Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter"

Transkript

1 Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Sikrede institutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen Del 1: Baggrundsviden til underviseren Overskrift Noter Anvendelsesområde: Materialet er målrettet til undervisning af ledere og medarbejdere på sikrede institutioner og særlig sikrede afdelinger. Der er udarbejdet tilsvarende materiale til undervisning i lovens 16 om undersøgelse af person og opholdsrum samt bevaring af effekter for medarbejdere og ledere på private opholdssteder samt åbne og delvis lukkede institutioner. 1

2 Regler i fokus: Modulet omfatter 16 i lov om voksenansvar overfor anbragte børn og unge, der vedrører undersøgelse af person og opholdsrum. 16 har to bestemmelser, hvorefter der på sikrede afdelinger og særlig sikrede afdelinger kan ske undersøgelse af person og opholdssted: Stk. 1: Når der er bestemte grunde til mistanke om besiddelse af effekter Stk. 2: Ved anbringelse, besøg og fravær Derudover giver 16 hjemmel til, at tage effekter i bevaring. Den samlede paragraf har følgende ordlyd: 16. Lederen af et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service eller den, der bemyndiges dertil, kan uden retskendelse beslutte, at der skal foretages en undersøgelse af et anbragt barns eller en anbragt ungs person eller opholdsrum, hvis der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter, og besiddelsen medfører, at ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn ikke kan iagttages, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ud over tilfælde nævnt i stk. 1 kan lederen af en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling efter 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service eller den, der bemyndiges dertil, uden retskendelse beslutte, at der skal foretages undersøgelse af, hvilke effekter et barn eller en ung, der er anbragt i afdelingen eller på døgninstitutionen, har i sin besiddelse på sin person eller i sit opholdsrum, hvis en sådan undersøgelse er nødvendig for at sikre, at ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn iagttages. Stk. 3. Undersøgelse efter stk. 2 kan foretages, når barnet eller den unge anbringes på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling, før og efter besøg og før og efter fravær fra den sikrede døgninstitution eller særligt sikret afdeling. Stk. 4. Lederen af et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service eller den, der bemyndiges dertil, kan uden retskendelse beslutte at tage effekter, der findes i barnets eller den unges besiddelse, i bevaring, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Stk. 5. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af en undersøgelse af barnets eller den unges person eller opholdsrum samt effekter taget i bevaring i forbindelse hermed. Bekendtgøre Reglerne er endvidere uddybet i vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge, pkt lov om voksenansvar for anbragte børn og unge har i bestemmelser særligt om gennemførelse af undersøgelse af person og opholdsrum samt bevaring af effekter. Reglerne er endvidere uddybet i vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge, pkt

3 Anvendte kilder til materialet: Materialets anvendelse: Baggrund for lov om voksenansvar overfor anbragte børn og unge: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Lov nr. 619 af 8. juni 2016) Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Lov nr. 647 af 8. juni 2016) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge. Lovforslag nr. L 162. Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Lov nr af 13. december 2016 Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge Lov nr af 13. december 2016 Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge. Bek. nr af 20. december 2016 Vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Vejl. nr af 21. december 2016 Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning nr Marts 2015 Materialet er udarbejdet, så det, foruden at indgå som et modul på kursusdage om reglerne i voksenansvarsloven, kan anvendes som et selvstændigt undervisningsforløb, fx ved en temadag, et personalemøde eller lignende. Hvor materialet anvendes som et selvstændigt undervisningsforløb anbefales det, at der indledes med en præsentation ud fra modulet, der giver en generel introduktion til lov om voksenansvar. I juni 2013 nedsatte den daværende regering Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget). Udvalget havde til formål at afklare, beskrive og analysere de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for anbragte børn og unge, herunder en analyse af udfordringerne ved det daværende regelsæt. Magtanvendelsesudvalget skulle endvidere komme med forslag til et kommende regelsæt. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget var bl.a., at både Folketingets Ombudsmand og Folketingets 71-tilsyn havde påpeget, at det eksisterende hjemmelsgrundlag for magtanvendelse på børne- og ungeområdet var uklart. Magtanvendelsesudvalget havde en bred sammensætning af medlemmer bl.a. med kommunale og regionale repræsentanter, repræsentanter for relevante organisationer for praksisfeltet samt børneorganisationer samt faglige eksperter. I udvalgsarbejdet deltog tre børneeksperter, som tidligere har været anbragt. Daværende direktør ved Folketingets ombudsmand Jens Møller fungerede som formand for udvalget. Børnerådet sikrede endvidere yderligere inddragelse af børn og unge gennem tre børneekspertgrupper. Magtanvendelsesudvalget afgav i marts 2015 betænkning nr. 1551/2015 om 3

4 Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Magtanvendelsesudvalget anbefalede, at der blev udarbejdet et helt nyt og selvstændigt regelsæt om magtanvendelse over for anbragte børn og unge med en tydeliggørelse af de eksisterende regler, herunder med tydeliggørelse af børn og unges rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i deres selvbestemmelsesret. På enkelte områder anbefalede udvalget en vis udvidelse af adgangen til at gribe ind overfor anbragte børn og unge, herunder muligheden for afværgehjælp og undersøgelse af et barn eller en ung person på sikrede døgninstitutioner. Udvalget tog i sine overvejelser og anbefalinger udgangspunkt i børn og unges grundlægende rettigheder, herunder retten til omsorg og beskyttelse. Den 5. november 2015 indgik Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om rammerne for voksenansvar over for anbragte børn og unge (Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge). Aftalen følger op på aftalen om udmøntningen af satspuljen for 2016 for social- og indenrigsområdet. Aftalen ligger sig tæt op ad anbefalingerne fra Magtanvendelsesudvalget, og loven om voksenansvar for anbragte børn og unge er en udmøntning af den politiske aftale. Lov om voksenansvar har til formål at fastsætte rammer for plejefamilier og personales adgang til, som led i varetagelsen af den daglige omsorg, at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret og sikre de anbragte børn og unges retssikkerhed i forbindelse hermed. Lidt historie om bestemmelserne vedr. undersøgelse af person og opholdsrum: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge regulerer forholdene under anbringelsen, og den indeholder således blandt andet flere af de bestemmelser, der før fandtes i Servicelovens d samt den tidligere magtanvendelsesbekendtgørelse. Bestemmelser om afgørelser om anbringelse og kriterier for anbringelse på delvis lukkede afdelinger og delvis lukkede institutioner samt sikrede afdelinger og særlig sikrede afdelinger er samlet i servicelovens 63a-63c i kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge. På de sikrede institutioner opstod der i første halvdel af 00 erne en diskussion om, hvorvidt personalet kunne undersøge de unges person og opholdsrum for våben, stoffer og andre effekter uden, at det var fastsat i loven. Spørgsmålet blev forelagt det daværende Socialministerium. Undersøgelse af person og opholdsrum blev anset for så vidtgående et indgreb over for de unge, at det krævede klar lovhjemmel. Ved lov nr. 545 af 6. juni 2007, der generelt omhandlede en styrkelse af ungdomssanktionen, blev der indført hjemmel til, at der på de sikrede institutioner kunne foretages undersøgelser af de unges person og opholdsrum. De sikrede institutioner fik hermed adgang til at undersøge om de unge hav- 4

5 de ulovlige genstande på deres person og i deres opholdsrum. Undersøgelse kunne foretages, når der forelå bestemte grunde til mistanke om besiddelse af genstande. Endvidere kunne der ske undersøgelse af opholdsrum, ved anbringelse (ankomst til den sikrede institution), ved besøg samt ved fravær fra den sikrede institution. Ved lov nr. 551 af 26. maj 2010 blev private opholdssteder og øvrige døgninstitutioner omfattet af muligheden for undersøgelse af person og opholdsrum, når der foreligger bestemte grunde til en mistanke. 16 i lov om voksenansvar er med en enkelt undtagelse en videreførelse af reglerne fra Undtagelsen er, at sikrede institutioner og særlig sikrede afdelinger ved undersøgelser i forbindelse med anbringelse, besøg og fravær nu også vil kunne foretage personundersøgelser. Lidt om magtanvendelsesudvalgets kortlægning og overvejelser: Magtanvendelsesudvalget Rambøll udførte i forbindelse med Magtanvendelsesudvalgets arbejde en kortlægning af de eksisterende reglers anvendelse i praksis. Kortlægningen viste, at private opholdssteder og almindelige døgninstitutioner stort set ikke anvender reglerne om undersøgelse af person og opholdsrum, mens anvendelse af reglerne er væsentlig mere udbredt på sikrede institutioner. Blandt andet efter henvendelse fra nogle af de sikrede institutioner drøftede og anbefalede Magtanvendelsesudvalget, at undersøgelse af barnets eller den unges person burde udvides til også at omfatte en gennemgang af vedkommendes tøj. Der er imidlertid ikke med loven og den tilhørende bekendtgørelse sket ændring af, hvordan der kan foretages personundersøgelse. Med voksenansvarsloven er der således alene sket en udvidelse af de sikrede institutioners adgang til at foretage undersøgelse ved anbringelse, før og efter besøg samt før og efter fravær, således at der i disse situationer også kan ske personundersøgelse. 5

6 Del 2: Noter til de enkelte dias til undervisningen Der er i dette modul fem emneforsider Dias 2: Noter: Rettigheder og indgreb heri Dias 2 Dette dias har til formål at angive sammenhængen mellem rettighed og lovregel om indgreb. 6

7 Dias 3: Noter: Privatliv Dias 3 Ret til respekt for privatlivet Begrebet privatliv (EMRK) er et overbegreb, der beskytter individets personlige sfære i bred forstand Privatliv omfatter bl.a.: Personlig integritet Familieliv Hjem, opholdsrum, tasker o.l. Korrespondance og anden kommunikation Personfølsomme oplysninger Det betyder for anbragte børn og unge, bl.a.: At de som udgangspunkt skal kunne have deres ting for dem selv, og at der skal være helt særlige grunde til, at personalet på anbringelsessteder kan gennemgå deres ejendele At plejeforældre og personale på anbringelsessteder ikke må læse deres korrespondance eller overhøre deres telefonsamtaler, medmindre børn og unge-udvalget har truffet en særlig afgørelse herom At de kan forvente, at personale, plejeforældre og andre børn banker på døren til deres værelse inden de går ind Tre bestemmelser er centrale, når det gælder beskyttelsen af privatlivet, og særligt offentlige myndigheders indgreb overfor børn og unges privatliv: Grundlovens 72 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), Artikel 8 Børnekonventionen artikel 16 Gengivelsen af ordlyden i de tre relevante bestemmelser, er alene til underviserens oriente- 7

8 ring. Bestemmelserne skal ikke gennemgås. Grundloven Grundlovens 72: Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. Grundlovens 72 giver først og fremmest en processuel beskyttelse, derved at den stiller krav om, at der skal foreligge en retskendelse, medmindre der er en særegen lovregel, der undtager herfor. Lov om voksenansvar 16 er et eksempel på, hvorledes lovgiver angiver en sådan undtagelse kan uden retskendelse beslutte. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: Artikel 8 Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Børnekonventionens Intet barn må udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privat- og familieliv, sit hjem eller sin brevveksling, eller ulovlige angreb på sin ære eller sit omdømme. 2. Barnet har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller sådanne angreb Spørgsmål til deltagerne: Hvordan respekterer I børnene og de unges privatliv på jeres institution? Har I regler for, hvordan I skal agere for at vise børnene og de unge respekt for deres privatliv? Dias 4: Emneforside: Undersøgelse ved mistanke 16, stk. 1 8

9 Dias 5: Noter: Lovens indhold Dias 5 Dette dias giver et overblik over indholdet af de elementer, som bestemmelsen om undersøgelse af person og opholdsrum består af. De enkelte elementer uddybes enkeltvis i det følgende. Forslag til præsentation af diasset: Oplæs de enkelte elementer og den tilhørende tekst. 9

10 Dias 6: Noter: Anvendelsesområder Dias 6 Børn og unge omfattet: Alle anbragte børn og unge under 18 år Unge over 18 år, der er anbragt som led i en strafferetlig dom eller kendelse Unge, der er anbragt i efterværn er ikke omfattet af loven om voksenansvar. Typer af anbringelsessteder omfattet: De private opholdssteder Døgninstitutioner, dvs.: Åbne døgninstitutioner (åbne afdelinger) Delvis lukkede institutioner Delvis lukkede afdelinger i døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger i sikrede døgninstitutioner Interne skoler på private opholdssteder og døgninstitutioner Det bør nævnes, at reglerne i voksenansvarsloven ikke er knyttet til det fysiske anbringelsessted (matriklen), men til anbringelsesstedet som organisation/pædagogisk enhed. Reglerne er dermed også gældende, når børnene og de unge opholder sig i en særforanstaltning/et enkeltmandsprojekt eller i et sommerhus med pædagoger fra opholdsstedet. Ligeledes gælder reglerne, når børn og unge er på ture udenfor opholdsstedet med opholdsstedets personale. Kost- og efterskole, der er godkendt til at modtage anbragte børn og unge, er ikke omfattet af loven. 10

11 Dias 7: Noter: Kompetence - Personkreds Dias 7 Beslutningskompetence: Der skal træffes en beslutning om, at der skal foretages en undersøgelse af et barn eller en ung person eller opholdsrum Beslutningskompetencen er givet til lederen af anbringelsesstedet eller den, der bemyndiges hertil. Lederen af et anbringelsessted vil dermed altid i kraft af sin stilling have beslutningskompetencen Lederen bemyndiger andre i personalegruppen til at træffe beslutning om, at der skal gennemføres en undersøgelse af person og/eller opholdsrum. Denne bemyndigelse kan lederen trække tilbage Spørgsmål til deltagerne: Er det på jeres institution / opholdssted klart, hvem der har beslutningskompetencen, hvis der bliver behov for at foretage en undersøgelse? Er der nogle bestemte retningslinjer for, hvem der har den udover lederen? Hvordan foregår det på jeres arbejdsplads, når der træffes beslutning om at foretage en undersøgelse? 11

12 Dias 8-9: Noter: Betingelser for indgreb Dias 8-9 På disse to dias gennemgås betingelserne for at kunne gennemføre en undersøgelse af person og opholdsrum, samt fortolkningen af forskellige begreber. Bestemte grunde : Kan for eksempel være de situationer, hvor personalet observerer, at der mangler bestik eller andre skarpe genstande i institutionens eller opholdsstedets køkken, eller hvor der på værelset er 12

13 ridset i væggen med en skarp eller spids genstand. Bestemte grunde kan også være tilfælde, hvor barnets eller den unges handlemønstre vurderes at være væsentlig anderledes end normalt, og hvor personalet har en formodning om, at barnet eller den unge er i besiddelse af fx euforiserende stoffer. Det kan også være tilfælde, hvor personalet får information af andre anbragte børn og unge. Med effekter forstås: Effekter, som er uforsvarlige og/eller ulovlige at være i besiddelse af, eller som kan true sikkerheden på anbringelsesstedet. Det kan fx være effekter i form af euforiserende stoffer eller genstande som barberblade, knive eller andet, der kan bruges som våben. Undersøgelse af om barnet eller den unge er i besiddelse af farlige genstande kan ske både, når det antages, at barnet eller den unge vil bruge genstandene til at skade andre, og hvis det antages, at barnet eller den unge vil skade sig selv. 13

14 Dias 10: Noter: Form for indgreb Dias 10 Beslutte, at der skal foretages en undersøgelse af et anbragt barn eller en ungs person eller opholdsrum Handlingen, det som er tilladt at foretage, består af to elementer: Beslutningen: Begrebet beslutning angiver, at der er tage om faktisk forvaltningsvirksomhed, og som dermed adskiller sig fra en forvaltningsretlig afgørelse Selve gennemførelsen af undersøgelsen Begreber: Undersøgelse: Det vil sige en gennemgang af genstande, som barnet har på sin person eller i sit opholdsrum Person: Det er det påklædte barn eller unge, der må undersøges. Barnet eller den unge kan dog blive bedt om at tage sit overtøj, hue og sko af. Der må alene ske klap uden på tøjet og gennemgang af lommer og sko. Der må ikke ske indtrængen i det menneskelige legeme eller nogen egentlig beføling af legemet, se bekendtgørelsens 17. stk. 1 Opholdsrum: Omfatter barnet eller den unges værelse samt skabe og andre rum, som vedkommende har råderet over på anbringelsesstedet, se bekendtgørelsens 18 stk. 2 Genstande i opholdsrum: Fx kommoder, opbevaringsbokse, tasker og poser, se bekendtgørelsens 18 stk. 2 14

15 Dias 11 Noter: Generelle principper, der skal iagttages ved undersøgelse Dias 11 Generelle principper, der skal iagttages inden der træffes beslutning om at undersøge et anbragt barns eller en ungs person eller opholdsrum. Principperne fremgår af 7 i lov om voksenansvar. Principperne Undersøgelse af person og opholdsrum må kun ske undtagelsesvist. Her kan der endnu engang henvises til de overordnede rettigheder (retten til privatliv), som er beskyttet Undersøgelse af person og opholdsrum må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand: Denne hænger sammen med flere af de andre principper, og kan også kædes til forebyggelse. Der skal løbende arbejdes med at forebygge, at der opstår situationer, hvor det bliver nødvendigt at foretage en undersøgelse af person eller opholdsrum. Og opstår der situationer, hvor der er mistanke om, at et barn eller en ung, har effekter, der strider mod ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, er det først og fremmest en pædagogisk indsats, der skal iværksættes. Det handler bl.a. om at få skabt en atmosfære med tillid, hvor det er muligt at drøfte med børnene og de unge, hvilke problemer, der kan være ved at være i besiddelse af forskellige genstande. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Såfremt det således er muligt at foretage undersøgelse af person eller opholdsrum med tekniske eller elektroniske hjælpemidler, der er mindre indgribende, vil dette være muligt inden for de gældende regler. Det kan fx være ved brug af en metaldetektor, scannere og lignende. En undersøgelse af person eller opholdsrum skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som om- 15

16 stændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnet eller den unges personlige integritet. Undersøgelsen skal dermed også stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Det vil sige, at undersøgelsen ikke må have karakter af et uforholdsmæssigt indgreb, hvor det ubehag eller den krænkelse, som undersøgelsen må antages at forvolde, overstiger indgrebets formål. Personalet skal så vidt muligt, forinden der træffes beslutning om at foretage en undersøgelse, høre barnet eller den unge om situationen, og det skal forsøges at få barnet eller den unges frivillige medvirkning til den nødvendige foranstaltning. Barnet skal høres om de bestemte grunde personalet har og overvejelserne om at igangsætte en undersøgelse. Heri ligger også, at barnet eller den unge har ret til, at få oplyst årsagen til, at undersøgelsen iværksættes, medmindre særlige omstændigheder taler imod dette. 16

17 Dias 12 Dias 12 Noter: Afvejning af hensyn Der skal forud for enhver beslutning om undersøgelse af person og opholdsrum foretages en konkret vurdering af nødvendigheden af indgrebet. I afvejningen indgår på den ene side barnets eller den unges ret til selvbestemmelse og ret til respekt for sit privatliv; og på den anden de sikkerheds- og ordensmæssige hensyn, der ikke kan overholdes, hvis barnet eller den unge er i besiddelse af den eller de genstande, der er mistanke om. Omsorgen for barnet eller den unge er ligeledes et hensyn, der kan indgå i afvejningen. Den konkrete kontekst samt indgrebets omfang og intensitet kan have betydning for hvilken vægt de forskellige hensyn har. Et eksempel herpå er, at en genstand i nogle sammenhænge kan udgøre en sikkerhedsrisiko, fx. spidse sakse eller barberblade på sikrede institutioner, mens det i en anden kontekst må anses for naturligt, at en ung mand på 17 år har det fornødne barbergrej, eller at en pige, der er glad for at sy, har en god saks på sit værelse. Hvis der for en ung, der er anbragt som led i en strafferetlig dom eller kendelse, er truffet afgørelse om indskrænkning i brug af telefon eller internet for at forhindre kriminalitet, jf. voksenansvarslovens 19, er det muligt at foretage en undersøgelse af person eller opholdsrum for at finde en mobiltelefon, mens det ikke er muligt at foretage en undersøgelse til at finde en mobiltelefon af hensyn til en husregel om, at mobiltelefoner samles ind og opbevares på kontoret om natten. 17

18 Dias 13: Emneforside Undersøgelsens gennemførelse - Bekendtgørelsen Dias 14 Noter: Regler for undersøgelsens gennemførelse Dias 14 Bekendtgørelsen om voksenansvar for anbragte børn og unge indeholder regler om, hvorledes undersøgelsen skal gennemføres. Bestemmelserne findes i bekendtgørelsens De processuelle regler gælder både, når der undersøges på baggrund af mistanke, og når der undersøges i forbindelse medanbringelse, besøg og fravær. Fælles bestemmelser: Barnet eller den unge har inden en undersøgelse krav på at få oplyst grunden til, at undersøgelsen vil foregå, medmindre særlige omstændigheder taler imod at inddrage barnet Der skal altid deltage mindst to ansatte ved undersøgelse af et barn eller en ungs person eller opholdsrum, medmindre særlige omstændigheder gør det nødvendigt, at undersøgelsen gennemføres af en enkelt ansat Der må ikke være andre børn og unge til stede under undersøgelsen af et barns eller en ungs person eller opholdsrum 18

19 Dias 15: Noter: Regler for undersøgelsens gennemførelse Dias 15 Særligt om undersøgelse af person: Undersøgelsen må kun undtagelsesvist foretages og overværes af personer af andet køn end barnet eller den unge selv Særligt om undersøgelse af opholdsrum: Hvis en undersøgelse af et opholdsrum indebærer en gennemgang af barnets eller den unges genstande, skal personalet enten som udgangspunkt lade barnet eller den unge overvære undersøgelsen eller straks efter undersøgelsen give barnet eller den unge tilbud om at gennemgå resultatet af undersøgelsen Tilbuddet om gennemgang af resultaterne kan eventuelt gives skriftligt samtidig med en orientering om, at undersøgelsen har fundet sted. 19

20 Dias 16: Noter: Casearbejde Dias 16 Til refleksion og dialog om undersøgelse af person og opholdsrum kan der vælges mellem to film: Filmen: Mistanke om hash (Kris 15 år) Kris på 15 år er anbragt på Solbakken. Hun har et stofmisbrug, og er tidligere på dagen blevet set købe hash. To af de andre børn kommer forbi Kris værelse, hvor hun sidder og ryger hash. De vil være med, men bliver afvist af Kris. Derfor fortæller de det til pædagogen Henrik. Henrik opsøger senere Kris i institutions dagligstue. Denne film kan anvendes til dialog om anvendelsen af 16 stk. 1, hvor der er krav om, at der er bestemte grunde til mistanken. Filmen: Privatlivets fred (Jens 16 år) Jens er varetægtsfængslet på sikret institution. På den sikrede institution er der klare regler om, at de unge ikke må medtage værktøj fra værksteder med over på deres værelse, idet det vil kunne anvendes som våben. Pædagogen Hanne går forbi Jens værelse, hvor døren er åben, og hun ser, at der ligger en skruetrækker fra et af værkstederne på Jens reol. Jens er ikke på værelset. Denne film vil kunne anvendes til dialog om to væsentlige aspekter knyttet til undersøgelse af person og opholdsrum: Respekten for privatlivet og inddragelsen af den unge (går personalet ind på den unges værelse uden forudgående høring af den unge). Filmen er dermed bl.a. velegnet til drøftelse af de processuelle regler Afvejning af hensyn i forhold til konteksten: Hvornår og i hvilke sammenhænge (institutionstyper, målgrupper mv.) er en undersøgelse nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn? 20

21 Dias 17: Emneforside Bevaring af effekter 16 stk. 4 Dias 18: Noter: Lovens indhold Dias 18 Bevaring af effekter Anvendelsesområde og kompetencen til at beslutte er den samme, som i 16 stk. 1. Anvendelsesområde: Et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service. Kompetence - personkreds: Lederen eller den, der bemyndiges dertil. Betingelser: Hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Form for indgreb: Kan uden retskendelse beslutte at tage effekter, der findes i barnets eller den unges besiddelse i bevaring Kan uden retskendelse beslutte at tage effekter, der findes i barnets eller den unges besiddelse i bevaring. 21

22 Dias 19: Noter: Procesregler Dias 19 Findes der effekter, som af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn findes uforsvarlige, kan anbringelsesstedets leder eller den, der bemyndiges dertil, træffe bestemmelse om tilbageholdelse af effekterne. Anbringelsesstedet skal udfærdige en liste over de genstande, der tilbageholdes. Barnet eller den unge skal orienteres om hvilke genstande, der tilbageholdes. Der bør meddeles en begrundelse for tilbageholdelsen og høres om årsagen til, at de opbevarer genstandene på deres person, værelse eller andet sted. Endvidere skal de have en kopi af listen over, hvilke genstande der tilbageholdes. Tilhører genstanden anbringelsesstedet, kan den umiddelbart inddrages. De tilbageholdte genstande opbevares af anbringelsesstedet, med mindre der er tale om ulovlige genstande eller euforiserende stoffer, der skal afleveres til politiet. De tilbageholdte genstande udleveres ved udskrivning fra anbringelsesstedet. 22

23 Dias 20: Emneforside Registrering og indberetning Dias 21: Noter: Registrering og indberetning Dias 21 Undersøgelse af person og opholdsrum samt bevaring af effekter skal registreres og indberettes. Formål med registrering og indberetning er bl.a.: Opfølgning ift. det enkelte barn eller den unge gennem indberetning til den anbringende kommune, der som led i det personrettede tilsyn vurderer de beskrevne hændelser. Indberetningen kan hermed indgå i overvejelserne af, hvorvidt barnet eller den unge får det rigtige tilbud, eller om der skal ske ændringer heri Opfølgning i forhold til anbringelsesstedet bl.a. gennem indberetning til socialtilsynene og orientering af evt. kommunal eller regional driftsherre. Socialtilsynet gennemgår indberetningerne og lader dem indgå i deres tilsynsmæssige overvejelser Gennemskuelighed for, hvad der foregår på anbringelsesstedet og dermed åbenhed om de handlinger, de enkelte medarbejdere foretager Retssikkerhed for børnene og de unge, bl.a. ved at: Barnet eller den unge skal have gennemgået registreringen af hændelsen Barnet eller den unge har ret til at udforme sin egen redegørelse for hændelsen, som skal vedlægges indberetningen Forældremyndigheden til barnet eller den unge skal have en kopi af indberetningen Refleksion og læring i personalegruppen over, hvorledes lignende situationer kan håndteres fremover 23

24 Registreringen skal ske på det skema, der følger med bekendtgørelsen om voksenansvar for anbragte børn og unge. Der er to varianter af det samme skema: Et skema til kommunale plejefamilier og et skema til private opholdssteder og døgninstitutioner. Væsentlige processuelle regler: Lederen eller dennes stedfortræder skal inden 24 timer registrere hændelsen Barnet skal gøres bekendt med registreringen, og skal have tilbud om, at lave sin egen redegørelse, der kan følge indberetningen Der skal uden ugrundet ophold sendes en kopi af indberetningen til den anbringende kommune Tilsynet skal have indberetningen tilsendt ved udgangen af måneden sammen med eventuelle relevante kommentarer Forældremyndighedsindehaveren skal uden ugrundet ophold orienteres om episoden. Hvor der er en regional eller kommunal driftsherre skal denne orienteres. 24

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

Undervisernoter: Nødværge og nødret

Undervisernoter: Nødværge og nødret Undervisernoter: Nødværge og nødret Alle typer anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Undervisernoter: Afværgehjælp

Undervisernoter: Afværgehjælp Undervisernoter: Afværgehjælp Kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias

Læs mere

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele.

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele. Undervisernoter: Rusmiddeltest Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1 del: Baggrundsviden til underviseren 2 del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer

Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer Døgninstitutioner og private opholdssteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Undervisernoter: Husorden

Undervisernoter: Husorden Undervisernoter: Husorden Private opholdssteder Alle døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Kommunale plejefamilier, private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner

Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner Delvis lukkede institutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner

Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger på sikrede døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Undervisernoter: Risikovurderinger

Undervisernoter: Risikovurderinger Undervisernoter: Risikovurderinger Alle anbringelsessteder, private opholdssteder & døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Undervisernoter: Børn og unges rettigheder

Undervisernoter: Børn og unges rettigheder Undervisernoter: Børn og unges rettigheder Alle plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet BEK nr 186 af 20/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. april 2014 29. april 2014. Nr. 419. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, stk. 1, 2, 5 og 6, 123 a, stk. 7,

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Fremsat den 16/17. marts 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 1 Program Præsentation og gennemgang af program, forventningsafstemning Klokken 09.30 Del 1. Rettighedsperspektiv, formål og grundprincipper Klokken 10.45 Del 2. Voksenansvar

Læs mere

Hvis hele modulet gennemføres som foreslået, vil der skulle sættes ca. 3½ timer af til undervisningen eksklusiv pauser.

Hvis hele modulet gennemføres som foreslået, vil der skulle sættes ca. 3½ timer af til undervisningen eksklusiv pauser. Undervisernoter: Konflikthåndtering og forebyggelse på institutioner håndtering Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016.

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. OPLÆG OM VOKSENANSVARSLOVEN Fhv. direktør, professor Jens Møller -------------------------------------------------------- Velkommen Introdktion til voksenansvarsloven Løsning

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til lov om

Læs mere

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a og 174 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Skema til indberetning i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017 Socialrådgiverdage 2017 Fredericia 22. marts 2017 Dagsorden 1. Siden sidst nye tiltag, forslag og regler 2. Børns rettigheder: 3. Samvær under anbringelsen 4. Lov om voksenansvar 5. 85/107 og principafgørelsen

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Undervisernoter: Voksenansvaret 3.

Undervisernoter: Voksenansvaret 3. Undervisernoter: Voksenansvaret 3. Alle anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen Del 1: Baggrundsviden

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Informationsmøde Tilbud. 13. Juni 2017

Informationsmøde Tilbud. 13. Juni 2017 Informationsmøde Tilbud 13. Juni 2017 Præsentation Tilsynschef Henriette Lindberg Afdelingsleder Tore Kargo Jurist Malene Vincents Afdelingsleder Inge Sewerin Afdelingsleder Anne Mette Markhus Dagsorden

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Det siger loven. Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen

Det siger loven. Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen Det siger loven Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen Nye regler og ungdomssanktionen Fra 1. juli 2010 er der som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet trådt nye regler i kraft. Ingen af de nye

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Mail: scf@sm.dk og sthi@sm.dk med kopi til boern@sm.dk. 18. maj 2015 Vedr. Høring over betænkningen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling.

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling. Departementet for Familie og Justitsvæsen ikinn@nanog.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 9 6 P V K @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 93-13 4300174-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - valg af anbringelsessted - ændring

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN præsen TATION 1 DAGENS EMNER Siden sidst Ændringer i den socialretlige og familieretlige lovgivning Brush-up de overordnede regler og de primære problemer

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 2060 København K Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk KL's svar på høring over udkast til vejledning om voksenansvar for

Læs mere

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge VEJ nr 10370 af 21/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-8159 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr af 21/09/2010.

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr af 21/09/2010. Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr. 1093 af 21/09/2010. Registrering og indberetning af magtanvendelser til Børne- og

Læs mere

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7 Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge Workshop 7 2 Ankestyrelsens tre hovedopgaver At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over

Læs mere

De spørgsmål, som jeg sigter til, angår bl.a. hjemlen til at bruge de forskellige foranstaltninger.

De spørgsmål, som jeg sigter til, angår bl.a. hjemlen til at bruge de forskellige foranstaltninger. Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K OPCAT-enheden Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Foranstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere