Udkast 28. januar Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser"

Transkript

1 Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014 fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet Kapitel 1 Indledende bestemmelser og definitioner 1. Revisionen af en a-kasse skal udføres af revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor, herefter benævnt revisor. Stk. 2. Revisor er ansvarlig for den samlede revision, selvom nogle afdelinger eventuelt har valgt egen revisor. 2. Ved revisionen kontrolleres, om regnskabet er retvisende, herunder om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. Stk. 2. For den del af a-kassens virksomhed, der vedrører forskuds- og refusionsmidler, foretages revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., dog skal der ikke foretages forvaltningsrevision. Revisionen af a- kassens øvrige virksomhed foretages i overensstemmelse med god revisionsskik. Stk. 3. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med revisionsstandarder udstedt af FSR Danske Revisorer. 3. Hvis revisor til brug for revisionen anvender arbejde udført af en intern revision eller en anden intern kontrolenhed i a-kassen, skal revisor kontrollere, at den interne revision har fungeret tilfredsstillende, herunder skal revisor kontrollere, at den interne revisions arbejdsplaner er godkendt af revisor og at den interne revision har rapporteret i det forudsatte og nødvendige omfang. 4. A-kassen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af a-kassens regnskab samt for revisors vurdering af administrationen. A-kassen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 5. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med a-kassens aktiviteter, påhviler det revisor straks at give a-kassen meddelelse derom samt kontrollere, at a-kassen inden 3 uger giver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde, skal revisor orientere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden 5 hverdage. 6. Med generelle it-kontroller menes i denne bekendtgørelse politikker og procedurer, der sikrer behørig drift af it-systemer og vedrører mange applikationer samt understøtter, at applikationskontroller, jf. stk. 2, fungerer effektivt. Generelle it-kontroller, som opretholder informationers pålidelighed og sikkerheden af data, omfatter normalt kontroller med: 1) ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen, 2) drift af datacentre og netværk, 3) anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware,

2 4) adgangssikkerhed og 5) anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer. Stk. 2. Med applikationskontroller menes i denne bekendtgørelse manuelle eller programmerede procedurer, der typisk anvendes på procesniveau. Applikationskontroller relateres således til procedurer, der anvendes til at initiere, registrere og rapportere transaktioner eller andre finansielle data. Disse kontroller hjælper med at sikre, at transaktioner har fundet sted, er godkendte og er fuldstændigt og nøjagtigt bogført og behandlet. Kapitel 2 Revisionens tilrettelæggelse og omfang 7. Revisionens omfang og indhold afhænger af a-kassens administrative struktur og forretningsgange, herunder omfanget af en eventuel intern revision eller anden intern kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Stk. 2. Med mindre andet fremgår af bekendtgørelsen, skal revision i medfør af denne bekendtgørelse foregå årligt. Stk. 3. Revisionen skal omfatte a-kassen med eventuelt tilhørende afdelinger. Herunder skal revisor kontrollere, at hovedkassen har ført fornøden løbende kontrol med eventuelle afdelingers overholdelse af gældende regler og forskrifter. I det omfang der revideres ved hjælp af stikprøver, skal stikprøverne omfatte både hovedkassen og afdelingerne. Stk. 4. Som led i revisionen skal revisor undersøge de eksisterende forretningsgange og it-systemer med henblik på at kontrollere, om den interne kontrol er betryggende, herunder kontroller i de anvendte applikationer samt de generelle it-kontroller. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Substansrevision udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udmelde særlige revisionstemaer, eventuelt med en nærmere angivet arbejdsmetode, som supplement til den ordinære revision. Revisionen skal tilrettelægges under hensyn hertil. Kapitel 3 A-kassens økonomi 8. Revisionen omfatter revision af a-kassen med tilhørende afdelingers årsregnskab, herunder refusionsopgørelse, resultatopgørelse, status, noter og beretningsdel. Stk. 2. Revisionen skal omfatte uanmeldt beholdningseftersyn. Stk. 3. Revisor skal kontrollere, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a- kasser, bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen m.v. og bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser. Videre skal revisor kontrollere, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Herunder skal revisor kontrollere, 1) at udgifterne er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter m.v. og posteret på de rigtige konti, 2) at indtægter og udgifter er henført til rette regnskabsår efter gældende regler, 3) at mellemværender med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, faglige organisationer m.v. er afstemt, 4) at a-kassens forvaltning af mellemværender med medlemmer, offentlige myndigheder, faglige organisationer m.v. sker i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser, 5) at bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, bidrag til efterløn, bidrag til ATP og eventuelle reguleringer er opgjort og afregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder skal revisor sandsynliggøre størrelsen af alle tre bidrag ud fra antallet af medlemmer og gældende satser på området,

3 6) at størrelsen af det samlede beløb indbetalt af medlemmerne til a-kasserne i administrationsbidrag er sandsynligt i forhold til antal medlemmer og a-kassens satser for administrationsbidrag, 7) håndteringen af a-kassens medlemsbidragsrestancer og a-kassens opkrævning af disse, 8) at a-kassens midler holdes adskilt fra en eventuel tilknyttet faglig organisations midler, 9) at forskuddene og refusionen ikke overstiger det beløb, som a-kassen har viderebetalt til ydelsesmodtagerne. Kapitel 4 A-kassens administration 9. Revisor skal som led i revisionen af a-kassens administration kontrollere, 1) at der er etableret betryggende kontrolforanstaltninger til sikring af hovedkassens og eventuelle afdelingers indtægter og aktiver, 2) at a-kassens kasse- og regnskabsmæssige forretningsgange er betryggende, herunder om der er etableret funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi, 3) at der er etableret anden og tilstrækkelig sikkerhed, hvis der ikke er funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi, 4) at attestationsregler er blevet overholdt, 5) at a-kassens forretningsgange, kontrolprocedurer m.v. underbygger korrekt udbetaling af dagpenge og minimerer risikoen for underslæb eller lignende, 6) at a-kassens administration i øvrigt lever op til kravene i bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration og kravene i bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. 10. Hvis a-kassen har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation, skal revisor kontrollere, 1) at administrationsaftalen er indgået i overensstemmelse med gældende regler, 2) at administrationsvederlaget er fastsat på grundlag af de med administrationen reelt forbundne omkostninger, og 3) at de anvendte fordelingsnøgler er korrekt beregnet og anvendt i overensstemmelse med gældende regler. 11. Med det formål at give et retvisende billede af kvaliteten af a-kassens administration skal revisor gennemgå følgende administrationsområder: 1) Korrekt belægning af dagpengekort, herunder om der er sket korrekt fradrag for G-dage, overskydende timer og mindsteudbetalingsregel. 2) Supplerende dagpenge, herunder om medlemmet er omfattet af den tidsmæssige begrænsning i retten til supplerende dagpenge, om medlemmet har et opsigelsesvarsel, og i givet fald om frigørelsesattest er afleveret rettidigt. 3) Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, herunder om betingelserne for godkendelse af virksomheden som bibeskæftigelse er opfyldt, om a-kassen løbende har vurderet beskæftigelsens omfang, om a-kassen har omfattet medlemmet af 78 ugers reglen, og om der er sket korrekt fradrag for beskæftigelse i virksomheden. 4) Rådighed, herunder om a-kassen har registreret medlemmets oplysninger om arbejdssøgning, om a-kassen har udfærdiget plan for jobsøgning og foretaget en løbende revidering af planen, om a-kassen har afholdt rådighedssamtaler rettidigt, om a-kassen har registreret rådighedsvurdering og begrundelse herfor, og om a-kassen har reageret på henvendelse fra Jobcentre om tvivl om medlemmets rådighed (underretningspligtige hændelser). 5) Overgang til efterløn, herunder om anciennitetskrav er opfyldt, og om der foreligger dokumentation for ophør med drift af selvstændig virksomhed. 6) Korrekt belægning af efterlønskort, herunder om der er sket korrekt fradrag for timer ved lønarbejde og timer ved selvstændig virksomhed samt fradrag for pensioner.

4 7) Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, herunder tilladelsen med dokumentation for virksomhedens omfang, og om der efterfølgende er sket ændringer i forhold til tilladelsen samt årserklæring. 8) Opkrævning af krav og statskrav hos medlemmet, herunder om a-kassen rejser krav om tilbagebetaling af fejludbetalte ydelser, kræver transport i overskydende skat, tilbyder forlig, har indgået frivilligt forlig med medlemmet om tilbagebetaling, modregner, rykker og sletter medlemmet efter reglerne, og om a-kassen sender misligholdte statskrav til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM). 9) EØS-administrationen, herunder om betingelserne for at få dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne var opfyldt og om udbetaling af dagpenge til grænsearbejdere mv. er indberettet korrekt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 2. Øvrige administrationsområder skal gennemgås mindst én gang over en 3-årig periode. Stk. 3. Uanset at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eventuelt gennemfører en stikprøvevis revision af, om sagsbehandlingen i forbindelse med udbetaling af ydelser er foretaget på et korrekt grundlag, skal revisor foretage undersøgelser af udbetalingsgrundlaget i det omfang, det er nødvendigt for at skaffe sig en begrundet overbevisning om forretningsgangenes sikkerhed og pålidelighed. 12. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til håndtering af den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder, jf. bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse. Stk. 2. Revisor skal som minimum kontrollere, 1) at a-kassen har sikre forretningsgange til registrering af medlemsoplysninger til brug for udstedelse af efterlønsbevis og ved overgang til efterløn, 2) at a-kassens forretningsgange omfatter intern kontrol af grundoplysninger m.v., og 3) om der er funktionsadskillelse mellem de løbende registreringer og den interne kontrol. 13. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til registrering og indberetning af oplysninger til brug for opgørelse af kommunernes medfinansiering af ydelser, jf. bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. Stk. 2. Revisor skal som minimum kontrollere, 1) at oplysninger, der anvendes til brug for opgørelsen af kommunernes medfinansiering, registreres korrekt i a-kassens it-system, 2) at indberetningerne af oplysningerne sker rettidigt og 3) at afviste indberetninger håndteres hensigtsmæssigt. 14. Revisor skal kontrollere, at a-kassen ved anvendelse af Indkomstregistret udelukkende har hentet oplysninger om a-kassens egne medlemmer, jf. bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers administration. 15. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har efterlevet påbud om kontrol ved brug af Indkomstregistret. Herunder skal revisor kontrollere, at styrelsens påbud om tilrettelæggelse af kontrollen og anvendelse af metode er fulgt og at afrapportering til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er sket rettidigt, jf. bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers administration. Kapitel 5 It-systemer 16. Revisor skal udføre it-revision af ind- og udbetalingssystemer, systemer der videregiver medlemsoplysninger fra en a-kasse til en anden, økonomisystemer samt øvrige væsentlige integrerede systemer, der anvendes i sagsbehandlingen, herunder digital kommunikation med myndigheder, andre a-kasser og a- kassens medlemmer, jf. kravene i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.

5 Stk. 2. Revisor skal som led i it-revisionen kontrollere, at a-kassen har udarbejdet og ajourført forretningsgange, beskrivelser af it-systemet og it-sikkerhedspolitik i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration. Stk. 3. Revisor skal som led i it-revisionen kontrollere, om a-kassen har fulgt de foreliggende forretningsgange og procedurer om anvendelse af systemerne, herunder 1) skal revisor som led i revisionen opnå forståelse af, hvordan a-kassen har reageret på risici, der opstår i forbindelse med anvendelse af it samt vurdere, hvorvidt de implementerede kontroller sikrer opretholdelse af informationers pålidelighed og sikkerhed (it-sikkerhed). Dette omfatter såvel kontroller i de anvendte applikationer samt de generelle it-kontroller, 2) skal revisor, hvis it-anvendelsen varetages af andre a-kasser eller af tredjepart, via a-kassen årligt indhente revisionserklæring efter den aktuelt gældende revisionsstandard ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør 3) skal revisor, til sikring af, at relevante kontrolmål understøttes af de applikationer, der anvendes til ind- og udbetalinger, regnskab og eventuel sagsbehandling mv. årligt via a-kassen indhente en revisionserklæring efter revisionsstandard ISAE Dette gælder for applikationer, hvor der anvendes en fælles løsning med andre a-kasser og hvor den enkelte a-kasse ikke selv udvikler herpå. 17. Hvis dele af a-kassens it-anvendelse varetages af andre a-kasser eller af tredjepart skal revisor til sikring af, at persondataloven overholdes, årligt via a-kassen indhente en revisionserklæring fra den anden a-kasse eller tredjeparten efter den aktuelt gældende revisionsstandard ISAE Kapitel 6 Revisionspåtegning 18. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer og revisionsstandarder udsendt af FSR Danske Revisorer. Til brug for det skal revisor også følge de retningslinjer om revisionspåtegning, der er givet af STAR. Det skal fremgå af revisionspåtegningen, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i nærværende bekendtgørelse. I revisionspåtegningen skal revisor om nødvendigt tage forbehold og afgive supplerende oplysninger. Kapitel 7 Revisionsprotokol 19. Revisor skal føre en revisionsprotokol med fortløbende sidenummerering. Stk. 2. Hvis revisor har taget forbehold i påtegningen, skal der i revisionsprotokollen gives en nærmere redegørelse herfor. Stk. 3. I protokollen skal der indføres oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, herunder alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Protokollen skal føres løbende. Revisor skal som minimum redegøre for punkterne, der fremgår af stk. 6, og redegørelsen skal gives i den viste rækkefølge. Revisors eventuelle kommentarer til hvert enkelt punkt skal fremgå af revisionsprotokollen, eller det skal fremgå, at området ikke har givet anledning til kommentarer. Stk. 4. Under de enkelte punkter skal fremgå eventuelle kommentarer til a-kassens afhjælpning af fejl og svagheder og revisors eventuelle forslag til ændringer i forretningsgange, herunder ændringer der i årets løb er aftalt med a-kassens ledelse. Stk. 5. A-kassen skal indsende en genpart af revisionsprotokollen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 8 dage efter, at protokollen er modtaget. Stk. 6. Følgende skal indgå i protokollen i den viste rækkefølge: 1) Resultatet af revisors kontrol efter 8 angående revisionen af a-kassen med tilhørende afdelingers årsregnskab, herunder a) om udgifterne er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter m.v. og posteret på de rigtige konti,

6 b) om indtægter og udgifter er henført til rette regnskabsår efter gældende regler, c) om a-kassens mellemværender med medlemmer, offentlige myndigheder, faglige organisationer m.v. er afstemt, d) om obligatorisk medlemsbidrag, bidrag til efterløn, bidrag til ATP og eventuelle reguleringer er opgjort og afregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder at revisor har sandsynliggjort beløbenes størrelse og om dette har givet anledning til bemærkninger, e) om revisors sandsynliggørelse af størrelsen af det samlede beløb indbetalt af medlemmerne til a-kasserne i medlemsbidrag har givet anledning til bemærkninger, f) revisors eventuelle kommentarer til omfanget af a-kassens medlemsbidragsrestancer og disses opkrævning eller oplysning om, at området ikke har givet anledning til kommentarer, g) om a-kassens midler holdes adskilt fra en eventuel tilknyttet faglig organisations midler, h) om forskuddene og refusionen overstiger det beløb, som a-kassen har viderebetalt til ydelsesmodtagerne, i) revisors eventuelle kommentarer til enkelte regnskabsposter samt oplysning om, at de øvrige regnskabsposter ikke har givet anledning til kommentarer og j) om forskud og refusion er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne vilkår. 2) Resultatet af revisors kontrol efter 9 angående revisionen af a-kassens administration, interne kontrol og forretningsgange, herunder overholdelse af attestationsregler og om der er etableret tilstrækkelig funktionsadskillelse samt resultatet af det uanmeldte beholdningseftersyn. 3) Resultatet af revisors kontrol efter 10 angående administrationsaftale, hvis der er indgået en administrationsaftale mellem a-kassen og en faglig organisation. Revisor skal oplyse, om administrationsaftalen er indgået i overensstemmelse med gældende regler, om administrationsvederlaget er fastsat på grundlag af de med administrationen reelt forbundne omkostninger, samt at de anvendte fordelingsnøgler er korrekt beregnet og anvendt i overensstemmelse med gældende regler. 4) Resultatet af revisors kontrol efter 11, angående administrationsområder, herunder a) baggrunden for revisors udvælgelse af administrationsområder til den stikprøvevise kontrol af udbetalingsgrundlaget, b) hvorledes sagerne er udvalgt i de enkelte stikprøver, f.eks. ud fra fødselsdato, c) det samlede antal sager i stikprøverne, d) antal sager i stikprøverne inden for hvert af de udvalgte administrationsområder, e) antal sager i stikprøverne i forhold til populationen inden for hvert af de udvalgte administrationsområder, angivet i procent. Populationen skal opgøres på årsbasis, dvs. 12 måneder, for hele a-kassen, f) de bemærkninger revisionen har givet anledning til med en udførlig beskrivelse af baggrunden for bemærkningerne, herunder oplysning om antal fundne fejl, om forholdet har medført fejludbetalinger, størrelsen af fejludbetalte beløb, om a-kassen har påtaget sig fejludbetalingerne som eneansvar, samt om eventuelle svagheder i forretningsgange og interne kontroller og g) revisors eventuelle kommentarer til a-kassens opkrævning af fejlagtigt udbetalte ydelser eller oplysning om, at området ikke har givet anledning til kommentarer. 5) Resultatet af revisors kontrol af efter 12 af den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder, herunder bemærkninger om a) eventuelle svagheder i forretningsgange og interne kontroller, b) om a-kassens forretningsgange omfatter intern kontrol af grundoplysninger, c) om der er funktionsadskillelse mellem de løbende registreringer og den interne kontrol og d) størrelsen af udtagne stikprøver. 6) Resultatet af revisors kontrol efter 13 angående a-kassens registrering og indberetning af oplysninger til brug for opgørelse af kommunernes medfinansiering. Herunder skal revisor bemærkninger fremgår om

7 a) oplysninger, der anvendes til brug for opgørelsen af kommunernes medfinansiering, registreres korrekt i a-kassen it-system, b) om indberetningerne af oplysningerne sker rettidigt og c) om afviste indberetninger håndteres hensigtsmæssigt. 7) Resultatet af revisors kontrol efter 14 angående a-kassernes anvendelse af Indkomstregistret, herunder om a-kassen ved anvendelse af Indkomstregistret udelukkende har hentet oplysninger om a-kassens egne medlemmer eller om revisor erklærer, at kassernes it-system er indrettet således, at der kun kan ske opslag på a-kassens egne medlemmer. 8) Resultatet af revisors kontrol efter 15 angående a-kassernes efterlevelse af påbud om kontrol ved brug af Indkomstregistret. 9) Resultatet af revisors kontrol efter 16 angående revision af a-kassens it-systemer, herunder revisors udtalelse om, a) at der er etableret betryggende og tiltrækkelige forretningsgange og procedurer, herunder at der foreligger ajourførte forretningsgangsbeskrivelser og it-sikkerhedspolitik, og at de følges, b) at der er etablereret generelle it kontroller og at de fungerer tilfredsstillende, c) at anvendte applikationskontroller fungerer tilfredsstillende, d) at reglerne i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen er overholdt og revisors erklæringer foreligger, e) at der er indhentet revisionserklæring efter revisionsstandard ISAE 3402, hvis it-anvendelsen varetages af andre a-kasser eller af tredjepart. 10) Resultatet af revisors kontrol efter 17, og at der er indhentet en revisionserklæring efter revisionsstandard ISAE 3000 til sikring af, at tredjepart overholder persondataloven mv., hvis itanvendelsen varetages af andre a-kasser eller tredjepart. 11) Det skal i protokollen desuden indgå, a) en henvisning til de i årets løb afgivne beretninger, b) om a-kassen har efterkommet et eventuelt påbud om kontrol, c) om revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, d) om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, e) om der konstateret underslæb eller lignende vedrørende arbejdsløshedskassemidler, som har øvet indflydelse på vurderingen og, f) hvis der er indgået aftaler om udførelse af detaljeret kontrol eller om afgivelse af rapporter eller erklæringer i forbindelse med rådgivning og assistance, skal oplysning om opgavernes udførelse indføres i protokollen. Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. februar 2015 med virkning for regnskabsåret Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 30. september 2010 om revision af de anerkendte a-kasser. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx. xx Morten Binder / Søren Tingskov

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1260 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01260

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser UDKAST TIL NY BEKENDTGØRELSE: Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af. 7. juli 2015 som

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017832 af 7. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 354 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0034501

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. Den fulde tekst UDKAST 11. maj 2016 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. I medfør af 88, stk. 4-6, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 4 og 10 og 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud

ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud Kristelig A-kasse Indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere