1. Hvordan planlægger I jeres kampagner?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvordan planlægger I jeres kampagner?"

Transkript

1 . Hvordan planlægger I jeres kampagner? Alle vores kampagner planlægges og eksekveres uafhængigt af hinanden. 2 Vi aftaler indbyrdes, hvilke kunder vi adresserer via de forskellige kampagner. 3 Vi har en kontaktstrategi, som dikterer, hvilke kampagner og tilbud den enkelte kunde skal modtage. 4 Vores kontaktstrategi inkluderer en række responsstyrede kampagner. 5 Vi har analytisk kampagneoptimering på tværs af tid, tilbud og kanaler for at opnå maksimalt udbytte Hvad er det, der afgør, om man vælger at gennemføre en kampagne? Er det kundernes adfærd, der hjælper til at identificere en mulighed, eller er det mere et ønske om at tilbyde et specifikt produkt for at forbedre indtjeningen? Uanset hvad kræver det en høj grad af intern koordination at styre timingen og samspillet mellem de enkelte kampagner, så kunderne udelukkende får den mest relevante kommunikation og ikke bombarderes med budskaber og tilbud i en lind strøm. : Undersøgelsen viser, at ca. 25 % af de deltagende i dag ligger på niveau og har ingen eller ringe koordination og prioritering mellem forskellige kampagner. 43 % ligger på niveau 2 med nogen koordination. : Forbedret kampagneplanlægning er klart et område, virksomhederne har høj fokus på at forbedre. Ikke mindre end 55 % af respondenterne ser sig selv i niveau 4 eller 5 om 2 år.

2 2. Hvor individuelle og målrettede er jeres kampagner? Alle målgrupper i vores kampagne modtager overvejende samme budskab/materiale. 2 Vores kampagnetilbud er differentierede baseret på en instinktiv kundesegmentering. 3 Vores kampagner og kampagnetilbud er differentierede baseret på en analytisk stand alone segmentering. 4 Vores kampagner og kampagnetilbud er differentierede baseret på en analytisk funderet segmentering kombineret med f.eks. analyser som købs- eller afgangssandsynlighed. 5 Vores kampagner og tilbud er målrettet mod de enkelte segmenter eller kunder via en analytisk optimering af kundedata Finmasket differentiering af budskabet til den enkelte kunde er en udfordring, der bliver stadig mere aktuel. I en verden hvor kunderne bliver mere og mere individuelle i deres holdninger og forbrugsmønstre, er effekten af massekommunikation nedadgående. Den store effekt opnås, når kunderne oplever din virksomheds-kommunikation som relevant, og når man slår til med individuelt, målrettede tilbud, der matcher deres unikke behov. Dette kræver analyse og forbedret indsigt i kundernes adfærd. : Undersøgelsen viser, at man på dette område er i gang med en række tiltag for at opnå en forbedret indsigt i kundernes behov. Dog er 28 % stadig på niveau hvor budskaberne ikke differentieres, mens niveau 2 og 3 har hver især knapt 25 % af deltagerne, hvilket indikerer, at der er fokus på området. : Der er imidlertid en klar forventning til yderligere forbedringer. Hele 39 % af deltagerne ser deres marketingfunktion i niveau 5 om 2 år. ønsker 58 % at ligge på niveau 4 eller 5 mod 22 % i dag der kræves derfor solide ændringer for at nå de ønskede forbedringer.

3 3. Hvor automatiserede og avancerede kampagner kan I eksekvere med jeres nuværende set-up? Vi kan alene køre manuelle et-trins -kampagner. 2 Vores kampagne set-up strækker sig til manuel eksekvering af flertrins -kampagner. 3 Vi kan manuelt eksekvere kampagner i flere trin og via forskellige kanaler. 4 Vi kan køre fuldt automatiserede kampagner i flere trin og via mange forskellige kanaler. 5 Vi kan køre fuldt automatiserede kampagner på flere niveauer og via mange forskellige kanaler, kombineret med f.eks. individuelle tilbud via kundeservice eller internettet En automatisering af kampagneprocesserne, der muliggør en opbygning af flertrins kampagner gennem forskellige kanaler for de valgte segmenter, vil ikke alene give virksomheden mulighed for at eksekvere på den forbedrede kundeindsigt, men også i høj grad frigive ressourcer i marketingafdelingen, så endnu flere (målrettede) kampagner kan gennemføres inden for de samme rammer. : Lidt mere end /3 af respondenterne kan i dag manuelt eksekvere flertrins kampagner via forskellige kanaler (niveau 3), og kun ca. hver tiende har et mere avanceret set-up, der inkluderer automatisering af kampagner. Der er således mange, der allerede arbejder med mere avanceret kampagneopbygning, men automatiseringen mangler. : Lidt over halvdelen ønsker at nå niveau 4 eller 5 inden for de næste par år. Det vil stille store krav til forbedring af såvel de marketingværktøjer, man anvender i dag samt forbedringer i de interne processer i marketingfunktionen fremover.

4 4. Hvordan definerer I målgrupper til kampagner? Vi laver simple udtrækslister med få nøgledata (navn, adresse ), der bestilles og udtrækkes manuelt af IT eller eksternt bureau. 2 Vi laver komplekse manuelle datalister med basale kundedata. 3 Vi trækker datalister og kører automatisk kampagner med fast tilbagevendende frekvens. Output er dubletsorteret, men kan ikke kombineres med andre data og analyseresultater. 4 Vi trækker datalister og kører automatisk kampagner med fast tilbagevendende frekvens. Output er dubletsorteret og kan både kombineres med andre data og analyseresultater. 5 Vores målgruppeudvælgelse er baseret på, at den enkelte kunde via avanceret optimering kan tilknyttes de kampagner, hvor det samlede afkast på tværs af kanaler er størst Udvælgelse af den rigtige målgruppe er helt afgørende for en kampagnes effektivitet rammer man de forkerte mennesker, er ressourcerne spildt! De traditionelle demografiske udtræks- og segmenteringskriterier såsom alder, køn og postnummer siger ikke ret meget om den enkelte kundes præferencer, hvorimod udtræk baseret på eksempelvis købsanalyser og værdibaseret kundesegmentering er bedre til at ramme den ønskede målgruppe. : Noget tyder på, at dette ikke er et område, der indtil i dag har haft så højt fokus. Hele 4 % af de adspurgte ligger på niveau med yderligere 23 % på niveau 2. Med andre ord hele 64 % anvender i dag en meget simpel segmentering primært baseret på demografiske data. : /3 ønsker at nå helt op på niveau 4 med dubletsorteret output, der kan kombineres med de nævnte analyseresultater, og 23 % vil endnu længere, hvor der optimeres på den enkelte kunde på tværs af kanaler og kampagner. Der er med andre ord ønske om et større skift, der vil nødvendiggøre brug af analytiske modeller og en værdibaseret tilgang til segmentering.

5 5. Hvordan opsamler I responsdata og måler kampagneeffektivitet? Vi opsamler begrænsede responsdata manuelt. 2 Responsdata og opgørelser over salgseffekten opsamles og udarbejdes manuelt. 3 Gennem kampagnens forløb får vi automatisk løbende rapporter om respons m.m. 4 Vi kan til hver en tid analysere effekten af kampagnen på en lang række variable som f.eks. tid, produkt, segment, kanal etc.. 5 Vi bliver automatisk adviseret, hvis kampagner ikke performer som forventet, hvilket giver os mulighed for løbende justering og optimering En koordineret og velfungerende opsamling af respons fra kampagner er essentiel for at måle de enkelte kampagners effektivitet. Uden denne responsopsamling er det svært løbende at fintune en kampagne og drage læring til næste eksekvering af kampagnen ved f.eks. at justere budskabet, målgruppen eller kanalerne for at få et (endnu) bedre resultat. : Undersøgelsen viser, at over 2/3 i dag har en simpel og meget ressource-krævende proces, hvor respons opsamles manuelt med risiko for fejl og mangler. Opsamling af respons er det punkt i undersøgelsen, hvor vi ser den største forskel mellem det nuværende niveau og det ønskede niveau. : Lige under halvdelen(47 %) ønsker at nå niveau 4 om 2 år, dvs. et niveau hvor respons kan analyseres i realtid på en lang række relevant parametre. Der er tydeligvis en forståelse for vigtigheden af detaljeret at måle effekten af kampagnerne, og at marketing i fremtiden kommer til at stå mere til regnskab for kvaliteten og marketinginvesteringerne ROMI bliver et nøgletal!

6 6. Hvad er beslutningsgrundlaget for jeres strategiplanlægning baseret på? Manuel, årlig målstyring via resultater og ekstern markedsinformation. 2 Manuel, halvårlig målstyring via enkelte KPI er på kunder og produkter. 3 Automatisk, kvartalsvis målstyring via begrænsede kundedata. 4 Automatisk, månedsvis målstyring via omfattende kundedata. 5 Automatisk, daglig opdateret målstyring med et 36 graders kundebillede Virksomhedernes strategiplanlægning bør selvsagt ske på et så informeret grundlag som muligt. Et nøje kendskab til kunderne kombineret med detaljeret, løbende salgsrapportering gør det muligt at igangsætte tiltag, der understøtter strategien, hvis tendenserne til en negativ udvikling er ved at vise sig. : Lidt over 2/3 har i dag en opfølgning hvert halve år eller sjældnere baseret på en manuel proces med begrænset kunde- og produkt-kpi er. : Det er et område, der i dag ikke prioriteres så højt i forhold til andre områder i undersøgelsen, men man ønsker dog fremover at forbedre opfølgningen fra en årlig/halvårlig proces til at blive en hyppigere proces, der omfatter mere kundeindsigt.

7 7. Hvor kundeorienteret anser du din virksomhed for at være? % produktorienteret kun få udvalgte kundemål, der ikke deles på tværs af organisationen. 2 Primært produktorienteret med en begrænset kundeorientering på udvalgte områder. 3 Delvist kundeorienteret. 4 Overvejende kundeorienteret med fuld målstyring på tværs af virksomheden. 5 % kundeorienteret gennem et fuldstændigt kundebillede, der er styrende for den strategiske planlægning At være kundeorienteret vs. produktorienteret handler i bund og grund om at fokusere på den enkelte kundes behov og målrette sin marketingkommunikation efter kundernes præferencer, i modsætning til at tilbyde denne måneds produkt til stort set alle kunder i kundedatabasen. Kundeorientering fordrer en høj grad af kundeindsigt for at kunne differentiere sine kampagner og tilbud til den enkelte kundes unikke behov. : En del af undersøgelsens deltagere har erhvervet denne indsigt, men kun lidt over hver fjerde mener i dag at ligge på niveau 4, hvor man arbejder med fuld målstyring på tværs af virksomheden, 38 % er på niveau 3 (delvist kundeorienteret), mens /3 mener, at de i ringe grad er kundeorienteret. : Det er klart et mål at forbedre dette inden for de næste par år. Helt derop hvor det fuldstændige kundebillede er en nødvendighed og den styrende faktor for den strategiske planlægning.

8 8. Hvordan analyserer I kundedata? Vi har alene produktorienterede og isolerede ad hoc kundeanalyser. 2 Vi laver simple kundeprofiler og segmentering af vores kunder til brug for vores kundevendte processer. 3 Vi har scoremodeller (forudsigelse om kundeafgang), der er tilgængelige via virksomhedens databaser. 4 Vi bruger mange forskellige analytiske teknikker som f.eks. prediction eller forecasting. Resultaterne fra disse analyser bruges i kampagner. 5 Vi har analyse som en fuldt integreret del i alle vores kundekontaktpunkter God indsigt i kundernes adfærd er som tidligere omtalt en forudsætning for at kunne lave en effektiv strategisk planlægning og eksekvere strategien. : Vi kan se, at analyser af virksomhedernes kundedata i dag er på et relativt simpelt niveau. Kun ganske få af de adspurgte arbejder med analytiske kunde-modeller til eksempelvis forudsigelse af kundeafgang, sales forecasting eller produktforslag til kryds-/opsalg. Analyserne er primært produktorienterede eller ad-hoc baserede. : En stor del af de adspurgte er tilfredse med, også fremover, at lave simple kundeprofiler og segmenteringer, men størstedelen ønsker dog at arbejde dybere med kundeanalyser til at understøtte marketingprocesserne. Dette harmonerer godt med, at mange har givet udtryk for, at de fremover ønsker at være mere kundeorienterede. Inddragelsen af analytiske kundemodeller er en af forudsætningerne for netop denne proces.

9 9. Hvilke muligheder har den enkelte medarbejder for selv at lave kundeanalyser og rapporter? Vores rapporter bestilles og laves manuelt af vores analytikere/it-afdeling. 2 Vores rapporteringssystem indeholder statiske, månedlige statusrapporter, men salgs- og marketingmedarbejdere kan ikke selv lave nye rapporter/analyser. 3 Vi har et rapporterings- og analysemiljø, hvor det er muligt for salg og marketing selv at lave nye rapporter og gennemføre simple analyser. 4 Vi har et rapporterings- og analysemiljø, hvor brugerne, via en række forskellige analyseværktøjer, selv kan lave komplekse analyser. 5 Vi har individuelle værktøjer til såvel analytikere som salgs- og marketingmedarbejdere Evnen til at den enkelte medarbejder selv kan lave nye rapporter og gennemføre kundeanalyser er en anden forudsætning for at blive en kundeorienteret virksomhed. Marketing og salg skal selv have mulighed for at arbejde med tallene og analysere sig frem til salgsmuligheder eller forudsige tendenser, så analytikere og IT-afdelingen ikke bliver en flaskehals i forbindelse med nye kampagner. Det er nødvendigt at reducere time to market på kampagneeksekveringen, så tilbud kan fremsendes til kunderne, mens de stadig har behovet. : Lidt mere end hver tredje kan i dag selv lave nye rapporter og gennemføre simple analyser, men hele 47 % har kun adgang til fast definerede statusrapporter, som typisk afvikles i IT-afdelingens regi. : Vi ser dog en klar tendens til, at man fremover ønsker at frigøre sig fra flaskehalsene og bringe brugerne i stand til i langt højere grad at gennemføre selv komplekse analyser og rapportering.

10 . Hvor meget information har I om jeres kunder? Vi har kun meget begrænset kundeinformation til rådighed, hvor det er vanskeligt at kombinere kunde-, produkt- og adfærdsdata. 2 Vi ved, hvilke produkter den enkelte kunde har og kan koble dette til deres omsætning. 3 Vi har et rimeligt kundebillede og kan herudfra lave simple segmenterings og kundeprofilmodeller. 4 Vi har et 36 graders kundebillede, og vores kundeinformation er tilført ekstra værdi i form af komplekse segmenterings- og kundeprofilmodeller. 5 Vi har et fuldstændigt billede af vores kunder. Vores kundeinformation er tilført ekstra værdi i form af fremadrettet information som livstidsværdi, købs- og afgangssandsynlighed Kundeviden er selvsagt essentiel. Jo større overblik man har over kundernes tidligere køb, forbrugsmønster, demografiske profil og behov, desto bedre kan man målrette en kampagne eller et tilbud til kunderne, som de vil finde relevant. Der vil altid være forskelle mellem brancher, i forhold til hvor meget information man har mulighed for at indsamle om sine kunder. : 7 % angiver, at de i dag kun har begrænset kundeinformation til rådighed, mens knapt 55 % mener, at de har et rimeligt kundebillede, der giver dem mulighed for at segmentere og profilere deres kunder. : På trods af branchemæssige forskelle ønsker alle adspurgte at blive bedre til at indsamle kundeinformation. Det vil stille krav til virksomhedernes ERP- og CRM- systemer, hvor man udover at indsamle data, også må fokusere på at bevæge sig væk fra datasiloer og over mod en integreret lagring af kundeinformation et samlet, integreret kundebillede.

11 . Hvordan sikrer I optimal kvalitet af jeres kundedata? Vi bruger data direkte fra de operationelle systemer. Der foregår ingen datarens. 2 Data renses, før de loades ind i vores kundesystemer, men der foregår ingen løbende datarens. 3 Vi foretager løbende rensning af vores kundedata, og opdaterer løbende adresser og laver dubletsortering. 4 Vi laver løbende datarens og adresserer datakvalitetsproblemer tilbage til kildesystemerne. 5 Vi har en datakvalitetspolitik, hvor kvaliteten af data løbende overvåges i real-time og korrigeres direkte i vores kundevendte funktioner og systemer Når man nu har indsamlet en stor mængde information om sine kunder, kan man så overhovedet stole på disse data? Alt for mange systemer indeholder flere versioner af sandheden, så hvilken en skal man vælge at tro på? For effektivt at kunne udnytte sin kundeinformation er det derfor vigtigt, at man aktivt arbejder med datakvalitet - dubletsortering, data rensning og integration mellem kundesystemer og ikke kun ad hoc. : Lidt over hver tredje ligger i dag på niveau 3, hvor man løbende renser data, men datakvalitetsproblemer adresseres ikke tilbage til kildesystemerne. Dermed vil de samme problemer opstå igen og igen. Hele 3 % anvender data direkte fra kildesystemerne uden datarensning og dublethåndtering. Her løber man den risiko f.eks. at irritere en kunde ved at sende 3 enslydende breve eller i bedste fald spilde marketingbudgettet pga. dårlige kundedata. : Det fremgår af undersøgelsen, at dette er et område, hvor man ønsker kraftige forbedringer. Man ønsker at forædle kundeinformationerne og øge datakvaliteten.

12 2. Hvordan følger I op på budgettet for de enkelte kampagner? Kampagnebudget styres typisk manuelt f.eks. i et regneark. 2 Kampagnebudget-data gemmes centralt, så kolleger og ledelse har fuld indsigt. 3 Budgetdata gemmes i et centralt styret system, så budgetter kan udbredes hierarkisk. 4 Vi kan til enhver tid følge budgettet nedbrudt på enkeltposter og kan løbende sammenholde godkendt og forbrugt på tværs af kampagnebudgettet. 5 Vores kampagnebudget er % integreret i vores økonomisystem, således at alle fakturaer linkes til de specifikke kampagneaktiviteter I forbindelse med større kampagner med mange kampagneelementer kan det være en udfordrende opgave at styre budgettet både totalt og på de enkelte allokerede poster. En succesfuld kampagne bør måles på sin ROMI (Return On Marketing Investment), og hvis budgettet overskrides uden godkendelse, ville denne typisk dale. Løbende opfølgning med mulighed for godkendelse af hver ressourcekrævende post er derfor vigtig. : Undersøgelsen viser, at MRM (marketing resource management) i dag ikke anvendes i særlig høj grad. 6 ud af befinder sig på første trin, hvor kampagne-budgettet vedligeholdes manuelt i et regneark. : Vi kan dog se, at man har forstået vigtigheden af at holde styre på sine ressourcer gennem marketingprocessen - knapt 4 % ønsker at nå trin 4 om 2 år, hvor budgettet vedligeholdes i et centralt system og hvor hver enkelt post kan målstyres i forhold til allokeret beløb og faktisk forbrug.

13 3. Hvorledes styrer I jeres kampagneproces? Vi har et kampagnebrief dokument, som indeholder relevant information om den enkelte kampagne. 2 Kampagnebrief dokumenter er det primære styringsredskab og distribueres til alle involverede for at undgå overlap og dobbeltarbejde. 3 Vi har et centralt kampagnesystem, der indeholder al kampagneinformation, og som alle har adgang til. 4 Når vi kører en kampagne, der er næsten identisk med en tidligere, kopierer vi denne. 5 Vi har templates på alle standardkampagner, som løbende applikeres og dermed sikrer en stor sammenlignelighed og høj effektivitet på tværs af kampagner Et kampagnebrief indeholder information om den enkelte kampagne i relation til dens formål, succeskriterier, målgruppe, proces og kampagneelementer. Et brief kan enten gemmes som et dokument eller centralt i et kampagnestyringssystem. Hovedsagen er, at alle involverede forstår kampagnens formål og har adgang til alle relevante kampagneinformationer. : Langt størstedelen af undersøgelsens deltagere arbejder i dag med kampagnebrief i dokumentform, som i en vis grad distribueres til alle involverede. : Vi ser, at der er et udtalt ønske om at samle alle kampagnebriefs i et centralt system, hvor al information stilles til rådighed for de interesserede brugere. Hele 2 % har planer om at komme helt i front og anvende templates på standardkampagner, som gør det let at gentage og sammenligne ensartede kampagner.

14 4. Hvordan modtager du information om, hvordan forretningen går overordnet og specifikt på dit område? Jeg har overvejende adgang til statiske, papirbaserede rapporter, der viser sidste måneds salgsresultat nedbrudt på få, simple kriterier. 2 Vores rapporteringssystem konsoliderer størstedelen af vores forretningsinformation på månedsbasis, hvor vi kan lave simple hierarkiske nedbrydninger af disse informationer. 3 Jeg kan på ugeplan følge forretningen via vores elektroniske management information system. 4 Vi kan selv analysere data og derved besvare evt. spørgsmål. 5 Vi har adgang til dagligt fuldt opdaterede forretningsdata, udspecificeret på vores specifikke roller Målbarhed er det nye mantra inden for marketing. Hvordan ved man, om de kampagner man sætter i søen rent faktisk lever op til de målsætninger, man har defineret? I stigende grad er det nødvendigt at kunne sammenholde kampagner med faktisk salgstal for at måle eksempelvis ROMI, men også andre kriterier kan være relevante at måle på, og den marketingansvarlige bør have mulighed for selv at kunne analysere sig frem til, om en kampagne har nået de definerede mål. : Størstedelen har i dag kun adgang til fast definerede salgsrapporter, hvor det ikke er lige til at henføre salgstal til en klart defineret kampagneindsats eller udføre yderligere analyser. Godt 32 % har dog adgang til avancerede analyseværktøjer, som kan bryde kampagne- og salgsdata ned på specifikke roller. : Endnu flere ønsker sig denne mulighed om 2 år, hvor 6 % gerne vil befinde sig på niveau 4 eller 5.

15 5. Hvordan opnår I viden om værdien af jeres kunder? Vi har et meget simpelt mål for kundeværdi baseret på omsætning og evt. gennemsnitsomkostninger. 2 Vi forstår betydningen af de væsentligste faktorer, der påvirker kundeværdi, såsom omsætning, købsfrekvens og kundelivstid og kan dermed identificere profitabilitet. 3 Vi kan måle kundeværdi og profitabilitet på tværs af produktmix, hvilket giver os et overblik over profitabiliteten af kundens samlede engagement. 4 Vi kan analysere, hvilken effekt forskellige adfærdsmønstre og kanaler har på kundeprofitabilitet. 5 Vi måler omsætning og omkostninger på individniveau og har derfor indsigt i profitabiliteten, der gør det muligt at styre relationen ud fra den sande værdi Et af marketings formål er at fastholde og udvikle lønsomme kunder, men hvis man ikke har overblik over, hvem de lønsomme kunder er, kan det være en svær opgave! Måling af lønsomhed forudsætter først og fremmest, at man har godt styr på både kundedata såvel som produkt- og transaktionsdata. Kundeværdi beregnes typisk af flere elementer, som indgår i en samlet vurdering af kundens nuværende og potentielle værdi. Man kan vælge at starte ud med at anvende gennemsnits-omkostninger eller gå mere i dybden og anvende deciderede ABC-modeller på enkelte kunder, produkter og produktmix. : Vi kan se, at mange endnu ikke er kommet så langt i forhold til at beregne et præcist billede af den enkelte kundes lønsomhed. 4 % anvender i dag udelukkende omsætning og gennemsnitsomkostninger som et mål for kundeværdi, og mindre end hver tiende arbejder avanceret med kundeprofitabilitet (niveau 4 og 5). : 43 % ønsker at være i stand til at kunne udføre avancerede kundeværdi-beregninger (niveau 4 og 5).

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Få det bedste ud af dit kontaktcenter! Lars Paabøl Jensen Sebastian Nielsen

Få det bedste ud af dit kontaktcenter! Lars Paabøl Jensen Sebastian Nielsen Få det bedste ud af dit kontaktcenter! Lars Paabøl Jensen Sebastian Nielsen Agenda Får I det bedste ud af jeres kontaktcenter? Dine kunder efterlader en guldgrube af informationer i kontaktcenteret. Og

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene

Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene INDLÆG 07 DYNAMICS CRM Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene Christian Cletus 6. og 11. november 2014 Christian Cletus Uddannelse Rolle Certificeringer Ingeniør (B), HD (A) Microsoft

Læs mere

En samlet CPM-Løsning

En samlet CPM-Løsning En samlet CPM-Løsning Fleksibel og sikker økonomistyring med Prophix Er du på udkig efter et budget og rapporteringsværktøj, der hurtigt skaber én sandhed i datagrundlaget og giver fuld kontrol over jeres

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE GUIDE 2016 MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE EFFEKTMÅLING DOKUMENTATION GENNEMSIGTIGHED PRIORITERING 2 KPI OVERBLIK VI KAN IKKE KOMME UDEN OM KPI ER EFFEKTMÅLING, DOKUMENTATION, GENNEMSIGTIGHED OG PRIORITERING.

Læs mere

360 kundeorientering. - den oversete vækstmotor Dansk Industri 30. oktober 2013

360 kundeorientering. - den oversete vækstmotor Dansk Industri 30. oktober 2013 360 kundeorientering - den oversete vækstmotor Dansk Industri 30. oktober 2013 Denne dag er ikke en mirakelkur men Inspiration til at styrke kundeorienteringen i din virksomhed! Hvem er Mikkel Korntved?!

Læs mere

Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering

Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering 21. Oktober 2015 Lars Monrad-Jensen Head of Lead & Campaign Management TDC Group 1 TDC Group Stor spiller på udfordret marked

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE Mæglerbrief, oktober 2016

EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE Mæglerbrief, oktober 2016 EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE 2016 Mæglerbrief, oktober 2016 HVAD ER EFTERÅRSKAMPAGNEN? Hvad er efterårskampagne? Første fælles kampagne i EDC Erhverv hvor vi bl.a. vil være synlige på TV2 News og i en

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

PostNord Strålfors vi gør det muligt

PostNord Strålfors vi gør det muligt PostNord Strålfors vi gør det muligt Sæt strøm til dine papirer og få øget salg og gladere kunder postnordstralfors.dk 2 Kort om PostNord Strålfors PostNord Strålfors Nettoomsætning: 2.335 MSEK Antal medarbejdere

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM INDLÆG 03 DYNAMICS CRM Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM Christian Cletus 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Christian Cletus Uddannelse Rolle Certificeringer Ingeniør (B), HD (A) Microsoft

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Udvikling af strategi for kundeoplevelser

Udvikling af strategi for kundeoplevelser ARTIKEL Udvikling af strategi for kundeoplevelser Denne artikel beskæftiger sig med, hvorledes man, med udgangspunkt i hvad der driver kundeloyalitet, udvikler en virkningsfuld kundestrategi, og hvordan

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM D DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM 1 - INTRODUKTION 2 - DATAELEMENT 1: KORREKT ADRESSEINFORMATION 3 - DATAELEMENT 2: DAGLIGE LEDERE 4 - DATAELEMENT 3: OMSÆTNING & DRIFTSRESULTAT 5 -

Læs mere

Målstyring og nøgletal Erfaringer fra Lolland Forsyning

Målstyring og nøgletal Erfaringer fra Lolland Forsyning Målstyring og nøgletal Erfaringer fra Lolland Forsyning v. Gitte M. Jansen, NIRAS 1 Hvor skal vi hen? 2 1 Opsætning af mål og nøgletal (KPI) S pecifik M ålbar A ftalt R ealistisk T idsbestemt Vær så præcis

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Behov til Greater Copenhagens digital kampagneportal

Behov til Greater Copenhagens digital kampagneportal Behov til Greater Copenhagens digital kampagneportal 06.07.2016 Page 1/5 Intro For at øge Greater Copenhagens synlighed og attraktivitet over for internationale investorer, virksomheder, talenter og på

Læs mere

Knowledge Cube Nyhedsbrev

Knowledge Cube Nyhedsbrev Knowledge Cube Nyhedsbrev Vi er godt i gang med udrulningen af CatMan Solution version 3, og det er dejligt at opleve, at brugen af CatMan Solution breder sig ud til flere funktioner hos vores kunder.

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE

SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE WHITE PAPER SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE Sådan kan kontaktcentret bidrage til en mere positiv kundeoplevelse juli2016_17064 Gør kundeservice til jeres vigtigste vindue ud mod omverdenen

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Hvordan får du mere ud af kampagneinvesteringerne? Hvordan øges kampagneeffeknviteten? Hvad er potennalet? DLF Netværkstræf Comwell,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst LoyaltyInsight Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst Artiklen Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst er skrevet af Loyalty Group til Børsens Ledelseshåndbog juli 2011. Artiklen

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Følg denne guide, det tager kun 1 timer Så bliver du belønnet med flere leads og mere salg

Følg denne guide, det tager kun 1 timer Så bliver du belønnet med flere leads og mere salg Implementeringsguide Der er mange leads og potentielle købere allerede i din marketingsdatabase, du kan bare ikke se, at se at de er kvalificeret og klar til opfølgning. Følg denne guide, det tager kun

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

understand society through data

understand society through data Enabling you to understand society through data OPERATIONEL SEGMENTERING DER VIRKER En praktisk introduktion til Geomatics segmenteringsmetode og til conzoom 1 FORDELE VED OPERATIONEL SEGMENTERING Segmentering

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen!

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! SESAM Energi & Forsyning 27. februar 2013 Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! InfoSuite Dansk konsulent og softwarehus International koncern med +40

Læs mere

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing.

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. Customer Success Story Alquity opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. FRA FRAGMENTERET DATA TIL NU AT VÆRE PÅ FORKANT Hos Alquity eksisterede

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Viden værket. Sammen udvikler vi. beskæftigelsesområdet. KMD Momentum er vores nye Jobcenterkoncept,

Viden værket. Sammen udvikler vi. beskæftigelsesområdet. KMD Momentum er vores nye Jobcenterkoncept, Viden driver værket Beskæftigelsesområdet gennemgår lige nu et paradigmeskift, hvor fokus i styringen går fra overholdelse af formelle procedurekrav til en evidensbaseret resultatskabende indsats med Borgeren

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMArisk RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere