Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede"

Transkript

1 Dato 5. april 2017 Dokument 17/ Side 1/9 Indstilling Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Den 24. juni 2014 indgik Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden. Heri blev det besluttet, at Vejdirektoratet skulle gennemføre en VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 til motorvej mellem Næstved og Rønnede. I aftalen fremgik endvidere, at der afsættes 350 mio. kr. til en 1. etape af Rute 54 fra Sydmotorvejen (ved Rønnede) mod Næstved, og at fastlæggelse af linjeføringen vil blive drøftet, når resultaterne af VVMundersøgelsen foreligger. Vurdering af mulige etapeudbygninger er ikke belyst i VVM-rapporten. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og det er en del af en samlet planlægningsundersøgelse for projektet, som kan danne grundlag for den politiske beslutning om projektet. I VVM-undersøgelsen er vejprojektet skitseret og der er foretaget miljøvurderinger af de forskellige forslag, ligesom de arealmæssige konsekvenser er blevet vurderet. I høringsnotatet har Vejdirektoratet vurderet om høringssvarene giver anledning til at justere forslagene. Det betyder, at forslagene ikke er endeligt fastlagte, men at der stadig godt kan ske mindre justeringer både i forlængelse af den offentlige høring og i det videre arbejde med det konkrete vejprojekt. Vejdirektoratet har gennemført VVM-undersøgelsen, og Næstved og Faxe kommuner, Region Sjælland samt Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har været repræsenteret i et teknikerudvalg, der har drøftet og koordineret undersøgelsen. Høringer og møder Vejdirektoratet gennemførte ved årsskiftet 2014/2015 en indledning høring, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Der blev afholdt borgermøde i Toksværd Hallen i december 2014 med ca. 150 deltagere. I november 2015 afholdte Vejdirektoratet tre informationsmøder om VVM-undersøgelsen i henholdsvis Holme-Olstrup, Toksværd og Rønnede, hvor tilsammen ca. 350 borgere deltog. Formålet var at orientere om forløbet i VVM-undersøgelsen og give en status for arbejdet med projektet, da planlægning af nye veje skaber behov for information for borgere i de berørte områder. 21. november 2016 blev VVM-redegørelsen sendt i offentlig høring i 8 uger frem til 20. januar I høringsperioden blev der afholdt borgermøde i Toksværd Hallen 12. december med ca. 650 deltagere og åbent hus i Holme-Olstrup forsamlingshus 13. december, hvor rigtig mange kom forbi og drøftede projektet med Vejdirektoratet under mere uformelle former. Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 I høringsperioden er der fremsendt 473 høringssvar, som er behandlet og kommenteret i Vejdirektoratets høringsnotat. Indstilling Ud fra en samlet afvejning af trafikale, tekniske, natur- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske vurderinger indstiller Vejdirektoratet, at: Forslag A i VVM-undersøgelsen lægges til grund for en beslutning om at udbygge Rute 54 til motorvej mellem Næstved og Rønnede. På baggrund af høringsfasen foreslår Vejdirektoratet desuden, at forslag A justeres på følgende måde (se figur 1): Ved Holme-Olstrup flyttes motorvejen ca. 100 m længere mod nord for at nedbringe motorvejens støjpåvirkning og dominans i den nordlige del af byen, da motorvejen ligger på en dæmning ved krydsning af jernbanen. Hesede Skov, hvor den eksisterende Rute 54 på en 2 km lang strækning anlægges som en 2 minus 1vej i stedet for en cykelsti. Slettehavevej ved Sydmotorvejen foreslås lukket. Figur 1 Forslag A med de anbefalede ændringsforslag Som det fremgår af tabel 1 bliver anlægsomkostningerne (samlet anlægsbudget, PL 178,88, 2017) for at anlægge en ny motorvej dermed i alt 1.558,5 mio. kr. Flytningen af linjeføringen ved Holme-Olstrup vil gøre motorvejen en lille smule længere, men samtidig medføre en positiv effekt på støjbelastningen i den nordlige del af byen. Anlæg af en vej fremfor en cykelsti vil medføre en lidt bredere vej, som bl.a. landbrugskøretøjer kan benytte. Disse ændringer vil sammenlagt koste ca. 9,3 mio. kr. (samlet anlægsbudget). Vejdirektoratet vil samtidig anbefale, at Slettehavevej lukkes ved krydsning af motorvejsramperne, hvorved 3 mindre bygværker spares. 2

3 Trafikken på Slettehavevej vil kunne krydse Sydmotorvejen ad Ny Ulsevej. Muligheden for lukning har været nævnt i undersøgelsen, men det har ikke været fremlagt i den offentlige høring som en del af projektforslaget. Lukningen vil medføre omvejskørsel for bl.a. de enkeltliggende ejendomme på Slettehavevej og den lokaltrafik, der benytter vejen i dag. I projektet forventes det, at ejendommene tættest på motorvejen bliver eksproprieret. Tabel 1 Anlægsomkostninger for forslag A og justeringer i forhold til høringen (PL 178,88, 2017) Anlægsomkostninger I mio. kr. (Samlet anlægsbudget) Forslag A 1.567,5 Flytning af linjeføring ved 3,4 Holme-Olstrup 2-1 vej gennem Boserupskoven 5,9 Lukning af Slettehavevej -18,3 I alt 1.558,5 I høringen har Næstved Kommune endvidere stillet forslag om at ændre tilslutningen af den eksisterende Rute 54 ved fordelerringen ved Næstved nordlige omfartsvej. Kommunen planlægger at anlægge en ny vejforbindelse fra fordelerringen til Fensmark, og ønsker på denne baggrund, at den eksisterende Rute 54 (Landevejen) forlægges mod nord i stedet for som angivet mod syd med tilslutning til Ring Øst. Dette vil give en bedre tilslutning end den planlagte tilslutning på Ring Øst syd for fordelerringen. Forlægningen vil dog medføre, at Landevejen skal krydse motorvejen (Forslag A), og det vil koste i alt ca. 48,3 mio. kr. (samlet anlægsbudget). En ny kommunal vej til Fensmark vil samtidig medføre, at overføringen af Holmegaardsvej kan udformes som en sti i stedet for en kommunevej som vist i VVM-redegørelsen. Derved vil der kunne spares ca. 13,2 mio. kr. (samlet anlægsbudget). Ud fra en samlet betragtning indstiller Vejdirektoratet ikke denne ændring, men det vil være et tilvalg, som kræver en bevilling på ca. 35,1 mio. kr. Der er flere (bl.a. Faxe Kommune), der har påpeget, at forholdene for trafik mod syd ved Rønnede kunne forbedres. I VVM-redegørelsen er der indarbejdet et tilslutningsanlæg lige vest for Vester Egede, som skal anvendes som til- og frakørsel i sammenhæng med ramperne i det eksisterende tilslutningsanlæg for at komme mod syd (og omvendt), ligesom trafik til og fra Rønnede og Faxe skal anvende dette for at komme på den nye motorvej. Der er ligeledes flere planforslag i området, fx Camp Adventure, evt. hotel- og servicecenter syd for motorvejen ligesom erhvervsparken Eco Valley. Udviklingen af disse planer vil få betydning for trafikforholdene i området. Vejdirektoratet vil i detailprojekteringen arbejde videre med at optimere udformningen af tilslutningsanlægget inden for VVM-undersøgelsens rammer og projektets samlede økonomi. Den samfundsøkonomiske forrentning for forslag A er beregnet til 3,9 %. De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført med den såkaldte landstrafikmodels trafikvækstforudsætninger for den fremtidige trafik, som har vist sig at være i den lave ende, når man ser på den faktiske trafikvækst over de seneste år. Dette har bl.a. medført, at den interne rente er lav sammenlignet med forundersøgelsen. En følsomhedsanalyse med højere trafikvækst for forslag A viser, at den interne rente bliver højere end 3,9 %. Det skyldes, at flere trafikanter vil få glæde af Det vil give større tidsgevinster, og projektet vil dermed få en større samfundsøkonomisk forrentning. Anlæg af en ny motorvej vil påvirke natur, miljø og landskab på strækningen mellem Næstved og Rønnede. I forhold til påvirkning af beskyttede flagermusarter (Habitatdirektivets bilag IV) kan det ikke udelukkes at projektet vil have en negativ betydning for opretholdelse eller opnåelse af gunstig bevaringsstatus for fire af de 3

4 registrerede flagermusarter (bredøret flagermus, frynseflagermus, langøret flagermus og vandflagermus). Miljøstyrelsen oplyser i høringssvaret, at en endelig vurdering samt vilkår i forhold til beskyttelsesbestemmelserne for bilag IV-arter vil blive foretaget, når der er taget endelig politisk beslutning om linjeføringen for Der har været gennemført en ekstern kvalitetssikring af VVM-undersøgelsen. Den overordnede konklusion af kvalitetssikringen er, at der ingen vægtige grunde er til, at der ikke kan træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det fremlagte beslutningsgrundlag. Den eksterne kvalitetssikring har ikke medført ændringer af anlægsoverslag eller samfundsøkonomiske forrentning i VVM-redegørelsen. Venlig hilsen Jens Holmboe Vejdirektør 4

5 Bilag til indstillingen Beskrivelse af forslag og varianter i VVM-undersøgelsen Der er undersøgt 4 forslag og 3 varianter i VVM-undersøgelsen. Forslag A Motorvejen er ca. 15 km lang, og tager udgangspunkt i fordelerringen til den nordlige omfartsvej i Næstved. Motorvejen forløber nord om Holme Olstrup og har tilslutning til det lokale vejnet ved krydsning af Gødstrupvej. Gødstrupvej flyttes og udbygges til ny kommunevej mellem den nuværende Rute 54 Landevejen) og tilslutningsanlægget. Motorvejen er mellem Boserup og Sydmotorvejen sammenfaldende med forslagene B og C. I gennem skoven forløber motorvejen meget tæt på den nuværende Rute 54, som udføres som en 2 minus 1 vej. Ved Sydmotorvejen tilsluttes motorvejen med to direkte motorvejsramper til/fra København, og det eksisterende tilslutningsanlæg nr. 37 ved Rønnede bliver delvist genbrugt. Denne udformning af tilslutningen er valgt, da trafikfordelingen er betydelig større mod nord på Sydmotorvejen og løsningen er væsentlig billigere end et fuldt motorvejskryds. Forslag B Motorvejen er ca. 15,5 km lang, og tager udgangspunkt i fordelerringen til den nordlige omfartsvej i Næstved. Motorvejen forløber syd om Holme Olstrup og krydser den nuværende Rute 54 vest for Toksværd. Her etableres en tilslutning til Rute 54 og kommunevejen Ravnstrupvej omlægges og tilsluttes Landevejen længere mod øst. Herfra er motorvejen stort set sammenfaldende med forslag A. Forslag C Motorvejen er ca. 16 km lang og tager udgangspunkt i fordelerringen til den nordlige omfartsvej i Næstved. Motorvejen forløber syd om Holme Olstrup og Toksværd frem til Boserup, hvor den på den resterende strækning er sammenfalden med forslag A og B. Ved Sørupvej i Boserup vil der blive etableret tilslutning til den nuværende Rute 54. Forslag E Motorvejen er ca. 13 km lang og tager udgangspunkt i fordelerringen til den nordlige omfartsvej i Næstved. Motorvejen forløber syd om Holme Olstrup og Toksværd, og den er sammenfaldende med forslag C frem til 5

6 Toksværd. Syd for Toksværd vil der blive etableret en tilslutning til det lokale vejnet, som bliver suppleret med en ny kommunevej til den nuværende Rute 54 parallelt med Toksværd Bygade/Nr. Tvedevej, som ikke er egnet til at betjene trafik til og fra motorvejen. Herefter fortsætter motorvejen mod øst, og den forløber nord om landsbyen Sørup og syd om skoven Denderup Vænge. Motorvejen bliver tilsluttet Sydmotorvejen i et trompetanlæg. Variant B, C og E Der er endvidere undersøgt en variant af de sydlige forslag B, C og E ved Næstved, hvor motorvejen bliver tilsluttet Ring Øst i stedet for fordelerringen på den nordlige omfartsvej, vist med en stiplet blå linje på kortbilaget. Motorvejen forløber syd om jernbanen Lille Syd og nord for Kalbyris Skov. Motorvejen vil blive tilsluttet Ring Øst i rundkørslen ved Stenlængegårdsvej. Motorvejskryds som kløverblad Endelig er der undersøgt en tilvalgsmulighed til forslag A, B og C om anlagt af et fuldt motorvejskryds udformet som et kløverblad ved Sydmotorvejen. Det vil koste 180 mio. kr. mere end den anbefalede løsning. Økonomi Der er beregnet anlægs- og samfundsøkonomi for de undersøgte forslag og varianter, hvilket er samlet i skemaet nedenfor (anlægsoverslag fra VVM-redegørelsen, PL 182,68, 2016). Miljø En ny motorvej vil i alle forslag medføre aflastning af trafik langs den eksisterende vej og påvirkninger af nye omgivelser i form af fx støj og barrierevirkning. Alle forslag til motorvej vil medføre visuelle påvirkninger af landskabet i forskellig grad. Påvirkningerne vil være størst, hvor motorvejen vil komme til at ligge på en dæmning gennem terrænet. Krydsningen af jernbanen vil i alle forslag medføre en betydelig påvirkning i landskabet, og det samme gælder for tilslutningsanlæggene pga. deres størrelse. Motorvejen kan ikke graves ned i terrænet pga. det høje grundvandsspejl i området, og konsekvenserne vil være væsentlige påvirkninger af de hydrologiske forhold i nærliggende vandløb og moser, herunder i de beskyttede naturområder. Det er vurderet, at det nærmeste Natura 2000-område N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen ikke vil blive påført skadevirkning af vejprojektet. Der er indarbejdet forskellige afværgeforanstaltninger i projektet for at mindske motorvejens påvirkning på natur og landskab. 6

7 Det kan ikke udelukkes at vejprojektet i alle forslag vil påvirke visse af de registrerede flagermus, da motorvejen medfører øget risiko for påkørsel og barrierevirkning for områdets bestande af frynseflagermus, langøret flagermus, bredøret flagermus og vandflagermus. Derudover er det vurderet, at der i forslag C også vil ske inddragelse af de registrerede flagermus yngle- og rastepladser. Flagermusene er beskyttet jf. habitatdirektivets bilag IV, og i tilfælde af en overtrædelse skal EU underrettes i henhold til artikel I projektet er der indarbejdet afværgende og kompenserende tiltag, såsom den planlagte faunabro/ landskabsbro samt større faunapassager og forsøg med hop-overs, hvor flagermusene kan krydse motorvejen med mindre risiko for påkørsel. Derudover indarbejdes kompenserende tiltag for at styrke bestandene på begge sider af motorvejen ved at udpege flagermusegnede træer og udlægge skovområder til flagermusvenlig drift. Høring af VVM-redegørelsen 6 af de indkomne høringssvar er imod udbygningen af en motorvej i Rute 54 og knap 20 har fremsendt alternative forslag til, hvordan en udbygning af vejnettet i området kan etableres. 32 af de indkomne høringssvar er imod udbygning af Rute 54 i forslag A. De væsentligste anførte argumenter er, at forslag A i sammenligning med forslag B, C og E forårsager væsentlige påvirkninger af mennesker og ejendomme i Holme-Olstrup og Ravnstrup, herunder væsentlige naturinteresser i området i form af Natura 2000 og Bilag IV-arter, som i dag ikke er påvirket af tekniske anlæg. 45 af de indkomne høringssvar er imod udbygning af Rute 54 i forslag B. De væsentligste anførte argumenter er, at forslag B vil skabe barriere mellem Holme-Olstrup og Toksværd, påvirke områdets ejendomme betydeligt, og ødelægge sammenhørigheden mellem de to bysamfund. 39 af de indkomne høringssvar er imod udbygning af Rute 54 i forslag C. De væsentligste anførte argumenter er, at forslag C er det dyreste forslag, vil påvirke områdets ejendomme betydeligt, samt vil afgrænse og skabe barriere for adgang til natur og landskab mod syd. 63 af de indkomne høringssvar er imod udbygning af Rute 54 i forslag E. De væsentligste anførte argumenter er, at forslag E ikke lever op til formålet med vejprojektet, idet trafikken ikke effektivt vil blive overført til motorvejen, men i et vist omfang vil blive ved med at anvende eksisterende Rute 54. Forslaget vil give omvej for pendlere, give øget CO 2 -udledning, samt skabe en barriere for flora og fauna mod syd. For en ny motorvej Omkring 242 af de indkomne høringssvar er for udbygning af Rute 54 uanset valget af forslag. De fleste svar har fokus på de eksisterende trafikale forhold i området og den tætte kødannelse i myldretid, som skaber gener for trafikanterne. Hertil kommer et ønske om at forbedre udviklingsmulighederne for området, både i forhold til tiltrækning af nye beboere, forbedring af forholdene for de eksisterende, herunder i forhold til erhvervslivet. Yderligere 132 af de indkomne høringssvar er for udbygning af Rute 54 i forslag A. De væsentligste anførte argumenter er, at forslag A i sammenligning med forslag B, C og E med tilhørende varianter har den bedste samfundsøkonomiske forrentning, skaber størst tidsmæssig gevinst, har færrest støjpåvirkede ejendomme, kræver relativ få ekspropriationer, samt påvirker flora og fauna mindre til moderat. 8 af de indkomne høringssvar er for udbygning af Rute 54 i forslag B eller variant B, som alternativ til forslag A. Forslaget foreslås dog gravet ned, således at barrieren mellem Holme-Olstrup og Toksværd mindskes. Kun 3 høringssvar er for udbygning af Rute 54 i forslag C. De primære argumenter er, at man ikke ønsker 7

8 forslag A eller B, som vil skabe barriere mellem Fensmark, Holme-Olstrup og Toksværd. Og at forslag C ikke skaber denne barriereeffekt. 26 af de indkomne høringssvar er for udbygning af Rute 54 i forslag E. De væsentligste anførte argumenter er, at forslag E i sammenligning med forslag A er den billigste løsning, giver samme transporttid som forslag A, kan anlægges uden gener i anlægsfasen, sikrer en alternativ rute ved ulykker, samt giver en bedre tilslutning til Sydmotorvejen og trafikafvikling fra Næstved Syd. Sammenligning af forslagene I skemaet på næste side er de fire forslagene sammenlignet ned hinanden. 8

9 Påvirkninger Forslag A Forslag B Forslag C Forslag E Trafik biler på Aflaster eks. vej med mere end biler biler på Aflaster eks. vej med mere end biler biler på Aflaster eks. vej med mere end biler biler på Aflaster eks. vej med mere end biler. Økonomi* mio. kr. Positiv nutidsværdi mio. kr. Negativ nutidsværdi mio. kr. Negativ nutidsværdi mio. kr. Negativ nutidsværdi Arealbehov Støj Mennesker og lokalmiljø Natur Landskab totalekspro ha permanet inddraget Største reduktion på 78 støjbelastede boliger Påvirker Holme- Olstrup og især Ravnstrup, som får et nyt teknisk anlæg mod syd ført gennem i dag upåvirket natur og landskab Forstærker eks. barriere og inddrager værdifulde beskyttede områder. Forløber tæt på den eks. vej, Skadevirkning på visse flagermusarter kan ikke udelukkes pga. drab og forstyrrelse Inddrager 2,7 ha 3-arealer permanent og 3,3 ha midlertidigt. Kan bedst indpasses i det eksisterende landskab, idet forslag A gennembryder et i forvejen roligt landskab totalekspro ha permanet inddraget Reduktion på 59 støjbelastede boliger Barrierevirkning mellem Holme- Olstrup og Toksværd og det lokale fællesskab Forstærker eks. barriere og inddrager værdifulde beskyttede områder. Forløber tæt på eks. vej på den østlige del. Nedgravning af motorvej skal afværges under anlæg. Skadevirkning på visse flagermusarter kan ikke udelukkes pga. drab og forstyrrelse Inddrager 2,6 ha 3-arealer permanent og 3,1 ha midlertidigt. Er sværest at indpasse, idet linjeføringen forløber i et allerede fragmenteret og komplekst landskab totalekspro ha permanet inddraget Reduktion på 61 støjbelastede boliger Barrierevirkning mod natur mod syd Forstærker eks. barriere og inddrager værdifulde beskyttede områder. Forløber tæt på eks. vej på den østlige del. Skadevirkning på visse flagermusarter kan ikke udelukkes pga. drab og forstyrrelse Inddrager 3,2 ha 3-arealer permanent og 3,2 ha midlertidigt. Skal gennem et stærkt kuperet landskab, hvilket vil resultere i et forløb, hvor vejen ikke visuelt fremstår som en naturlig del af landskabet totalekspro ha permanet inddraget Reduktion på 49 støjbelastede boliger Indplacering af ny vej i landskab, som i dag kun er påvirket af mindre veje Skaber ny barriere for spredning af dyr og planter. Forløber i et relativt uforstyrret landskab mellem skov og åbent land Skadevirkning på flagermusarterne kan ikke udelukkes pga. inddragelse af yngle- og rastepladser for alle arter og drab og forstyrrelse af visse arter.. Inddrager 2,1 ha 3-arealer permanent og 1,7 ha midlertidigt. Tilfører landskabet endnu et vejforløb tværs gennem landskabet, hvor forslag A, B og C udnytter et eksisterende tracé på en del af strækningen. * Anlægsoverslag fra VVM-redegørelsen (2016 prisniveau, PL 182,68) 9

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Dato December 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361 Side 1/11 Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Vejdirektoratet har i 2011 gennemført en

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

Indstilling om Ribe Omfartsvej

Indstilling om Ribe Omfartsvej Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 16/02316-2 Side 1/14 Indstilling om Ribe Omfartsvej Baggrund Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse af en

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Afsluttende høring Dato 5. april 2017 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Dokument 17/01210-1 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Rute 54 Næstved-Rønnede

Rute 54 Næstved-Rønnede Rute 54 Næstved-Rønnede Sammenfattende rapport VVM-redegørelse Rapport 566-2016 Rute 54 - Næstved-Rønnede VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 566-2016 Dato: November 2016 Foto: Rambøll og Kasper

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. november 2012 Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 191 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 191 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 191 Offentligt Folketinget Christiansborg 1240 København K Att.: Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Nykøbing F., den 16. februar 2017

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Rute 54, Næstved - Rønnede Redegørelse vedr. interessetilkendegivelse om mulig brugerfinansiering

Rute 54, Næstved - Rønnede Redegørelse vedr. interessetilkendegivelse om mulig brugerfinansiering Rute 54, Næstved - Rønnede Redegørelse vedr. interessetilkendegivelse om mulig brugerfinansiering Baggrund Vejdirektoratet har på baggrund af trafikaftalen af 22. oktober 2009 om Nye initiativer som led

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 19. december 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP Vejdirektoratet gennemførte i 2012 en VVM-undersøgelse for udbygning af rute 26 til motorvej mellem Søbyvad og Aarhus. VVM-redegørelsen var i offentlig

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/13336-2 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Bilag 1: Indstilling Rute 18 Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup 1. VVM-PROCESSEN

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Indstilling VVM Ny jernbane over Vestfyn

Indstilling VVM Ny jernbane over Vestfyn Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 16/11291-4 Side 1/8 Indstilling VVM Ny jernbane over Vestfyn Baggrund I forbindelse med aftale mellem daværende regering

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Borgmesteren Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Mail: vd@vd.dk Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Motorvejsmafia uden mafiametoder Meget åbent og transparent arbejde Stærkt fokus på saglige og seriøse input Høj troværdighed i analyser og argumenter Politiske og

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse Afvandingsteknisk Beskrivelse Dato September 2016 Side 1/16 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede.

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede. Miljøudvalget, Transportudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 86, TRU alm. del Bilag 66 Offentligt Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Til medlemmerne af Folketingets Transportudvalget

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

RUTE 54 NÆSTVED RØNNEDE STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER

RUTE 54 NÆSTVED RØNNEDE STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER Til Vejdirektoratet Dokumenttype Fagnotat Dato Oktober 2016 RUTE 54 NÆSTVED RØNNEDE STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER RUTE 54 NÆSTVED RØNNEDE STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER Revision

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 72443606 Dokument 15/16112-4 Side 1/11 VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Indledning og baggrund Vejdirektoratet

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere