SKAT OG PERSONALEGODER En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler"

Transkript

1 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

2

3 FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser samt skatte- og momsregler for personalegoder. I denne håndbog finder I de vigtigste oplysninger om skat og moms, ligesom vi gennemgår reglerne for de mest almindelige former for personalegoder. Oplysningerne er gode at have ved hånden i det daglige arbejde med et kompliceret fagområde. Skatte- og momsområdet er omfattende, og håndbogen er ikke udtømmende. Den kan derfor ikke erstatte individuel rådgivning, og vi opfordrer jer til at tage kontakt til os i konkrete og individuelle sager. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab udgør sammen med vores datterselskab BDO Kommunernes Revision landets 4. største revisionsog rådgivningsvirksomhed. Vores kunder består af virksomheder, kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. Vores skatte- og momsafdeling drives som en selvstændig rådgivningsenhed med højtuddannede eksperter inden for skat og moms. Vil I vide mere om os, kan I finde yderligere oplysninger på BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Redaktionen er sluttet den 18. december BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Den skattepligtige indkomst... 7 Skattesatser... 9 Beløbsgrænser - lønmodtagere Beløbsgrænser - erhvervsdrivende Ejendomsværdiskat Privatforbrugsposter Skatte- og momsfradrag - udvalgte poster Skattefri godtgørelse Gevinst/tab på aktier Udbytte Kursgevinst/-tab på fordringer og gæld Dødsboer Gaveafgift Selvangivelsesfrister Overskydende skat/restskat mv Personalegoder generelt Arbejdsgivers indberetningsforpligtelser Personalegoder, alfabetisk: Arbejdstøj/uniform Avis Befordring Biler Bonuspoint Bredbånd/internet Broafgifter Firmafester Firmasport og motion Flytteudgifter Fortæring... 57

5 Fratrædelsesgodtgørelse Helårsbolig Hjemmekontor Hjemme-pc Jubilæumsgratialer/-gaver Jule- og lejlighedsgaver Kantineordninger Kreditkort Kunstforening Kørekort Kørselsgodtgørelse Lystbåd Løsøre til hjemmet Motorcykel Parkering Personalelån Rabatter, prisnedslag mv Rejser Sommerbolig Sponsorbilletter Sundhedsbehandling, alkohol- og rygeafvænning Syge- og ulykkesforsikringer Telefon, herunder mobiltelefon Tv-licens Uddannelses- og kursusudgifter Vaccination Oversigt over personalegoder... 84

6

7 SKAT OG PERSONALEGODER DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST Personer Den skattepligtige indkomst er nettoresultatet af den personlige indkomst +/ kapitalindkomst og fratrukket de ligningsmæssige fradrag. Foruden den skattepligtige indkomst opgøres der aktieindkomst. Som personlig indkomst beskattes som hovedregel alt, hvad der ikke beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Personlig indkomst er især lønindtægt og driftsresultat vedrørende erhvervsmæssig virksomhed. Arbejdsmarkedsbidrag (8 %) fragår i personlig indkomst. Kapitalindkomst er fx renteindtægter og renteudgifter, skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven samt fortjeneste ved salg af fast ejendom. Ligningsmæssige fradrag er bl.a. befordringsfradrag, kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening samt andre udgifter, der er afholdt for at erhverve lønindtægten. Aktieindkomst omfatter aktieudbytte og fortjeneste/tab på aktier. Udenlandsk indkomst skal oplyses på en særlig selvangivelsesblanket. Selskaber Selskaber opgør alene den skattepligtige indkomst. Underskud Personer Underskud, der fremkommer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et indkomstår, kan uden tidsbegrænsning fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår. Selskaber Ved skattepligtig indkomst over 7,635 mio. kr. og ubenyttede underskud til fremførsel over 7,635 mio. kr. maksimeres modregningsadgangen til 7,635 mio. kr. (2014). Ved modregning herudover kan indkomsten kun reduceres med 60 %. Resterende underskud fremføres til senere år. For sambeskattede selskaber gælder underskudsbegrænsningen for sambeskatningsindkomsten. Sambeskatning For sambeskattede selskaber udnyttes underskud efter følgende prioriterede rækkefølge:

8 8 SKAT OG PERSONALEGODER Selskabets egne underskud fra tidligere år udnyttes (særunderskud). 2. Selskabets egne underskud under sambeskatningen udnyttes. 3. Underskud fra samme år fra de andre selskaber udnyttes i sambeskatningen. 4. Tidligere års underskud under sambeskatningen fra de andre selskaber. Kildeartsbegrænsede underskud Visse underskud vedrørende aktier, ejendomme og kursgevinstloven er kildeartsbegrænsede. Det betyder, at sådanne underskud alene kan modregnes i gevinster vedrørende samme type aktiver, som underskuddet kommer fra. Uudnyttede underskud kan fremføres til modregning uden tidsbegrænsning. Et kildeartsbegrænset underskud under en sambeskatning kan alene modregnes i samme selskabs gevinster vedrørende samme aktiver.

9 SKAT OG PERSONALEGODER SKATTESATSER Selskaber Selskabsskat, betaler a conto skat 25 % 24,5 % Selskabsskat, betaler ikke a conto skat 1) 25 % 24,5 % Personer Personfradrag 2) - for alle fyldt 18 år for børn og unge under 18 år Bundskat 5,83 % 6,83 % - beregnes af personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst Topskat 15 % 15 % - beregnes af personlig indkomst Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget - ugifte ægtepar Skatteloft - personlig indkomst ekskl. kirkeskat 51,7 % 51,7 % - positiv nettokapitalindkomst 43,5 % 42,0 % Aktieindkomst 2) - 27 % af beløb indtil % af beløb derudover Arbejdsmarkedsbidrag 3) 8 % 8 % Sundhedsbidrag 6 % 5 % Udligningsskat af store pensionsudbetalinger 6 % 6 % Bundfradrag for udligningsskat

10 10 SKAT OG PERSONALEGODER Maksimum for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle Noter 1) Herudover betales et ikke-fradragsberettiget tillæg på 4,6 % til årets restskat (2013). 2) Uudnyttede beløb overføres til ægtefælle. 3) Arbejdsmarkedsbidrag betales af personlig indkomst uden fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger. Der betales dog ikke arbejdsmarkedsbidrag af pensionsudbetalinger, folkepension, førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse o.l.

11 SKAT OG PERSONALEGODER BELØBSGRÆNSER - LØNMODTAGERE Pensionsindbetalinger, opfyldningsfradrag Alderdomsopsparing uden fradragsret Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter Befordring, hjem/arbejde km inkl km inkl. 2,13 2,10 - over 120 km 1,07 1,05 - over 120 km i visse udkantskommuner 2,13 2,10 Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag Skattefri befordringsgodtgørelse - kørsel indtil km om året 3,82 3,73 - kørsel udover km om året 2,13 2,10 Loft over rejsefradrag Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet Skattefri bagatelgrænse for øvrige personalegoder i alt i året Beskatning af fri telefon Maks. beskæftigelsesfradrag Maks. fradrag for faglige kontingenter Omfatter ikke kontingenter til A-kasse Bundgrænse for jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser

12 12 SKAT OG PERSONALEGODER Udenlandske forskere mv., minimumsløn pr. måned før fradrag af AM-bidrag Etableringskonto, indskud i % af nettoløn 1) 60 % 60 % Etableringskonto, minimumsindskud Etableringskonto, dog altid tilladt Etableringsgrænse Samme regler gælder for indskud på en iværksætterkonto. Indskud på en etableringskonto fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag. Indskud på en iværksætterkonto fratrækkes i personlig indkomst. Note 1) Der kan opnås fradrag for indskud for det indkomstår, hvori etablering finder sted og de nærmeste efterfølgende 4 indkomstår i % af nettolønindtægten eller i % af overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed.

13 SKAT OG PERSONALEGODER BELØBSGRÆNSER - ERHVERVSDRIVENDE Straksfradrag for småaktiver/-saldi Maks. årlig afskrivning på bygninger og installationer 4 % 4 % Maks. årlig afskrivning på driftsmidler (Hovedregel i AL 5) 25 % 25 % Maks. årlig afskrivning på visse infrastrukturanlæg (AL 5 C) 7 % 7 % Maks. årlig afskrivning på driftsmidler med lang levetid (AL 5 C) 19 % 17 % Inkl. vindmøller over 1 MW anskaffet 1. januar 2013 eller senere Afskrivningsgrundlag nye driftsmidler (bortset fra personbiler og skibe) - anskaffet fra 30. maj 2012 til 31. december % 100 % - vindmøller, valgt afskrivningsgrundlag på 115 % 15 % 15 % Medarbejdende ægtefælle Virksomhedsordningen, kapitalafkastsats 2 % kendes ikke pt. Virksomhedsordningen, a conto skat 25 % 24,5 % Maks. kapitalafkast som personlig indkomst Kapitalafkastordning - henlæggelse til konjunkturudligning, maks. 25 % 25 % - minimumshenlæggelse konjunkturudligningsskat af henlæggelse 25 % 24,5 % Min. for køb af aktier eller anparter for anvendelse af særlig kapitalafkastberegning Min. indkomst efter kunstnerindkomstudjævning Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning

14 14 SKAT OG PERSONALEGODER Maks. pensionsindskud fra virksomhedssalg Bundfradrag ved salg af blandet benyttede ejendomme Erhvervsmæssig kørsel km årligt, kr. pr. km 3,82 3,73 - udover km årligt, kr. pr. km 2,13 2,10 Beskatning af fri telefon

15 SKAT OG PERSONALEGODER EJENDOMSVÆRDISKAT Ejendomsværdiskat op til beløbsgrænse 1 % 1 % Ejendomsværdiskat over beløbsgrænse 3 % 3 % Beløbsgrænse Nedslag 1) For ejendomme erhvervet senest den 1. juli 1998 ydes et nedslag på 0,2 % 0,2 % For visse ejendomme erhvervet senest den 1. juli 1998 ydes yderligere et nedslag på 0,4 % 0,4 % dog maks. dog maks Pensionister ydes et nedslag på 2) 0,4 % 0,4 % dog maks. dog maks / /6.000 Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslag - enlige ægtepar reduktionssats 5 % 5 % Noter 1) Nedslaget falder væk ved ejerskifte, bortset fra ved ejerskifte mellem ægtefæller. 2) Fradraget på kr. vedrører fritidsboliger, mens fradraget på kr. vedrører helårsboliger.

16 16 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 PRIVATFORBRUGSPOSTER Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l Kød og kødvarer Fisk og fiskevarer Mælk, fløde, ost, æg, smør, olier mv Frugt, grøntsager og kartofler Kaffe, te, kakao og sukker Andre fødevarer Fødevarer i alt Sodavand o.l Spiritus og likør Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l Øl Andre drikkevarer Drikkevarer i alt Rengøringsmidler, pudsemidler og -udstyr Blomster, planter, gødning o.l Aviser og tidsskrifter Toiletartikler mv Andet i alt Tobak Beklædning Fodtøj Andre varer, der ikke er nævnt, medregnes efter et konkret skøn. Alle tal er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed. Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug opgøres således: Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugs enhed. Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed. Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed. Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. Det er alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

17 SKAT OG PERSONALEGODER SKATTE- OG MOMSFRADRAG - UDVALGTE POSTER Rejse- og overnatningsudgifter Personale Danske og udenlandske forretningsforbindelser Bespisning I virksomhedens lokaler - personale, herunder fester mv. - generalforsamling, bestyrelse mv. - forretningsforbindelser Ude i byen (restaurant, kro mv.) - personale, herunder fester mv. - generalforsamling, bestyrelse mv. - forretningsforbindelser Receptioner / jubilæer - indbudt kreds I virksomhedens lokaler - kun personale - kun forretningsforbindelser - blandet deltagelse - primært personale - blandet deltagelse - primært forretningsforb. Ude i byen (restaurant, kro mv.) - kun personale - kun forretningsforbindelser - blandet deltagelse - primært personale - blandet deltagelse - primært forretningsforb. Åbent hus-arrangementer - ubestemt kreds I virksomhedens lokaler - mindre traktement - egentlig bespisning Ude i byen (restaurant, kro mv.) - mindre traktement - egentlig bespisning Gaver Til personale Til forretningsforbindelser Skattefradrag 25 % 100 % x x 25 % 100 % x x 25 % 100 % x x 3) x x x 3) x x x x x 25 % 100 % x x x x 2) x x x x x 2) x 25 % 100 % x x Momsfradrag 0 % 75 % 100 % x 1) x 1) 0 % 25 % 100 % x x 4) x 5) x x x x 0 % 25 % 100 % x x x x x x x x 0 % 25 % 100 % x x 3) x x x 3) x 0 % 25 % 100 % x x 1) Kun overnatning. Adgangen til fradrag er betinget af, at overnatning og evt. bespisning, fx morgenmad, faktureres særskilt. 2) Forholdsmæssig fordeling. 3) Efter en konkret vurdering kan der opnås fuld fradragsret. 4) Der kan opnås fuld fradragsret for bespisning af personale i forbindelse med møder af streng erhvervsmæssig karakter samt i forbindelse med konkret (uvarslet) beordret overarbejde. 5) I henhold til praksis meldt ud af SKAT i SKM SKAT anerkendes der ikke momsfradrag for bespisning i forbindelse med generalforsamlinger i egne lokaler.

18 18 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 SKATTEFRI GODTGØRELSE 2014 Befordringsgodtgørelse Ved befordringsgodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af lønmodtagerens udgifter til erhvervsmæssig kørsel. Befordringsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, når der er tale om erhvervsmæssig kørsel, og udbetaling sker efter regler fastsat af Skatterådet. Erhvervsmæssig kørsel er: 1) kørsel mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder 2) kørsel mellem arbejdspladser (for samme arbejdsgiver) 3) kørsel inden for samme arbejdsplads. Personligt erhvervsdrivende, som benytter egen bil til erhvervsmæssig kørsel, kan uden dokumentation for udgiftens størrelse fratrække udgiften til erhvervsmæssig kørsel med samme satser, som lønmodtagere kan modtage befordringsgodtgørelse (2014): kørsel indtil km om året: 3,73 kr. pr. km kørsel udover km om året: 2,10 kr. pr. km. Satsen for brug af egen motorcykel er den samme som for egen bil. Der kan også udbetales skattefri befordringsgodtgørelse ved brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel. Godtgørelsen må ikke overstige 0,51 kr. pr. km. 60-dages reglen Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og samme arbejdsplads, bliver kørslen privat fra arbejdsdag nr. 61. Alle arbejdsdage tælles med uanset længde. Det skal bemærkes, at 60-dages reglen kun skal vurderes over 12 måneder mod tidligere 24 måneder. Herudover er der en formodningsregel om, at hvis den skattepligtige har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, så anses befordringen for at være erhvervsmæssig. Rejsegodtgørelse Ved rejsegodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af lønmodtagerens merudgifter til ophold og fortæring under rejse. En lønmodtager er på rejse i arbejdsgiverens tjeneste, når rejsen er forbundet med overnatning væk fra bopælen, og rejsen har en varighed

19 SKAT OG PERSONALEGODER på minimum 24 timer. Det er således ikke muligt at udbetale skattefri rejsegodtgørelse for endagsrejser. Godtgørelsessatserne til dækning af fortæring og småfornødenheder udbetales pr. døgn, og derefter kan der udbetales en skattefri rejsegodtgørelse for tilsluttede rejsetimer på 1/24 af satsen pr. time. Det er generelt en betingelse for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse, at der rejses til en midlertidig arbejdsplads. Satsen til kost og småfornødenheder er 464 kr. pr. døgn ved rejse i Danmark og i udlandet. Der er fastsat en tidsbegrænsning på 12 måneder for udbetaling af skattefrie godtgørelser ved ophold på samme sted. Efter 12-månedersperioden kan eventuelle merudgifter enten refunderes skattefrit af arbejdsgiveren efter dokumentation, eller de dokumenterede merudgifter kan fratrækkes som ligningsmæssige fradrag, hvis der fortsat er tale om en midlertidig arbejdsplads. Maksimum for fradrag for rejseudgifter er kr. årligt, og der er ingen bundgrænse for anvendelse af lønmodtagerfradrag. Der er altså fradrag for første krone. Reduktion for fri fortæring sker med 15 %, 30 % og 30 % af satsen for henholdsvis morgenmad, frokost og middag. Ved rejse med overnatning kan der til logi udbetales 199 kr. pr. døgn. Logigodtgørelsen er ikke omfattet af 12-måneders tidsbegrænsningen, men det er et krav for udbetalingen, at arbejdsstedet er midlertidigt. Hvis arbejdsgiveren betaler lønmodtagerens udgifter ved rejse i Danmark eller i udlandet efter regning, kan arbejdsgiveren som tillæg til lønnen udbetale indtil 25 % af satsen for kost og småfornødenheder pr. døgn som skattefri godtgørelse, hvilket svarer til 116 kr. Der er mulighed for at tage fradrag med 25 %-satsen i det omfang, arbejdsgiveren ikke udbetaler godtgørelsen. Det er ikke muligt at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse herunder 25 %-godtgørelse mod lønreduktion. Selvstændig erhvervsdrivende kan foretage fradrag med satserne for skattefri godtgørelse ved rejse med overnatning. Fradraget sker i personlig indkomst. Idrætsforeninger - skattefri godtgørelse Idrætsforeninger kan udbetale skattefri godtgørelse til ulønnede

20 20 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 bestyrelsesmedlemmer og til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand til foreningens skattefri virksomhed. Skattefriheden er betinget af: 1) at godtgørelsen udbetales for arbejde udført som led i foreningens skattefri virksomhed. 2) at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne. 3) at godtgørelsen ikke overstiger Skatterådets satser. Er betingelserne ikke opfyldt, eller sker der udbetaling til lønnede bestyrelsesmedlemmer eller lønnede medhjælpere, er godtgørelserne som udgangspunkt skattepligtige. Der kan udbetales skattefri godtgørelse med følgende beløb 1) : Kørsel i egen bil indtil km om året 3,82 3,73 Kørsel udover km om året 2,13 2,10 Rejsegodtgørelse Se satserne under Skattefri godtgørelse 2014 på side 18 Fortæring ved endagsarrangementer, udenbys kampe, stævner mv. af mindst 5 timers varighed (pr. dag) Telefonsamtaler, herunder internetforbrug (årligt) Multimedier (telefon, bredbånd eller pc) Skattefri 2) Skattefri 2) Andre udgifter - administrative omkostninger, fx kontorartikler, porto og møder (årligt) til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning, fx sportstøj o.l. (årligt) Idrætsdommere kan i stedet for dækning af - andre udgifter få udbetalt pr. kamp dog maks. pr. dag

21 SKAT OG PERSONALEGODER Noter 1) Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt, skattepligtige. De almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og indberetningspligt vil herefter være gældende. For et indkomstår kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse, samtidig med at udgifter refunderes efter regning. Dette gælder for hver af de anførte udgiftstyper. 2) Hvis en ulønnet får stillet telefon, bredbånd eller pc til rådighed i forbindelse med foreningens skattefri virksomhed, anses vedkommende fortsat som ulønnet og er ikke skattepligtig af de pågældende goder. Der kan ikke samtidigt udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, som vedkommende afholder til tilsvarende ydelser.

22 22 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 GEVINST/TAB PÅ AKTIER Personer - Hovedregler Alle aktier uanset ejertid Gevinst Tab Beskattes som aktieindkomst (27 % / 42 %). Unoterede aktier: Tab fradrages i aktieindkomst. Ved negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat, som modregnes i slutskatten. Børsnoterede aktier: Tab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. ABL 19-aktier + beviser i akkumulerende investeringsforeninger Gevinst /tab Beskattes som kapitalindkomst. Selskaber - Hovedregler Avance Tab Udbytte Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Egne aktier Ingen beskatning Intet fradrag Ingen beskatning Børsnoterede portefølje aktier Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning Unoterede portefølje aktier Ingen beskatning Intet fradrag Beskatning Næringsaktier Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning ABL 19-aktier + beviser i akkumulerende investeringsforeninger Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning

23 SKAT OG PERSONALEGODER UDBYTTE Personer Personers beskatning af aktieudbytte: Personlig indkomst Aktieindkomst Kapitalindkomst Udbytte af aktier erhvervet som led i næringsvirksomhed samt visse personalegoder til hovedaktionærer Udbytte af danske og udenlandske aktier, bortset fra udbytte af ABL 19-aktier ABL 19-aktier (investeringsselskaber) Personers beskatning af aktieindkomst: % kr. 42 % Udover kr. Lempelse for udenlandsk skat Ved erhvervelse af indtægter fra udlandet, herunder udenlandske udbytter, sker der som hovedregel lempelse - nedsættelse - af den danske skat efter én af følgende metoder: Lempelsesmetode Kildeland (udland) Bopælsland (Danmark) Credit (ifølge skatteaftale eller efter ligningslovens 33) Beskatter helt eller delvist Lemper for det mindste beløb af den udenlandske eller den danske skat af indtægten Matching credit (ifølge skatteaftale) Gør ikke brug af sin fulde beskatningsret Lemper for den skat, kildelandet kunne have opkrævet af indtægten Exemption (ifølge skatteaftale) Beskatter helt eller delvist Lemper for den skat, som forholdsmæssigt vedrører den udenlandske indtægt - medfører reelt, at indtægten er skattefri

24 24 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 KURSGEVINST/-TAB PÅ FORDRINGER OG GÆLD Kursgevinstloven er kendt for sine mange overgangsregler. Derfor er det vanskeligt i skemaform at give et fuldstændigt overblik over lovens regler. Nedenfor har vi i 5 skemaer anført lovens hovedregler. Vi anbefaler, at der ikke foretages dispositioner alene på grundlag af nedenstående skemaer. Det skal bemærkes, at der skete væsentlige ændringer for personers beskatning af kursgevinst/-tab på fordringer erhvervet den 27. januar 2010 eller senere. Tilsvarende skete der mindre ændringer for selskabers fradrag for kurstab på gæld optaget den 27. januar 2010 eller senere. Skemaerne nedenfor beskriver kun reglerne for fordringer og gæld erhvervet/optaget den 27. januar 2010 eller senere. FORDRINGER Kursgevinster Obligationer Gældsbreve Valutafordringer Koncernforbundne selskaber Præmieobligationer Konvertible obligationer Personer Skattepligt, men bagatelgrænse på kr. Selskaber Skattepligt Er ikke omfattet af kursgevinstloven Beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven FORDRINGER Kurstab Obligationer Gældsbreve Indekserede fordringer Valutafordringer Koncernforbundne selskaber Personer Fradrag. Dog ikke fradrag for kurstab på fordringer på hovedaktionærselskaber eller til nærtstående familiemedlemmer. Bagatelgrænse på kr. Selskaber Fradrag Fradrag Ikke fradrag Erhvervsmæssige Fradrag fordringer eller erhvervet i tilknytning til erhvervsmæssig drift Fradrag

25 SKAT OG PERSONALEGODER GÆLD Personer Selskaber Kursgevinster Obligationslån Skattefri Skattepligt Gældsbreve Kontantlån Skattepligt, dog ikke i forbindelse med ejerskifte af ejendom Valutagæld Koncernforbundne selskaber Skattepligt inkl. valutakursændringer, men baga- valutakursændringer Skattepligt inkl. telgrænse på kr. Skattepligt, dog skattefri, hvis kreditorselskabet ikke har fradrag for det modsvarende tab GÆLD Personer Selskaber Kurstab Obligationslån Ikke fradrag Fradrag Gældsbreve Kontantlån og pari-pari-lån Valutagæld Fradrag inkl. valutakursændringer, Fradrag men bagatel- grænse på kr. Koncernforbundne selskaber Fradrag LÅNE- OMKOST- NINGER Løbetid under 2 år Kontantlån og pari-pari-lån Selskaber Personer Låneomkostninger Omkostninger ved sikkerhedsstillelse Låneomkostninger Omkostninger ved sikkerhedsstillelse Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Obligationslån Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Valutalån Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Løbetid på 2 år eller mere Kontantlån og pari-pari-lån Ikke fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Obligationslån Ikke fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Valutalån Fradrag Fradrag Fradrag Fradrag

26 26 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 DØDSBOER Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed 1) - boets aktiver ved boafslutning 2) boets nettoformue ved boafslutning Grænse for medregning af virksomhedsog konjunkturopsparing Bundgrænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. mdr Bofradrag, fradrag i skat pr. mdr Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Boafgift Boafgiften påhviler dødsboet. Størrelsen af boafgiften afhænger af, hvem der skal arve. Boafgiften beregnes under ét af de værdier, som afdøde efterlader sig. Arving Boafgift Ægtefælle Almennyttige fonde (efter ansøgning) Børn, stedbørn og disses afkom Forældre Barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle Fælles bopæl med afdød i 2 år Fraskilt/frasepareret ægtefælle Visse plejebørn Alle andre Ingen 15 % af beløb over kr. (2013: kr.) 15 % af beløb over kr. (2013: kr.) + tillægsafgift på 25 % efter fradrag af boafgift, dvs. maksimalt 36,25 % Noter 1) Længstlevende ægtefælles boslod medregnes ikke. 2) Heri medregnes ikke fast ejendom, der kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen.

27 SKAT OG PERSONALEGODER GAVEAFGIFT Gaveafgiften er på 15 % af årlige gaver udover det afgiftsfrie beløb på kr. i Ægtefæller anses for to selvstændige givere og modtagere. Det vil sige, at de i 2014 hver kan give et barn kr. afgiftsfrit, eller i alt kr. Et svigerbarn kan afgiftsfrit få kr. fra hver af svigerforældrene (2014). Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie. Gaver og arveforskud til personer, som ikke er omfattet af gaveafgiftsreglerne bl.a. gaver til søskende 1), er indkomstskattepligtige. Modtager Afgiftsfrit pr. år Afgiftssats Ægtefælle - 0 % Børn, stedbørn og deres afkom Forældre Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle Fælles bopæl med gavegiver i 2 år 1) Visse plejebørn 1) Stedforældre Bedsteforældre % ,25 % Svigerbørn i øvrigt % Alle andre Intet Indkomstskat Note 1) Visse ugifte samlevende og visse plejebørn er ligestillede med andre nærtstående i afgiftsmæssig henseende.

28 28 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 SELVANGIVELSESFRISTER Personer For indkomståret 2013 modtager ikke-erhvervsdrivende skatteydere i marts/april 2014 en årsopgørelse med de oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af. Hvis man kan acceptere årsopgørelsen med de anførte oplysninger, behøver man ikke at foretage sig noget. Hvis man har rettelser eller tilføjelser til de anførte oplysninger, har man pligt til at indsende selvangivelse senest den 1. maj Personer, der får tilsendt en årsopgørelse, kan senest den 1. maj 2014 fravælge denne ordning ved en skriftlig anmodning til SKAT. Selvangivelsesfristen udskydes herefter til den 1. juli Bogførings- og regnskabspligtige personer skal indsende selvangivelse senest den 1. juli Ægtefæller har samme selvangivelsesfrist - dvs. den seneste frist gælder for begge. Foreligger en selvangivelse ikke rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst på kr. i alt. Servicefradrag Udgifter til arbejdsløn vedrørende servicefradraget (håndværkerfradraget) til service og vedligeholdelse på bopælen for 2013 kan først indberettes til SKAT i foråret 2014, da SKATs system ikke er klar før. Udgifterne skal indberettes via TastSelv. Selvstændig erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende skal indsende selvangivelsen digitalt. Pligten til at indgive selvangivelsen digitalt omfatter dog ikke: 1) Selvangivelsespligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven. 2) Selvangivelsespligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven. 3) Selvangivelsespligtige, der efter skattekontrolloven har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen. 4) Selvangivelsespligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven og indsender de selskabsretlige dokumenter sammen med selvangivelsen. 5) Selvangivelsespligtige, der overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession.

29 SKAT OG PERSONALEGODER ) Selvangivelsespligtige, der har modtaget erstatnings- eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven, skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets selvangivelse. 7) Selvangivelsespligtige, der indtræder eller udtræder af skattepligten i løbet af indkomståret efter kildeskattelovens 1, eller skattepligtige, der flytter skattemæssigt hjemsted til udlandet i løbet af indkomståret efter kildeskattelovens 1. Selskaber Selskaber skal indsende selvangivelse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber selskabets indkomstår i perioden 1. februar marts, skal selvangivelsen indsendes senest den 1. august i samme kalenderår.

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere