Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i"

Transkript

1 Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration Bob Katzenelson

2 Dagpenge og efterløn - og hvis du er i tvivl, så kontakt os endelig! Alle kan få brug for at være forsikret mod arbejdsløshed, samt have mulighed for at kunne gå på efterløn. Journalisternes Arbejdsløshedskasse skal i denne pjece prøve, at give dig et billede over dine muligheder i dagpengesystemer i forhold til dagpenge og efterløn. Det er kompliceret stof. Derfor vil vi under alle omstændigheder anbefale dig at kontakte Journalisternes A-kasse og Journalistforbundet, hvis du har spørgsmål og kommentarer om disse emner. Journalisternes A-kasse og Dansk Journalistforbund, december 2005

3 Dagpenge Begrebet freelance benyttes ofte inden for vores fagområde for at præcisere, at der ikke er tale om et fast ansættelsesforhold, idet man som freelancer ofte arbejder for en eller flere arbejdsgivere om opgaver af mere eller mindre bunden karakter. Der er således ofte tale om erhvervsarbejde, som vanskeligt kan henføres til enten traditionelt lønarbejde eller selvstændig virksomhed. Afgørelsen af, om det at arbejde freelance skal anses for selvstændig virksomhed, skal derfor altid foretages udfra en konkret vurdering. Arbejdsløshedslovens regler og skatteregler sætter rammerne for freelanceres rettigheder, pligter og status. Det er derfor bl.a. din status skattemæssigt, der skal give et fingerpeg om, hvorvidt du enten er lønmodtager (og som følge heraf behandles efter skattereglerne for lønmodtager), eller om du er selvstændig (og skal behandles efter skattereglerne for selvstændige). Hovedreglen er, at hvis du er selvstændig, er du ikke berettiget til dagpenge eller efterløn. Du kan ikke selv vælge din status, men du kan forsøge at tilrettelægge dit freelancearbejde på en sådan måde, så du opfylder betingelserne for at være lønmodtager og dermed bevarer retten til evt. dagpenge eller efterløn på et senere tidspunkt. Derfor har Journalisternes Arbejdsløshedskasse udarbejdet denne pjece, som du på skatteområdet alene bør betragte som vejledende. Er du i tvivl om dine skattemæssige rettigheder og pligter, bør du kontakte en af Journalistforbundets jurister.

4 Hvornår er du selvstændig? Arbejdsløshedsloven har sine helt egne regler for, hvornår du er selvstændig. Det betyder, at du i forhold til reglerne i arbejdsløshedslovgivningen godt kan betragtes som selvstændig, selvom du ikke selv opfatter det sådan og selvom eksempelvis skattemyndighederne betragter dig som lønmodtager. Du er altid selvstændig hvis du : Henlægger midler til investeringsfond Har ansat arbejdskraft Har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle Har foretaget nedskrivning af varelager, fradrag for driftsudgifter eller afskrevet på driftsmidler Er omfattes af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver Er medlem af en arbejdsgiverorganisation Du er som udgangspunkt selvstændig hvis du : Er momsregistreret Opgiver over-/underskud af selvstændig virksomhed til skattevæsnet Er omfattet af virksomhedsskatteordningen Deltager i et interessentskab Arbejdet i et selskab hvor du har afgørende indflydelse Indtægter er B-indkomst (intet skattetræk) Du kan godt blive betragtet som selvstændig, selv om du ikke opfylder disse betingelser. Arbejdsløshedskassen skal altid foretage en konkret vurdering af dine forhold, hvor det gennemgående i vurderingen er, at selvstændig virksomhed udøves ved beskæftigelse for egen eller ægtefælles regning og risiko med det formål at opnå økonomisk udbytte. Ved vurderingen skal vi foretage en samlet vurdering af dine arbejdsforhold, herunder eksempelvis om du er momsregistreret, hvor arbejdet udføres, om du har en kontrakt, om du har et opsigelsesvarsel, hvordan du honoreres, og om du eksempelvis sender fakturaer for udført arbejde. Karakteristisk for lønmodtagere (et ansættelsesforhold) Aflønningen sker med A-indkomst (med skattetræk) Modtager fast aflønning (pr. måned, time, pr. linie/ord, pr. billede eller pr. tegning), ikke faktura Har en ansættelseskontrakt (lovkrav. Jf. lov om ansættelsesbeviser) Pligt til at udføre det aftalte arbejde Skal selv personligt udføre arbejde og kan ikke sætte en anden i sit sted Er underkastet arbejdsgivers ledelse Er beskæftiget på fast arbejdstid, evt. timenorm Har aftalt opsigelsesvarsel (evt. omfattet af Funktionærloven) Arbejdet udføres i arbejdsgiverens navn Arbejdsgiveren bærer den fulde risiko for arbejdets kvalitet Ret til optjening af feriegodtgørelse eller ferietillæg Ret til løn under sygdom / sygedagpenge Der indbetales ATP med mere Sikkerhed for lønnen (omfattet af Lønmodtagernes Garantifond) Kan ofte ikke have flere hvervgivere

5 Ovennævnte opremsning er principielt uprioriteret, men hvis du er momsregistreret og ikke har en ansættelseskontrakt, er begge meget stærke indikatorer for selvstændig virksomhed. Derimod er A-skattetræk og en ansættelseskontrakt som altovervejende udgangspunkt ensbetydende med et lønmodtagerforhold. Som et eksempel kan nævnes, at en person, som løbende udfører honoraropgaver for forskellige firmaer uden kontrakt, skattetræk, optjening af feriepenge eller lignende ofte må betragtes som selvstændig, uanset om vedkommende er momsregistreret eller ej. Det skyldes, at der i den pågældende situation ikke er noget, som indikerer et lønmodtager-/ansættelsesforhold, men at arbejdet derimod efter sin art reelt svarer til udøvelse af selvstændig virksomhed. Såfremt en arbejdsgiver foreslår en ansættelse på særlige vilkår, eksempelvis som freelance, så bør du altid kontakte A-kassen med henblik på en vurdering af aftalen og eventuelle konsekvenser for din ret til dagpenge/efterløn inden du indgår aftalen. HUSK!: I A-kassen er vi til for at hjælpe dig men det kan vi kun gøre, hvis du henvender dig! Dagpenge, efterløn og selvstændig virksomhed Hvis du udelukkende driver selvstændig virksomhed og mere end blot for en midlertidig periode og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på over 30 timer, er der tale om selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og udøvelse i væsentlig omfang. For at arbejde i den selvstændige virksomhed kan bruges til optjening af dagpengeret og ret til efterløn, skal virksomheden udøves som hovedbeskæftigelse, mere end midlertidig og arbejdstiden i virksomheden skal udgøre mere en 30 timer pr. uge (= væsentlig omfang). Det skyldes, at arbejdet i virksomheden skal svare til arbejde på fuldtid. Og bemærk: Det er desuden kun uger med arbejde over 30 timer, som kan bruges til optjening af dagpengeret. Begrebet hovedbeskæftigelse tager udgangspunkt i, at der er tale om primære oftest eneste beskæftigelse. Ret til dagpenge og efterløn forudsætter i medfør af Lov om Arbejdsløshedsforsikring, at du opfylder et arbejdskrav i form af enten arbejde som lønmodtager svarende til mindst 52 uger på fuldtid (normalt løntimer) inden for de senest 3 år, eller at du har drevet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang (mere end 30 timer pr. uge) i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år. Og bemærk også her, at det kun er uger, hvor du har arbejdet mere end 30 timer i virksomheden, som kan bruges til optjening af dagpengeret og ret til efterløn Det er A-kassen, som i tilfælde af ledighed eller overgang til efterløn skal vurdere, hvorvidt du kan anses for at have drevet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang. Denne vurdering sker på baggrund af oplysninger fra dig om dit tidsforbrug sammenholdt med oplysninger om eksempelvis virksomhedens art, dine arbejdsopgaver, fakturaer, virksomhedens omsætning og overskud. Oplysninger om arten og omfanget af det personlige arbejde sammenholdes med virksomhedens omsætning, men uden at man dermed kan lægge sig fast på en omsætning af bestemt størrelse.

6 I tvivlstilfælde skal du fremlægge yderligere dokumentation for, at væsentlighedskravet har været opfyldt. Sådan dokumentation kan for eksempel være dokumentation for omsætning (momsregnskab), skatteregnskaber, ordrebøger eller erklæringer fra revisor om dine aktiviteter. Dine oplysninger om priser eller betaling pr. ydelse kan sammenholdes med oplysninger om arbejdsopgavernes tidsmæssige omfang eller udstrækning og indgå i vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Du skal dog være opmærksom på, at A-kassen ved behandling af din ansøgning om efterløn skal vurdere, hvorvidt den selvstændige virksomhed har været drevet i væsentligt omfang fra dit 57. år. Det betyder, at såfremt du nedsætter dine aktiviteter i virksomheden fra du er 57 år og til du bliver 60 år, kan det have direkte indflydelse på din ret til efterløn. Du bør altid kontakte A-kassen, hvis du er i tvivl, da du ellers i værste fald kan risikere at miste retten til dagpenge og efterløn. Og med hensyn til efterløn er det hvert fald en go idé at kontakte A-kassen et stykke tid før du fylder 57 år. Beregning af udbetalingssats Hvis du har drevet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang i mindst 3 sammenhængende regnskabsår, vil din udbetalingssats som udgangspunkt skulle beregnes på baggrund af indtægten/overskuddet i virksomheden. Hovedreglen er, at du frit kan vælge de 2 bedste af de seneste 5 afsluttede regnskabsår. Hvis du ikke har drevet virksomhed så længe, findes der en række andre beregningsregler. Regnskabsåret skal dog mindst være på 26 uger. Den fleksible efterløn Du kan gå på efterløn, når du fylder 60 år. Den fleksible efterløn gør det muligt at trække sig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi det nu er tilladt at arbejde ubegrænset mod fradrag i efterlønnen. Men der er også flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere tid på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn. Du kan opnå ret til efterløn på højeste dagpengesats, et lempeligere pensionsfradrag samt muligheden for at optjene en skattefri præmie. De særlige rettigheder forudsætter, at du har fået et efterlønsbevis. Med et efterlønsbevis er du yderligere sikret retten til at gå på efterløn på et hvilket som helst tidspunkt, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom.

7 Efterløn og selvstændig virksomhed Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du fortsætte driften af din virksomhed på nedsat tid i perioden med efterløn. Det er A-kassen, som vurderer, om du opfylder betingelserne for fortsat drift af selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Betingelserne er kort beskrevet nedenfor : Hvis du har drevet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang i de 3 seneste hele regnskabsår, inden du går på efterløn, kan du fortsætte driften af virksomheden i perioden med efterløn. Der er 2 muligheder for fortsat drift af selvstændig virksomhed : A. Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½ time pr. uge Fortsætter du med din virksomhed efter denne mulighed, kan du fortsat have ansatte i virksomheden, lige som din ægtefælle kan deltage i drift. Det er en betingelse, at du kan sandsynliggøre, at din arbejdstid varigt er nedsat til præcis 18½ time pr. uge inden for de seneste 3 måneder inden du går på efterløn. Det kan du f.eks. gøre ved at fremægge dokumentation for, at du enten har ansat arbejdskraft til at overtage dele af dine arbejdsopgaver eller at nogle af dine arbejdsopgaver er bortfaldet. Du kan også sandsynliggøre nedsættelsen af din arbejdstid ved at fremlægge dokumentation for, at du har solgt eller bortforpagtet en del af din virksomhed, har indskrænket åbningstiden eller lign. B. Selvstændig virksomhed med op til 962 timer pr. år Virksomheden skal være baseret på din egen arbejdskraft. Det er en betingelse, at du varigt nedsætter din arbejdskraft i virksomheden til højst 962 timer pr. kalenderår. Nedsættelsen skal ske inden for de seneste 3 måneder inden overgang til efterløn. Du skal også have halveret din skattepligtige indkomst fra virksomheden. For at sandsynliggøre, at du har nedsat arbejdstiden, kan du fremlægge dokumentation for, at du har solgt eller bortforpagtet en del af din virksomhed, har indskrænket åbningstiden eller lignende. Du kan i særlige tilfælde få tilladelse til at have en ansat i virksomheden. Du skal via A-kassen søge om tilladelse fra Arbejdsdirektoratet. Tilladelsen er betinget af, at du kan sandsynliggøre, at den ansattes og dit eget tidsforbrug i virksomhed tilsammen højst er på 962 timer om året. Ved overgang til efterløn skal du sammen med din revisor udfylde et skema til A-kassen med en række oplysninger om virksomhedens indkomstforhold. I perioden med efterløn skal du efter hvert regnskabsår sammen med din revisor udfylde et tilsvarende skema. Oplysningerne skal A-kassen bruge til at sammenholde din indkomst i virksomheden i perioden med efterløn med den indkomst du havde i virksomheden, inden du gik på efterløn.

8 Hvad er et efterlønsbevis? Efterlønsbeviset er en erklæring fra din a-kasse om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn på det tidspunkt, hvor beviset er udstedt. Du kan få udstedt et efterlønsbevis, når du fylder 60 år, også selv om du bor i udlandet. Opfylder du først betingelserne for at få efterløn senere, kan beviset tidligst blive udstedt med virkning fra dette tidspunkt. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? Hovedbetingelsen for at få ret til efterlønsbevis og dermed efterløn er, at du skal være fyldt 60 år, men ikke 65 år. Hovedreglen er også, at du skal have være medlem af en A-kassen og indbetale efterlønsbidrag i mindst 25 år inden for de sidste 30 år. Der findes en overgangsordning, som du kan høre yderligere om ved at kontakte A-kassen. Du skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder bl.a., at du skal opfylde det gældende beskæftigelseskrav, eller hvis du er ledig må din ret til ydelser fra A-kassen ikke være brugt op. Desuden skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen skal derfor vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Beskæftigelseskravet for et fuldtidsforsikret medlem er betinget af, at medlemmet har været beskæftiget som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang. Du skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til kravene for at få efterløn. Med der er nogle undtagelser, som A-kassen kan oplyse dig om. Pensionsformuen For at få et efterlønsbevis skal A-kassen opgøre værdien af din pensionsformue lige før dit fyldte 60. år. A-kassen skal lave en opgørelse over alle dine pensioner til brug for at beregne og vejlede om fradrag i efterlønnen. Opgørelsen sker på baggrund af oplysninger fra bl.a. pensionskasser og de myndigheder, der forvalter pensionsordningerne. De indberettede pensionsbeløb skal suppleres med dine egne oplysninger. Hvis du venter med at gå på efterløn Når du har fået et efterlønsbevis, kan du opnå en række fordele, hvis du venter med at gå på efterløn. Disse betingelser skal være opfyldt : Du skal have et efterlønsbevis Du skal vente med at gå på efterløn til mindst 2 år efter den dato, efterlønsbeviset virker fra. Du skal efter denne dato som fuldtidsforsikret have haft lønarbejde eller drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst timer. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejdet i mindst timer. Du må ikke have modtaget delpension.

9 Når du opfylder betingelserne, kan du opnå disse fordele : A. Højere efterløn Du vil få ret til efterløn med den sats, du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed. Størrelsen af efterlønnen bliver kun begrænset af den højeste dagpengesats. Og efterlønnen kan ikke blive beregnet ud fra en lavere indtægt eller sats end den, der står i beviset. B. Mindre fradrag i efterlønnen Der vil kun ske fradrag i efterlønnen for pensioner, der knytter sig til et tidligere ansættelsesforhold og som udbetales løbende i perioden med efterløn. C. Skattefri præmie Du vil få ret til at optjene en skattefri præmie. Præmien optjenes, hvis du helt eller delvist fortsætter med at arbejde. Du optjener en præmieportion hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. Der kan højst ske optjening af præmie for 12 gange 481 timer. Hver portion udgør i kr. for fuldtidsforsikret og kr. for deltidsforsikret. Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du fylder 65/67 år. Det er A-kassen, som udbetaler præmien og det er en betingelse for at få præmien, at der ikke er sket tilbagebetaling af dit efterlønsbidrag. Eksempel : Starter du indbetalingen af efterlønsbidrag ved 35. år, så indbetales : Efterlønsbidrag kr. 389 x 12 mdr. x 25 år. = kr ,00 (Fradragsberettiget) 12 præmier á kr = kr (Skattefrit) Hvad koster det egentlig? 2006 A-kassekontingent 379,00 Efterlønsbidrag 389,00

10 Praktiske adresser Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse Gammel Strand København K Tlf.: Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks København K. Tlf.: Skat Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks København K. Tlf.: Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø. Tlf.:

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere