Fagprøve - På vej mod fagprøven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagprøve - På vej mod fagprøven"

Transkript

1 Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version 2.1

2 Indhold... 1 Indhold... 2 Fagprøvedisposition... 3 Fagprøven... 3 Forside... 3 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Problemformulering... 4 Problemstilling... 4 Afgrænsning... 4 Begrebsafklaring... 5 Metode... 5 Empiri... 6 Teori... 6 Analyse... 6 Konklusion... 6 Perspektivering... 7 Evaluering af egen proces... 7 Rammer for opgaven... 7 Noter... 7 Litteraturliste... 7 Primær litteratur... 7 Sekundær litteratur... 8 Bilag... 8 Omfang... 8 Gruppeprojekt... 8 Kilder... 8 Henvisninger... 8 Ophavsret... 9 Fortrolige oplysninger

3 Eksamen... 9 Sygdom Praktikvirksomhedens rolle Fagprøvedisposition Den sidste uge af skoleperioden skal du udarbejde en fagprøvedisposition for din fagprøve, som skal indeholde: Indledning Problemformulering o Evt. problemstilling Et oplæg til en metodebeskrivelse En tidsplan for dit arbejde med fagprøven. Af din tidsplan skal det fremgår, hvornår du vil arbejde med din opgave, søge information, læse litteratur og ikke mindst, hvornår du vil indsamle empiri og foretage din undersøgelse. Problemformuleringen skal godkendes af praktikvirksomheden og underviseren. I samme dokument kan du skrive, hvem du ønsker som vejleder. I princippet kan stort set alle undervisere i afdelingen vejlede dig, så dit valg af vejleder bør begrundes i en kombination af, hvem der har en solid viden på det område, som du vil skrive om, og hvem du mener, du svinger godt med. Fagprøven Forside Forsiden skal indeholde oplysninger om: Din skole Dit navn Din vejleders navn Navnet på din praktikvirksomhed Fortrolig opgave. Er opgaven fortrolig skal det tydeligt fremgå af forsiden Den uddannelse du går på / linjen (f.eks. Offentlig administration, Eventkoordinator m.m.) Opgavens titel Afleveringsdato Opgavens samlede antal anslag Indholdsfortegnelse Den 2. side i opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse over din opgave. 3

4 Indledning I løbet af din elevtid har du sikkert været rundt i virksomheden og efterhånden fået et godt kendskab til arbejdsgangen. Du har løst forskellige opgaver og arbejdet med mange forskellige problemstillinger i din dagligdag. Baseret på dine daglige observationer fra elevtiden skal du i indledningen beskrive en arbejdsgang, som du mener, er uhensigtsmæssig. Det kan være en ting fra din dagligdag, som du undrer dig over, et problem, som du har en løsning på eller måske bare et forhold, som du vil stille spørgsmålstegn ved. I indledning er det i orden at være subjektiv. Det er med andre ord tilladt at skrive Jeg synes, Jeg tror osv. Der skal være en helt tydelig indholdsmæssig sammenhæng mellem din indledning og din efterfølgende problemformulering. Problemformulering Her skriver du kort, hvad din problemformulering er. Det kan være 2-3 helt konkrete spørgsmål, 2-3 teser 1, som du vil afprøve eller nogle konkrete forhold, som du undrer dig over og gerne vil undersøge. Problemstilling I problemstillingen skal du mere konkret beskrive, hvad problemet er. Hvordan og hvornår viser problemet sig? For hvem er det et problem? Problemstillingen kan også indeholdes i indledningen eller i afgrænsningen. Afgrænsning Helt overordnet skal du i afgrænsningen gøre rede for, hvad fagprøven beskæftiger sig med og ikke mindst, hvad fagprøven ikke beskæftiger sig med i forhold til problemformuleringen. Afgrænsningen skal tage udgangspunkt i det problem, som du vil løse og den skal være relevant, velargumenteret og underbygget. Relevant o Når du afgrænser dit emne, skal det selvfølgelig være på en relevant måde. Du skal altså ikke nævne alt det i hele verden, som ikke er med i din opgave, men de forhold som kunne være med. Hvilke afdelinger, kundegrupper, vinkler osv. vælger du ikke at tage med. Skriv det her. Man kan ikke afgrænse noget med den begrundelse, at det ikke er relevant for opgaven. Hvis det ikke er relevant, skal det overhovedet ikke nævnes. Velargumenteret: o Det gider jeg ikke skrive om, er ikke et godt argument. Det samme gælder i nogen grad Det har jeg ikke tid til, selv om man godt kan komme ud for, at der er ressourcemæssige årsager til, at en vinkel udelades. Brug ordene nyttigt. Underbygget: o Lad ikke de vinkler, som du vælger fra, virke tilfældige. Find ud af, hvor du skal bruge dine kræfter for at få det bedste resultat. Det er (næsten) altid brugbarheden af resultatet, der bedst understøtter, hvorfor noget bliver valgt til og hvorfor noget bliver valgt fra. Det er en god idé at lade afgræsningen indeholde en tidsdimension. Hvor langt frem og hvor langt tilbage skal problemstillingen belyses? Alle data i opgaven skal følge den opstillede tidsafgrænsning. 1 En tese er en formodning, man kan have om noget. Altså noget man gætter på er sådan, men kan be- eller afkræfte efter at have undersøgt det. 4

5 Bemærk i øvrigt, at man altså heller ikke blot kan afgrænse sig fra fagligt krævende dele af problemstillingen. Der skal være sammenhæng mellem det valgte problem og afgrænsningen. Begrebsafklaring Det kan undertiden være væsentligt at supplere afgrænsningen med en begrebsafklaring. Denne kan placeres som et underafsnit i afgrænsningen. Denne begrebsafklaring skal sørge for, at læseren får klar besked om begreber, hvis betydning ikke er helt tydelig. Dette er især gældende ved abstrakte fænomener og begreber som f.eks. værdi, tilfredshed, kvalitet osv. Det er med andre ord begreber, der kan have en meget subjektiv karakter. Det er her vigtigt at få defineret begreberne, så læseren ved, hvordan du opfatter begreberne. Hvad enten du anvender et begreb i en bestemt undersøgelse (f.eks. i et spørgeskema), eller om blot anvender et begreb i din rapport, så er det meget væsentligt at få begrebet defineret ordentligt. Brug derfor et par linjer på at forklare, hvad du mener med eventuelle abstrakter fænomener og begreber. Metode I dette afsnit skriver du, hvordan du vil undersøge din problemstilling. Hvilke undersøgelsesmetoder vil jeg benytte? Hvilken empiri? Hvilken eller hvilke teorier? Husk altid at begrunde dine valg. For at holde problemformuleringen så skarp og præcis som muligt kan det nogle gange være smart, at lade metodeafsnittet indeholde de deciderede undersøgelsesspørgsmål. Jeg vil undersøge, Hvilke konkurrenter har virksomheden i lokalområdet osv. For hvert undersøgelsesspørgsmål skal du beskrive: Formålet med spørgsmålet/undersøgelsen Hvordan vil du foretage undersøgelsen? Hvordan skal de indsamlede data analyseres? Hvorfor benytter du denne metode til at foretage undersøgelsen? Hvilke data har du brugt? Skematisk kan dette anskueliggøres på følgende vis: Hensigt/formål: Hvad er formålet med denne undersøgelse? Hvordan knytter den sig til problemformuleringen og besvarelsen af den? Hvad ønsker du at opnå med undersøgelsen? Spørgsmål/problem Analysemetode Data Metode Begrundelse for metodevalg Her skrives det pågældende undersøgelsesspørgsmål Beskriv de data, du anvender Beskriv den model og/eller teori, du anvender til at analysere dine fremskaffede data Beskriv, hvordan dine data blev indsamlet Beskriv, hvorfor du har valgt præcis denne fremgangsmåde til at besvare spørgsmålet 5

6 Empiri I dette afsnit beskriver du dine observationer og resultatet af dine undersøgelser. Undersøgelserne og/eller observationerne kan være kvalitative eller kvantitative. Kvalitative undersøgelser går i dybden med et emne. En kvalitativ undersøgelse vil ofte have form af et interview med en person, som har en særlig interesse eller en særlig viden indenfor et område (kernekunde, medarbejder med lang erfaring, ekspert på området osv.), men det kan også være en dybdegående observation, som du har foretaget. Kvantitative undersøgelser belyser bredden indenfor et område. I en kvantitativ undersøgelse indsamles data i store mængder. Det vil typisk være i form af spørgeskemaer, e-baserede undersøgelser, korte interviews over telefonen (med konkrete spørgsmål og ofte konkrete svarmuligheder) o. lign. Observationer vil typisk være relevante til at beskrive forhold, som handler om det sociale samspil mellem mennesker (kollega/kollega, medarbejder/ledelse, medarbejder/leverandør, kunde/medarbejder osv.), men ikke altid. Du skal passe på ikke at komme med dine egne meninger og holdninger. Du skal forholde dig helt objektivt til dine observationer, også selvom de ikke stemmer overens med dine forestillinger eller underbygger din problemstilling. I sidste ende kan din empiri også stamme fra fagbøger om emnet, interne notater fra virksomheden, undersøgelser, som din virksomheden har fået lavet, regnskaber osv. Vigtigst er det, at empiri altid tager udgangspunkt i virkeligheden og i praksis. Teori Du vil ofte kunne finde mange teorier, som berører det emne, som du har valgt at skrive om. I dette afsnit beskriver du de teorier, som du har valgt, og hvorfor de belyser din problemstilling. Du skal ikke gengive hele den videnskabelige baggrund for teorien. Derimod er du nødt til at forklare, hvad teorien går ud på og forklare, hvordan teorien hjælper dig til at forstå din problemstilling. Du kan også beskrive, hvordan teorien hjælper dig til at komme nærmere en løsning. Ofte vil teorien indeholde en model, som du kan benytte sammen med dine egne data fra virksomheden. Ligesom når du skriver afsnittet om empiri, er det ikke meningen, at du i dette afsnit skal komme med din egen mening - eller din egen særlige måde at benytte en teori på. Analyse Nu skal empiri og teori smelte sammen. Passer praksis med teorien? Beskrev teorien rent faktisk den virkelige verden? Hvis ikke: Hvorfor mon? Her skal dine observationer og dine egne undersøgelser puttes ind i de teoretiske modeller. Det lyder meget simpelt, men faktisk er dette kapitel hele kernen i din opgave. Konklusion Hvad er du nået frem til? Passede dine forestillinger med virkeligheden? Svarede du på din problemformulering. 6

7 Hvis du har stillet konkrete spørgsmål i din problemformulering, skal du forsøge at svare på dem her. Det er for så vidt i orden, at svarene på spørgsmålene i problemformuleringen ikke bliver besvaret i løbet af din opgave, hvis du kan forklare, hvad der gik galt. Har du opstillet teser, skal du i konklusionen vurdere, om dine teser eller forestillinger passede med den virkelighed, som kom frem i opgaven. Var dine teser korrekte? I en problemformulering med teser er det ret normalt, at teserne ikke lever op til virkeligheden. Teserne udgør jo sådan set nogle gætterier omkring nogle årsagssammenhænge, som du mener at kunne se eller mener at kunne bevise ved hjælp af dine undersøgelser og dine valgte teorier. Hvis det ender med, at dine gæt ikke passer, er det også en konklusion. Perspektivering Her skal du trække linjer til andre relevante områder. Hvad kan din konklusion bruges til i afdelingen/andre afdelinger, i virksomheden/andre virksomheder, i samfundet, i verden osv.? Perspektiveringen er afsættet for selve eksaminationen, så du skal ikke skrive alle guldkornene i selve opgaven. Hvad vil jeg sige til eksamen? Er der områder, som du ønsker at uddybe mundtligt i løbet af eksaminationen. Evaluering af egen proces Her skal du komme ind på din egen proces i forhold til de fastsatte mål. Hvordan løste du opgaven? Var teorierne gode/rigtige at bruge? Var dine undersøgelsesmetoder hensigtsmæssige? Du kan også komme ind på din egen indsats i løbet af processen: Kom du i gang i tide, var forløbet ordentligt struktureret osv. Rammer for opgaven Noter Du kan vælge at lade eventuelle noter optræde som slutnoter bagerst i din opgave eller nederst på hver enkelt side. Noter indgår i det maksimale sidetal. Litteraturliste Primær litteratur Her skriver du al den litteratur, som du henviser til i opgaven. Den primære litteraturliste er din dokumentation for, at de tekster, modeller, figurer, citater og den viden du gør brug af i opgaven, er hentet fra konkrete kilder. Film, lydfiler osv. skal også fremgå på denne liste. Du kan også henvise til foredrag eller undervisningsmaterialer. Listen skal angives i alfabetisk rækkefølge. Herunder kan du se et eksempel på en korrekt angivelse af en kilde på litteraturlisten. 7

8 Nørlem, Bodil og Conni Paldam: Grundbog til dansk i erhvervsuddannelserne, Dansklærerforeningen Internettet eller er ikke en kilde. Det svarer lidt til at sige, at biblioteket er din kilde, og det giver jo ikke meget mening. Sekundær litteratur Her skriver du al den litteratur, som du har læst i forbindelse med din opgave, og som danner grundlag for dine ideer, viden osv. Det gælder også den litteratur, som I har gennemgået i de forskellige fag i skoleforløbene. Bilag Her kan du vedlægge eventuelle bilag, som dokumenterer eller uddyber elementer fra din opgave. Det kan være i form af tekster, undersøgelsesresultater, som fylder for meget til at komme med i din opgave, figurer/illustrationer osv. Omfang Opgaven skal fylde 20 normalsider +/- 20 %. En normal side består i Word af 2100 anslag (inkl. mellemrum og tegn) Venstre og højre magen 3 cm skriftstørrelse 12, med undtagelse af overskrifter, fodnoter o.lign. linjeafstand 1,5 Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag indgår ikke i det samlede sideantal. Gruppeprojekt 2-3 personer kan vælge at udarbejde fagprøve projektet sammen som gruppe. I bliver eksamineret individuelt og bedømt individuelt. Det skal fremgå hvilken del eller hvilke dele af rapporten de enkelte gruppemedlemmer tegner sig for. Sidekrav ved 2 deltagere: ca. 30 sider Sidekrav ved 3 deltagere: ca. 45 sider Kilder Du skal tydeligt angive, hvilke kilder du benytter i opgaven. Det kan du gøre i teksten (i en parentes), i noter nederst på siden eller som slutnoter. Hvis du benytter figurer, billeder, modeller eller andet skal du også angive kilden Henvisninger Du skal tydeligt angive, når du benytter citater. Skriv også, hvor du har citatet fra. Korte citater placeres i teksten, længere citater adskilles fra den generelle tekst med mellemrum. Centrer gerne de lange citater. Se eksempel her: I analysearbejdet skal alt dokumenteres eller som Umberto Eco skriver: Enhver fortolkning af en given tekst kan accepteres, hvis den bekræftes og må afvises, hvis den modsiges af en anden del af samme tekst 2. 2 Eco, 1995, s

9 Læg mærke til, at noten kun refererer til et årstal og en sideangivelse. Årstallet hænger sammen med en titel og et årstal i litteraturlisten; sideantallet naturligvis til en side i den pågældende litteratur. Du skal ikke kun dokumentere, hvor du har de direkte citater fra. Også idéer, argumenter/synspunkter, holdninger o.l., som du henter fra litteraturen, eller dine undersøgelser skal dokumenteres med henvisninger. Altså også selvom der ikke er tale om direkte citater. Alt hvad der indeholder subjektive meninger skal dokumenteres og dermed angives med en henvisning. Som hovedregel kan man sige, at subjektive meninger kun er tilladt i indledningen og i perspektiveringen. Ophavsret Husk, at der kan være copyright eller problemer med ophavsretten, hvis du benytter modeller, figurer, billeder og lign. Se eksamensbekendtgørelsen 56. Fortrolige oplysninger Indeholder opgaven fortrolige oplysninger, kan praktikvirksomheden stemple opgaven fortrolig. Hvis dette er tilfældet, skal det tydeligt fremgå af opgavens forside. Fortrolige opgaver læses kun af eksaminator og censor. Eksamen Eksamenstiden er sammenlagt 30 minutter fordelt således: Ca. 20 minutter til egentlig eksamination Ca. 5 minutter til votering Ca. 5. minutter til tilbagemelding/feedback Du skal regne med, at dit eget oplæg tager ca minutter, hvorefter eksaminationen overgår til dialog. Disse tider er dog vejledende. Din eksamination kan altså sagtens udvikle sig anderledes uden at det nødvendigvis er forkert eller resultere i en dårligere bedømmelse. Din eksamen skal være fremadrettet og kan oplagt tage udgangspunkt i følgende: Hvordan kan undersøgelsens resultater bruges fremover? og/eller Hvordan kan undersøgelsens resultater benyttes i andre sammenhænge? Det er vigtigt, at du ikke gentager dig selv i forhold til, hvad du har skrevet i opgaven. Den har censor og eksaminator jo læst. Eksaminationen skal dog tage udgangspunkt i din opgave. Du skal altså ikke ud og lave helt nye undersøgelser eller lignende, for problemformuleringen er jo den samme. Du må dog gerne inddrage yderligere, ny teori til at bearbejde dine undersøgelser eller til at beskrive fremadrettede forhold. 9

10 Sygdom Er du syg i skriveperioden, skal du straks meddele dette til skolen på tlf. nr.: eller mail: samt til din praktikvirksomhed. Ved sygdom i forbindelse med din eksamen, skal skolen straks underrettes. Sygdom dokumenteres med en friattest (lægeerklæring). Udgifter i forbindelse med lægeerklæringen dækkes ikke af skolen. Du vil hurtigst muligt herefter blive tilmeldt en sygeeksamen. Praktikvirksomhedens rolle Du skal i samarbejde med din praktikvirksomhed udarbejde problemformuleringen, som praktikvirksomhed skal godkende, inden skolen afslutningsvis godkender problemformuleringen. Din praktikvirksomhed inddrages i problemformuleringen, så der er mulighed for støtte og bistand i praktikvirksomheden til det videre arbejde, og så det konstateres, at det er muligt at behandle den stillede problemformulering. Her tænkes specielt på følsomme oplysninger m.v. Du skal have mulighed for informationssøgning i praktikvirksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. Denne version af fagprøvebeskrivelsen er gældende fra 1. aug

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Formål med fagprøven

Formål med fagprøven Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige,

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere