DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S"

Transkript

1 / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, København V Tlf: Web: DS ^",åå,"'å (nltft(,ri Side 1 af 21

2 Årsrapprt T_ lt Indhldsfrtegnelse Side Fren ingsplysninger Administratr- g bestyrelsespåtegning Revisrs påtegning Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resu ltatpgørelse 9-1 ter LL-27 Side 2 af 21

3 Freningsplysninger Freningens navn Andelsbligfreningen gegade gegade O København. CVR.nr,: Bestyrelse Jan Sørensen, Frmand Anette Rasmussen Jacb Rss Thrkild Jensen Administratr Vest Administratinen A/S Vesterbrga de 12, 2.tv. 162 København V Tlf:3324 6L26 Web: Cnnie Thyb Revisin APS ørre Vldgade 2,L 1358 København K Side 3 af 21

4 Side 4 af 21 Administratr- g bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapprt fr Andelsbligfreningen Andelsbligfreningen gegade fr tiden 1, r.r Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A samt freni ngens vedtægter. Årsrapprten følger hvedprincipperne i "Vejledning m årsregnskaber fr andelsbligfreninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslven: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab fr din andelsbligfrening", rhvervs- g Selskabsstyrelsen, december 21' Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stiling pr. 3L samt af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1.1' '211. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af freningens finansielle stilling. Årsrapprten i ndsti I les ti I generalfrsa ml i ng ens gdkendelse. København, den Bestyrelsen Jan Sørensen, Frmand Anette Rasmussen lacb Rss Thrkild Jensen Administratr Vest Administratinen A/S Gdkendelse generalfrsa mli ng Vedtaget på generalfrsamlingen, den Sm dirigent

5 Den uafhængige revisrs påtegning Til medlemmerne i Andelsbligfreningen gegade Vi når revioeret årsregnskabet fr-andetso6tigfråningen gegade fr regnskab5f,;ef t.t2.;:OLI, mfattende anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter, Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslvens bestemmelser samt freningens vedtægter. Revisinen mfatter ikke budgettal, hvrfr vi ikke udtrykker ngen sikkerhed herm. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Andelsbligfreningens ledelså har ansvaret fr at udarbejde g aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslven. Dette ansvar mfatter udfrmning, implementering g prethldelse af interne kntrller, der er relevante fr at udarbejde g aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m fejlinfrmatinen skyld-s besvigelser eller fejl, samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis g udøvelse af regnskabsmæssige skøn, sm er rimelige efter mstændighederne. Revisrs ansvar fr den udføfte revisin Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på baggrund afvres revisin' Vi har udført vres revisin i verensstemmelse med danske revisinsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever p til etiske krav samt planlægger g udfører revisinen med henblik på at pnå høi grcd af sikkerhed fr, at årsregnskabet i kke indehlder væsentlig fejlinfrmatin. n revisin mfatter handlinger fr at pnå revisinsbevis fr de beløb g plysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risikån fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr interne kntrller, der er relevante fr andelsbligfreningens udarbejdelse g anægg-etse af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udfrme revisinshandlinger, dår er passende efter mstændighederne, men ikke med det frmål at udtrykke en knklusin m andelsbligfreningens interne kntrl. n revisin mfatter endvidere stillingtagen til, m den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, m de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentatin af årsregnska bet. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin, Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Knklusin Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr samt af resultatet af andelsbligfreningens aktiviteter fr regnstcaosåret i verensstemmelse med årsregnskabslven samt freningens vedtægter. København, " 2%-,/? Cnnie Thyb Revisin ApS Side 5 af 21

6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapprten fr Andelsbligfreningen gegade er aflagt i verensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A samt freningens vedtægter. Frmålet med årsrapprten er at give et retvisende billede af freningens aktiviteter fr regnskabsperiden, g vise, m den budgetterede g hs medlemmerne pkreevede bligafgift er tilstrækkelig' ndvidere er frmålet at give plysning m andelenes værdi, jf. lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber (andelsbligfreningslven), 5 6, stk' 5' Anvendt regnskabspraksis er uændret i frhld til tidligere år' Resultatpgørelse Opstillingsfrm Resultatpgørelsen er pstillet, så denne bedst viser freningens aktivitet i det frløbne regnskabsår' De i resultatpgørelsen anførte, ureviderede budgettal fr regnskabsåret er medtaget fr at vise afvigelser i frhld til realiserede tal, g dermed hvrvidt de pkraevede bligafgifter i henhld til budget har vaeret tilstraekkelige til at dække mkstningerne frbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Bligafgift g lejeindtægt vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen' Andre indtægter: Vaskeri, ventelistegebyrer m.v, indtægts_føres i takt med administratrs mdtagelse af plysninger åm indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis peridiseret fuldt ud i reg nskabsperiden, Omkstninger Omkstninger vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes i resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører reg nskabsperiden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender m'v' Finansielle mkstninger består af regnskabsperidens rentemkstninger g bidrag vedrørende priritetsgæld, samt renter af bankgæld. Skat af årets resultat ifuiu] ai"tr resultat mfatter aktuel skat af årets frventede skattepligtige indkmst' Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesm der ikke indregnes udskudt skåt vedrørende ejendmsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed' Frslag til resultatdispnering Under resultatdispneffiinjgsio"rtyrelsens frslag til dispnering af regnskabsperidens resultat, herunder eventuelle frslag m verførsel til "Andre reserver", f.eks. reservatin af beløb til dækning af fremtidige vedligehldelsesmkstninger på freningens ejendm. Frslag m verførsel af beløb til "Overført resultat m.v.,' er alene specificeret åf hensyn til at kunnl vurdere, hvrvidt den pkrævede bligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priritetsafdrag med fradrag af ikke likvide mkstninger (regnskabsmæssige afskrivninger m.v.). Side 6 af 21

7 Årsrapprt h Balancen Materielle anlægsaktiver Freningens ejendm værdiansættes til dagsværdien (Offentlig ejendmsvurdering) på balancedagen. Opskrivninger ifrhld til seneste indregning føres direkte på freningens egenkapital på en særskilt pskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det mfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvr dagsværdien er lavere end den histriske kstpris, nedskrives ejendmmen til denne lavere værdi, Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i pskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatpgørelsen. Der afskrives ikke på freningens ejendm. Freningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kstpris på anskaffelsestidspunktet, g der fretages derefter afskrivning baseret på aktivernes frventede brugstid efter følgende principper: Driftsmateriel 1 år Tilgdehavender Tilgdehavenderværdiansættes til nminel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab, genkapital Under freningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Der føres en separat knt fr pskrivningshenlæggelsen vedrørende pskrivning af freningens ejendm til dagsværdi ("Reserve fr pskrivning af freningens ejendm"). "Overført resultat m.v." indehlder akkumuleret resultat, samt resterende verførsel af årets resultat. Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligehldelse samt reservatin til imødegåelse af værdifrringelse af freningens ejendm, kursreguleringer m.v. i verensstemmelse med generalfrsamlingsbeslutning, I henhld til vedtægternes $ 17 indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Priritetsgæld Priritetsgæld indregnes ved låneptagelsen til kstpris, svarende til det mdtagne prvenu efter fradrag af afhldte transaktinsmkstnin ger. Øv rige gældsfrpl i gti gelser Øv rige gældsfrpl i gti g elser værd iansættes ti I nm i nel værdi. Øvrtge nter øgletal De i nte 22 anførte nøgletal har til frmål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag fr at analysere freningens øknmiske situatin samt sammenligne freningens øknmiske situatin med andre freningers øknmiske frhld Andelsværdi Bestyrelsens frslag til andelsværdi fremgår af nte 22. Andelsvaerdien pgøres i henhld til andelsbligfreningslven samt vedtægternes Vedtægterne bestemmer desuden i!7, at selvm der lvligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalfrsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Side 7 af 21

8 Resultatpgørelse fr periden O1.O Regnskab Brilget ic.j rcr. iji-:rci) I Opkrævet freningen ,932 2 Andre indtægter fndtægter i alt 7r L6 3 jendmmens mkstninger t) 4 Vedligehldelse ,44 5 Freni n gsmkstn i nger Administratinsmkstninger ii Øvrige mkstninger r,3 I Afskrivninger Omkstninger i alt 2.s Ost' Resultat af primær drift I Finansielle indtægter 3.4L7 2 1 Finansielle udgifter r t 1 Resultat før skat Skat 2. Årets resultat Afdrag på priritetsgæld Regnskabsmæssige afskrivninger Overført restandel af årets resultat Dispneret i alt , Side 8 af 21

9 Balance pr tte Aktiver Regnskab L2 13 L4 18 L4 15 jendmmen Andre anlæg rende Materielle anlægsaktiver Anlægsaktaver Debitrer (samleknt) Fraflytter (samleknt) Varmeregnskab Andre til Tilgdehavender Likvide behldni Likvide behldninger Omsætningsaktiver Aktiver t s6.711 Side 9 af 21

10 Årsrapprt Balance Pr te Passiver Regnskab Andelsindskud Reserve fr pskrivning af freningens ejendm Overført resultat m.v. genkapital før Andre reserver 16 genkapital t7.27t '-.534 t7 Øvrie hensættelser Hensatte frpligtigelser Priritetsgæld Langfristede gældsfrpligtigelser 3.r79.6sO Depsita (samleknt) Frudbetalt leje (samleknt) Kreditrer (sam leknt) 19 Anden æld Krtf ristede gældsfrpl i gti gel ser Gældsfrpligtigelser Passiver , ss Oplysninger m evt. frpligtigelser 21 Andelsværdiberegning 2t Frdeling af andelsværdien 22 øgletal Side 1 af 21

11 ter Resu ltatpgørelse te Opkr:evet freningen Bligafgift andele - blig ter - Regnskab F,r rcei {c'1 rr'r,'ide rc'r) c) 32 I l.i.r.lt) ^932 Andre indtægter Ventelistegebyr Vaskeri Bredbånd ind ter , :l r5. 1-:i f'.}.,'i,s jendmmens m kstninger Vicevært. løn Vicevært, mk. (reng,art., værktøj, arb.tøj, tlf.) Viceværtservice Rengøri ng Snerydning g saltning Gårdlaug jendmsskat Vand I Bredbånd Vaskeriet Frsikring, ejendm ( bygningsbrand) Frsikri ng, arbejdsskade ie eiendmsmkstnin I alt 27.O It]. ti s s , O Side 11 af 21

12 ter Resultatpgørelse te Regnskab Budgel (e i levideret ) 4 Vedligehldelse Løbende vedligehldelse: Tømrer/ snedker Murer WS/Blikkenslager l installatør Maler Låseservice Gartner/fællesareal vedl. Varmeanlæg Vaskeri Dørtelefn Div. materialer Arbejdsweekender Øv rige Ved I i g ehldel sesm kstn i n ger Genpretning g renvering: t s i) Freningsmkstninger Bestyrelsemøder m.v Generalfrsamling, bebermøder m.v Sciale arrangementer Gdtg. kntrhld & telefn, bestyrelse Kntrartikler mv. ie f smkstni 2.Ot4 2.r24 2.O O , Administratinsmkstninger m.v. jendmsad ministratin Varme-/Vandregnskab Lønbehandling Regnskabspstilling Revisr Tagprjekt neriknsulent I alt s s s r,4. L23.44L Side 12 af 21

13 Årsrapprt /_ l:t- ter Resu ltatfgørelse Øvrige mkstninger Fragt/transprt Prt/kpiering Småanskaffelser Gebyrer m.v Primregulering vedr. tidl. administratr Øredifference I alt 361 s Afskrivninger Afskrivniner, driftmidler I alt Finansielle indtægter Renteindtægter, bank i alt Finansielle udgifter Rentemk., incl.. bidrag, realkreditlån 1 Rentemk,, incl.. bidrag, realkreditlån 2 Rentemk,, incl.. bidrag, realkreditlån 3 Rentemkstninger, mellemregning m/ VA Rentem kstni n ger, øv rige Realiserede kurstab bligatiner Priritetslånmkstni n ger Øvrie finansielle mkstn 2r.2L i alt Skat Skat vedr. årets resultat Side 13 af 2L

14 te Årsrapprt ter Balance { '7 *"en"t"uffi 12 jendmmen jendmmen: jendmmens anskaffelsessum Akk, kstpris pr OOO af.75. Akk. pskrivnanger pr O OOO jendmmen Pr' 31.12'2O Oplysninger m vurdering af ejendm Freningens ejendm er vurderet ud fra den ffentlige vurdering pr til kr. 2.1' Det må antages, at den ffentlige ejendmsvurdering er følsm ver fr renteudsving. 13 Andre anlæg Driftsmidler: s Akk. anskaffelsessum pr. 31' Driftsmidler afskrivninger Prim Driftsmidler årets afskrivni Akk. afskrivninger pr. 3L.L2.2OLL Driftsmidler pr, 31'12.2O A ?9.37fJ Andre anlæg pr' O11 Andre tilgdehavender pr O11 15 LikvideBehldninger rdea OLO228 rdea a33 Kassebehldning Rente indest. pct. p.a.,5/,7/,/ Rente gæld pct. p.a. 2 OO/,,Q/,/,% L Likvide Behldninger pr' O Side 14 af 21

15 I ti cls -9t tr,- (u '! ul $ lr ab \i tr) r'. Lr) r.! OO OO OO [n rn c!ry J i-{ I cf) d I rt cl 4 r\.! I $g 's s g ',A å=.p b' åsågåå g: i.i;f \d tn rl OO Lr)Lr).l c! i{h $ tn tf) ry r-l c'! rn t-'{ I ri ts j e; LI O-, > d F g5 g 5 L'T OJ \f, \ Ot t+ OO OO lr)lf} \c! a.i I C) t \a! d ld + t\ ]n ri I ln t\ gt c.l r/l 14 OJ! v) G L I J tr OJ g ut åp! <.= $ 14 rn $ t+ rl c) ry!+ ; j. (It a eå t 'tr. sv tcc) ga,'f l= F.rhU b'5å rz g 'Pi ;9r 3i P - r!2..o ey LLdl./) >>el bbe 33 {J CJ - J e e d d< { ul ui $ fri (fl 'i L ct g l,) t

16 rh ID v r! $ rf, l!4 r; $ gl + C'r r,i å.et ltut! #fi! trtr tl d g, tr! i' z9 c) u) ( H r; rj) ' t\ i r; r i t\ d; u) I t\ fri åg* l,lu J O.:r = c ;'I.96 tt tr)ot m cd (!$ lf' rf) ^i ut $ I\ ct t\!n L bp.a t d dc) t \cld O!-l c'{ r{ r'l ri Fi c.i c ( p tn p{ lt c r.r' li' Ol c (' c(i' ccj '. -cj 65. t.l.l (tj L L C'l *r L. ru ) pj P (u(u - fg - Jl C O J d(l ci X v- drj) u;. ( O- rft cd5 ir t ^j (!: l b clc i O > -O u' Q) u! dr aj P) =!. iu (u- (J L c O cj j datd t,l fi (Vl 'j cl g gl th # L "

17 Årsraprt /_ t-1- ter te Regnskab 18 Varmeregnskab A,/C varme indb. Afhldte A/C varmemk. til Fj.varme/Olie nskab Varmeregnskab pr I r Anden gæld Skyldig mkstninget øvrige Skyldig regnskabspstilling Skyldig selskabsskat Skyldig feriepenge Skyldig AMBI Skyldig A-skat Mellemregning Vest Administratinen Skyldig revisin Skyldige mkstninger pr Anden gæld pr Side 17 af 21

18 Årsraprt {T z Oplysninger m evt. frpligtigelser Garantistillelse Freningen har stillet følgende garantier : Lejlighed - navn Lejlighed 3 Lejlighed 1 Lejlighed 11 Lejlighed 2 Beløb 5, I alt t Sikkerhedsstillelser I ejendmmen matr.454b, udenbys Klædeb Kvarter, Københavner tinglyst ejerpantebrev kr, 4.5., sm er ubehæftede ventualfrpligtigelser Landsskatteretten g Østre Landsret har afsagt kendelse/dm m, at andelsbligfreninger skal beskattes ved phør af erhvervsmæssig virksmhed. Ophørsbeskatningen vil efter kendelsens rdlyd mfatte avancen på samtlige de lejemål andelsbligfreningen har slgt efter den 18. maj Pr. statusdagen har freningen 1 uslgte lejemål g den erhvervsmæssige virksmhed består hermed frtsat. Ophørsskatten pgøres først når den erhvervsmæssige virksmhed phører, det vil sige i det regnskabsår hver den sidste lejelejlighed eller erhvervslejemål afhændes, eller alternativt ved andelsbligfreningens phør. Freningen har ikke til hensigt at phøre med at være skattepligtig, idet andelsbligfreningen ikke agter at afhænde den sidste lejel ej I i g hed/erhvervslejemå1. Sm følger heraf, er der i årsrapprten ikke afsat beløb til dækning af en senere phørsskat på de lejligheder/erhvervslejemå, sm andelsbligfreningen har slgt fra g med den 19, maj Verserende retssager Der er ikke verserende retssager på ejendmmen Oplysninger m andelshavernes hæftelsesfrhld I henhld til vedtægternes g4, så hæfter medlemmerne alene med deres indskud fr frpligtigelser vedrørende freningen, Dg hæfter medlemmerne persnligt g slidarisk fr priritetsgæld g lån til pengeinstitutter i det mfang, kreditrerne har taget frbehld herm. Det kan plyses, at realkreditinstitutterne ikke har taget frbehld herm. Side 18 af 21

19 [- 2t Andelsværdiberegning t7 t7 Bestyrelsen freslår følgende værdiansættelse i henhld til andelsbliglvens 5 5, stk. 2, litra c g vedtægternes $ 17: Frdelbar genkapital (jf. nte 16) Krrektiner i henhld til andelsbliglven: Priritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Priritetsgæld, ku rsværd i 3.r Reulerin af priritetsæld ultim Reguleret genkapital t L Andelsværdien på statusdagen kan herefter pgøres således: Reguleret genkapital Andelsværdien frdeles efter areal r.265 Andelens værdi efter areal {3. -- Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalfrsamlingen den ) , Side 19 af 21

20 r{ O r.{ rl r{ F{ r{?i Fl t{ F{ Ft il tl t{ r{ t{ t{ r{ r'l Fl r{ ri d - T\ I\ I\ 1\ T\ T\ 1\ I\ ]\ T\ T\ h a{ r{dd.t nl (\lt\ 6 99 ur rn n!n!n rn! n n n ln n n n tn ln ln ut ul n ln ul I\ I\ T\ T\ I\ T\ I\ T\ T\ l.{ rf d u) c. h lu 3! It ui c, lu <)c) UJ F{ 6 tz G uj ro d I rf d ctl C'l u,t tr.9 tt L tt tr G gl.= t lt F tr gl rn Ln tn L Lf} tr) L lr} tn tn rt [ tn l.f} ln l/} lf) l ul Lr.) tr) Lf) tn lrt rn Ln t tn L lr} tn l.r).n [r) tf} lj) tn lr) L lr) tr) tn lf) ln Lr) u' *fi g : R F å fi s i{ii{{{ { -$ $ s \ r \ \ \ r \ ( \ ( \' $ + sf + t $ $ d' $ r+ t+ t{ rr r-l r{.'{!-l rt 14 ri H!-'l!-'l ri d i t H t-l t-l t{ r+ F{ O CJ CJ O O O O O OJ OJ O O O C) CJ C.' O CJ O O.} O' O OJ Q O DiO U O u r t tu ( (' t! (' f (' ( ( (! f ( gl ) ) ll l g) l gr gr t ') 't lgrr'rclrj ci c) c, J, J J cj J O O O O O O O aj )glcrlllgtttlcl)g))glclrctrgl r tl gr gr r ) ) ) ('r trl tlj LU tu tll lf, Lu tu lrj LLl LLt lu tlj Lu lu uj LIl tu LLl LIJ lu l.il tu llj -O r.{ ar) $ Jl) \O Or O!+ cfl $ d Cr! { LO \O O Or # rl rl rr d i ir!4 J H a\t a! jiedgdd jgd ggll lj r,,j jud r'] rj ggd zz z z z z z z z zz z z z z z z z z z z z z z r! t{ gl t F{

21 22 øgletal Frdeling af lejligheder Freningens lejlighedsfrdeling er sm følger pr '211 Bligtype Andelsbliger rhvervsandele Lejebliger, bebelse Lejebliger, erhverv Fri bl i ger, vicevært/andre Garager Klubværelser andet Antal 23 nheder i alt Areal (kvm) r.265 Beregnede nøgletal fr freningen: Offentlig ejendmsvurdering Valuarvurdering Anskaffelsessu m (kstpris) Gæl dsfrpl i gti gelser fratru kket msætn i n gsaktiver Freslået andelsværdi til frdeling Reserver uden fr andelsværdi Ttaler 2,1, 35, t Offentlig ejendmsvurdering Valuarvurdering Anskaffelsessum (kstpris) Gældsfrpl igtigelser fratrukket msætningsaktiver Freslået andelsværdi Reserver uden fr andelsværdi Bligafgift i gennemsnit pr. andelsblig-kvm Bligafgift i gennemsnit pr. erhvervsandelsblig-kvm Bligindtægt pr. udlejede blig-kvm rhvervslejei ndtægt pr. ud lejede erhvervs- kvm kr. pr. kvm andel Ttaler 4r Omkstninger m.v. i pct. af (mk, ialt + finansielle pster nett + afdrag): Ttaler Vedligehldelsesmkstninger 2.O47.47 Finansielle pster nett r2.984 Øvrige mkstninger 478.6t3 Afdrag kr. pr. kvm ttal kr./kvm 329 I pct. 75/ 4/ 78/ 3/ loo/ Bligafgift i pct, af samlede ejendmsindtægter 58/ Side 21 af 21

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere