Vejledning om køb og salg af heste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om køb og salg af heste"

Transkript

1 Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser og oplysninger du som udgangspunkt bør forlange gennemført. Tvister omkring hestehandel afgøres i dag i henhold til reglerne i købeloven. Ved at udfærdige en grundig købekontrakt, og foretage en omhyggelig undersøgelse og afprøvning af hesten suppleret med en dyrlægeundersøgelse, kan de fleste tvister om handelen undgås. Inden købekontrakten underskrives, bør sælger og køber sammen gennemgå og udfylde sælgerkøbererklæringen. Her spørges der ind til købers påtænkte anvendelse af hesten, gives helbredsoplysninger på hesten og resultatet af købers afprøvning af hesten bliver gennemgået. Køber bør inden købet drøfte tvivlspørgsmål i sælger-køber erklæringen med sin dyrlæge. Når parterne er blevet enige om pris, levering og andre forhold, bør hesten handelsundersøges af en dyrlæge. Parterne kan da aftale, at handelen er betinget af, at hesten efter undersøgelsen kan godkendes af dyrlægen. Eventuelt kan handelsundersøgelsen suppleres af andre undersøgelser herunder røntgen. Når hesten er godkendt af dyrlægen udfyldes og underskrives købekontrakten. Sælger-køber erklæring og resultatet af handelsundersøgelsen er en væsentlig del af det grundlag som bør ligge til grund for købet af hesten og som bør opbevares sammen med købekontrakten. Hvis køber, på et senere tidspunkt, vil reklamere over fejl eller mangler ved hesten, er udgangspunktet, at køber skal bevise, at den konstaterede mangel var til stede på købstidspunktet. Ved forbrugerkøb gælder dog andre regler, idet fejl eller mangler, der opdages indenfor de første seks måneder, formodes at have været til stede ved salgstidspunktet. Der er således ved forbrugerkøb i praksis tale om omvendt bevisbyrde i de første seks måneder. 1

2 Denne såkaldte formodningsregel betyder, at det i høj grad er i sælgers interesse, at der gennemføres en grundig salgsundersøgelse af hesten i forbindelse med salget. Opstår der på et senere tidspunkt en handelstvist om hesten, kan resultatet af salgsundersøgelsen anvendes som dokumentation. Sælger-køber erklæring og resultatet af handelsundersøgelsen er en væsentlig del af det grundlag, som bør ligge til grund for købet af hesten, og som bør opbevares sammen med købekontrakten. Alle aftaler og væsentlige oplysninger om hesten skal være skriftlige De fleste kender princippet om, at en mundtlig aftale er ligeså bindende som en skriftlig. Lad os slå fast med det samme: det er et teoretisk udgangspunkt! I praksis er det af overordentlig stor betydning, at man kan dokumentere indholdet af den aftale, der er indgået, og hvilke oplysninger man har givet eller modtaget i forbindelse med en hestehandel. Den bedste måde at undgå, at en hestehandel udvikler sig til en tvist på, er ved at få alle aftaler og oplysninger om hesten på skrift. Som grundlag for hestehandelen anbefales: Videncentret for Landbrugs købekontrakt vedrørende handel med heste, Videncentret for Landbrugs sælger-køber erklæring Ved at udfylde disse kontrakter, kan man sikre, at man har drøftet og aftalt de væsentligste forhold i en hestehandel. 2 / 11

3 Købeloven er udgangspunktet Hvilke rettigheder og pligter du har, som køber eller sælger af en hest, fremgår af købeloven. Disse rettigheder og pligter er forskellige afhængigt af, hvilken type af handel, der er tale om. Når du vil undersøge din retsstilling efter købeloven, er det derfor afgørende, at hvilken af følgende tre typer af hestekøb, der er tale om: 1. Forbrugerkøb Der er tale om et forbrugerkøb, hvis: køber af hesten handler uden for sit erhverv, og hesten sælges: af en sælger som led i sælgerens erhvervsmæssige virksomhed, eller hesten sælges eller formidles af en erhvervsdrivende. I denne situation hvor hesten sælges eller formidles af en erhvervsdrivende, f.eks. en berider er det underordnet, om den egentlige sælger er erhvervsdrivende eller ej. Der vil under alle omstændigheder være tale om et forbrugerkøb. 2. Handelskøb Der er tale om et handelskøb, hvis hestehandlen er et led i erhvervsmæssig virksomhed for både køber og sælger. 3. Civilt køb Civile køb er opsamlings-kategorien. Hvis et køb hverken er et forbrugerkøb eller et handelskøb så er det et civilt køb. Omfattet af denne kategori er f.eks. handler, hvor: både køber og sælger handler udenfor deres erhverv (forudsat, at handlen ikke er formidlet af en erhvervsdrivende), og køber er erhvervsdrivende, men sælger handler udenfor sit erhverv. Hvilken type af køb der er tale om er også afgørende for, om køber og sælger gyldigt kan aftale noget andet end det, der fremgår af købeloven. På de punkter, hvor retsstillingen mellem køber eller sælger afhænger af typen af køb, vil de forskellige regler være beskrevet under det enkelte punkt nedenfor. Hvor der ikke er skelnet mellem de forskellige typer af køb, gælder det samme, uanset om der er tale om et forbrugerkøb, et handels- eller et civilt køb. Hestens identitet og papirer Hestens identitet anføres i købekontrakten. Hest, pas og ejercertifikat skal passe sammen. Som køber skal du huske forlange at få udleveret hestens pas og ejercertifikat - samtidig med hesten. Pas og ejercertifikat er lovpligtige papirer, og det kan være både vanskeligt og dyrt senere at få fremskaffet nye papirer, hvis de oprindelige er forsvundet. Mange tror fejlagtigt, at hestepasset og/eller ejercertifikatet kan anvendes som dokumentation for ejerskab til hesten. Det er ikke tilfældet. Pas og ejercertifikat fungerer alene som hestens IDpapirer, sådan, at såvel hest som ejer kan spores af hensyn til fødevarelovgivningen. Det er købsaftalen, herunder underskrevet købekontrakt eller ejercertifikat der afgør ejerskabet. 3 / 11

4 Risikoen for hesten Risikoen for hesten går over på køber fra leveringen. Når leveringen er sket, så er risikoen for hestens hændelige undergang eller akut opståede sygdom, som for eksempel kolik, køberens. Købelovens udgangspunkt er, at køber skal afhente hesten hos sælger. Afhenter køber hesten på den aftalte dag overgår risikoen på det tidspunkt, hvor køber får overdraget træktovet. Hvis køber udskyder afhentningstidspunktet, i forhold til det der er aftalt, går risikoen dog over på det tidspunkt, hvor parterne havde aftalt, at hesten skulle afhentes ikke først på det senere tidspunkt, hvor køber reelt afhenter den. Hvis det er aftalt, at sælger skal aflevere hesten, har sælger, som udgangspunkt, risikoen indtil det tidspunkt, hvor hesten er læsset af ved køberens stald, og køberen har fået overrakt træktovet. Ovenstående er købelovens udgangspunkter. I ikke-forbrugerkøb, hvor sælgeren påtager sig at aflevere hesten, og i den forbindelse gør brug af en selvstændig vognmand, vil risikoen undertiden gå over på køber i forbindelse med, at hesten overleveres til vognmanden. 4 / 11

5 Betaling sælgers overvejelser Det anbefales, at man som sælger forlanger kontant betaling, samtidig med, at risikoen overgår til køber det vil som udgangspunkt sige, samtidig med at hesten afhentes eller leveres på køberens adresse. Heste handles ofte for større beløb beløb, som i praksis bedst håndteres elektronisk. I disse tilfælde bør parterne notere i købekontrakten, hvordan der betales (f.eks. ved bankoverførsel eller deponering af købesummen). Det ses undertiden, at hesten sælges på afbetaling, eller at der gives kredit på hele eller dele af købesummen. Inden man som sælger giver kredit, skal man gøre sig klart, hvilke muligheder man har for at få købesummen, hvis køber på et tidspunkt ikke kan eller vil betale, i overensstemmelse med den afdrags/betalingsaftale, der er indgået. I lovgivningens forstand udgør hestehandelen og kreditgivningen to forskellige retsforhold. Det vil sige, at når hesten er solgt, så er den solgt. Sælger kan altså ikke bare hente hesten, hvis køber ikke betaler, sådan som man oprindeligt aftalte. Sælger står tilbage med et rent pengekrav, som han må inddrive ved fogedrettens hjælp, hvis ikke køber kan eller vil betale. Man kan som kreditgivende sælger forlange sikkerhed for betalingen af hesten, f.eks. ved at tage ejendomsforbehold. Inden, man tager ejendomsforbehold i en hest, må man dog undersøge, dels hvilke betingelser, der kan stilles for at ejendomsforbeholdet er gyldigt, dels hvad konsekvenserne af ejendomsforbeholdet er. Mere herom nedenfor. Overvejer man at sælge en hest på kredit, anbefales det at søge professionel rådgivning for at undersøge hvilke muligheder, der er i den konkrete situation. Betaling købers overvejelser Vær sikker på at pas, ejercertifikat og hest passer sammen Heste kan være stillet eller taget til sikkerhed for sælgerens gæld. En kreditor, der har pant i en hest, kan lade sin panteret lyse i sælgers blad i personbogen. Køber du en hest, og har kreditor tinglyst sin panteret i hesten, vinder kreditor ret til hesten på bekostning af dig som køber. Derfor bør du altid undersøge sælgers blad i personbogen før du betaler for hesten. Det gælder uanset, om sælger erklærer, at hesten er fri for gæld. 5 / 11

6 Ejendomsforbehold Når heste sælges på kredit, tager sælger ofte ejendomsforbehold i hesten. Betingelserne for, at et ejendomsforbehold er gyldigt og virkningerne af et ejendomsforbehold afhænger af, om der er tale om et ejendomsforbehold i et forbrugerkøb eller i et civilt eller handelskøb. Det er under alle omstændigheder vigtigt at huske, at ejendomsforbeholdet giver sælger en ret til at tage hesten tilbage med fogedrettens hjælp, det er ikke en ret for sælger til egenhændigt at tage hesten tilbage ( selvtægt ). For ejendomsforbehold i forbrugerkøb gælder følgende: Ejendomsforbeholdet er kun gyldigt, hvis visse betingelser er opfyldt. Blandt andet skal ejendomsforbeholdet udtrykkeligt være taget, inden hesten leveres til køber. Det er også en betingelse, at køber betaler mindst 20 procent af hestens pris i udbetaling (der må ikke gives kredit for mere end 80 procent af hestens pris). Hvis sælger tager hesten tilbage, skal der ske en opgørelse, dels af hestens værdi og dels af sælgers resterende tilgodehavende ifølge kreditaftalen. Har hesten en højere værdi end det beløb sælger har til gode, har sælger kun ret til at tage hesten tilbage, hvis han betaler køber differencen mellem hestens værdi og det beløb, sælger har til gode. Har hesten derimod en mindre værdi, end det beløb som sælger har til gode, så mister sælger kravet på differencebeløbet. For ejendomsforbehold i handels- og civile køb gælder følgende: I disse typer af køb gælder ingen minimumsudbetaling. Ejendomsforbeholdet skal dog stadig være taget inden hesten leveres til køber. Der skal i givet fald laves en opgørelse over hestens værdi og sælgers restkrav på samme måde som i forbrugerkøb. I modsætning til, hvad der gælder ved forbrugerkøb, bevarer sælger dog i ikke-forbrugerkøb kravet på differencebeløbet, hvis værdien af hesten på tilbagetagelsestidspunktet er mindre end sælgers resterende tilgodehavende hos køber. Generelt om fejl og mangler ved heste Købeloven giver ikke en kort entydig definition af, hvornår en ting f.eks. en hest - kan siges at være behæftet med en mangel. Det er vigtigt at skelne mellem fejl ved en hest og så en mangel. Forhold ved en konkret hest, som afviger fra det fejlfri eksemplar udgør begrebsmæssigt fejl. Men man kan først tale om en mangel, hvis hesten afviger fra den berettigede forventning, køberen havde til hesten på handelstidspunktet. Det vil sige: en fejl er ikke en mangel, hvis køberen kendte eller burde forvente fejlen. Derfor spiller undersøgelsen af hesten og sælgers oplysninger om hesten en væsentlig rolle, når man efterfølgende skal vurdere, om hesten har en mangel. 6 / 11

7 For i videst muligt omfang at undgå tvister om mangler i forbindelse med køb og salg, pålægger købeloven både køberen og sælgeren visse pligter i forbindelse med en handel. Køberen har en undersøgelsespligt og sælgeren en loyal oplysningspligt. Pligternes indhold er beskrevet nærmere nedenfor. Lidt forenklet sagt straffer købeloven den køber, der tilsidesætter sin undersøgelsespligt, ligeså vel som den sælger, der tilsidesætter sin loyale oplysningspligt. Det bedste man kan gøre som køber eller sælger, for at undgå at få en dyr og langvarig tvist i anledning af hestehandlen, er derfor at tage de pligter, købeloven pålægger én, seriøst. Det er i hestehandler en velkendt sag, at ikke enhver afvigelse ved hesten fra det fejlfri eksemplar, vil være bekendt af sælgeren. Risikoen for den slags mangler, som end ikke lader sig undgå ved parters omhyggelige og loyale indsats, placerer købeloven hos sælger, som i en periode efter handelen, må tåle at blive mødt med indsigelser om mangler ved hesten. Mere herom under reklamationsfrister. Købers undersøgelsespligt Som køber skal du i første omgang gøre dig umage med at undersøge, om hesten er velegnet til det, du har tænkt dig at bruge den til. Skal du bruge den til skovtursridning, så afprøv den i skoven. Skal hesten rides af dine børn, så lad dem prøve den for at se, om de kan magte den. Skal hesten anvendes til avl eller konkurrenceridning, så undersøg dens registrerede resultater. Det er ligeledes en god ide at se, hvordan hesten er på stald, herunder om den lader sig binde og opsadle uden problemer, om den går villigt ind i en trailer, om den lader sig trække med uden problemer osv. Gennemgå køber-sælger erklæringen sammen med sælger. Sælgers besvarelse af spørgsmålene kan tænkes at føre til, at ønsket om køb genovervejes, eller de kan afsløre, at der er behov for særlige undersøgelser af specifikke forhold f.eks. hestens luftveje inden en evt. handel. Lad hesten gennemgå handelsundersøgelse og evt. en røntgenundersøgelse. Lad en anden end sælgers dyrlæge forestå handelsundersøgelsen. Vælger du handelsundersøgelsen fra, er du som udgangspunkt afskåret fra efterfølgende at gøre gældende, at forhold ved hesten, som en sådan undersøgelse ville have afsløret, udgør mangler. 7 / 11

8 Sælgers loyale oplysningspligt Som sælger indebærer din loyale oplysningspligt, at du besvarer spørgsmål fra køber loyalt og korrekt. Du bør af egen drift oplyse om større skader hesten måtte have haft, og tilbagevendende eller gentagne tilfælde af sygdom m.v. Det er vigtigt, at du som sælger opfordrer køber til at lade hesten dyrlægeundersøge, inden handelen gennemføres. Forhold, der afdækkes under en sådan handelsundersøgelse eller som ville være afdækket under en sådan undersøgelse kan du ikke senere blive mødt med i form af indsigelser om mangler. Sørg for, at alle de oplysninger, du giver om hestens skavanker og lignende nedfældes skriftligt. Reklamationsfrister Købeloven indeholder to forskellige frister for at reklamere over mangler: Den absolutte reklamationsfrist. Den absolutte reklamationsfrist vil sige fristen for, at en køber kan fremsætte indsigelser om mangler overfor en sælger som har handlet i god tro. Efter købeloven er den absolutte reklamationsfrist to år. I handelskøb og civile køb kan parterne gyldigt aftale en anden, f.eks. en kortere absolut reklamationsfrist. I Videncentrets købekontrakt er der plads til at indgå sådan en aftale under 5. I forbrugerkøb vil en aftale om en absolut reklamationsfrist, der er kortere end to år, ikke være gyldig. Den relative reklamationsfrist Den relative reklamationsfrist er et udtryk for, hvor hurtigt en køber skal reagere overfor sælger, efter at han har opdaget, eller burde have opdaget, en mangel ved hesten. Fristens længde afhænger af hvilken type køb, der er tale om. Det samme gør parternes mulighed for gyldigt at aftale en anden relativ reklamationsfrist. I handelskøb skal køber, ifølge købeloven, reklamere straks. Parterne kan gyldigt aftale en anden relativ reklamationsfrist, f.eks. 14 dage. I Videncentrets købekontrakt er købeloven fraveget. Parterne indgår her den aftale, at den relative reklamationsfrist er 14 dage. 8 / 11

9 I civile køb kan køber, ifølge købeloven, reklamere uden udgrundet ophold. Parterne kan gyldigt aftale en anden relativ reklamationsfrist, f.eks. 14 dage. I Videncentrets købekontrakt er købeloven fraveget. Parterne indgå her den aftale, at den relative reklamationsfrist er 14 dage. I forbrugerkøb bestemmer købeloven, at køber skal reklamere inden rimelig tid. I forbrugerkøb er en reklamation, der sker inden to måneder efter at køber har fået, eller burde have fået kendskab til manglen, altid rettidig. Denne to-måneders frist kan ikke gyldigt aftales forkortet og finder anvendelse, hvis Videncentrets købekontrakt anvendes. Ansvarsfraskrivelser Uanset hvilken type af køb der er tale om, har sælger mulighed for at fraskrive sig ansvaret for konkrete forhold ved hesten. En gyldig ansvarsfraskrivelse forudsætter dog, at sælger har opfyldt sin loyale oplysningspligt. En ansvarsfraskrivelse vedrørende f.eks. hovsenebensbetændelse, må som udgangspunkt antages at blive tilsidesat, hvis sælger har fortiet, at hesten tidligere har lidt heraf eller han har haft mistanke herom. Købeloven fastslår udtrykkeligt, at generelle ansvarsfraskrivelser, f.eks. købt som beset eller hesten sælges, som den er og forefindes og uden mangelsansvar for sælgeren, ikke er gyldige i forbrugerkøb. I handelskøb og civile køb skal brede ansvarsfraskrivelser i højere grad respekteres. Ansvarsfraskrivelser er væsentlige vilkår i en handel og bør altid være skriftlige. Tvister Parterne i handelskøb og civile køb kan i købekontrakten forpligte sig til at lade tvister, vedrørende hestehandlen, behandle ved voldgift i stedet for ved domstolene. I forbrugerkøb er en sådan aftale kun bindende for sælger. Køberen, i et forbrugerkøb, kan ikke blive bundet af en aftale om voldgift, der er indgået før tvisten er opstået. Har parterne ikke aftalt voldgift i forbindelse med handelens indgåelse, kan tvisten kun afgøres ved voldgift, hvis begge parter er enige derom, efter at tvisten er opstået. Videncentret har udarbejdet to sæt forskellige sæt regler for voldgiftsbehandling af tvister vedrørende heste: Almindelige regler for voldgift om heste Regler for udvidet voldgift om heste Man kan læse mere om hestevoldgiften og om forskellen mellem reglerne her: 9 / 11

10 Reklamation Så snart køber opdager, at der kan være tale om, at hesten lider af en skjult fejl eller mangel, bør man rådføre sig med fagfolk. Det kan være dyrlæge, ridelærer eller lignende, så man kan fremskaffe dokumentation for manglen. Vil du som køber reklamere overfor sælger, angående en fejl eller mangel ved hesten, skal sælger underrettes hurtigst muligt. Det er ikke nok bare at ringe og gøre sælger opmærksom på, at man er utilfreds med hesten. Der stilles ikke krav om at reklamationen skal være skriftlig, men det vil klart være at foretrække af hensyn til bevisførelsen. Der er reklameret tidsmæssigt, så snart meddelelsen er afsendt, dvs. afleveret i postkassen. Hvis der konstateres en mangel ved en hest, kan sælger begrænse eventuelle tab i form af udgifter til opstaldning, fodring med mere i en længere periode, ved straks efter, at manglen er konstateret, at arrangere hestens opstaldningsforhold. Handelsager, der kører ved domstolene, kan godt tage lang tid og følgelig kan omkostningerne ved at have hesten stående opstaldet i ventetiden hurtigt løbe op. Forsikringer Ansvarsforsikring Som hesteejer har man pligt til at holde sine heste ansvarsforsikret. Køber du hesten som privatperson, vil en almindelig familie/indboforsikring typisk omfatte den lovpligtige ansvarsforsikring af din hest. Inden risikoen går over på dig som køber, skal du sikre dig, at du har en forsikring, som omfatter hesteansvar. Uanvendeligheds-, livs- og sygeforsikring Disse forsikringer er frivillige. Ønsker du at tegne forsikring, så sørg for at hesten er dækket fra det tidspunkt, hvor risikoen for hesten går over på dig. Der er stor forskel på de forskellige selskabers vilkår, herunder f.eks. størrelsen af selvrisikoen, når der indtræder en skade. Undersøg derfor de forskellige selskabers vilkår. Hvornår bør man søge konkret juridisk rådgivning? Denne pjece har til formål at oplyse de overvejelser, man typisk bør gøre sig som køber, henholdsvis sælger, i en hestehandel. Pjecens vurderinger og synspunkter baserer sig på generelle betragtninger og kan under ingen omstændigheder sidestilles med egentlig juridisk rådgivning. Videncentret er ikke ansvarlig for dispositioner, herunder undladelser som den enkelte foretager på baggrund af pjecen. Forud for en hestehandel er det navnlig relevant at overveje konkret juridisk bistand hvis: 10 / 11

11 Man køber eller sælger hest i udlandet eller på auktion Der er tale om dyre heste Man (som køber) har mistanke om, at andre har rettigheder i hesten, eller er i tvivl om sælger egentlig ejer hesten f.eks. fordi sælger ikke kan udlevere pas og/eller ejercertifikat eller prisen afviger væsentligt fra hestens egentlige værdi Man overvejer at sælge hesten på kredit Efter handelen er det navnlig relevant at overveje konkret juridisk bistand, hvis man (som køber) opdager, at hesten lider af en sygdom eller skavank, som ikke var oplyst på handelstidspunktet. Et ellers berettiget krav mod sælger kan fortabes, hvis man f.eks. tilsidesætter reklamationsfristerne, eller forsømmer af sikre sig det fornødne bevis for at hesten led af en mangel på handelstidspunktet. S:\juridiske sager\rådgivningsmappe\vejledning om køb og salg_endelig 11 / 11

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere