Fortsat effektiviseringspotentiale i kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsat effektiviseringspotentiale i kommunerne"

Transkript

1 Fortsat effektiviseringspotentiale i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MARKEDSDIREKTØR JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM, KONSULENT MALENE JÆPELT, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Kommunerne oplever et stærkt og stigende pres for at effektivisere. Det er senest blevet understreget af indførelsen af det såkaldte omprioriteringsbidrag, der kræver effektiviseringer på 1 pct. årligt. Kommunerne har allerede gennemført en del effektiviseringer de senere år, og spørgsmålet er derfor, om der fortsat er et effektiviseringspotentiale. Dansk Erhverv har for at få større indsigt i problemstillingen gennemført en survey blandt landets kommunalpolitikere. Blandt andet er de blevet bedt om at vurdere, hvorvidt der fortsat er et effektiviseringspotentiale i deres kommune, eller om mulighederne efterhånden er udtømte. Mere end hver femte af landets kommunalpolitikere har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i oktober Krav om effektiviseringer i kommunerne 90 pct. af kommunalpolitikerne mener, at der fortsat er et potentiale for at effektivisere yderligere; 60 pct. i nogen eller høj grad Der har længe været fokus på at effektivisere den offentlige sektor, og kommunerne har allerede effektiviseret meget. Alligevel er vurderingen blandt det brede flertal af kommunalpolitikerne, at der stadig er et potentiale for at effektivisere yderligere. Således svarer 90 pct. af kommunalpolitikerne, at der er et effektiviseringspotentiale, og 60 pct. mener, at der i høj grad eller i nogen grad er et potentiale for effektiviseringer i deres kommune. Figur 1 Selvom den offentlige sektor allerede har effektiviseret meget, er der fortsat fokus på mulighederne for flere fremadrettede effektiviseringsgevinster (eksempelvis gennem ny organisering, konkurrenceudsættelse eller digitalisering). Når du ser overordnet på driften og opgaveløsningen i din kommune, vurderer du så, at der er et potentiale for effektiviseringer? Ja, i høj grad 20% Ja, i nogen grad 40% Ja, men kun i mindre grad 32% Nej, slet ikke 7% Ved ikke 1% DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 1

2 Barrierer for effektiviseringer i kommunerne Selvom de fleste kommunalpolitikere altså i et eller andet omfang ser et effektiviseringspotentiale i deres kommune, er det ikke altid lige let at høste disse gevinster. Nogle gevinster kræver i højere grad et længere og sejere træk at realisere end andre, eksempelvis hvis der er behov for en kulturændring eller større omlægninger i de kommunale organisationer. Kommunalpolitikerne er i Dansk Erhvervs undersøgelse blevet bedt om at forholde sig til, hvad de væsentligste barrierer er for at effektivisere i kommunerne. Besvarelserne er vist i figur 2. Mange kommunalpolitikere oplever en række forhold som væsentlige barrierer, eksempelvis nulfejlskultur i kommunerne, manglende viden om, hvad der virker, og at der er begrænsede muligheder for at belønne kommunale ansatte, som gør en ekstra indsats. Der er dog især to forhold, flere kommunalpolitikere peger på, nemlig at processer i kommuner ofte er langsommelige, og at ændringer ofte møder modstand fra berørte personalegrupper. De væsentligste barrierer for at opnå yderligere effektiviseringer vurderes at være langsommelige processer, og at ændringer møder modstand fra berørte personalegrupper Figur 2 Ud fra dine erfaringer, i hvilket omfang vurderer du så, at de følgende forhold udgør barrierer, som hæmmer tilskyndelsen til eller arbejdet med at effektivisere i kommunerne? Risikoen for, at det går galt ("nulfejlskultur") står i vejen for at gå nye veje Det er vanskeligt at få politisk opbakning til at gå nye og mere effektive veje I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Sammenlagt: I høj/nogen grad 14% 37% 31% 14% 4% 51% 20% 29% 29% 20% 2% 49% Der er for svært at få viden om, hvad der virker 11% 40% 32% 14% 4% 51% Forvaltningen kommer sjældent af sig selv med gode forslag til effektiviseringer, hvis der ikke er et meget klart udtalt behov Der er begrænsede muligheder for at belønne offentligt ansatte, der gør en ekstra indsats Forvaltningen har typisk fokus på at anvende de velafprøvede løsninger, snarere end at finde frem til de optimale nye fremgangsmåder Beslutningsgangen i kommunen er ofte langsommelig med behov for at inddrage mange aktører Ændringer og omlægninger mødes ofte af modstand fra berørte personalegrupper i forvaltningen 16% 24% 28% 30% 2% 40% 19% 27% 27% 20% 7% 46% 11% 32% 31% 24% 3% 43% 21% 34% 25% 18% 3% 55% 23% 32% 30% 13% 3% 55% DANSK ERHVERV 2

3 Kommunernes opgaver er mange, men ressourcerne til at løse dem er begrænsede. Derfor er det nødvendigt at have fokus på samlet effektivitet (mest output og højest kvalitet relativt til prisen), hvilket også afspejles i de politiske mål, der ofte har blikket rettet mod forholdet mellem pris og det, der leveres. Derfor er kommunalpolitikerne tilsvarende blevet bedt om at forholde sig til, i hvilket omfang en række forhold opleves som barrierer for at øge kvaliteten i kommunens velfærdsydelser. Som vist i figur 3 peger kommunalpolitikerne især på, at processer i den offentlige sektor er langsommelige. I brede træk er det de samme barrierer, der hindrer effektiviseringer samlet set, der opleves som barrierer for at forbedre kvaliteten. Figur 3 Ud fra dine erfaringer, i hvilket omfang vurderer du så, at de følgende forhold udgør barrierer, som hæmmer tilskyndelsen til at forbedre kvaliteten af velfærdsydelserne i kommunerne? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Sammenlagt: I høj/nogen grad Forvaltningen har typisk fokus på at anvende de velafprøvede løsninger, snarere end at finde frem til de optimale nye fremgangsmåder 11% 33% 34% 20% 2% 44% Processerne i den offentlige sektor er ofte langsommelige 22% 38% 22% 16% 2% 60% Ændringer og omlægninger mødes ofte af modstand fra berørte personalegrupper i forvaltningen Forvaltningen kommer sjældent af sig selv med gode forslag til forbedringer, hvis ikke der er et meget klart udtalt behov Nulfejlskultur / meget lav risikovillighed i kommunen (fx at ledere og medarbejdere ikke belønnes for at gennemføre vellykkede omlægninger, men til gengæld straffes for fejl) 19% 32% 33% 14% 3% 51% 12% 27% 31% 27% 3% 39% 14% 29% 32% 20% 5% 43% Resultaterne bekræfter, at de kommunale organisationer i mange tilfælde kan opleve en række vanskeligheder i forbindelse med de politiske og administrative beslutningsgange og modus operandi, og at man i øvrigt opererer i en kontekst, hvor der i mange tilfælde findes centralt fastlagte regler og love, krav om dokumentation mv. man skal leve op til. Det er dog ikke desto mindre den virkelighed og det vilkår, kommunerne skal forholde sig til i disse år: politisk krav om effektiviseringer og et behov for at sikre både højere effektivitet og kvalitet. Hvis det skal lykkes, kræver det, at kommunerne gradvist overvinder de forskellige barrierer og fastholder de senere års fokus på effektiviseringer. DANSK ERHVERV 3

4 Hvordan effektivisere? Der er mange veje til at effektivisere i den kommunale sektor. En løsning er digitalisering, som generelt har givet anledning til store produktivitetsforbedringer i mange processer og organisationer. Erfaringsmæssigt hentes de store gevinster typisk, når man ikke blot digitaliserer de eksisterende forretningsgange og processer, men når man anvender it-systemer og digitale muligheder til at gentænke fx interaktionen med borgerne, mellem dele af forvaltningen og sagsgange mv. mere grundlæggende. Det er sandsynligt, at den offentlige sektor i lighed med den private, der i disse år oplever en rivende udvikling med disruption og nye forretningskoncepter vil kunne høste store gevinster ved at indtænke it på nye måder. Mange veje til højere effektivitet Ikke mindst øget digitalisering og konkurrenceudsættelse I mange tilfælde har konkurrenceudsættelse og udbud af offentlige opgaver vist sig at være store succeser, der medfører en bedre og mere effektiv opgaveløsning. Der kan høstes en direkte effektiviseringsgevinst ved, at aktører, som kan løse en opgave bedre og mere effektivt, kan komme ind på markedet og overtage en opgave. Desuden kan der hentes en indirekte effektiviseringsgevinst ved, at den aktør, som varetager en opgave, presses til at levere en god og effektiv løsning, da man ellers risikerer at tabe den. Det presser aktører til vedblivende at levere en service med tilstrækkelig høj effektivitet og kvalitet. Konkurrenceudsættelse fungerer derfor på samme måde som tidevandet, der løfter alle både i havnen: de offentlige bliver presset til at være mere effektive, og i det omfang, der findes private alternativer, som kan gøre det bedre, vinder de opgaven og øger effektiviteten yderligere. Produktivitetskommissionen har sandsynliggjort, at der er et produktivitetsforbedringspotentiale på 10 pct. i det offentlige alene ved at udbrede bedste praksis i. Dansk Erhverv har i adskillige studier af konkrete projekter omkring konkurrenceudsættelse draget lignende konklusioner. Baseret på 74 projekter fra udbudsportalen.dk har Dansk Erhverv således vist, at der ved faktiske udbud i praksis i gennemsnit er opnået en besparelse på 15 pct. af udgifterne til en opgave. Dette skal dog ses i forhold til, at gevinsternes procentvise omfang ofte varierer mellem områder ii. Dansk Erhvervs beregninger ud fra 40 projekter fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (ROPS, der er nedsat som et uafhængigt organ under Erhvervs- og Vækstministeriet) viste en gennemsnitlig økonomisk gevinst på 14 pct., når en offentlig opgave konkurrenceudsættes. Dertil kom, at kvaliteten blev forbedret i halvdelen af tilfældene iii. På den baggrund bør en større anvendelse af konkurrenceudsættelse indgå som en central del af kommunernes effektiviseringsbestræbelser. DANSK ERHVERV 4

5 Kommunalpolitikeres syn på konkurrenceudsættelse I Dansk Erhvervs kommunalpolitikerundersøgelse har vi set nærmere på holdningerne til at konkurrenceudsætte. Vi har, som det fremgår af figur 4, bedt kommunalpolitikerne tage udgangspunkt i deres egen kommune og angive, om de mener, man bør konkurrenceudsætte mere eller mindre, end man gør i dag. Overordnet er der en vis, men dog begrænset, åbenhed overfor at konkurrenceudsætte mere. Flertallet af kommunalpolitikerne mener, at man enten har konkurrenceudsat i et passende omfang eller ligefrem burde reducere niveauet. Samlet set lader der altså til at være en betydelig støtte til status quo i forhold til konkurrenceudsættelse i kommunerne. Lunken støtte til konkurrenceudsættelse 62 pct. foretrækker status quo Figur 4 Når du ser på omfanget af opgaver, din kommune i dag har konkurrenceudsat (dvs. åbnet for, at private kan byde ind på at løse), mener du så, at: mere Det har et passende niveau mindre Ved ikke 1% 22% 37% 40% Dermed er der desværre ikke de store udsigter til, at kommunalpolitikerne vil igangsætte større indsatser for at indhente effektiviseringsgevinster via større konkurrenceudsættelse. En mulig forklaring kan være, at kommunalpolitikerne tvivler på, at det vil lykkes at høste de positive gevinster, som både de ovennævnte studier og kommunalpolitikerne selv ellers peger på fortsat eksisterer i store dele af den offentlige sektor. En anden mulig forklaring kan være, at konkurrenceudsættelse ofte kræver et større forarbejde i kommunerne i forhold til at analysere og identificere de opgaver, som kan konkurrenceudsættes, udarbejde udbudsmateriale og gennemføre et udbud mv. Man kan derfor være bekymret for, at der er en tendens til, at man i kommunerne foretrækker at fokusere på de kortsigtede små besparelses- og effektiviseringsgevinster, fremfor de store gevinster, som imidlertid også kræver en vis indsats over et længere stræk, før de kan realiseres. Der er en klar tendens til, at yngre kommunalpolitikere i højere grad end ældre mener, at man bør konkurrenceudsætte mere. Det er således 42 pct. af kommunalpolitikerne under 40 år, der mener man bør øge graden af konkurrenceudsættelse, mod blot 27 pct. af de 60+ årige og 39 pct. af de midaldrende årige, jf. figur 5. DANSK ERHVERV 5

6 Figur 5 Når du ser på omfanget af opgaver, din kommune i dag har konkurrenceudsat (dvs. åbnet for, at private kan byde ind på at løse), mener du så, at: Især yngre og politikere fra blå blok støtter mere konkurrenceudsættelse 42% 39% 33% 37% 51% år år 60 + år 27% 25% 22% 20% 0% 2% 2% mere Det har et passende niveau mindre Ved ikke Tilsvarende er der en klar ideologisk dimension i problemstillingen jf. figur 6; et stort flertal af den borgerlige bloks kommunalpolitikere mener, at man bør konkurrenceudsætte mere, og stort set ingen, at man burde konkurrenceudsætte mindre. Det modsatte gør sig gældende i den venstreorienterede politiske blok, selvom tendensen dog er lidt mindre udtalt. Undersøgelsen viser således, at konkurrenceudsættelse fortsat er en ideologisk kampplads og noget, som skiller rød og blå bloks politikere iv. Figur 6 Når du ser på omfanget af opgaver, din kommune i dag har konkurrenceudsat (dvs. åbnet for, at private kan byde ind på at løse), mener du så, at: Blå blok Rød blok Andet 69% 54% 42% 39% 29% 31% 31% 2% 4% mindre Det har et passende niveau mere Kilde: Dansk Erhverv, oktober 2015, n = 533. Ikke vist for de politikere, der svarer ved ikke DANSK ERHVERV 6

7 I en bagvedliggende multipel regressionsanalyse kan det demonstreres, at denne sammenhæng ikke forsvinder, selvom man kontrollerer for, at yngre kommunalpolitikere også i højere grad tilhører rød blok v. Det er bemærkelsesværdigt, at analysen viser, at støtten til at ville konkurrenceudsætte mere er størst i de kommuner, hvor man allerede har konkurrenceudsat mest eller mindst, idet sidstnævnte tendens er stærkest. Således er det 42 pct. af kommunalpolitikerne i den fjerdedel af kommunerne, hvor man i dag har konkurrenceudsat mindst, som mener, at man burde øge graden af konkurrenceudsættelse. Det tilsvarende tal i den fjerdedel af kommunerne, hvor man har konkurrenceudsat mest, er 38 pct. I figur 7, som sammenholder kommunalpolitikernes besvarelser med, hvor meget der i kommunen er konkurrenceudsat, opdelt i kvartiler (dvs. den fjerdedel af kommunerne med lavest, næstlavest, næsthøjest og højest grad af konkurrenceudsættelse): Større støtte til konkurrenceudsættelse dér, hvor man i dag gør det mindst og mest Figur 7 Når du ser på omfanget af opgaver, din kommune i dag har konkurrenceudsat mener du så at: Indikator for konkurrenceudsættelse 1. kvartil (Laveste fjerdedel) 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil (Højeste fjerdedel) mere 42% 34% 35% 38% Det har et passende niveau 35% 48% 41% 38% mindre 23% 19% 24% 24% Total 100% 100% 100% 100% Kilde: Dansk Erhverv, november Baseret på svar fra 539 kommunalpolitikere Resultatet tyder på, at man er (lidt) mere positiv overfor at konkurrenceudsætte mere dér, hvor man i forvejen gør det mest (måske fordi man i forvejen har flere positive erfaringer), samt der, hvor man i forvejen gør det mindst (måske fordi man nemmere kan trække på positive erfaringer fra andre kommuner, eller der er flere lavthængende frugter i form af områder, der kræver relativt set mindre arbejde at konkurrenceudsætte). Alt i alt er der en klar opfattelse blandt kommunalpolitikerne af, at der er et effektiviseringspotentiale. Derimod kniber det med villigheden til at bruge konkurrenceudsættelse som det centrale redskab til at sikre de nødvendige effektiviseringer. Hvis kommunerne skal opnå de nødvendige effektiviseringsgevinster i årene fremover, vil det imidlertid være nødvendigt at sikre, at alle redskaber tages i brug, herunder også konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver, hvilket erfaringerne viser har en effektiviseringseffekt. DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Effektiviseringspotentiale i kommunerne er første nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 11 marts OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til offentlig-privat samarbejde konsulent Malene Jæpelt på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; konsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA, politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol, ph.d.-stip., økonom Jens Uhrskov Hjarsbeck, cand.polit SÅDAN HAR VI GJORT Analysen er baseret på data indsamlet som et webbaseret survey udsendt af Dansk Erhverv i oktober 2015 til samtlige kommunalpolitikere i Danmark. Analysen er baseret på i alt 540 besvarelser, hvilket svarer til lidt over hver femte kommunalpolitiker. Der har været en svag tendens til oversampling af ældre kommunalpolitikere og kommunalpolitikere fra blå blok i undersøgelsen. For at sikre, at resultaterne afspejler de danske kommunalpolitikere samlet set, er data derfor vægtet på aldersgruppe og politisk blok-tilhørsforhold ved iterativ trinvis vægtning. Den statistiske usikkerhed for resultaterne er maksimalt 4 pct. ved et konventionelt 95 pct. konfidensinterval, når der tages udgangspunkt i samtlige besvarelser. Stikprøveusikkerheden er tilsvarende større i det omfang, et estimat alene går på en del af stikprøven, altså eksempelvis alene besvarelser fra kommunalpolitikere fra rød hhv. blå blok og lignende. i Ifølge professor Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen, Se også og ii Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 26, 2013 iii Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 7, 2015 iv Blå blok er i analysen defineret som Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Kristendemokraterne. Rød blok er defineret som Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. v I en logit-model, hvor den afhængige variabel er hvorvidt man har svaret, at der i høj grad er et potentiale for effektiviseringer, eller har svaret noget andet, er både politisk blok-tilhørsforhold og alder (dummy for de tre viste aldersintervaller) stærkt signifikante. Alder mister dog sin signifikans, hvis man i stedet som afhængig variabel indsætter, hvorvidt man har svaret i høj grad eller i nogen grad. I en logit-model, hvor den afhængige variabel i stedet er, hvorvidt man mener man bør konkurrenceudsætte mere, eller ikke (dvs. enten foretrækker uændret niveau eller lavere) er bloktilhørsforhold signifikant, ligesom en dummy for det ældre aldersinterval er det, mens en ung dummy (18-39 år) er insignifikant. Dvs. at ældre kommunalpolitikere skiller sig ud ved at udvise et lavere niveau af støtte til konkurrenceudsættelse som de andre aldersgrupper, når man kontrollerer for politisk blok-tilhørsforhold, mens der ikke er forskel mellem yngre og midaldrende kommunalpolitikere, når man har kontrolleret for politisk blok. DANSK ERHVERV 8

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General

Læs mere

Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug

Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug ANALYSE Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug Resumé Der er i øjeblikket en diskussion om, hvor meget væksten i det offentlige forbrug skal være fremover. Et af pejlemærkerne er, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder,

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Uinteresserede jobansøgere er et stort problem for danske virksomheder Den danske økonomi buldrer fremad, og virksomhederne

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Høj dansk selskabsskat reducerer investeringerne i Danmark Et af de helt store problemer i dansk økonomi er, at der bliver

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund 319.000 fuldtidsbeskæftigede afhængige af det indre marked Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet både

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Resumé Der er stor fremgang i rådgiverbranchen. 2017 var det sjette

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger

Læs mere

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT, UDDANNELSES OG FORSKNINGSPOLITISK CHEF

Læs mere

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE ANALYSE EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General Data Protection Regulation) i kraft. Forordningen er blandt den mest

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi

Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi AF CHEF FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE MARIE LOUISE LØVENGREEN RASMUSSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO,

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer ANALYSE Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer Resumé Der er et stort potentiale for energiforbedringer, som ikke bliver realiseret i de danske virksomheder i disse år. Det

Læs mere

Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige

Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige ANALYSE Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige Resumé De danske kommuner bruger private rådgivere til en lang række opgaver, som kommunens egne ansatte ikke selv har

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Topskat straffer vækstiværksætteri

Topskat straffer vækstiværksætteri Topskat straffer vækstiværksætteri AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT RESUMÉ Vækstiværksættere er vigtige for vækst og jobskabelse. De starter virksomheder, der vokser hurtigt og skaber flere nye arbejdspladser

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark ANALYSE Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark Resumé Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark. Det er vurderingen fra 447 virksomheder, der har deltaget i en survey

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

De positive effekter af offentlige produktivitetsstigninger

De positive effekter af offentlige produktivitetsstigninger De positive effekter af offentlige produktivitetsstigninger AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Flere analyser

Læs mere

Den offentlige konkurrence skal styrkes med 60 mia. kr. i 2025

Den offentlige konkurrence skal styrkes med 60 mia. kr. i 2025 Den offentlige konkurrence skal styrkes med 60 mia. kr. i 2025 AF MARKEDSCHEF, JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM. CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL., KONSULENT MALENE JÆPELT, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ

Læs mere

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om analyse af dataanvendelse i kommuner og regioner d. 12.

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om analyse af dataanvendelse i kommuner og regioner d. 12. Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om analyse af dataanvendelse i kommuner og regioner d. 12. september 2017 September 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget

Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget ANALYSE Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget Blandt Dansk Erhvervs medlemmer, der har eksportsalg, oplever hver tredje, at mangel på arbejdskraft er en væsentlig

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Den offentlige konkurrence skal styrkes med 60 mia. kr. i 2025

Den offentlige konkurrence skal styrkes med 60 mia. kr. i 2025 Den offentlige konkurrence skal styrkes med 60 mia. kr. i 2025 2011 2012 2013 2014 AF MARKEDSCHEF, JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM. CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL., KONSULENT MALENE JÆPELT,

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende Lyngallup om skat Metode Feltperiode: 19.-20. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.056 personer

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Rammeaftaler rammer skævt

Rammeaftaler rammer skævt ANALYSE Rammeaftaler rammer skævt En stikprøve foretaget af Dansk Erhverv viser, at flere kommuner fejlestimerer omsætningen på deres rammeaftaler, når de fastsætter den forventede værdi i udbudsmaterialet.

Læs mere

Misbrug af betalingskort

Misbrug af betalingskort ANALYSE Misbrug af betalingskort Misbrug af betalingskort er desværre et betydeligt problem i Danmark både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv. Når der sker misbrug af betalingskort, kan det

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Informationsniveauet i høringer af lovforslag er ofte utilstrækkeligt

Informationsniveauet i høringer af lovforslag er ofte utilstrækkeligt Informationsniveauet i høringer af lovforslag er ofte utilstrækkeligt AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., PH.D.-STIP. OG CHEFKONSULENT LOUISE HØGH, ADVOKAT i RESUMÉ Private

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR ANALYSE eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Resumé Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder, da det var dagen, hvor EU s Persondataforordning trådte i

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner

Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner ANALYSE Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner Graden af konkurrenceudsættelse stiger kun ganske langsomt, og der er store forskelle imellem kommuner, både overordnet set

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere