INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler"

Transkript

1 INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

2 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer vedvarende energi og er placeret i en privat husstand (uden erhvervsmæssigt formål). Reglerne vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet af reglerne om nettoafregning, såfremt: - anlægget har en nominel effekt på højst 6 kw - anlægget er tilsluttet kollektivt elforsyningsnet - anlægget er ejet (eller lejet) af elforbrugeren - anlægget er placeret på forbrugsstedet og tilsluttet egen forbrugsinstallation - anlægget udelukkende forsyner boligen (herunder sommerhuse) eller anden ikke-erhvervsmæssig bygning med energi Opfylder dit VE-anlæg disse betingelser for anvendelse af reglerne om nettoafregning, skal du ikke betale el-afgift af den el, der produceres på VE-anlægget. Hvis der produceres mere el, end der forbruges i husstanden, løber elmåleren baglæns, og du afregner udelukkende nettoforbruget med elværket. Blandede ejendomme (privat/erhverv) Regler om nettoafregning er også gældende for ejendomme med blandet privat-/erhvervsstatus. Den del af den VE-producerede el, som anvendes i ejendommens erhvervsdel, vil dog ikke være fritaget for el-afgift. Andre ikke-erhvervsmæssige ejendomme Skoler, idrætshaller og lignende kan anvende reglerne om nettoafregning, hvis bygningerne er tilsluttet VE-anlæg på højst 6 kw pr. 100 m 2 bygning. Boligforeninger kan opsætte store fællesanlæg, hvis der er en fælles el-måler. Alternativt kan der opsættes mindre anlæg, som tilsluttes i hver lejlighed.

3 SKATTEMÆSSIGE REGLER Som ejer af et VE-anlæg skal du være opmærksom på, at din investering kan være omfattet af nogle skattemæssige regler, og at der er flere muligheder for opgørelse af den skattepligtige indkomst. Hvorvidt du bliver omfattet af de skattemæssige regler beror på, om dit VE-anlæg er tilsluttet el-nettet, eller om det udelukkende producerer til eget forbrug. Når VE-anlægget ikke er tilsluttet el-nettet Hvis dit VE-anlæg ikke er tilsluttet el-nettet, er den producerede energi ikke skattepligtig. Produktionen af energi til eget forbrug beskattes ikke - til gengæld kan udgifterne til anskaffelse og drift heller ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. VE-anlæg som er tilsluttet el-nettet Hvis dit VE-anlæg er tillsluttet el-nettet, er produktionen af energi som udgangspunkt indkomstskattepligtig. Når den personlige skattepligtige indkomst skal gøres op, kan det ske enten ved den skematiske metode (LL 8P, stk 2 og 3) eller efter regnskabsmetoden (skattelovens almindelige regler for opgørelse af erhvervsmæssig indkomst - LL 8P, stk. 5) I det følgende beskrives de to forskellige muligheder for skatteopgørelse: 1 Den skematiske metode: Som ejer af et VE-anlæg, kan du opgøre den skattepligtige indkomst via den skematiske metode, hvor de første kr af bruttoindkomsten fra drift af anlægget er skattefri (værdien af eget forbrug medregnes ikke i bruttoindkomsten). Af den del af bruttoindkomsten, der overstiger kr., medregnes 60% som skattepligtig indkomst, og derved er de resterende 40% skattefri. Den skattefrie del anses for at være et fradrag, der skal dække alle de udgifter, som er forbundet med drift af VE-anlægget. Du kan derfor ikke få særskilt fradrag for de enkelte udgifter i forbindelse med driften, herunder for eventuelle afskrivninger. Når du én gang har valgt den skematiske metode, har du valgt denne metode for hele ejerperioden. Såfremt du som skatteyder ejer flere anlæg, skal alle anlæg indgå i den skematiske ordning. Det gælder også, hvis du kun ejer andele af et anlæg. Er du gift, kan du og din ægtefælle dog vælge metode uafhængigt af hinanden. 2 Regnskabsmetoden (opgørelse efter skatteordningens alm. regler) Hvis du vælger at opgøre indkomsten fra salg af VE-anlægget efter regnskabsmetoden, anses VE-anlægget for udelukkende at være erhvervsmæssigt baseret, og det har i den forbindelse ingen betydning, om der sker et nettosalg af el til el-nettet eller ej. Når du benytter denne ordning, skal al indkomst fra anlægget medregnes som skattepligtig indkomst. Dette gælder også værdien af eget forbrug fra anlægget. Eget forbrug medregnes til 60 øre/kwh i de første 10 år. Herefter er satsen 60 øre/kwh for vindmøller og 40 øre/kwh for solcelleanlæg. Samtidig kan udgifter til drift, vedligeholdelse og afskrivninger fradrages efter gældende regler. Hvis VE-anlægget er et solcelleanlæg, som er monteret på landjorden eller på stativer på en bygning, kan dette anlæg afskrives under driftsmidler, hvilket giver op til 25% årlig saldoafskrivning. Er solcelleanlægget derimod integreret i bygningens bestanddele, og anvendes den producerede el som strømforsyning for bygningen, anses solcelleanlægget for en installation, som ikke kan afskrives i én- og tofamilieshuse. - fortsættes på næste side

4 At driften af dit VE-anlæg anses for at være erhvervsmæssig, betyder at overskud/underskud beskattes på samme måde, som hvis du havde drevet enhver anden form for erhvervsmæssig virksomhed. Efter gældende regler for erhvervsmæsssig virksomhed, kan du derfor også vælge at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Dette er især en fordel, hvis du betaler topskat, da renteudgifterne hermed kan fratrækkes i din personlige indkomst. Hvis du som ejer af et VE-anlæg samtidig driver anden virksomhed, med beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven, skal VE-anlægget ligeledes placeres i virksomhedsskatteordningen. Hvis du ejer et VE-anlæg, som hidtil har været beskattet efter regnskabsmetoden, og vælger at overgå til den skematiske metode, anses anlægget som afstået, og der skal foretages en avanceopgørelse. Hvis du sælger en ejendom med VE-anlæg, skal der aftales en pris for VE-anlægget, og din eventuelle fortjeneste vil være skattepligtig. Blandede ejendomme (privat/erhverv) Hvis din ejendom er en blandet ejendom med både privat og erhvervsmæssigt formål, er VE-anlæggets størrelse og placering afgørende. Hvis anlægget er dimensioneret større end din husstands forbrug, eller hvis anlægget er placeret på erhvervsdelen, kan du ikke anvende de skematiske regler, men kan kun benytte de erhvervsmæssige regler. Varmepumper Varmepumper er, ifølge Skatterådets afgørelser, kun omfattet af skattereglerne om VE-anlæg, hvis de udelukkende drives af VE-produceret el, og hvis de kan levere den producerede varme til et kollektivt el-net (fjernvarme). Håndværkerfradrag Ved anvendelse af den skematiske metode, er det tilladt at fratrække monteringsudgifter vedr. solceller og husstandsvindmøller som håndværkerfradrag. Bemærk dog at ordningen kun gælder i Vidste du? Ved et privatforbrug på kwh om året kan du spare mindst kr. i el på 20 år.

5 EKSEMPEL ØKONOMISKE PÅ BEREGNINGER For at afgøre om den skematiske metode eller regnskabsmetoden vil være mest økonomisk fordelagtig at vælge, er det nødvendigt at medtage alle de faktorer, der spiller ind i forhold til beregningen - det drejer sig om, hvor meget energi anlægget producerer, hvor stort husstandens eget energiforbrug er, hvor lang anlæggets levetid er, og hvilken rente anlægget kan finansieres til. Nedenstående er vist et par beregningseksempler for investering i forskellige VE-anlæg. 6 kw husstandsvindmølle 6 kw solcelleanlæg

6 MOMS Da den årlige omsætning på de omtalte VE-anlæg vil være under kr., har du som ejer af anlægget ingen pligt til at blive momsregistreret og få et CVR-nr. Ifølge Skatterådet kan du frivilligt lade dig momsregistrere med et VE-anlæg, hvis anlægget på årsbasis producerer mere energi, end din husstand forbruger. Med en momsregistrering du få tilbagebetalt momsen af såvel investeringen i anlægget som af de løbende driftsudgifter. Til gengæld skal du betales moms af værdien af eget forbrug. Denne moms opgøres efter specielle regler. DAGPENGE OG EFTERLØN I henhold til vejledning udgivet af SKAT påvirker VE-anlæg ikke retten til dagpenge, såfremt arbejdet forbundet med VE-anlægget er ubetydeligt. Efterlønsmodtagere skal søge en særlig tilladelse fra a-kassen til at have en bibeskæftigelse. Kontakt din a-kasse for at høre om netop dine forhold. SPØRGSMÅL OG SVAR Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om VE-anlæg: Hvor skal jeg registreres? Hvis dit VE-anlæg er tilsluttet el-nettet, har du pligt til at registrere det hos Energinet.dk. Spørg din installatør om dette. Skal jeg have et CVR-nr.? Du skal som udgangspunkt ikke registreres i CVR-registreret. Har jeg pligt til at lade mig momsregistrere? Du kan frivilligt lade dig momsregistrere, hvis dit anlæg producerer mere el, end din husstand forbruger. Kan jeg opnå tilskud? Nogle steder i landet, f.eks. på Bornholm, kan der opnås tilskud. Nej, det vil være en fordel kun at registrere én låner i låntager- registeret, hvis du anvender virksomhedsordningen. Skal banklånet være oprettet med to lånere? Hvem skal stå som ejer? Du skal være opmærksom på, at det kun er ejeren af anlægget, der kan anvende reglene om afskrivning. Hvornår skal målerne aflæses? Du skal opgøre den samlede produktion pr. 31/12. Det gøres ved at aflæse bruttoproduktionen på inverteren (en del af solcelleanlægget), og aflæse nettoproduktionen på din husmåler.

7 Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til selvangivelsen? Som omtalt tidligere i vejledningen om skattemæssige regler, anses du for at være erhvervsdrivende, når du ejer et solcelleanlæg, og de skattemæssige konsekvenser af dette skal påføres selvangivelsen. Hvis du vælger regnskabsmetoden, får du valget mellem tre ordninger; personskatteloven, kapitalafkastloven og virksomhedsordningen. Hvordan afgør jeg, hvilken ordning jeg bør anvende? Vi anbefaler, at du kontakter os - vi kan lave en skattemæssig opgørelse, som viser hvilken skatteordning, der er korrekt og mest fordelagtig for dig. Se kontaktoplysninger på bagsiden af denne vejledning. Kan den skematiske metode anvendes på alle ejendomme? Den skematiske metode med standardfradraget, kan kun anvendes til private husstande, hvor VE-anlægget ikke har et erhvervsmæssigt formål. Kan den skematiske metode anvendes i boligforeninger mv.? Ja, bygninger med flere husstande kan godt fritages for el-afgift, selv om anlæggets samlede effekt overstiger 6 kw - det kræver dog, at effekten pr. bolig ikke overstiger 6 kw. Der skal installeres en måler til afregning, som kan måle bygningens nettoforbrug eller nettoproduktion. Herudover skal der installeres fordelingsmålere i alle boligenheder. Kan den skematiske metode anvendes på udlejningsejendomme? Nej, da udlejningsejendomme har et erhvervsmæssigt formål, kan den skematiske metode ikke anvendes på VE-anlæg i disse ejendomme. Der skal her vælges regnskabsmetoden. BEREGNINGSPROGRAM På finder du et beregningsprogram, hvor du kan beregne de økonomiske besparelser ved investering i et VE-anlæg. Programmet omfatter mulighed for beregninger både efter den skematiske metode og efter regnskabsmetoden. Kom i gang her:

8 Egne noter:

9 Egne noter:

10 Vil du vide mere? Søger du yderligere råd og vejledning angående investering i VE-anlæg, er du velkommen til at kontakte Øernes Revision. Vi kan også give dig information om, hvornår det næste informationsmøde om VE-anlæg finder sted i dit lokalområde. Kontaktperson: Peter Hansen Kontaktperson: Henning Olsen Kontaktperson: Kim Sørensen Øernes Revision er et registreret revisionsaktieselskab, som består af to afdelinger i Vordingborg og Nykøbing F. med ca. 30 medarbejdere. Vi er revisorer for mere end 1200 virksomheder, heraf 350 aktie- og anpartsselskaber. Men for os handler revision lige så meget om mennesker, som det handler om kolde, nøgne facts. Vores rolle i dagens samfund handler om, at kunne rådgive på en lang række områder - både over for virksomheder og private. Hos øernes revision træffer du derfor en kreds af veluddannede medarbejdere med forskellige baggrunde og forskellige specialer. Næstvedvej Vordingborg Tlf Havnepladsen 8, Nykøbing F. Tlf

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere