Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv København N Tlf: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk"

Transkript

1 Ændringer i forhold til året før er markeret med >> HVORDAN ÆNDRES ÅRSOPGØRELSEN? Lønindkomst Honorarindkomst Andre indkomster og udgifter Selvstændig virksomhed Ikke-erhvervsmæssig virksomhed Dokumentation Bindende svar INDTÆGTER Studierejselegater og andre legater Hæderspriser til kunstnere Andre hæderspriser FRADRAGSBERETTIGEDE UDGIFTER Afskrivning på driftsmidler Særligt om instrumenter Annoncer, reklame, hjemmeside Arbejdsværelse i hjemmet/ lejet øvelokale Befordring hjem/arbejde og erhvervsmæssig befordring Beklædning, kostumer Bookingprovision Cd'er og musikdownload Efteruddannelse, studierejser, kurser Instrumenter, leje/leasing Instrumentforsikring Kontingent til DMF og a-kasse Kontorhold Noder Computer/laptop Rejseudgifter/ "diæter" Repræsentationsudgifter Revisor Telefonudgifter Vedligeholdelse, reparationer Dansk Musiker Forbund 1

2 HVORDAN ÆNDRES ÅRSOPGØRELSEN? Fra 2008 lod man den forudfyldte selvangivelse erstatte af en foreløbig årsopgørelse, som man så har mulighed for at foretage rettelser i indtil fristen 1. maj. En meget stor del af alle skatteydere har ikke behov for at foretage rettelser i årsopgørelsen, og de får dermed allerede en færdig årsopgørelse i marts. >>Allerede 5. marts vil tastselv.skat.dk ifølge SKATs oplysninger være klar med den elektroniske udgave af den foreløbige årsopgørelse. Dvs. at de, som har behov for at rette, meget tidligt får mulighed for at foretage de fornødne indberetninger og rettelser, så de hurtigt kan få den endelige, korrekte årsopgørelse.<< >>SKAT udsender endvidere i midten af marts en foreløbig årsopgørelse i papirudgave til mange skatteydere med posten. Det gælder, hvis man ikke har fravalgt papirudgaven. Rettelser til årsopgørelsen skal dog som udgangspunkt foretages elektronisk via tastselv.skat.dk.<< For selvstændigt erhvervsdrivende gælder en pligt til at indberette selvangivelsen. Dvs. man får ikke en foreløbig årsopgørelse, men derimod et servicebrev. Som selvstændig har man pligt til at indtaste eller indsende sin selvangivelse senest 1. juli. Før du laver dit skatteregnskab og din årsopgørelse skal du gøre dig klart, hvilken skattemæssig status du har. Denne artikel retter sig mod følgende kategorier af skatteydere: Lønmodtagere, honorarmodtagere, samt selvstændig virksomhed, der kan opdeles i erhvervsmæssig og ikkeerhvervsmæssig. Denne vejledning er indholdsmæssigt rettet mod de fire nævnte kategorier. Der findes også selskaber, fonde og foreninger, men reglerne herfor vil ikke blive berørt her. Man kan godt høre til flere kategorier samtidig, dvs. i samme år; fx både være lønmodtager og have selvstændig virksomhed. Der er blot forskel på den skattemæssige behandling af indtægter og udgifter for hver aktivitet. HUSK, at hvis du som musiker er medlem af en a-kasse som lønmodtager, fx FTF-A, skal du være opmærksom på ikke at lave regnskab som selvstændig, når dine indtægter består af honorarer (Bindkomst), hvis du fortsat skal anses for lønmodtager i a-kassesystemet og være berettiget til dagpenge. Se nedenfor hvordan det skal gøre under punktet Honorarindkomst. Jeg tilråder, at man kontakter DMF's a-kasseservice eller mig, hvis man er i tvivl om sin skattemæssige status i forhold til a-kassen. Hvis man hyrer en revisor til at ordne sit regnskab og sin åropgørelse, skal man være opmærksom på, at man ikke skattemæssigt bliver "gjort til" selvstændigt erhvervsdrivende, hvis det ikke er hensigten. Revisorer har som regel et godt, praktisk kendskab til skattereglerne, men desværre ikke noget særligt kendskab til lovgivningen på a-kasseområdet. Vær derfor opmærksom på, at din revisor ikke udarbejder et regnskab der ender med "overskud af virksomhed", "resultat" eller lignende termer, hvis du er i a-kasse som musiker. Fristen for ændring af årsopgørelsen er for lønmodtagere og andre med almindelig fortrykt selvangivelse >>2. maj 2010.<< Hvis man ikke foretager ændringer, vil den foreløbige Dansk Musiker Forbund 2

3 årsopgørelse, som man får tilsendt i marts, være den gældende årsopgørelse efter >>2. maj<<. Man kan godt senere få ændret sin årsopgørelse, hvis der fradrag man har glemt eller andet væsentligt, der skal ændres. Det kan senere på året gøres via (inden en vis frist) eller ved at rette skriftlig henvendelse til SKAT. Selvangivelsesfristen for selvstændigt erhvervsdrivende og for udvidet selvangivelse i al almindelighed er 1. juli >>2010<<. Selvangivelsen skal i dette tilfælde indtastes eller indsendes til SKAT. Overskridelse af fristen medfører normalt betaling af skattetillæg, dvs. en slags dagbøder, så sørg for at ordne det rettidigt. >>For udenlandsk indkomst er selvangivelsesfristen ligeledes 1. juli. Man skal benytte selvangivelse for udenlandsk indkomst.<< Lønindkomst Lønindkomst (A-indkomst) skal indberettes af arbejdsgiverne til skattemyndighederne. Kontroller dog alligevel, om beløbene stemmer i rubrik 11. Fradrag for udgifter, der afholdes i forbindelse med lønindkomst, kan KUN fradrages i rubrik 53 (øvrige lønmodtagerudgifter) efter reduktion med bundgrænsen på >>5.500 kr.<< Fradrag for befordring hjem/arbejde i forbindelse med lønindkomst fratrækkes i rubrik 51. Honorarindkomst Honorarer, der udbetales som B-indkomst, vil i mange tilfælde blive indberettet af arbejdsgivere, men ikke altid. Lav derfor selv en opgørelse over din B-indkomst fx ved hjælp af kontrakterne. Du bør i alle tilfælde sørge for at holde løbende kontrol med størrelsen af din B-indkomst. Du har pligt til at oplyse alle indtægter til SKAT, og SKAT kan på et senere tidspunkt anmode dig om at få en opgørelse over honorarer i forbindelse med et såkaldt torskegilde. Du kan få information om, hvilke indberetninger der gemmer sig bag beløbene på årsopgørelsen ved at bruge Gå ind under Personlige skatteoplysninger - Oplysningssedler. Honorarer fra spillejobs, koncerter etc. skal oplyses med bruttobeløbet i rubrik 12. Der skal betales am-bidrag af disse honorarindkomster. Honorarindtægter kan være indberettet forkert, så de står i rubrik 17. I så fald skal de flyttes til rubrik 12. Fradrag for erhvervsmæssig befordring til og fra honorarlønnede engagementer kan fratrækkes i rubrik 29. Man skal enten have kørt i egen bil eller have en dokumenteret udgift på transport. Med hensyn til fradrag for øvrige udgifter - fx hotel, bookingprovision, leje af øvelokale, småanskaffelser, afskrivning på instrumenter, vedligeholdelse af samme m.m. - bliver man nødt til at skelne mellem om personen er a-kassemedlem eller ej. Hvis personen er medlem af a-kasse fratrækkes generelle udgifter i rubrik 53 (øvrige lønmodtagerudgifter) efter fradrag af den gældende bundgrænse, som for 2009 er >>5.500 kr.<< Hvis personen ikke er medlem af a-kasse kan de generelle udgifter fratrækkes i rubrik 29. Sondringen mellem a-kasse/ikke a-kasse skyldes ikke skattereglerne, men a-kassereglerne. Dansk Musiker Forbund 3

4 Andre indkomster og udgifter Løn- og >>honorarindkomst<< fra udlandet er også skattepligtig i Danmark, når man er >>fuldt<< skattepligtig her - og det er man, når man har bopæl i Danmark >>eller hvis man tager ophold her i 6 måneder eller mere.<< Dette gælder selvom der er trukket skat i det land, man har arbejdet i. >>Man har derimod mulighed for at få en lempelse af den danske skat med den skat, man har betalt i skat i den fremmede stat.<< Man skal udfylder selvangivelse for udenlandsk indkomst. Her på dmf.dk er der en særlig artikel om emnet, hvor man kan læse, hvordan man bærer sig ad. Husk at gemme dokumentationen for lønudbetaling og skattetræk i udlandet, da man ellers ikke kan få lempelse i dansk skat. Arbejdsløshedsdagpenge og SU-stipendier fremgår af rubrik 16. Indtægter, der stammer fra immaterielle rettigheder (Gramex, Koda, m.v.) bliver oplyst til skattemyndighederne af den institution/det selskab, der udbetaler beløbet. Indtægter herfra er ikke arbejdsmarkedsbidragspligtige >>(i 2009, men grundet lovændring bliver de det fra 2011)<< og skal derfor stå i rubrik 17. Indgår disse indtægter derimod i selvstændig virksomhed skal de medregnes i virksomhedens årsregnskab. Legater er som hovedregel skattepligtige og vil ofte være indberettet af den enkelte fond til skattemyndighederne i rubrik 17 eller 18. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af legater. Vedrørende studierejselegater; se nedenfor. >>Visse hæderslegater er lempeligere beskattet eller helt skattefri.<< Fradrag for kontingenter til a-kasse og fagforening indberettes af a-kassen/foreningen og fradraget skal fremgå af rubrik 52. Der gives kun fradrag for indberettede beløb. Gaver til velgørende foreninger fremgår af rubrik 55 og skal være indberettet af de respektive foreninger, hvis man har husket at give dem oplysning om sit CPR-nummer. Hvis man ikke har nået det, skal man selv sørge for at oplyse >>foreningen om<< fradraget. Selvstændig virksomhed - erhvervsmæssig Kunstnerisk virksomhed - herunder udøvende musikvirksomhed - er ikke momspligtig. Anden selvstændig virksomhed, der har tilknytning til musikbranchen, kan derimod godt være momspligtig, fx musikstudievirksomhed, konsulentvirksomhed >>eller cd-salg<<. >>For så vidt angår pligten til at lade sig momsregistrere indtræder den først hvis man har en omsætning på kr. eller derover i løbet af en 12-måneders periode.<< Selvstændige skal anvende udvidet selvangivelse, hvoraf virksomhedsrubrikkerne fremgår. Hvorvidt der også skal indsendes et årsregnskab afhænger af virksomhedens størrelse. Mindre virksomheder skal ikke, men det skal naturligvis udarbejdes alligevel. Nettoresultatet af virksomheden oplyses i rubrik 111, hvis det er et overskud og i rubrik 112, hvis det er et underskud. >>Endvidere skal rubrikkerne udfyldes.<< Selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at anvende virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Dette vil kræve revisorbistand. Fradrag for fagforeningskontingent og evt. a-kasse kan ikke fratrækkes i regnskabet som driftsomkostning, men skal oplyses i rubrik 52, ligesom for lønmodtagere. Dansk Musiker Forbund 4

5 Ikke-erhvervsmæssig virksomhed Denne form for virksomhed forekommer typisk, hvor skatteyderen har en anden hovedbeskæftigelse, og hvor virksomhedens aktiviteter er beskedne og omsætningen også er lille. En del har fx salg af egenproduceret cd som ikke-erhvervsmæssig virksomhed. >>Ved ikke-erhvervsmæssig virksomhed kan man ikke opnå fradrag for underskud ved aktiviteten.<< Indkomsten kan opgøres efter nettoindkomstprincippet. Dvs. at virksomhedens indtægter fratrækkes de dertil knyttede udgifter, og et eventuelt overskud selvangives i rubrik 20 på selvangivelsen. Der skal ikke betales am-bidrag af overskud ved virksomheden, når det er ikke-erhvervsmæssig virksomhed. >>Hvis indkomsten består af honorarer vil SKAT normalt ikke godkende det som ikkeerhvervsmæssig virksomhed, fordi der skal betales am-bidrag af honorarerne. I så fald må reglerne for honorarindkomst følges.<< Dokumentation Som hovedregel gælder det, at alle skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter skal dokumenteres. SKAT modtager i stort omfang indberettede oplysninger til selvangivelsen fra virksomheder og andre offentlige myndigheder, men stadigvæk kan det være til skatteyderens bevismæssige fordel at gemme kontrakter, lønsedler, kontoudskrifter, tjenesteplaner m.v. På nogle områder gælder der standardsatser for fradrag (befordring, rejseudgifter), men så skal skatteyder til gengæld dokumentere, at forskellige betingelser er opfyldt for at kunne benytte standardsatserne, og derfor skal man også i disse tilfælde have forskellige former for dokumentation. For så vidt angår situationer, hvor der ikke findes standardsatser, er det endnu mere påkrævet at have dokumentationen i orden, da SKAT nægter fradrag for udgifter, der ikke kan dokumenteres. Utilstrækkelig dokumentation kan betyde at man ikke får godkendt fradrag for sine udgifter. Det, der kræves, er regninger, fakturaer og hvad man ellers kalder den slags bilag, og disse bør indeholde: dato sælgers navn og adresse (virksomhedens) købers navn hvilken vare/ydelse det drejer sig om prisen på varen/ydelsen kvittering for "betalt", evt. ved dankort-talon (men dankort-talon er ikke tilstrækkelig uden tilhørende regning) hvis der er tale om en faktura til senere betaling; kvittering for at beløbet er betalt (fx giroindbetaling) Samme krav gælder for køb af brugte ting fra private. En typisk årsag til at SKAT nægter fradrag for udgifter er, at købers navn ikke fremgår af kvitteringen. Man skal ikke uden videre affinde sig med den begrundelse; dels udsteder nogle Dansk Musiker Forbund 5

6 forretninger i praksis kun kassebon'er, og så bør skattemyndighederne acceptere det, og dels vil nogle handlende ikke skrive købers navn på regningen, fordi de ikke synes de har tid. Man må altså forklare dette for SKATs medarbejder, hvis der opstår problemer. Bindende svar Hvis man ønsker et svar fra SKAT om de skattemæssige konsekvenser af nogle påtænkte og foretagne dispositioner, er der mulighed for at få et bindende svar. Til forskel fra et mundtligt svar i telefonen eller en skriftlig vejledning er svaret i dette tilfælde juridisk bindende for SKAT, og det er det i 5 år fra udstedelsen. Det kan være hensigtsmæssigt benytte metoden, hvis man fx overvejer omkostningskrævende aktiviteter, som man vil være sikker på, at man kan få fradrag for. Det koster 300 kr. i gebyr at få behandlet sagen hos SKAT. Man kan læse nærmere om hvordan sagen skal gribes an på SKAT's hjemmeside, Se under Borger - andre emner. >>Det må tilrådes at søge professionel bistand ved indgivelse af ansøgning om bindende svar, da det ikke er helt ukompliceret.<< INDTÆGTER Som udgangspunkt skal du regne med at alle de indtægter du har er skattepligtige; det være sig løn, honorarer, KODA-indtægter, royalties osv. både fra Danmark og udlandet. Dvs. at du er pligtig til at oplyse indtægterne på selvangivelsen eller medtage dem i dit årsregnskab. Studierejselegater, der anvendes til studier i udlandet er skattefri efter særlige regler; visse hæderspriser til kunstnere, der ydes som uansøgte engangsbeløb som en anerkendelse af deres kunstneriske fortjenester er også skattefri. Se herom nedenfor. Nogle indtægter kan være skattefri: Lønmodtagere kan modtage visse skattefri godtgørelser af arbejdsgiveren til dækning af udgifter forbundet med arbejdet. Det er godtgøreler, der kan udbetales af arbejdsgiveren for ansattes udgifter til kost og logi, når de er på rejse for arbejdsgiveren, samt godtgørelse for erhvervsmæssig befordring. Der er fastsat maksimumbeløb for godtgørelsernes størrelse. Beløb udbetalt af arbejdsgiveren til dækning af lønmodtaterens udgifter til kost og logi efter regning, er også skattefri, når betingelserne for at være på rejse er opfyldt. Honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan derimod ikke modtage skattefri godtgørelser. Udbetalte beløb til dækning af udgifter til transport og diæter regnes for skattepligtig B-indkomst og skatteyderen er henvist til at tage fradrag for sine dokumenterede udgifter eller efter standardsatserne, hvis man har selvstændig virksomhed. Læs mere herom under Rejseudgifter. Studierejselegater og andre legater For studierejselegater gælder særlige regler, sådan at legatet bliver indkomstskattefri for modtageren, når det er medgået til udgifter ved studierejse i udlandet. Der er fastsat standardsatser for opgørelse af udgifterne til ophold på studiestedet, mens udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet fastsættes efter de faktiske, dokumenterede udgifter. Det samme gælder udgifter til selve undervisningen; gem dokumentation for udgifterne. >>Der er ikke skattefrihed for studielegater, der anvendes til studier/kurser i Danmark.<< Dansk Musiker Forbund 6

7 Fonde m.v. som udbetaler studierejselegater er pligtige at indberette til skattemyndighederne om udbetalingerne på modtagerens CPR-nr. uansat legaterne efterfølgende bliver skattefri. Nogle fonde sørger for at indberette legaterne med note om at det er studierejselegater, hvilket gør situationen lettere for skatteyderen, men det er langt fra alle fonde. Legaterne fremstår derfor ofte som skattepligtige legater på selvangivelsen. Man skal derfor altid gemme tildelingsbrevet fra hver enkelt fond, så man kan dokumentere overfor skattemyndighederne, at der er tale om et studierejselegat. For at opnå skattefrihed skal man udarbejde en opgørelse over, hvorledes legaterne er anvendt ud fra henholdsvis de fastsatte takster og dokumenterede udgifter, og hvis legaterne efter opgørelsen er opbrugt, skal man ikke beskattes af dem. Studierejselegater, der ikke opbruges i tildelingsåret, kan anvendes til studierejse i et senere indkomstår og derfor blive skattefri senere. På grund af fristerne for genoptagelse af skatteansættelser, skal man ikke regne med at få skattefrihed for studierejselegater, der ikke er opbrugt senest i det 3. år efter modtagelsesåret. Man beregner - ved hjælp af fx fly- eller togbilletter og evt. brev om optagelse på uddannelsesinstitutionen - hvor mange døgns ophold, man har opholdt sig på studiestedet og ganger derefter antallet af døgn med satserne. Hvis de faktiske, dokumenterede udgifter er større end satserne kan man i stedet anvende dem. Satserne for 2009: Fortæring og småfornødenheder, alle lande: >>455 kr.<< pr. døgn Logi: >>195 kr.<< pr. døgn Satsen for fortæring kan anvendes de første 12 måneder af opholdet, mens logisatsen kan anvendes også ud over 12 måneder. Endvidere kan studierejselegaterne gøres skattefri ved hjælp af dokumenterede udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet, samt eventuelle udgifter til undervisning, deltagerafgifter og lignende, herunder betaling for kurser i studiestedets sprog. Det gælder for disse poster om at gemme bilag. Hvis man har kørt i egen bil til/fra studiestedet anvendes en standardsats pr. km til beregning af udgifter til rejsen. For 2009 er kilometersatsen >>1,90 kr.<< Når man har lavet regnskabet ændrer man årsopgørelsens rubrik 17 til 0 kr. eller til restbeløbet. Hvis man skriver et restbeløb på årsopgørelsen bliver man beskattet af det. Man skal ikke indsende regnskabet til SKAT, men man kan blive bedt om at indsende regnskabet på et senere tidspunkt. Man kan ikke påregne at få fradrag for evt. merforbrug på studierejsen, med mindre man kan påvise, at der er tale om efteruddannelse (se dette punkt). Andre "almindelige" legater, f.eks. arbejdslegater, sociale legater og støttebeløb er normalt skattepligtige. Der skal dog ikke betales am-bidrag af legaterne. Hæderspriser til kunstnere Der er der indført skattefrihed for særlige hæderspriser til kunstnere. Det drejer sig om hæderspriser og legater, der ydes af offentlige midler, kulturelle fonde og lignende her i landet eller i udlandet, Dansk Musiker Forbund 7

8 når hædersprisen/legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er en betingelse, at hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb. Ikke særligt mange legater og priser kan desværre matche betingelserne. Man skal fx lægge mærke til at kun kunstneriske meritter giver adgang til skattefriheden. Dvs. at fonden, som har ydet legatet, ved tildelingen skal have lagt vægt på kunstneriske præstationer i et eller andet omfang. Fagligt eller socialt arbejde til fordel for kunstnere kan ikke komme ind under reglen. Det er naturligvis nemmest hvis prisuddeleren sørger for at indberette legatet som skattefri hæderslegat. I så fald vil legatet slet ikke fremgå af årsopgørelsen, >>men man vil kunne se det blandt de indberettede indkomster på Oplysningssedlen<<. Andre hæderspriser En hæderspris, der ydes af det offentlige, en fond eller en almenvelgørende forening, og som udelukkende gives som en anerkendelse af modtagerens fortjenester, nyder en lempelig beskatning. Prisen må ikke gives for et bestemt værk, men for at hædre en persons gerninger. Sådan en hæderspris kan også ydes på grund af modtagerens sociale eller faglige bedrifter. De første >> kr.<< af prisen er skattefri, og af et eventuelt resterende beløb beskattes kun 85 % i personlig indkomst. Prisuddeleren skal sørge for at indberette prisen som hæderspris (årsopgørelsens rubrik 18), så kommer skattelempelsen automatisk. FRADRAGSBERETTIGEDE UDGIFTER Driftsudgifter defineres som udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, og sådanne udgifter er fradragsberettigede. Typiske driftsudgifter for musikere er bl.a.: Noder, cd'er, telefonudgifter, strenge/blade, vedligeholdelse og reparation af instrumenter, leje af instrumenter, leje af øverum, instrument-forsikring, kost og logi på rejser samt provision til bookingfirma. Driftsmidler defineres som løsøregenstande der anvendes i indtægtserhvervelsen, og som ikke er beregnet for videresalg. Dvs. der er tale om genstande, der anvendes over en længere periode, evt. adskillige år. Typiske driftsmidler for musikere er bl.a.: Instrumenter, lyd- og lysanlæg og computere. Mens driftsudgifter kan fradrages løbende skal driftsmidler som hovedregel afskrives, med mindre det er småanskaffelser. Se punktet nedenfor: Afskrivning på driftsmidler. Fælles betingelse for fradrag for henholdsvis driftsudgifter og afskrivninger er at der skal være tale om udgifter med direkte tilknytning til erhvervelsen af årets indkomst og ikke >>vedrørende privatsfæren<<. Der må heller ikke være tale om udgifter, der afholdes med henblik på fremtidig indkomst. Indkomsten kan bestå af forskellige typer; løn, honorarer, royalties m.v. og kan komme fra mange forskellige kilder. Arbejdsløshedsunderstøttelse alene anses ikke for en indkomst, der berettiger til fradrag for erhvervsudgifter. Modtagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse en del af året eller som supplement til Dansk Musiker Forbund 8

9 erhvervsindtægter betyder ikke i sig selv, at man afskæres fra fradrag, men hvis indtægterne som musiker er meget små i forhold til arbejdsløshedsunderstøttelsen kan det betyde, at man må lade sig nøje med et reduceret fradrag. Det beror på en konkret vurdering. DMF ser naturligvis ikke positivt på at SKAT vil reducere fradrag med henvisning til at indkomsten er for lav, men i specielle tilfælde er der ikke så meget at stille op overfor det. S.U.-stipendium udgør heller ikke en indkomst, der berettiger til fradrag for driftsudgifter/afskrivning på driftsmidler. Musikstuderende skal være opmærksom på, at SKAT formoder, at instrumenter og andet musikudstyr både anvendes til studium og til erhverv. Da studium anses for en privat aktivitet eller for en etableringssituation vil der også i disse tilfælde ofte ske en beskæring af fradrag. Typisk sker det med %. >>Hvis man som studerende anskaffer instrumenter og udstyr, som kun anvendes til indtægtsgivende spillejobs og slet ikke i studiesammenhæng, bør man naturligvis have fuldt fradrag for udgiften. Man skal imidlertid være opmærksom på, at man som skatteyder sidder med bevisbyrden for at instrumenterne ikke anvendes i studiesammenhæng eller privat i øvrigt, og bevisbyrden kan være svær at løfte.<< Afskrivning på driftsmidler En forudsætning for at kunne afskrive er, at driftsmidlet er udsat for en fysisk værdiforringelse, altså at det slides i brug. Næsten alle instrumenter/driftsmidler opfylder denne betingelse. Det er dog en fasttømret retspraksis, at strygeinstrumenter generelt ikke kan afskrives. Der er ofte diskussion med SKAT, om der er tale om driftsmidler med blandet anvendelse. Det vil sige, at genstandene både anvendes i forbindelse med indkomsterhvervelse og til private formål. Typeeksemplet er en pc, der er opstillet på skatteyderens bopæl, >>eller en laptop<<. Privat anvendelse medfører, at en del af afskrivningerne ikke kan fradrages. Driftsmidler, hvis anskaffelsessum overstiger >> kr.<<, skal afskrives, mens anskaffelser på op til >> kr.<< kan straksafskrives (dvs. trækkes fra på én gang). Der kan højst afskrives med 25 % pr. år af saldoen. Alle driftsmidler, der skal afskrives, samles på en "konto" for sig. Når man efter afskrivninger har en saldo på >> kr.<< eller derunder, kan restsummen afskrives på én gang i det efterfølgende år, med mindre man køber nye ting som skal afskrives, og saldoen derved igen kommer op over beløbsgrænsen. Lønmodtagere og honorarmodtagere henføres ifølge SKAT ikke direkte under afskrivningslovens regler, men det er ikke til hinder for at de kan få fradrag for afskrivninger, idet hjemmelen til fradrag for afskrivninger også findes i statsskatteloven. SKAT godkender normalt en afskrivningsprocent på maks. 25 og kører stort set efter afskrivningslovens regelsæt også for lønmodtagere og honorarmodtagere. Ifølge afskrivningsloven skal driftsmidler, der er beregnet til at blive anvendt sammen med tidligere anskaffede driftsmidler, afskrives, hvis den samlede anskaffelsessum overstiger beløbsgrænsen. Dette gælder selvom prisen for den senest indkøbte genstand i sig selv ligger under beløbsgrænsen. Dansk Musiker Forbund 9

10 Det kan volde problemer at afgøre, hvorvidt der er tale om enkelte driftsmidler eller driftsmidler, der er beregnet til at blive anvendt sammen med noget man har i forvejen. Det kan kræve udtalelse fra en fagkyndig at afgøre det, men i første omgang må man selv vurdere det. En computer, skærm og printer anses dog i praksis altid for ét driftsmiddel. SKAT har inden for det seneste par år forsøgt at indskrænke området for straksafskrivning af småanskaffelser. Fx har vi haft en sag om fradrag for guitarpedaler og lydmoduler, der kunne anvendes sammen med flere af skatteyderens el-guitarer, og Landsskatteretten bestemte, at han ikke kunne straksafskrive pedalerne og lydmodulerne. Dvs. at købene skulle procentafskrives. Vigtigt: Hvis man sælger et driftsmiddel, som man er i gang med at afskrive eller tidligere har afskrevet, skal salgssummen fratrækkes i afskrivningsregnskabet, således at de fradragsberettigede afskrivninger reduceres med salgsindtægten. Hvis man modtager erstatning for et driftsmiddel, der er blevet stjålet eller på anden måde bortkommet eller gået til grunde, betragtes det som et salg (en afgang) og skal derfor teknisk set behandles på samme måde som salg, men genanskaffer man fx et instrument for erstatningen (en tilgang), har man købt noget nyt, der skal afskrives. Eksempel på saldoafskrivning (fuldt ud erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler): 1. år Køb af instrumenter (=afskrivningsgrundlag) kr. afskrivning 25 % kr. Saldo pr. 31/ kr. 2. år Saldo pr. 1/1 overført fra år 1 Køb af yderligere instrumenter Salg af gl. instrument Afskrivningsgrundlag afskrivning 25 % Saldo pr. 31/ kr kr kr kr kr kr....etc. 1. år udgør fradraget kr., 2. år udgør fradraget kr. Hvis der er tale om blandede driftsmidler foretages afskrivningen for disse aktiver hver for sig for hvert driftsmiddel. Man beregner først de fulde afskrivninger som eksemplet ovenfor og dernæst fratrækkes den private andel, f.eks. 20 %. De resterende 80 % kan overføres til fradrag på selvangivelsen/i regnskabet. Dette var et eksempel - privatandelen beror i givet fald på et konkret skøn. Særligt om instrumenter Der er heldigvis sjældent problemer med at få godkendt afskrivninger på instrumenter, når man er professionel musiker. Der skal naturligvis være en dokumenteret købspris. Problemet er derimod, at Dansk Musiker Forbund 10

11 skattevæsenet nogle gange antager, at der er en privat andel som ikke kan fratrækkes. Det skal man som professionel musiker ikke uden videre acceptere. Man må prøve at anskueliggøre arbejdsforholdene for musikere overfor SKATs medarbejder - forklare nøje, hvordan instrumenterne finder anvendelse i forhold til ens beskæftigelse, og at man må øve sig m.v. Som udgangspunkt for forklaringen, skal man forestille sig at man skal forklare om emnet for en person, som ikke har kendskab til musikbranchen, for det er jo ofte tilfældet. Hvis man ikke kommer igennem med argumenterne, bør man klage over afgørelsen. Hvis man er musikstuderende vil der være en forhåndsformodning om at man anvender indkøbte instrumenter m.v. til studiet, og det kan være svært at overbevise skattemyndighederne om at bestemte indkøb kun har relation til de indtægter fra musikjobs man har ved siden af. Som udgangspunkt kan man selv anlægge en vurdering af privatandelens størrelse - 25 % er ikke ualmindeligt, men den kunne for så vidt også være mindre. Enkelte instrumenter godkendes ikke af skattemyndighederne som afskrivningsberettigede: Håndbyggede, antikke strygeinstrumenter kan ikke afskrives, da man ikke anser disse instrumenter for at tabe i værdi. Buer til strygeinstrumenter kan derimod godt afskrives. Indtil videre kan alle andre musikinstrumenter afskrives. Fradrag for afskrivninger på flygler og klaverer godkendes heller ikke altid fuldt ud. Det skyldes, at et flygel eller klaver, der er opstillet i hjemmet, efter skattemyndighedernes opfattelse står til rådighed for privat brug. En kendelse fra Landsskatteretten har lempet praksis på området, således at der i særlige tilfælde kan godkendes fuldt fradrag for afskrivninger på flygel i hjemmet. Følgende betingelser var til stede i den omhandlede sag: Pianisten havde konservatorieuddannelse Klaver/flygel skal være hovedinstrument Pianistarbejdet (akkompagnatør, repetitør, pianist, koncertpianist, underviser etc.) skal være eneste beskæftigelse Man skal have fuldtidsbeskæftigelse inden for faget Flyglet kan på grund af boligens størrelse og/eller indretning ikke placeres i et selvstændigt arbejdsrum Der skal være tale om et flygel af koncertstandard I øvrigt er normal praksis som følger: Flygler/klaverer, placeret i et øvelokale uden for bopælen, bør blive godkendt fuldt ud. Flygler/klaverer, placeret i arbejdsværelse i hjemmet, bør blive godkendt fuldt ud. Flygler/klaverer, placeret i stue eller almindeligt opholdsrum i hjemmet, vil normalt ikke blive godkendt fuldt ud. Også i disse situationer skal der foretages en konkret vurdering fra sag til sag. Der vil fra SKATs side i høj grad blive set på musikindtægtens størrelse, da den efter deres opfattelse er udtryk for aktivitetsniveauet. Annoncer, reklame, hjemmeside Dansk Musiker Forbund 11

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere