VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne findes i den gældende udgave på danskmetal.dk/akasse VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 1

2 INDHOLDS- FORTEGNELSE AFSNIT 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål og hjemsted... 4 AFSNIT 2. ANERKENDELSE 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter Anerkendelsens bortfald... 4 AFSNIT 3. MEDLEMSRETTEN 4 Betingelser for medlemskab Optagelse Medlemskabets ophør... 4 AFSNIT 4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER I. Ret til dagpenge mv. 7 Almindelige forudsætninger for dagpengenes udbetaling Fremgangsmåden ved udbetaling... 5 II. Andre rettigheder 9 Deltagelse i a-kassens ledelse og revision... 5 AFSNIT 5. MEDLEMMERNES PLIGTER I. Pligt til at betale medlemskontingent 10 Medlemsbidrag mv... 5 II. Andre pligter 11 Pligter af forskelligt indhold Pligt til meddelelse om forskellige forhold... 5 AFSNIT 6. FORSKELLIGE BESTEMMELSER 13 Tilbagebetaling af dagpenge Organisationsforhold Svig og andre forseelser mod a-kassen... 6 AFSNIT 7. A-KASSENS ADMINISTRATION A. Generelle bestemmelser 16a Struktur b A-kassens ledelse og kompetencefordeling c Tegningsregler d Anden aktør i beskæftigelsesindsatsen e Opdeling af administrationsbidrag... 6 B. Delegeretmøde 17a Delegeretmøde b Sammensætning c Hovedbestyrelsens stemmeret Hovedbestyrelsens mandatperiode Afdelingsrepræsentanter Afvikling...7 C. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg 22a Hovedbestyrelse b Forretningsudvalg... 8 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 2

3 D. Hovedledelse og sekretariat 23a Hovedledelse b Sekretariat... 9 E. Afdelingsledelse 24a Bestyrelse b Kassererudvalg... 9 F. Særlige medlemskredse 25 Metal Søfart... 9 AFSNIT 8. REGNSKAB OG REVISION 26 Regnskabsførelse Midlernes anbringelse Revision og tilsyn AFSNIT 9. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN MV. 29 Vedtægternes ikrafttræden mv Bilag 1 Afgrænsning af a-kassens faglige område...11 Bilag 2 Mønstervedtægt for afdelingerne VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 3

4 AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse. Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København. AFSNIT 2 ANERKENDELSE 2 A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (i det følgende betegnet loven). Stk. 2. A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. 32 stk. 1, nr. 1, litra b, i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. lovens Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Stk. 2. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelse af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. AFSNIT 3 MEDLEMSRETTEN 4 En lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres eller har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2. Stk. 2. A-kassens faglige område er defineret i bilag 1, og omfatter i øvrigt personer, som kan optages i Dansk Metalarbejderforbund. Stk. 3. Med tilknytning, jf. stk. 1, forstås, at den pågældende arbejder indenfor, har gennemført eller er under en uddannelse indenfor a-kassens faglige område, jf. bilag 1, eller udøver en beskæftigelse eller erhvervsaktivitet i et erhvervsområde, der efter sin karakter er sammenlignelig eller i væsentlig berøring med det erhvervsområde, der omfatter kassens faglige område. Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2 stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2 og 3, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 5. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede eller deltidsforsikrede, jf. lovens 41 og 66. Stk. 6. Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede. 5 Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelse skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. 6 Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal samtidig indbetale medlemsbidrag til udtrædelsesdatoen, jf. dog stk Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. Stk. 4. Ved overflytning gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til den fraflyttede a-kasse til overflytningsdagen. VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 4

5 AFSNIT 4 MEDLEMMERNES RETTIGHEDER I. Ret til dagpenge mv. 7 A-kassen yder dagpenge mv. efter de til enhver tid gældende regler herom. 8 Dagpenge mv. indsættes på medlemmets NemKonto i et pengeinstitut. Stk. 2. A-kassen skal modtage dagpengekort og andre ydelseskort umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis ydelseskortet ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb, medmindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal a-kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, for eksempel via en for medlemmet personlig adgang på kassens hjemmeside. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse, samt udbetalt nettobeløb. II. Andre rettigheder 9 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen og ved valg af delegerede og repræsentanter, samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 15, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens eller afdelingens regnskab. AFSNIT 5 MEDLEMMERNES PLIGTER Pligt til at betale medlemsbidrag 10 Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og eventuelt efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og af a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og eventuelt efterlønsbidrag månedsvis forud. Andre pligter 11 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassens hovedledelse og a-kassens afdelinger, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret mv. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen. Stk. 2. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysninger om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser. Stk. 3. Et medlem, der modtager ydelser fra a-kassen, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Stk. 4. Overtrædelse af stk. 2 og 3 medfører anvendelse af vedtægtens 15, stk. 1. AFSNIT 6 FORSKELLIGE BESTEMMELSER 13 Udbetaling af dagpenge mv. sker centralt ved hovedledelsens foranstaltning, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 14 Medlemmer, som ikke er medlem af den faglige organisation, der er tilknyttet a-kassen, jf. 4, stk. 2, med bilag, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedledelsen. Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det. Stk. 2. Hovedbestyrelsen bestemmer, om medlemmer, der er overført i henhold til stk. 1, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og valg af delegeret m.v., eller VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 5

6 om disse rettigheder udøves via en særskilt afdeling i tilknytning til hovedledelsen. 15 Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge mv. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af de i 11, stk. 2, indeholdte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter hovedledelsens nærmere bestemmelse. AFSNIT 7 A-KASSENS ADMINISTRATION A. Generelle bestemmelser 16a A-kassen er organiseret i afdelinger under en fælles administrativ ledelse, der udgøres af en hovedbestyrelse og en hovedledelse. 16b A-kassens ledelsesorganer udgøres af: 1. Delegeretmødet, jf. B. 2. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg, jf. C. 3. Hovedledelsen, jf. D. 4. Afdelingsledelsen, jf. E. Stk. 2. Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed, men har ingen administrativ kompetence. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, herunder dettes forretningsudvalg, varetager mellem delegeretmøder a-kassens øverste ledelse under ansvar for delegeretmødet. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for a-kassens administrative enheders funktion, herunder ved ansættelse af tilstrækkeligt og kvalificeret personale. Hovedbestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for de administrative enheders virke og varetagelse af a-kassens opgaver samt udfører i øvrigt de funktioner, der er tillagt hovedbestyrelsen ved denne vedtægt. Stk. 4. Hovedledelsen er a-kassens centrale administrative enhed og forestår herved alle a-kassens daglige og almindelige ledelsesfunktioner, herunder i enhver henseende administrative opgaver til opfyldelse af a-kassens formål, repræsentation over for offentlige myndigheder, herunder Arbejdsskadestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering, og de øvrige opgaver, der er tillagt hovedledelsen ved denne vedtægt. Afgørelser af særligt vidtrækkende betydning for a-kassens forhold eller af usædvanlig art skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Stk. 5. Afdelingsledelsen er a-kassens lokale administrative enhed og er i så henseende underlagt den i medfør af denne vedtægt udstedte mønstervedtægt, jf. bilag 2. En herfra afvigende vedtægtsbestemmelse opnår først gyldighed, når den er godkendt af hovedbestyrelsen. Afdelingsledelsen er beføjet til i et omfang, der fastsættes af hovedbestyrelsen i medfør af 23a, stk. 3, i forhold til sine opgaver at træffe administrative afgørelser, herunder afgørelser som omhandlet i 23a, stk. 2. Stk. 6. Oprettelse og nedlæggelse af en afdeling kan ske efter hovedbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en afdeling skal hovedledelsen straks gives meddelelse til Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering, det lokale jobcenter og Det Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM). 16c For a-kassens virksomhed fastsættes følgende tegningsregler: 1. I alle administrative sager og spørgsmål, herunder varetagelse af alle funktioner i relation til tilbagebetalingssager, tegnes a-kassen ved underskrivelse af hovedkassereren eller af en medarbejder, der af hovedkassereren bemyndiges hertil. 2. I andre sager og spørgsmål, herunder køb og salg af fast ejendom, tegnes a-kassen af hovedkassereren i forening med to medlemmer af a-kassens hovedbestyrelse. 16d A-kassens hovedbestyrelse kan beslutte, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Stk. 2. Hvis hovedbestyrelsen træffer en beslutning om a-kassens deltagelse som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, er det den samlede a-kasse, der er ansvarlig for sådanne opgaver efter reglerne i bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 16e A-kassens hovedbestyrelse kan ved fastsættelsen af medlemsbidrag, som skal betales af medlemmerne, jf. 10, stk. 1, træffe beslutning om at opdele dette i et basisbidrag og et eller flere fradrag eller tillæg hertil. Stk. 2. Basisbidraget skal finansiere alle a-kassens lovpligtige aktiviteter og ydelser. Stk. 3. Hovedbestyrelsen skal ved beslutning efter stk. 1 i denne bestemmelse redegøre for de omstændigheder, der begrunder fradrag eller tillæg, herunder begivenheder som fusion, sammenlægning eller a-kassens optagelse af en større gruppe af medlemmer med en særlig faglig baggrund. Hovedbestyrelsen skal desuden ved sin beslutning VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 6

7 redegøre for den beregning af fradrag eller tillæg, der ligger til grund for beslutningen, hvori der blandt andet kan tages i betragtning en belastning eller lempelse, som de pågældende omstændigheder udgør for a-kassens udgifter til administration. Stk. 4. Hovedbestyrelsens fastsættelse af fradrag eller tillæg i medfør af stk. 3 kan tidligst få virkning tre hele kalendermåneder efter vedtagelsen. Stk. 5. Intet medlem eller gruppe af medlemmer har krav på fastsættelsen af fradrag eller tillæg. B. Delegeretmøde 17a Ordinært delegeretmøde afholdes mindst i hvert fjerde kalenderår. Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter tidspunktet for det ordinære delegeretmødes afholdelse. Hovedbestyrelsen skal senest 6 måneder før ordinært delegeretmøde bekendtgøre tid, sted og foreløbig dagsorden i den publikation, som a-kassen måtte udgive, og ved brev til alle afdelinger, samt til enkelte medlemmer, der ikke er knyttet til en afdeling. Samtidig oplyses afdelingen om den i 19, stk. 2, nævnte opgørelse. Indkaldelsen skal endelig indeholde oplysning om den af hovedbestyrelsen fastsatte frist for indsendelse af forslag, jf. 20, stk. 3. Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Indkaldelse skal ske skriftligt til de delegerede med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der fuldstændigt giver de delegerede oplysning om de forhold, der skal underkastes behandling. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan gennemføre et ekstraordinært delegeretmøde, hvorunder der foreligger et klart forhandlings- og afstemningstema, på skriftligt grundlag eller ved anvendelse af elektronisk kommunikation, der skal opfylde de til enhver tid gældende krav til sikker kommunikation for offentlige myndigheder. I tilslutning til indkaldelsen skal hovedbestyrelsen fastsætte et seneste tidspunkt for de delegeredes returnering af stemmesedler eller elektronisk afgivelse af stemmer. Hovedbestyrelsen skal drage omsorg for, at alle stemmesedler eller elektronisk afgivne stemmer, der indgår indenfor tidsfristen, kan identificeres i ubrudt kuvert eller i anonymiseret elektronisk stemmeurne. Hovedbestyrelsen skal desuden drage omsorg for, at a-kassens revisorer, jf. 28, inddrages i stemmeoptælling. Endelig skal hovedbestyrelsen sørge for en passende bekendtgørelse af afstemningsresultatet. 17b Delegeretmødet sammensættes af: a. Hovedbestyrelsens medlemmer b. Afdelingsformændene c. Afdelingskassererne d. Afdelingsrepræsentanter e. Delegerede for særlige medlemskredse, jf. afsnit F Stk. 2. Alle delegerede har en stemme, jf. dog 17c. Stk. 3. A-kassens revisorer har ret til at deltage i delegeretmødet med taleret, men uden stemmeret. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om invitation af gæster til at overvære delegeretmødet helt eller delvist. 17c Hovedbestyrelsens medlemmer har ikke stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. 18 Hovedbestyrelsesmedlemmernes mandatperiode i delegeretmødet løber fra den pågældendes indtræden i eller valg til hovedbestyrelsen indtil udtræden af hovedbestyrelsen, herunder i forbindelse med det under delegeretmødet afholdte valg. 19 Lokalafdelingen repræsenteres i delegeretmødet med to delegerede (formand og kasserer). Lokalafdelinger med flere end medlemmer repræsenteres af yderligere en delegeret, jf. 17b, litra d. De afdelinger, hvis afdelingskasserer deltager i delegeretmødet som hovedbestyrelsesmedlem, har ret til yderligere at vælge en delegeret. Stk. 2. Repræsentationen beregnes på grundlag af hovedledelsens opgørelse af hver afdelings medlemstal pr. 31. december forud for det ordinære delegeretmøde. Repræsentationen ændres ikke i tilfælde af ekstraordinære delegeretmøder imellem de ordinære møder. Stk. 3. Afdelingsrepræsentanternes mandatperiode løber fra disses valg under afdelingernes generalforsamling, indtil nyvalg forud for næste ordinære delegeretmøde finder sted, jf. mønstervedtægtens bestemmelser herom (bilag 2). Den i stk. 1, andet afsnit, nævnte delegeredes mandatperiode bortfalder i tilfælde af afdelingskassererens udtræden af hovedbestyrelsen. 20 Delegeretmødet ledes af en eller flere af hovedbestyrelsen valgte dirigenter, der afgør alle spørgsmål vedrørende delegeretmødets VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 7

8 afvikling, herunder om stemmeafgivelse og stemmeoptælling. Stk. 2. Dagsorden for delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Beretning. 2 Regnskab til godkendelse. 3. Forslag. 4. Valg af formand, næstformand og hovedkasserer. 5. Valg af revisorer. 6. Eventuelt. Stk. 3. Enhver delegeret kan stille forslag til behandling for delegeretmødet. Forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen inden for en af hovedbestyrelsen fastsat og i indkaldelsen bekendtgjort frist, jf. 17a, stk. 2. Stk. 4. Den færdige dagsorden skal udsendes til de delegerede senest 14 dage før delegeretmødets afholdelse. Dagsordenen skal indeholde angivelse af, hvilke forslag hovedbestyrelsen har modtaget til behandling under dagsordenens punkt 3. Såfremt der indkommer forslag om ændring af a-kassens vedtægt, skal ændringsforslagets fulde ordlyd fremgå af dagsordenen eller tilknyttes som bilag til denne. Stk. 5. Delegeretmødet skal under dagsordenens punkt 5 vælge mindst tre revisorer til at revidere a-kassens regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være statsautoriseret eller være et statsautoriseret revisionskontor. Revisorernes mandatperiode løber indtil nyt valg har fundet sted. Stk. 6. Det påhviler hovedledelsen at drage omsorg for, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til enhver tid er oplyst om sammensætningen af a-kassens hovedbestyrelse og revision. 21 Ethvert spørgsmål afgøres under delegeretmødet ved almindelig stemmeflertal. Undtaget herfra er dog beslutninger i henhold til vedtægtens 3, stk. 2, om formueanvendelse i tilfælde af anerkendelsens bortfald og beslutninger om ændring af a-kassens vedtægt, herunder opløsningsbeslutninger, hvortil der kræves 3/4 flertal af de afgivne stemmer. Stk. 2. Alene delegeretmødet, jf. dog bestemmelsen i vedtægtens 29, stk. 6, kan vedtage ændringer i a-kassens vedtægt. Beslutninger herom opnår først gyldighed, når de er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, jf. afsnit 9. C. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg 22a. Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en hovedkasserer, alle valgt på det ordinære delegeretmøde, samt 5 valgkredsrepræsentanter, jf. 24b, stk. 2. Disse medlemmer af hovedbestyrelsen har stemmeret. Stk. 2. Hovedbestyrelsen tiltrædes yderligere for en til de øvrige medlemmer svarende mandatperiode af en af hovedbestyrelsen for Dansk Metalarbejderforbund udpeget repræsentant. Valgbare og kvalificeret til medlemskab af hovedbestyrelsen er alene medlemmer af a-kassen. Stk. 3. Hvis formanden, næstformanden eller hovedkassereren får varigt forfald i en valgperiode, skal hovedbestyrelsen foretage konstitution af en stedfortræder, der fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde. Det er ikke en betingelse for konstitution, at den pågældende forud herfor er medlem af hovedbestyrelsen. Ved varigt forfald forstås, at den pågældende på grund af sygdom eller anden indisponering er ude af stand til at varetage sit hverv, eller at grundlaget for den pågældendes valg er bortfaldet, herunder ved udtræden som medlem af a-kassen. I tilfælde af varigt forfald for valgkredsrepræsentanternes vedkommende udpeges der i overensstemmelse med vedtægtens 24b, stk. 2, en ny repræsentant. I tilfælde af varigt forfald for Dansk Metalarbejderforbunds repræsentant er Dansk Metalarbejderforbund beføjet til at udpege en ny repræsentant for den resterende del af mandatperioden. Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder om mødefrekvens. Alle møder indkaldes ved foranstaltning af formanden, der i øvrigt kan indkalde til hovedbestyrelsesmøder, når han finder dette nødvendigt, eller når mindst 3 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. 22b På hovedbestyrelsens første møde efter det ordinære delegeretmøde nedsættes der et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden, hovedkassereren og to af hovedbestyrelsen af dennes midte valgte medlemmer. Stk. 2. Forretningsudvalget samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer forlanger det. Indkaldelsen sker ved formandens foranstaltning. Stk. 3. Forretningsudvalget varetager under ansvar for hovedbestyrelsen de af hovedbestyrelsen tillagte beføjelser og funktioner. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for forretningsudvalgets virksomhed, herunder at særligt vidtrækkende eller betydningsfulde afgørelser skal bringes til behandling for en samlet hovedbestyrelse. VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 8

9 D. Hovedledelse og sekretariat 23a A-kassens hovedledelse udgøres af hovedkassereren, bistået af det til denne knyttede sekretariat. Stk. 2. Som led i varetagelsen af de i 16b, stk. 4, nævnte opgaver forestår hovedledelsen udbetaling af dagpenge, afgørelse som administrativ instans i sager om medlemskab, dagpengeret og tilbagebetaling mv., fremskaffelse af oplysninger til statistisk formål (i overensstemmelse med retningslinjer, der fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen) samt i øvrigt de opgaver, der fremgår af de øvrige bestemmelser i nærværende vedtægt. Stk. 3. A-kassens hovedledelse handler under ansvar af forretningsudvalget og a-kassens hovedbestyrelse, der imidlertid ikke udgør en administrativ klageinstans for hovedledelsens afgørelser i administrative sager. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for den administrative kompetencefordeling mellem hovedledelsen og afdelingerne. Disse retningslinjer udmøntes af hovedledelsen i en forretningsgangsbeskrivelse, der detaljeret redegør for kompetenceforholdene, samt de foreskrevne procedurer i administrationen heraf. 23b Det til hovedkassereren knyttede sekretariat er placeret centralt på a-kassens hovedkontor. Hovedbestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at sekretariatet herudover skal have en lokal repræsentation. Hovedledelsen skal i så fald træffe bestemmelse om en sådan repræsentations geografiske placering og om de opgaver, der skal bringes til udførelse herfra. E. Afdelingsledelse 24a Den i lokalafdelingens valgte bestyrelse, jf. 16b, stk. 5, og den som bilag 2 optrykte mønstervedtægt, skal varetage de opgaver, der er beskrevet i lokalafdelingens vedtægt. Stk. 2. Afdelingens bestyrelse skal herved forestå administrative opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, administrative forskrifter og de retningslinjer, der er udstedt af henholdsvis hovedbestyrelsen og hovedledelsen. Stk. 3. Afdelingens bestyrelse er erstatningsansvarlig for tab, der påføres medlemmer og/eller a-kassen, når tabet er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed. 24b Lokalafdelinger er efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse tilknyttet én af de fem valgkredse, hvori landet er opdelt. Hovedbestyrelsen kan træffe afgørelse om det valgkredsmæssige tilhørsforhold for særlige medlemskredse, jf. nedenfor under F samt om ændringer i lokalafdelingers tilhørsforhold. Hovedbestyrelsen kan endvidere foretage forandringer i valgkredsenes område. Stk. 2. Afdelingskassererne i hver valgkreds er forpligtet til at afholde møde under a-kassens delegeretmøde med henblik på ved almindelig stemmeflerhed at udpege en repræsentant fra valgkredsen til a-kassens hovedbestyrelse, jf. 22a, stk. 1. I tilfælde af, at valgkredsens valgte hovedbestyrelsesmedlem i valgperioden får varigt forfald, er afdelingskassererne i valgkredsen beføjet til at udpege en anden repræsentant til a-kassens hovedbestyrelse, der opnår at have sæde der indtil næste ordinære delegeretmøde. Stk. 3. Hovedbestyrelsen er beføjet til i særlige tilfælde at fravige den ovenfor beskrevne indretning af valgkredsenes forhold og at fastsætte vilkår for en sådan dispensation. F. Særlige medlemskredse 25 Bestemmelserne ovenfor under E finder ikke anvendelse for de i bilag 1 nævnte faggrupper, der herigennem omfattes af området under Metals Maritime afdeling. Disse medlemmers forhold administreres i enhver henseende direkte af hovedledelsen. De pågældende medlemmer skal ved optagelse eller ved overførelse til denne kategori skriftligt underrettes om indholdet af nærværende vedtægtsbestemmelser og de i forhold hertil udstedte retningslinjer. Stk. 2. Bestemmelsen i 19 finder tilsvarende anvendelse for Metals Maritime afdeling, der således repræsenteres i delegeretmødet af den til enhver tid udpegede og fungerende formand og kasserer i overensstemmelse med 17b, stk. 1, litra b og c. I tilfælde af, at Metals Maritime afdeling på landsplan omfatter mere end medlemmer, opnår Metals Maritime afdeling yderligere ret til at udpege én delegeret (afdelingsrepræsentant) til a-kassens delegeretmøde. Hovedledelsen er forpligtet til i nødvendigt omfang at afholde og arrangere medlemsmøder, hvorunder der på betryggende og forsvarlig vis kan gennemføres et valg af afdelingsrepræsentant. AFSNIT 8 REGNSKAB OG REVISION 26 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 9

10 regler, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og således at a-kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de retningslinjer, der er givet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de på delegeretmødet valgte revisorer. Stk. 4. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørigt underskrevet stand indsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven. 27 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 4. Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning. AFSNIT 9 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN MV. 29 Nærværende vedtægt, der er vedtaget af delegeretmødet den 12. september 2012 og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft den 12. september Stk. 2. Samtidig ophæves den under den 18. september 2009 med senere ændringer udsendte vedtægt. Stk. 3. A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse i den publikation, som a-kassen måtte udgive, eller på anden måde, at hvert enkelt medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten. Stk. 4. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 5. Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen. 28 De på delegeretmødet valgte revisorer reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med den revisionsinstruks, som er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 2. Mindst en af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og Arbejdsmarkedsstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i afdelingerne som i hovedkassen. VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 10

11 BILAG 1 (som gældende pr. 15. juli 2014) Afgrænsning af a-kassens faglige område, jf. vedtægtens 4, stk. 2 I. A-kassens faglige område omfatter de nedenfor under punkt 1 nævnte faggrupper, der kan optages i Dansk Metalarbejderforbund. I de under punkt 1 og 2 nævnte uddannelses- og faggrupper indgår faglærte, tillærte, teknikere og lærlinge. Optagelse kan ske med henblik på fuldtidseller deltidsforsikring. 1. FAGLIG BETEGNELSE: (Uddannelsesnavne i kursiv er tidligere men stadig gældende betegnelser) SMEDE OG STÅL Beslagsmed Energitekniker (VVS-energitekniker) Former (håndformer, industriformer, metalstøber) Grovsmed Industrimontør (skruestiksarbejder) Klejnsmed Multismede NDT-tekniker Oliefyrstekniker Skibsbygger se skibsteknikker Skibsbygningsarbejder Skibsmontør Skibstekniker - design - konstruktion - maritime rør - reparation (Skibsmekaniker, skibsbygger) Smed (aluminium) (aluminiumssmed) Smed (bearbejdning) Smed (bygning og landbrug) (bygnings- og landbrugssmed) Smed (industrirør) (industrirørsmed) Smed (maritim) Smed (plade og konstruktion) (plade- og konstruktionssmed) Smed (rustfast) (smed (rustfri, rustfast, rustfast klejnsmed) (smed (ventilation, ventilationssmed) Smed (VVS-rør) (VVS-rørsmed) Støberiassistent Støberitekniker sandslibning Støberitekniker i permanente forme Svejser Vindenergitekniker Vindmølletekniker Værkstedsarbejder ved DSB-centralværksteder MASKINER OG VÆRKTØJ CNC-tekniker/CNC-assistent CNC-drejer (drejer) CNC-fræser (fræser) Finmekaniker Finmekaniker, konfektion Finmekanikerassistent Industriassistent Industriel reparatør Industrimekaniker Industrisvejser Industritekniker, maskin (maskinarbejder) Industritekniker, plast (plastmekaniker) Industritekniker, produktion (industriteknikmekaniker) Køleassistent Kølemontør Køletekniker Låsesmed (låsetekniker, låsesmed) Plastsvejser Værktøjsmager (værktøjsmagerform, værktøjsmagersnit/stans) Værktøjssliber Værktøjstekniker Våbenmekaniker STRØM, STYRING OG PROCES Automatikmontør Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen (automatikfagtekniker) (automatikmekaniker) Automatiktekniker i elektrobranchen (elektrotekniker) Datatekniker m. speciale i infrastruktur Datatekniker m. speciale i programmering (datatekniker) (datamekaniker, datafagtekniker) Digital servicemedarbejder Elektrofagtekniker (elektromekaniker) Elektronikfagtekniker (elektronikmekaniker) Frontline Radio/TV supporter Frontline PC supporter IT-supporter Kontorservicetekniker (kontormaskinmekaniker, kontorservicefagtekniker) Medicotekniker Radio-TV-fagtekniker (radiomekaniker) Teleinstallationstekniker (telemekaniker, telefagtekniker) Telesystemtekniker (telemekaniker, telefagtekniker) TRÆ OG PLAST Bådebygger Bådserviceassistent Modelsnedker Plast- og apteringsbådebygger Rigger Sejlmager Træskibstømrer TRANSPORT Autoelektromekaniker Bådassistent Bådmekaniker Campingmekaniker Cykelmekaniker Cykelmontør Entreprenørmaskinmekaniker Flymekaniker B1 (flymekaniker) Flymekaniker B2 (flymekaniker) Karetmager VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 11

12 Karrosserismed Karrosseritekniker (karrosseribygger) (karrosseriopretter) Knallertmekaniker Kranmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Landbrugssmed (smed (bygning og landbrug), bygnings- og landbrugssmed) Lastvognsmekaniker Lastvognsmontør Materielmekaniker Motorcykel virksomheds praksis administrator (Motorcykel VPA) Motorcykelmekaniker Motormekaniker Personliftmekaniker Personvognsmekaniker (automekaniker) Personvognsmontør (automontør) Traktormekaniker GULD OG SØLV Bestiksølvsmed PBA i smykker, teknologi og business Butiksguldsmed Ciselør Designuddannelsen på Institut for Ædelmetal Gravør Guld- og sølvarbejder Guld- og sølvformgiver Guldsmed Gørtler Gørtler, armatur Jern- og metalsliber Kobbersmed Korpussølvsmed Metaltrykker Pletarbejder Skriftgravør Ædelmetalstøber Ædelstensfatter Stempelgravør Stålgravør Sølvsliber Sølvtrykker BILLEDMEDIERNE Film- og TV-assistent Film- og TV-produktionstekniker (medieteknikmekaniker) Fotograf DIGITALE MEDIER Digital integrator Grafisk integrator Multimedie animator Multimedie integrator WEB-integrator MARITIME omfattet af 27 Dansk Metals Maritime Afdeling Maskinassistent Maskinist Maskinmester Motormand Skibsassistent Skibsmekaniker Skibsteknikerassistent Sø-Restaurationsområdet Alle ansatte indenfor catering til søs og på mobile havanlæg, jf. 2. V. nedenfor. TEATER, UDSTILLINGS- OG EVENT- BRANCHEN Eventtekniker med speciale i audioteknik Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik Teatertekniker Teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent Udstillingstekniker TELEKOMMUNIKATIONSBRANCHEN Alle ansatte i telekommunikationsbranchen i Danmark, jf. IV nedenfor ØVRIGE Automationsteknolog AK Autoteknolog AK Bilprøver Byggekonsulent i Arbejdstilsynet Datamatiker AK Driftsteknolog offshore AK Energiteknolog AK IT- og elektronikteknolog AK (elektroniktekniker) Kedel- og maskinpasser Multimediedesigner AK Måletekniker Oliefyrsmontør Opstiller ved produktionsmaskiner Produktionsteknolog AK (maskintekniker) Teknisk manager offshore AK (AK står for erhvervsakademiuddannelse) 2. FAGLIGT INDHOLD. Optagelsesberettigede er endvidere personer med en til punkt 1 svarende uddannelse uanset dennes benævnelse, og personer, der udfører de til sådan uddannelse svarende arbejdsfunktioner, uanset personens uddannelsesmæssige baggrund. II. I henhold til aftale med Dansk Journalistforbund fastsættes yderligere følgende: Optagelsesberettigede er medarbejdere, der er beskæftiget med lydoptagelse, klipning, tekstning, versionering og afvikling af programmer i elektroniske medier, hvor der er indgået overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund. III. I henhold til aftale med Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark fastsættes følgende: Hvor der er tale om fælles arbejde, er det den faglige grunduddannelse, der danner grundlag for optagelse og overflytning a-kasserne imellem. VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 12

13 IV. Pr. 1. januar 2003 er Telekommunikationsforbundet og Dansk Metalarbejderforbund fusioneret. Telekommunikationsforbundets organisationsområde omfattede alle ansatte i telekommunikationsbranchen i Danmark, for hvem Telekommunikationsforbundet var forhandlingsberettiget. A-kassens faglige område udvides derfor til at omfatte alle ansatte i telekommunikationsbranchen i Danmark, for hvem Dansk Metalarbejderforbund har forhandlingsretten som følge af fusionen eller de til enhver tid eksisterende grænseaftaler, som Dansk Metalarbejderforbund har indgået eller måtte indgå med andre fagforbund og faglige sammenslutninger. V. Pr. 1. januar 2011 er Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart fusioneret til Dansk Metals Maritime Afdeling. Dansk Sø-Restaurations Forenings organisationsområde omfattede alle ansatte indenfor catering til søs og på mobile havanlæg, for hvem Dansk Sø-Restaurations Forening var forhandlingsberettiget. A-kassens faglige område udvides derfor til at omfatte alle ansatte indenfor catering til søs og på mobile havanlæg, for hvem Dansk Metalarbejderforbund har forhandlingsretten som følge af fusionen eller de til enhver tid eksisterende grænseaftaler, som Dansk Metalarbejderforbund har indgået eller måtte indgå med andre fagforbund og faglige sammenslutninger. VI. Optagelsesberettigede er endvidere personer, som har gennemført en erhvervsgrunduddannelse (EGU) og som har et gennemførelsesbevis med uddannelsesrelevans til en uddannelse, der er benævnt under punkt 1. VII. Pr. den 23. marts 2012 har Dansk Metalarbejderforbund, Spillerforeningen og Håndbold Spiller foreningen indgået aftale, hvorefter Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningen vil respektere deres medlemmers optagelse i Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse, medens Dansk Metalarbejderforbund vil respektere, at de to foreninger i øvrigt varetager deres medlemmers faglige interesser. BILAG 2 Mønstervedtægt for afdelinger af Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse i henhold til Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasses vedtægts 16b, stk Afdelingen har til opgave at fungere som lokal repræsentation for Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse i overensstemmelse med de i a-kassens vedtægts afsnit 7 fastsatte bestemmelser. 2. Afdelingens øverste myndighed er afdelingens generalforsamling Ordinær generalforsamling i afdelingen skal afholdes mindst en gang årligt Den ordinære generalforsamling indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse, der skal indeholde oplysning om dagsorden, kan ske ved avertering i den publikation, som a-kassen måtte udgive. Medlemmer, der ikke samtidig er medlem af Dansk Metalarbejderforbund, skal af bestyrelsen tilsendes indkaldelse til generalforsamling ved særskilt brev med mindst samme varsel. 3. Ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med mindst 7 dages varsel, skal finde sted, når a-kassens hovedbestyrelse eller afdelingens bestyrelse ønsker det, eller når en tredjedel af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til afdelingens bestyrelse I afdelinger med fra 200 til 500 medlemmer er underskrift af en fjerdedel af medlemskredsen og i afdelinger med over 500 er en femtedel af medlemskredsen dog tilstrækkelig Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker på foranledning af afdelingens bestyrelse, der samtidig træffer bestemmelse om indkaldelsesmåden, der skal sikre, at alle medlemmer af afdelingen modtager underretning om den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 13

14 4. Ethvert spørgsmål afgøres på afdelingens generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed, og skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst en fjerdedel af de fremmødte forlanger det. 5. Afdelingen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, der mindst skal bestå af fem medlemmer og højst må bestå af 17 medlemmer Valgperiodens varighed fastsættes af generalforsamlingen, men skal være mindst to år Der vælges et af generalforsamlingen fastsat antal suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori suppleanten har opnået stemmer. 6. Den af afdelingens generalforsamling valgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter valget med en afdelingsformand og en afdelingskasserer Med afdelingsformanden som hovedansvarlig udgør denne i forening med afdelingskassereren afdelingens daglige ledelse og varetager som sådan de opgaver, der i henhold til a-kassens vedtægt eller hovedledelsens nærmere bestemmelse skal forestås af afdelingen. Opgaverne udføres under ansvar for afdelingens bestyrelse Bestyrelsen skal afgive beretning på den årlige generalforsamling Afdelingens formand og kasserer anses som delegeret til a-kassens delegeretmøde så længe de beklæder de nævnte poster. Afdelingens yderligere repræsentation anses som delegeret indtil nyt valg af delegeret finder sted på afdelingens generalforsamling. 8. Afdelingskassereren repræsenterer afdelingen og afdelingens bestyrelse i valgkredsen, jf. a-kassens vedtægt 24b, medmindre hovedbestyrelsen godkender en anden repræsentation. 9. Alle økonomiske transaktioner, herunder administrative indtægter og udgifter, dagpengeudbetalinger, statsrefusion, tilbagebetaling af fejludbetalte dagpenge, foretages centralt af hovedledelsen eller på en anden sådan måde, som hovedledelsen måtte bestemme Afdelingens økonomi indgår således som en integreret bestanddel af a-kassens regnskab. Der er ingen selvstændig regnskabsaflæggelse eller revision i afdelingen Afdelingen og dennes bestyrelse er således ubeføjet til at forpligte afdelingen eller a-kassen økonomisk Afdelingens administrative funktioner og løsning af de i punkt 1, jf. a-kassens vedtægt, nævnte opgaver er til enhver tid underkastet tilsyn fra a-kassens hovedledelse. 7. Afdelingens formand og kasserer forestår repræsentation af afdelingen under kassens delegeretmøder, jf. a-kassens vedtægt 17b, stk. 1, litra b og c og 19, stk. 1. I tilfælde af midlertidigt forfald, træffer afdelingens bestyrelse ved almindelig stemmeflerhed afgørelse om kassens repræsentation Hvis afdelingen har adgang til yderligere repræsentation under a-kassens delegeretmøder, jf. a-kassens vedtægt 19, stk. 1, skal generalforsamlingen forud for ordinært delegeretmøde vælge en delegeret for afdelingen og en suppleant for denne. Suppleanten indtræder som delegeret i tilfælde af, at den valgte afdelingsrepræsentant får forfald. I tilfælde som omhandlet i a-kassens vedtægt 19, stk. 1, andet afsnit, vælges på generalforsamlingen yderligere en delegeret og en suppleant for denne. VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE DANSK METAL 14

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse VEDTÆGT Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Vedtægt for Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse Vedtægt for HK/Danmarks A-kasse Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse VEDTÆGT Din Sundhedsfaglige A-kasse Vedtægt for Din Sundhedsfaglige A-kasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse med den til enhver tid i lovgivningen fastsatte

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

MI, pr. ultimo oktober

MI, pr. ultimo oktober MI, pr. ultimo oktober 4.00 4.000 4.000 3.00 3.000 2.00 2.000.00.000 00.92 0.79 0.028 9.79 2.000 0.000 8.000.000 4.000 2.000 08 09 0 4.093 2.790 3.300 3.47 70 99 828 8 (PRK) P-søgende elever i alt (bruttosøgende)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Standardvedtægter andelsselskab

Standardvedtægter andelsselskab Standardvedtægter andelsselskab Vedtægter for 1 Selskabet, der er stiftet den, er et andelsselskab, hvis navn er Selskabet har hjemsted i Kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere