Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til driftsbudgetoplæg"

Transkript

1 Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011

2 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret Vintertjeneste... 6 Vejbelysning... 7 Trafiksikkerhed... 7 Grønne områder ved Spektrum... 8 Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn Børn Unge & Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ungdomsklubber Ungdomsskole Tilskud til idrætshaller Musikskole Bibliotek Folkeoplysning Museum Pakhuset Diverse tilskud indenfor kultur og fritid Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, generelle budgetforudsætninger Tildeling af budget til de enkelte skoler Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Skolefritidsordninger generelle budgetforudsætninger Tildelingsmodel for skolefritidsordninger Tildeling til de enkelte skolefritidsordninger Børnepasning 0-5 årige, forudsætninger Forældrebetaling Fripladser Antal daginstitutioner og personalenormering Diverse puljer, søskenderabatter, tilskud til privat pasning mm Dagplejen Forældrebetaling børnehaver, vuggestuer mm Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner Forældrebetaling klubber... 45

3 Børne- og Familiecentret PPR Sundhedspleje SSP Familieterapeuter, Egeknasten Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm Specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget. Støtte til frivilligt social arbejde Ældreområdet: Budget, budgetændringer og serviceniveau Generelle bemærkninger til ældreområdet Begravelseshjælp og plejetakst på sygehuse Fællesudgifter og indtægter Ældreservice Driftsudgifter, plejeboliger, sygepleje mm Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem Administration af hjælpemidler Visitationsteamet, administration Voksen handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Forebyggelse Fysioterapi Diverse boligudgifter og indtægter Produktionshøjskole Økonomiudvalget. Børne- og Familiecentret administration Redningsberedskab Politisk organisation Administration

4 Indkomstoverførsler: Budgtpuljer: Lønpulje Lov- og cirkulæreprogram Arbejdsskade Barselsfond Trepartsmidler Kompetenceudvikling Hou Havn Sundhedskoordinator og sundhedsfremme for personale Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg Økonomiudvalget: Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

5 Odder Rådhus, august 2010

6 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 1 Udlejning: Odder Kommune administrerer 18 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 200 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 13 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. 200 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter som administreres af Teknisk Afdeling. Udlejning Udlejning og Husleje- og forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej Saksild, Blommevænget Snærrildvej 178 og Ballevej Nygaard Tværvej Bondesvadvej Hovvej Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Gamle udstykning Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej Nølevvej 6 Rathlousgade 3 (Mast) Beredskabsbygninger: - Respons Driftscenter Politi Mejerivej Rønhøjvej 5, Synshal

7 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 2 Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme håndværker Årsværk i alt: 1,0

8 Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 3 Bygningsvedligeholdelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i m². Afgang på m 2 : Bygningsvedligeholdelse Udvendig Indvendig Hou Ældrecenter - solgt: m² Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2010 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af afdelingen for Anlæg og Kommunale Ejendomme. Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Rammebesparelse, gældende fra ,3 % rammebesparelse, gældende fra Bygningsvedligeholdelse rammebeløb indvendig Rammebesparelse, gældende fra Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende.

9 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 4 Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads Løn - Normering: 0,3 årsværk Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har ved byrådsbeslutning den 21. juni 2010 fået tilført budgettet kr. Budgettet for 2011 er for de 3 områder dannet på ny indenfor den forhøjede budgetramme forhøjelse af budgetramme (andel af kr.) Veje og grønne områder Veje og grønne områder Driftscenteret skatmoms Driftscenter Fælles formål årsværk - Driftsmidler Veje og grønne områder Rengøring af midtby - Vedligeholdelse af Tennisbaner Vintertjeneste Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering Parkeringsfond Trafiksikkerhed Teknisk afdeling Fælles Energimærkning Driftscenteret, indtægter med skatmoms Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder

10 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 5 Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk 2 lærlinge Årsværk i alt 29,6. Spareforlig 2010: Driftscenteret reduceres med 7 årsværk Afledte besparelser på driftsmidler Besparelsen på driftsmidler er gældende til og med Fra 2014 reduceres besparelsen til -0,5 mio. kr. På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (Driftscenter) ,3 % rammebesparelse, gældende fra Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende

11 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 6 bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag har været udbudt i licitation. Driftscentret fik opgaven til og med kr. er tilført budgettet i Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Budget 2009 er incl kr. flyttet fra U&K til vedligeholdelse af tennisbaner i oplandet. Spareforlig 2010: Vedligeholdelse af tennisbaner i hele kommunen udgår Driftsbygninger og pladser Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade Vejvedligeholdelse Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareforlig 2010: Søndagsrengøring af Odder Midtby Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde Overført til drift fra anlæg. Belægninger mv Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed. Vintertjeneste Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Besparelse på vintertjeneste, gældende fra ,3 % rammebesparelse, gældende fra Maskiner og materiel Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.

12 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 7 Vejbelysning og signalregulering Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften. Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet. Af det samlede beløb anvendes ca kr. til driften af Signalreguleringsanlæg Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør Budgettet er tilført kr. pga. stigende udgifter som følge af bortfald af mulighed for at afløfte energiafgifter. 0,3 % rammebesparelse, gældende fra Parkeringsfond I henhold til byggeloven kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunale parkeringsfond. Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund. Vejbelysning og signalregulering Budgettet er flyttet til Driftscenteret fra og med Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsudvalg Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,16 kr. pr. indbygger. Trafiksikkerhed Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kommunens vejnet både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. Overført til drift fra anlæg fra og med Spareforlig

13 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 8 Teknisk afdeling Fælles Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Grønne områder ved Spektrum Overført til drift fra anlæg fra og med Energimærkning Beløbet anvendes til den lovpligtige energimærkning af kommunens bygninger, idet alle opvarmede kommunale bygninger over 60 m² skal energimærkes. I 2009 blev der afsat et tilsvarende beløb. Overført til drift fra anlæg fra og med Spareforlig

14 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 9 Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2011 Budget 2010 i 2011 Budgetændring Budget 2011 Natur og Miljø Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn - planlægning Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Veje og grønne områder Vedligeholdelse vandløb Udgifterne dækker udgifter til vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb som foretages af Driftscenteret. Naturbeskyttelse Kommunen overtog pr. 1. januar 2007 en lang række nye opgaver og forpligtelser på naturområdet. Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Naturforvaltningsprojekter Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand. Natura Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de to Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord. Miljøbeskyttelse Miljøforsikring, fælles formål Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale.

15 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 10 Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 10 kr. pr. ejendom, ca ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ. Vandindvinding Anvendes ved undersøgelser af private boringer og vandværker. Miljøtilsyn, planlægning Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld. Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Konsulentbistand til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Det forventes, at indsatsplaner for de særlige drikkevandsområder ved Fillerup og Hundslund påbegyndes i Derudover er der deltagelse i koordinationsforum og kommunens årlige administration forbundet med indsamling og indrapportering af data. Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende miljøsager. Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendte tid. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde. Badevand, tilsyn og undersøgelser Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i henhold til gældende regler.

16 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 11 Affald Affaldsgebyr: Regulativdatabasen: Staten opkræver én gang om året et gebyr til dækning af omkostninger til drift af regulativdatabasen. Gebyret udgør kr. 240 pr indbyggere. Affaldsdatasystemet: Staten opkræver én gang om året et gebyr til dækning af omkostninger til drift af affaldsdatasystemet. Gebyret udgør kr kr. pr indbyggere Vandløbsvæsen, fælles formål Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til mindre projekter og konsulentbistand på området, herunder direkte udledning af spildevand. Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet herunder udarbejdelse af handleplaner. Skadedyrsbekæmpelse Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af landrotter. Byrådet har den besluttet, at udgiften til rotte bekæmpelse pålignes ejendomsskatten.

17 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 12 Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus og handicapkørsel), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2011 Budget 2010 i Budgetændring Budget pris- og lønniveau Trafik og havne Kollektiv trafik Busdrift: brugerbetaling i bybus Tunø Færgen ( ) Tunø Færgen ( ) - Forhøjelse af budgetramme Tunø Havn - Forhøjelse af budgetramme Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har ved byrådsbeslutning den 21. juni 2010 fået tilført budgettet kr. Budgettet for 2011 er for de 3 områder dannet på ny indenfor den forhøjede budgetramme Kollektiv trafik, fælles formål Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. Busdrift Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift) der indføres gratis bybuskørsel. Spareforlig 2010 der indføres brugerbetaling fra 2011, Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. 0,3 % rammebesparelse, gældende fra Kompensation for lønsumsafgift

18 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 13 Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. Statstilskud vedr. bybusser Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht. lov om kollektiv trafik. 0,3 % rammebesparelse på skolebusdrift, gældende fra Kompensation for lønsumsafgift Andre udgifter - Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr Kontorholdsudgifter - Til annoncering m.v Statstilskud til skolebusser - Betaling fra staten Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende Færgefarten Tunø Færgen, m skatmoms Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen kompensation for lønsumsafgift Drivmidler (benzin,gas) - Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet

19 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 14 Dokning og løbende vedligeholdelse Forsikringer, bygning og løsøre Bygninger og skatter Rammebesparelser: 2010, fjernelse af én ugentlig færgeafgang til Tunø ,3 % rammebesparelse, gældende fra forhøjelse af budgetramme (andel af kr.) Tunø Havn Personale - normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Skibsafgifter (lystbåde) Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser Rammebesparelser: 0,3 % rammebesparelse, gældende fra forhøjelse af budgetramme (andel af kr.) Tunø Færgen

20 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur 15 Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Fritid, Bibliotek og Kultur: Ungdomsklubber: Spareforlig, 0,6 årsværk Klub årige: Forhøjelse af forældrebetaling Ungdomsskolen Tilskud til Haller: Tilskud til svømmehal Særlig energitilskud haller Bibliotek: Besparelse, 1½ årsværk Tilført, overtagelse af adm. af fritidsområdet Musikskole, 1 årsværk Folkeoplysning: Lokaletilskud nedsættes til 85 % Odder Museum: - Nedsættelse af tilskud Ålekvasen Øvrige kulturelle tiltag: - Pakhuset tilskud - Lokalhistorisk arkiv - Billedskolen - Kunstpuljen - Kunstudvalg - Teaterforeningen - Opkridtning af idrætsbaner Budgetteringsforudsætninger I forbindelse med vedtagelsen af spareforliget for 2011 er der sket en del ændringer på området for fritid, bibliotek og kultur. Ungdomsklubberne i oplandet nedlægges pr. 1. Januar Besparelsen udgør kr. Forældrebetalingen til juniorklubberne i oplandet forøges med kr. pr. år

21 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur 16 Ungdomsklub I forbindelse med spareforliget for 2011 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Klub årige Klubberne hører under Ungdomsskolens administration og placeret på skolerne Antal børn Gylling 30 Hou 50 Hundslund 22 Saxild 32 Ørting 20 Randlev 20 I alt 174 Timer Årsværk Lønsum Klubtimer Mødevirksomhed 130 Fælles arr. 130 Vikarer 1,5% 80 I alt , Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Forældrebetalingen til juniorklubberne er i forbindelse med spareforliget forøget med pr år. Forældrebetalingen udgør kr. Ungdomsskolen Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen. Normering Lønsum Ungdomsskoleinspektør 1,00 Viceinspektør 0,50 Afdelingsleder 0,50 Skekretær 0,40 SSP-konsulent 0,07 Administration i alt 2, Holdtimer t Ungdomsskolen har været pålagt rammebesparelser i henholdsvis og 2010 på i alt kr.

22 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur 17 Tilskud til haller Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt svømmehallen. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. Marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til kr. På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Rammebesparelse 2010: Spareforlig 2010: Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. Marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Odder Hallen, gl.hal Hou Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Rammebesparelse ,36 % momstilskud Tilskud ialt

23 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur 18 NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivning. Der er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr. til fordeling til områder med stigende energiudgifter. Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou Hallen Ørting Hallen Hundslund Hallen Odder Museum Lokalhistorisk Arkiv Spareforlig 2010: Særlige energitilskud til Haller fjernes Særlig energitilskud til Odder Museum og Lokalhistorisk Arkiv forsætter. Lysanlæg renovering af lysanlæg Odder Bibliotek Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek: bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Personale: Normering Ledende Bibliotekar, Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen. Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge 6,067 enheder Spareforlig -1,5 enhed Ny normering: 4,56 enhed kr. Andet personale: Kontorpersonale 4,879 enheder kr. Administration af fritidsområdet Pedel/teknisk serviceleder 22,5 ugt.t. = 0,608 enheder Rengøring 0,433 enheder kr. Vikar kursus, ferie, sygdom 0,270 enheder kr. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage kr. Budgettet for 2008 er reduceret med kr. i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. I forbindelse med spareforliget 2010 er der reduceret med kr., svarende til 1,5 årsværk

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere