En guide til Kom godt i gang med frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En guide til Kom godt i gang med frivillige"

Transkript

1 En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til de lønnede medarbejderes arbejde. Når I vælger at åbne jeres arbejdsplads for frivillige, så kan der opstå spørgsmål. Denne guide giver svar på en række formelle og praktiske spørgsmål. Det er en generel vejledning og skal tilpasses den enkelte institution og situation. Guiden tager udgangspunkt i, at den frivillige tilknyttes en kommunal arbejdsplads. Skal den frivillige tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet kan dog fortsat bruges som inspiration. Hvordan man vælger at arbejde med frivillige, kan være forskelligt fra område til område, og der kan være særlige forhold, man skal være opmærksom på. Eksempler på de forhold, der skal overvejes er: Børneattester: Når den frivillige er i direkte kontakt med børn under 15 år og skal have en fast tilknytning til institutionen, skal der altid indhentes en børneattest. Straffeattester: Når den frivillige tilknyttes eksempelvis børne, unge eller ældreområdet skal der indhentes en straffeattest. Tavshedspligt: Hvis den frivillige kommer i kontakt med fortrolige oplysninger i forbindelse med udførelse af arbejdet, må vedkommende ikke videregive disse oplysninger til andre. Oplys de frivillige om tavshedspligten og det kan også være en god ide at bede dem underskrive en erklæring om tavshedspligt. Forsikringsspørgsmål: Den frivillige vil i nogle, men ikke i alle tilfælde, være omfattet af kommunens forsikring. Man bør derfor altid opfordre de frivillige til selv at tegne en privat ulykkes og familie/ansvarsforsikring. Efterløn eller dagpenge: Frivilligt arbejde kan medføre fradrag i efterløn/dagpenge. Det er A kasserne/kommunen, der træffer konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde med hensyn til, hvilken form for frivillig indsats den enkelte må udføre, uden at det medfører fradrag. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte: Jacob Larsø Perregaard (JALP), Jura Hanne Fledelius (hfl), Personale En guide til Kom godt i gang med frivillige november

2 Guide med spørgsmål og svar om frivillige: 1. Hvordan kommer jeg i gang med at inddrage frivillige? Skal man indgå en skriftlig aftale med den frivillige? Hvad gælder om tavsheds og oplysningspligt for den frivillige? Hvordan er den frivillige forsikret? Hvornår skal indhentes børne og straffeattester? Frivillige der er på dagpenge eller efterløn? Hvilke regler gælder for frivilliges arbejdsmiljø? Udlændinge som frivillige Hvordan afskediger jeg en frivillig?...11 A. Forslag til frivillighedsbrev (skabelon til aftale med den frivillige). Findes på intranettet...12 B. Bilag til frivillighedsbrev...13 C. To metoder til dialog fordele og ulemper ved samarbejde med frivillige...14 En guide til Kom godt i gang med frivillige november

3 1. Hvordan kommer jeg i gang med at inddrage frivillige? Rekruttering af frivillige Langt de fleste frivillige rekrutteres gennem personlige kontakter. Det vil sige gennem netværk og på opfordring fra andre enten andre frivillige eller personale på institutioner. Så hvis I ønsker at rekruttere frivillige, kan det være en god idé at overveje, om der er nogen, I kunne tænke jer at inddrage fra jeres institutions umiddelbare nærhed det kan være forældre, bedsteforældre, naboer eller andre. En anden mulighed er at få lokale medier, fx Villabyerne, til at omtale, at I ønsker at rekruttere frivillige, eller at annoncere det på Genvej, forældreintra eller I kan også få hjælp i det nyoprettede Frivilligcenter Gentofte Uforpligtende informationsmøde for kommende frivillige Inviter til et uforpligtende informationsmøde, hvor interesserede kan høre mere om mulighederne for at yde en frivillig indsats hos jer. Det giver jer mulighed for at fortælle om institutionen, jeres arbejde, hvilke frivillige bidrag og indsatser, I kan have gavn af og ikke mindst for at fortælle om, hvad I kan tilbyde de frivillige. Samtale med den enkelte frivillige Inviter den frivillige til en samtale, hvor I afstemmer forventningerne til hinanden: Rammerne for det frivillige arbejde skal være tydelige, og de forskellige roller som frivillig, medarbejder og leder skal være veldefinerede. Samtidig er det vigtigt at give de frivillige et spillerum. De skal have indflydelse på, hvad de skal bidrage med, og der skal være mulighed for, at de kan forfølge egne ideer dog i løbende dialog med personalet. Valg af frivillig De frivilliges bidrag skal være meningsfyldt for såvel den frivillige som brugere og ansatte. Det er op til den enkelte institution at vurdere, om der er behov for de frivilliges hjælp. Man kan måske komme i en situation, hvor en frivillig ikke passer ind på ens arbejdsplads, og så er det i orden at sige nej tak. Sørg for en god dialog om frivillige på din arbejdsplads Hovedudvalget opfordrer alle kommunens arbejdspladser til at tale om, hvordan de kan udvikle eller videreudvikle samarbejde med de frivillige. Din arbejdsplads kan lade sig inspirere af en dialogmodel, som Hovedudvalget har afprøvet, der ser samarbejdet fra borgeren, fra den frivillige, fra medarbejderens og fra lederens perspektiv som en model, der kan igangsætte diskussionerne på arbejdspladserne. Ledelsesopgaver Det er vigtigt, at der er opbakning til inddragelse af frivillige fra ledelsen på arbejdspladsen og succes med samarbejde med frivillige er ligeledes afhængig af god ledelse. Det behøver dog ikke at være arbejdspladsens formelle leder, som fungerer som leder/kontaktperson for de frivillige. En anden velafprøvet mulighed er at en medarbejder fungerer som kontaktperson og koordinator for de frivillige. En anden mulighed er gradvist at lade de frivillige selv overtage koordineringen af deres arbejde i dialog med en fast kontaktperson i personalet. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

4 2. Skal man indgå en skriftlig aftale med den frivillige? Frivillighedsbrev Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at sikre, at lovkrav og retningslinjer overholdes. Derfor har vi udarbejdet et forslag til et frivillighedsbrev. Se bilag. Nogle frivillige vil måske føle, at det er meget forpligtende at underskrive en skriftlig aftale. Dette har vi forsøgt at tage højde for i udformningen af frivillighedsbrevet. Det kan bruges som en tjekliste, og på den måde sikre, at I drøfter de formelle krav med de kommende frivillige. Vi anbefaler, at de frivilliges kontaktperson på institutionen gennemgår frivillighedsbrevet sammen med den kommende frivillige, hvorefter begge underskriver brevet. Det er ikke alle punkter i frivillighedsbrevet, der er lige relevante i den enkelte situation, idet det i høj grad afhænger af, hvilke opgaver den frivillige skal varetage, og hvilke borgere den frivillige vil komme i kontakt med. I må derfor vurdere fra gang til gang, hvilke punkter der er relevante i den konkrete situation. Som minimum bør I dog notere den frivilliges navn og kontaktinformationer samt kontaktoplysninger på en pårørende, hvis der skulle ske den frivillige noget. Det kan være relevant at rådgive den frivillige om følgende: Forsikringsforhold Tavshedspligt Børne og straffeattester De særlige forhold for frivillige på dagpenge/efterløn m.v. Punkterne er medtaget i frivillighedsbrevet. Du kan læse mere om disse regler på frivillighedsområdet andre steder på denne side. Opgavebeskrivelse I kan vælge at supplere frivillighedsbrevet med en opgavespecifikation eller en form for kontrakt, som præciserer, hvad de frivillige kan og ikke kan udføre. Det er vigtigt, at rammerne for den frivillige indsats er tydelige og synlige. Hvis den frivillige møder op til en udefineret opgave, kan han/hun opleve det som spild af tid. Samtidig skal de frivillige dog også opleve, at de bliver lyttet til og har en vis grad af medindflydelse på opgaverne, da det er afgørende for de frivilliges motivation. I kan også have behov for at have hånd i hanke med den frivillige indsats, hvilket en opgavebeskrivelse kan give jer. Opgavebeskrivelse kan være rettet imod en gruppe af frivillige og behøver ikke være individuelt tilpasset den enkelte frivillige. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

5 3. Hvad gælder om tavsheds og oplysningspligt for den frivillige? Om tavshedspligt Hvem er omfattet af tavshedspligten? Alle både ansatte og frivillige kan komme i kontakt med fortrolige oplysninger primært fra borgerne, men også fra institutionen eller kommunen. De frivillige skal pålægges at respektere de samme regler om tavshedspligt, som gælder for ansatte i kommunen. Institutionen skal være opmærksom på, at den tavshedspligt, som gælder for frivillige, ikke følger af lovgivningen. Det betyder, at det er institutionen, som skal instruere den frivillige i, hvordan reglerne er, på samme måde som en ny medarbejder orienteres. Hvilke oplysninger er omfattet af tavshedspligten? Tavshedspligt indebærer, at fortrolige oplysninger ikke må videregives til uvedkommende. Andre oplysninger må som udgangspunkt frit videregives. Tavshedspligten omfatter først og fremmest oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, som fx oplysninger om race, religion og hudfarve, oplysninger om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold, om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler og lignende. Andre oplysninger om enkeltpersoner, som ikke er umiddelbart tilgængelige for enhver, kan desuden være underlagt tavshedspligt. Det gælder fx oplysninger om familiemæssige og økonomiske forhold, mindre væsentlige sociale problemer og verserende sager i det sociale system. Tavshedspligten omfatter også oplysninger, som er nødvendige at hemmeligholde af hensyn til bl.a. kommunens økonomiske interesser og oplysninger, som er underlagt tavshedspligt i henhold til anden lovgivning. Hvordan håndterer institutionen reglerne om tavshedspligt? Det er institutionens ansvar, at tavshedspligten håndteres på en ordentlig måde. Det er institutionens opgave at informere sine medarbejdere, herunder frivillige, dels om indholdet af reglerne om tavshedspligt dels om hvordan de frivillige skal håndtere de oplysninger, som de måtte komme i besiddelse af. Det anbefales, at institutionen informerer om reglerne om tavshedspligt på et informationsmøde/et møde med den enkelte, før den frivillige starter. Under mødet bør I fremhæve, at fortrolighed og troværdighed i forholdet mellem borgere og personer tilknyttet kommunens institutioner er en forudsætning for, at institutionen og dens medarbejdere kan udføre deres arbejde, og at borgerne kan føle sig trygge. Ofte vil brud på tavshedspligten ikke være som følge af ond vilje, men derimod manglende kendskab til reglerne eller manglende omtanke. Det er derfor vigtigt, at I har nogle interne retningslinjer, og at I forklarer retningslinjerne for de frivillige. Hvis I indgår aftaler med en organisation, fx Dansk Røde Kors, omkring frivillige, er det organisationen, som skal pålægge sine frivillige tavshedspligt, men I bør sikre jer, at dette rent faktisk sker. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

6 Om oplysningspligt Der findes i lovgivningen nogle få undtagelser til tavshedspligten (oplysningspligt), dvs. tilfælde, hvor man som borger og dermed også som frivillig er forpligtet til at give konkrete oplysninger videre enten til politiet eller til kommunen. Oplysningspligten gælder, hvis man: 1. Ved at give oplysningen videre kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller et justitsmord (dvs. at uskyldige bliver dømt). I sådanne tilfælde skal politiet underrettes. 2. Får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. I sådanne tilfælde skal kommunen underrettes. 4. Hvordan er den frivillige forsikret? Der er to situationer, hvor det er relevant at se på, om den frivillige er omfattet af kommunens forsikringsordninger. 1. Hvis den frivillige kommer til skade under sit frivillige arbejde (arbejdsskade). 2. Hvis den frivillige volder skade på andre eller andres ting under sit frivillige arbejde (ansvar). Det er ikke altid, at de frivillige vil være dækket af kommunens forsikringsordninger. Derfor er det vigtigt at I opfordrer de frivillige til hvis de ikke allerede har gjort det at tegne en privat familie/ansvars og ulykkesforsikring. Har de frivillige ikke tegnet private forsikringer, kan de risikere at få pålagt et personligt ansvar eller ikke være dækket af nogen forsikring, hvis de kommer til skade. Det afgørende for, om den frivillige er omfattet af kommunens forsikringsordninger, er, om der er tale om et antagelsesforhold mellem kommunen og den frivillige. Dette beror på en konkret vurdering. Se nedenfor. Hvis du har spørgsmål til kommunens forsikringsforhold, kan du kontakte kommunens juridiske afdeling. Arbejdsskader Det afgørende for om en skade er dækket er, om skaden kan betragtes som en arbejdsskade, jf. arbejdsskadesikringsloven. Dette forudsætter, at den frivillige kommer til skade som led i et antagelsesforhold. Det afgørende er ikke, om samarbejdet er varigt eller ad hoc. Om der er tale om et antagelsesforhold, afhænger af en konkret vurdering. Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvilke skader der er dækket af kommunens forsikringsordninger, og hvilke den frivillige selv må forsikre sig imod. Nedenfor er oplistet nogle punkter, som enten taler for eller imod, at skaden er dækket af kommunens forsikringsordninger. I kan tage udgangspunkt i denne liste, når I rådgiver den frivillige omkring forsikringsforhold. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

7 Udføres arbejdet i ideel egen interesse (f.eks. socialt humanitært arbejde som besøgsven) eller i kommunens/institutionens interesse? o Hvis egen interesse taler dette imod, at skaden er dækket. o Hvis kommunens interesse taler for, at skaden er dækket. Er den frivillige underlagt instruktionsbeføjelser (dvs. at en anden person kan bestemme, hvordan arbejdet skal udføres)? o Hvis ja taler dette for, at skaden er dækket. Skulle arbejdet have været udført af en ansat, hvis ikke den frivillige havde gjort det? o Hvis ja taler dette i høj grad for, at skaden er dækket. Er den frivillige blevet bedt om at udføre det pågældende arbejde? o Hvis ja taler dette for, at skaden er dækket. Det vil dog altid være en konkret vurdering. Ved at benytte sig af et frivillighedsbrev tilknyttes den frivillige en bestemt kommunal institution eller et konkret projekt. Over for forsikringsselskabet skal kommunen anslå et antal fuldtidsstillinger, som skal være dækket af forsikringen, og I opfordres derfor til at have et vist overblik over, hvor mange timer de enkelte frivillige bruger på arbejdet. Det giver kommunen de bedste forudsætninger for at forsikre sine frivillige, ligesom frivillighedsbrevet også er den frivilliges bekræftelse på at være omfattet af kommunens forsikringsordninger. Ansvar Det er som udgangspunkt de samme kriterier, som er nævnt ovenfor, der er afgørende for, om den frivillige er omfattet af kommunens erhvervsansvarsforsikring, eller om det er den frivilliges private forsikringer, som skal dække en evt. skade. Kørsel i bil Hvis den frivillige kører i sin egen bil, så gælder den frivilliges egen forsikring. Kører den frivillige derimod i institutionens bil/bus, så gælder kommunens forsikring. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

8 5. Hvornår skal indhentes børne og straffeattester? Gentofte Kommune indhenter tre typer straffeattester afhængigt af, hvilket opgaveområde man skal arbejde i. Den offentlige straffeattest kan kun indhentes af en offentlig myndighed og kræver samtykke. Attesten omfatter oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Der er ligeledes oplysninger om afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er frakendt rettigheder eller givet frihedsstraf. Oplysninger i den offentlige straffeattest står i mindst 10 år fra den endelige afgørelse. Den private straffeattest kan enhver selv henvende sig til politiet for at få udleveret, den omfatter oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af både straffeloven og loven om euforiserende stoffer. Oplysningerne i den private straffeattest står i 1 til 5 år. Børneattesten er en straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Der skal ligeledes gives samtykke til indhentelse af en børneattest. Oplysninger i en børneattest bliver ikke forældede. Den frivillige kan først begynde sit frivillige arbejde, når enten institutionen eller Løn & Personale har modtaget tilfredsstillende straffeattest. Offentlige straffeattester Offentlige straffeattester skal indhentes for alle, hvor det er muligt. Offentlige straffeattester skal indhentes på følgende områder: Dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge. Dagtilbud og botilbud for voksne. Folkeskolen, såfremt der er direkte kontakt til elever. Der skal benyttes en specielblanket til at indhente den offentlige straffeattest. Den frivillige skal give skriftligt samtykke til, at kommunen indhenter den offentlige straffeattest. I kan hente samtykkeblanket under fanebladet personale/it og klikke på Skemaer og rapporter. I kan også henvende jer direkte til Løn & Personale. Private straffeattester Private straffeattester skal indhentes på de områder, hvor der ikke er lovhjemmel til at indhente offentlig straffeattest, men hvor den frivillige omgås børn og unge, på ældreområdet samt på andre områder, hvor der er adgang til borgernes hjem. Den frivillige skal selv henvende sig til politiet for at få udleveret attesten og sørge for at aflevere den til kontaktpersonen i institutionen. Børneattester På børne, unge og fritidsområdet, hvor den frivillige er i direkte kontakt med børn under 15 år, skal der altid indhentes en børneattest, hvis personen skal have fast tilknytning til institutionen. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

9 Der er tale om fast tilknytning, når blot én af følgende betingelser er opfyldt: 1. Det er fra starten hensigten, at tilknytningen skal være af fast og længerevarende karakter. I sådanne tilfælde skal børneattesten indhentes, før den frivillige påbegynder sit arbejde. 2. Personen har i en periode på mindst 3 måneder via sin frivillige indsats haft direkte kontakt med institutionens børn under 15 år mindst 3 gange. I sådanne tilfælde skal børneattest indhentes senest 3 uger efter, at ovenstående er opfyldt, hvis personen fortsat skal være tilknyttet institutionen. 1. Personen har i en sammenhængende periode på mindst 1 uge via sin frivillige indsats haft direkte kontakt med børn under 15 år. I sådanne tilfælde skal børneattest indhentes senest 3 uger efter, at ovenstående er opfyldt, hvis personen fortsat skal være tilknyttet institutionen. Hvis frivillige (herunder også forældre) skal deltage i koloni eller udflugter, skal institutionen forinden indhente en børneattest. Der skal bruges en særlig blanket til at indhente en børneattest. Den frivillige skal give skriftligt samtykke til, at kommunen indhenter børneattesten. I kan hente samtykkeblanket under fanebladet personale/it og klikke på Skemaer og rapporter. I kan også henvende jer direkte til Løn & Personale. Opbevaring af straffeattester Der oprettes enkeltsag til den private straffeattest og evt. frivillighedsbrev i Captia. Når det gælder den offentlige straffeattest og børneattesten, så sender politiet attesterne direkte til Løn & Personale, der foretager en konkret vurdering af attestens indhold og giver arbejdspladsen besked, om vedkommende kan tilknyttes institutionen som frivillig. Du kan læse mere om Retningslinier for indhentning af straffeattester findes på intranettet. 6. Frivillige der er på dagpenge eller efterløn? Frivilligt arbejde vil som udgangspunkt altid medføre fradrag i dagpenge eller efterløn, når det udføres for en kommune. Nogle aktiviteter medfører dog ikke fradrag, hvis de kan betegnes som fritidsaktiviteter. Dette kræver dog en konkret vurdering af aktiviteten, og den frivillige skal derfor henvende sig til sin a kasse/bopælskommune for en vurdering af det frivillige arbejde. Den frivillige kan anmode om en skriftlig vurdering. Hvis den frivillige er kontanthjælpsmodtager eller modtager af andre sociale ydelser, skal den frivillige kontakte sin bopælskommune for at få oplyst, om det frivillige arbejde eventuelt vil medføre fradrag. En frivillig, der udfører frivilligt ulønnet arbejde gennem en frivillig grundlagt organisation, vil ofte kunne undgå de ovennævnte fradrag. Har man på en institution mange frivillige tilknyttet, kan En guide til Kom godt i gang med frivillige november

10 disse overveje at stifte en frivillig venskabsforening, med det formål at udføre frivilligt socialt arbejde på institutionen. Medlemmer af en sådan forening vil i langt de fleste tilfælde være omfattet af udtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsen om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Selvom der udføres frivilligt arbejde gennem en forening, skal I dog stadig anbefale, at den frivillige tager kontakt til sin a kasse/bopælskommune for at være sikker på, at den frivillige er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsen. 7. Hvilke regler gælder for frivilliges arbejdsmiljø? Når den frivillige er fast tilknyttet en arbejdsplads er der krav om, at arbejdspladsens almindelige APV (ArbejdsPladsVurdering) og AMO (Arbejdsmiljøorganisation) også dækker den frivillige. Derfor skal man ved udarbejdelsen af en APV skal tage højde for, at denne skal omfatte evt. frivillige på arbejdspladsen. Ligeledes skal arbejdsmiljørepræsentanter gøres opmærksomme på, at de også agerer for de frivillige. For frivillige, som er deltager i forbindelse med enkeltstående aktiviteter, er der ikke krav om APV eller selvstændig AMO. Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets vejledning, instrukser og meddelelser er til enhver tid også gældende for frivillige. 8. Udlændinge som frivillige Udlændinge kan udføre frivilligt arbejde i Danmark. Det har dog betydning, hvor personen stammer fra, og på hvilket grundlag vedkommende opholder sig i Danmark. 1. Nordiske statsborgere har som udgangspunkt samme rettigheder som danske statsborgere og kan derfor udføre frivilligt arbejde. 2. EU statsborgere, der har opholdt sig i Danmark under 5 år, skal være i besiddelse af et EUregistreringsbevis og kan så udføre frivilligt arbejde. Personer, der har opholdt sig i Danmark i 5 år og derover, kan udføre frivilligt arbejde. 3. Tredjelandsstatsborgere, der har arbejdstilladelse, kan som udgangspunkt udføre frivilligt arbejde. For personer, der kun har opholdstilladelse, skal der foretages en konkret vurdering baseret på grundlaget for deres opholdstilladelse. Er der tale om en person, der har flygtningestatus, skal I kontakte Udlændingeservice på telefon , med henblik på at få en godkendelse af, at personen kan udføre frivilligt arbejde. For andre personer, der har opholdstilladelse, skal institutionen kontakte Løn & Personale, Hanne Fledelius og eventuelt fremsende kopi af opholdstilladelsen. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

11 9. Hvordan afskediger jeg en frivillig? Selvom den frivillige ikke er i et egentligt ansættelsesforhold, kan både den frivillige og institutionen opsige samarbejdet. En opsigelse kan ske uden varsel, men både den frivillige og institutionen bør tilstræbe, at der gives et passende varsel, hvis det er muligt. Der kan være flere grunde til at afskedige en frivillig. Det kan fx være, at den frivillige har deltaget i et projekt, som er slut, og at der ikke længere er behov for den frivillige. Institutionen bør være opmærksom på, om den frivillige kan tilknyttes et nyt projekt i samme eller en anden institution samt oplyse den frivillige om disse muligheder. Samarbejdet kan også ophøre pga. samarbejdsvanskeligheder. Hvis det er tilfældet, bør institutionen være opmærksom på at håndtere problemstillingen på professionel vis og undgå rygtedannelse og uro omkring afskedigelsen. Husk at oplyse dem om, at tavshedspligten ikke ophører, selvom samarbejdet med den frivillige ophører. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

12 A. Forslag til frivillighedsbrev (skabelon til aftale med den frivillige). Findes på intranettet. En guide til Kom godt i gang med frivillige november

13 B. Bilag til frivillighedsbrev En guide til Kom godt i gang med frivillige november

14 C. To metoder til dialog fordele og ulemper ved samarbejde med frivillige Anvendelse Til MED møde, personalemøde eller temamøde. Tidsforbrug Kort model: 1 time Længere model: 1½ 2 timer. Materialer Kræver kun tuschpenne og papir, evt. post it. Præsentation Dialogmodellen handler om at tænke i fordele og ulemper ved samarbejdet med frivillige ud fra fire perspektiver, som repræsenterer de vigtigste deltagere i samarbejdet: Borgeren Den frivillige Lederen Medarbejderne, som den frivillige skal samarbejde med. Formålet med dialogmodellen er at sætte sig i den frivillige og brugerens sted og opleve samarbejdet fra deres perspektiv. Hvad er der er fordele? Hvad er der af ulemper? Dernæst kan man gå videre og se på mulighederne for medarbejderne og lederen på arbejdspladsen, og hvad I skal være opmærksomme på af ulemper og barrierer, som skal håndteres og som måske kan nedbrydes. Kort model fremgangsmåde (1 time): 1. Inddel jer i grupper á 4 5 personer (eller alle, hvis I er en meget lille arbejdsplads/afdeling). 2. Drøft herefter fordele og ulemper ved at arbejdspladsen samarbejder med de frivillige set ud fra det perspektiv, den frivillige har eller kunne tænkes at have, fra borgerens (den der modtager bidraget) perspektiv, fra lederen af arbejdspladsens perspektiv og fra medarbejderne på arbejdspladsens perspektiv. 3. Udvælg fem fordele og fem ulemper fra hvert af de fire perspektiver. Derved kan I fokusere på de vigtigste elementer. 4. Grupperne præsenterer kort fordele og ulemper for hinanden. 5. Drøft så, hvordan I kan overvinde de barrierer, der evt. er, og hvordan I kommer i gang med at udvikle eller videreudvikle jeres samarbejde med de frivillige. Lang model fremgangsmåde (1½ 2 timer): 1. Inddel jer i grupper á 4 5 personer (eller alle, hvis I er en meget lille arbejdsplads/afdeling). 2. Indled med at fortælle hinanden om de erfaringer, I evt. selv har gjort jer som frivillige eller om en frivillig indsats, I hver især måske godt kunne tænke jer at gøre. 3. Drøft herefter fordele og ulemper ved at arbejdspladsen samarbejder med de frivillige set ud fra det perspektiv, den frivillige har eller kunne tænkes at have, fra borgerens (den der modtager bi En guide til Kom godt i gang med frivillige november

15 draget) perspektiv, fra lederen af arbejdspladsens perspektiv og fra medarbejderne på arbejdspladsens perspektiv. 4. Udvælg fem fordele og fem ulemper fra hvert af de fire perspektiver. Derved kan I fokusere på de vigtigste elementer. 5. Skriv jeres input/udsagn ned på papir/ post it. 6. En fra hver gruppe samler papir/ post it sammen og sorterer det under de fire perspektiver. 7. De samme medarbejdere præsenterer gruppernes input/udsagn for hele arbejdspladsen/afdelingen. 8. Drøft nu de ulemper I har fundet frem til, og vurder hvad der skal til for at de kan overvindes eller håndteres. 9. Drøft så, hvordan I kan udvikle eller videreudvikle jeres samarbejde med de frivillige og hvad det vil tilføre borgerne og jeres arbejdsplads og hvordan I konkret kommer i gang. God fornøjelse! En guide til Kom godt i gang med frivillige november

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Håndbog til samarbejde med frivillige

Håndbog til samarbejde med frivillige Håndbog til samarbejde med frivillige Til medarbejdere og ledere i Faxe Kommune Faxe Kommune Version Version 1 2014 2014 frivillige asari@faxekommune.dk frivillige Kontakt: Kontakt: asari@faxekommune.dk

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Fra Ord Til Handling

Fra Ord Til Handling Fra Ord Til Handling Inspirationsmanual til brug for frivillige og kommunens fagpersonale Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Projektorganisationen bag Fra Ord Til Handling:... 2 Politikker på frivillighedsområdet:...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Indhold Velkommen til Fonden Mødrehjælpen... 2 Opstart af lokalforening... 2 Vedtægter... 2 Aktiviteter og genbrugsbutik... 2 Startkapital... 2 CVR. nr....

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere