen tl at festvalen er dskdt er bl.a., at der 2015 gennemføres en større nnovatonsfestval, og det er kke hensgtsmæssgt med to store festvaler samme år. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Børne- og Skoledvalget har behandlet Udgfter afholdt af forslag tl gennemførsel af plotprojekt med nvolverede centres egne grats morgenmad på fre afdelnger fra rammer Udvalget var postvt stllet over for forslaget, men anbefalede at forslaget genoptages forbndelse med bdget Afklarngen vste, at beboerne på Egedal Udgfter afholdt af Kommnes Bo- og Aktvtetscenter nvolverede centres egne generelt vl knne proftere af etablerngen rammer. af frvllge organsatonen. Medarbejderne ser det som dels et tllæg tl beboernes lv, dels tl en mlghed for at brge af deres kompetencer relaton tl frvllge. Overordnet vrderes det, at frvllge kan tlføre organsatonen noget nyt. Arbejdet går nd 2015, hvor det sættes drft. 14

17 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mere vden om forebyggelse og sndhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med dgangspnkt forebyggelsespakkerne Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der nedsættes en tværgående taskforce tl dbredelse af forebyggelsespakkerne forhold tl borgerne og medarbejderne. Der er økonomsk råderm tl at anvende personaleressorcer tl projektkoordnerng samt gennemførelse af projekter. Forebyggelsespakkerne har 162 anbefalnger på grndnvea, 87 % af dsse er mplementeret. Enkelte gver kke menng at mplementere, da anbefalngen mplementeres på en anden vs. Alle Forebyggelsespakker er "dpakket" med en event og en artkel Lokalavsen. Bdgettet er brgt tl at frkøbe ressorcer Sndhedsteamet tl nderstøttelse af processer nder Snd Egedal. Opgaverne har bl.a. været relaton tl darbejdelsen af Sndhedspoltk og forbndelse med præsentaton af Sndhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med afsæt forebyggelsespakkerne skal Alle skoler, dagtlbd og klbber har brgerbestyrelserne dagtlbd og skoler formlere lokale darbejdet skrftlge handleplaner for prncpper og konkrete handleplaner for arbejdet med arbejdet med forebyggelsespakkerne: Mad hygejne, kost, seksel sndhed og moton/fyssk aktvtet og måltder (Kost), Fyssk Aktvtet, på den enkelte nsttton, afdelng og skole. Hygejne og Seksel Sndhed. I 2015 arbejder alle områder CSD vdere med forebyggelsespakkerne, det v har et mål om at alle områder CSD skal nå grndnveaet forebyggelsespakkerne. Udvklng af en koordneret sndhedsfremmende ndsats Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer V har bdt nd med dgtale løsnnger va Gs tl dvklngen af den sndhedsfremmende ndsats. Udvklng/optmerng af vores IT-nformatonsplatforme, der samler nfo om forebyggende tltag. Medarbejderne gør Egedal Kommne tl en sndere arbejdsplads Der er offentlggjort et stkort med flere løbe-, gå- og cykeltre på hjemmesden og rterne er lgeledes ndberettet tl det fællesoffentlge system "Frlftsgden". Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. IT-opgaven var større end først antaget og Udgfter afholdt af løsnngen har været længe ndervejs, det nvolverede centres egne redgerngen på dv. platforme har måttet rammer. afvente en større omlægnng og opdaterng af ydelserne på det forebyggende område. Det forventes, at alt er koordneret færdgt nden dgangen af febrar, hvor den ny kommnkatonsmedarbejder har gennemgået det samlede nformatonsmaterale. Kortlægnng, proflerng og formdlng af aktvteter som kan bdrage tl at gøre Egedal Kommne tl en sndere arbejdsplads. Målet er opfyldt for dem med adgang tl EgeNettet: Der er oprettet en Sndhedsordnng ste på EgeNettet, som løbende ajorføres. Dette meldes d va nyheder på EgeNettet eller Sndhedsordnngens nyhedsbrev. Desværre kan kn medarbejdere med adgang tl EgeNettet tlgå stet, medmndre der blver fremover en koblng va en Moble Ftness sndheds-app. Det ndebærer, at leder eller evt. arbejdsmljørepræsentant og tlldsrepræsentant fortsat må formdle aktvteterne tl medarbejdere den adgang tl Egenettet, eller dsse må skres adgang va en arbejdscompter. Endvdere er der oprettet flere rabatordnnger og skret et lnk tl andre relevante sder på Egenettet, hernder tl aktvteter ft. socal kaptal på Arbejdsmljø stet. Såfremt der beslttes tlsltnng tl Moble Ftness sndheds-app, vl dette ndgå / kobles tl stet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 15

18 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Hver arbejdsplads drøfter og besltter mndst et sndhedstltag, som medarbejderne på arbejdspladsen ønsker at arbejde med. Der værksættes nye rygeregler med totalt rygeforbd arbejdstden og på kommnale matrkler. Der darbejdes en kostpoltk for den nye kantne, med synlg proflerng (evt. smley-ordnng) af kostsammensætnngen de forskellge retter. Målet er opfyldt, hvad angår den centrale Udgfter afholdt af ndsats: Der er skabt enghed om, at nvolverede centres egne Sndhedstltag på de enkelte lokale rammer. arbejdspladser skal værksættes gennem de lokale MED-dvalg (Center-MED hvor dette dækker hele arbejdspladsen den decentrale enheder). Sndhedstltagene værksættes va et kort oplæg tl Lokal- MED med efterfølgende drøftelser blandt medarbejderne f.eks. på personalemøder. Tl nspraton for de lokale sndhedstltag er der darbejdet et dekatalog Sndhedsaktvteter på Egedal Kommnes arbejdspladser, nov (dgtal, som kan prntes). Den rammeansvarlge leder besltter rammerne for sndhedstltagene. Oplæg og dekatalog blver dsendt prmo 2015 tl alle Center-MED, lokal-med og Personalemøder med MED-stats. Ideer og kommentarer fra H-Med er ndarbejdet den endelge dgave. Målet er opfyldt: De nye rygeregler er trådt kraft 1. oktober Rygestopkrser blev afholdt 2014 og tlbydes fortsat Kostpoltk er darbejdet og vedtaget af kommnens H-MED den 29. oktober Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CPK har bdraget med forskellge ndslag. Der har kke, CPK, været foks på pasegymnastk Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CBS vl skre at så mange som mlg deltager DHL hvert år, og vl 2014 prøve at tage ntatv tl at v sammen med øvrg personale det nye rådhs, får skabt nogle løbehold. CBS vl have yderlgere foks på medarbejderes lvstl. CSO er tovholder for fre nye sndhedsevents. DHL er afslttet, der vl komme nye hold 2015 hvor v gen vl deltage det årlge DHL. CBS vl fortsat have frgtordnng for deres ansatte. Ydermere vl CBS opfordre deres ansatte tl at benytte det nye rådhs trænngscenter. Alle 4 events er afholdt med stor opbaknng fra borgerne og alle gentages med forbedrnger Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Medarbejderne deltager 'V cykler på arbejde' I agst blev der delt præmer d for flest kørte km, den gode hstore, flest antal kørte dage og en tlfældg dvalgt grppe. Præmen bestod af en fl. vn og Büllow lakrds tl hver deltager. Hvert hold bestod af 5 personer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 16

19 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Ung Egedal Der skal ske en screenng af dfordrngerne der ses for grppen af nge denfor job eller ddannelse Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg CSS tager ntatv tl at få kortlagt grppen af nge sammen med Jobcenter og CSD. CBS Bblotekerne, sammen med Jobcenter og CSS, skaber alternatvt projekt for nge, som vl være et menngsfyldt aktvtetstlbd. Projektet skal omhandle nge og bbloteker, med foks på mlgheder, demokrat, og fremtd. CSD kortlægger sammen med relevante parter den ekssterende vejlednngsndsats samt starter en dalog omkrng hvordan vejlednngsndsatsen kan styrkes/dbygges Egedal Kommne. CSD ndersøger mlgheden for at ndgå samarbejde med socalrådgverddannelsen, pædagogddannelsen, lærerddannelsen m.fl. om at stderende og/eller personale fngerer som frvllge mentorer for børn og nge Egedal Kommne. Det oprndelge dgangspnkt for Udgfter afholdt af kortlægnngen var: "Hvor mange nge er nvolverede centres egne socalseret?" Kortlægnngen sklle tage rammer. dgangspnkt allerede ekssterende data, der gav et ndblk nge, ngeadfærd og ngdomslvet Egedal. Kortlægnngen sklle være kvanttatv og tage dgangspnkt materale, som CSS havde adgang tl og knne trække vores n centre. Alle centre blev bedt om at trække data om nge Egedal peroden maj Det vste sg sværere end forventet for centrene at trække data. Det var ofte et omfangsrgt arbejde, og tden der sklle brges på at fnde data, matchede kke brgbarheden af data. Styregrppen for Ung Egedal beslttede derfor den 22.september 2014, at: "Der skal som dgangspnkt kke sættes gang et større/omfangsrgt dtræksarbejde". Endvdere at: "Kortlægnngen skal prmært bestå af rå dtrækstal - kke prosa og et større analysearbejde. Kortlægnngen skal fylde få sder". Kortlægnngen er afslttet. I alt fem centre har bdraget med data - JOB, CSD, CPK, CBS og CSS. CEI, CTM og CSO har kke relevante data om nge. CAS har været forhndret at levere data fra E-sndhed på grnd af IT-opsætnng. Kortlægnngen forelægges styregrppen den 19.febrar Det har kke været mlgt at fnde mplementere den oprndelge projektde. Men der er ndgået et samarbejde mellem bblotekerne og jobcenteret for få de nge nyttejobs på bbloteket. Bblotekerne har dfærdget flere eksempler på nyttejobs særlg tlpasset nge. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSS, Jobcenter og CSD har haft Udgfter afholdt af enslydende mål vedrørende Ungdommens nvolverede centres egne Uddannelse (UU). Derfor blev det jn rammer. beslttet af chefgrppen, at slå de tre UU mål sammen. Jobcenter blev tovholder på det fælles mål. CSD deltager n tværgående arbejdsgrppe om målet. Kortlægnng af mlg mentorordnng er Udgfter afholdt af gennemført. Den vser, at der allerede er nvolverede centres egne flere mentorordnnger, fx har Ung Egedal rammer. et samarbejde med Rotary og hos UUV har man en ordnng med det formål at gøre nge, den ngdomsddannelse, ddannelsesparate. Derfor er det beslttet kke, at starte yderlgere mentorordnnger op, da der er en god dæknng med de ekssterende ordnnger. 17

20 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Det skal skres, at flere nge den ddannelse starter på en erhvervskompetence-gvende ddannelse Indgå tætte samarbejder omkrng ngendsatsen på beskæftgelsesområdet med: Erhvervsskolerne: Der er blevet holdt Udgfter afholdt af møde med erhvervsskolerne, hvor de kom nvolverede centres egne med oplæg omkrng deres tlbd. rammer. Derdover deltager beskæftgelsesprojektet på relevante messer på erhvervsskolerne. Dette har gvet Jobcenteret større vden om erhvervsskolernes tlbd. Internt: Der er afholdt 2 møder med CSS om tværgående samarbejde. Der blver løbende holdt møder vedr. overleverng af de 17,5 årge fra CSS tl JC. Dette har skabt bedre relatoner tl bl.a. CSS og det tværgående samarbejde er forbedret. Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Benytte Mentorordnnger tl at støtte de nge. Skre samarbejde med de lokale vrksomheder, blandt andet gennem Rote 25 projektet. Screenng af nge ledges læse- og skrveevner med henblk på opkvalfcerng, med henblk på at de nge kan påbegynde en erhvervskompetencegvende ddannelse samt mndske frafaldet. Fortsat benytte ddannelsespålæg. CSS vl 2014 sammen med Jobcenteret og CSD og UU skærpe ndsatsen forhold tl de nge og ddannelse og beskæftgelse. V skal skabe en mlghed for gensdg nddragelse af og dalog med de nge Der er etableret et samarbejde med en ekstern mentor. Brgen af mentorordnngen har skabt progresson hos de nge, så de er kommet tættere på ddannelse/beskæftgelse. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der er foks på en tdlg ndsats. Der er Udgfter afholdt af blevet ansat en konslent, som arbejder nvolverede centres egne med jobåbnnger tl nge samt laver rammer. opsøgende vrksomhedsarbejde. Dette har reslteret, at der er skabt et bedre samarbejde med de lokale vrksomheder, og at Jobcenteret yder en bedre vrksomhedsservce. Der er ndgået en rammeaftale med VUC som månedlgt afholder læse-, skrve- og regnetests på Jobbroen. Der tlbydes lgeledes ndervsnng tl de borgere, der har behov for det. Der er hergennem dvklet en bedre screenngsmetode, hvorved de nge, der har brg for hjælp, nemmere kan blve spottet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Unge nder 30 år på ddannelsesydelse Udgfter afholdt af den en erhvervsddannelse får et nvolverede centres egne ddannelsespålæg. Va et samarbejde rammer. med UU spores de nge nd mod den rette ddannelse. Antallet af nge nder 30 år den en erhvervsddannelse på ddannelseshjælp er nedbragt Målet blev nedlagt maj Udgfter afholdt af JC, CSD og CSS havde hver sær nvolverede centres egne centermål, som handlede om UU. Alle tre rammer. mål handlede om at styrke/dbygge/ndgå tætte samarbejder/skærpe ndsatsen. Det blev vrderet hensgtsmæssgt at slå de tre mål sammen. JC er tovholder. CSD arbejder for mednddragelse og ndflydelse forhold tl aktvteterne de eksterne enheder for på den måde at nderstøtte større frvllghed, borgernddragelse og gennemsgtghed. Der er lavet en Kltr og Frtdspoltk med nvolverngen af nge. Arbejdsgrppen med repræsentanter fra Klb Egedal, Ung Egedal, bbloteker, mskskolen og CPK har darbejdet handlegde for mednddragelse og ndflydelse de eksterne enheder. Oplægget er godkendt af CSD ledelse. Handlegden og den vdere mplementerngsproces drøftes enhedernes bestyrelser og MED-dvalg første halvdel af Både de nge og de ældre er blevet nddraget darbejdelsen af Kltr og Frtdspoltkken va følgegrpper, borgermøder og Unge-campngvognen. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 18

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd

`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd `Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd H;=;H?D=;D @kd_ (&'& National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Udgivelsesdato: 23. jni 2010 Udgave, oplag: 1. dgave, 500 stk.

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Efficiensanalyse af danske sygehuse

Efficiensanalyse af danske sygehuse Syddansk Unverstet: Odense Agst, 2010 Insttt for Sndhedstjenesteforsknng Sndhedsøkonom Cand.oecon. Kanddatspecale 2010 Effcensanalyse af danske sygehse Effcency Analyss of Dansh Hosptals Kanddatspecalet

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

REFORM DREAMs multisektor-cge-model

REFORM DREAMs multisektor-cge-model REFORM DREAMs multsektor-cge-model Peter Stephensen Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Grane Høegh Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Peter Bache Fnansmnsteret DREAM Arbedspapr 2015:2 Aprl

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Sygefravær en fælles udfordring

Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær en fælles dfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jni 2008 Regeringen Indhold Forord 3 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem 5 Kapitel 2 Sygefravær skal

Læs mere

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte Søruten Start undesømosen Venstre ad Jægersborg llé øjre ad Søndersøvej Venstre ad Ved Kæret Venstre ad Enemarksvej øjre ad Væltegårdsvej Venstre ad Smakkegårdsvej øjre ad Gentoftegade øjre ad Dahlenstræde

Læs mere