HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse (advokat René Offersen) mod Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen og advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21. afdeling den 11. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Niels Grubbe, Jon Stokholm, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande mv. Parterne har gentaget deres påstande. Sagsgenstanden er opgjort til ,42 kr. Parterne er dog enige om, at udfaldet af sagen har betydning for et samlet antal sager, hvor værdien kan opgøres til i hvert fald 22 mio. kr. Supplerende sagsfremstilling Som anført i landsrettens dom om ferielovens 34 b, stk. 4, der blev indsat ved lov nr af 27. december 2003, er det i forarbejderne til denne bestemmelse anført, at stk. 4 indebærer,

2 - 2 - at udbetaling af feriegodtgørelse efter ferielovens 34 b, stk. 2 og 3, direkte af arbejdsgiveren mv. kun kan ske, hvis lønmodtageren ikke dermed bliver dobbeltforsørget. Efter vedtagelse af de ændrede regler i ferieloven udarbejdede Arbejdsdirektoratet et notat af 29. januar Det hedder heri: Notat om konsekvenser af ændringen af ferieloven for overførselsindkomsterne i relation til spørgsmålet om dobbeltforsørgelse. 1. Baggrund Med ændringen af ferieloven pr. 1. januar 2004 vil flere uhævede feriepenge kunne udbetales til lønmodtagerne, selv om ferien ikke er holdt i ferieåret. Sådanne beløb vil kunne udbetales fra den 1. maj 2004 fra optjeningsåret 2002 og frem. Der er derfor behov for at fastlægge, hvilke konsekvenser sådanne udbetalinger skal have for modtagelse af offentlige ydelser på udbetalingstidspunktet. Det er udarbejdet et notat, hvor feriereglerne er gennemgået i forhold til arbejdsløshedsdagpenge, aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse, uddannelsesorlovsydelse, børnepasningsorlovsydelse, feriedagpenge, efterløn, overgangsydelse, fleksydelse, delpension, kontanthjælp, ledighedsydelse, syge-/barselsdagpenge og revalideringsydelse. 2. Problemstilling Ved udarbejdelsen af lovforslaget blev det drøftet, hvorvidt dobbeltforsørgelse skulle undgås via modregningsregler i ferieloven eller via fradragsregler i dagpengesystemet m.v. I forhold til de 2 regler, der giver mulighed for udbetaling af de største beløb, er det fastsat i ferieloven, at der skal ske fradrag i antallet af feriedage for det antal dage, som lønmodtageren har fået offentlige ydelser for i ferieåret. Med offentlige ydelser menes dagpenge, kontanthjælp eller børnepasningsorlovsydelse. 3. Omfanget af lønmodtagere med uhævede feriepenge Meget forsigtigt skønnes, at ca lønmodtagere havde mere end kr. i uhævvede feriepenge ved ferieårets afslutning i Disse lønmodtagere ville med de nye regler kunne få udbetalt de uhævede feriepenge, hvis disse enten stammede fra den 5. ferieuge eller fra et ophørt ansættelsesforhold. Hvis lønmodtagernes adfærd ændres som følge af de nye regler, kan omfanget selvfølgelig blive større. 4. Vurdering af, om der skal fastsættes regler om fradrag m.v. i overførselsindkomsterne Det er direktoratets opfattelse, at der med formuleringen i ferielovens 34 b, stk. 4, er gjort op med spørgsmålet om dobbeltforsørgelse¹.

3 - 3 - Denne vurdering understøttes af, at statens andel af de uhævede feriepenge øges fra 45 pct. af de uhævede feriepenge til 74 pct. af de uhævede feriepenge, da man har antaget, at størstedelen af de uhævede feriepenge, der fremover vil restere, relaterer sig til personer, der i ferieåret har fået de nævnte ydelser i stedet for feriepenge. Ved at hæve statsandelen kan staten siges at have sikret sit provenu i relation til dobbeltforsørgelse. Endvidere har det været forudsat i ferieudvalget, at fradrag skulle ske i feriepengene og ikke i de offentlige ydelser. Efter de gældende kontanthjælpsregler sker der dog fradrag for udbetalte uhævede feriepenge i kontanthjælp, selvom antallet af feriedage, der er udbetalt uhævede feriepenge for, og dermed det udbetalte beløb, allerede er reduceret som følge af modtagelse af offentlige ydelser i ferieåret. Fradraget i kontanthjælpen vil imidlertid højst kunne ske for det beløb, der bliver udbetalt i uhævede feriepenge efter det omtalte dage-fradrag. 5. Indstilling Det indstilles på den baggrund, at der ikke fastsættes regler om fradrag m.v. i overførselsindkomsterne for udbetalinger efter de nye regler på nuværende tidspunkt. Hvis indstillingen følges, er der ikke behov for at foretage regelændringer. Såfremt det senere skønnes, at reglerne får en utilsigtet brug, fx hvis adfærden generelt ændres med den virkning, at der bliver flere uhævede feriepenge ved ferieårets afslutning fordi lønmodtagerne hellere vil have beløbet udbetalt end at holde ferie, eller der i øvrigt bliver anledning til at gennemgå reglerne om de forskelligt overførselsindkomster, kan spørgsmålet tages op igen. I note 1 til notatet hedder det: Alternativt kunne det anføres, at der netop kun er taget stilling til konsekvenserne i forhold til ferieloven og derimod ikke i forhold til overførselsindkomster i øvrigt, eller at der [er] gjort op med dobbeltforsørgelsesproblematikken i forhold til dagpenge, kontanthjælp og børnepasningsorlov, men ikke i forhold til andre ydelser. Hvis man valgte et af disse alternativer ville det betyde omfattende regelændringer med en deraf følgende større kompleksitet. Retsgrundlaget Refusion til a-kasserne Efter 79, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. yder statskassen refusion af de udgifter, som den enkelte a-kasse har afholdt til bl.a. efterløn i det foregående regnskabsår.

4 - 4 - Ved lov nr. 415 af 10. juni 2003 fik 79, stk. 5, følgende ordlyd: Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Landsarbejdsrådet fastsætte nærmere regler om, at refusion af udgifter, jf. stk. 1, helt eller delvis bortfalder, hvis en arbejdsløshedskasse har begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Ved samme lov blev 86, stk. 4, affattet således: Stk. 4. Hvis dagpenge eller andre ydelser, jf. stk. 1 og 15, er udbetalt med urette, har kassen ikke krav på refusion fra statskassen og skal betale udbetalt refusionsbeløb for den fejludbetalte ydelse tilbage fuldt ud, medmindre den fejlagtige udbetaling skyldes medlemmets svigagtige forhold. Tilbagebetaling skal ske, uanset om staten har lidt økonomisk tab. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan dog i ganske særlige tilfælde give tilladelse til, at kassen helt eller delvis får ret til refusion, hvis staten ikke har lidt et økonomisk tab af samme størrelse som det fejludbetalte beløb. Direktørens afgørelse herom kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. I 86, stk. 6, blev stk. 4 og 5 ændret til stk. 4, 1. og 2. pkt., og stk. 5, og bestemmelsen fik herefter følgende ordlyd: Stk. 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Landsarbejdsrådet fastsætte regler om administrationen af stk. 4, 1. og 2. pkt., og stk. 5 og kan herunder bestemme, at kassen skal have ret til refusion i ganske særlige situationer, selv om fejludbetalingen ikke skyldes medlemmets svigagtige forhold. I lovforslag nr. 151 af 29. januar 2003, der ligger til grund for ændringerne, blev der dels fremsat forslag om en ny 79, stk. 5, der svarer til den endelige formulering af bestemmelsen, dels en ny 86, stk. 4, som svarer til den endelige formulering af 86, stk. 4, 1. og 2. pkt. Det hedder i lovforslaget bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, s ff.): I. Indledning Lovforslaget indeholder 2 elementer: 1. Forslag til ændring af reglerne om arbejdsløshedskassernes refusion for udbetalte ydelser, hvor arbejdsløshedskasserne har begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. 2. Præcisering af reglerne om arbejdsløshedskassernes refusion for fejludbetalinger. Ad 1. Forslag til ændring af reglerne om arbejdsløshedskassernes refusion for udbetalte ydelser, hvor arbejdsløshedskasserne har begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.

5 - 5 - Arbejdsløshedsforsikringsloven indeholder en række bestemmelser om arbejdsløshedskassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, herunder om kassernes ansvar for fejludbetalinger. En arbejdsløshedskasse har efter lovens 79, stk. 1, krav på refusion for alle udgifter til dagpenge og andre ydelser, som kassen udbetaler retmæssigt til medlemmerne i henhold til arbejdsløshedsforsikringsloven. En arbejdsløshedskasse har ikke krav på refusion for fejludbetalinger, jf. 86, stk. 4. Der gøres dog enkelte undtagelser herfra, hvis kassen ikke ved almindelig påpasselighed kunne have undgået fejludbetalingen. Det gælder bl.a., hvis - den fejlagtige udbetaling skyldes medlemmets svigagtige forhold ( 86, stk. 4), eller hvis - fejludbetalingen skyldes urigtige/mangelfulde oplysninger fra en anden arbejdsløshedskasse, og Arbejdsdirektoratet bestemmer, at denne arbejdsløshedskasse skal være ansvarlig ( 86, stk. 5). Udgangspunktet er, at arbejdsløshedskasserne er ansvarlige for såvel de fejludbetalinger, der skyldes kassens egne forhold, som de, der skyldes medlemmets uagtsomme forhold. I de senere år sker det i stigende omfang, at medlemmer, der ikke opfylder arbejdsløshedsforsikringslovens betingelser for ret til ydelser, får tilkendt ret til en ydelse på grundlag af forvaltningsretlige principper eller god forvaltningsskik, fx kravet om skriftlighed i bebyrdende afgørelser (kundgørelsessager) eller realudligning. Også i disse tilfælde anses ydelserne for at være udbetalt med rette. Det betyder, at en arbejdsløshedskasse modtager refusion, selv om kassen har begået en fejl. Ad kundgørelsessager: Arbejdsmarkedets Ankenævn har i konkrete sager pålagt en arbejdsløshedskasse at udbetale en ydelse efter udløbet af ydelsesperioden, indtil det tidspunkt hvor arbejdsløshedskassen skriftligt har meddelt et medlem, at retten til ydelsen er udløbet. Ankenævnets afgørelse indebærer, at udbetalingen ikke anses som en fejludbetaling, selv om retten til ydelsen er udløbet i medfør af loven. Kassen får derfor refusion, hvilket betyder, at staten betaler for»merudbetaling«af en ydelse på grund af kassens fejl. Ad realudligning: Arbejdsmarkedets Ankenævn har endvidere i konkrete sager givet et medlem ret til dagpenge, efterløn mv. i tilfælde, hvor lovens betingelser for ret til ydelsen ikke var opfyldt, men hvor arbejdsløshedskassen på grund af fejlagtig vejledning mv. var skyld, i at medlemmet ikke kunne opfylde betingelserne. Som eksempel kan nævnes, at et medlem stilles, som om medlemmet har søgt rettidigt om efterløn efter reglerne i loven, hvis en for sen ansøgning skyldes kassens mangelfulde eller forkerte vejledning. Det har været afgørende for ankenævnets afgørelser i disse sager, at medlemmet ville have opfyldt lovens betingelser for ret til ydelsen, hvis a-kassen havde vejledt korrekt. Det har således været en forudsætning, at de materielle betingelser for retten til dagpenge, efterløn mv. ville kunne opfyldes, hvis kassen havde vejledt korrekt.

6 - 6 - Det forhold, at arbejdsløshedskasserne i sådanne situationer friholdes for et økonomisk ansvar, bidrager til, at deres incitament til at administrere korrekt svækkes. Regeringen finder, at det er vigtigt, at styrkelsen af medlemmernes retssikkerhed ved anvendelse af generelle forvaltningsretlige principper ikke må medføre, at arbejdsløshedskassernes incitament til at administrere korrekt og begrænse fejludbetalinger svækkes. Det foreslås derfor, at direktøren for Arbejdsdirektoratet får bemyndigelse til at fastsætte regler om, at en arbejdsløshedskasses refusion kan bortfalde for beløb, som et medlem får ret til på grund af anvendelse af de generelle forvaltningsretlige principper, når kassen har begået fejl. Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler om, at en kasse kan miste refusion for beløb, kassen bliver pålagt at udbetale i de ovenfor beskrevne kundgørelses- og realudligningssager. Det er imidlertid ikke hensigten at fratage en kasse refusion for beløb, der udbetales for perioder, der ligger efter afgørelsestidspunktet i direktoratet/ankenævnet. Ad 2. Præcisering af reglerne om arbejdsløshedskassernes refusion for fejludbetaling En arbejdsløshedskasse har som hovedregel ikke krav på refusion, hvis ydelsen er udbetalt med urette, og fejludbetalingen ikke skyldes medlemmets svigagtige forhold ( 86, stk. 4). Den gældende formulering blev indsat i loven ved lov nr. 236 af 6. juni 1985 om ændring af lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v. ( Nedbringelse af arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger m.v.). Bestemmelsen indgik i en lovændring, der havde til formål at give arbejdsløshedskasserne et økonomisk incitament til at nedbringe arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger. Efter den hidtidige bestemmelse var en arbejdsløshedskasses hovedledelse umiddelbart ansvarlig over for staten for enhver urigtig udbetaling af dagpenge fra en afdelings side (der ikke udelukkende skyldes medlemmets forhold), medmindre kassen kunne godtgøre, at den fejlagtige udbetaling ikke kunne være forhindret ved almindelig agtpågivenhed. Den hidtidige bestemmelse havde således en erstatningsretlig karakter, der med lovændringen i 1985 blev ændret til en objektiv regel for arbejdsløshedskassens ansvar for fejludbetalinger, medmindre fejludbetalingerne skyldes svig fra medlemmets side. Det var tillige hensigten, at bestemmelsen skulle ændres til en sanktionsregel, hvorefter krav på refusionen bortfalder uanset statens økonomiske tab. I en konkret sag (Ombudsmandens j.nr ) har Folketingets Ombudsmand imidlertid givet udtryk for, at der kun kan nægtes statsrefusion for fejlagtigt udbetalte dagpenge i det omfang, staten har lidt et tab ved fejludbetalingen. I sagen udtalte Ombudsmanden, at kassens fejludbetaling af dagpenge ikke skulle medføre, at kassen mister refusionen for denne ydelse fuldt ud, fordi medlemmet - ved korrekt vejledning fra kassens side - ville have været berettiget til efterløn. Ombudsmanden mente, at kassen kun skulle miste refusionen for differencen mellem de to ydelser - svarende til det han anså for at være statens tab. Folketingets Ombudsmand lægger herved til grund, at 86, stk. 4, er af erstatningsretlig karakter.

7 - 7 - Det har som nævnt ikke været hensigten, at bestemmelsen alene skulle være af erstatningsretlig karakter, og bestemmelsen har hidtil heller ikke været fortolket sådan hverken af Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn. Regeringen ønsker at fastholde det hidtidige sigte med bestemmelsen, og det foreslås derfor, at 86, stk. 4, præciseres, således at det sikres, at refusionen for den fejludbetalte ydelse fortsat bortfalder fuldt ud uanset statens økonomiske tab ved fejludbetalingen. Under første behandling af lovforslaget i Folketinget den 21. februar 2003 (Folketingstidende , Folketingets Forhandlinger, bind VII, s. 5078) udtalte beskæftigelsesministeren bl.a.: En arbejdsløshedskasse kan efter de gældende regler miste refusionen for fejludbetalingerne, som konstateres af en administrativ myndighed. Forslaget gør det muligt at ligestille refusionsreglerne for ydelser, som et medlem får på grund af en a-kasse-fejl, med refusionsreglerne i øvrigt ved a-kassens fejludbetalinger. Formålet med bestemmelsen er at give a-kasserne et incitament til at administrere korrekt og begrænse fejludbetalinger Den 8. maj 2003 afgav beskæftigelsesministeren svar på bl.a. spørgsmål 41 af 5. maj 2003 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg: Spørgsmål nr. 41: "Ministeren bedes udarbejde og oversende en oversigt med diverse eksempler på forskellige typer af fejludbetalinger, på baggrund af hvilke ministeren har iværksat lovgivningstiltaget" Svar: Jeg lægger til grund, at der med spørgsmålet tænkes på 1, nr. 1, i lovforslaget, hvorefter Direktøren for Arbejdsdirektoratet får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at refusion af udgifter til dagpenge og efterløn helt eller delvist bortfalder, hvis en arbejdsløshedskasse har begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Der er tale om tilfælde, hvor medlemmer, der ikke opfylder arbejdsløshedsforsikringslovens betingelser for ret til ydelser, får tilkendt ret til en ydelse på grundlag af forvaltningsretlige principper eller god forvaltningsskik, fx kravet om skriftlighed i bebyrdende afgørelser (kundgørelsessager) eller realudligning. Efter de gældende regler anses ydelserne i disse tilfælde for at være udbetalt med rette. Udbetalingerne anses således ikke for at være fejludbetalinger. Det betyder, at en arbejdsløshedskasse modtager refusion, selv om kassen har begået en fejl.

8 kundgørelsessager 2. realudligning Realudligning betyder genopretning af en borgers retsstilling i det administrative system i tilfælde, hvor en ret til ydelse er fortabt som følge af forkert vejledning. Det vil sige, at den enkelte borger bliver stillet, som om der var givet en korrekt vejledning. Som eksempler, hvor medlemmet har fået tilkendt en ret efter realudligningsprincippet, kan nævnes: Efterløn Sager, hvor en forkert vejledning har ført til, at et medlem for sent har indgivet sin ansøgning om efterløn, og dermed har fortabt sin ret til at gå på efterløn. Medlemmerne stilles som om ansøgningen er indgivet rettidigt. Sag hvor et kombinationsforsikret medlem på grund af utilstrækkelig vejledning ikke kunne opfylde 2-års reglen (med arbejde i mere end 30 timer pr. uge) i forbindelse med retten til højere efterlønssats mv. Årsagen til, at han ikke opfyldte 2-års reglen var, at arbejdet i den selvstændige virksomhed som kombinationsforsikret alene tæller med 15 timer pr. uge, og kun i uger, hvor der også er arbejdet som lønmodtager. Der stilles således som kombinationsforsikret nogle særlige betingelser til opfyldelse af 2-årsreglen, som medlemmet ikke fandtes at være blevet vejledt fyldestgørende om. Ankenævnet fandt, at medlemmet skulle stilles som om, han fra 1. februar 2002 opfyldte kravet til beskæftigelse i relation til 2-års reglen. Medlemmet blev stillet som om 2-år reglen var opfyldt. Indsendelse af ydelseskort (3 måneders fristen) Frigørelsesattest (10 dages fristen) Rådighed -3 måneders frist Gentagelsesvirkning selvforskyldt ledighed Arbejdsophør/Ophør i tilbud Sammenfatning Anvendelse af de 2 forvaltningsretlige begreber betyder, at medlemmer får en ret, de efter reglerne ikke ville være berettiget til, og ydelserne anses for at være udbetalt med rette. A-kasserne kan derfor få refusion for de udbetalte ydelser, selv om a-kassen har begået fejl. Kassernes incitament til at administrere korrekt er hermed begrænset, og a- kasserne kan uden økonomiske konsekvenser "skaffe" et medlem en ydelse, medlemmet ellers ikke vil være berettiget til, ved at påtage sig ansvaret for, at medlemmet ikke er blevet vejledt korrekt.

9 - 9 - Det vil fremgå af de administrative regler, som fastsættes som følge af bestemmelsen, at en a-kasse kun kan miste refusion i tilfælde, hvor det er åbenbart, at der er sket en sagsbehandlingsfejl i a-kassen, som har betydet, at et medlem på grund af forvaltningsretlige regler får en ret, som medlemmet ellers ikke ville være berettiget til. Under anden behandling af lovforslaget i Folketinget den 27. maj 2003 (Folketingstidende , Folketingets Forhandlinger, bind XIV, s ) udtalte beskæftigelsesministeren bl.a.: Baggrunden for lovforslaget er at præcisere, at reglen om statsrefusion ved fejludbetalinger ikke er af erstatningsretlig karakter. Der kan teoretisk tænkes situationer, hvor det kan forekomme urimeligt, at refusionen for fejludbetalte ydelser skal tilbagebetales. Det vil der være tale om i realudligningssager, hvor der ikke er nogen tvivl om, at et medlem ville have haft ret til en ydelse på et fast tidspunkt, f.eks. ved overganen til efterløn fra overgangsydelse, og hvor fejlen er opdaget efter kort tid, eller hvor der i øvrigt er særlig undskyldelige eller forklarlige årsager til fejludbetalingen. Der vil være tale om ganske få tilfælde, men for at stoppe en lang debat vil jeg stille et ændringsforslag, hvorefter direktøren for Arbejdsdirektoratet i ganske særlige tilfælde kan give en a-kasse ret til hel eller delvis refusion, selv om der er sket en fejludbetaling, som eller ikke giver ret til refusion. Jeg håber, at der hermed vil være bredt flertal for lovforslaget. Under den fortsatte behandling af lovforslaget stillede beskæftigelsesministeren et ændringsforslag om tilføjelse af et 3. og 4. pkt. til 86, stk. 4 (tillægsbetænkning af 28. maj 2003 til lovforslag nr. 151, jf. Folketingstidende , tillæg B, s. 1763): Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan dog i ganske særlige tilfælde give tilladelse til, at kassen helt eller delvis får ret til refusion, hvis staten ikke har lidt et økonomisk tab af samme størrelse som det fejludbetalte beløb. Direktørens afgørelse herom kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. I bemærkningerne til ændringsforslaget hedder det bl.a.: Det foreslås, at direktøren for Arbejdsdirektoratet i ganske særlige tilfælde kan give en a-kasse ret til hel eller delvis refusion, selv om der er sket en fejludbetaling. Der tænkes på sager, hvori der er træffes realudligningsafgørelser, og hvor der ikke er nogen tvivl om, at et medlem ville have ret til en ydelse på et fast tidspunkt - f.eks. ved overgang til efterløn fra overgangsydelse. Der skal endvidere lægges vægt på sagens konkrete om-

10 stændigheder, herunder om fejlen er opdaget efter kort tid, eller om der er særligt undskyldelige årsager til fejlen. Der blev i medfør af 79, stk. 5, og 86, stk. 6, i arbejdsløshedsforsikringsloven herefter udstedt bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser. Det hedder i bekendtgørelsen bl.a.: Ydelser udbetalt med rette 2. En a-kasse har ret til refusion fra staten for ydelser, der er udbetalt med rette, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis en a-kasse har begået fejl i sagsbehandlingen og Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn som følge heraf træffer afgørelse om, at medlemmet har ret til en ydelse, falder a-kassens ret til refusion væk. Refusionen falder væk for perioden indtil tidspunktet for direktoratets eller ankenævnets afgørelse. Hvis direktoratets eller ankenævnets afgørelse skyldes a-kassens forkerte vejledning af medlemmet (realudligningsprincippet), har a-kassen dog ret til refusion for ydelser, der udbetales for perioder efter det tidspunkt, hvor fejlen bliver konstateret. Ydelser udbetalt med urette 3. En a-kasse har ikke ret til refusion, hvis den med urette har udbetalt ydelser. Er der udbetalt refusion, skal a-kassen betale den tilbage. Stk. 2. A-kassen har dog ret til refusion i de i 4-7 anførte tilfælde. 7. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan i ganske særlige tilfælde give en a-kasse ret til refusion for beløb, der er udbetalt med urette, hvor dette ikke følger af 4-6. Samme dag udsendte Arbejdsdirektoratet vejledning nr. 74 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser. I vejledningen hedder det bl.a.: Til 2 En ydelse er udbetalt med rette, hvis medlemmet opfylder betingelserne for at få ydelsen, og medlemmet 1) har ret til ydelsen ifølge lov, eller 2) ved afgørelse fra Arbejdsdirektoratet (direktoratet) eller Arbejdsmarkedets Ankenævn (ankenævnet) får tilkendt ret til ydelsen ud fra generelle forvaltningsretlige principper. En a-kasse har ret til refusion fra staten for ydelser, der er udbetalt med rette. Det gælder også hvor en ydelse er udbetalt med rette på udbetalingstidspunktet men senere kræves betalt tilbage af medlemmet, jf. 86, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

11 A-kassen mister dog retten til refusion, hvis et medlem får tilkendt ret til en ydelse ud fra forvaltningsretlige principper på grund af, at a-kassen har begået fejl. Medlemmet får derved en bedre retsstilling, end den der er hjemmel til efter loven. De situationer, hvor et medlem på grundlag af forvaltningsretlige principper eller god forvaltningsskik, fx at bebyrdende afgørelser skal være skriftlige, får tilkendt ret til en ydelse, kan deles op i kundgørelsessager og sager om realudligning. Kundgørelsessager Realudligning Med realudligning menes, at et medlem får genoprettet sin retsstilling i det administrative system til trods for, at retten til en ydelse var fortabt som følge af forkert vejledning fra a-kassen. Det vil sige, at ankenævnet eller direktoratet træffer en afgørelse, der stiller det enkelte medlem som om, der var givet en korrekt vejledning. Medlemmet bliver stillet som om, at a-kassen har vejledt korrekt og medlemmet har handlet rettidigt. A-kassen mister retten til refusion for den periode, der ligger imellem tidspunktet for rettens ophør efter loven og det tidspunkt, hvor forholdet bliver konstateret. Til 3 Ydelser udbetalt med urette A-kassen har som hovedregel ikke ret til refusion for fejludbetalte ydelser. Dette gælder, selv om a-kassen er uden skyld i, at der er sket en fejludbetaling. I 4-6 er nævnt nogle særlige undtagelser fra hovedreglen. Kun i disse tilfælde har a- kassen ret til refusion. Har a-kassen et selvstændigt ansvar, falder retten til refusion bort for det beløb, som ville have været fejludbetalt alene som følge af a-kassens forhold. Det vil fx være tilfældet, hvor a-kassen ikke har udvist agtpågivenhed eller har overtrådt formelle regler. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan også efter en konkret vurdering af sagen give a- kassen retten til refusion, selv om 4-6 ikke er opfyldt, jf. 7. Til 7 Dispensation i forbindelse med fejludbetalte beløb Dispensation i forbindelse med sager om realudligning Direktoratet kan derudover, jf. 86, stk. 4, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., træffe afgørelse om, at en a-kasse i ganske særlige tilfælde kan få ret til refusion

12 for et fejludbetalt beløb, hvis der træffes afgørelse om realudligning, jf. 2, stk. 2, i bekendtgørelsen. Der vil kunne blive tale om at dispensere i sager, hvor der ikke er nogen tvivl om, at et medlem ville have ret til en ydelse på et fast tidspunkt, fx ved overgang til efterløn fra overgangsydelse. Der skal endvidere lægges vægt på sagens konkrete omstændigheder, herunder om fejlen er opdaget efter kort tid, eller om der er særligt undskyldelige årsager til fejlen. Det skal fremhæves, at der ikke er tale om en generel ret til dispensation. Dispensationen vil ske efter en konkret vurdering af den enkelte sag. Efterløn, feriegodtgørelse og dobbeltforsørgelse Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 872 af 20. august 2004 om fleksibel efterløn indeholdt i 35, stk. 1, en bestemmelse om, at feriegodtgørelse, der udbetales som et engangsbeløb i henhold til ferielovens 30, stk. 1, i perioden med efterløn eller inden for 3 måneder før overgang til efterløn, skal medføre fradrag i efterlønnen. Der var i bekendtgørelsen ingen bestemmelse om fradrag for feriegodtgørelse, der udbetales i henhold til ferielovens 34 b, stk. 2 og 3. Beskæftigelsesministeriet indføjede ved bekendtgørelse nr. 335 af 19. april 2006 et nyt stk. 2 i 35, der herefter havde følgende ordlyd: 35. Feriepenge, der udbetales som et engangsbeløb i henhold til ferielovens 30, stk. 1, i perioden med efterløn eller inden for 3 måneder før overgang til efterløn, medfører fradrag i efterlønnen. Stk. 2. Feriepenge, der udbetales i henhold til ferielovens 34 b, stk. 2 og 3, medfører fradrag i efterlønnen. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor medlemmet får udbetalt feriepengene. Højesterets begrundelse og resultat Et hovedspørgsmål under sagen er, om der i arbejdsløshedsforsikringslovens 79, stk. 5, er hjemmel til udstedelse af reglen i 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a- kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser med den virkning, at det har været berettiget med hjemmel i bekendtgørelsen at nægte de tre a-kasser refusion af udbetalte ydelser som sket. Efter ordlyden af arbejdsløshedsforsikringslovens 79, stk. 5, kan der fastsættes nærmere regler om, at refusion af udgifter helt eller delvis bortfalder, hvis en arbejdsløshedskasse

13 har begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Lovbestemmelsen angår tilfælde, hvor et medlem af en a-kasse med rette får udbetalt en ydelse af a-kassen, men først efter at der er blevet rettet op på en sagsbehandlingsfejl begået af a-kassen. Det fremgår af forarbejderne (de almindelige bemærkninger i lovforslaget fremsat den 29. januar 2003), at bestemmelsen hjemler adgang til at fastsætte regler om, at arbejdsløshedskassens refusion kan bortfalde, således som tilfældet også er for så vidt angår fejludbetalinger, jf. lovens 86, stk. 4. Det er i forarbejderne angivet, at de administrative regler vil blive fastsat således, at en a-kasse kun kan miste refusion, hvor det er åbenbart, at der er sket en sagsbehandlingsfejl i a-kassen, som har betydet, at et medlem på grund af forvaltningsretlige principper får en ret, som medlemmet ellers ikke ville være berettiget til (beskæftigelsesministerens svar af 8. maj 2003 til Arbejdsmarkedsudvalget). Det må endvidere i forarbejderne anses for forudsat, at der ikke skal være en mere begrænset mulighed for refusion, hvor en ydelse er udbetalt med rette, end hvor den er udbetalt med urette (beskæftigelsesministerens udtalelser under første behandling af lovforslaget i Folketinget den 21. februar 2003). I tråd hermed må det anses for forudsat, at der skal lægges vægt på de konkrete omstændigheder, og at der skal være mulighed for at tage hensyn til bl.a., om der er særligt undskyldelige årsager til fejlen (bemærkningerne i tillægsbetænkningen af 28. maj 2003). I de foreliggende sager består a-kassernes fejl i, at de har administreret samspillet mellem efterløn og feriegodtgørelse således, at der ikke kunne opnås dobbeltforsørgelse, hvilket var anført i forarbejderne til ferieloven. Ved bedømmelsen af a-kassernes fejl må der endvidere lægges vægt på, at Beskæftigelsesministeriet ved ikrafttrædelsen af den pågældende ændring af ferieloven var opmærksom på, at der var muligheder for dobbeltforsørgelse i forbindelse med bl.a. efterløn, at ministeriet på daværende tidspunkt ikke fandt behov for at løse problemet ved en ændring af de administrative regler på efterlønsområdet, og at ministeriet trods udsagnet om dobbeltforsørgelse i forarbejderne til ændringen af ferieloven undlod at gøre a- kasserne opmærksom på ministeriets opfattelse af retsstillingen. Efter det foran anførte om lovgivningen har a-kasserne ved denne administration ikke begået en fejl af en sådan karakter, som efter lovgrundlaget kan begrunde, at deres ret til refusion af de pågældende ydelser skal bortfalde som bestemt i bekendtgørelsens 2, stk. 2. Højesteret tager herefter a-kassernes påstande til følge.

14 I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Beskæftigelsesministeriet til AK-Samvirke betale kr., hvoraf kr. er til dækning af udgifter til advokat og kr. til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Beskæftigelsesministeriet skal betale kr. til Akademikernes Arbejdsløshedskasse, kr. til Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og ,42 kr. til Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse, alt med procesrente fra den 28. februar I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Beskæftigelsesministeriet betale kr. til AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. September 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. September 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere September 2008 BERETNING OM UDBETALING AF UHÆVEDE FERIEPENGE TIL EFTERLØNSMODTAGERE i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 204 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. (Forhindring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v.

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere