1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer"

Transkript

1 OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE Vedhæftede filer Byrådets beslutning_sag 10_13_09_2017.pdf Indhold-i-lokalplanen.pdf matrikelkort_sommerhusstatur.pdf Matrikler.pdf nærhed til by sommerhusomr.pdf Redegørelse for behovet for nye byvækstarealer.pdf Redegørelse for den turistmæssige og rekreative værdi.pdf Redegørelse for konsekvenser tilsendt grundejerne.pdf sommerhusområde_zone.zip Valgbog - Skæring Strand 2017_afstemning.pdf Break Break Ansøgningsvejledning Ansøgningsvejledning for overførsel af sommerhusområder til byzone 1. Kontaktoplysninger på ansøger CVR-nummer kommune Navn Aarhus Kommune Adresse Rådhuspladsen 2 Postnr By Aarhus C Telefon AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. Oktober :58 1

2 Kontaktperson Navn Afd. leder Anne Schmidt Andersen Telefon Oplysninger om det ansøgte areal Oplys stednavn på det areal, der ønskes overført til byzone Skæring Strand Ligger hele arealet i kystnærhedszonen? Har samtlige matrikler status af sommerhusområde? Ligger arealet i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone? Oplys navn på den by, som arealet ligger i tilknytning til Ja Ja Ja Skæring Oplys ejerlav og matrikelnummer på de matrikler, der søges overført til byzone Matrikelfortegnelse er vedlagt som bilag Oplys hvor mange m2 arealet udgør? Oplys nummeret på den/de kommuneplanrammer, som arealet er omfattet af? Er det ansøgte areal omfattet af et Natura2000- område(r)? Grænser det ansøgte areal op til et Natura2000- område(r)? Er arealet omfattet af et landsplandirektiv? 3. Afstemningsresultat RE, SO, SO, SO, SO SO, RE, RE, SO,280803RE SO, SO, RE, Nej Nej Nej Her indsættes oplysninger om afstemningsresultatet Har kommunalbestyrelsen forinden afstemningen forelagt grundejerne, redegørelser om konsekvenser, som en overførsel kan have for den enkelte grundejer? Ønsker mindst 3/4 af de berørte grundejere en overførsel til byzone? Ja Ja 4. Filer der skal vedhæftes AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. Oktober :58 2

3 Nedenstående bilag skal vedhæftes. Sæt flueben udfor bilaget, når dette er vedhæftet ansøgningen Et kort, der viser hele det ansøgte areal, hvor omridset af arealet er markeret med en rød streg (upload i pdfformat). En gis-fil, der viser det ansøgte areal. Et kort, der viser det ansøgte areal (markeret med en rød streg) og den byzoneby, som arealet ligger i tilknytning til. Byzonearealet skal markeres med en skravering, så det er muligt at se det underliggende kort (upload i pdfformat). En redegørelse for, at den turistmæssige og rekreative værdi for kommunens og nabokommunens indbyggere er af underordnet betydning. En redegørelse for, at de generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone er opfyldt. Kopi af redegørelsesmaterialet, vedr. de konsekvenser, som en overførsel kan have for den enkelte grundejer, som blev sendt til grundejerne forud for afstemningen. Ja Ja Ja Ja Ja Ja AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. Oktober :58 3

4 Sag 10: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 13. september 2017 Beslutningsforslag om ændring af Skæring Strand til byzone Venstres byrådsgruppe fremsender hermed et beslutningsforslag om ændring af Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone. Ved ændring af området til byzone med mulighed for nuværende ejere at bibeholde sommerhusstatus, til der sker ejerskifte sikres, at alle kan bevare den boligstatus, de reelt har i dag. Motivationen for forslaget om ændring af Skæring Strand fra Sommerhusområde til byzone, i henhold til Planlægningslovens kapitel 2 a 5 b stk. 1., er, at Skæring Strand de facto har været helårsbeboet siden slutningen af 1990erne. Derfor bor rigtig mange beboer ulovligt i dag, Venstre ønsker en lovliggørelse af hele sommerhusområdet. Skæring Strand blev etableret i 1930'erne, hvor området blev matrikuleret og erhvervet af borgere til beboelsesformål. I de første mange år som sommerbolig, men har igennem de seneste ca. 20 år totalt ændret karakter, og en overvejende del af matriklerne danner i dag base for mange familiers helårs- beboelse, heraf rigtig mange ganske almindelige børnefamilier, der får deres udkomme fra ganske almindelige jobs med heraf følgende tilsvarende indkomst. Af udvalgsreferater og embedsmandsskrivelser fra slutningen af 1990'erne fremgår det, at allerede dengang var Skæring Strand de facto et helårsbeboelsesområde. Ved ændring af området til byzone med mulighed for nuværende ejere at bibeholde sommerhus status, til der sker ejerskifte, sikres, at alle kan bevare den bolig status de reelt har i dag. Ved Skæring Strand er i dag under 5 procent af grundene reelt benyttet til ferieformål. Derfor er Skæring Strand ikke længere et ferieområde. En ændring af de 1100 parceller fra sommerhusområde til byzone samt en evt. forøgelse af grundskyld og ejendomsværdiskat med 50 pct. vil give et ekstra provenu til Aarhus Kommune i størrelsesordenen kr. om året. Dertil kommer, at der vil blive frigivet attraktive helårsgrunde til understøttelse af den vision, Aarhus Kommune har for udvikling af erhvervsliv m.v. frem til år 2030, hvilket vil kræve alternative bomuligheder for at tiltrække de rette investorer og medarbejdere. På vegne af Venstre Byrådsgruppe Gert Bjerregaard Politisk ordfører

5 Sagsfremstilling og bilag Forslag fra V om ændring af Skæring Strand til byzone Meningstilkendegivelse fra borgerer Udtalelse fra MTM Bilag: Henvendelse til Erhvervs- og vækstministeren. Bilag: Svar fra erhvervs- og vækstministeren Supplerende udtalelse fra MTM Byrådsdebat Udvalgserklæring Notat MTM Meningstilkendegivelse Foreningen Skæring Strandby Foretræde, Christian Ottosen, Ole Lauersen og Børge Nissen, repræsentanter for ejere på Skæring Strand Notat MTM Meningstilkendegivelse Anders Brødsgaard Notat MTM Bilag 1 til notat: Revideret Procesplan Bilag 2 til notat: Redegørelse udsendt til alle grundejere i Skæring Strand Bilag 3 til notat: Mulige afstemningsområder og udefra og ind-princippet Foretræde Foreningen Skæring Strandby Notat MTM Bilag 1 til notat: Det grønne træk og skolesti Bilag 2 til notat: Med 4 Optællings muligheder ved afstemning Bilag 3 til notat: Indhold i Lokalplan Notat MTM Bilag 1 til notat: Det grønne træk og skolesti Bilag 2 til notat: Afstemningsområder Bilag 3 til notat: Indhold i Lokalplan Bilag 4 til notat: Høringssvar Bilag 5 til notat: Tematisering, resumering og kommentering af indkomne høringssvar Sagsforløb Aarhus Byråds beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 17. juni Aarhus Byråds beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2015 om magistratsbehandling af forslaget. Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten Teknik og Miljøs beslutning Venstres byrådsgruppe har fremsendt beslutningsforslag til byrådet om ændring af Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone. Teknik og Miljø har rettet henvendelse til erhvervs- og vækstministeren om mulighederne herfor. Det fremgår af ministerens svar på henvendelsen, at det af de gældende regler i planloven følger, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder, og at de eksisterende skal fastholdes som sommerhusområder. Dette gælder dermed også for Skæring Strand. Ministeren oplyser samtidig, at regeringen vil liberalisere planloven, så kommunerne får mere frihed. Det gælder bl.a. i de kystnære områder. På baggrund af drøftelser, som ministeren i disse måneder har med landets kommuner, vil regeringen vurdere, hvordan planloven fremadrettet kan styrke væksten og udviklingen i hele Danmark.

6 De erfaringer, der er lokalt i forhold til planloven herunder ønsket om at omdanne et konkret sommerhusområde til byzone vil ministeren tage med i det videre arbejde. Regeringen har efterfølgende fremlagt et samlet udspil om Vækst og udvikling i hele Danmark. Det fremgår af udspillet, at regeringen vil give mulighed for udlæg af nye sommerhusområder, der fastlægges ved landsplandirektiv, på baggrund af dialog mellem staten og kommunerne. I udspillet er der ikke lagt op til, at der skal gives mulighed for at nedlægge eksisterende sommerhusområder og inddrage disse i byzone. Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund, at beslutningsforslaget fra Venstres byrådsgruppe afvises med henvisning til den gældende lovgivning på området. Hvis eventuelle senere ændringer i planloven muliggør en omdannelse af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone, kan forslaget eventuelt bringes op igen med henblik på en nærmere vurdering Borgmesterens Afdeling Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 30. november Magistratens beslutning Magistraten udsatte i mødet den 7. december 2015 sagen til juni 2016, med henblik på at afvente eventuelle initiativer fra regeringen Teknik og Miljøs beslutning I forlængelse af Teknik og Miljøs udtalelse af 15. november 2015 til forslaget fra Venstres byrådsgruppe om ændring af Skæring Strand til byzone kan det oplyses, at der mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 9. juni 2016 er indgået aftale om Danmark i bedre balance Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet. På baggrund af aftalen vil regeringen i oktober 2016 fremsætte lovforslag om ændring af henholdsvis planloven og naturbeskyttelsesloven med henblik på ikrafttræden i januar Et af elementerne i aftalen er, at der vil blive givet mulighed for, at kommuner kan ansøge om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Overførslen kan herefter ske i lokalplaner. Der vil ifølge aftalen gælde følgende kriterier for overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone: - De generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone skal være opfyldt. Dvs. at der skal være behov for yderligere arealer til byvækst, og det er kun sommerhusområder i umiddelbar tilknytning til eksisterende sammenhængende byzone, der kan overføres, så byen udvikles indefra og ud. - Mindst ¾ af de berørte grundejere skal ønske overførsel til byzone. - Kommunen skal forinden redegøre for de konsekvenser, som en overførsel kan have for den enkelte grundejer. Det foreslås, at spørgsmålet om en overførsel af Skæring Strand til byzone indgår i den kommende revision af kommuneplanen. Herved sikres den nødvendige sammenhæng til øvrige planer for byens udvikling, herunder eventuel inddragelse af andre nye arealer til byvækst. I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplan 2017 vil Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø således vurdere, om der ud fra de angivne kriterier vil være grundlag for at ansøge om, at sommerhusområdet Skæring Strand overføres til byzone. En eventuel overførsel af Skæring Strand til byzone kan således komme til at indgå i Forslag til Kommuneplan 2017, som byrådet primo 2017 skal behandle med henblik på efterfølgende offentlig høring.

7 Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs supplerende udtalelse af 1. august Magistratens beslutning Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 1. august 2016, som Magistraten kan henholde sig til. Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tager forbehold med henvisning til, at der ønskes en hurtigere proces. Thomas Medom kan tilslutte sig forslaget fra Venstre, hvis det via en servitut eller anden form for sikkerhedsstillelse sikres, at værdistigningerne tilfalder alle kommunens borgere og ikke de enkelte sommerhusejere i området, hvor flere ulovligt har brugt husene til helårsbeboelse. Rådmand Kristian Würtz og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling Aarhus Byråds beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 31. august Aarhus Byråds beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. september Teknisk Udvalgs beslutning Sagens behandling udsat. Udvalget holdes løbende orienteret om status på vedtagelse og implementering af ny planlov Teknisk Udvalgs beslutning Udvalget blev orienteret om status på sagen, hvorefter sagens behandling blev udsat Teknisk Udvalgs beslutning Sagens behandling udsat Teknisk Udvalgs beslutning Sagens behandling udsat Aarhus Byråds beslutning Tilbagesendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. august Teknisk Udvalgs beslutning Camilla Fabricius, Ango Winther, Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo kunne tiltræde forslaget med følgende bemærkninger: Den 15. juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft. Planloven giver nu kommunerne mulighed for at ansøge Erhvervsministeren om ved lokalplan at overføre eksisterende sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen til byzone. Kommunerne skal senest den 15. oktober 2017 ansøge Erhvervsstyrelsen om at få overført sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Forinden skal kommunen gennemføre en afstemning blandt de berørte grundejere, og mindst 3/4 af de berørte grundejere skal ønske en overførsel til byzone. Et flertal i udvalget anbefaler på den baggrund, at der gennemføres en afstemning blandt de berørte grundejere i Skæring Strand i perioden 15. september til 3. oktober 2017.

8 Det anbefales, at området opdeles i 4 afstemningsområder, afgrænset efter naturlige karakteristika og at områdernes afstemningsresultat delvist kan sammenlægges efter princippet at hvis: område 1 alene opnår 75% søges området overført til byzone, områderne 1 og 2 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone, områderne 1 og 3 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone, områderne 1, 2 og 3 tilsammen opnår 75% søges de tre områder overført til byzone. områderne 1, 2, 3 og 4 tilsammen opnår 75% søges de fire områder overført til byzone, altså hele området under ét. og der er et flertal på over 50% i det enkelte afstemningsområde. Med henblik på at give grundejerne et så kvalificeret beslutningsgrundlag som muligt indstilles det, at de overordnede principper for en kommende lokalplan for Skæring Strand lægges fast forud for afstemningsperioden. Indholdet i en lokalplan, der tager hensyn til det allerede meget grønne indtryk, som området fremstår i, foreslås fastsat med bestemmelser med stor fokus på bevaring af områdets særlige grønne karakter og kvaliteter: fastholdelse og udbygning (bevaring) af de grønne træk langs matrikler, veje og stier på sigt muliggøre sikker skolevej, når/hvis et behov opstår fastholdelse af de grønne friareale, Skoven og Mindelunden som rekreative områder at området i en lokalplan opdeles i 12 delområder, og at principperne i Arkitemas kortlægning for de enkelte delområder lægges til grund for lokalplanlægningen, jf. bilag 3 til notat af 29. august 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Dog fastsættes den maksimale bygningshøjde i delområde 1 til 5,5 meter. Peter Iversen og Jan Ravn Christensen tog forbehold for bebyggelsesprocenter, bygningshøjder mv. med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen Aarhus Byråds beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13.september 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. september Link til Aarhus Kommunes hjemmeside: 89bc/Forslag-fra-Venstre-om-aendring-af-Skaerin.aspx

9 FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN Bilag 3 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE AARHUS KOMMUNE, Center for Byudvikling og Mobilitet i samarbejde med

10 OPDRAG OG FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLAN OPDRAG: At undersøge mulighederne for at overdrage sommerhusområdet Skæring Strand til byzone Indledende undersøgelser og kortlægninger som baggrund for fastsættelse af lokalplankarakter og afgrænsning af eventuelle delområder Vurdering af områdets potentialer og vigtige karakteristika - et bud på en hensigtsmæssig afgrænsning og overordnede principper af en eventuel fremtidig lokalplan PRINCIPPER FOR INDHOLD I EN LOKALPLAN: Indholdet i en lokalplan, der tager hensyn til det allerede meget grønne indtryk, som området fremstår i, foreslås fastsat med bestemmelser med stor fokus på bevaring af områdets særlige grønne karakter og kvaliteter: fastholdelse og udbygning (bevaring) af de grønne træk langs matrikler, veje og stier på sigt muliggøre sikker skolevej, når/hvis et behov opstår fastholdelse af de grønne friarealer, Skoven og Mindelunden som rekreative områder afstande til skel på minimum 2,5 meter, der understøtter det grønne præg ved yderligere udstykning fastlægges grundstørrelser på minimum m2 maksimal bebyggelsesprocent på 25% maksimale bygningshøjder på maks. 6,5 meter at området i en lokalplan kan opdeles i op til ca. 12 delområder, og at disse kan gives supplerende og særlige bestemmelser, som understreger det enkelte berørte områdes karakteristika - f.eks. i forhold til bebyggelsesprocent, bygningshøjder, etageantal, materialevalg og afstande til skel.

11 REGISTRERING AF DELOMRÅDER Umiddelbar karakter Den udarbejdede registrering opdeler sommerhusområdet i 12 mindre delområder efter det enkelte områdes karakteristika. Områderne kan indgå i en lokalplan, som delområder med egne specifikke bestemmelser

12 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 1 Karakteristika Overvejende indtryk af villabebyggelse, men også flere sommerhuse Indkørsel fra Strandvangsvej og Gammel Strandvangsvej Grundstørrelser ned til 530 m² Principper for planlægning i byzone: Skrænt fortsat friholdt for bebyggelse Ingen ny bebyggelse nedenfor skrænten dog småbygninger som bådskure, badehuse, mindre pavilloner m.m. Sikre markante træer Maks. bebyggelsesprocent: 25 % Maks. etageantal: 2 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse: m²

13 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 2 Karakteristika Blandet villa- og sommerhusbebyggelse Grundstørrelser: m² Principper for planlægning i byzone: Eksisterende sti med belysning bevares Maks. bebyggelsesprocent: 25 % Maks. etageantal: 2 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse 800 m²

14 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 3 Karakteristika Blanding af sommerhuse og parcelhuse Indkørsel fra Strandvangsvej og de enkelte stikveje Grundstørrelser: m² Principper for planlægning i byzone: Markant afslutning mod marker bør fastholdes Opgradering af sti langs marker til fællessti Maks. bebyggelsesprocent: 25 % Maks. etageantal: 2 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse 800 m²

15 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 4 Karakteristika Overvejende grundstørrelse godt 800 m² Markant landskab med skrænter, bakker og dale Blanding af sommerhuse og parcelhuse Indkørsel fra de enkelte veje og fra Skæring Hedevej Erhvervslokale med pizzeria Principper for planlægning i byzone: Sikre oplevelsen af landskabet Særlig planlægning for tidligere landbrugsejendom, mulighed for rækkehuse/dobbelthuse Bevaring af det grønne udtryk langs Plantagevej Maks. bebyggelsesprocent: 25 % Maks. etageantal: 1,5 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse 800 m² - dog m² for en del af området

16 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 5 Karakteristika Villaer med enkelte sommerhuse Erhvervslokaler med pizzeria og frisør ved Strandvangsvej Få har indkørsel fra Strandvangsvej og de øvrige fra de enkelte stikveje Smal sandstrand Principper for planlægning i byzone: Bevaring af det grønne udtryk langs Plantagevej Maks. bebyggelsesprocent: 25 % Maks. etageantal: 1,5 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse 800 m²

17 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 6 Karakteristika Området præges af grønne, offentlige områder Blanding af sommerhuse og parcelhuse, feriekoloni, feriehytter Principper for planlægning i byzone: Bevaring af det grønne udtryk langs Plantagevej Bevaring af grønne områder Maks. bebyggelsesprocent: 15 % Maks. etageantal: 1 Maks. bygningshøjde: 5 m Min. grundstørrelse: m²

18 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 7 Karakteristika Små huse på små grunde Irregulær bebyggelsesstruktur Små, kringlede grusveje Rækkehuse mod kysten Principper for planlægning i byzone: Bevaring af det tætte bymiljø små grunde Eksisterende bebyggelses tæthed bevares Åbenhed overfor bebyggelsens ydre fremtræden Maks. bebyggelsesprocent: 25 % Maks. etageantal: 1,5 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse 500 m²

19 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 8 Karakteristika Karakteristisk vejstruktur med lange grusveje vinkelret på kysten Varierende grundstørrelser Villaer og sommerhuse Principper for planlægning i byzone: Bevaring af vejstruktur med adgang til stranden Maks. bebyggelsesprocent: 25 % Maks. etageantal: 1,5 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse 800 m²

20 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 9 Karakteristika Plantage og hede Principper for planlægning i byzone: Bevares som rekreativt, grønt område

21 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 10 Karakteristika Karakteristisk vejstruktur med lange grusveje vinkelret på kysten Grønt udtryk med mange træer og skovveje Overvejende grunde på godt 800 m²; et enkelt område dog med større grunde Sommerhuse med enkelte villaer iblandt Principper for planlægning i byzone: Bevaring af vejstruktur med adgang til stranden Bevaring af områdets grønne karakter Maks. bebyggelsesprocent: 20 % Maks. etageantal: 1,5 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Ingen yderligere udstykning i området

22 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 11 Karakteristika Brede grusveje parallelt med Åstrup Strandvej Grønt udtryk med mange træer Overvejende grunde på godt 800 m²; et enkelt sted dog større grunde Sommerhuse med enkelte villaer iblandt Principper for planlægning i byzone: Bevaring af vejstruktur og stier med adgang til stranden Bevaring af områdets grønne karakter Maks. bebyggelsesprocent: 20 % Maks. etageantal: 1,5 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse 800 m² - dog m² for en del af området

23 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 12 Karakteristika Skovområde med enkelte sommerhuse og kolonihaver Grundstørrelser (sommerhus): m² Principper for planlægning i byzone: Skoven bevares som en rekreativ kvalitet Kolonihaveområde bevares Maks. bebyggelsesprocent: 15 % Maks. etageantal: 1,5 Maks. bygningshøjde: 6,5 m Min. grundstørrelse 800 m²

24 13c 52 13b 48u 55 48nb 48l 48af 48m 48cn 48ø 48ne 48hu 48ng 48dl 48nh 48nf 48mc 48mb 48dd 48mz 48dc 48lz 48co 48fv 48k 48hr 48dn 48fs 48mø 48du 48ga 48lø 48hp 48dv 48s 48hc 48dh 48z 48md 48aæ 48mf 48iq 48mh 48fn 48cp 48ih 48iø 48ka 48gp 48ht 48ln 48ei 48kq 48dz 48mi 48e 48cz 48hm 48ig 48fy 48em 21ah 21ai 21i 48aø 21ae 48dr 21cc 21ax 21s 21ad 48lx 48ly 48im 9g 9q 48lc 48at 48av 48ir 48au 48is 48dx 48bi 48ab 48in 48fm 48dm 48kø 48kæ 48ic 48la 48ib 48lb 48as 48mr 48if 48hq 48hs 48kb 48id 48lm 48ek 48ko 48fx 48kn 48km 48aa 48cx 48il 48kd 48io 48mg 48kg 48kc 48ia 48hæ 48kz 48ky 48kx 48hø 48li 48lh 48hz 48lg 48lf 48hx 48f 48hy 48ke 48kk 48mt 48kt 48iæ 48n 48ks 48kv 48ea 48a 48c 48cf 48nl 48nm 48cg 48dø 48ah 48am 48cq 48q 48bg 48ch 48bb 48i 48iu 48cv 48cy 48df 48cl 48dk 48cu 48al 48dg 48eb 48ak 48do 48p 48bh 48bm 48en 48bl 48lr 48aq 48dy 48lq 48ec 48ct 48gv 48gy 48gt 48gx 48gu 48gs 48er 48bn 48bp 48bo 48es 48bq 48ai 48my 48gd 48gz 48gb 48gc 48hn 48lt 48hd 48ls 48gæ 48bk 48ef 48br 48eh 48eg 48bt 48et 48bs 48bz 48bu 48hg 48ni 47g 47ø 48v 48ao 48ac 48cm 48el 48ge 48it 48gf 48ik 48dæ 48ar 48ii 48gg 48bv 48gø 48bx 48cs 48cr 48ex 48fp 47eb 47ak 47ad 47ac 48hf 47ea 47dø 48he 48gi 48mu 48na 48ho 48kf 48dt 48di 48ma 21eø 21bc 21ay 21bp 21cu 21at 35m 9ds 9o 35d 9du 35c 14cø 14i 14da 14db 35af 14cæ 35au 14de 14dk 14dg 14dd 14di 14df 35p 9k 9h 9n 9m 9l 48ft 9t 48de 48dp 48fu 48me 21ak 48fo 48dq 21v 21di 48lp 48ll 48lv 48d 48læ 9æ 9i 9p 9x 9c 21dg 9dq 9do 21cv 21ag 9by 21ap 9i 21dl 21bs 9cc 9cb 9ca 35l 35s 35n 35q 35h 14dc 14cy 35at 14cz 48kh 48fz 48hl 48ki 48ae 48hi 48be 21t 48ip 48lk 21r 21eæ 21br 21co 21aq 21de 21bn 21cq 21bo 21bq 21ca 21am 21ar 21h "d" 21cæ 21bv 21df 21af 21ct 21cr 21bt 21bu 21cs 21d 9ck 21dd 21cx 21cz 21by 21da 21db 9dt 9p 35b 9n 9bæ 9g 9bø 9gr 9dp 35o 9dr 9gq 9dv 35ae 35ar 9bv 9cg 9bu 9ch 9ce 9bz 35g 9bx 9cd 35f 35ap 35an 35æ 9ml 9ez 9lv 35am 14dm 35k 35i 35r 14dn 14dh 35t 14dl 14dp 14ds 35u 14dq 14do 14dy 14dt 35y 35aa 14dx 35z 35ø 48le 48o 48hv 48g 48ld 21bh 21gi 21o 21bf 21p 21l 21cø 21be 21cp 21as 21bd 21bx 21ao 21ø 21bg 21æ 21av 21aa 21z 21y 21aæ 21ab 21bb 21az 21bæ 21x 21cf 21ce 21bø 21bz 21dc 21bm 9bt 21cg 21cb 21ci 21ba 21ch 21au 21ck 21bl 21cl 21bk 9mc 9b 9ci 9ey 35ao 9mk 9lx 9læ 21cm 9ma 21cn 21cd 35ab 35x 9cf 35v 9md 9mb 9me 9mg 9mf 9lz 4z 35ad 4æ 9lø 35al 35aq 14ee 35ai 35ak 14ed 35e 14eg 35ag 35ac 35ah 14eh 4v 4x 4y 35a 14dv 14dr 14ea 14dæ 14du 14dz 14eb 14dø 48gl 48iy 48iz 48gk 48fi 48gh 48fe 48x 48ff 48h 48mo 48bc 48ha 48b 48kr 48kl 48hb 48gn 48gm 48gr 48gq 48bf 48go 21n 21dh 21k 21m 48cb 7bg 7bf 48fh 7bh 48by 48lo 7ck 7az 7bm 7bn 48æ 48mm 48ml 44aa 44b 44ac 44y 44ab 44ad 21cy 21ez 4f 21bi 7ay 44q 7ht 7aæ 7av 7aø 7ax 7bd 7ba 7bc 7be 7cg 7cø 7ci 7bk 7bl 7da 7cl 7bi 4i 4h 4ci 4g 4cl 4ck 7z 7æ 4bæ 4ch 4cm 7v 7x 7u 4e 7y 7au 7aq 7bp 7an 7cn 7ap 7br 7s 7at 7ar 7as 7bb 7t 4cd 4ce 4b 4cc 4cf 4n 4k 4cg 4l 4ca 4m 4cb 4c 4ø 4ab 4ad 4ac 7r 7n 7am 7o 7q 7ak 7p 7ai 7al 47dy 48mn 47dz 47ab 47dæ 48mq 47al 47aø 47at 47ar 47an 47as 47av 47ae 47az 47dk 47dg 47di 47ax 47dh 7cd 7bu 47dv 47dx 7bo 7ce 7bv 47dm 47de 7cb 47aæ 47dl 47bq 47bv 47bu 47bi 47ay 47p 47bt 5es 47bm 47bg 47bf 47u 47bl 47au 47bp 47af 7bt 7bæ 7bs 7bø 7ca 7cc 7by 7bz 47dd 47br 47bs 47ck 47bn 5er 5eq 47by 47ao 47cm 47t 47cg 47ci 47ch 47ds 47cn 7cf 7ah 7ae 7ad 7bq 7bx 7af 7ag 47dq 47df 47bo 5ix 5eo 5ep 5æ 5iy 5em 47bæ 47ca 47bø 47be 5bæ 47bz 5iu 5eu 5iv 5el 5en 5it 5ce 21dn 47bd 21dm 47bx 5bs 5bt 5ca 5by 47bb 5bm "e" 5bc 5ba 5bp 5ek 5bu 5io 5br 5bø 5bo 5bv 5ci 5cb 5cd 21ds 21dt 5cc 5ch 21dq 5ck 5cq 5c 5bi 5ad 5bk 5ac 5ae 5cf 5cp 5cm 5cn 5co 5cl 5cr 5cs 5af 5cy 5cx 5cz 5e 21dø 21dx 21dz 21du 21dv 21dy 21dæ 5cv 5ip 5ct 5cu 5da 5cø 5cæ 5dd 5df 5de 5g 5f 21eb 21ea 5dk 5db 5di 5dc 5i 5dg 5dh 5h 5k 5dn 5dm 5iq 5do 5dl 5dp 5p 5eg 5n 5o 5ev 5l 5dr 5ds 5dq 5du 5ir 5r 5s 5q 5ik 5dy 5dx 5dt 5dz 5dv 21a 4ae 7k 4af 7l 4ak 4ai 4ag 7m 4ah 47ah 47dc 47db 47da 7ac 47f 47cd 47cs 47cc 47cb 47ce 47cq 47cf 47dp 47cl 47do 47ct 7i 7ab 7aa 47d 7ø 21ey 47cu 47cø 47dn 47cz 47i 47cx 47cy 47cæ 47am 7hv 7db 7ch 7cæ 21do 21dp 47co 47cv 47cp 21eg 47cr 4an 4ap 4ar 4am 4al 4ao 4aq 4bx 4bv 4au 4ay 4at 4as 4bu 21es 21ei 21el 21eh 21dr 21ek 7cx 21et 21ev 21ex 21eu 7cu 7ct 7cv 7cy 4aæ 4aø 4ax 4av 4az 4bg 4bh 4ba 21ed 21eo 21ec 21ee 21em 21en 4be 4bb 7cr 7cq 4bc 7cs 4bd 21eq 21ef 21ep 7cp 21er 4bt 4bl 4bk 4bi 4bq 4bp 4cp 4cq 4bf 4br 7co 4bs 4cn 4bo 4bn 4bm 4ct 4a 14ei 14ef 14ec 4s 4r 14ek 4u 4t 14el 14em 4bz 4q 4p 4bø 4o 1z 1ad 1ø 1v 1aa 1x 1q 4a 1u 1n 1t 1r 1s 1p 1o 6a 5 4b 8 5dæ 5eb 5ea 5dø 5ec 5x 5aø 5v 5t 5u 7hr 3m 3l 7de 5ai 5ed 5bb 5eh 5az 5aæ 5et 7gz 7gh 7fr 7fu 7hf 7hc 7hp 7gy 21fr 7hi 7dv 7dt 21ft 7dn 21gf 7do 7b 1ac 19l 1ab 1æ 19o 7f 36t 36h 36r 36i 4co 18t 18z 18ab 18x 18u 19n 19a 6b 12c 36bi 36bf 36bm 36aq 36br 36ci 36bv 36bg 36bh 36cz 36ac 36x 36cæ 18al 18h 18o 18k 18p 18ah 36k 36l 18af 36n 36v 16d 18f 18ak 17co 18r 18l 18q "z" 16y 17c "a" 36cg 36cc 36bx 36by 36bu 36cb 7dq 21fh 7dr 21fo 7gx 7fv 3em 3en 3eo 7gd 7gg 3dh 36bs 36cy 36ay 36di 7eæ 3ec 7fb 3db 3de 3cz 3eg 3cr 3eh 36ao 17cb 36ar 36cx 36an 36as 3b 4e 4d 4f 2 13f 54a 3bø 3ch 3cm 3ck 3ci 3bz 3by 7et 7er 7em 7ev 7eo 7ep 3cf 3cd 3co 3bt 3bq 3bs 3cq 3bf 3br 3f 3a 1a 1b 3e 3c 4 7fd 3bo 7fc 7fe 7ff 7ed 7ef 3ff 3fd 3ey 17cc 17cr 17cp 17de 17cø 3an 3du 3ba 3az 3a 3do 3bd 3af 17br 3ai 17g 3ex 3er 21ac 3eu 3et 3ev 17cv 17da 17ch 3ak 3dn 3ac 3eq 13e 12a 13q 13g "c" 5ah 5hv 5aa 5ag 5ih 7gq 7gr 21gd 7gu 21fu 21fv 7hq 5ff 5fø 5fe 5gb 5ga 21ga 21fæ 21fy 21fz 21fø 5au 5at 5ax 5av 5ey 5ab 21fs 7gæ 7gø 7gt 7gv 7hh 7ha 7hb 21fi 21gc 21fn 5fæ 21fm 5fz 21fp 5fy 21fx 5in 5ar 5eæ 5aq 5as 5ez 5fx 5fv 7hm 7hn 7dl 7hk 7di 7hl 7ho 7dk 7hg 21fl 7dm 5fu 5ft 21gh 5fs 5fc 5fq 5fr 5fb 5eø 5fa 7he 3ek 3ee 7fq 3ed 7eø 7dg 7df 7ds 7fa 7fl 7dp 5fi 5fo 5fp 5fh 5fg 5fl 5fm 5fn 21fd 7dx 7ey 7du 7en 7ex 7ez 3cx 7eh 7a 7dy 3cl 7fk 3n 7go 7gf 7ge 7gs 7gp 7gi 7gk 7gl 7gm 7gn 36ch 36cv 36ca 36cf 36ce 19k 36bq 36cø 36bn 7fø 7fz 7fy 7fx 7fæ 7ft 7gb 7gc 7ga 7fs 7fo 7fp 7dh 7hd 36bp 36av 36bz 36bæ 36au 36bo 36cu 36bt 36a 36cd 36az 36bø 36aæ 36bc 36bd 36bb 36bl 36ad 36ae 36bk 36ct 36z 36æ 36q 36p 36y 36o 36ab 36aø 36ax 36dh 36at 36g 36dg 36ba 3ef "i" 3dg 3dc 3dd 3df 3el 3ei 3eb 36c 36ap 36aa 36s 36be 36ø 36u 18ai 36m 18ag 36ag 36am 18ad 18ae 18aa 36d 36al 36f 3cs 3cu 3cv 3cy 3cn 3ct 3cæ 3cp 3cø 3ce 3da 18v 18i 18g 18æ 18ø 18y 18ac 5bd 5bf 5ap 5bg 5fd 5bq 5ia 5hu 5fk 5ao 5b 5bl 5cg 5hp 5am 5hq 5gp 5gq 5gs 5gt 5hz 5gr 5gu 5al 6k 5z 5y 5ak 5hg 5hb 5ha 5hh 5hx 5gø "h" 5ho 5hn 5hs 5a 5hi 5gv 5gy 5gæ 5hc 5hd 5gz 5gm 5go 5ii 5gn 5gl 5gk 5gx 5hl 5hf 5gg 5he 5gh 5hk 5gi 5hm 5ht 5ge 5gf 5gd 5hr 5id 3cg 7fg 7fi 7fh 3bæ 7es 7eu 7ei 7eq 21fe 7ek 7el 21ge 7ee 7eg 7dz 3dv 3dt 3fe 7dø 3dx 7dæ 3bn 3ds 3aæ 3bl 3bk 3bm 3bg 3bi 3ax 3ay 7ea 3fb 3fa 7ec 3fc 3eø 7eb 3eæ 3es 3dq 3dr 3ez 3di 3dk 3dp 5ic 21gg 3ab 3dm 3am 3dl 3fl 17bx 3ep 3bu 3bv 3bx 3cb 3cc 17ce 3ca 18d 18n 17cl 18s 18m 18e 3aø 3bh 3bp 3bb 3av 3be 3at 3bc 17cq 3au 17ca 17cu 17cf 17dd 17bø 17cx 17db 17dc 17by 17bæ 17cm 18c 18a 18am 17df 17cg "y" 17cæ 17cz 3ea 3ae 3as 3ag 3ar 3ah 3aq 53c 16æ 17bt 17bu 3ad 17bv 3ao 3ap 3al 17bn 17bq 17bd 17bs 17bp 16aa 16o 16v Svinbo By, Skødstrup Svinbo By, Egå Skæring By, Egå

25 Alle matrikler er Skæring By, Egå 1ab 1ac 1ad 1n 1o 1p 1q 1r 1s 1t 1u 1v 1x 1z 1æ 1ø 1aa 14cy 14cz 14cæ 14cø 14da 14db 14dc 14dd 14de 14df 14dg 14dh 14di 14dk 14dl 14dm 14dn 14do 14dp 14dq 14dr 14ds 14dt 14du 14dv 14dx 14dy 14dz 14dæ 14dø 14ea 14eb 14ec 14ed 14ee 14ef 14eg 14eh 14ei 14ek 14el 14em 14i 21a 21ab 21ad 21ae 21af 21ag 21ah 21ai 21ak 21am 21ao 21ap 21aq 21ar 21as 21at 21au 21av 21ax 21ay 21az 21aæ 21ba 21bb 21bc 21bd 21be 21bf 21bg 21bh 21bi 21bk 21bl 21bm 21bn 21bo 21bp 21bq 21br 21bs 21bt 21bu 21bv 21bx 21by 21bz 21bæ 21bø 21ca 21cb 21cc 21cd 21ce 21cf 21cg 21ch 21ci 21ck 21cl 21cm 21cn 21co 21cp 21cq 21cr 21cs 21ct 21cu 21cv 21cx 21cy 21cz 21cæ 21cø 21d 21da 21db 21dc 21dd 21de 21df 21dg 21dh 21di 21dl 21dm 21dn 21do 21dp 21dq 21dr 21ds 21dt 21du 21dv 21dx 21dy 21dz 21dæ 21dø 21ea 21eb 21ec 21ed 21ee 21ef 21eg 21eh 21ei 21ek 21el 21em 21en 21eo 21ep 21eq 21er 21es 21et 21eu 21ev 21ex 21ey 21ez 21eæ 21eø 21gi 21gk 21gl 21h 21i 21k 21l 21m 21n 21o 21p 21r 21s 21t 21v 21x 21y 21z 21æ 21ø 21aa 35a 35ab 35ac 35ad 35ae 35af 35ag 35ah 35ai 35ak 35al 35am 35an 35ao 35ap 35aq 35ar 35as 35at 35au 35b 35c 35d 35e 35f 35g 35h 35i 35k 35l 35m 35n 35o 35p 35q 35r 35s 35t 35u 35v 35x 35y 35z 35æ 35ø 35aa 4a 4ab 4ac 4ad 4ae 4af 4ag 4ah 4ai 4ak 4al 4am 4an 4ao 4ap 4aq 4ar 4as 4at 4au 4av 4ax 4ay 4az 4aæ 4aø 4b 4ba 4bb 4bc 4bd 4be 4bf 4bg 4bh 4bi 4bk 4bl 4bm 4bn 4bo 4bp 4bq 4br 4bs 4bt 4bu 4bv 4bx 4bæ 4bø 4c 4ca 4cb 4cc 4cd 4ce 4cf 4cg 4ch 4ci 4ck 4cl 4cm 4cp 4cq 4cr 4cs 4e 4f 4g 4h 4i 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 4x 4y 4z 4æ 4ø 44ab 44ac 44ad 44b 44q 44y 44aa 47ab 47ac 47ad 47ae 47af 47ah 47ak 47al 47am 47an 47ao 47ar 47as 47at 47au 47av 47ax 47ay 47az 47aæ 47aø 47bb 47bd 47be 47bf 47bg 47bi 47bl 47bm 47bn 47bo 47bp 47bq 47br 47bs 47bt 47bu 47bv 47bx 47by

26 Alle matrikler er Skæring By, Egå 47bz 47bæ 47bø 47ca 47cb 47cc 47cd 47ce 47cf 47cg 47ch 47ci 47ck 47cl 47cm 47cn 47co 47cp 47cq 47cr 47cs 47ct 47cu 47cv 47cx 47cy 47cz 47cæ 47cø 47d 47da 47db 47dc 47dd 47de 47df 47dg 47dh 47di 47dk 47dl 47dm 47dn 47do 47dp 47dq 47dr 47ds 47dt 47du 47dv 47dx 47dy 47dz 47dæ 47dø 47ea 47eb 47f 47g 47i 47o 47p 47t 47u 47ø 48a 48ab 48ae 48af 48ah 48ai 48ak 48al 48am 48ao 48aq 48ar 48ax 48aæ 48aø 48b 48bb 48bc 48be 48bf 48bg 48bh 48bi 48bk 48bl 48bm 48bn 48bo 48bp 48bq 48br 48bs 48bt 48bu 48bv 48bx 48by 48bz 48bæ 48bø 48ca 48cb 48cc 48cd 48ce 48cf 48cg 48ch 48ci 48ck 48cl 48cm 48cn 48co 48cp 48cq 48cr 48cs 48ct 48cu 48cv 48cx 48cy 48cz 48cæ 48cø 48d 48da 48dc 48dd 48de 48df 48dg 48dh 48di 48dk 48dl 48dm 48dn 48do 48dp 48dq 48dr 48dt 48du 48dv 48dx 48dy 48dz 48dæ 48dø 48e 48ea 48eb 48ec 48ed 48ee 48ef 48eg 48eh 48ei 48ek 48el 48em 48en 48eo 48ep 48eq 48er 48es 48et 48eu 48ev 48ex 48ey 48ez 48eæ 48eø 48fa 48fb 48fc 48fd 48fe 48ff 48fg 48fh 48fi 48fk 48fl 48fm 48fn 48fo 48fp 48fq 48fr 48fs 48ft 48fu 48fv 48fx 48fy 48fz 48fæ 48fø 48g 48ga 48gb 48gc 48gd 48ge 48gf 48gg 48gh 48gi 48gk 48gl 48gm 48gn 48go 48gp 48gq 48gr 48gs 48gt 48gu 48gv 48gx 48gy 48gz 48gæ 48gø 48h 48ha 48hb 48hc 48hd 48he 48hf 48hg 48hi 48hk 48hl 48hm 48hn 48ho 48hp 48hq 48hr 48hs 48ht 48hu 48hv 48hx 48hy 48hz 48hæ 48hø 48i 48ia 48ib 48ic 48id 48if 48ig 48ih 48ii 48ik 48il 48im 48in 48io 48ip 48iq 48ir 48is 48it 48iu 48iv 48iy 48iz 48iæ 48iø 48k 48ka 48kb 48kc 48kd 48ke 48kf 48kg 48kh 48ki 48kk 48kl 48km 48kn 48ko 48kp 48kq 48kr 48ks 48kt 48kv 48kx 48ky 48kz 48kæ 48kø 48l 48la 48lb 48lc 48ld 48le 48lf 48lg 48lh 48li 48lk 48ll 48lm 48ln 48lo 48lp 48lq 48lr 48ls 48lt 48lv 48lx 48ly 48lz 48læ 48lø 48m 48ma 48mb 48mc 48md 48me 48mf 48mg 48mh 48mi 48ml 48mm 48mn 48mo 48mq 48mr 48mt 48mu 48my 48mz 48mæ 48mø 48n 48na 48nc 48nd 48ne 48nf 48ng 48nh 48ni 48nk 48nl 48nm 48o 48q 48s 48v 48x 48z 48æ 48aa 5ab 5ac 5ad 5ae 5af 5ag 5ah 5ai

27 Alle matrikler er Skæring By, Egå 5ao 5ap 5aq 5ar 5as 5at 5au 5av 5ax 5ay 5az 5aæ 5aø 5b 5ba 5bb 5bc 5bd 5bf 5bg 5bh 5bi 5bk 5bl 5bm 5bn 5bo 5bp 5bq 5br 5bs 5bt 5bu 5bv 5bx 5by 5bz 5bæ 5bø 5c 5ca 5cb 5cc 5cd 5ce 5cf 5ch 5ci 5ck 5cl 5cm 5cn 5co 5cp 5cq 5cr 5cs 5ct 5cu 5cv 5cx 5cy 5cz 5cæ 5cø 5d 5da 5db 5dc 5dd 5de 5df 5dg 5dh 5di 5dk 5dl 5dm 5dn 5do 5dp 5dq 5dr 5ds 5dt 5du 5dv 5dx 5dy 5dz 5dæ 5dø 5e 5ea 5eb 5ec 5ed 5eg 5eh 5ek 5el 5em 5en 5eo 5ep 5eq 5er 5es 5et 5eu 5ev 5ey 5ez 5eæ 5eø 5f 5fa 5fb 5fc 5fd 5fe 5ff 5fg 5fh 5fi 5fk 5fl 5fm 5fn 5fo 5fp 5fq 5fr 5fs 5ft 5fu 5fv 5fx 5fy 5fz 5fæ 5fø 5g 5ga 5gb 5h 5hu 5hv 5hy 5i 5ia 5ie 5if 5ig 5ih 5ik 5il 5im 5in 5io 5ip 5iq 5ir 5is 5it 5iu 5iv 5ix 5iy 5iz 5k 5l 5n 5o 5p 5q 5r 5s 5t 5u 5v 5x 5æ 5ø 5aa 7ab 7ac 7ad 7ae 7af 7ag 7ah 7ai 7ak 7al 7am 7an 7ap 7aq 7ar 7as 7at 7au 7av 7ax 7ay 7az 7aæ 7aø 7ba 7bb 7bc 7bd 7be 7bf 7bg 7bh 7bi 7bk 7bl 7bm 7bn 7bo 7bp 7bq 7br 7bs 7bt 7bu 7bv 7bx 7by 7bz 7bæ 7bø 7ca 7cb 7cc 7cd 7ce 7cf 7cg 7ch 7ci 7ck 7cl 7cn 7co 7cp 7cq 7cr 7cs 7ct 7cu 7cv 7cx 7cy 7cz 7cæ 7cø 7da 7db 7ht 7hu 7hv 7i 7k 7l 7m 7n 7o 7p 7q 7r 7s 7t 7u 7v 7x 7y 7z 7æ 7ø 7aa 7000d 7000e 7000f 7000i 7000p 9b 9bt 9bu 9bv 9bx 9by 9bz 9bæ 9bø 9ca 9cb 9cc 9cd 9ce 9cf 9cg 9ch 9ci 9ck 9do 9dp 9dq 9dr 9ds 9dt 9du 9dv 9ey 9ez 9g 9gq 9gr 9i 9lv 9lx 9lz 9læ 9lø 9ma 9mb 9mc 9md 9me 9mf 9mg 9mk 9ml 9n 9o 9p 9z

28

29 Behovet for nye byvækstarealer Herunder at de generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone er opfyldt Aarhus Byråd har netop gennemført en offentlig høring om forslag til Kommuneplan Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget den 13. december Erhvervsstyrelsen havde nogle få bemærkninger, som alle blev afklaret inden høringsfristens udløb. Med Kommuneplan 2017 udlægger Aarhus Kommune meget få nye arealer. Det skyldes en overordnet byudviklingsstrategi der først om fremmest handler om fornyelse, omdannelse og fortætning af den eksisterende by, især i midtbyen, langs akser, der følger letbanens første og efterfølgende etaper, udvikling af to nye, tætte og mangfoldige byer, Lisbjerg og Nye på letbanens første etape samt styrkelse at centerområderne i alle lokalsamfund. Strategien er baseret på en ambition om en stadig mere attraktiv by at arbejde, studere, bo og investere i, med god sammenhæng mellem byudvikling og infrastruktur, god adgang til de bynære landskaber og beskyttelse at natur og grundvand m.v. Byudviklingsstrategien betyder på den anden side, at der i Kommuneplan 2017 kun er bar mark arealer til åben lav boligbebyggelse svarende til ca års forbrug, afhængig af markedsudviklingen og byrådets succes med den overordnede byudviklingsstrategi. I det lys må forventes, at byrådet i næste periode vil tage arealressourcen til åben lav boligbebyggelse op til revision, og i den forbindelse vil inddragelse af hele eller dele af sommerhusområdet i Skæring have den positive virkning, at der er behov for inddragelse af tilsvarende mindre landzonearealer. Med en overførsel af Skæring Strand til byzone og konvertering til helårsbeboelse, ved at ombygge eller nedrive og nyopføre boliger til helårsbeboelse samt udstykning og sammenlægning af grunde, forventes sommerhusområdet på sigt at kunne omdannes til op imod 1000 fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. Området er tilknyttet den eksisterende Skæring By mod syd og ligger i umiddelbar forlængelse af byen. En overførsel af Skæring Strand til byzone vil bidrage til byvæksten efter princippet, at byen udvikles indefra og ud.

30 Redegørelse for den turistmæssige og rekreative værdi, Herunder den underordnede betydning for borgere i kommunen og nabokommuner Aarhus har en kyststrækning på ca. 40 km. Her er store skove, byområder, sommerhusområder og åbent land. Her er lange strande og lystbådehavne. Kystområdet har stor værdi for byen og dens borgere og turister, og Aarhus benævnes ofte som byen ved skov og strand. Kystområdet rummer betydelige natur-, landskabs-og rekreative værdier. Disse værdier skal udvikles og sikres. Benyttelsen og beskyttelsen af de naturmæssige, de landskabsmæssige og de rekreative værdier skal således afbalanceres i takt med byens udvikling. Aarhus Kommunes har naturligvis et behov for at have sommerhusområder, men det behov er de facto allerede bedre dækket i nabokommunerne på Djursland, på Samsø, i Odder og andre jyske kommuner. Som centrum i Business Region Aarhus ser Aarhus Kommune det således mere som sin opgave at sikre arbejdspladser, større kulturinstitutioner og bymæssige boligbebyggelser end sommerhusområder. Det er et stort politisk ønske, at Skæring Strand også fremadrettet skal være et attraktivt og grønt område at bo i, og at besøge, både for århusianere og turister. Aarhus kommunes eneste hede, Skæring hede, ligger som rekreativt areal uden for, men omkranset af området sommerhuszonen, der ligeledes grænser op til et 3 udpeget engareal. Der er ingen 3 områder inden for sommerhusområdet. Der fredskov i den nordøstlige del af sommerhusområdet og to mindre grønne rekreative områder sydligt i området. Aarhus Kommune vil i den kommende lokalplan for området indarbejde bestemmelser med fokus på bevaring og udbygning af områdets særlige grønne karakter og kvaliteter. Konkret vil Aarhus Kommune arbejde med principper i lokalplanen, der handler om: fastholdelse (bevaring) og nyplantning ifm. de grønne træk langs matrikler, veje og stier fastholdelse af de grønne friarealer, Skoven og Mindelunden, som rekreative områder med offentlig adgang.

31 afstande til skel på minimum 2,5 meter, der understøtter områdets grønne karakter fastholdelse og udbygning af de rekreative stier i området, så mulighederne for offentlighedens adgang opretholdes. I forbindelse med ønsker om ny- og tilbygning vil kommunen indarbejde overordnede principper, der sikrer at områdets åbne og grønne karakter fastholdes. Det handler om bestemmelser, der sikrer lav bebyggelsesprocent, fastlæggelse af minimums grundstørrelser ved yderligere udstykning, samt maksimale bygningshøjder. For at bevare de enkelte delområders karakteristika, vil kommunen desuden arbejde med en opdeling af lokalplanområdet i mindre delområder, der særskilt gives supplerende bestemmelser, og som understøtter det enkelte områdes særlige karakter, f.eks. i forhold til beplantning, stiforbindelser, bebyggelsesprocent, bygningshøjder, etageantal, materialevalg og afstande til skel.

32 Redegørelse for konsekvenser ved konvertering af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Baggrund Med ændring af planloven pr. 15. juni 2017 er der åbnet mulighed for, at kommuner senest den 15. oktober 2017 kan ansøge Erhvervsstyrelsen om at overføre eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Aarhus Kommune ønsker at undersøge interessen blandt grundejerne for at overføre sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Dette skyldes blandt andet, at kommunen har modtaget henvendelser fra flere grundejere, som ønsker området overført til byzone. Overførsel af et sommerhusområde til byzone forudsætter også, at Erhvervsministeren udsteder et landsplandirektiv, og at Aarhus Byråd efterfølgende vedtager en ny lokalplan for det område, som skal overføres. En kommende lokalplan vil nærmere fastlægge mulighederne for byggeri samt udvikling og bevaring i området, og først når lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunen, er området overført til byzone. Afgrænsning af området Der tages udgangspunkt i sommerhusområdet Skæring Strand, som det er afgrænset i kommuneplanen for Aarhus Kommune. Kolonihaverne, der ligger inden for sommerhusområdet, har status af varige kolonihaver jf. kolonihaveloven. For så vidt angår den kommunale feriekoloni tages der senere stilling til, om denne skal forblive feriekoloni, eller om den skal planlægges udstykket til helårshuse. Skovområderne i området bevares som skovområder med mulighed for indretning af legepladser og lignende. Kommunens ansøgning til Erhvervsstyrelsen Inden ansøgningen til Erhvervsstyrelsen skal Aarhus Kommune over for grundejerne have redegjort for konsekvenserne for den enkelte grundejer af en overførsel af sommerhusområdet til byzone. Herudover skal kommunen inden ansøgningen til Erhvervsstyrelsen have foretaget en afstemning blandt grundejerne. Mindst 75 % af alle grundejere skal tilkendegive, at de ønsker arealet overført til byzone. Dvs. at hvis der ikke er et kvalificeret flertal på 75 % af grundejerne, som positivt tilkendegiver, at de ønsker området overført til byzone, vil kommunen ikke kunne ansøge Erhvervsstyrelsen om områdets overførsel. Aarhus Kommune fremsender derfor denne redegørelse om konsekvenser og muligheder ved en ændring af Skæring Strand til byzone. Redegørelsen sendes til samtlige grundejere i det nuværende sommerhusområde.

33 Høring Alle grundejere har mulighed for at fremsende bemærkninger til Aarhus Kommune på mail: eller pr. brev til: Center for Byudvikling og Mobilitet Kalkværksvej Aarhus C Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 29. august Der vil blive lavet et resumé af bemærkningerne, som vil følge en indstilling til Aarhus Byråd. Byrådet behandler sagen i september Overordnede principper for indholdet af en kommende lokalplan På orienteringsmødet den 15. august 2017 tilkendegav flere grundejere, at man ønsker at kende indholdet af en kommende lokalplan, inden man afgiver sin stemme om overførsel af området til byzone. På den baggrund er det blevet besluttet, at Byrådet på møde i september 2017 skal drøfte og vedtage de overordnede principper for indholdet af en kommende lokalplan for området. Byrådets beslutning om de overordnede principper for indholdet af den kommende lokalplan vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i september Vi opfordrer derfor grundejerne til holde sig orienteret om nyheder på kommunens hjemmeside, Afstemningsperioden er blevet forlænget til den 3. oktober, hvilket betyder, at grundejerne har mulighed for at se Byrådets principielle holdning til indholdet af en lokalplan på kommunens hjemmeside, inden man afgiver sin stemme. Nærmere om et muligt indhold af en lokalplan Det er en først med en vedtaget lokalplan, at området bliver overført til byzone. Det er også i en lokalplan, at de nærmere bestemmelser for området fastlægges, herunder detaljerede bebyggelsesbestemmelser. En kommende byzonelokalplan for Skæring Strand kan opdeles i delområder, og for hvert delområde kan enten fastsættes bestemmelser, der muliggør, at området kan udvikler sig i retning af almindelig bymæssig bebyggelse eller lokalplanbestemmelser af bevarende karakter. Lokalplanbestemmelser med bevarende karakter, dvs. som søger at bevare områdets udtryk af åbent sommerhusområde, kan f.eks. have følgende indhold:

34 kun én bolig pr. grund ikke yderligere udstykningsmuligheder eller grundstørrelse på minimum m 2 lav bebyggelsesprocent, f.eks. 15 % højst én etage maksimal højde på bebyggelse 5 meter fra eksisterende terræn 5 meters afstand fra bolig til skellinje stillingtagen til nuværende bevaringsværdige bygninger bevaring af Mindelunden stillingtagen til evt. bevaringsværdig beplantning i området Lokalplanbestemmelser, der giver mulighed for at udvikle området hen i retning af et mere almindeligt bymæssigt boligområde, kan f.eks. have følgende indhold: mulighed for både enfamilieshuse og dobbelthuse grundstørrelser på minimum 700 m 2 bebyggelsesprocent, f.eks. 30 % højst 2 etager maksimal bebyggelseshøjde på 8½ meter fra eksisterende terræn 2½ meters afstand fra bolig til skellinje bevaring af Mindelunden I øvrigt henvises til det vedlagte om Registrering og analyse. Det skal understreges, at det endelige og detaljerede indhold af en kommende lokalplan først vil blive fastlagt under udarbejdelsen af lokalplanen og med byrådets endelige vedtagelse. I forbindelse med lokalplanprocessen vil forslaget til en lokalplan endvidere blive fremlagt i offentlig høring, således at grundejere og borgere får mulighed for at komme med deres udtalelser/indsigelser hertil. Afstemning Afvikling af afstemning Afstemningen om overførsel af Skæring Strand til byzone vil foregå i dagene fra den 15. september til og med den 3. oktober Afstemningen vil blive håndteret af Assembly Voting, der er Danmarks mest benyttede elektroniske valgsystem til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. Valgsystemet er dansk udviklet og understøtter alle gængse typer af valg på alle platforme. Som stemmeberettiget grundejer i Skæring Strand modtager du et brev i e-boks med den information, som du skal bruge for at deltage, herunder et link til det elektroniske valgmodul og den unikke valgkode, som skal bruges til at logge ind til selve valghandlingen. Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage samme materiale fysisk med posten på din folkeregisteradresse. Materialet skal udfyldes og sendes tilbage til Assembly Voting, der håndterer optællingen.

35 Afstemningen er tilrettelagt således, at der er én stemme per ejendom. Hvis der er flere ejere af én ejendom, vil de alle modtage materialet. Materialet vil dog indeholde den samme valgkode, da denne er bundet til ejendomsnummeret. Ejerne skal derfor blive enige internt, inden ejendommens stemme afgives. Så snart ejendommens valgkode er brugt, vil det ikke være muligt at tilgå valgmodulet mere. Hvis man ejer flere ejendomme i området, vil man modtage én unik valgkode per ejendom. Afstemningsområder Byrådet vil kunne beslutte, at der kun ansøges om overførsel til byzone for et eller flere mindre områder i Skæring Strand. Det vil dog kun være muligt at ansøge for områder, som er beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende, sammenhængende byzone, fordi byen skal udvikles indefra og ud. Temaet for afstemning Ved afstemningen vil man som grundejer blive spurgt om, om man ønsker området overført til byzone. Der vil kunne svares Ja eller Nej. Forventet tidsplan for processen frem til ansøgningen til Erhvervsstyrelsen 15. august 2017 Orienterings- og debatmøde afholdes 16. august 2017 Høringsmateriale med redegørelse sendes ud til grundejerne 16. aug. 29. aug Høringsperiode for grundejere September 2017 Byrådet beslutter overordnede principper for en evt. kommende lokalplan 15. sept. 3. okt Afstemning ved grundejere 4. okt okt Optælling og udarbejdelse af ansøgning 15. oktober 2017 Erhvervsstyrelsens ansøgningsfrist Efterfølgende proces Erhvervsstyrelsen vurderer kommunens ansøgning, og på baggrund af ansøgningsmaterialet træffer styrelsen beslutning om at udstede et landsplandirektiv. Aarhus Kommune har ikke indflydelse på tidsperspektivet for udarbejdelsen af landsplandirektivet, men det vurderes at tage ca. 1 1½ år. Kommunen har dog en forhåbning om, at det vil være muligt at koordinere kommunens proces for en lokalplan med den statslige proces for landsplandirektivet. Hvis dette ikke er muligt, og lokalplanlægningen først kan igangsættes efter udstedelse af landsplandirektiv, vil der formentlig skulle tillægges ½-1 år, før en lokalplan er endelig vedtaget af Aarhus Kommune.

36 Nærmere om konsekvenser ved en ændring til byzone Naturen I forhold til naturområder og offentlige grønne arealer vurderes der ikke at opstå ekstra udgifter for grundejerne i forbindelse med en eventuel overførsel fra sommerhusområde til byzone. Der kan sandsynligvis forventes et øget brug af arealerne. Byggelovgivning Når der er vedtaget en lokalplan, som overfører sommerhusområdet til byzone, kan den enkelte grundejer få sin ejendom godkendt til helårsbeboelse, hvis betingelserne er opfyldt. Bebyggelse og anvendelse til helårsbeboelse skal godkendes af Aarhus Kommune i hvert enkelt tilfælde, fordi bebyggelse skal opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglement for helårshuse. Bygningsreglementet stiller krav om byggetilladelse, både når der opføres nyt byggeri, og når anvendelsen af en eksisterende bygning ændres, f.eks. når et sommerhus ønskes anvendt til helårsbeboelse. Grundejeren skal derfor ansøge om en byggetilladelse. Det skal gøres hos Byggeri, Teknik og Miljø, som er Aarhus Kommunes bygningsmyndighed. Når et sommerhus har ændret anvendelse til helårsbeboelse, vil det normalt ikke efterfølgende kunne anvendes som sommerhus igen, jfr. boligreguleringsloven. Sommerhus ønskes anvendt til helårsbolig Hvis du ønsker at anvende dit sommerhus til helårsbolig, skal du, som ovenfor nævnt, søge om byggetilladelse på En helårsbolig skal leve op til bygningsreglementets krav. Bygningsreglementets krav sikrer, at du vælger energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger, når du ombygger dit sommerhus til helårsbolig. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer. Energiforbruget skal overholde kravene i bygningsreglementets kap Du skal også søge om byggetilladelse, hvis du ønsker at nedrive dit sommerhus og opføre et helårshus. Timeprisen for Byggeris sagsbehandling af byggesagen udgør 677 kr. i 2017-priser. Som led i byggesagsbehandlingen ændres ejendommens registrering i BBR fra sommerhus til helårshus (parcelhus). For dem, der allerede har tilladelse til at bo helårligt i et sommerhus på baggrund af en dispensation eller som pensionist Anvendes sommerhuset i dag lovligt til helårsbolig af en pensionist eller på baggrund af en dispensation, skal der ikke ansøges om byggetilladelse for fortsat at anvende sommerhuset helårs.

37 Sommerhuset har fortsat status som sommerhus. Der er tale om en personlig tilladelse, som bortfalder ved ejerskifte. Det vil sige, at en ny ejer skal søge om byggetilladelse til at anvende sommerhuset som helårsbolig. For dem, der allerede bor i et lovligt helårshus i sommerhusområdet Der findes i sommerhusområdet omkring 45 ejendomme, som ikke har status som sommerhus, men som helårshus. Det skyldes, at boligen var lovlig helårsbolig, allerede før området blev udlagt til sommerhusområde. Det blev Skæring sommerhusområde i 1962/1974. Anvendes boligen i dag lovligt til helårsbeboelse, skal der ikke ansøges om byggetilladelse for fortsat at anvende boligen helårs. Konsekvensen af at sommerhusområdet overføres til byzone er, at grundejeren ikke længere har en ret til at kunne ændre anvendelsen til sommerhus. For dem, der ikke ønsker sommerhuset anvendt til helårsbolig Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom til sommerhus kan fortsætte, efter at der er vedtaget en lokalplan, og sommerhusområdet er overført til byzone. Et sommerhus kan fortsat sælges eller arves som sommerhus. Der vil ikke være krav om byggetilladelse i en situation, hvor et sommerhus fortsat anvendes til sommerhus. Det er først ved ansøgning om anvendelsesændring fra sommerhus til helårsbeboelse, at der er krav om byggetilladelse. Ejendomsvurdering Det er SKAT, som er vurderingsmyndighed for landets faste ejendomme. Overføres sommerhusområdet til byzone, har ændringen indflydelse på SKAT s ejendomsvurdering for samtlige ejendomme omfattet af en ny lokalplan. Ejendomsvurderingen beregnes ud fra områdets status som byzone med de anvendelses- og byggemuligheder, som det giver. Det vil sige, at uanset om enkelte grundejere fortsat ønsker at anvende ejendommen til sommerhus eller bor der lovligt helårs som pensionist eller på baggrund af en dispensation, vil ejendommen blive omfattet af en ny ejendomsvurdering. En ny ejendomsvurdering vil ikke træde i kraft samme dag som lokalplanens vedtagelse, men vil træde i kraft ved næstkommende vurdering, ca. 2 år efter lokalplanens vedtagelse. Aarhus Kommune har haft kontakt til SKAT. SKAT har skønnet ud fra en sammenligning med øvrige byzoneområder i postnummeret 8250 Egå at der formentlig må forventes en stigning i ejendomsskat og ejendomsværdiskat. SKAT vil dog ikke sige noget om størrelsen af denne stigning, fordi det vil afhænge af de byggemuligheder, som den kommende lokalplan vil give. Kommunen har også haft rettet henvendelse til en lokal ejendomsmægler, Nybolig, der ud fra en sammenligning med de øvrige byzoneområder i postnummer 8250 Egå har anslået, at ejendomsskat og ejendomsværdiskat formentlig vil stige med ca %. Det skal understreges, at der alene er tale om et skøn, og at kompetencen til at fastlægge ejendomsvurderinger ligger hos SKAT.

38 Ejendomsmæglers vurdering af handelsværdi af områdets ejendomme Aarhus Kommune har også bedt ejendomsmægleren om at give et bud på, om ejendommenes handelsværdi vil blive påvirket, hvis området overføres til byzone. Ejendomsmægleren har skønnet, at hvis der vedtages en lokalplan med bevarende bestemmelser, kan man formentlig forvente mindre prisstigninger i niveauet 5 10 %. Hvis der i stedet vedtages en lokalplan, som giver mulighed for, at området udvikles hen i retningen af, at der kan bygges normal størrelse villa, anslår Nybolig, at der kan forventes prisstigninger i niveauet %. Infrastruktur Offentlige veje Området vejbetjenes i dag af to offentlige vejstrækninger, hhv. den kystnære vej bestående af Strandvangsvej, Plantagevej, Åstrup Strandvej (Vej1) og den lidt nordligere Skæring Hedevej (Vej2), der via Svinbovej er tilsluttet Åstrup Strandvej. Desuden er der en mindre offentlig vejforbindelse, Strandtoften, helt ned til kysten. Øvrige veje i området er private fællesveje, der for størstedelen er grusveje. Ved en væsentlig større helsårsbosætning i området (som følge af konvertering til byzone) må det forventes, at der inden for få år vil være forventelige ønsker om opgraderinger af de offentlige veje til en bedre standard (evt. bredere kørebane visse steder, evt. fortov, belysning m.v. Det vil være kommunen, som skal sørge for og bekoste en eventuel opgradering af de offentlige veje i området. Private fællesveje For de private fællesveje forventes en konvertering til byzone ikke at få direkte økonomiske konsekvenser for grundejerne langs vejene, idet der som udgangspunkt ikke vil blive stillet anderledes krav til vejvedligeholdelsen af de private fællesveje end i dag, hvor området er sommerhusområde. Dog kan der selvfølgelig forventes et øget slid og dermed et større behov for vedligeholdelse på den enkelte vej, hvis området bliver byzone, modsat den mere sæsonrelaterede trafik i et sommerhusområde. Spildevand Reglerne og taksterne for spildevandshåndtering er de samme, uanset om området har status af byzone eller sommerhusområde. Hverken en konvertering af området til byzone eller tilladelse til at bruge huset til helårsbeboelse vil medføre øgede udgifter for grundejerne til kloak og vandafledning. Affaldshåndtering Hvis grundejeren ændrer anvendelse til helårsbeboelse pålægges ejendommen en øget udgift for helårstømning. Fortsætter anvendelsen til sommerhus sker der ingen ændring i forhold til det nuværende.

39 Varmeforsyning Det er kun et mindre sydligt område, der for nuværende er varmeforsynet med fjernvarme. Det øvrige sommerhusområde ligger indenfor det område, hvor folk i dag kan opvarme med el. Aarhus Kommunevedtog i 1987/1994 forbud mod etablering af direkte el-varmeanlæg. Forbuddet gælder dog ikke for sommerhusområder, da sådanne områder varmeforsyningsmæssig henseende betaeges som åbent land. AffaldVarme skal med en vedtaget lokalplan, der overfører området til byzone, udarbejde et Projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. Projektforslaget skal redegøre for hvilken varmeforsyning, der er den samfundsmæssigt mest rentable. Resultatet kan vi derfor ikke redegøre for på nuværende tidspunkt. AffaldVarme vil gerne varmeforsyne område, hvis der er nok tilslutninger. Udgiften til tilslutning til fjernvarme består af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag, hvilket er prisen for etablering af stikledningen fra vej til boligen. Vedlagt Registrering og analyse af Arkitema Architects, gennemgået på orienteringsmøde den 15. august 2017.

40 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE Orienterings- og debatmøde tirsdag den 15. august 2017

41 OPDRAG At undersøge mulighederne for at overdrage sommerhusområdet Skæring Strand til byzone Udviklende lokalplan vs. lokalplan af bevarende karakter Indledende undersøgelser og kortlæginger som baggrund for fastsættelse af lokalplankarakter og afgrænsning af eventuelle delområder Vurdering af områdets potentialer og vigtige karakteristika - et bud på en hensigtsmæssig afgrænsning og overordnede principper af en eventuel fremtidig lokalplan

42 OMRÅDEAFGRÆNSNING

43 3 OVERORDNEDE OMRÅDER Skæring Hede Skæring Strand Skæring Havbakker

44 LUFTFOTO 1954

45 REGISTRERING Hovedvejen Strandvangsvej Plantagevej Åstrup Strandvej Åstrup Strandvej

46 REGISTRERING Kommunale veje og private fælles veje Ellestien Under Lindene Havbakkevej Strandvangsvej

47 REGISTRERING Belægning Asfalt - Strandvangsvej Grus - Jørgen Mejers Vej Græs - Sneppevej

48 SIKKER SKOLEVEJ Hovedvejen + supplerende stisystem Reference Reference Reference Supplerende stisystem

49 GRØN STRUKTUR Bevaringsværdig landskab og beplantning Friholdelse af skrænten ved Havbakkevej for bebyggelse Bevaring af store træer på skrænten ved Havbakkevej Bevaring af skoven Bevaring af det grønne rum omkring Åstrup Strandvej

50 OMDANNELSE TIL BYZONE Illustration af indefra og ud princippet

51 REGISTRERING AF DELOMRÅDER Umiddelbar karakter

52 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 1 Karakteristika Overvejende indtryk af villabebyggelse, men også ere sommerhuse Indkørsel fra Strandvangsvej og Gammel Strandvangsvej Grundstørrelser ned til 530 m2 Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Skrænt fortsat friholdt for bebyggelse Ingen ny bebyggelse nedenfor skrænten dog småbygninger som bådskure, badehuse, mindre pavilloner m.m. Sikre markante træer Ingen yderligere udstykning eller mindste grundstørrelse på m2 skal sikre åbenhed mellem husene

53 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 2 Karakteristika Blandet villa- og sommerhusbebyggelse Grundstørrelser: m2 Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Mulig højere bebyggelsesgrad Mulighed for rækkehuse langs områdets nordlige afgrænsning Mindste grundstørrelse (villa): 800 m2 Eksisterende sti med belysning bevares

54 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 3 Karakteristika Blanding af sommerhuse og parcelhuse Indkørsel fra Strandvangsvej og de enkelte stikveje Grundstørrelser: m2 Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Mulig højere bebyggelsesgrad Markant afslutning mod marker bør fastholdes Mindste grundstørrelse (villa): 800 m2 Opgradering af sti langs marker til fællessti

55 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 4 Karakteristika Overvejende grundstørrelse godt 800 m2 Markant landskab med skrænter, bakker og dale Blanding af sommerhuse og parcelhuse Indkørsel fra de enkelte veje og fra Skæring Hedevej Erhvervslokale med pizzeria Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Sikre oplevelsen af landskabet Mindste grundstørrelse (villa): 800 m2 Mindste grundstørrelse på m2 for allerede lokalplanlagt område Mulig højere bebyggelsesgrad Særlig planlægning for tidligere landbrugsejendom, mulighed for rækkehuse/dobbelthuse Bevaring af det grønne udtryk langs Plantagevej

56 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 5 Karakteristika Villaer med enkelte sommerhuse Erhvervslokaler med pizzeria og frisør ved Strandvangsvej Få har indkørsel fra Strandvangsvej og de øvrige fra de enkelte stikveje Smal sandstrand Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Mulig højere bebyggelsesgrad Mindste grundstørrelse (villa): 800 m2 Bevaring af det grønne udtryk langs Plantagevej

57 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 6 Karakteristika Området præges af grønne, offentlige områder Blanding af sommerhuse og parcelhuse, feriekoloni, feriehytter Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Fastholdelse af bebyggelsesprocent på 15 Ingen yderligere udstykning Bevaring af det grønne udtryk langs Plantagevej Bevaring af grønne områder

58 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 7 Karakteristika Små huse på små grunde Irregulær bebyggelsesstruktur Små, kringlede grusveje Rækkehuse mod kysten Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Bevaring af det tætte bymiljø små grunde Eksisterende bebyggelses tæthed bevares Åbenhed overfor bebyggelsens ydre fremtræden

59 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 8 Karakteristika Karakteristisk vejstruktur med lange grusveje vinkelret på kysten Varierende grundstørrelser Villaer og sommerhuse Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Bevaring af vejstruktur med adgang til stranden Mindste grundstørrelse (villa): 800 m2 Mulig højere bebyggelsesgrad

60 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 9 Karakteristika Plantage og hede Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Bevares som rekreativt, grønt område

61 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 10 Karakteristika Karakteristisk vejstruktur med lange grusveje vinkelret på kysten Grønt udtryk med mange træer og skovveje Overvejende grunde på godt 800 m2; et enkelt område dog med større grunde Sommerhuse med enkelte villaer iblandt Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Bevaring af vejstruktur med adgang til stranden Bevaring af nuværende grundstørrelser Bevaring af områdets grønne karakter

62 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 11 Karakteristika Brede grusveje parallelt med Åstrup Strandvej Grønt udtryk med mange træer Overvejende grunde på godt 800 m2; et enkelt sted dog større grunde Sommerhuse med enkelte villaer iblandt Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Bevaring af vejstruktur med adgang til stranden Mindste grundstørrelse: 800 m2 Bevaring af områdets grønne karakter

63 REGISTRERING DELOMRÅDER Område 12 Karakteristika Skovområde med enkelte so mmerhuse og kolonihaver Grundstørrelser (sommerhus): m2 Forslag til planlægning ved overførsel til byzone Skoven bevares som en rekreativ kvalitet Mindstegrundstørrelse: 800 m2 Kolonihaveområde bevares

64 VALGBOG VED AFSTEMNINGEN OM SKÆRING STRAND OKTOBER

65 BAGGRUND FOR AFSTEMNINGEN Med ændring af planloven pr. 15. juni 2017 er der blevet åbnet mulighed for, at kommuner senest den 15. oktober 2017 kan ansøge Erhvervsstyrelsen om at overføre eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Aarhus Kommune har ønsket at undersøge interessen blandt grundejerne for at overføre sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Dette skyldes blandt andet, at kommunen har modtaget henvendelser fra flere grundejere, som ønsker området overført til byzone. Erhvervsstyrelsen har fastsat, at et kvalificeret flertal på mindst 75 % af de stemmeberettigede grundejere i det område, som ønskes overført til byzone, skal stemme ja til overførsel. Som supplement hertil har byrådet på møde den 13. september 2017 vedtaget, at området opdeles i 4 afstemningsområder, afgrænset efter naturlige karakteristika, og at områdernes afstemningsresultat delvist kan sammenlægges efter disse principper. Hvis område 1 alene opnår 75 % søges området overført til byzone, områderne 1 og 2 tilsammen opnår 75 % søges begge områder overført til byzone, områderne 1 og 3 tilsammen opnår 75 % søges begge områder overført til byzone, områderne 1, 2 og 3 tilsammen opnår 75 % søges de tre områder overført til byzone, områderne 1, 2, 3 og 4 tilsammen opnår 75 % søges de fireområder overført til byzone, altså hele området under ét. og der er et flertal på over 50 % i det enkelte afstemningsområde. Se bilag om afstemnings-/optællingsområder på kort. Et eller flere delområder kan puljes efter ovenstående principper. Men for at pulje ét eller flere områder skal der samlet set i de puljede områder være et kvalificeret flertal på mindst 75 % OG der skal være mindst 50 % i de enkelte delområder. Hertil kommer, at det er et krav fra staten, at byen udvikler sig indefra og ud, dvs. at det er en forudsætning, at delområde 1 overføres enten ved egen hjælp, eller fordi det puljes f.eks. med område 2 og/eller område 3. Det har været muligt at søge information på to borgermøde d og samt i det materiale, der indeholder en redegørelse om konsekvenserne af en overførsel til byzone og om den forestående afstemning. Redegørelsen er sendt til alle stemmeberettigede. Samtidig har det været muligt at læse yderligere information og de seneste opdateringer om processen på en side under Aarhus Kommunes hjemmeside Strand.aspx 2

66 Afstemningsperioden var den 16. september til 3. oktober Byrådet har godkendt principperne for afholdelse af valget, og Teknisk Udvalg og har fået forelagt denne valgbog og opgørelsen af valgresultatet den 9. oktober ORGANISERING AF VALGET Stemmeret Grunde, der enten er bebygget eller har en byggeret, har stemmeret ved afstemningen. Herudover er der et mindre antal sommerhuse med ejerlighedsstatus, som også har en stemme pr. ejerlejlighed. Hvis en ejendom har flere ejere, har alle ejerne fået tilsendt en stemmeadgang. Der tælles dog kun én stemme pr. ejendom med i opgørelsen af stemmeresultatet. Hvis der er afgivet flere stemmer pr. ejendom, er det kun den sidst afgivne digitale stemme, som tæller. Det samme gælder, hvis en ejer har stemt flere gange, idet det så også kun vil være den sidst afgivne digitale stemme, som tæller med. Hvis der både er afgivet en digital stemme og en brevstemme for den samme ejendom, vil det være brevstemmen, som tæller med i opgørelsen. Hvis der er afgivet flere brevstemmer for samme ejendom, vil det kun være den brevstemme, som er modtaget senest hos Assemply Voting, der tæller med i opgørelsen. Digital afstemning Byrådet har godkendt, at afstemningen er blevet gennemført som digital afstemning. Center for Byudvikling og Mobilitet valgte at bruge Assembly Voting, da Aarhus Kommune har gode erfaringer med firmaet. Derudover er Assembly Voting Skandinaviens største udbyder af digitale valg. Alle stemmeberettigede grundejere med digital post har modtaget et brev i e-boks med et link til afgivelse af stemme. Når man har stemt digitalt, har man med det samme modtaget en digital kvittering for afgivet stemme. Det har i hele afstemningsperioden været muligt at kontakte Assembly Voting for at få bekræftet, om en afgiven stemme er blevet registreret i systemet. Det har på samme måde været muligt at kontakte Center for Byudvikling og Mobilitet med spørgsmål, som medarbejderne i centeret har kunnet svare på eller har formidlet videre til Assembly Voting. 3

67 Assembly Voting kan se, om der er stemt digitalt for en given ejendom. Indholdet af de digitale stemmer er dog skjult, så hverken Assembly Voting eller nogen andre kan se, hvad den enkelte grundejer i Skæring Strand har stemt. Håndtering af brevstemmer Center for Byudvikling og Mobilitet har sendt afstemningsmateriale med almindelig post til de ejere, som er fritaget for digital post. Materialet er sendt ud med kvikpost for at skære PostNords leveringstid ned til et minimum. På samme måde har svarkuverterne været forudbetalt som kvikbrev for at sikre en hurtig levering af stemmesedlen til Assembly Voting. Alle ejere, der skulle brevstemme, er også blevet opfordret til i god tid at poste deres stemme fra et postcenter og ikke fra en postkasse, fordi forsendelse fra en postkasse kan forøge leveringstiden. Assembly Voting scanner en unik kode på hver konvolut, når stemmerne er kommet ind, og de identificerer på den måde, hvilket delområde konvolutterne kommer fra. Assembly Voting har herefter opdelt konvolutterne i fire bunker inddelt efter delområde 1, 2, 3 og 4. De fire bunker med konvolutter blev forseglet fredag d og kørt med kurerservice til Valgsekretariatet, Borgerservice i Aarhus. Samme dag kl er pakken med brevstemmer modtaget og lagt i et pengeskab i Borgerservice. Mandag d blev brevstemmerne åbnet og talt op af medarbejdere fra kommunens centrale Valgsekretariat. Optællingen blev foretaget i receptionslokalet på Rådhuset og var offentlig tilgængelig. BEMÆRKNINGER OM AFSTEMNINGENS GENNEMFØRELSE OG OPTÆLLING AF STEMMERNE Adgang til digital afstemning I forbindelse med afstemningen om Skæring Strand er der desværre sket en beklagelig menneskelig fejl. De af Aarhus Kommune fremsendte ejendomsnumre blev anvendt i systemet som loginfaktorer i ca. 24 timer. Dette var problematisk, fordi ejendomsnumre er offentligt tilgængelige i BBR. Da fejlen blev opdaget, blev loginproceduren proaktivt lagt om til NemID. Herfra har afstemningen været lukket for potentiel snyd. I perioden uden krav om NemID, dvs. i weekenden september 2017 blev afgivet 205 digitale stemmer. Assembly Voting har oplyst, at de efterfølgende gennemgik de 205 afgivne 4

68 stemmer for mulige uregelmæssigheder. Bl.a. blev der set på, hvilke IP adresser stemmerne var afgivet fra. Der sås ikke at være uregelmæssigheder eller forhold, der i øvrigt gav anledning til undren. Da der blev sat NemID på som adgang, skete der kortvarigt det, at sommerhusejere med folkeregisteradresse uden for Aarhus Kommune ikke kunne komme ind og stemme digitalt. Dette blev dog rettet af Assembly Voting på ganske få timer. Kvitteringsmail ved digital afstemning I de første dage af afstemningsperioden var der en fejl i den digitale kvittering for stemmeafgivelsen, idet kvitteringen bekræftede modtagelsen af stemme til overenskomstvalg Dette har ifølge Assembly Voting ikke haft nogen betydning for valget, men har muligvis skabt lidt utryghed hos nogle grundejere. Ejendomme med ejerskifte Center for Byudvikling og Mobilitet har modtaget enkelte henvendelser fra ejere, som har købt en ejendom i Skæring Strand og derfor har ønsket at stemme, men hvor handelen endnu ikke var blevet tinglyst. Centret har lagt den linje, at de nye ejere kunne sende en kopi af købsaftalen og deres personnr. Hvis overtagelsesdagen har ligget inden udløbet af afstemningsperioden den 3. oktober 2017, har de fået tilsendt en adgang til at stemme. I og med at det kun er den sidst afgivne stemme for en ejendom, der tæller, risikerer man ikke, at der indgår flere stemmer pr. ejendom uanset sælger også har stemt inden købers overtagelse af ejendommen. Vejledning af borgere Center for Byudvikling og Mobilitet har været i kontakt med flere ejere via mail eller telefon. Her har kommunens medarbejdere hjulpet dem igennem udfordringer med f.eks. NemID og e-boks. Vi har oplevet tilfredshed med hjælpen. Vi har ikke oplevet ejere med problemer, som ikke har kunnet løses. Når vi blev gjort bekendt med borgere, der endnu ikke havde modtaget deres materiale med posten, skaffede vi digitale links til dem, der kunne acceptere den løsning og havde mulighed for at afgive en digital stemme. Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldinger på denne håndtering. 5

69 Kolonihaver I sommerhusområdet, i afstemningsområde 4, ligger et kolonihaveområde med 26 kolonihaver. Kolonihaverne er ikke udstykkede og ligger på en samlet matrikel, som er ejet af Aarhus Kommune, dvs. at der er tale om bygninger på lejet grund. Idet kolonihavehusene har et ejendomsnummer i BBR, har de ved en fejl fået tilsendt en stemmeadgang. Kolonihaveområdet er varigt i hht. kolonihaveloven, dvs. at det ikke kan nedlægges og f.eks. overgå til helårsboliger uanset om der udarbejdes en lokalplan, som overfører området til byzone. I henhold til kolonihaveloven er det ikke tilladt at bo helårs i et kolonihavehus. En overgang til byzone vil ikke betyde ændringer for ejerne af kolonihavehusene, fordi de 1) ikke ejer jorden, 2) ikke betaler ejendomsskat og 3) ikke kan opnå ret til at helårsbeboelse, jf. kolonihaveloven. Det er derfor bestemt, at kolonihavehusene skal udgå af afstemningen, dvs. ikke tælles med og ikke indgå i basispopulationen. VALGOPGØRELSE Opgørelse af basispopulation ved afstemning om Skæring Strand Overordnet princip: 1 ejendom = 1 stemme Område Antal ejere Kommunale ejendomme Dubletter Kolonihaver Stamejendomme Friarealer Basispopulation I alt

70 Bemærkninger til de enkelte typer af fratrukne ejendomme: Dubletter Dubletter er udtryk for medejere, som også har fået tilsendt afstemningslink eller brevstemmemateriale. Sidst afgivne stemme tæller. Kommunale Kommunale ejendomme indgår ikke i afstemningen, fordi kommunen har valgt at få ejendomme afklaret de private grundejeres holdning til en eventuel overførsel til byzone. Kolonihaver I afstemningsområde 4 ligger et kolonihaveområde på én matrikel, som ejet af Aarhus Kommune. Kolonihaver skifter ikke status i forbindelse med zoneskift. Enkelte kolonihaver har ejendomsnummer. De udgår af afstemningen. Friarealer mv. Der findes vejarealer, strandlodder og nogle få fællesarealer, som har eget matrikelnr. Fælles for dem er, at de i tingbog, BBR og i relation til ejendomsbeskatning er udlagt til vejareal eller strandlod, som derfor ikke kan bebygges. Disse ejendomme indgår ikke i afstemningen. Stamejendomme til ejerlejligheder Hver ejerlejlighed har et ejendomsnr. og har haft adgang til at stemme. Imidlertid er der også tilknyttet et ejendomsnr. til jordloddet, som typisk er ejet af ejerforeningen. For at man som ejer af en ejerlejlighed ikke får en ekstra stemme (altså både for boligen og for jordloddet), indgår disse ejendomme ikke i afstemningen. Brevstemmer er gennemgået for, om afsender indgår i basispopulationen, og om de er afgivet rettidigt. Brevstemmer poststemplet senere end 3. oktober 2017 kan ikke tages i betragtning Område Afsender indgår ikke i basispopulation Poststemplet for sent I alt 0 0 Resultat af brevafstemningen Område Modtagne brevstemmer Blanke brevstemmer Ugyldige/ikke korrekt udfyldte Antal brevstemmer JA Antal brevstemmer NEJ I alt

71 Resultat af den digitale afstemning Område I alt afgivne digitale stemmer Digitale stemmer JA Digitale stemmer NEJ I alt Det endelige udfald af afstemningen Område: Basispopulation JAstemmer NEJstemmer (incl. blanke) I alt afgivne stemmer Ejendomme, der ikke har stemt Stemmeprocent Procent JAstemmer ud af basispopulationen ,58 73, ,51 76, ,83 76, ,86 75,86 I alt ,55 75,73 Område: Basispopulation JAstemmer NEJstemmer (incl. blanke) I alt afgivne stemmer Ejendomme, der ikke har stemt Stemmeprocent Procent JAstemmer ud af basispopulationen ,52 75, ,93 75, ,99 75, ,55 75,73 8

72 Konklusion på valget Der er en stemmeprocent på 93,55 for hele området under ét. Desuden har 75,73 % af de stemmeberettigede, dvs. af alle ejere af de private ejendomme i området stemt ja til, at området overføres til byzone. Det vil sige, at Aarhus Kommune ansøger Erhvervsstyrelsen om, at hele sommerhusområdet Skæring Strand kan overføres til byzone. Bilag Princip for optælling med kort Opgørelse af digitale stemmer fra Assembly Voting Opgørelse af brevstemmer fra Valgsekretariatet 9

73 Afstemnings/Optællingsområder 1. at området opdeles i 4 afstemningsområder, afgrænset efter naturlige karakteristika og at områdernes afstemningsresultat delvist kan sammenlægges efter princippet at hvis: område 1 alene opnår 75% søges området overført til byzone, områderne 1 og 2 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone, områderne 1 og 3 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone, områderne 1, 2 og 3 tilsammen opnår 75% søges de tre områder overført til byzone, områderne 1, 2, 3 og 4 tilsammen opnår 75% søges de fireområder overført til byzone, altså hele området under ét. og der er et flertal på over 50% i det enkelte afstemningsområde. Opdeling i 4 afstemningsområder

74 , København VALGRESULTAT: Skæring Strand Samlet resultat for elektronisk afstemning: Område JA NEJ Område Område Område Område Samlet Afgivne gyldige stemmer 922 Antal stemmeberettigede 1055 Stemmeprocent 87,4%% Valgansvarlig Assembly Voting: Mikkel Leffers Svendstrup

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN Bilag 3 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE AARHUS KOMMUNE, Center for Byudvikling og Mobilitet i samarbejde med OPDRAG

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Redegørelse for konsekvenser ved konvertering af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone.

Redegørelse for konsekvenser ved konvertering af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Redegørelse for konsekvenser ved konvertering af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Baggrund Med ændring af planloven pr. 15. juni 2017 er der åbnet mulighed for, at kommuner senest den 15. oktober

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st.

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Ophævelse af Lokalplan 64 Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Ophævelse af Lokalplan 65... 4 Redegørelse for de faktiske forhold... 4 Redegørelse for

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet Lokalplan nr. 432 For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet 13. maj 2002 N ÊÚ Lokalplanområdet er et ældre parcelhuskvarter i Spangsbjergområdet. Området er karakteriseret af tilbagerykkede

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Skrift med grøn farve er tekst der udgår Skrift med rød farve er ny/rettet tekst Lokalplan 07.38 December 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001 Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven November 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere