SKAT OG PERSONALEGODER En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler"

Transkript

1 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

2

3 FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser samt skatte- og momsregler for personalegoder. I denne håndbog finder I de vigtigste oplysninger om skat og moms, ligesom vi gennemgår reglerne for de mest almindelige former for personalegoder. Oplysningerne er gode at have ved hånden i det daglige arbejde med et kompliceret fagområde. Skatte- og momsområdet er omfattende, og håndbogen er ikke udtømmende. Den kan derfor ikke erstatte individuel rådgivning, og vi opfordrer jer til at tage kontakt til os i konkrete og individuelle sager. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab udgør sammen med vores datterselskab BDO Kommunernes Revision landets 4. største revisionsog rådgivningsvirksomhed. Vores kunder består af virksomheder, kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. Vores skatte- og momsafdeling drives som en selvstændig rådgivningsenhed med højtuddannede eksperter inden for skat og moms. Vil I vide mere om os, kan I finde yderligere oplysninger på BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Redaktionen er sluttet den 18. december BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Den skattepligtige indkomst... 7 Skattesatser... 9 Beløbsgrænser - lønmodtagere Beløbsgrænser - erhvervsdrivende Ejendomsværdiskat Privatforbrugsposter Skatte- og momsfradrag - udvalgte poster Skattefri godtgørelse Gevinst/tab på aktier Udbytte Kursgevinst/-tab på fordringer og gæld Dødsboer Gaveafgift Selvangivelsesfrister Overskydende skat/restskat mv Personalegoder generelt Arbejdsgivers indberetningsforpligtelser Personalegoder, alfabetisk: Arbejdstøj/uniform Avis Befordring Biler Bonuspoint Bredbånd/internet Broafgifter Firmafester Firmasport og motion Flytteudgifter Fortæring... 57

5 Fratrædelsesgodtgørelse Helårsbolig Hjemmekontor Hjemme-pc Jubilæumsgratialer/-gaver Jule- og lejlighedsgaver Kantineordninger Kreditkort Kunstforening Kørekort Kørselsgodtgørelse Lystbåd Løsøre til hjemmet Motorcykel Parkering Personalelån Rabatter, prisnedslag mv Rejser Sommerbolig Sponsorbilletter Sundhedsbehandling, alkohol- og rygeafvænning Syge- og ulykkesforsikringer Telefon, herunder mobiltelefon Tv-licens Uddannelses- og kursusudgifter Vaccination Oversigt over personalegoder... 84

6

7 SKAT OG PERSONALEGODER DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST Personer Den skattepligtige indkomst er nettoresultatet af den personlige indkomst +/ kapitalindkomst og fratrukket de ligningsmæssige fradrag. Foruden den skattepligtige indkomst opgøres der aktieindkomst. Som personlig indkomst beskattes som hovedregel alt, hvad der ikke beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Personlig indkomst er især lønindtægt og driftsresultat vedrørende erhvervsmæssig virksomhed. Arbejdsmarkedsbidrag (8 %) fragår i personlig indkomst. Kapitalindkomst er fx renteindtægter og renteudgifter, skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven samt fortjeneste ved salg af fast ejendom. Ligningsmæssige fradrag er bl.a. befordringsfradrag, kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening samt andre udgifter, der er afholdt for at erhverve lønindtægten. Aktieindkomst omfatter aktieudbytte og fortjeneste/tab på aktier. Udenlandsk indkomst skal oplyses på en særlig selvangivelsesblanket. Selskaber Selskaber opgør alene den skattepligtige indkomst. Underskud Personer Underskud, der fremkommer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et indkomstår, kan uden tidsbegrænsning fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår. Selskaber Ved skattepligtig indkomst over 7,635 mio. kr. og ubenyttede underskud til fremførsel over 7,635 mio. kr. maksimeres modregningsadgangen til 7,635 mio. kr. (2014). Ved modregning herudover kan indkomsten kun reduceres med 60 %. Resterende underskud fremføres til senere år. For sambeskattede selskaber gælder underskudsbegrænsningen for sambeskatningsindkomsten. Sambeskatning For sambeskattede selskaber udnyttes underskud efter følgende prioriterede rækkefølge:

8 8 SKAT OG PERSONALEGODER Selskabets egne underskud fra tidligere år udnyttes (særunderskud). 2. Selskabets egne underskud under sambeskatningen udnyttes. 3. Underskud fra samme år fra de andre selskaber udnyttes i sambeskatningen. 4. Tidligere års underskud under sambeskatningen fra de andre selskaber. Kildeartsbegrænsede underskud Visse underskud vedrørende aktier, ejendomme og kursgevinstloven er kildeartsbegrænsede. Det betyder, at sådanne underskud alene kan modregnes i gevinster vedrørende samme type aktiver, som underskuddet kommer fra. Uudnyttede underskud kan fremføres til modregning uden tidsbegrænsning. Et kildeartsbegrænset underskud under en sambeskatning kan alene modregnes i samme selskabs gevinster vedrørende samme aktiver.

9 SKAT OG PERSONALEGODER SKATTESATSER Selskaber Selskabsskat, betaler a conto skat 25 % 24,5 % Selskabsskat, betaler ikke a conto skat 1) 25 % 24,5 % Personer Personfradrag 2) - for alle fyldt 18 år for børn og unge under 18 år Bundskat 5,83 % 6,83 % - beregnes af personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst Topskat 15 % 15 % - beregnes af personlig indkomst Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget - ugifte ægtepar Skatteloft - personlig indkomst ekskl. kirkeskat 51,7 % 51,7 % - positiv nettokapitalindkomst 43,5 % 42,0 % Aktieindkomst 2) - 27 % af beløb indtil % af beløb derudover Arbejdsmarkedsbidrag 3) 8 % 8 % Sundhedsbidrag 6 % 5 % Udligningsskat af store pensionsudbetalinger 6 % 6 % Bundfradrag for udligningsskat

10 10 SKAT OG PERSONALEGODER Maksimum for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle Noter 1) Herudover betales et ikke-fradragsberettiget tillæg på 4,6 % til årets restskat (2013). 2) Uudnyttede beløb overføres til ægtefælle. 3) Arbejdsmarkedsbidrag betales af personlig indkomst uden fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger. Der betales dog ikke arbejdsmarkedsbidrag af pensionsudbetalinger, folkepension, førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse o.l.

11 SKAT OG PERSONALEGODER BELØBSGRÆNSER - LØNMODTAGERE Pensionsindbetalinger, opfyldningsfradrag Alderdomsopsparing uden fradragsret Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter Befordring, hjem/arbejde km inkl km inkl. 2,13 2,10 - over 120 km 1,07 1,05 - over 120 km i visse udkantskommuner 2,13 2,10 Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag Skattefri befordringsgodtgørelse - kørsel indtil km om året 3,82 3,73 - kørsel udover km om året 2,13 2,10 Loft over rejsefradrag Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet Skattefri bagatelgrænse for øvrige personalegoder i alt i året Beskatning af fri telefon Maks. beskæftigelsesfradrag Maks. fradrag for faglige kontingenter Omfatter ikke kontingenter til A-kasse Bundgrænse for jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser

12 12 SKAT OG PERSONALEGODER Udenlandske forskere mv., minimumsløn pr. måned før fradrag af AM-bidrag Etableringskonto, indskud i % af nettoløn 1) 60 % 60 % Etableringskonto, minimumsindskud Etableringskonto, dog altid tilladt Etableringsgrænse Samme regler gælder for indskud på en iværksætterkonto. Indskud på en etableringskonto fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag. Indskud på en iværksætterkonto fratrækkes i personlig indkomst. Note 1) Der kan opnås fradrag for indskud for det indkomstår, hvori etablering finder sted og de nærmeste efterfølgende 4 indkomstår i % af nettolønindtægten eller i % af overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed.

13 SKAT OG PERSONALEGODER BELØBSGRÆNSER - ERHVERVSDRIVENDE Straksfradrag for småaktiver/-saldi Maks. årlig afskrivning på bygninger og installationer 4 % 4 % Maks. årlig afskrivning på driftsmidler (Hovedregel i AL 5) 25 % 25 % Maks. årlig afskrivning på visse infrastrukturanlæg (AL 5 C) 7 % 7 % Maks. årlig afskrivning på driftsmidler med lang levetid (AL 5 C) 19 % 17 % Inkl. vindmøller over 1 MW anskaffet 1. januar 2013 eller senere Afskrivningsgrundlag nye driftsmidler (bortset fra personbiler og skibe) - anskaffet fra 30. maj 2012 til 31. december % 100 % - vindmøller, valgt afskrivningsgrundlag på 115 % 15 % 15 % Medarbejdende ægtefælle Virksomhedsordningen, kapitalafkastsats 2 % kendes ikke pt. Virksomhedsordningen, a conto skat 25 % 24,5 % Maks. kapitalafkast som personlig indkomst Kapitalafkastordning - henlæggelse til konjunkturudligning, maks. 25 % 25 % - minimumshenlæggelse konjunkturudligningsskat af henlæggelse 25 % 24,5 % Min. for køb af aktier eller anparter for anvendelse af særlig kapitalafkastberegning Min. indkomst efter kunstnerindkomstudjævning Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning

14 14 SKAT OG PERSONALEGODER Maks. pensionsindskud fra virksomhedssalg Bundfradrag ved salg af blandet benyttede ejendomme Erhvervsmæssig kørsel km årligt, kr. pr. km 3,82 3,73 - udover km årligt, kr. pr. km 2,13 2,10 Beskatning af fri telefon

15 SKAT OG PERSONALEGODER EJENDOMSVÆRDISKAT Ejendomsværdiskat op til beløbsgrænse 1 % 1 % Ejendomsværdiskat over beløbsgrænse 3 % 3 % Beløbsgrænse Nedslag 1) For ejendomme erhvervet senest den 1. juli 1998 ydes et nedslag på 0,2 % 0,2 % For visse ejendomme erhvervet senest den 1. juli 1998 ydes yderligere et nedslag på 0,4 % 0,4 % dog maks. dog maks Pensionister ydes et nedslag på 2) 0,4 % 0,4 % dog maks. dog maks / /6.000 Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslag - enlige ægtepar reduktionssats 5 % 5 % Noter 1) Nedslaget falder væk ved ejerskifte, bortset fra ved ejerskifte mellem ægtefæller. 2) Fradraget på kr. vedrører fritidsboliger, mens fradraget på kr. vedrører helårsboliger.

16 16 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 PRIVATFORBRUGSPOSTER Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l Kød og kødvarer Fisk og fiskevarer Mælk, fløde, ost, æg, smør, olier mv Frugt, grøntsager og kartofler Kaffe, te, kakao og sukker Andre fødevarer Fødevarer i alt Sodavand o.l Spiritus og likør Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l Øl Andre drikkevarer Drikkevarer i alt Rengøringsmidler, pudsemidler og -udstyr Blomster, planter, gødning o.l Aviser og tidsskrifter Toiletartikler mv Andet i alt Tobak Beklædning Fodtøj Andre varer, der ikke er nævnt, medregnes efter et konkret skøn. Alle tal er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed. Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug opgøres således: Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugs enhed. Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed. Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed. Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. Det er alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

17 SKAT OG PERSONALEGODER SKATTE- OG MOMSFRADRAG - UDVALGTE POSTER Rejse- og overnatningsudgifter Personale Danske og udenlandske forretningsforbindelser Bespisning I virksomhedens lokaler - personale, herunder fester mv. - generalforsamling, bestyrelse mv. - forretningsforbindelser Ude i byen (restaurant, kro mv.) - personale, herunder fester mv. - generalforsamling, bestyrelse mv. - forretningsforbindelser Receptioner / jubilæer - indbudt kreds I virksomhedens lokaler - kun personale - kun forretningsforbindelser - blandet deltagelse - primært personale - blandet deltagelse - primært forretningsforb. Ude i byen (restaurant, kro mv.) - kun personale - kun forretningsforbindelser - blandet deltagelse - primært personale - blandet deltagelse - primært forretningsforb. Åbent hus-arrangementer - ubestemt kreds I virksomhedens lokaler - mindre traktement - egentlig bespisning Ude i byen (restaurant, kro mv.) - mindre traktement - egentlig bespisning Gaver Til personale Til forretningsforbindelser Skattefradrag 25 % 100 % x x 25 % 100 % x x 25 % 100 % x x 3) x x x 3) x x x x x 25 % 100 % x x x x 2) x x x x x 2) x 25 % 100 % x x Momsfradrag 0 % 75 % 100 % x 1) x 1) 0 % 25 % 100 % x x 4) x 5) x x x x 0 % 25 % 100 % x x x x x x x x 0 % 25 % 100 % x x 3) x x x 3) x 0 % 25 % 100 % x x 1) Kun overnatning. Adgangen til fradrag er betinget af, at overnatning og evt. bespisning, fx morgenmad, faktureres særskilt. 2) Forholdsmæssig fordeling. 3) Efter en konkret vurdering kan der opnås fuld fradragsret. 4) Der kan opnås fuld fradragsret for bespisning af personale i forbindelse med møder af streng erhvervsmæssig karakter samt i forbindelse med konkret (uvarslet) beordret overarbejde. 5) I henhold til praksis meldt ud af SKAT i SKM SKAT anerkendes der ikke momsfradrag for bespisning i forbindelse med generalforsamlinger i egne lokaler.

18 18 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 SKATTEFRI GODTGØRELSE 2014 Befordringsgodtgørelse Ved befordringsgodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af lønmodtagerens udgifter til erhvervsmæssig kørsel. Befordringsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, når der er tale om erhvervsmæssig kørsel, og udbetaling sker efter regler fastsat af Skatterådet. Erhvervsmæssig kørsel er: 1) kørsel mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder 2) kørsel mellem arbejdspladser (for samme arbejdsgiver) 3) kørsel inden for samme arbejdsplads. Personligt erhvervsdrivende, som benytter egen bil til erhvervsmæssig kørsel, kan uden dokumentation for udgiftens størrelse fratrække udgiften til erhvervsmæssig kørsel med samme satser, som lønmodtagere kan modtage befordringsgodtgørelse (2014): kørsel indtil km om året: 3,73 kr. pr. km kørsel udover km om året: 2,10 kr. pr. km. Satsen for brug af egen motorcykel er den samme som for egen bil. Der kan også udbetales skattefri befordringsgodtgørelse ved brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel. Godtgørelsen må ikke overstige 0,51 kr. pr. km. 60-dages reglen Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og samme arbejdsplads, bliver kørslen privat fra arbejdsdag nr. 61. Alle arbejdsdage tælles med uanset længde. Det skal bemærkes, at 60-dages reglen kun skal vurderes over 12 måneder mod tidligere 24 måneder. Herudover er der en formodningsregel om, at hvis den skattepligtige har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, så anses befordringen for at være erhvervsmæssig. Rejsegodtgørelse Ved rejsegodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af lønmodtagerens merudgifter til ophold og fortæring under rejse. En lønmodtager er på rejse i arbejdsgiverens tjeneste, når rejsen er forbundet med overnatning væk fra bopælen, og rejsen har en varighed

19 SKAT OG PERSONALEGODER på minimum 24 timer. Det er således ikke muligt at udbetale skattefri rejsegodtgørelse for endagsrejser. Godtgørelsessatserne til dækning af fortæring og småfornødenheder udbetales pr. døgn, og derefter kan der udbetales en skattefri rejsegodtgørelse for tilsluttede rejsetimer på 1/24 af satsen pr. time. Det er generelt en betingelse for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse, at der rejses til en midlertidig arbejdsplads. Satsen til kost og småfornødenheder er 464 kr. pr. døgn ved rejse i Danmark og i udlandet. Der er fastsat en tidsbegrænsning på 12 måneder for udbetaling af skattefrie godtgørelser ved ophold på samme sted. Efter 12-månedersperioden kan eventuelle merudgifter enten refunderes skattefrit af arbejdsgiveren efter dokumentation, eller de dokumenterede merudgifter kan fratrækkes som ligningsmæssige fradrag, hvis der fortsat er tale om en midlertidig arbejdsplads. Maksimum for fradrag for rejseudgifter er kr. årligt, og der er ingen bundgrænse for anvendelse af lønmodtagerfradrag. Der er altså fradrag for første krone. Reduktion for fri fortæring sker med 15 %, 30 % og 30 % af satsen for henholdsvis morgenmad, frokost og middag. Ved rejse med overnatning kan der til logi udbetales 199 kr. pr. døgn. Logigodtgørelsen er ikke omfattet af 12-måneders tidsbegrænsningen, men det er et krav for udbetalingen, at arbejdsstedet er midlertidigt. Hvis arbejdsgiveren betaler lønmodtagerens udgifter ved rejse i Danmark eller i udlandet efter regning, kan arbejdsgiveren som tillæg til lønnen udbetale indtil 25 % af satsen for kost og småfornødenheder pr. døgn som skattefri godtgørelse, hvilket svarer til 116 kr. Der er mulighed for at tage fradrag med 25 %-satsen i det omfang, arbejdsgiveren ikke udbetaler godtgørelsen. Det er ikke muligt at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse herunder 25 %-godtgørelse mod lønreduktion. Selvstændig erhvervsdrivende kan foretage fradrag med satserne for skattefri godtgørelse ved rejse med overnatning. Fradraget sker i personlig indkomst. Idrætsforeninger - skattefri godtgørelse Idrætsforeninger kan udbetale skattefri godtgørelse til ulønnede

20 20 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 bestyrelsesmedlemmer og til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand til foreningens skattefri virksomhed. Skattefriheden er betinget af: 1) at godtgørelsen udbetales for arbejde udført som led i foreningens skattefri virksomhed. 2) at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne. 3) at godtgørelsen ikke overstiger Skatterådets satser. Er betingelserne ikke opfyldt, eller sker der udbetaling til lønnede bestyrelsesmedlemmer eller lønnede medhjælpere, er godtgørelserne som udgangspunkt skattepligtige. Der kan udbetales skattefri godtgørelse med følgende beløb 1) : Kørsel i egen bil indtil km om året 3,82 3,73 Kørsel udover km om året 2,13 2,10 Rejsegodtgørelse Se satserne under Skattefri godtgørelse 2014 på side 18 Fortæring ved endagsarrangementer, udenbys kampe, stævner mv. af mindst 5 timers varighed (pr. dag) Telefonsamtaler, herunder internetforbrug (årligt) Multimedier (telefon, bredbånd eller pc) Skattefri 2) Skattefri 2) Andre udgifter - administrative omkostninger, fx kontorartikler, porto og møder (årligt) til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning, fx sportstøj o.l. (årligt) Idrætsdommere kan i stedet for dækning af - andre udgifter få udbetalt pr. kamp dog maks. pr. dag

21 SKAT OG PERSONALEGODER Noter 1) Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt, skattepligtige. De almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og indberetningspligt vil herefter være gældende. For et indkomstår kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse, samtidig med at udgifter refunderes efter regning. Dette gælder for hver af de anførte udgiftstyper. 2) Hvis en ulønnet får stillet telefon, bredbånd eller pc til rådighed i forbindelse med foreningens skattefri virksomhed, anses vedkommende fortsat som ulønnet og er ikke skattepligtig af de pågældende goder. Der kan ikke samtidigt udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, som vedkommende afholder til tilsvarende ydelser.

22 22 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 GEVINST/TAB PÅ AKTIER Personer - Hovedregler Alle aktier uanset ejertid Gevinst Tab Beskattes som aktieindkomst (27 % / 42 %). Unoterede aktier: Tab fradrages i aktieindkomst. Ved negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat, som modregnes i slutskatten. Børsnoterede aktier: Tab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. ABL 19-aktier + beviser i akkumulerende investeringsforeninger Gevinst /tab Beskattes som kapitalindkomst. Selskaber - Hovedregler Avance Tab Udbytte Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Egne aktier Ingen beskatning Intet fradrag Ingen beskatning Børsnoterede portefølje aktier Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning Unoterede portefølje aktier Ingen beskatning Intet fradrag Beskatning Næringsaktier Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning ABL 19-aktier + beviser i akkumulerende investeringsforeninger Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning

23 SKAT OG PERSONALEGODER UDBYTTE Personer Personers beskatning af aktieudbytte: Personlig indkomst Aktieindkomst Kapitalindkomst Udbytte af aktier erhvervet som led i næringsvirksomhed samt visse personalegoder til hovedaktionærer Udbytte af danske og udenlandske aktier, bortset fra udbytte af ABL 19-aktier ABL 19-aktier (investeringsselskaber) Personers beskatning af aktieindkomst: % kr. 42 % Udover kr. Lempelse for udenlandsk skat Ved erhvervelse af indtægter fra udlandet, herunder udenlandske udbytter, sker der som hovedregel lempelse - nedsættelse - af den danske skat efter én af følgende metoder: Lempelsesmetode Kildeland (udland) Bopælsland (Danmark) Credit (ifølge skatteaftale eller efter ligningslovens 33) Beskatter helt eller delvist Lemper for det mindste beløb af den udenlandske eller den danske skat af indtægten Matching credit (ifølge skatteaftale) Gør ikke brug af sin fulde beskatningsret Lemper for den skat, kildelandet kunne have opkrævet af indtægten Exemption (ifølge skatteaftale) Beskatter helt eller delvist Lemper for den skat, som forholdsmæssigt vedrører den udenlandske indtægt - medfører reelt, at indtægten er skattefri

24 24 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 KURSGEVINST/-TAB PÅ FORDRINGER OG GÆLD Kursgevinstloven er kendt for sine mange overgangsregler. Derfor er det vanskeligt i skemaform at give et fuldstændigt overblik over lovens regler. Nedenfor har vi i 5 skemaer anført lovens hovedregler. Vi anbefaler, at der ikke foretages dispositioner alene på grundlag af nedenstående skemaer. Det skal bemærkes, at der skete væsentlige ændringer for personers beskatning af kursgevinst/-tab på fordringer erhvervet den 27. januar 2010 eller senere. Tilsvarende skete der mindre ændringer for selskabers fradrag for kurstab på gæld optaget den 27. januar 2010 eller senere. Skemaerne nedenfor beskriver kun reglerne for fordringer og gæld erhvervet/optaget den 27. januar 2010 eller senere. FORDRINGER Kursgevinster Obligationer Gældsbreve Valutafordringer Koncernforbundne selskaber Præmieobligationer Konvertible obligationer Personer Skattepligt, men bagatelgrænse på kr. Selskaber Skattepligt Er ikke omfattet af kursgevinstloven Beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven FORDRINGER Kurstab Obligationer Gældsbreve Indekserede fordringer Valutafordringer Koncernforbundne selskaber Personer Fradrag. Dog ikke fradrag for kurstab på fordringer på hovedaktionærselskaber eller til nærtstående familiemedlemmer. Bagatelgrænse på kr. Selskaber Fradrag Fradrag Ikke fradrag Erhvervsmæssige Fradrag fordringer eller erhvervet i tilknytning til erhvervsmæssig drift Fradrag

25 SKAT OG PERSONALEGODER GÆLD Personer Selskaber Kursgevinster Obligationslån Skattefri Skattepligt Gældsbreve Kontantlån Skattepligt, dog ikke i forbindelse med ejerskifte af ejendom Valutagæld Koncernforbundne selskaber Skattepligt inkl. valutakursændringer, men baga- valutakursændringer Skattepligt inkl. telgrænse på kr. Skattepligt, dog skattefri, hvis kreditorselskabet ikke har fradrag for det modsvarende tab GÆLD Personer Selskaber Kurstab Obligationslån Ikke fradrag Fradrag Gældsbreve Kontantlån og pari-pari-lån Valutagæld Fradrag inkl. valutakursændringer, Fradrag men bagatel- grænse på kr. Koncernforbundne selskaber Fradrag LÅNE- OMKOST- NINGER Løbetid under 2 år Kontantlån og pari-pari-lån Selskaber Personer Låneomkostninger Omkostninger ved sikkerhedsstillelse Låneomkostninger Omkostninger ved sikkerhedsstillelse Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Obligationslån Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Valutalån Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Løbetid på 2 år eller mere Kontantlån og pari-pari-lån Ikke fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Obligationslån Ikke fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Valutalån Fradrag Fradrag Fradrag Fradrag

26 26 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 DØDSBOER Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed 1) - boets aktiver ved boafslutning 2) boets nettoformue ved boafslutning Grænse for medregning af virksomhedsog konjunkturopsparing Bundgrænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. mdr Bofradrag, fradrag i skat pr. mdr Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Boafgift Boafgiften påhviler dødsboet. Størrelsen af boafgiften afhænger af, hvem der skal arve. Boafgiften beregnes under ét af de værdier, som afdøde efterlader sig. Arving Boafgift Ægtefælle Almennyttige fonde (efter ansøgning) Børn, stedbørn og disses afkom Forældre Barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle Fælles bopæl med afdød i 2 år Fraskilt/frasepareret ægtefælle Visse plejebørn Alle andre Ingen 15 % af beløb over kr. (2013: kr.) 15 % af beløb over kr. (2013: kr.) + tillægsafgift på 25 % efter fradrag af boafgift, dvs. maksimalt 36,25 % Noter 1) Længstlevende ægtefælles boslod medregnes ikke. 2) Heri medregnes ikke fast ejendom, der kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen.

27 SKAT OG PERSONALEGODER GAVEAFGIFT Gaveafgiften er på 15 % af årlige gaver udover det afgiftsfrie beløb på kr. i Ægtefæller anses for to selvstændige givere og modtagere. Det vil sige, at de i 2014 hver kan give et barn kr. afgiftsfrit, eller i alt kr. Et svigerbarn kan afgiftsfrit få kr. fra hver af svigerforældrene (2014). Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie. Gaver og arveforskud til personer, som ikke er omfattet af gaveafgiftsreglerne bl.a. gaver til søskende 1), er indkomstskattepligtige. Modtager Afgiftsfrit pr. år Afgiftssats Ægtefælle - 0 % Børn, stedbørn og deres afkom Forældre Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle Fælles bopæl med gavegiver i 2 år 1) Visse plejebørn 1) Stedforældre Bedsteforældre % ,25 % Svigerbørn i øvrigt % Alle andre Intet Indkomstskat Note 1) Visse ugifte samlevende og visse plejebørn er ligestillede med andre nærtstående i afgiftsmæssig henseende.

28 28 SKAT OG PERSONALEGODER 2014 SELVANGIVELSESFRISTER Personer For indkomståret 2013 modtager ikke-erhvervsdrivende skatteydere i marts/april 2014 en årsopgørelse med de oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af. Hvis man kan acceptere årsopgørelsen med de anførte oplysninger, behøver man ikke at foretage sig noget. Hvis man har rettelser eller tilføjelser til de anførte oplysninger, har man pligt til at indsende selvangivelse senest den 1. maj Personer, der får tilsendt en årsopgørelse, kan senest den 1. maj 2014 fravælge denne ordning ved en skriftlig anmodning til SKAT. Selvangivelsesfristen udskydes herefter til den 1. juli Bogførings- og regnskabspligtige personer skal indsende selvangivelse senest den 1. juli Ægtefæller har samme selvangivelsesfrist - dvs. den seneste frist gælder for begge. Foreligger en selvangivelse ikke rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst på kr. i alt. Servicefradrag Udgifter til arbejdsløn vedrørende servicefradraget (håndværkerfradraget) til service og vedligeholdelse på bopælen for 2013 kan først indberettes til SKAT i foråret 2014, da SKATs system ikke er klar før. Udgifterne skal indberettes via TastSelv. Selvstændig erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende skal indsende selvangivelsen digitalt. Pligten til at indgive selvangivelsen digitalt omfatter dog ikke: 1) Selvangivelsespligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven. 2) Selvangivelsespligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven. 3) Selvangivelsespligtige, der efter skattekontrolloven har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen. 4) Selvangivelsespligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven og indsender de selskabsretlige dokumenter sammen med selvangivelsen. 5) Selvangivelsespligtige, der overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession.

29 SKAT OG PERSONALEGODER ) Selvangivelsespligtige, der har modtaget erstatnings- eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven, skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets selvangivelse. 7) Selvangivelsespligtige, der indtræder eller udtræder af skattepligten i løbet af indkomståret efter kildeskattelovens 1, eller skattepligtige, der flytter skattemæssigt hjemsted til udlandet i løbet af indkomståret efter kildeskattelovens 1. Selskaber Selskaber skal indsende selvangivelse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber selskabets indkomstår i perioden 1. februar marts, skal selvangivelsen indsendes senest den 1. august i samme kalenderår.

Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner.

Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. FORORD I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser samt skatte- og momsregler for personalegoder. Vi kender sikkert svaret. I denne

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * *

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * * 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag) +/- Nettokapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst opgøres særskilt. 2013 2014

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017

SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder du sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb.

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb. SKATTEKALENDER 205 20 aug. Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 206 Forskudsopgørelse for 206 kan ses i TastSelv af skat for 205 for at undgå at betale renter af beløbet

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Dahl, Rask & Partnere Stoholm Revisionskontor Statsautoriseret revisionsaktieselskab Vestergade 6 7850 Stoholm Tlf. 97 54 16 00 Fa 97 54 16 37 Kontorhuset Jebjerg Statsautoriseret

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skat 2011. En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser

Skat 2011. En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser Skat 2011 En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser BDo // Skat 2011 Copyright BDo Statsautoriseret reisionsaktieselskab Januar 2011 Denne publikation er skreet i generelle endinger og skal alene

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants 7 8 samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat... 2 Mellemskat...

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere