Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere (beretning nr. 18/2007) 27. oktober 2010 RN A105/10 1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 9. februar 2009 i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere, at jeg ville følge udviklingen på en række punkter. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s Jeg ville konkret følge op på: afviklingen af alle sager om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere de samlede omkostninger for staten med hjemmel i Akt 83 13/ afklaringen af, om de nye sagstyper, som efterfølgende er opstået i relation til spørgsmålet om a-kassernes vejledningspligt, har givet staten yderligere omkostninger ministeriets erfaringer med at udarbejde systematiske risikovurderinger af det lovforberedende arbejde. I. Afvikling af sager om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere 2. Det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne af 9. februar 2009, at a-kasserne ved udgangen af 2008 havde afviklet 98,2 % af de sager om uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Der var således fortsat 873 uafsluttede sager. 3. Beskæftigelsesministeriet har efter en rundspørge til a-kasserne foretaget af Arbejdsdirektoratet oplyst, at a-kasserne nu har behandlet alle sager. Det finder jeg tilfredsstillende. II. De samlede omkostninger for staten 4. Beskæftigelsesministeriet fik i Akt 83 13/ bemyndigelse til at yde 100 % tilskud til modregning af feriepenge i efterløn i sager, hvor a-kassen i perioden 1. januar marts 2006 i forbindelse med attestation af feriekort ikke af egen drift havde vejledt medlemmet eller havde givet medlemmet forkert eller utilstrækkelig vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn. Det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne, at Beskæftigelsesministeriet skønnede at kunne overholde bevillingen i Akt 83 på mio. kr. i forbindelse med udbetaling af refusion til a-kasserne.

3 2 5. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet i alt har udbetalt kr. inkl. renter i refusion til a-kasserne for de berørte sager. 6. Jeg konstaterer, at statens samlede udbetaling af refusion til a-kasserne har holdt sig inden for bevillingen i Akt 83. III. Afklaring af, om de nye sagstyper giver staten yderligere omkostninger 7. I beretningen såvel som i notatet til Statsrevisorerne i februar 2009 omtalte jeg nogle nye sagstyper, der var opstået i relation til problemstillingen om a-kassernes vejledningspligt. Jeg tilkendegav, at jeg ville følge op på, om de nye typer af sager ville føre til yderligere omkostninger for staten. De oprindelige sager og Akt Ifølge beretningen om udbetaling af feriepenge til efterlønsmodtagere var ferieloven klart formuleret, ligesom reglerne om fradrag i efterlønnen klart beskrev, hvornår der skulle ske fradrag i efterlønnen ved udbetaling af feriepenge. Som Rigsrevisionen fremhæver i beretningen, havde det været hensigtsmæssigt, om ministeriet havde sikret, at a-kasserne var opmærksomme på lovgivningens mulighed for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterlønnen, men det fritager ikke a-kasserne for ansvaret for at holde sig orienteret om og administrere efter de gældende regler. 9. I Akt 83 13/ gav Finansudvalget Beskæftigelsesministeriet bemyndigelse til at udbetale refusion til a-kasserne for de oprindelige sager. Akt 83 blev ifølge ministeriet udarbejdet på baggrund af, at Østre Landsret den 31. oktober 2007 afviste Beskæftigelsesministeriets stævning mod Arbejdsmarkedets Ankenævn (nuværende Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, hvilket er den betegnelse, der herefter bruges i notatet) med den begrundelse, at ministeriet hverken havde retlig eller økonomisk interesse i sagen. Landsretten antog dermed implicit, at Beskæftigelsesministeriet ikke skulle betale refusion til a-kasserne. Landsretten vurderede også, at ministeriets eventuelle interesse i at friholde a-kasserne for tab ikke var en retlig forpligtelse, men udtryk for ministeriets ønske om at vise imødekommenhed over for a-kasserne. 10. Ifølge Beskæftigelsesministeriet skal Akt 83 derfor ses som en dispensation fra reglen i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003, hvor der står, at en a-kasses ret til refusion falder væk, hvis en a-kasse har begået fejl i sagsbehandlingen, og Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn som følge heraf træffer afgørelse om, at medlemmet har ret til en ydelse. Ifølge Akt 83, pkt. b, kan Arbejdsdirektoratet nemlig efter principperne om ret til dispensation fra egne regler dispensere fra hovedreglen og give kassen helt eller delvis ret til refusion. 11. Ministeriet har oplyst til Rigsrevisionen, at Akt 83 kun giver ministeriet hjemmel til at udbetale refusion i de 2 oprindelige kategorier af sager: Den ene kategori drejer sig om sager, hvor efterlønsmodtagere havde sendt deres feriekort til attestation i a-kassen, men ikke bedt om vejledning. Den anden kategori drejer sig om sager, hvor efterlønsmodtagere ved indsendelse af feriekort havde anmodet a-kassen om vejledning, men havde fået forkert eller mangelfuld vejledning. Det fremgår af Akt 83, at a-kasserne kun fik refusion for denne kategori af sager, fordi det var praktisk vanskeligt at skelne de 2 kategorier fra hinanden. Det var nemlig bevismæssigt vanskeligt at afgøre, om efterlønsmodtagerne havde bedt om vejledning i forbindelse med indsendelse af feriekortet.

4 3 Baggrunden for de nye sagstyper 12. Beskæftigelsesministeriet har oplyst til Rigsrevisionen, at der efter vedtagelsen af Akt 83 er opstået 3 nye sagstyper, der vedrører a-kassernes vejledningspligt over for efterlønsmodtagere og deres mulighed for at få efterbetalt uhævede feriepenge. De 3 nye sagstyper, der har været behandlet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, omfatter følgende: Sager, hvor a-kasse-medlemmet inden overgangen til efterløn skulle vælge mellem den gamle efterlønsordning og den fleksible efterlønsordning. Sagerne drejer sig om personer, der er overgået til efterløn efter den gamle ordning, hvor alle optjente feriepenge medfører fradrag. Forskellen mellem de 2 ordninger er bl.a., at man på den gamle ordning kan arbejde begrænset uden fradrag i efterlønnen, mens man på den fleksible ordning kan arbejde så meget, man vil, mod timefradrag i efterlønnen. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har afgjort, at a-kassen i forbindelsen med medlemmets valg mellem de 2 ordninger skulle have vejledt medlemmet om muligheden for at undgå fradrag for feriepenge, hvis medlemmet valgte den fleksible efterlønsordning og herefter fik feriekort og undlod at holde ferien i ferieåret. Sager, hvor a-kasse-medlemmet afviklede ferie før overgangen til efterløn. Sagerne drejer sig om personer, som inden overgangen til efterløn har holdt ferie i slutningen af et ansættelsesforhold eller mellem slutningen af et ansættelsesforhold og overgangen til efterløn. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse om, at a-kassen, hvis den før medlemmets overgang til efterløn blev opmærksom på, at medlemmet planlagde at holde ferie inden overgangen til efterløn, skulle have vejledt om muligheden for at undlade at holde ferie og i stedet overgå til efterløn med det samme, få et feriekort og herefter undlade at holde ferie i ferieåret. Sager, hvor a-kasse-medlemmet i forbindelse med arbejdsophør og overgang til efterløn fik udbetalt alle tilgodehavende feriepenge som engangsbeløb. Sagerne drejer sig om personer, der har fået feriepenge udbetalt efter ferielovens 30, stk. 1, og har fået et fradrag i efterlønnen for de udbetalte feriepenge. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse om, at a-kasser, som blev opmærksomme på, at et medlem i forbindelse med efterlønsansøgningen oplyste, at vedkommende forventede at få udbetalt feriepenge efter 30, stk. 1, men før udbetalingen var sket, skulle have vejledt medlemmet om muligheden for at få et feriekort i stedet og herefter undlade at holde ferie i ferieåret. 13. Disse nye sagstyper fremkom altså ligesom de oprindelige sager ved, at medlemmer klagede til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over den vejledning, de modtog af deres a-kasse. I perioden foråret foråret 2010 traf Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg således principiel afgørelse i de 3 typer af sager om, at medlemmer var blevet forkert eller utilstrækkeligt vejledt af deres a-kasse i forbindelse med afvikling af ferie eller udbetaling af feriepenge ved overgang til efterløn. Afgørelserne medførte, at de medlemmer, som var omfattet af de nye sagstyper, skulle stilles, som om de var blevet vejledt korrekt af deres a-kasse. Dvs. at a-kasserne herefter skulle genbehandle alle de omfattede sager og betale efterlønsfradraget tilbage til de medlemmer, der valgte at blive stillet, som om de henholdsvis: var overgået til den fleksible efterlønsordning frem for den gamle ordning var overgået til efterløn før ferieafholdelse havde undladt at få feriepenge udbetalt som engangsbeløb ved arbejdsophør (ferielovens 30, stk. 1). A-kassernes ret til refusion fra staten 14. A-kassernes medlemmer skal altså, ifølge afgørelserne i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, også i de nye sagstyper have efterbetalt den efterløn, de måtte være berettiget til. Disse sager behandles stadig løbende af a-kasserne og Arbejdsdirektoratet. Spørgsmålet er nu, hvem der skal dække a-kassernes udbetalinger til medlemmerne i de 3 nye sagstyper. Er det a-kasserne selv, eller skal a-kasserne have dispensation og modtage refusion fra staten, ligesom de fik i de oprindelige sager med Akt 83?

5 4 15. Rigsrevisionen har spurgt Beskæftigelsesministeriet, om de 3 nye sagstyper medfører udgifter for staten. 16. Når en a-kasse udbetaler arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn til et medlem, tager a-kassen samtidig stilling til, om a-kassen har ret til refusion for udbetalingen. Arbejdsdirektoratet fører tilsyn med udbetalingerne, herunder refusionen. Beskæftigelsesministeriet har i sin redegørelse oplyst, at det er Arbejdsdirektoratet med Beskæftigelsesministeriet som øverste klageinstans som i hver enkelt sag afgør, om a-kasserne har ret til refusion for den udbetalte efterløn. Arbejdsdirektoratet har truffet afgørelser inden for alle 3 sagstyper om, at a-kasserne i disse sager ikke er berettiget til refusion for udbetalinger til medlemmerne. A-kasserne har derefter klaget over afgørelserne til Beskæftigelsesministeriet, som har tiltrådt Arbejdsdirektoratets afgørelser. Beskæftigelsesministeriet har påpeget, at eventuel dispensation kommer an på en helt konkret vurdering og afgørelse i den enkelte sag. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet ikke forventer, at de nye sager medfører udgifter for statskassen. På det grundlag konkluderer Rigsrevisionen, at sagen om a-kassernes refusion er behandlet og afgjort i det etablerede klagesystem. 17. Rigsrevisionen har også spurgt Beskæftigelsesministeriet om muligheden for, at de 3 nye sagstyper kan omfattes af Akt 83. Til det har Beskæftigelsesministeriet svaret, at Akt 83 kun vedrører den kategori af sager, som svarer til sagen i ministeriets stævning, der blev afvist af Østre Landsret, og den kategori af sager, der af praktiske bevismæssige årsager ikke kunne adskilles herfra. Da de nye sagstyper ikke er sammenlignelige med de 2 kategorier, der er omfattet af Akt 83, mener ministeriet ikke, at Akt 83 indeholder hjemmel til at give refusion for de 3 nye sagstyper. Ministeriet har oplyst til Rigsrevisionen, at Finansministeriet efter forespørgsel har tilkendegivet, at det ikke anser de 3 nye sagstyper som omfattet af Akt 83. Kammeradvokaten har efterfølgende vurderet spørgsmålet, og ministeriets svar afspejler Kammeradvokatens juridiske vurdering af sagen. Ministeriet har desuden sendt en vurdering fra Justitsministeriet, som angiver, at den retlige vurdering, som Beskæftigelsesministeriet har foretaget i spørgsmålet, ikke giver Justitsministeriet anledning til bemærkninger. 18. Beskæftigelsesministeriet har oplyst til Rigsrevisionen, at de seneste oplysninger fra Arbejdsdirektoratet angiver, at der i alt er udbetalt ca. 13 mio. kr. inkl. renter til personer, som er overgået til den gamle efterlønsordning. Denne sagstype kan ifølge ministeriet omfatte op til personer. De 2 andre nye sagstyper, skønner ministeriet, kan omfatte op til personer og kan udløse en samlet efterbetaling af efterløn fra a-kasserne til medlemmerne på maks. 150 mio. kr. Beløbet er behæftet med betydelig usikkerhed og bliver ifølge ministeriet formentligt betydeligt mindre. Folketingets behandling af sagen 19. A-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, rettede den 1. februar 2010 henvendelse til Folketingets Finansudvalg for at få udvalgets hjælp til i første omgang at få refusion for a-kassernes udgifter i relation til den første af de 3 nye sagstyper, som er nævnt ovenfor. Efterfølgende er diskussionen i udvalget udvidet til at omfatte muligheden for, at staten dækker a-kassernes udgift til alle 3 nye sagstyper. Beskæftigelsesministeren blev efterfølgende kaldt i samråd med Finansudvalget i flere omgange for at redegøre for, hvorfor Akt 83 13/ ikke kan dække a-kassernes udgifter i forbindelse med de 3 nye sager. Udvalget har desuden bedt ministeren redegøre for, hvorfor Beskæftigelsesministeriet ikke vil give dispensation og refusion for a-kassernes udgifter, som det var tilfældet med de oprindelige sager. Sagen behandles fortsat i Finansudvalget.

6 5 Sammenfatning 20. Jeg konstaterer, at Østre Landsret i 2007 i forbindelse med de oprindelige sager afviste Beskæftigelsesministeriets stævning mod Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg med den begrundelse, at Beskæftigelsesministeriet ingen juridisk forpligtelse havde til at refundere a-kassernes udgifter i de oprindelige sager, da a-kasserne havde givet deres medlemmer forkert eller mangelfuld vejledning. Landsretten vurderede, at ministeriets eventuelle ønske om at friholde a-kasserne for tab, som det skete med Akt 83, var udtryk for et ønske om at vise imødekommenhed. 21. Jeg konstaterer desuden, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg også i de 3 nye sagstyper traf afgørelse om, at a-kasserne havde vejledt medlemmerne forkert eller mangelfuldt. Jeg konstaterer endvidere, at Beskæftigelsesministeriet inden for alle 3 sagstyper har afgjort, at a-kasserne heller ikke har ret til refusion i disse sager, da a-kasserne ikke har vejledt medlemmerne korrekt. 22. Jeg konstaterer endelig, at beskæftigelsesministeren både over for Finansudvalget og Rigsrevisionen har fastholdt, at de 3 nye sagstyper ikke er omfattet af Akt 83, idet de ikke er sammenlignelige med de 2 oprindelige kategorier. Dette er i overensstemmelse med Kammeradvokatens responsum i sagen. Justitsministeriet erklærer sig også enig og angiver, at Beskæftigelsesministeriets vurdering ikke giver Justitsministeriet anledning til bemærkninger. 23. Da de 3 nye sagstyper er behandlet og afgjort i det etablerede ankesystem, finder jeg ikke, at jeg revisionsmæssigt kan tilføre sagen mere. IV. Ministeriets erfaringer med risikovurderinger af det lovforberedende arbejde 24. Det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne, at Beskæftigelsesministeriet havde påbegyndt systematiske risikovurderinger af det lovforberedende arbejde med udgangspunkt i Økonomistyrelsens Vejledning om risikostyring i staten fra Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at Arbejdsdirektoratet i samarbejde med alle enheder i ministeriet har stået i spidsen for at udarbejde et koncept til brug for fremtidige risikovurderinger af det lovforberedende arbejde. Konceptet lå færdigt medio 2009 og skulle have været testet på direktoratets egne lovforslag i folketingssamlingen 2009/2010. Konceptet for risikovurdering omfatter en skabelon samt en tilhørende vejledning og en liste over eksempler på mulige risikofaktorer. Beskæftigelsesministeriet gennemgik imidlertid i efteråret 2009 en organisationsændring, hvor dele af direktoratets lovgivningsområde blev overflyttet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og den nye Pensionsstyrelse. Den oprindelige test blev derfor ikke gennemført. 26. Konceptet blev i stedet afprøvet i marts 2010 ved risikovurdering af et lovforslag om ændring af arbejdsløshedsforsikringsloven og sygedagpengeloven. Repræsentanter for alle instanser i Beskæftigelsesministeriet deltog i risikovurderingen, som blev evalueret af deltagerne. Evalueringen viste en række styrker ved konceptet, fx at alle aktører i lovforslaget deltager i risikovurderingen, og at samtlige fundne risici drøftes i plenum, så alle synsvinkler kommer frem. Evalueringen konkluderede dog, at en svaghed ved processen var, at risikovurderingen blev brugt for sent i den lovforberedende proces. Det burde være sket tidligere. Ministeriet oplyser, at konceptet efterfølgende har været brugt på lovforslag om lov om fleksydelse og om lov om seniorjob. Herefter skal en arbejdsgruppe evaluere og tilrette konceptet, som efterfølgende forelægges koncernledelsen til endelig godkendelse. 27. Jeg finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet og afprøvet et koncept for risikovurdering af ministeriets lovforberedende arbejde. Jeg forventer, at konceptet fremadrettet sikrer en tilfredsstillende risikovurdering af Beskæftigelsesministeriets lovforberedende arbejde.

7 6 V. Afslutning 28. Jeg finder det tilfredsstillende, at a-kasserne har afsluttet alle sagerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere, og at statens udgifter til refusion til a-kasserne forventes holdt inden for bevillingsrammen i Akt 83 13/ Desuden finder jeg det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet et koncept for risikovurdering af det lovforberedende arbejde, som vil blive evalueret af ministeriets koncernledelse inden ibrugtagelsen. Jeg forventer, at konceptet fremover vil forbedre ministeriets lovforberedende arbejde. 30. Jeg konstaterer, at Beskæftigelsesministeriet som endelig ankeinstans ikke forventer, at de 3 nye sagstyper medfører yderligere udgifter for staten. 31. Det havde som fremført i beretningen været hensigtsmæssigt, hvis Beskæftigelsesministeriet havde sikret, at a-kasserne var opmærksomme på konsekvenserne af den ændrede lovgivning, men det er a-kassernes ansvar at holde sig orienteret om og administrere efter de gældende regler. 32. Da de 3 nye sagstyper er behandlet og afgjort i det etablerede ankesystem, finder jeg ikke, at jeg revisionsmæssigt kan tilføre sagen mere. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. Henrik Otbo

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere