Udkast 28. januar Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser"

Transkript

1 Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014 fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet Kapitel 1 Indledende bestemmelser og definitioner 1. Revisionen af en a-kasse skal udføres af revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor, herefter benævnt revisor. Stk. 2. Revisor er ansvarlig for den samlede revision, selvom nogle afdelinger eventuelt har valgt egen revisor. 2. Ved revisionen kontrolleres, om regnskabet er retvisende, herunder om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. Stk. 2. For den del af a-kassens virksomhed, der vedrører forskuds- og refusionsmidler, foretages revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., dog skal der ikke foretages forvaltningsrevision. Revisionen af a- kassens øvrige virksomhed foretages i overensstemmelse med god revisionsskik. Stk. 3. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med revisionsstandarder udstedt af FSR Danske Revisorer. 3. Hvis revisor til brug for revisionen anvender arbejde udført af en intern revision eller en anden intern kontrolenhed i a-kassen, skal revisor kontrollere, at den interne revision har fungeret tilfredsstillende, herunder skal revisor kontrollere, at den interne revisions arbejdsplaner er godkendt af revisor og at den interne revision har rapporteret i det forudsatte og nødvendige omfang. 4. A-kassen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af a-kassens regnskab samt for revisors vurdering af administrationen. A-kassen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 5. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med a-kassens aktiviteter, påhviler det revisor straks at give a-kassen meddelelse derom samt kontrollere, at a-kassen inden 3 uger giver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde, skal revisor orientere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden 5 hverdage. 6. Med generelle it-kontroller menes i denne bekendtgørelse politikker og procedurer, der sikrer behørig drift af it-systemer og vedrører mange applikationer samt understøtter, at applikationskontroller, jf. stk. 2, fungerer effektivt. Generelle it-kontroller, som opretholder informationers pålidelighed og sikkerheden af data, omfatter normalt kontroller med: 1) ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen, 2) drift af datacentre og netværk, 3) anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware,

2 4) adgangssikkerhed og 5) anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer. Stk. 2. Med applikationskontroller menes i denne bekendtgørelse manuelle eller programmerede procedurer, der typisk anvendes på procesniveau. Applikationskontroller relateres således til procedurer, der anvendes til at initiere, registrere og rapportere transaktioner eller andre finansielle data. Disse kontroller hjælper med at sikre, at transaktioner har fundet sted, er godkendte og er fuldstændigt og nøjagtigt bogført og behandlet. Kapitel 2 Revisionens tilrettelæggelse og omfang 7. Revisionens omfang og indhold afhænger af a-kassens administrative struktur og forretningsgange, herunder omfanget af en eventuel intern revision eller anden intern kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Stk. 2. Med mindre andet fremgår af bekendtgørelsen, skal revision i medfør af denne bekendtgørelse foregå årligt. Stk. 3. Revisionen skal omfatte a-kassen med eventuelt tilhørende afdelinger. Herunder skal revisor kontrollere, at hovedkassen har ført fornøden løbende kontrol med eventuelle afdelingers overholdelse af gældende regler og forskrifter. I det omfang der revideres ved hjælp af stikprøver, skal stikprøverne omfatte både hovedkassen og afdelingerne. Stk. 4. Som led i revisionen skal revisor undersøge de eksisterende forretningsgange og it-systemer med henblik på at kontrollere, om den interne kontrol er betryggende, herunder kontroller i de anvendte applikationer samt de generelle it-kontroller. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Substansrevision udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udmelde særlige revisionstemaer, eventuelt med en nærmere angivet arbejdsmetode, som supplement til den ordinære revision. Revisionen skal tilrettelægges under hensyn hertil. Kapitel 3 A-kassens økonomi 8. Revisionen omfatter revision af a-kassen med tilhørende afdelingers årsregnskab, herunder refusionsopgørelse, resultatopgørelse, status, noter og beretningsdel. Stk. 2. Revisionen skal omfatte uanmeldt beholdningseftersyn. Stk. 3. Revisor skal kontrollere, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a- kasser, bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen m.v. og bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser. Videre skal revisor kontrollere, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Herunder skal revisor kontrollere, 1) at udgifterne er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter m.v. og posteret på de rigtige konti, 2) at indtægter og udgifter er henført til rette regnskabsår efter gældende regler, 3) at mellemværender med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, faglige organisationer m.v. er afstemt, 4) at a-kassens forvaltning af mellemværender med medlemmer, offentlige myndigheder, faglige organisationer m.v. sker i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser, 5) at bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, bidrag til efterløn, bidrag til ATP og eventuelle reguleringer er opgjort og afregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder skal revisor sandsynliggøre størrelsen af alle tre bidrag ud fra antallet af medlemmer og gældende satser på området,

3 6) at størrelsen af det samlede beløb indbetalt af medlemmerne til a-kasserne i administrationsbidrag er sandsynligt i forhold til antal medlemmer og a-kassens satser for administrationsbidrag, 7) håndteringen af a-kassens medlemsbidragsrestancer og a-kassens opkrævning af disse, 8) at a-kassens midler holdes adskilt fra en eventuel tilknyttet faglig organisations midler, 9) at forskuddene og refusionen ikke overstiger det beløb, som a-kassen har viderebetalt til ydelsesmodtagerne. Kapitel 4 A-kassens administration 9. Revisor skal som led i revisionen af a-kassens administration kontrollere, 1) at der er etableret betryggende kontrolforanstaltninger til sikring af hovedkassens og eventuelle afdelingers indtægter og aktiver, 2) at a-kassens kasse- og regnskabsmæssige forretningsgange er betryggende, herunder om der er etableret funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi, 3) at der er etableret anden og tilstrækkelig sikkerhed, hvis der ikke er funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi, 4) at attestationsregler er blevet overholdt, 5) at a-kassens forretningsgange, kontrolprocedurer m.v. underbygger korrekt udbetaling af dagpenge og minimerer risikoen for underslæb eller lignende, 6) at a-kassens administration i øvrigt lever op til kravene i bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration og kravene i bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. 10. Hvis a-kassen har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation, skal revisor kontrollere, 1) at administrationsaftalen er indgået i overensstemmelse med gældende regler, 2) at administrationsvederlaget er fastsat på grundlag af de med administrationen reelt forbundne omkostninger, og 3) at de anvendte fordelingsnøgler er korrekt beregnet og anvendt i overensstemmelse med gældende regler. 11. Med det formål at give et retvisende billede af kvaliteten af a-kassens administration skal revisor gennemgå følgende administrationsområder: 1) Korrekt belægning af dagpengekort, herunder om der er sket korrekt fradrag for G-dage, overskydende timer og mindsteudbetalingsregel. 2) Supplerende dagpenge, herunder om medlemmet er omfattet af den tidsmæssige begrænsning i retten til supplerende dagpenge, om medlemmet har et opsigelsesvarsel, og i givet fald om frigørelsesattest er afleveret rettidigt. 3) Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, herunder om betingelserne for godkendelse af virksomheden som bibeskæftigelse er opfyldt, om a-kassen løbende har vurderet beskæftigelsens omfang, om a-kassen har omfattet medlemmet af 78 ugers reglen, og om der er sket korrekt fradrag for beskæftigelse i virksomheden. 4) Rådighed, herunder om a-kassen har registreret medlemmets oplysninger om arbejdssøgning, om a-kassen har udfærdiget plan for jobsøgning og foretaget en løbende revidering af planen, om a-kassen har afholdt rådighedssamtaler rettidigt, om a-kassen har registreret rådighedsvurdering og begrundelse herfor, og om a-kassen har reageret på henvendelse fra Jobcentre om tvivl om medlemmets rådighed (underretningspligtige hændelser). 5) Overgang til efterløn, herunder om anciennitetskrav er opfyldt, og om der foreligger dokumentation for ophør med drift af selvstændig virksomhed. 6) Korrekt belægning af efterlønskort, herunder om der er sket korrekt fradrag for timer ved lønarbejde og timer ved selvstændig virksomhed samt fradrag for pensioner.

4 7) Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, herunder tilladelsen med dokumentation for virksomhedens omfang, og om der efterfølgende er sket ændringer i forhold til tilladelsen samt årserklæring. 8) Opkrævning af krav og statskrav hos medlemmet, herunder om a-kassen rejser krav om tilbagebetaling af fejludbetalte ydelser, kræver transport i overskydende skat, tilbyder forlig, har indgået frivilligt forlig med medlemmet om tilbagebetaling, modregner, rykker og sletter medlemmet efter reglerne, og om a-kassen sender misligholdte statskrav til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM). 9) EØS-administrationen, herunder om betingelserne for at få dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne var opfyldt og om udbetaling af dagpenge til grænsearbejdere mv. er indberettet korrekt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 2. Øvrige administrationsområder skal gennemgås mindst én gang over en 3-årig periode. Stk. 3. Uanset at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eventuelt gennemfører en stikprøvevis revision af, om sagsbehandlingen i forbindelse med udbetaling af ydelser er foretaget på et korrekt grundlag, skal revisor foretage undersøgelser af udbetalingsgrundlaget i det omfang, det er nødvendigt for at skaffe sig en begrundet overbevisning om forretningsgangenes sikkerhed og pålidelighed. 12. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til håndtering af den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder, jf. bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse. Stk. 2. Revisor skal som minimum kontrollere, 1) at a-kassen har sikre forretningsgange til registrering af medlemsoplysninger til brug for udstedelse af efterlønsbevis og ved overgang til efterløn, 2) at a-kassens forretningsgange omfatter intern kontrol af grundoplysninger m.v., og 3) om der er funktionsadskillelse mellem de løbende registreringer og den interne kontrol. 13. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til registrering og indberetning af oplysninger til brug for opgørelse af kommunernes medfinansiering af ydelser, jf. bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. Stk. 2. Revisor skal som minimum kontrollere, 1) at oplysninger, der anvendes til brug for opgørelsen af kommunernes medfinansiering, registreres korrekt i a-kassens it-system, 2) at indberetningerne af oplysningerne sker rettidigt og 3) at afviste indberetninger håndteres hensigtsmæssigt. 14. Revisor skal kontrollere, at a-kassen ved anvendelse af Indkomstregistret udelukkende har hentet oplysninger om a-kassens egne medlemmer, jf. bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers administration. 15. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har efterlevet påbud om kontrol ved brug af Indkomstregistret. Herunder skal revisor kontrollere, at styrelsens påbud om tilrettelæggelse af kontrollen og anvendelse af metode er fulgt og at afrapportering til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er sket rettidigt, jf. bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers administration. Kapitel 5 It-systemer 16. Revisor skal udføre it-revision af ind- og udbetalingssystemer, systemer der videregiver medlemsoplysninger fra en a-kasse til en anden, økonomisystemer samt øvrige væsentlige integrerede systemer, der anvendes i sagsbehandlingen, herunder digital kommunikation med myndigheder, andre a-kasser og a- kassens medlemmer, jf. kravene i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.

5 Stk. 2. Revisor skal som led i it-revisionen kontrollere, at a-kassen har udarbejdet og ajourført forretningsgange, beskrivelser af it-systemet og it-sikkerhedspolitik i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration. Stk. 3. Revisor skal som led i it-revisionen kontrollere, om a-kassen har fulgt de foreliggende forretningsgange og procedurer om anvendelse af systemerne, herunder 1) skal revisor som led i revisionen opnå forståelse af, hvordan a-kassen har reageret på risici, der opstår i forbindelse med anvendelse af it samt vurdere, hvorvidt de implementerede kontroller sikrer opretholdelse af informationers pålidelighed og sikkerhed (it-sikkerhed). Dette omfatter såvel kontroller i de anvendte applikationer samt de generelle it-kontroller, 2) skal revisor, hvis it-anvendelsen varetages af andre a-kasser eller af tredjepart, via a-kassen årligt indhente revisionserklæring efter den aktuelt gældende revisionsstandard ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør 3) skal revisor, til sikring af, at relevante kontrolmål understøttes af de applikationer, der anvendes til ind- og udbetalinger, regnskab og eventuel sagsbehandling mv. årligt via a-kassen indhente en revisionserklæring efter revisionsstandard ISAE Dette gælder for applikationer, hvor der anvendes en fælles løsning med andre a-kasser og hvor den enkelte a-kasse ikke selv udvikler herpå. 17. Hvis dele af a-kassens it-anvendelse varetages af andre a-kasser eller af tredjepart skal revisor til sikring af, at persondataloven overholdes, årligt via a-kassen indhente en revisionserklæring fra den anden a-kasse eller tredjeparten efter den aktuelt gældende revisionsstandard ISAE Kapitel 6 Revisionspåtegning 18. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer og revisionsstandarder udsendt af FSR Danske Revisorer. Til brug for det skal revisor også følge de retningslinjer om revisionspåtegning, der er givet af STAR. Det skal fremgå af revisionspåtegningen, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i nærværende bekendtgørelse. I revisionspåtegningen skal revisor om nødvendigt tage forbehold og afgive supplerende oplysninger. Kapitel 7 Revisionsprotokol 19. Revisor skal føre en revisionsprotokol med fortløbende sidenummerering. Stk. 2. Hvis revisor har taget forbehold i påtegningen, skal der i revisionsprotokollen gives en nærmere redegørelse herfor. Stk. 3. I protokollen skal der indføres oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, herunder alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Protokollen skal føres løbende. Revisor skal som minimum redegøre for punkterne, der fremgår af stk. 6, og redegørelsen skal gives i den viste rækkefølge. Revisors eventuelle kommentarer til hvert enkelt punkt skal fremgå af revisionsprotokollen, eller det skal fremgå, at området ikke har givet anledning til kommentarer. Stk. 4. Under de enkelte punkter skal fremgå eventuelle kommentarer til a-kassens afhjælpning af fejl og svagheder og revisors eventuelle forslag til ændringer i forretningsgange, herunder ændringer der i årets løb er aftalt med a-kassens ledelse. Stk. 5. A-kassen skal indsende en genpart af revisionsprotokollen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 8 dage efter, at protokollen er modtaget. Stk. 6. Følgende skal indgå i protokollen i den viste rækkefølge: 1) Resultatet af revisors kontrol efter 8 angående revisionen af a-kassen med tilhørende afdelingers årsregnskab, herunder a) om udgifterne er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter m.v. og posteret på de rigtige konti,

6 b) om indtægter og udgifter er henført til rette regnskabsår efter gældende regler, c) om a-kassens mellemværender med medlemmer, offentlige myndigheder, faglige organisationer m.v. er afstemt, d) om obligatorisk medlemsbidrag, bidrag til efterløn, bidrag til ATP og eventuelle reguleringer er opgjort og afregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder at revisor har sandsynliggjort beløbenes størrelse og om dette har givet anledning til bemærkninger, e) om revisors sandsynliggørelse af størrelsen af det samlede beløb indbetalt af medlemmerne til a-kasserne i medlemsbidrag har givet anledning til bemærkninger, f) revisors eventuelle kommentarer til omfanget af a-kassens medlemsbidragsrestancer og disses opkrævning eller oplysning om, at området ikke har givet anledning til kommentarer, g) om a-kassens midler holdes adskilt fra en eventuel tilknyttet faglig organisations midler, h) om forskuddene og refusionen overstiger det beløb, som a-kassen har viderebetalt til ydelsesmodtagerne, i) revisors eventuelle kommentarer til enkelte regnskabsposter samt oplysning om, at de øvrige regnskabsposter ikke har givet anledning til kommentarer og j) om forskud og refusion er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne vilkår. 2) Resultatet af revisors kontrol efter 9 angående revisionen af a-kassens administration, interne kontrol og forretningsgange, herunder overholdelse af attestationsregler og om der er etableret tilstrækkelig funktionsadskillelse samt resultatet af det uanmeldte beholdningseftersyn. 3) Resultatet af revisors kontrol efter 10 angående administrationsaftale, hvis der er indgået en administrationsaftale mellem a-kassen og en faglig organisation. Revisor skal oplyse, om administrationsaftalen er indgået i overensstemmelse med gældende regler, om administrationsvederlaget er fastsat på grundlag af de med administrationen reelt forbundne omkostninger, samt at de anvendte fordelingsnøgler er korrekt beregnet og anvendt i overensstemmelse med gældende regler. 4) Resultatet af revisors kontrol efter 11, angående administrationsområder, herunder a) baggrunden for revisors udvælgelse af administrationsområder til den stikprøvevise kontrol af udbetalingsgrundlaget, b) hvorledes sagerne er udvalgt i de enkelte stikprøver, f.eks. ud fra fødselsdato, c) det samlede antal sager i stikprøverne, d) antal sager i stikprøverne inden for hvert af de udvalgte administrationsområder, e) antal sager i stikprøverne i forhold til populationen inden for hvert af de udvalgte administrationsområder, angivet i procent. Populationen skal opgøres på årsbasis, dvs. 12 måneder, for hele a-kassen, f) de bemærkninger revisionen har givet anledning til med en udførlig beskrivelse af baggrunden for bemærkningerne, herunder oplysning om antal fundne fejl, om forholdet har medført fejludbetalinger, størrelsen af fejludbetalte beløb, om a-kassen har påtaget sig fejludbetalingerne som eneansvar, samt om eventuelle svagheder i forretningsgange og interne kontroller og g) revisors eventuelle kommentarer til a-kassens opkrævning af fejlagtigt udbetalte ydelser eller oplysning om, at området ikke har givet anledning til kommentarer. 5) Resultatet af revisors kontrol af efter 12 af den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder, herunder bemærkninger om a) eventuelle svagheder i forretningsgange og interne kontroller, b) om a-kassens forretningsgange omfatter intern kontrol af grundoplysninger, c) om der er funktionsadskillelse mellem de løbende registreringer og den interne kontrol og d) størrelsen af udtagne stikprøver. 6) Resultatet af revisors kontrol efter 13 angående a-kassens registrering og indberetning af oplysninger til brug for opgørelse af kommunernes medfinansiering. Herunder skal revisor bemærkninger fremgår om

7 a) oplysninger, der anvendes til brug for opgørelsen af kommunernes medfinansiering, registreres korrekt i a-kassen it-system, b) om indberetningerne af oplysningerne sker rettidigt og c) om afviste indberetninger håndteres hensigtsmæssigt. 7) Resultatet af revisors kontrol efter 14 angående a-kassernes anvendelse af Indkomstregistret, herunder om a-kassen ved anvendelse af Indkomstregistret udelukkende har hentet oplysninger om a-kassens egne medlemmer eller om revisor erklærer, at kassernes it-system er indrettet således, at der kun kan ske opslag på a-kassens egne medlemmer. 8) Resultatet af revisors kontrol efter 15 angående a-kassernes efterlevelse af påbud om kontrol ved brug af Indkomstregistret. 9) Resultatet af revisors kontrol efter 16 angående revision af a-kassens it-systemer, herunder revisors udtalelse om, a) at der er etableret betryggende og tiltrækkelige forretningsgange og procedurer, herunder at der foreligger ajourførte forretningsgangsbeskrivelser og it-sikkerhedspolitik, og at de følges, b) at der er etablereret generelle it kontroller og at de fungerer tilfredsstillende, c) at anvendte applikationskontroller fungerer tilfredsstillende, d) at reglerne i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen er overholdt og revisors erklæringer foreligger, e) at der er indhentet revisionserklæring efter revisionsstandard ISAE 3402, hvis it-anvendelsen varetages af andre a-kasser eller af tredjepart. 10) Resultatet af revisors kontrol efter 17, og at der er indhentet en revisionserklæring efter revisionsstandard ISAE 3000 til sikring af, at tredjepart overholder persondataloven mv., hvis itanvendelsen varetages af andre a-kasser eller tredjepart. 11) Det skal i protokollen desuden indgå, a) en henvisning til de i årets løb afgivne beretninger, b) om a-kassen har efterkommet et eventuelt påbud om kontrol, c) om revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, d) om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, e) om der konstateret underslæb eller lignende vedrørende arbejdsløshedskassemidler, som har øvet indflydelse på vurderingen og, f) hvis der er indgået aftaler om udførelse af detaljeret kontrol eller om afgivelse af rapporter eller erklæringer i forbindelse med rådgivning og assistance, skal oplysning om opgavernes udførelse indføres i protokollen. Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. februar 2015 med virkning for regnskabsåret Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 30. september 2010 om revision af de anerkendte a-kasser. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx. xx Morten Binder / Søren Tingskov

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Regnskab 2004-2007 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere