Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2011 Bilag til årsrapport"

Transkript

1 Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

2 Værebro Å

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret Bygge- og plancenteret Center for Borgerservice Ældrecenteret Sundhedscenteret Jobcenteret Skolecenteret Institutionscenteret Familiecenteret Kultur- og fritidscenteret Ledelses- og udviklingscenteret Økonomicenteret Personalecenteret IT-centeret Redningsberedskabet Investeringsoversigt Bemærkninger til investeringsoversigt Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Planudvalget Socialudvalget Skoleudvalget Familieudvalget Kultur- og fritidsudvalget Nettooverførsler Drift Anlæg Specialregnskaber Affaldshåndtering Ekstern byggemodning omkring Gl. Ølstykke LKV-anlægene Fjernvarmeprojekt Kirkeregnskab Leasingforpligtelser Renteswap Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Omkostningskalkulationer Afskrivninger Værdiansættelser Hovedoversigt til regnskab Regnskabssammendrag Regnskabsoversigt Bevillingsoversigt drift Bevillingsoversigt - anlæg Finansiel status Tværgående artsoversigt

4 Indholdsfortegnelse 2

5 Regnskabspraksis Regnskabspraksis 3

6 Regnskabspraksis 4

7 Regnskabspraksis Regnskabspraksis for Egedal Kommune Indledning Årsregnskabet for Egedal Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem for kommuner. I henhold til disse regler skal der udarbejdes et udgiftsregnskab, et omkostningsregnskab og øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter. Problemstillingerne i forbindelse med den anvendte regnskabspraksis retter sig primært mod omkostningsregnskabet og indeholder bl.a. en beskrivelse af de af Egedal kommune trufne valg af regnskabspraksis, der ligger inden for budget- og regnskabssystemets muligheder. Generelt om indregning og måling Generelt har Egedal Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. I forhold hertil er der en række præciseringer, som er beskrevet nedenfor. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. I modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. I forhold til køb og salg af fast ejendom sker registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan bevirke, at handelen ikke gennemføres. Værdipapirer og kapitalandele Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikkebørsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab o.l. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1. januar, og registres via resultatopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsposter indregnes til restgæld. Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser. Forpligtelser anføres i årsregnskabet under fortegnelse over eventualforpligtelser. 5

8 Regnskabspraksis Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger fx investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Det enkelte immaterielle aktiv skal optages i anlægskartoteket, når det har en samlet værdi på mindst kr. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger. Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ikke operative aktiver som fx arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som fx veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: Grunde Grunde og bygninger bestemt til videresalg Aktiver under udførelse. Afskrivningsgrundlag Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Med hensyn til afskrivningsgrundlaget er der nedenstående tilføjelser: Ved bygninger der anvendes til flere formål, er afskrivningen registreret på det område, der er hovedformålet med bygningsanvendelsen Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar optages i anlægskartotek, og afskrives, når det enkelte aktiv har en kostpris på over kr Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv, eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. 6

9 Regnskabspraksis Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Bygninger anvendt til administrative formål (Rådhuse mv.) år Bygninger anvendt til serviceydelser (Skoler, SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) år Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år. Indretning af lejede lokalers indretning afskrives over 10 år eller over lejekontraktens varighed. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet efter 1980) Forsinkelsesbassiner mv. 50 år Pumpestationer mv. 20 år Øvrige tekniske anlæg mv år Maskiner år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler 5-8 år. Inventar IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år Kontorinventar samt inventar på institutioner 3-5 år Driftsmateriel (El- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år. Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Varebeholdninger Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiv hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr Varebeholdninger, der overstiger en værdi på kr. 1 mio. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne. Tilgodehavender Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien. 7

10 Regnskabspraksis Egenkapital Egenkapitalen opdeles i følgende: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto. De fire førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til omkostningsregistreringerne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering samt eventuelle direkte posteringer på balancekontoen. Feriepengeforpligtigelser Der foretages beregning og hensættelser af skyldige feriedage og feriefridage over for bl.a. funktionærer. Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Feriefridagene beregnes som 2,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Tjenestemandsforpligtigelser Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtelse mindst hvert 5. år. Aktuaropgørelsen af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 % jf. Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Indregning i resultatopgørelsen Følgende poster føres over resultatopgørelsen på minimum funktionsniveau. De steder hvor registrering på omkostningssted er autoriseret (daginstitutioner, skolefritidsordninger og folkeskole) vil registreringerne ske på omkostningssted: Afskrivninger Forskydninger i varebeholdninger Forskydning i feriepengeforpligtelser Forskydning i tjenestemandsforpligtelser Nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender. 8

11 Målopfølgning Målopfølgning 9

12 Målopfølgning 10

13 Målopfølgning Målopfølgning for de enkelte centre: Miljøcenteret Overordnet mål Resultat- og effektmål Opfølgning på mål Miljø og natur, herunder affald og renovation At sikre grundvandsressourcen og forebygge forurening af jord og grundvand, så grundvand kan anvendes urenset til drikkevandsforsyning af god kvalitet. At bekæmpe uacceptabel miljøpåvirkning fra virksomheder og håndteringen af erhvervsaffald. At sikre vandmiljøet og naturressourcer, så der opnås en mangfoldig flora og fauna med stor rekreativ værdi og en god tilstand. At driften af dagrenovationen og genbrugspladserne foregår på en effektiv og miljøvenlig måde. Materielgården At driften og vedligeholdelsen af veje/stier, grønne områder, vintertjeneste og pleje af udenomsarealer ved de kommunale ejendomme sker på en effektiv og miljøvenlig måde. Teknik- og Forsyningsområdet At den kollektive trafik virker tilfredsstillende indenfor Kommunen. At myndighedsopgaven over for kloakforsyningen varetages på en tilfredsstillende måde. At forebygge forurening fra jordvameanlæg, olietanke og nedsivningsanlæg og føre tilsyn med grund-vands- og drikkevandskvaliteten, samt udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. At udføre virksomhedstilsyn og vejlede virksomhederne om mulighederne for miljøvenlig drift At udføre naturpleje og vandløbsvedligeholdelse, sikre miljørigtige spildevandsudledninger, udføre landbrugstilsyn, tømning af bundfældningstanke og bekæmpelse af skadedyr og bjørneklo, og levere høringssvar på de statslige vand- og naturplaner. At øge genanvendelsesgraden og harmonisere indsamling af dagrenovation, så der også foretages sortering af bio-affald i Ledøje Smørum og at balancere udgifter/indtægter. At foretage en effektiv og planlagt vedligeholdelse af stier og veje samt grønne områder, herunder at opfylde de indgåede plejeaftaler med eksterne institutioner. At ændre vinterregulativet, så der sker nedklassificering af det nødvendige antal veje, så det tilpasses den reducerede ramme. At sikre fremkommelighed og rationel rutedrift. At afveje og prioritere miljøforhold og borgerservice. Opfyldt. Opfyldt. Opfyldt. Naturpleje udføres i et prioriteret omfang. Bjørneklo bekæmpes kun i et mindre område af kommunen på grund af budgetmæssige prioriteringer. Opfyldt. Opfyldt. Opgaven med at nedklassificere veje er på grund af lovændring udskudt til Opfyldt. Opfyldt. 11

14 Målopfølgning At sti- og vejnettet giver trafikanterne en tilfredsstillende, smidig og sikker kørselskomfort At opnå en bedst mulig trafiksikkerhed indenfor Kommunens vejnet. De overordnede mål på det trafiksikkerhedsmæssige område vil ikke kunne realiseres med de nuværende bevillinger. De økonomiske midler dækker ikke de nødvendige investeringer til projektanalyse- og udformning samt de efterfølgende nødvendige fysiske ændringer af vejnettet. Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan i Resultatet og investeringsbehovet vil fremgå i foråret At den investerede kapital i vejanlæggene bibeholdes, således at vejstandarden opretholdes på rimeligt niveau. At der sikres en passende balance mellem offentlige og private fællesveje i Kommunen. For at nå de overordnede mål skal udarbejdes en samlet analyse på vejtilstanden, således at der kan foretages en optimal økonomisk/ teknisk asfaltvedligeholdelse. Analysen er udarbejdet sommeren At der i 2011 omklassificeres fortrinsvis en række veje til private fællesveje. Analysen fra 2009 blev fulgt op af en mindre analyse i 2011 for A og B veje, hvorfra indsatsen i 2011 blev prioriteret. Opgaven med at nedklassificere veje er på grund af lovændring udskudt til

15 Målopfølgning Bygge- og Plancenteret Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning Den fremtidige boligudbygning skal være varieret og ske på et bæredygtigt grundlag både med hensyn til økonomi og miljø: Kommuneplaner og lokalplaner skal sikre de fysiske rammer for Kommunalbestyrelsens politik ud fra en helhedsvurdering, som også beskytter de landskabelige og naturmæssige værdier, og sikrer, at udviklingen er bæredygtig. Boligudbygningen i Egedal Kommune sker på baggrund af en rækkefølgeplan, og de enkelte byområder indeholder et varieret udbud både med hensyn til ejerformer, boligtyper og bebyggelsesformer. Planlægningen skal sikre de nødvendige betingelser for den fortsatte udvikling i Egedal Kommunes bolig- og erhvervsområder. I fortsættelse af Kommuneplan for Egedal Kommune revideres rammerne for lokalplaner mht. bebyggelsesprocenter m.v. De nødvendige ændringer som følge af de statslige Vand- og Naturplaner indarbejdes i form af et eller flere kommuneplantillæg. Udarbejde og vedtage de (8-10) lokalplaner, der bliver prioriteret i Udbygningen af de planlagte boligområder sker på baggrund af en helhedsvurdering og den rækkefølgeplan, der er vedtaget og indarbejdet i Kommuneplan Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervsrådet, så tidligt som muligt i processen. Opfyldt. Administrationen skal i vid udstrækning anvende digitale løsninger som fremmer borgernes muligheder for at indhente oplysninger og kunne lave selvbetjening på alle tider af døgnet: Sagsbehandlingen skal være smidig og imødekommende indenfor de rammer, som lovgivningen og planlægningen giver. Administrationen af landzonebestemmelserne i Planloven og byggelinier m.v. i Naturbeskyttelsesloven skal sikre, at de landskabelige, kulturhistoriske, biologiske og andre beskyttelsesinteresser i kommuneplanen varetages. Egedal Kommune fører en aktiv jordpolitik: Der skal iværksættes en boligmarkedsanalyse til brug for samarbejdet med boligorganisationerne. De digitale løsninger for byggesagsbehandling, som seks kommuner kører i pilotprojekt, følges nøje og kan forhåbentlig snart tilbydes i Egedal Kommune for at optimere sagsgange og tider. Scanning af byggesagsarkivet er afsluttet og mangler kun en kvalitetssikring, før henvendelser om sagsindsigt kan klares i rådhusbutikken. LEAN-processen skal fortsat medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere i 2011, hvor målet er at komme ned på maks. seks uger, når fyldestgørende ansøgningsmateriale er modtaget. Få klager omgøres af klageinstansen Naturklagenævnet. Er gennemført. Bliver færdigt i Bliver sat i værk i Sagsbehandlingstiden er i 2011 bragt ned fra 12 uger til 8 uger. Opfyldt. Det sikres, at udbygningen af Kommunen sker på en rationel og økonomisk forsvarlig måde, herunder at institutions- og skolekapaciteten iagttages. Der skal gennem de værktøjer, som er udviklet til at Egedal Kommune selv laver befolkningsprognosen sikres, at der sker en tidlig opfølgning på evt. afvigelser fra den forudsatte udvikling. Opfyldt. 13

16 Målopfølgning Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning De kommunale ejendomme skal opføres og vedligeholdes på et bæredygtigt grundlag, både med hensyn til økonomi og miljø: Det sikres, at de kommunale ejendomme vedligeholdes, så den investerede kapital ikke forringes og så den funktion som bygningen er bestemt for kan opretholdes og leve op til dagens (lov)krav. Det kommunale energiforbrug til varme, ventilation og belysning skal optimeres ved energibesparende foranstaltninger gennem kontrol med bygningernes energiforbrug og styring/optimering af anlæggene. De kommunale ejendomme skal opføres og drives på et bæredygtigt grundlag og med et optimalt indeklima. Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. På baggrund af energimærkninger (EMO) af de kommunale ejendomme mellem m² skal der ske en fortsat investering i energibesparende foranstaltninger. Der skal udarbejdes et Grønt regnskab for Egedal Kommunes ejendomme. Opfyldt indenfor de rammer budgettet har givet. Opfyldt Opfyldt 14

17 Målopfølgning Center for Borgerservice Servicecenteret er Kommunens ansigt udadtil og repræsenterer dermed Kommunens samlede værdigrundlag Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning Center for Borgerservice er Kommunens ansigt udadtil og repræsenterer dermed Kommunens samlede værdigrundlag: Borgerne skal mødes af venlige og kompetente medarbejdere på alle sagsområder, som sikrer sammenhængen til resten af Egedal Kommune. Borgerne skal opleve en professionel, effektiv og serviceorienteret betjening. Der gennemføres årligt borgertilfredshedsundersøgelser. Undersøgelserne skal give et billede af borgerens tilfredshed med både kvaliteten af sagsbehandlingen og selve ekspeditionen. Mindst 85 % af borgerne skal være tilfredse eller meget tilfredse med begge dele. Der er opstillet konkrete mål for sagsbehandlingstiden på de ydelser, der tilbydes i Center for Borgerservice. Borgerne vil blive orienteret om disse i de konkrete tilfælde, således at forventningsafstemningen optimeres. Det skal sikres at borgere med psykisk elle fysisk nedsat funktionsevne, kan få en så optimal sagsbehandling som muligt. Heri at butikken så vidt muligt fysisk er tilgængelig med hensyn til forskellige funktionsnedsættelser. Der er gennemført en borgerundersøgelse i maj som blev gennemført via vores eget system - og via studerende på MPA. Undersøgelsen vedrørte borgernes kendskab til selvbetjening og tilfredshed. 92,5 % af de adspurgte borgere var tilfredse med den personlige betjening - både i mødet og i kvaliteten. Undersøgelsen analyserede også borgernes kendskab til Kommunens digitale indgang. Af de borgere der mødte personligt op var kendskabet ganske lille 70 % vidste, at kommunen havde en hjemmeside, 20 %, havde været inde på hjemmesiden og kun 5 % havde brugt en selvbetjeningsløsning. De adspurgte borgere var de der fysisk har mødt op i butikken. Undersøgelsen kørte over 2 uger. Center for Borgerservice overholder sagsbehandlingstiderne. Butikken er bygget tilgængeligt. Der har ikke været tidspunkter, hvor borgere grundet nedsat funktionsevne ikke har fået en kvalitativ ekspedition. Der fokuseres på elektronisk betjening af Kommunens borgere for at sikre en effektiv og omkostningsbevidst saggang: Der skal arbejdes kontinuerligt med at effektivisere arbejdsgangen blandt andet gennem brug af selvbetjening. Borgerne vejledes og motiveres til i videst muligt omfang at benytte selvbetjeningsløsninger. Alle selvbetjeningsmuligheder skal så vidt muligt etableres. Der er i 2011 implementeret en løsning som understøtter kviksvar og selvbetjening. I 2012 er der endnu mere fokus på dette, og der udarbejdes en særlig procesplan herfor. 15

18 Målopfølgning Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning Center for Borgerservice vil løbende effektivisere og optimere driften: Arbejdsgangene indrettes rationelt og effektivt og tilpasses løbende den givne situation. Medarbejderne i Center for Borgerservice er i stand til at besvare flere henvendelser, uden at skulle henvise til kolleger både i og udenfor Center for Borgerservice. Der vil løbende blive foretaget justeringer af bestående arbejdsgange med henblik på optimal udnyttelse af ressourcer. Her vil LEAN blive anvendt som metode. Arbejdsgangene vil blive offentliggjort og synliggjort i det daglige for alle medarbejdere. Der vil kontinuerligt ske kompetenceudvikling af medarbejderne, således at flest mulige medarbejdere kan yde råd og vejledning til borgerne. Der justeres og optimeres løbende på arbejdsgange. Som værktøj til dette bruges Lean tankegangen. Arbejdsgange ligger på Egenettet. Dette følges der løbende op på til dels i forhold til ny lovgivning til dels i forhold til kommunikation. Den helhedsorienterede sagsbehandling vil blive operationaliseret. Der vil løbende blive målt på borgernes henvendelsesmønstre. Hvad den enkelte medarbejder skal kunne, vil afhænge af hvilket team, man arbejder i. Dette vil blive IT-understøttet af implementeringen af frontbetjeningsprogrammer. Arbejdsgange og bemanding vil blive tilpasset efter borgernes behov. Det sker løbende. Borgerne skal føle sig velkomne og imødekommet. Der vil blive gjort en aktiv indsats for at kanalisere borgerne hen til den kanal, der i det enkelte tilfælde er mest effektiv. I forbindelse med den personlige ekspedition er det Center for Borgerservices medarbejdere, der tager initiativet til at høre, hvad borgeren har brug for hjælp til. Borgerne hjælpes til selvbetjening på borger pc. Der arbejdes hel tiden med at møde borgeren i øjenhøjde. Center for Borgerservice yder en individuel, behovsbestemt borgerservice med en ordentlig, fair og ensartet behandling: Kvaliteten i sagsbehandlingen er høj. Borgerne må hos klageinstanserne maksimalt få medhold i 5 % af klagesagerne. I 2011 fik borgere medhold i 6 ud af 166 indsendte sager på pension, kontanthjælp, dagpenge og boligydelse/boligsikring, svarende til 3,61 %. Dialogen med borgerne er imødekommende, hensynsfuld og venlig: Præmisserne for afgørelser fremgår tydeligt, således at afslag fremstår som legitime. Center for Borgerservices medarbejdere skal løbende deltage i efteruddannelse for at udvikle de nødvendige kompetencer. Borgeren skal opleve Kommunen som enkel og sammenhængende: 16

19 Målopfølgning Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning Center for Borgerservice formidler henvendelser til hele Egedal Kommune. Visitationen sker korrekt, således at borgeren kommer i kontakt med færrest mulige sagsbehandlere. Borgerrådgivefunktionen har fungeret siden februar 2011 og har nedsat klager fra ca. 4-5 om måneden til 11 for hele Der vil blive indført en Borgerrådgiver, som visiterer borgeren videre i forhold til den enkelte borgers problematik. 17

20 Målopfølgning 18

21 Målopfølgning Ældrecenteret Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning Arbejdsmiljø og samarbejde: At Ældrecenteret har et konstant fokus på udviklingen af fraværet blandt medarbejderne indenfor de enkelte områder i Ældrecenteret. At Ældrecenteret arbejder værdibaseret og vedvarende har fokus på Kommunes overordnede værdier. At der via en åben dialog om værdierne skabes et fælles sprog og forståelse for hvad de overordnede værdier betyder på ældreområdet. Kompetenceudvikling: At Ældrecenteret vedvarende har fokus på udviklingen og fastholdelsen af de nødvendige kompetencer indenfor området. Økonomi: At de økonomiske styrings- og budgetteringsværktøjer for ældreområdet løbende udvikles. At det sikres, at Ældrecenterets ledelse har adgang til relevant, opdateret og præcis ledelsesinformation. At der med udgangspunkt i Personalecenterets analyse af fraværssammensætningen udarbejdes et system, der muliggør en hurtig og løbende information vedrørende omfanget af både langtids- og korttidsfraværet. Dette skal indarbejdes i Ældrecenterets generelle ledelsesinformationssystem. At Ældrecenterets fraværsprocent, for det fravær der kan påvirkes (korttidsfraværet), nedbringes med minimum ¼ i forhold til At det i 2010 påbegyndte værdiprojekt, for alle Ældrecenterets medarbejdere, er udbredt til alle afdelinger i At der ved udgangen af 2011 er udarbejdet individuelle kompetenceprofiler for det sundhedsfaglige personale. At der i 2011 planlægges og igangsættes kompetenceudviklingskurser for alle social- og sundhedshjælpere. At den aktivitetsafregnede budgetmodel for hjemmeplejen videreudvikles i samarbejde med Økonomicenteret. At ledelsesinformationssystem fortsat videreudvikles i 2011, således at det dækker og er relevant på alle ledelsesniveauer, indeholder de væsentligste økonominøgletal, samt kan bruges som konkret målstyringsværktøj i de enkelte grupper. Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. Målet er ikke opfyldt. Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. Samarbejde med frivillige og pårørende: At der sker en øget inddragelse af frivillige og pårørende på ældreområdet. At der, som resultat af det i 2010 afholdte stormøde med relevante frivillige organisationer og pårørende, primo 2011 etableres konkrete samarbejdsaftaler vedrørende konkrete aktiviteter på Kommunens plejecentre. Målet er opfyldt. 19

22 Målopfølgning Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning Myndighedsområdet: At Ældrecenteret har en ensartet visitationspraksis, der sikrer, at alle borgere stilles lige i forhold til hvilke ydelser de tildeles, samt at det politisk besluttede serviceniveau, og lovgivningen på området, overholdes. At Ældrecenterets visitation vedvarende har fokus på at optimere sine arbejdsgange og interne procedurer, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Kostfremstilling: At Egedal Kommunes Madservice leverer sund, vel-smagende og ernæringsrigtig kost med hensyntagen til den enkelte borgers behov. At Madservice er konkurrencedygtig og effektivt og i stand til at levere mad til Kommunens institutioner. At Madservice løbende er i dialog med sine kunder. At der i 2011 implementeres visitationspakker i forhold til visitation til plejeboliger. Ved udgangen af 2011 skal 25 % af alle nyvisiterede, der visiteres efter kvalitetsstandard for praktisk hjælp og kvalitetsstandard for personlig pleje, visiteres til hjemmetræning. Halvdelen af dem, der får tildelt hjemmetræning, skal kunne afsluttes efter endt træningsforløb. At det i 2011 præciseres hvor og på hvilket niveau, der skal gennemføres egenkontrol, samt udarbejdes mål og rammer for proceduren. At Ældrecenteret i 2011, i samarbejde med Ledelses- og udviklingscenteret, forestår tre brugertilfredshedsundersøgelser, der skal afdække den aktuelle tilfredshed og fungere som referencemålinger fremover. Der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på Madservice med udbringning (= udeboende borgere), Madservice uden udbringning (= borgere i plejeboliger) og Madservice til daginstitutioner. I 2011 skal 75 % af modtagerne, indenfor hvert af de tre områder, overordnet set være tilfredse eller meget tilfredse. I 2012 skal tallet være steget til 80 %. Målet er ikke opfyldt. Målet er opfyldt. Målet er ikke opfyldt. Målet er opfyldt for Madservice med udbringning. De to andre undersøgelser er planlagt til gennemførsel i Målet er opfyldt for Madservice med udbringning. 20

23 Målopfølgning Sundhedscenteret Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning Voksne med handicap De visiterede ydelser skal være fagligt og økonomisk bæredygtige. Psykiatri og misbrug Der skal sikres, at der forestår en kvalificeret udredning og matchning af tilbud til borgeren. Borgeren skal i forbindelse med dette arbejde selv bidrage med løsninger og tage ansvar for eget liv. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien arbejder på tværs af sektorer og organisationen med henblik på at forebygge og begrænse indlæggelser og følgevirkninger af sindslidelse. Socialpsykiatrien arbejder på at yde en helhedsorienteret indsats med respekt for modtagerens værdier og behov. Der fokuseres på evner og ressourcer frem for på diagnoser og symptomer, derfor arbejdes der rehabiliterende med symptomerne fra psykisk sygdom for at støtte processen i forhold til at komme sig. Formålet er at øge livskvaliteten for borgerne, således at de kan opnå et liv, så tæt på det normale som muligt. Socialpsykiatrien arbejder med social integration for at undgå stigmatisering og social udstødelse. Formålet er at understøtte processen i forhold til at komme sig og at øge livskvaliteten for borgerne, således at de kan opnå et liv så tæt på det normale som muligt. Implementering af kvalitetsstandader og administrative arbejdsværktøjer, der understøtter sagsbehandlingen. Implementering af udredningsværktøjet GAF Global Assessment of Function. Implementering af kvalitetsstandarder som styringsværktøjer. Antallet af borgere i målgruppen mennesker med en personlighedsforstyrrelse er generelt stærkt stigende. Derfor ønsker Socialpsykiatrien, at inddrage samarbejdspartnere og lave en kortlægning af målgruppen, således at det på længere sigt er muligt, at lave en prognose for udviklingen af behovet for tilbud. I samarbejde med Rådgivningsteamet at konkretisere serviceniveauet ved implementering af visitationskriterier ved brug af metoden GAF. Global Assessment of Function. Den socialpsykiatriske ydelse inddeles i 4 niveauer - pakker. Pakkerne indeholder let, middel, svær og særlig svær socialpsykiatrisk støtte og visiteres af Rådgiver. Formålet er gennemskuelig, styrbar og dokumenteret visitation. Faglig opkvalificering i form af kursus i kognitiv metode. Afholde kursus for alle medarbejdere. Etablere gruppetilbud til borgere med en personlighedsforstyrrelse. Delvist opfyldt: Kvalitetsstandarder er implementeret. Budgetmodellen og Børn og Voksne er rettet for fejl, men er ikke optimale værktøjer. Implementeringen af KOM-LIS afventes. Der skal laves arbejdsgangsbeskrivelser for alle områder. Opfyldt. Opfyldt. Delvist opfyldt. Målet er nærmere beskrevet i Socialpsykiatriens års - og udviklingsplan og startes op i efteråret Selve kortlægningen er først færdig forår Opfyldt: Visitationen fra rådgiver videregives nu til Socialpsykiatrien i pakker og Socialpsykiatrien anvender pakkerne i den faglige visitation og den halvårlige revisitation af indsatsen til borgerne. Delvist opfyldt. Kurset er planlagt og afvikles i efteråret. Opfyldt. 21

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere