Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af"

Transkript

1 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 5 Renteindtægter og forrentning pr. 31. december... 5 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 6 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 7 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 8 Servicedriftudgifter Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Fravær og sygefravær på centerniveau Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Anlægsoversigt pr Forbrug på lånefinansierede projekter pr Anlægsbemærkninger Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Finansiering af tillægsbevillinger Side 3

4 Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Budget Rest Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg % Budgetområde Miljø, Natur og Klima % Budgetområde Park og Vej % Kultur- og Turismeudvalget % Budgetområde Kulturen % Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg % Budgetområde Sundhedsfremme % Budgetområde 411 Idræt og Fritid % Børne- og Uddannelsesudvalget % Budgetområde Forebyggelse % Budgetområde 513 Folke- og specialskoler % Budgetområde 514 UU Øresund % Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver % Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen % Budgetområde 517 Udsatte børn % Socialudvalget % Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap % Budgetområde 619 Omsorg og Ældre % Budgetområde Anden social service % Budgetområde Sundhed % Beskæftigelsesudvalg % Budgetområde Beskæftigelse % Økonomiudvalget % Budgetområde 808 Lystbådehavne % Budgetområde 823 Erhverv % Budgetområde 824 Puljer % Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb % Budgetområde 826 Administration og Planlægning % Budgetområde 827 Redningsberedskabet % Drift inkl. refusion % se side Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Renter Afdrag Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering * Plus = udgift. Minus = indtægt ** Det skal bemærkes, at det angivene forbrug pr. 31. december ikke er lig det endelige regnskabsresultat, da der stadig kan bogføringer for i supplementsperioden. Side 4

5 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 226,6 mio. kr. ultimo december og været jævnt stigende igennem. I den økonomiske politik for Helsingør Kommune er der fastsat et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning på 200 mio. kr. ved udgangen af 2018, hvilket altså allerede er nået (Bogføringen for var dog endnu ikke afsluttet ved redaktionens afslutning, dvs. daglig opgørelse for 31/12 foreligger endnu ikke). Den faktiske dagligt opgjorte likviditet har den sidste halvdel af året ligget over det forventede, hvilket tyder på et mindreforbrug ift. det terede. Likviditeten stiger i starten af året og igen i midten af året pga. de halvårlige betalinger af grundskyld. De månedlige udsving skyldes primært lønudbetalinger, refusioner og den månedlige udbetaling fra staten af skat og tilskud/udligning. Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2013 til 31. januar Renteindtægter og forrentning pr. 31. december 2013 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) Udlånsrente* 0,31 % 0,30 % - Indlånsrente** 1,07 % 0,98 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj ,3 % ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio. kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio. kr (0,98 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten fra 1. januar til 31. oktober ) Side 5

6 Oprindeligt Overført fra 2013 til Budgetrevision 30/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til Skøn for overførsel fra til 2015 Korrigeret Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // November - December Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, (1.000 kr.) Kassebeholdning, primo Forventet kassepåvirkning * Kassepåvirkning Skøn for kassebeholdning, ultimo * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelige for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2013 til, virkningen af de to årlige revisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste revision. Forventet kassepåvirkning (1.000 kr.) Indtægter Drift Renter Anlæg Låneoptag Låneafdrag Balanceforskydninger Pulje til servicedrift Øvrigt Jordsalg Forventet kassepåvirkning * * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 6

7 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 Miljø, natur og klima Budgetområde 204 Park og Vej Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kulturen Kultur- og Turismeudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme 0 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde UU Øresund Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde Sundhed Socialudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde Lystbådehavne Budgetområde Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Udenfor område Øvrigt Udenfor område i alt Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr i alt kr kr kr kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 7

8 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts. I er befolkningstallet ikke opgjort i marts måned. Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Befolkningsprognosen fra marts forudsagde en negativ nettotilvækst på 57 borgere fra til Den faktiske udvikling blev imidlertid en positiv nettotilvækst på 235 borger. Bevægelser i befolkningstallet 2010 År kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo Side 8

9 Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Personer Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2004 (59,0 %), i dag i (54,4 %) og prognoseår 2024 (53,7 %). 1. januar december 1. januar år 59% år 54% år 54% 0-19 år 25% 65+ år 16% 0-19 år 24% 65+ år 22% 0-19 år 20% 65+ år 26% Side 9

10 Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra tet TMK KTU SIF BU SU BEU ØK I alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug vedr. servicedrift. Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr Korrigeret til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr Rest TMK KTU SIF BU SU BEU ØK** I alt * Plus = udgift. Minus = indtægt ** ØK s indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio.kr. Side 10

11 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets område Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 Miljø, natur og klima - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt ,1% 204 Park og Vej - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Park og Vej i alt ,4% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt ,9% * Plus = udgift. Minus = indtægt Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets område Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,2% Kulturudvalget i alt ,2% * Plus = udgift. Minus = indtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt ,8% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,2% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt ,3% Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Forebyggelse i alt ,4% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,6% 514 UU Øresund - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,6% UU Øresund i alt ,9% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,9% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,2% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede ,7% Udsatte Børn i alt ,9% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt ,9% * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 12

13 Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 4-27 Vuggestuer 44-4 Børnehaver Integrerede institutioner 0-2 år årige 266 eller 3-5 år årige 400 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn 0-2 år år 0 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år år 4 Specialinstitution 0-2 år år år Privatinstitutioner 3-5 år 217 Andre kommuners institutioner 6+ år år år år 44 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 13

14 Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 14

15 Antal børn i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose 3-5 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose 6-9 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose Side 15

16 Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,1% Psykiatri og Handicap i alt ,3% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,0% Omsorg og Ældre i alt ,1% 620 Anden Social Service - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede ,1% Anden Social Service i alt ,9% 621 Sundhed - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede ,1% Sundhed i alt ,2% Socialudvalget i alt ,6% * Plus = udgift. Minus = indtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

17 Forbrug i kr. Somatik Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Psykiatri Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Sygesikring Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 17

18 Forbrug i kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før.. Side 18

19 Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Boligydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Side 19

20 Antal personer Førtidspensionister Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 20

21 Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede ,5% Beskæftigelse i alt ,7% Beskæftigelsesudvalget i alt ,7% * Plus = udgift. Minus = indtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra. Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 2010, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar skal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 30 år, samt unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 30 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Offentliggørelsen af nye tal på Jobindsats.dk er pt. noget forsinket. Seneste tal vedr. kontanthjælpsmodtagere m.m. er derfor tal for juli måned. Side 21

22 Antal personer Personer på overførselsindkomst Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Uddannelsesparate Aktivitetsparate Side 22

23 Forsikrede ledige fordelt på alder Over 30 år Under 30 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner *De forsikrede ledige A-dagpenge overgik først til kommunen fra 1. januar 2011 Antal personer Ledighedsydelse Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 2012 til 2013 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 23

24 Antal sager Sygedagpenge >52 uger <5 ->52 uger Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Tal for antallet af sygedagpengesager for resten af er forsinket pga. tekniske udfordringer. De vil være med i næste udgave af Økonomisk Nyhedsbrev. Antal personer Revalidering og forrevalidering Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Produktionsskolen Kilde: Erhvervsskolen Side 24

25 Antal personer Flexjob Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 25

26 Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 808 Lystbådehavne - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt ,3% 823 Erhverv - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt ,9% 824 Puljer - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Puljer i alt ,0% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede ,7% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,4% 826 Administration - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,7% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,6% Økonomiudvalget i alt ,1% * Plus = udgift. Minus = indtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i kr. Forbrug Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugspr. procent Rammestyrede udgifter i alt ,4% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt ,6% I ALT ,3% * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 26

27 Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar december for hhv og på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. HELSINGØR KOMMUNE FRAVÆR (md. 1-12) Center for Borgerservice, it og digitalisering Fraværsdage Heraf fravær fordelt på typer Fravær Nedsat (md. 1-12) Sygefraværsdage Familiepolitikdage tjenestedage i pct. Sygefravær (md. 1-12) i pct. Fravær 2013 (md. 1-12) i pct. Sygefravær 2013 (md. 1-12) i pct ,2% 4,1% 6,0% 4,1% Center for Dagtilbud og Skoler ,6% 6,8% 8,7% 5,8% Center for Job og Uddannelse ,3% 2,8% 5,6% 3,7% Center for Sundhed og Omsorg ,9% 6,0% 8,8% 6,4% Center for Børn, Unge og Familier ,3% 4,9% 7,1% 4,5% Center for Særlig Social Indsats ,3% 4,3% 5,8% 4,1% Center for Teknik, Miljø og Klima ,5% 3,4% 4,8% 3,8% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Erhverv Politik og Organisation ,2% 3,9% 5,8% 4,0% ,5% 3,1% 5,7% 2,7% Center for Økonomi og Styring ,1% 3,5% 6,2% 2,6% Center for Ejendomme ,2% 3,5% 5,7% 4,8% TOTAL ,1% 5,6% 7,8% 5,3% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten, udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Fremover vil sygefraværet bliver opdelt på områdeniveau. Side 27

28 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Overførsler & tillægsbevillinger dec nov okt Opr. Budget Korr. Budget '10 sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '10 Overf.& tillægsb Opr. Budget Korr. Budget '11 dec nov okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Opr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul maj jan Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 dec okt sep aug jun/jul maj mar feb jan Forbrug '13 Opr. Budget Korr. Budget '14 dec okt aug jun/jul apr Forbrug '14 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede (oprindeligt + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt opgjort til 150 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr ,789 mio. kr. Forbruget i januar og februar var på 2,393 mio. kr., hvilket er for småt til at vises i grafen. Side 28

29 Anlægsoversigt pr Teknisk udvalg i kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Udskiftning af vejbelysning 1.364, , , , , , , ,656 Shared spaceløsning - Havnegade 2.784, , , , , , , , ,252 Sikring af skoleveje-rammebeløb 584, , , , , , , ,098 Cyklisthandlingsplan , , , , , , ,000-26, , ,132 Statstilskud , , , , , , ,000 26, , ,800 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 1.139, , , , , , , ,127 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 216, , ,000 3, , ,000 3,232 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk ,610 0, , ,000-0,610 0,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet , , ,000 0, , ,000 0,000 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 664, , , , , , , ,322 Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.- oprydning 121,672 15, , , , , , ,512 Udv. af vejnet - modulvogntog 169, , , , , , , ,654 Parkeringsplads i Hornbæk 339, , ,000-39, , ,000-39,915 Trafiksikkerhedsby ,000 0, , , , , ,000 Havnegade etape 2, 1. del 11,488 11, , , , , ,512 Teknik-, Miljø- og Klimaudv , , , , , , , , , ,782 Kulturudvalget 309 Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 0,000 0, , , , , ,000 Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion 50, , , ,000 7, , ,000 7,995 Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek 0,000 0, , , , , ,000 Skulptur ved Kulturværftet 1.742, , , , , , ,071 Indtægt fra fonde , , , , , , ,000 Renovering af spisehus, Flynderupg. 149, , ,000 0, , ,000 0,132 Renov. af Helg. Camping og vandrehj. 10,228 10, , , , , ,772 Kultur og Turismeudvalget 50, , , , ,828 0, , , , ,828 Tillægsbev. Korr. Rest Side 29

30 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Sundhed, Idræts- og Fritidsudv. 411 Idræt og Fritid Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Renovering atletikstadion, Rønnebær , , , , ,356 81,000 81, ,311 Sundhed, Idræts- og Fritidsudv , , , , ,356 0,000 81,000 0,000 81, ,311 Børne- og Uddannelsesudv. 513 Skoler Dialogportalen 2.249, , ,000 1, , ,000 1,000 Fremtidens folkeskole, computere 4.079, , ,000 0, , ,000 0,389 Opgradering af skolernes IT-netværk 511, , , , , , ,035 Tillægsbev. Korr. Rest 515 Dagpleje og Daginstitutioner Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 4934,932 0, , , , , , ,000 Børne- og Uddannelsesudv , , , , , , , , , ,424 Socialudvalget 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 0,000 0, , , ,000 0,000 0, Sundhed og Omsorg Intelligente investeringer 2.252, , , , , , , ,205 Socialudvalget 2.252, , , , , , , , , ,205 Økonomiudvalget 808 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arb. L 1.954, , , , , , ,188 Renoveringspl. Nordhaven fase 2&3 L 8.739, , , , , , , ,935 Stormskader 2013-, Nordhavnen 990, , , , , , , Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse 8.543, , , , , , , , ,416 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 594, , , ,000 36, , , ,000 36,219 Byudvikling stationsnære omr. Esp , , , , , , , ,759 Skolen i bymidten , , , , , , , , , ,198 Bastionen - Skimmelsvamp 4.686,926 85, , ,000 95, , ,000 94,730 Side 30

31 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Margarethagårdenrenovering/ombygn , , , , , , , ,476 Energirenovering i kommunale ejd. L , , , , , , , , ,687 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stof , , , , , , ,608 Daginstitutionsområdet-kapacitetstilp ,524 59, , ,000 40, , , ,000 40,829 Spredt byfornyelse L 2.852, , , ,000 2, , ,000 3,242 Flytning, Børne- og Ungerådg.-Villa Fem 582,214 39, , ,000-40,209 62,000-62,000 0,000-39,995 Marienlyst slot - Restaurering, svamp ,517 28, , ,000 90, , , ,875 Fælles byggeri plejehj./daginstit. Hornb. 601,774 22, , ,000-28, , ,000 0,000-22,000 Omlægn. Af rørføring, Ålsgårde C ,526 0, , , , , , ,000 Børnehuset Vestergården-retablering 39,210 81, ,971 86,000-34, , ,000 47,000-34,761 Kommunens arkiv, Prøvestenen 122, , , , , , , , ,297 Halgulv Nordkysthallen 50, , , ,000-30, , ,000-30,880 Sætningsskader Allegade 4 167, , , , , , ,230 Istandsætt./pavillon, Nørrevej 97 47, , , ,000 21, , , ,000 21,858 Ombygn./renov. Servicebygn indgang 664, , ,000 71, , ,000 71,977 Værftshallerne, køb af kran og IT 467, , , ,000-23,166 93,000 93,000-23,166 Nyt trænings- og rehabiliteringscenter 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 Idrætsf/stadion Ndr.Strandvej/Gl.Helleb , , , , ,000 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 35,000 35, ,000 65, , , , ,000 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk. 800, , ,000 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstad. 500, , , , ,000 Automatisk brandalarm-villa Fem 290, , ,000 9, , ,000 9,191 Bymuseum, ny skorsten 57, , , , , , , , ,931 Flytning af billiardklub til Gefionsvej 1, , , ,000-48, , ,000-49,068 Fremtidens Folkeskole , , , , , , ,436 Børnehuset Krible Krable-ombygning 351, , ,000 48, , ,000 48,303 Mørdrup Idrætsanlæg- tilbyg./omkl , , , , , , ,847 Bygningstilpasning, Rådhuset 578, , , , , , ,197 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen 431, , , , , , ,756 Nye lokaler til Pusterummet 120, , , , , , ,040 Genopf. gymnastiksal, Mørdrup skole 154, , , , , , ,150 Nordvestskolen, ændring af vandland 250, , ,000 0, , ,000 0,000 Sikring af brugsvandsinstall. afslutning 2.400, , , , , , ,115 Tillægsbev. Korr. Rest Side 31

32 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. Rest Hellebæk skole - indeklima 948, , , , , , ,692 Multiparken - lydisolerende væg 121, , , , , , ,502 Etablering af dræn - Troldehøj 1.592, , , , , , ,960 Pilotprojekt - Rottebekæmpelse 34,299 34, , , , , ,701 Nyt køkken m.m. - Tusindfryd 125, , , , , , , kl. skolen-udskiftning vinduer 502, , , , , , ,637 Nordvestskolen, udskiftning tage 954, , , , , , ,576 Bøgehøjgård-sikring af tag/kld 223, , , , , , ,700 Rådhuset-renov. af vindur 400, , , , ,000 Toldkammeret tagrender/nedløb 190, , , , , , ,921 Elværk. Udbedring sætningsskade 431, , ,000 68, , ,000 68,115 Kvindekrisec. Røntofte-renov 526, , , , , , ,479 Reetablering af 4. Tangvej- Margarethag. 0, , , , , ,000 Skolen ved Kongevej - vinduer 118, , , , , , ,300 Staldbygning-Flynderupgård 286, , , , , , ,130 Opgradering af CTS-anlæg 140, , , , , , ,000 Nyt plejehjem i Hornbæk 2.000, , ,000 Bofællesskab Teglhuset 745, , , , ,000 Jordkøb 2.250, , , , , ,000 Jordsalg , , , , , ,000 Omkostninger ved køb og salg 209, , , , Administration og Planlægning Kulturværftet , , , , , , , ,879 Busterminal, Prøvestenen 9.001, , ,000 98,621 99,000 99,000 99,000 Tilskud fra Trafikstyrelsen , , ,000 2,940 0,000 0,000 Nyt Centerområde, Prøvestenen , , , , , , , ,411 Kulturhavn Kronborg , , , , , , , ,335 Tilskud , , , , , , , Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd 383, , ,000 43, , ,000 43,190 Økonomiudvalget , , , , , , , , , ,084 Side 32

33 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. Rest Anlægsudgifter i alt - netto , , , , , , , , , ,012 Anlægsudgifter i alt , , , , , ,812 Anlægsindtægter i alt , , , , , ,800 Anlæg i alt , , , , , ,012 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 17,8 mio. kr. pr. 31. december Side 33

34 Forbrug på lånefinansierede projekter pr Regnskabsår Korrigeret Forbrug pr Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavn Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Energirenovering i Kommunale Ejendomme Spredt Byfornyelse - overførsel fra Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat Forventet låneopt. (vedt. ) + Overf. Fra Budgetrevision pr Energirenovering i kommunale ejendomme - nedskrivning Budgetrevision pr Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og I alt forbrug på lånefinansieret område * Plus = udgift. Minus = indtægt Hjemtaget lån kr. I alt pr kr. Side 34

35 Anlægsbemærkninger Center for Ejendomme og Bygningsforbedringer Sikring af brugsvandsinstallationer Merforbrug på kr. pr , svarende til 50,0% af den samlede anlægsbevilling. Merforbruget skyldes, at sikringen af brugsvandsinstallationerne er mere omfattende end først antaget og at prøvetagningerne er ret dyre. Merforbruget vil blive overført til 2015 som negativ bevilling, idet der bliver søgt om tillægsbevilling til projektet i februar måned Side 35

36 Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning Ramme - Busfremkommelighedsprojekter Tilskud fra Trafikstyrelsen Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur Forskellige stiforbindelser-masterplan Udskiftning af vejbelysning Sikring af skolevej - rammebeløb Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Nyanlæg/levetidsforl.arbejder, Nordhavnen Busterminal - Prøvestenen Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk) Parkeringsplads Hornbæk Center for Teknik og Miljø Vandskulptur på Hornbæk Torv Etabl. Af adgangskontrol, Kulturhavnen Nye boldbaner i Snekkersten Skulptur ved Kulturværftet Center for Kultur, Plan og Erhverv Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø Sammenbygn. Bh.Staget og Bh. Bøgen Center for Dagtilbud og Skoler Nyt hjælpemiddeldepot * Kronborg Ladegårdsvej Statstilskud Center for Omsorg og Ældre Kunststofbane - Hornbæk SFO Pyramiden - indeklima Forslag 1. Sammenlægning af Vg. Og Bh. Globus Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) Fremtidig SFO, Espergærde skole Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Plejehj. Strandhøj-ombygning af indgangsparti Oasen - Flytning til Villa Helle Planlagt vedligeholdelse Sikring af brugsvandsinstallationer PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdspladser Nedtagning af pavillon Prøvestenen Jordkøb Engholmvej 4, Hornbæk, tilbagekøb Køb af Støberivej Køb af Støberivej Køb af Energivej Erstatning - ekspropriation v/kongevejsudvidelsen Flytning af Børne- og Ungerådgivningen til Villa Fem Værftshallerne - køb af kraner og IT Flytning af billiardklub Ombygn./renov. af servicebygning m.m. Campingpladsen Halgulv Nordkysthallen Bymuseum, ny skorsten Børnehuset Krible Krable - ombygning Analyse-fælles byggeri plejehj./daginstitution, Hornbæk Nordvest skolen - ændring af vandland Center for Ejendomme Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv Center for Politik og Organisation * Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2,0 mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. For projekter under 2,0 mio. kr. skal regnskabet være udarbejdet senest den 15. maj. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 36

37 Tillægsbevillinger Drift kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt Park og Vej - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Stormskader BY Nye priser NPV BY Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetområde 208 i alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt KULTUR- og TURISMEUDVALGET Kultur - Rammestyret Overførsel af merforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Nye priser NPV BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt KULTURUDVALGET i alt SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme - Rammestyret -535 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 37

38 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Idræt og Fritid Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Afledt drift vedr. flytning af billardklub BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Frigivelse u kr Nordkysthallen Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt IDRÆTSUDVALGET i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Flytning af sfa organisationsændring Ikke rammestyret 0 Budgetområde 512 i alt Skoler - Rammestyret Fremtidens folkeskole - indkøb af computere, overført til anlæg 513 BY Fremtidens folkeskole - overført til anlæg 825 BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY omplacering af uddannelsesmidler BY Omplacering til ekstra rengøring af skoler BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt UU-Øresund - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Flytning af sfa organisationsændring Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 38

39 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Dagpleje og Daginstitutioner Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser u Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Etablering af vuggestue Tikøb Familiehus (overført til anlæg) BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret -133 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt Udsatte børn - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY Budgetrevision pr 30/4- BY Frigivelser u Budgetrevision pr 31/8- BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 618 i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 39

40 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Omsorg og Ældre Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Indsatser til opsøgning af seniorer BY ½ årsværk fysioteapeut BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel - Bøgehøjgård BY Eftergivelse af merforbrug Poppelgården og Bøgehøjgård BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Efterregulering af hjælpemiddelcentralens BY Budgetrevision pr 31/8- BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt Anden social service - Rammestyret -572 Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 31/8- BY Budgetområde 620 i alt Sundhed - Rammestyret Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Ikke rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug -575 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 621 i alt BY SOCIALUDVALGET i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse - Rammestyret 357 Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Budgetområde 722 i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 40

41 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -68 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 808 i alt Erhverv - Rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Omplacering af den sociale særtilskudspulje BY Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetområde 823 i alt Puljer - Rammestyret Louckautpulje - overført til anlæg, Fremtidens folkeskole BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY HR puljer - overført til anlæg, Nye lokaler Pusterummet, Prøvestenen BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY Omplacering af den sociale særtilskudspulje BY Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Renovering af Helsingør Campingplads (omplaceres fra anlæg) Ikke rammestyret Budgetrevision pr 31/8- BY Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret -581 Vedr. udlejning af Grønnehave Station BY Udgifter til syn og skønsmand ifm. BY Overførelse af mindreforbrug til dækning af anlægsprojekter BY Bygningstilpasning, Rådhuset - overført til anlæg 825 BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - overført til anlæg 825 BY Ekstra rengøring på skoler BY Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Nye priser NPV BY Tomgangshusleje, Løntoften 8 BY Ikke rammestyret 700 Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 825 i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 41

42 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Indsatser til opsøgning af seniorer BY Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY Omplacering af uddannelsesmidler BY Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet BY Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter BY Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI BY Fagkoordinator, SO BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Frigivelser u kr Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Rettelse til revisionen 31/8- BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet - Rammestyret 57 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 12 Kræftforebyggelse hos brandmænd 12 Budgetområde 827 i alt ØKONOMIUDVALGET i alt Udenfor område Etablering af NPV BY Lån til Hornbæk Havn BY Udenfor område i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt -614 Bevillingsændringer,udenfor områdei alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på områder i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 42

43 Tillægsbevillinger Anlæg kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Park- og vejområdet Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetrevision pr BY Havnegade etape 2, 1. del BY Cykelprojekter - Cykeltek BY Indtægt fra Region Hovedstadens Cykelpulje BY Budgetområde 309 i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY Skulptur ved Kulturværftet BY Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 309 i alt SUNDHED, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skoler Fremtidens folkeskole, indkøb af computere BY Opgradering af skolernes IT-netværk BY Budgetområde 309 i alt Dagpleje og Daginstitutioner Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2013 BY Bofællesskab Teglhuset Budgetområde 309 i alt Sundhed og Omsorg Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Stormskader 2013-, Nordhavnen BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 825 i alt Ejendomme og bygningsforbedring Bymuseum, ny skorsten BY Planlagt vedligehold BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Salg af areal ved Gefionscentret BY Børnehuset Krible Krable - ombygning BY Daginstitutionsområdet - kapacitetstilpasning BY Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsfaciliteter BY Fremtidens folkeskole BY Anlægsoverførsler fra 2013 BY Fremtidens folkeskole BY Bygningstilpasning, Rådhuset BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY Nyt trænings- og rahabiliteringscenter, overført til drift BY Ombygning af nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen BY Budgetrevision pr BY Skolen i Bymidten BY * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 43

44 Tillægsbevillinger Anlæg fortsat kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Salg af Pindemosegård, Klostermosevej 131 A-C BY Multiparken - lydisolerende bagvæg til scenen BY Etablering af dræn - Troldehøj BY Nyt køkken m.m. - Tusindfryd BY Pilotprojekt - Rottebekæmpelse BY klasses skolen - udskiftning af vinduer BY Nordvest skolen, udskiftning af flade tage BY Skolen i Bymidten BY Plejehjemmet Bøgehøjgård-sikring af tag og kælder BY Rådhuset - renovering af vinduer omkring Rådhustorvet BY Kvindekrisecenter Røntofte-renovering af annekset BY Toldkammeret-udskiftning af tagrender og nedløb BY Elværket - udbedring af sætningsskade BY Skolen ved Kongevej - udskiftning af vinduer BY Reetablering af 4. Tangvej- Margarethagården BY Ændring af staldbygning-flynderupgård BY Opgradering af CTS-anlæg - kommunens bygninger BY Hellebæk skole - indeklima BY Planlagt vedligehold - diverse malerarbejder, udvendig BY Analyse-fælles byggeri plejehj./daginstitution i Hornbæk BY Nyt plejehjem i Hornbæk BY Budgetrevision pr BY Salg af Grantoftegård, Esrumvej 155 BY Salg af grund, Engholmvej 22, Hornbæk BY Bofællesskab Teglhuset BY Salg af Grantoftegård, Esrumvej 155 BY Salg af Energivej 21, Helsingør BY Salg af Ørnholmvej 4, Snekkersten BY Budgetområde 825 i alt Administration og Planlægning Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 827 i alt Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd BY Budgetområde 827 i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Finansiering af tillægsbevillinger Side kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: Lånefinansiering Spredt byfornyelse BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Balanceforskydninger: Deponering Mørdrup Idrætsanlæg Finansforskydninger og finansiering i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Økonomisk Nyhedsbrev Side 48

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere