Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv København N Tlf: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk"

Transkript

1 Ændringer i forhold til året før er markeret med >> HVORDAN ÆNDRES ÅRSOPGØRELSEN? Lønindkomst Honorarindkomst Andre indkomster og udgifter Selvstændig virksomhed Ikke-erhvervsmæssig virksomhed Dokumentation Bindende svar INDTÆGTER Studierejselegater og andre legater Hæderspriser til kunstnere Andre hæderspriser FRADRAGSBERETTIGEDE UDGIFTER Afskrivning på driftsmidler Særligt om instrumenter Annoncer, reklame, hjemmeside Arbejdsværelse i hjemmet/ lejet øvelokale Befordring hjem/arbejde og erhvervsmæssig befordring Beklædning, kostumer Bookingprovision Cd'er og musikdownload Efteruddannelse, studierejser, kurser Instrumenter, leje/leasing Instrumentforsikring Kontingent til DMF og a-kasse Kontorhold Noder Computer/laptop Rejseudgifter/ "diæter" Repræsentationsudgifter Revisor Telefonudgifter Vedligeholdelse, reparationer Dansk Musiker Forbund 1

2 HVORDAN ÆNDRES ÅRSOPGØRELSEN? Fra 2008 lod man den forudfyldte selvangivelse erstatte af en foreløbig årsopgørelse, som man så har mulighed for at foretage rettelser i indtil fristen 1. maj. En meget stor del af alle skatteydere har ikke behov for at foretage rettelser i årsopgørelsen, og de får dermed allerede en færdig årsopgørelse i marts. >>Allerede 5. marts vil tastselv.skat.dk ifølge SKATs oplysninger være klar med den elektroniske udgave af den foreløbige årsopgørelse. Dvs. at de, som har behov for at rette, meget tidligt får mulighed for at foretage de fornødne indberetninger og rettelser, så de hurtigt kan få den endelige, korrekte årsopgørelse.<< >>SKAT udsender endvidere i midten af marts en foreløbig årsopgørelse i papirudgave til mange skatteydere med posten. Det gælder, hvis man ikke har fravalgt papirudgaven. Rettelser til årsopgørelsen skal dog som udgangspunkt foretages elektronisk via tastselv.skat.dk.<< For selvstændigt erhvervsdrivende gælder en pligt til at indberette selvangivelsen. Dvs. man får ikke en foreløbig årsopgørelse, men derimod et servicebrev. Som selvstændig har man pligt til at indtaste eller indsende sin selvangivelse senest 1. juli. Før du laver dit skatteregnskab og din årsopgørelse skal du gøre dig klart, hvilken skattemæssig status du har. Denne artikel retter sig mod følgende kategorier af skatteydere: Lønmodtagere, honorarmodtagere, samt selvstændig virksomhed, der kan opdeles i erhvervsmæssig og ikkeerhvervsmæssig. Denne vejledning er indholdsmæssigt rettet mod de fire nævnte kategorier. Der findes også selskaber, fonde og foreninger, men reglerne herfor vil ikke blive berørt her. Man kan godt høre til flere kategorier samtidig, dvs. i samme år; fx både være lønmodtager og have selvstændig virksomhed. Der er blot forskel på den skattemæssige behandling af indtægter og udgifter for hver aktivitet. HUSK, at hvis du som musiker er medlem af en a-kasse som lønmodtager, fx FTF-A, skal du være opmærksom på ikke at lave regnskab som selvstændig, når dine indtægter består af honorarer (Bindkomst), hvis du fortsat skal anses for lønmodtager i a-kassesystemet og være berettiget til dagpenge. Se nedenfor hvordan det skal gøre under punktet Honorarindkomst. Jeg tilråder, at man kontakter DMF's a-kasseservice eller mig, hvis man er i tvivl om sin skattemæssige status i forhold til a-kassen. Hvis man hyrer en revisor til at ordne sit regnskab og sin åropgørelse, skal man være opmærksom på, at man ikke skattemæssigt bliver "gjort til" selvstændigt erhvervsdrivende, hvis det ikke er hensigten. Revisorer har som regel et godt, praktisk kendskab til skattereglerne, men desværre ikke noget særligt kendskab til lovgivningen på a-kasseområdet. Vær derfor opmærksom på, at din revisor ikke udarbejder et regnskab der ender med "overskud af virksomhed", "resultat" eller lignende termer, hvis du er i a-kasse som musiker. Fristen for ændring af årsopgørelsen er for lønmodtagere og andre med almindelig fortrykt selvangivelse >>2. maj 2010.<< Hvis man ikke foretager ændringer, vil den foreløbige Dansk Musiker Forbund 2

3 årsopgørelse, som man får tilsendt i marts, være den gældende årsopgørelse efter >>2. maj<<. Man kan godt senere få ændret sin årsopgørelse, hvis der fradrag man har glemt eller andet væsentligt, der skal ændres. Det kan senere på året gøres via (inden en vis frist) eller ved at rette skriftlig henvendelse til SKAT. Selvangivelsesfristen for selvstændigt erhvervsdrivende og for udvidet selvangivelse i al almindelighed er 1. juli >>2010<<. Selvangivelsen skal i dette tilfælde indtastes eller indsendes til SKAT. Overskridelse af fristen medfører normalt betaling af skattetillæg, dvs. en slags dagbøder, så sørg for at ordne det rettidigt. >>For udenlandsk indkomst er selvangivelsesfristen ligeledes 1. juli. Man skal benytte selvangivelse for udenlandsk indkomst.<< Lønindkomst Lønindkomst (A-indkomst) skal indberettes af arbejdsgiverne til skattemyndighederne. Kontroller dog alligevel, om beløbene stemmer i rubrik 11. Fradrag for udgifter, der afholdes i forbindelse med lønindkomst, kan KUN fradrages i rubrik 53 (øvrige lønmodtagerudgifter) efter reduktion med bundgrænsen på >>5.500 kr.<< Fradrag for befordring hjem/arbejde i forbindelse med lønindkomst fratrækkes i rubrik 51. Honorarindkomst Honorarer, der udbetales som B-indkomst, vil i mange tilfælde blive indberettet af arbejdsgivere, men ikke altid. Lav derfor selv en opgørelse over din B-indkomst fx ved hjælp af kontrakterne. Du bør i alle tilfælde sørge for at holde løbende kontrol med størrelsen af din B-indkomst. Du har pligt til at oplyse alle indtægter til SKAT, og SKAT kan på et senere tidspunkt anmode dig om at få en opgørelse over honorarer i forbindelse med et såkaldt torskegilde. Du kan få information om, hvilke indberetninger der gemmer sig bag beløbene på årsopgørelsen ved at bruge Gå ind under Personlige skatteoplysninger - Oplysningssedler. Honorarer fra spillejobs, koncerter etc. skal oplyses med bruttobeløbet i rubrik 12. Der skal betales am-bidrag af disse honorarindkomster. Honorarindtægter kan være indberettet forkert, så de står i rubrik 17. I så fald skal de flyttes til rubrik 12. Fradrag for erhvervsmæssig befordring til og fra honorarlønnede engagementer kan fratrækkes i rubrik 29. Man skal enten have kørt i egen bil eller have en dokumenteret udgift på transport. Med hensyn til fradrag for øvrige udgifter - fx hotel, bookingprovision, leje af øvelokale, småanskaffelser, afskrivning på instrumenter, vedligeholdelse af samme m.m. - bliver man nødt til at skelne mellem om personen er a-kassemedlem eller ej. Hvis personen er medlem af a-kasse fratrækkes generelle udgifter i rubrik 53 (øvrige lønmodtagerudgifter) efter fradrag af den gældende bundgrænse, som for 2009 er >>5.500 kr.<< Hvis personen ikke er medlem af a-kasse kan de generelle udgifter fratrækkes i rubrik 29. Sondringen mellem a-kasse/ikke a-kasse skyldes ikke skattereglerne, men a-kassereglerne. Dansk Musiker Forbund 3

4 Andre indkomster og udgifter Løn- og >>honorarindkomst<< fra udlandet er også skattepligtig i Danmark, når man er >>fuldt<< skattepligtig her - og det er man, når man har bopæl i Danmark >>eller hvis man tager ophold her i 6 måneder eller mere.<< Dette gælder selvom der er trukket skat i det land, man har arbejdet i. >>Man har derimod mulighed for at få en lempelse af den danske skat med den skat, man har betalt i skat i den fremmede stat.<< Man skal udfylder selvangivelse for udenlandsk indkomst. Her på dmf.dk er der en særlig artikel om emnet, hvor man kan læse, hvordan man bærer sig ad. Husk at gemme dokumentationen for lønudbetaling og skattetræk i udlandet, da man ellers ikke kan få lempelse i dansk skat. Arbejdsløshedsdagpenge og SU-stipendier fremgår af rubrik 16. Indtægter, der stammer fra immaterielle rettigheder (Gramex, Koda, m.v.) bliver oplyst til skattemyndighederne af den institution/det selskab, der udbetaler beløbet. Indtægter herfra er ikke arbejdsmarkedsbidragspligtige >>(i 2009, men grundet lovændring bliver de det fra 2011)<< og skal derfor stå i rubrik 17. Indgår disse indtægter derimod i selvstændig virksomhed skal de medregnes i virksomhedens årsregnskab. Legater er som hovedregel skattepligtige og vil ofte være indberettet af den enkelte fond til skattemyndighederne i rubrik 17 eller 18. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af legater. Vedrørende studierejselegater; se nedenfor. >>Visse hæderslegater er lempeligere beskattet eller helt skattefri.<< Fradrag for kontingenter til a-kasse og fagforening indberettes af a-kassen/foreningen og fradraget skal fremgå af rubrik 52. Der gives kun fradrag for indberettede beløb. Gaver til velgørende foreninger fremgår af rubrik 55 og skal være indberettet af de respektive foreninger, hvis man har husket at give dem oplysning om sit CPR-nummer. Hvis man ikke har nået det, skal man selv sørge for at oplyse >>foreningen om<< fradraget. Selvstændig virksomhed - erhvervsmæssig Kunstnerisk virksomhed - herunder udøvende musikvirksomhed - er ikke momspligtig. Anden selvstændig virksomhed, der har tilknytning til musikbranchen, kan derimod godt være momspligtig, fx musikstudievirksomhed, konsulentvirksomhed >>eller cd-salg<<. >>For så vidt angår pligten til at lade sig momsregistrere indtræder den først hvis man har en omsætning på kr. eller derover i løbet af en 12-måneders periode.<< Selvstændige skal anvende udvidet selvangivelse, hvoraf virksomhedsrubrikkerne fremgår. Hvorvidt der også skal indsendes et årsregnskab afhænger af virksomhedens størrelse. Mindre virksomheder skal ikke, men det skal naturligvis udarbejdes alligevel. Nettoresultatet af virksomheden oplyses i rubrik 111, hvis det er et overskud og i rubrik 112, hvis det er et underskud. >>Endvidere skal rubrikkerne udfyldes.<< Selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at anvende virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Dette vil kræve revisorbistand. Fradrag for fagforeningskontingent og evt. a-kasse kan ikke fratrækkes i regnskabet som driftsomkostning, men skal oplyses i rubrik 52, ligesom for lønmodtagere. Dansk Musiker Forbund 4

5 Ikke-erhvervsmæssig virksomhed Denne form for virksomhed forekommer typisk, hvor skatteyderen har en anden hovedbeskæftigelse, og hvor virksomhedens aktiviteter er beskedne og omsætningen også er lille. En del har fx salg af egenproduceret cd som ikke-erhvervsmæssig virksomhed. >>Ved ikke-erhvervsmæssig virksomhed kan man ikke opnå fradrag for underskud ved aktiviteten.<< Indkomsten kan opgøres efter nettoindkomstprincippet. Dvs. at virksomhedens indtægter fratrækkes de dertil knyttede udgifter, og et eventuelt overskud selvangives i rubrik 20 på selvangivelsen. Der skal ikke betales am-bidrag af overskud ved virksomheden, når det er ikke-erhvervsmæssig virksomhed. >>Hvis indkomsten består af honorarer vil SKAT normalt ikke godkende det som ikkeerhvervsmæssig virksomhed, fordi der skal betales am-bidrag af honorarerne. I så fald må reglerne for honorarindkomst følges.<< Dokumentation Som hovedregel gælder det, at alle skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter skal dokumenteres. SKAT modtager i stort omfang indberettede oplysninger til selvangivelsen fra virksomheder og andre offentlige myndigheder, men stadigvæk kan det være til skatteyderens bevismæssige fordel at gemme kontrakter, lønsedler, kontoudskrifter, tjenesteplaner m.v. På nogle områder gælder der standardsatser for fradrag (befordring, rejseudgifter), men så skal skatteyder til gengæld dokumentere, at forskellige betingelser er opfyldt for at kunne benytte standardsatserne, og derfor skal man også i disse tilfælde have forskellige former for dokumentation. For så vidt angår situationer, hvor der ikke findes standardsatser, er det endnu mere påkrævet at have dokumentationen i orden, da SKAT nægter fradrag for udgifter, der ikke kan dokumenteres. Utilstrækkelig dokumentation kan betyde at man ikke får godkendt fradrag for sine udgifter. Det, der kræves, er regninger, fakturaer og hvad man ellers kalder den slags bilag, og disse bør indeholde: dato sælgers navn og adresse (virksomhedens) købers navn hvilken vare/ydelse det drejer sig om prisen på varen/ydelsen kvittering for "betalt", evt. ved dankort-talon (men dankort-talon er ikke tilstrækkelig uden tilhørende regning) hvis der er tale om en faktura til senere betaling; kvittering for at beløbet er betalt (fx giroindbetaling) Samme krav gælder for køb af brugte ting fra private. En typisk årsag til at SKAT nægter fradrag for udgifter er, at købers navn ikke fremgår af kvitteringen. Man skal ikke uden videre affinde sig med den begrundelse; dels udsteder nogle Dansk Musiker Forbund 5

6 forretninger i praksis kun kassebon'er, og så bør skattemyndighederne acceptere det, og dels vil nogle handlende ikke skrive købers navn på regningen, fordi de ikke synes de har tid. Man må altså forklare dette for SKATs medarbejder, hvis der opstår problemer. Bindende svar Hvis man ønsker et svar fra SKAT om de skattemæssige konsekvenser af nogle påtænkte og foretagne dispositioner, er der mulighed for at få et bindende svar. Til forskel fra et mundtligt svar i telefonen eller en skriftlig vejledning er svaret i dette tilfælde juridisk bindende for SKAT, og det er det i 5 år fra udstedelsen. Det kan være hensigtsmæssigt benytte metoden, hvis man fx overvejer omkostningskrævende aktiviteter, som man vil være sikker på, at man kan få fradrag for. Det koster 300 kr. i gebyr at få behandlet sagen hos SKAT. Man kan læse nærmere om hvordan sagen skal gribes an på SKAT's hjemmeside, Se under Borger - andre emner. >>Det må tilrådes at søge professionel bistand ved indgivelse af ansøgning om bindende svar, da det ikke er helt ukompliceret.<< INDTÆGTER Som udgangspunkt skal du regne med at alle de indtægter du har er skattepligtige; det være sig løn, honorarer, KODA-indtægter, royalties osv. både fra Danmark og udlandet. Dvs. at du er pligtig til at oplyse indtægterne på selvangivelsen eller medtage dem i dit årsregnskab. Studierejselegater, der anvendes til studier i udlandet er skattefri efter særlige regler; visse hæderspriser til kunstnere, der ydes som uansøgte engangsbeløb som en anerkendelse af deres kunstneriske fortjenester er også skattefri. Se herom nedenfor. Nogle indtægter kan være skattefri: Lønmodtagere kan modtage visse skattefri godtgørelser af arbejdsgiveren til dækning af udgifter forbundet med arbejdet. Det er godtgøreler, der kan udbetales af arbejdsgiveren for ansattes udgifter til kost og logi, når de er på rejse for arbejdsgiveren, samt godtgørelse for erhvervsmæssig befordring. Der er fastsat maksimumbeløb for godtgørelsernes størrelse. Beløb udbetalt af arbejdsgiveren til dækning af lønmodtaterens udgifter til kost og logi efter regning, er også skattefri, når betingelserne for at være på rejse er opfyldt. Honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan derimod ikke modtage skattefri godtgørelser. Udbetalte beløb til dækning af udgifter til transport og diæter regnes for skattepligtig B-indkomst og skatteyderen er henvist til at tage fradrag for sine dokumenterede udgifter eller efter standardsatserne, hvis man har selvstændig virksomhed. Læs mere herom under Rejseudgifter. Studierejselegater og andre legater For studierejselegater gælder særlige regler, sådan at legatet bliver indkomstskattefri for modtageren, når det er medgået til udgifter ved studierejse i udlandet. Der er fastsat standardsatser for opgørelse af udgifterne til ophold på studiestedet, mens udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet fastsættes efter de faktiske, dokumenterede udgifter. Det samme gælder udgifter til selve undervisningen; gem dokumentation for udgifterne. >>Der er ikke skattefrihed for studielegater, der anvendes til studier/kurser i Danmark.<< Dansk Musiker Forbund 6

7 Fonde m.v. som udbetaler studierejselegater er pligtige at indberette til skattemyndighederne om udbetalingerne på modtagerens CPR-nr. uansat legaterne efterfølgende bliver skattefri. Nogle fonde sørger for at indberette legaterne med note om at det er studierejselegater, hvilket gør situationen lettere for skatteyderen, men det er langt fra alle fonde. Legaterne fremstår derfor ofte som skattepligtige legater på selvangivelsen. Man skal derfor altid gemme tildelingsbrevet fra hver enkelt fond, så man kan dokumentere overfor skattemyndighederne, at der er tale om et studierejselegat. For at opnå skattefrihed skal man udarbejde en opgørelse over, hvorledes legaterne er anvendt ud fra henholdsvis de fastsatte takster og dokumenterede udgifter, og hvis legaterne efter opgørelsen er opbrugt, skal man ikke beskattes af dem. Studierejselegater, der ikke opbruges i tildelingsåret, kan anvendes til studierejse i et senere indkomstår og derfor blive skattefri senere. På grund af fristerne for genoptagelse af skatteansættelser, skal man ikke regne med at få skattefrihed for studierejselegater, der ikke er opbrugt senest i det 3. år efter modtagelsesåret. Man beregner - ved hjælp af fx fly- eller togbilletter og evt. brev om optagelse på uddannelsesinstitutionen - hvor mange døgns ophold, man har opholdt sig på studiestedet og ganger derefter antallet af døgn med satserne. Hvis de faktiske, dokumenterede udgifter er større end satserne kan man i stedet anvende dem. Satserne for 2009: Fortæring og småfornødenheder, alle lande: >>455 kr.<< pr. døgn Logi: >>195 kr.<< pr. døgn Satsen for fortæring kan anvendes de første 12 måneder af opholdet, mens logisatsen kan anvendes også ud over 12 måneder. Endvidere kan studierejselegaterne gøres skattefri ved hjælp af dokumenterede udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet, samt eventuelle udgifter til undervisning, deltagerafgifter og lignende, herunder betaling for kurser i studiestedets sprog. Det gælder for disse poster om at gemme bilag. Hvis man har kørt i egen bil til/fra studiestedet anvendes en standardsats pr. km til beregning af udgifter til rejsen. For 2009 er kilometersatsen >>1,90 kr.<< Når man har lavet regnskabet ændrer man årsopgørelsens rubrik 17 til 0 kr. eller til restbeløbet. Hvis man skriver et restbeløb på årsopgørelsen bliver man beskattet af det. Man skal ikke indsende regnskabet til SKAT, men man kan blive bedt om at indsende regnskabet på et senere tidspunkt. Man kan ikke påregne at få fradrag for evt. merforbrug på studierejsen, med mindre man kan påvise, at der er tale om efteruddannelse (se dette punkt). Andre "almindelige" legater, f.eks. arbejdslegater, sociale legater og støttebeløb er normalt skattepligtige. Der skal dog ikke betales am-bidrag af legaterne. Hæderspriser til kunstnere Der er der indført skattefrihed for særlige hæderspriser til kunstnere. Det drejer sig om hæderspriser og legater, der ydes af offentlige midler, kulturelle fonde og lignende her i landet eller i udlandet, Dansk Musiker Forbund 7

8 når hædersprisen/legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er en betingelse, at hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb. Ikke særligt mange legater og priser kan desværre matche betingelserne. Man skal fx lægge mærke til at kun kunstneriske meritter giver adgang til skattefriheden. Dvs. at fonden, som har ydet legatet, ved tildelingen skal have lagt vægt på kunstneriske præstationer i et eller andet omfang. Fagligt eller socialt arbejde til fordel for kunstnere kan ikke komme ind under reglen. Det er naturligvis nemmest hvis prisuddeleren sørger for at indberette legatet som skattefri hæderslegat. I så fald vil legatet slet ikke fremgå af årsopgørelsen, >>men man vil kunne se det blandt de indberettede indkomster på Oplysningssedlen<<. Andre hæderspriser En hæderspris, der ydes af det offentlige, en fond eller en almenvelgørende forening, og som udelukkende gives som en anerkendelse af modtagerens fortjenester, nyder en lempelig beskatning. Prisen må ikke gives for et bestemt værk, men for at hædre en persons gerninger. Sådan en hæderspris kan også ydes på grund af modtagerens sociale eller faglige bedrifter. De første >> kr.<< af prisen er skattefri, og af et eventuelt resterende beløb beskattes kun 85 % i personlig indkomst. Prisuddeleren skal sørge for at indberette prisen som hæderspris (årsopgørelsens rubrik 18), så kommer skattelempelsen automatisk. FRADRAGSBERETTIGEDE UDGIFTER Driftsudgifter defineres som udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, og sådanne udgifter er fradragsberettigede. Typiske driftsudgifter for musikere er bl.a.: Noder, cd'er, telefonudgifter, strenge/blade, vedligeholdelse og reparation af instrumenter, leje af instrumenter, leje af øverum, instrument-forsikring, kost og logi på rejser samt provision til bookingfirma. Driftsmidler defineres som løsøregenstande der anvendes i indtægtserhvervelsen, og som ikke er beregnet for videresalg. Dvs. der er tale om genstande, der anvendes over en længere periode, evt. adskillige år. Typiske driftsmidler for musikere er bl.a.: Instrumenter, lyd- og lysanlæg og computere. Mens driftsudgifter kan fradrages løbende skal driftsmidler som hovedregel afskrives, med mindre det er småanskaffelser. Se punktet nedenfor: Afskrivning på driftsmidler. Fælles betingelse for fradrag for henholdsvis driftsudgifter og afskrivninger er at der skal være tale om udgifter med direkte tilknytning til erhvervelsen af årets indkomst og ikke >>vedrørende privatsfæren<<. Der må heller ikke være tale om udgifter, der afholdes med henblik på fremtidig indkomst. Indkomsten kan bestå af forskellige typer; løn, honorarer, royalties m.v. og kan komme fra mange forskellige kilder. Arbejdsløshedsunderstøttelse alene anses ikke for en indkomst, der berettiger til fradrag for erhvervsudgifter. Modtagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse en del af året eller som supplement til Dansk Musiker Forbund 8

9 erhvervsindtægter betyder ikke i sig selv, at man afskæres fra fradrag, men hvis indtægterne som musiker er meget små i forhold til arbejdsløshedsunderstøttelsen kan det betyde, at man må lade sig nøje med et reduceret fradrag. Det beror på en konkret vurdering. DMF ser naturligvis ikke positivt på at SKAT vil reducere fradrag med henvisning til at indkomsten er for lav, men i specielle tilfælde er der ikke så meget at stille op overfor det. S.U.-stipendium udgør heller ikke en indkomst, der berettiger til fradrag for driftsudgifter/afskrivning på driftsmidler. Musikstuderende skal være opmærksom på, at SKAT formoder, at instrumenter og andet musikudstyr både anvendes til studium og til erhverv. Da studium anses for en privat aktivitet eller for en etableringssituation vil der også i disse tilfælde ofte ske en beskæring af fradrag. Typisk sker det med %. >>Hvis man som studerende anskaffer instrumenter og udstyr, som kun anvendes til indtægtsgivende spillejobs og slet ikke i studiesammenhæng, bør man naturligvis have fuldt fradrag for udgiften. Man skal imidlertid være opmærksom på, at man som skatteyder sidder med bevisbyrden for at instrumenterne ikke anvendes i studiesammenhæng eller privat i øvrigt, og bevisbyrden kan være svær at løfte.<< Afskrivning på driftsmidler En forudsætning for at kunne afskrive er, at driftsmidlet er udsat for en fysisk værdiforringelse, altså at det slides i brug. Næsten alle instrumenter/driftsmidler opfylder denne betingelse. Det er dog en fasttømret retspraksis, at strygeinstrumenter generelt ikke kan afskrives. Der er ofte diskussion med SKAT, om der er tale om driftsmidler med blandet anvendelse. Det vil sige, at genstandene både anvendes i forbindelse med indkomsterhvervelse og til private formål. Typeeksemplet er en pc, der er opstillet på skatteyderens bopæl, >>eller en laptop<<. Privat anvendelse medfører, at en del af afskrivningerne ikke kan fradrages. Driftsmidler, hvis anskaffelsessum overstiger >> kr.<<, skal afskrives, mens anskaffelser på op til >> kr.<< kan straksafskrives (dvs. trækkes fra på én gang). Der kan højst afskrives med 25 % pr. år af saldoen. Alle driftsmidler, der skal afskrives, samles på en "konto" for sig. Når man efter afskrivninger har en saldo på >> kr.<< eller derunder, kan restsummen afskrives på én gang i det efterfølgende år, med mindre man køber nye ting som skal afskrives, og saldoen derved igen kommer op over beløbsgrænsen. Lønmodtagere og honorarmodtagere henføres ifølge SKAT ikke direkte under afskrivningslovens regler, men det er ikke til hinder for at de kan få fradrag for afskrivninger, idet hjemmelen til fradrag for afskrivninger også findes i statsskatteloven. SKAT godkender normalt en afskrivningsprocent på maks. 25 og kører stort set efter afskrivningslovens regelsæt også for lønmodtagere og honorarmodtagere. Ifølge afskrivningsloven skal driftsmidler, der er beregnet til at blive anvendt sammen med tidligere anskaffede driftsmidler, afskrives, hvis den samlede anskaffelsessum overstiger beløbsgrænsen. Dette gælder selvom prisen for den senest indkøbte genstand i sig selv ligger under beløbsgrænsen. Dansk Musiker Forbund 9

10 Det kan volde problemer at afgøre, hvorvidt der er tale om enkelte driftsmidler eller driftsmidler, der er beregnet til at blive anvendt sammen med noget man har i forvejen. Det kan kræve udtalelse fra en fagkyndig at afgøre det, men i første omgang må man selv vurdere det. En computer, skærm og printer anses dog i praksis altid for ét driftsmiddel. SKAT har inden for det seneste par år forsøgt at indskrænke området for straksafskrivning af småanskaffelser. Fx har vi haft en sag om fradrag for guitarpedaler og lydmoduler, der kunne anvendes sammen med flere af skatteyderens el-guitarer, og Landsskatteretten bestemte, at han ikke kunne straksafskrive pedalerne og lydmodulerne. Dvs. at købene skulle procentafskrives. Vigtigt: Hvis man sælger et driftsmiddel, som man er i gang med at afskrive eller tidligere har afskrevet, skal salgssummen fratrækkes i afskrivningsregnskabet, således at de fradragsberettigede afskrivninger reduceres med salgsindtægten. Hvis man modtager erstatning for et driftsmiddel, der er blevet stjålet eller på anden måde bortkommet eller gået til grunde, betragtes det som et salg (en afgang) og skal derfor teknisk set behandles på samme måde som salg, men genanskaffer man fx et instrument for erstatningen (en tilgang), har man købt noget nyt, der skal afskrives. Eksempel på saldoafskrivning (fuldt ud erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler): 1. år Køb af instrumenter (=afskrivningsgrundlag) kr. afskrivning 25 % kr. Saldo pr. 31/ kr. 2. år Saldo pr. 1/1 overført fra år 1 Køb af yderligere instrumenter Salg af gl. instrument Afskrivningsgrundlag afskrivning 25 % Saldo pr. 31/ kr kr kr kr kr kr....etc. 1. år udgør fradraget kr., 2. år udgør fradraget kr. Hvis der er tale om blandede driftsmidler foretages afskrivningen for disse aktiver hver for sig for hvert driftsmiddel. Man beregner først de fulde afskrivninger som eksemplet ovenfor og dernæst fratrækkes den private andel, f.eks. 20 %. De resterende 80 % kan overføres til fradrag på selvangivelsen/i regnskabet. Dette var et eksempel - privatandelen beror i givet fald på et konkret skøn. Særligt om instrumenter Der er heldigvis sjældent problemer med at få godkendt afskrivninger på instrumenter, når man er professionel musiker. Der skal naturligvis være en dokumenteret købspris. Problemet er derimod, at Dansk Musiker Forbund 10

11 skattevæsenet nogle gange antager, at der er en privat andel som ikke kan fratrækkes. Det skal man som professionel musiker ikke uden videre acceptere. Man må prøve at anskueliggøre arbejdsforholdene for musikere overfor SKATs medarbejder - forklare nøje, hvordan instrumenterne finder anvendelse i forhold til ens beskæftigelse, og at man må øve sig m.v. Som udgangspunkt for forklaringen, skal man forestille sig at man skal forklare om emnet for en person, som ikke har kendskab til musikbranchen, for det er jo ofte tilfældet. Hvis man ikke kommer igennem med argumenterne, bør man klage over afgørelsen. Hvis man er musikstuderende vil der være en forhåndsformodning om at man anvender indkøbte instrumenter m.v. til studiet, og det kan være svært at overbevise skattemyndighederne om at bestemte indkøb kun har relation til de indtægter fra musikjobs man har ved siden af. Som udgangspunkt kan man selv anlægge en vurdering af privatandelens størrelse - 25 % er ikke ualmindeligt, men den kunne for så vidt også være mindre. Enkelte instrumenter godkendes ikke af skattemyndighederne som afskrivningsberettigede: Håndbyggede, antikke strygeinstrumenter kan ikke afskrives, da man ikke anser disse instrumenter for at tabe i værdi. Buer til strygeinstrumenter kan derimod godt afskrives. Indtil videre kan alle andre musikinstrumenter afskrives. Fradrag for afskrivninger på flygler og klaverer godkendes heller ikke altid fuldt ud. Det skyldes, at et flygel eller klaver, der er opstillet i hjemmet, efter skattemyndighedernes opfattelse står til rådighed for privat brug. En kendelse fra Landsskatteretten har lempet praksis på området, således at der i særlige tilfælde kan godkendes fuldt fradrag for afskrivninger på flygel i hjemmet. Følgende betingelser var til stede i den omhandlede sag: Pianisten havde konservatorieuddannelse Klaver/flygel skal være hovedinstrument Pianistarbejdet (akkompagnatør, repetitør, pianist, koncertpianist, underviser etc.) skal være eneste beskæftigelse Man skal have fuldtidsbeskæftigelse inden for faget Flyglet kan på grund af boligens størrelse og/eller indretning ikke placeres i et selvstændigt arbejdsrum Der skal være tale om et flygel af koncertstandard I øvrigt er normal praksis som følger: Flygler/klaverer, placeret i et øvelokale uden for bopælen, bør blive godkendt fuldt ud. Flygler/klaverer, placeret i arbejdsværelse i hjemmet, bør blive godkendt fuldt ud. Flygler/klaverer, placeret i stue eller almindeligt opholdsrum i hjemmet, vil normalt ikke blive godkendt fuldt ud. Også i disse situationer skal der foretages en konkret vurdering fra sag til sag. Der vil fra SKATs side i høj grad blive set på musikindtægtens størrelse, da den efter deres opfattelse er udtryk for aktivitetsniveauet. Annoncer, reklame, hjemmeside Dansk Musiker Forbund 11

INDTÆGTER 8 Studierejselegater og andre legater 8 Hæderspriser til kunstnere 10 Andre hæderspriser 10

INDTÆGTER 8 Studierejselegater og andre legater 8 Hæderspriser til kunstnere 10 Andre hæderspriser 10 Udarbejdet af ved skatterådgiver Trine Budtz www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Indholdsændringer i forhold

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

INDTÆGTER 8 Studierejselegater og andre legater 9 Hæderspriser til kunstnere 10 Andre hæderspriser 10

INDTÆGTER 8 Studierejselegater og andre legater 9 Hæderspriser til kunstnere 10 Andre hæderspriser 10 Udarbejdet af ved cand.jur. Trine Budtz www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Indholdsændringer i forhold til

Læs mere

GENERELT OM INDTÆGTER 8 Studierejselegater og andre legater 9 Hæderspriser til kunstnere 10 Andre hæderspriser 10

GENERELT OM INDTÆGTER 8 Studierejselegater og andre legater 9 Hæderspriser til kunstnere 10 Andre hæderspriser 10 Udarbejdet af ved cand.jur. Trine Budtz www.dmf.dk Senest tilrettet: 13.02.2017 INDHOLD side SELVANGIVELSEN/ÅRSOPGØRELSEN 2 Lønindkomst, rubrik 11 3 Fradrag for udgifter for lønmodtagere, rubrikkerne 58,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for 2009. Det skal i

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Fradrag for arbejdstøj.

Fradrag for arbejdstøj. - 1 Fradrag for arbejdstøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En Højesteretsdom fra sidste uge i en højprofileret skattesag skaber ny opmærksomhed om skattefradragsret for arbejdstøj. Sagen

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skat og studierejser

Skat og studierejser - 1 Skat og studierejser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere