Konkrete retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkrete retningslinjer"

Transkript

1 Konkrete retningslinjer 1

2 Indholdsfortegnelse: Side Rolleafklaring Repræsentantskab Delegeretmøde Hovedbestyrelse Formandskab Regionsudvalg Lokalforeninger Børnefamilie- og Ungegrupper Råd og udvalg Diabetesforeningens Sekretariat (herefter Sekretariatet) Retningslinjer i forhold til HB Kompetenceudvikling Servicering af medlemmer Retningslinjer kilometertakst og samkørsel Rådighedsbeløb Frimedlemmer Udelukkelse af et medlem Eksklusion af medlemmer i Diabetesforeningen Udnævnelse af æresmedlemmer i Diabetesforeningen Særordning for små kommuner Bilag

3 Rolleafklaring Hovedbestyrelsen har jf. Diabetesforeningens vedtægter udarbejdet diverse konkrete retningslinjer for blandt andet Diabetesforeningens Regionsudvalg, Lokalforeninger, rådgivende repræsentanter, samt eksklusion af medlemmer og udpegning af æresmedlemmer. I følgende dokument beskrives såvel roller som retningslinjer for foreningens forskellige demokratiske organer, som konkrete retningslinjer for mere administrative aspekter af foreningens drift. De konkrete retningslinjer lægger derfor rammerne for foreningens arbejde i forlængelse af Diabetesforeningens vedtægter, vedtagne strategier og prioriteringer. Regionalt og lokalt tilpasses aktiviteter, så de bedst muligt støtter op om de udmeldte prioriteringer, kampagner, holdninger og samtidigt tager hensyn til foreningens økonomi. De konkrete retningslinjer skal ses som et dynamisk redskab, der opdateres i forlængelse af Hovedbestyrelsens beslutninger af såvel strategisk som økonomisk karakter. 3

4 1. Repræsentantskab Rolle: Repræsentantskabet er Diabetesforeningens øverste myndighed. Repræsentantskabets overordnede rolle er at sikre, at Diabetesforeningens Hovedbestyrelse overholder Diabetesforeningens vedtægter. Repræsentantskabet fastlægger foreningens vedtægter, godkender en af Hovedbestyrelsen udarbejdet strategi, budgetter samt foreningens regnskab og vælger Hovedbestyrelsen. Herudover bliver bl.a. foreningens overordnede politiske linje afstukket af Repræsentantskabet. Samarbejdsrelationer: Repræsentantskabet består af Hovedbestyrelsen; 1-3 delegerede fra hver af Diabetesforeningens Lokalforeninger (afhængig af kommunens størrelse). Lokalforeningerne i kommunerne udpeger selv de delegerede blandt deres medlemmer. Derudover deltager en repræsentant fra hver Børnefamilieog Ungegruppe på vegne af deres region, ligesom en repræsentant fra hvert af de fem Regionsudvalg deltager. Repræsentantskabsmødet afholdes hvert andet år, senest 31. maj i ulige år. Under mødet afgives Hovedbestyrelsens beretning herunder beretning fra de permanente råd ligesom kommende udfordringer udpeges. 2. Delegeretmøde Rolle: På Delegeretmødet godkendes foreningens regnskab, mens mødet samtidig fungerer som en temadag for de delegerede. Samarbejdsrelationer: Deltagerne har stemmeret og er samme kreds, som deltager i foreningens repræsentantskabsmøder. Der kan inviteres andre deltagere uden stemmeret til Delegeretmødet. Dette møde afholdes hvert andet år senest 31. maj i lige år. 4

5 3. Hovedbestyrelse Rolle: Hovedbestyrelsen er overfor Repræsentantskabet ansvarlig for, at Diabetesforeningen udøver sit daglige virke i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og den af Repræsentantskabet godkendte strategiplan. Hovedbestyrelsen ansætter 1 direktør til at varetage Diabetesforeningens daglige ledelse. Hovedbestyrelsen udstikker via en forretningsorden, retningslinjer og instruks for Diabetesforeningens direktørs ledelse af Sekretariatet. Hovedbestyrelsens rolle er på det overordnede strategiske niveau at udvikle en strategiplan, budgetter samt regnskab. Ved siden heraf er Hovedbestyrelsen den daglige foreningspolitiske ledelse af Diabetesforeningen. Samarbejdsrelationer: Hovedbestyrelsen afholder som minimum 4 møder årligt. Sager af principiel karakter eller i øvrigt af væsentlig betydning for Diabetesforeningens virksomhed skal altid forelægges Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen afholder mindst én gang hvert kalenderår møde med formændene for Diabetesforeningens Regionsudvalg og to øvrige medlemmer af hvert Regionsudvalg. Diabetesforeningens direktør deltager i Hovedbestyrelsesmøderne. Hovedbestyrelsens møder og møderne med Regionsudvalg forberedes af Sekretariatet. Hovedbestyrelsen udstikker kommissorier for råd, ad hoc nedsatte råd og udvalg. 4. Formandskab Rolle: Hovedbestyrelsens formand og de to næstformænd udgør Diabetesforeningens formandskab. Det er formandskabets opgave, på vegne af Hovedbestyrelsen, at koordinere overordnede driftsopgaver med direktionen. Sager af principiel karakter eller i øvrigt af væsentlig betydning for Diabetesforeningens virksomhed skal altid forelægges Hovedbestyrelsen. Samarbejdsrelationer: Formandskabet afholder møder ad hoc. Hovedbestyrelsen orienteres løbende om Formandskabets arbejde. Dette kan ske via månedsbrev eller på anden vis (orienteringen vil have karakter af et referat). 5

6 5. Regionsudvalg Rolle: Regionsudvalgene har ifølge vedtægterne til formål at forestå regionalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier. Regionsudvalgene referer til Hovedbestyrelsen, blandt andet i forhold til kampagner herunder presse- og mediehåndtering. Der er 5 regionsudvalg, et i hver region. Regionsudvalgenes fokus bør være synlighed, medlemshvervning, politik, bidrag til indsamlingsaktiviteter og kampagner såsom Landsindsamlingen Støt Børn med Diabetes og Verdens Diabetes Dag, overordnet koordineret af Sekretariatet. Regionsudvalget skal fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem regionens Lokalforeninger og Børnefamilie- og Ungegrupper samt fremme dialogen mellem Lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen. Regionsudvalget udpeger en eller flere regionale rådgivende repræsentanter samt repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet at Diabetesforeningen er repræsenteret. Repræsentanterne har i samarbejde med Regionsudvalgene til opgave at arbejde for, at de for diabetessagen relevante regionale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den regionale planlægning og handling koordineret af sekretariatet. Sekretariatet kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer. Regionsudvalgene er hver med én delegeret repræsenteret med stemmeret på Diabetesforeningens Repræsentantskab og Diabetesforeningens Delegeretmøde. Samarbejdsrelationer: Formændene for Regionsudvalgene og to øvrige medlemmer af hvert Regionsudvalg mødes mindst en gang hvert kalenderår med Hovedbestyrelsen. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem Regionsudvalgenes formænd, Sekretariatet og Hovedbestyrelsen. Sekretariatet har initiativforpligtigelsen. Et obligatorisk punkt på dagsordenen med Hovedbestyrelsen er fastlæggelse af de overordnede rammer og temaer for Regionsmøderne. Endvidere skal Regionsudvalgene påvirke det regionale politiske niveau, koordinere og understøtte arbejdet i de forskellige regionale råd og udvalg og i regionens Lokalforeninger efter aftale med Hovedbestyrelsen via Sekretariatet. Der afholdes regionsmøder to gange hvert kalenderår. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem Sekretariatet og Regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordination og information mellem parterne indenfor emnerne; politik, kampagner, medlemshvervning og indsamling, dels at afholde kurser i det omfang det er nødvendigt (se bilag 1). Regionsudvalget og de regionale rådgivende repræsentanter kan i deres arbejde trække på bistand fra Sekretariatet efter nærmere aftale. 6

7 6. Lokalforeninger Rolle: Lokalforeningerne har ifølge vedtægterne til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier. Lokalforeningerne referer til Hovedbestyrelsen, blandt andet ift. kampagneprojekter herunder presse- og mediehåndtering. Lokalforeningernes fokus bør være synlighed, medlemshvervning, deltage i indsamlingsaktiviteter og kampagner såsom Landsindsamlingen Støt Børn med Diabetes og Verdens Diabetes Dag, overordnet koordineret af Sekretariatet. Andre aktiviteter: Aktiviteter og netværk, foredrag for både medlemmerne, pårørende til diabetikere og andre med interesse i diabetessagen, ligesom der i et vist omfang sker påvirkning af det politiske niveau lokalt. Lokalforeningerne kan udpege en eller flere kommunale rådgivende repræsentanter, samt repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet at Diabetesforeningen er repræsenteret. Repræsentanterne har i samarbejde med lokalforeningen til opgave at arbejde for, at de for diabetessagen relevante lokale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den kommunale planlægning og handling koordineret af sekretariatet. Sekretariatet kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer. Lokalforeningerne deltager på Diabetesforeningens Delegeretmøde og Repræsentantskabsmøde med 1-3 delegerede fra hver af Diabetesforeningens Lokalforeninger (afhængig af kommunens størrelse). Lokalforeningerne i kommunerne udpeger selv de delegerede blandt deres medlemmer. Samarbejdsrelationer: Der afholdes regionsmøder to gange hvert kalenderår. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem Sekretariatet og Regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordination og information mellem parterne indenfor emnerne; politik, kampagner, medlemshvervning og indsamling, dels at afholde kurser i det omfang det er nødvendigt (se bilag 1). Er der udpeget kommunale rådgivende repræsentanter har de i samarbejde med bestyrelsen for Lokalforeningen til opgave at arbejde for, at de for diabetessagen relevante lokale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den lokale planlægning og handling. Lokalforeningerne og de rådgivende repræsentanter sparrer tæt med og koordinerer med Diabetesforeningens Regionsudvalg, og kan ad hoc trække på bistand fra Sekretariatet. 7

8 7. Børnefamilie- og Ungegrupper Rolle: Børnefamilie- og Ungegrupper har ifølge vedtægterne til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier. Børnefamilie- og Ungegrupperne referer til Hovedbestyrelsen, blandt andet ift. kampagneprojekter herunder presse- og mediehåndtering Børnefamilie- og Ungegruppernes fokus bør være synlighed, medlemshvervning, deltage i indsamlingsaktiviteter og kampagner såsom Landsindsamlingen Støt Børn med Diabetes og Verdens Diabetes Dag, overordnet koordineret af Sekretariatet. Børnefamilie- og Ungegrupperne er hver med én delegeret repræsenteret med stemmeret på Diabetesforeningens Repræsentantskab og Diabetesforeningens Delegeretmøde. Samarbejdsrelationer: Børnefamiliegruppernes arbejde består bl.a. i at arrangere aktiviteter for primært børn og unge under 18 år og deres familier f.eks. sundhedsfremmende aktiviteter, oplysningsaktiviteter og sociale aktiviteter. Børnefamiliegrupperne støtter op om centralt initierede indsamlingsaktiviteter og kampagner såsom Landsindsamlingen Støt Børn med Diabetes og Verdens Diabetes Dag, men kan tillige tage spørgsmål af politisk karakter op. Ungegruppernes arbejde består bl.a. i at arrangere aktiviteter for primært unge mellem 18 og 30 år f.eks. sundhedsfremmende aktiviteter, oplysningsaktiviteter og sociale aktiviteter, men kan tillige tage spørgsmål af politisk karakter op. Endvidere skal Børnefamilie- og Ungegrupperne fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen med Regionsudvalget og Lokalforeningerne indenfor deres område. Der afholdes regionsmøder to gange hvert kalenderår. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem Sekretariatet og Regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordination og information mellem parterne indenfor emnerne; politik, kampagner, medlemshvervning og indsamling, dels at afholde kurser i det omfang det er nødvendigt (se bilag 1). 8

9 8. Råd og udvalg Rolle: Diabetesforeningen nedsætter tre permanente råd med hver deres rolle o Et Diabetesråd som fagligt understøtter Diabetesforeningens indsats i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. o Et Forskningsråd som følger og tager initiativ omkring forskning i diabetes og diabetikeres livsvilkår. Forskningsrådet deltager i uddelingen af Diabetesforeningens forskningsmidler. o Et Forebyggelsesråd som fagligt understøtter Diabetesforeningens aktiviteter i forhold til forebyggelse af diabetes i bred forstand, herunder også diabetiske følgesygdomme. Diabetesforeningens kan nedsætte ad hoc råd og udvalg. Diabetesforeningens permanente samt ad hoc råd og udvalg refererer til Hovedbestyrelsen gennem Sekretariatet. Samarbejdsrelationer: Diabetesforeningens permanente råd består af ni personer i hvert råd, med afsæt i de faglige kompetencer beskrevet i deres kommissorier. Rådene arbejder ud fra en af Hovedbestyrelsen fastsat forretningsorden, og skal som en del af deres arbejde samarbejde med de andre råd. Diabetesforeningens formand og direktør er berettiget til at deltage i såvel de permanente råd som ad hoc nedsatte råd og udvalg med taleret. Sekretariatet varetager sagsbehandling, mødeforberedelse og opfølgning på rådenes møder herunder løbende inddragelse i sagsbehandlingen på Sekretariatet. 9

10 9. Diabetesforeningens Sekretariat (herefter Sekretariatet) Rolle: Varetagelse af Diabetesforeningens daglige drift forestås af et af Diabetesforeningens direktør etableret Sekretariat. Sekretariatet ledes af den af Hovedbestyrelsen ansatte direktør. Retningslinjer og instruks for Diabetesforeningens direktørs ledelse af Sekretariatet sker efter en forretningsorden vedtaget af Hovedbestyrelsen. Den daglige drift omfatter al daglig virksomhed indenfor rammerne af Diabetesforeningens vedtægter og strategi herunder løbende administration, løbende sagsbehandling og varetagelse af Diabetesforeningens arbejde i overensstemmelse med de af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet nærmere fastlagte retningslinjer. Samarbejdsrelationer: Sekretariatet har samarbejdsrelationer af forskellig karakter f.eks. mødeforberedelse, opfølgning og implementering af beslutninger fra Repræsentantskab og Hovedbestyrelse. Sekretariatet har selvstændige samarbejdsrelationer med alle Diabetesforeningens demokratiske fora, frivillige, permanente råd og ad hoc nedsatte råd, ligesom Sekretariatet varetager relationer til eksterne samarbejdspartnere. 10

11 10. Retningslinjer i forhold til HB Kompetenceudvikling Hovedbestyrelsen vedtog på Hovedbestyrelsesmødet den 15. maj 2009 at arbejde videre med kompetenceudvikling i en revideret arbejdsgruppe bestående af; Ib Brorly, Thomas Elgaard Larsen, Martin Loesch, Michael Skjødt Sørensen og Kurt Weber. Udgangspunktet for arbejdsgruppen er det strategisk politiske niveau, som der blev enighed omkring efter oplæg fra seniorkonsulent N.O. Jensen (management konsulent firmaet interface) på Hovedbestyrelsesmødet den 18. april Ovennævnte suppleres af drøftelser på Hovedbestyrelsesmødet den 25. november 2009 omkring formandsprofil for afløser til formand Allan Flyvbjerg. Formanden (under dagsordenens pkt. 3) vil mundtligt lægge op til en yderligere drøftelse og konkretisering omkring de kompetencer en formand in spe bør have. Summen af kompetencer i en bestyrelse på Diabetesforeningens bestyrelses niveau skal dels ses i sammenhæng hermed dels ses i sammenhæng med de arbejdsopgaver på det strategiske politiske niveau en bestyrelse for en så stor og kompleks organisation som DBF nødvendigvis må have. Sekretariatet indkalder til et første møde med HB-arbejdsgruppen i første kvartal af 2010 samt udsender dagsorden set i forhold hertil i januar På selve mødet drøftes og aftales, efter oplæg fra Sekretariatet, den videre proces frem mod repræsentantskabsmødet maj Processen vil gøre det klart, hvilke kompetencer en bestyrelse på Diabetesforeningens niveau bør og skal have. Afhængig heraf drøfter Hovedbestyrelsen specifikke navne med henblik på at have en liste for nye medlemmer af Hovedbestyrelsen så hurtigt som muligt i processen. Dette med henblik på at drøfte henvendelser til disse og endelig, at Hovedbestyrelsen har sin plan klar i forhold til valget på repræsentantskabsmødet maj måned

12 11. Servicering af medlemmer Service og medlemshvervning er prioriteret i strategi Sekretariatet skelner mellem henvendelser fra medlemmer, potentielle medlemmer og forskellige samarbejdspartnere/netværk. Samtidig skal enhver kontakt med omverdenen anvendes direkte eller indirekte i medlemshvervning. I øjeblikket understreges det, blandt andet på hjemmesiden, at alle er velkomne til at henvende sig til foreningen, men at en tidskrævende sagsbehandling kræver medlemskab. Dette budskab kan skærpes ved, at der spørges til medlemsnummer i første led i henvendelserne. Første led kan være omstillingen eller en fagperson. Ikke-medlemmer får minimal service f.eks. i form af henvisning til hjemmesiden plus tilsendt hvervematerialet. Også ved skriftlige henvendelser indføres en skelnen mellem medlemmer og ikkemedlemmer; en skelnen, der ikke skal afvise nogen, men netop understrege medlemsfordele og samtidig støtte hvervningen af medlemmer. Udviklingsarbejde: Der er i 2010 planlagt et større arbejde med at udvikle og kvalitetssikre foreningens samlede rådgivning; det involverer hele Sekretariatet, da service og rådgivning ydes af mange personer og alle afdelinger. Følgende emner analyseres i udviklingsarbejdet: Service og tilbud til: Medlemmer, herunder serviceniveau for åbningstider, svartider, niveau for hjælp i klagesag, rådgivningsemner og meget mere. Potentielle medlemmer. Udfordringen er at demonstrere, at medlemskab giver større fordele uden at anvende uforholdsmæssigt mange ressourcer. Professionelle i sundhedssektoren, skolevæsnet, sociale myndigheder og lignende. Netværk som arbejdsgivere, kolleger. Studerende. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at behandlere har stor indflydelse, når diabetikere melder sig ind i Diabetesforeningen. Det er derfor afgørende at fastholde disse samarbejdspartneres positive vurdering af foreningen som vidensformidlere. Øget positivt kendskab til foreningen er da også centralt i strategien Vi ved, at god service både fastholder og tiltrækker medlemmer. Analyse af hvad medlemmer og potentielle medlemmer efterspørger med hensyn til service og rådgivningstemaer indgår i det planlagte udviklingsarbejde sammen med en undersøgelse af, hvordan andre danske og udenlandske organisationer løser opgaverne; herunder tekniske og praktiske løsninger. 12

13 Nye konkrete retningslinjer for servicering af medlemmer, samarbejdspartnere og potentielle medlemmer vil komme som konklusion på arbejdet med styrkelse og kvalitetssikring af foreningens samlede rådgivning, og forventes at kunne implementeres i Den nuværende forskel i serviceniveau for medlemmer og potentielle medlemmer skærpes ved, at der altid spørges til medlemskab i første led, når henvendelsen kommer fra den berørte selv eller dennes nære familie. Ikke-medlemmer henvises fremover til hjemmesiden. Yderligere retningslinjer om differentierede tilbud til alle målgrupper afventer udviklingsarbejdet i

14 12. Retningslinjer kilometertakst og samkørsel Foreningen yder kørselsgodtgørelse til frivillige i forbindelse med deres hverv for Diabetesforeningen. Statens takser er henholdsvis 3,67 kr. og 2,00 kr./km Diabetesforeningens takster er p.t. som følger: Udgangspunktet for Diabetesforeningen er 3,67 kr./km. Motivationsgruppeinstruktører godtgøres i deres arbejde som instruktører med den høje takst på 3,67 kr. de første 300 km pr. hold, derefter anvendes den lave takst på 2,00 kr. Kørselsudgifter i forbindelse med instruktøruddannelsen og efteruddannelsen dækkes med den høje takst. Man kan regionalt og lokalt beslutte sig for generelt at følge den lave takst. Der opfordres generelt til samkørsel. Kørselsudgifter, der dækkes af centrale konti: Kørselsudgifter for Motivationsgruppeinstruktører. Kørselsudgifter for regionale, rådgivende repræsentanter, der udfører regionale opgaver (f.eks. møder i det regionale diabetesudvalg). Kørselsudgifter i forbindelse med regionsmøder, Repræsentantskab/Delegeretmøde og møde med og i Hovedbestyrelsen. Kørselsudgifter i forbindelse med centralt planlagte kursus- eller mødeaktiviteter i øvrigt. Kørselsudgifter i forbindelse med varetagelse af hverv, hvor man er udpeget af Danske Patienter. Kørselsudgifter for mentorer, der efter aftale med sekretariatet påtager sig rollen som dirigent ved generalforsamlinger i andre lokalforeninger/regionale grupper. Kørselsudgifter, der dækkes af det lokale budget (rådighedsbeløb): Kørselsudgifter der er relateret til lokalforeningens, børnefamiliegruppens, ungegruppens eller regionsudvalgets lokale arbejde i forlængelse af strategi f.eks. møder med kommunen, medlemsmøder, bestyrelsesmøder. Kørselsudgifter for kommunale, rådgivende repræsentanter. Kørselsudgifter i forbindelse med Dansk Handicap (hvis disse udgifter ikke kan dækkes af DH eller kommunen). Kørselsudgifter i forbindelse med centralt planlagte men lokalt gennemførte aktiviteter. F.eks. SBD, VDD eller andre kampagner. 14

15 13. Rådighedsbeløb Funktion: Rådighedsbeløbet er ét middel til gennemførelse af Diabetesforeningens til enhver tid gældende strategi samt heraf følgende prioritering på regionalt og kommunalt niveau. Den mere konkrete anvendelse af beløbet skal være i overensstemmelse med de konkrete retningslinjer for Regionsudvalg, Lokalforeninger og Grupper. Diabetesforeningen er som andre organisationer og virksomheder påvirket af den generelle finanskrise og skal derfor ekstraordinært spare over alle fronter i Det samlede beløb til lokalforeningernes arbejde er uændret i 2010, ligesom fordelingsnøglen for rådighedsbeløbet er som i Baggrunden herfor er, at alle økonomiske midler i Diabetesforeningen anvendes med omtanke og respekt samt i overensstemmelse med Diabetesforeningens Strategiplan. Anvendelse: Rådighedsbeløbet skal anvendes til at dække omkostninger, der er relateret til understøttelse af Diabetesforeningens formålsparagraf samt til realisering af de strategiske fokusområder fra Diabetesforeningens Strategiplan : Øget politisk indflydelse, synlighed og sympati, medlemshvervning og indtægtsgenerering. Som inspiration er nedenfor nævnt en række eksempler på aktiviteter der kan henføres til hvert af de af Hovedbestyrelsen prioriterede indsatsområder: Øget politisk indflydelse skabes bl.a. gennem: Tilstedeværelse i regionale og kommunale råd og udvalg med fokus på sundhedspolitiske aspekter for dér at tale Diabetesforeningens lokale sager/repræsentere diabetikernes lokale interesser. Synlighed og sympati skabes bl.a. gennem: Tilstedeværelse i ovennævnte sammenhænge samt ved at være til stede ved begivenheder, uddele materialer om foreningen, støtte op om centralt tilrettelagte kampagner (opsporing, SBD, VDD mv.), afholdelse af medlemsmøder, deltagelse i fællesarrangementer med andre organisationer, med kommunen/regionen, med private virksomheder mv. Medlemshvervning skabes bl.a. gennem: Ved at indtænke medlemshvervning i ovennævnte sammenhænge samt ved generel uddeling af hvervemateriale, ved opsætning af materiale på ambulatorier, biblioteker, lægehuse, sundhedscentre, apoteker mv. samt ved at benytte enhver mulighed for at oplyse om foreningens tilbud mv. Indtægtsgenerering skabes bl.a. gennem: Aktiv medvirken ved landsindsamling/sbd Videresalg af foreningens materialer Ansøgning om kommunal støtte f.eks. 18 midler Kursussalg (f.eks. motivationsgrupper) Honoreret foredragsvirksomhed Ansøgning om lokale sponsorater Opfordre medborgere til at støtte Diabetesforeningen økonomisk 15

16 14. Frimedlemmer I forbindelse med generalforsamlinger opleves et praktisk problem i forbindelse med at definere de stemmeberettigede dvs. den konkrete oversigt over de medlemmer, der kan/skal indkaldes til generalforsamling. Foreningens vedtægter opremser i 6 hvem der har stemmeret, og alene disse er tildelt en sådan. Frimedlemmer har derfor ikke stemmeret på generalforsamlinger og behøves ikke indkaldt. Indkaldes de, er det som gæster eller observatører. 16

17 15. Udelukkelse af et medlem Såvel Regionsudvalg som bestyrelse i en Lokalforening/regional Børnefamilie- eller Ungegruppe består af medlemmer, der er valgt på demokratisk vis af generalforsamlingen. Derfor kan et besværligt medlem kun udelukkes/ikke blive genvalgt på en generalforsamling (evt. en ekstraordinær). Da bestyrelserne i ovenstående organer konstituerer sig efter selve generalforsamlingen, kan bestyrelsen til enhver tid omkonstituere sig, hvis der i bestyrelsen er flertal herfor. Eksempelvis kan bestyrelsen afsætte en formand/udpege en ny efter de gældende regler om konstituering. Udelukkelse fra et organ, hvortil man er demokratisk valgt, kan således ikke finde sted. Som medlem kan man ekskluderes af Diabetesforeningen (efter de gældende regler) og derigennem også udelukkes fra en bestyrelse, da man ikke længere opfylder det basale medlemskrav for at sidde i en bestyrelse. Hvis konfliktsituationer opstår i Regionsudvalgene eller de regionale grupper, står såvel Hovedbestyrelsen som Sekretariatet til rådighed for konflikthåndtering. Hvis konfliktsituationer opstår i Lokalforeningernes bestyrelse forventes Regionsudvalget i første omgang at stille sig til rådighed, men også her kan Sekretariatet og i ganske særlige tilfælde Hovedbestyrelsen blive inddraget. 17

18 16. Eksklusion af medlemmer i Diabetesforeningen Mulige årsager til eksklusion: Manglende overholdelse af foreningens etiske retningslinjer. Modarbejdelse af foreningens formål. - Modsiger foreningens sundhedsfaglige anbefalinger til fare for andres liv og levned. Grove overtrædelser af foreningens vedtægter. Illoyal optræden over for foreningen. - Miskrediterer foreningens arbejde i offentligheden. Procedure og bestemmelser for eksklusion Hovedbestyrelsen kan iværksætte en sag om eksklusion på baggrund af klager fra bestyrelser i Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper, Regionsudvalg og Hovedbestyrelsen. Forud for fremlæggelsen for Hovedbestyrelsen skal der i sagsbehandlingen vedrørende eksklusion foretages partshøring. En skriftlig begrundelse for eksklusionen skal meddeles det pågældende medlem. Medlemmet har 1 måned til at komme med indsigelser efter modtagelse af den skriftlige begrundelse for eksklusion. Beslutning om eksklusion træffes af Hovedbestyrelsen med 2/3 flertal. Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem er umiddelbart gældende efter beslutningen dvs. medlemmet er ekskluderet efter Hovedbestyrelsens beslutning. Det berørte medlem kan derefter inden for en måned fra orienteringen om eksklusion kræve spørgsmålet behandlet på næstkommende repræsentantskabsmøde (ordinær eller ekstraordinær) eller delegeretmøde, hvor en beslutning om at ophæve eksklusionen skal opnå 2/3 af stemmerne blandt de tilstedeværende. Dette tages op som et beslutningspunkt på repræsentantskabsmødet eller delegeretmødet. Det ekskluderede medlem kan således blive medlem igen ved den næstkommende kontingentperiode efter Repræsentantskabet dvs. 1. januar efter Repræsentantskabet. Hvis det ekskluderede medlem ikke kræver eksklusionen behandlet på Repræsentantskabet, efter 1 måned fra orientering om eksklusion af medlemmet, orienterer Hovedbestyrelsen Repræsentantskabet om eksklusionen. Medlemmerne er forpligtet til at meddele Hovedbestyrelsen enhver oplysning om forhold, som vil have betydning ved afgørelsen af deres eksklusion fra eller forbliven i foreningen. Hovedbestyrelsen har med hensyn til sådanne oplysninger tavshedspligt. Udtrådte og/eller ekskluderede medlemmer har intet krav på andel af foreningens formue heller ikke tilbagebetaling af kontingent. 18

19 17. Udnævnelse af æresmedlemmer i Diabetesforeningen Mulige begrundelser for tildeling af æresmedlemskab: Særlig indsats i forhold til f.eks.: Politisk indsats Indsamling af økonomiske midler Ekstraordinært engagement i frivilligt arbejde Lang og tro tjeneste Arbejde med særlig betydning for foreningens opfyldelse af formålet Forslag til procedure og bestemmelser: Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer på baggrund af indstilling fra bestyrelserne i Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper, Regionsudvalg og Hovedbestyrelsen. Beslutning om æresmedlemskab meddeles på førstkommende repræsentantskabsmøde. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og kan inviteres som deltagere på Diabetesforeningens ordinære repræsentantskabsmøder og delegeretmøde uden stemmeret. 19

20 18. Særordning for små kommuner Baggrund Enkelte kommuner (Kommune A) er så små, at det kan være svært at få den fornødne tilslutning til at drive en Lokalforening med selvstændige arrangementer etc. Der er udtrykt ønske om, at en Lokalforening i en kommune kan slå sig sammen med en Lokalforening i en nabokommune (Kommune B) og indgå i arbejdet i deres Lokalforening. Retningslinjer Beslutning om samarbejde Beslutning om at tilslutte sig arbejdet i en anden Lokalforening foretages på et møde for medlemmer af Diabetesforeningen i Kommune A. Beslutningen sker ved 2/3 flertal. Beslutningen skal godkendes på en generalforsamling i Kommune B. Beslutningen sker ved 2/3 flertal. Ophævelse af samarbejde Hvis 30 medlemmer i Kommune A ønsker det, kan der indkaldes til et møde for medlemmer af Diabetesforeningen i Kommune A, hvor beslutning om ophævelse af samarbejdet kan finde sted. Beslutning sker ved almindeligt stemmeflertal. Samarbejdet kan ligeledes ophæves, hvis der på en generalforsamling i Kommune B, er et flertal, der ønsker det. Økonomi Rådighedsbeløbet for Kommune B, justeres i forhold til det nye samlede antal medlemmer, men følger i øvrigt de til enhver tid gældende retningslinjer for økonomisk støtte til Diabetesforeningens Lokalforeninger. 20

21 Bilag 1 Regionsmøder I første kvartal arrangeres regionsmøder med 2 deltagere fra hver Lokalforening, Børnefamilie- og Ungegruppe. Første kvartals regionsmøde kan have et forskelligt regionalt tilsnit, men vil naturligvis understøtte den til enhver tid gældende strategi. Konkret betyder det, at landsindsamlingen SBD, koordineret af Sekretariatet, altid forventes at være et væsentligt element på mødet. Inden påbegyndelsen af fjerde kvartal afholdes et åbent for alle møde. Regionsmødet afvikles med afsæt i modellen for regionsmøderne august/september 2009, med henblik på ensartet information om de af Hovedbestyrelsen vedtagne prioriteringer, aktiviteter o.a. for det kommende kalenderår, samt med henblik på ens udbud af kurser. Sekretariatet har initiativforpligtigelsen. 21

Vedtægter. For Diabetesforeningen

Vedtægter. For Diabetesforeningen Vedtægter For Diabetesforeningen Indhold 1 Navn, hjemsted og forretningssteder 3 2 Formål 3 3 Indsatsområder 3 4 Foreningens organisation 4 5 Medlemmer, hæftelse og valgbarhed 4 6 Stemmeret 7 7 Lokalforeninger

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Bredbåndsforeningen Primanet. a. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet).

Vedtægter. for Bredbåndsforeningen Primanet. a. Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Primanet (i det efterfølgende kaldet Primanet). Vedtægter for Bredbåndsforeningen Primanet 1. Navn og Hjemsted a. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet). b. PRIMANET er en uafhængig, praktisk, organisatorisk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN

HJERNESKADEFORENINGEN HJERNESKADEFORENINGEN Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER

HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 7.11.2010 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere