Lovændringer med ikrafttræden Der sker pr forskellige lovændringer som følge af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af"

Transkript

1 Lovændringer med ikrafttræden Der sker pr forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet (L 182/Lov nr. 478 af 12. juni 2009) Afbureaukratisering af regler om aktivering af unge, sanktionsregler for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen (L 183/Lov nr. 479 af 12. juni 2009) Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v. (L 184/Lov nr. 482 af 12. juni 2009) Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v. (L 185/Lov nr. 483 af 12. juni 2009) Notatet er opdelt efter og beskriver de væsentligste ændringer i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om arbejdsløshedsdagpenge. Ændringer i Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) Ændringer Forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse Forsikrede ledige kan som hidtil deltage i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse på folkeskoleniveau og anden uddannelse på tilsvarende niveau i gymnasial uddannelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau i videregående uddannelse (Lov nr. 478) Bemærkninger Der indsættes et nyt kap.8 a: Selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere. inden for de først 6 mdr. ledighed for personer under 25 år og inden for de første 9 mdr. ledighed for personer på 25 år og derover. A-kassen afgør, om betingelserne for selvvalgt uddannelse er opfyldt. Der modtages uddannelsesydelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Uddannelsesydelsen udbetales af a-kassen. Ved deltagelse i heltidsuddannelse svarer uddannelsesydelsen til max. dagpengesats. Er der tale om deltagelse i deltidsuddannelser nedsættes uddannelsesydelsen forholdsmæssigt. Dette er nyt tidligere modtog en forsikret ledig VEUeller SVU-godtgørelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Uddannelsesydelsen udbetales efter kap. 9 b i Lov om arbejdsløshedsforsikring. Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse har ikke pligt til at tage imod tilbud, men skal stå til rådighed for arbejde, som formidles via Jobcenteret eller a-kassen Der kan søges befordringsgodtgørelse i a-kassen, hvis den daglige transport tur-retur er på mere end 24 km. Lovændringer pr AS3 Employment Side 1 af 10

2 CV på Jobnet.dk inden for de første 3 uger Arbejdsmarkedsparate ledige (dvs. match 1 3) såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere - skal hurtigst muligt og inden for 3 uger efter tilmeldingen som ledige lægge sit CV ind på Jobnet.dk. Afholdelse af CV-samtale For arbejdsmarkedsparate ledige skal CV-samtalen afholdes senest 3 uger efter registreringen som arbejdssøgende. Første jobsamtale For forsikrede ledige og kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-5) skal første jobsamtale i kontaktforløbet holdes senest efter 1 måned på offentlig forsørgelse for ledige under 30 år 3 måneder på offentlig forsørgelse for ledige på 30 år eller derover Ny ungeindsats Der er 4 målgrupper: 13 i LAB-loven. 14 i LAB-loven. Ny i LAB-loven Reglen afskaffes om, at der ved første jobsamtale skal foretages en helhedsvurdering af kontant- og starthjælpsmodtagere. Reglerne retter sig mod unge under 30 år, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontant- eller starthjælp eller introduktionsydelse. 1) Unge under 25 år uden kompetencegivende uddannelse og uden hjemmeboende børn: Vurderer Jobcenteret ved første jobsamtale, at den unge kan gennemføre en ordinær uddannelse, får personen et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse. Start aftales med Jobcenteret. Forsikrede ledige under 25 år som påbegynder en ordinær uddannelse efter et uddannelsespålæg har ret til at få uddannelsen som tilbud i perioden, indtil personen har opnået 26 ugers sammenlagt ledighed. 21 b, stk. 1 i LAB-loven Dette gælder allerede for unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (match 1-3) under 25 år uden forsørgerpligt. Med ændringen omfattes målgruppen også af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed (match 4+5). 85, stk. 2 i LAB-loven Disse unge fritages for rådighedsforpligtelsen (efter Lov om arbejdsløshedsforsikring) fra uddannelsen begynder, og indtil de har opnået 26 ugers ledighed. 2) Unge under 25 år uden kompetencegivende uddannelse og uden hjemmeboende børn: Vurderer Jobcenteret ved første jobsamtale, at den unge ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse, skal personen efter 13 uger have et tilbud i form af et aktiveringsforløb, som kan lede mod ordinær uddannelse. Aktiveringsforløbet skal have en varighed på min 6 mdr. 3) Unge under 25 år uden uddannelse med børn og år uden uddannelse Indsatsen skal rettes mod hurtigst mulig påbegyndelse af ordinær uddannelse eller opnåelse af ordinært job. En En betingelse for at få tilbud om en erhvervskompetence- Lovændringer pr AS3 Employment Side 2 af 10

3 mindre gruppe har mulighed for at få tilbud om ordinær uddannelse. givende uddannelse er, at den ledige enten er under 30 år og har forsørgerpligt eller er år og har opnået ret og pligt til efterfølgende tilbud (dvs. typisk efter 15 mdr. ledighed). Jf. 37, stk. 3 i LAB-loven kan tilbud om kompetencegivende uddannelse kun gives inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. 4) Ledige under 30 år med kompetencegivende uddannelse Indsatsen skal rettes mod, at de hurtigst muligt får job. Ret og pligt Alle unge under 30 år (også unge under 25 år uden uddannelse og med et uddannelsespålæg) har senest efter 13 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde et aktivt tilbud af mindst 6 mdr. varighed alle tilbud i tilbudsviften kan gives i LAB-loven Der kan gives tilbud om vejledning og opkvalificering (dog ikke ordinær uddannelse), virksomhedspraktik og løntilskudsjob (HUSK! Ansættelse med løntilskud i privat virksomhed kræver 6 mdr. forudgående ledighed). For forsikrede ledige under 30 år og uden en kompetencegivende uddannelse, er der ingen grænse om maks. 6 ugers uddannelse inden for de første 6 mdr. ledighed. Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser Forsikrede ledige samt kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år kan ikke få tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser. Ny 34 i LAB-loven. (Jvf. Lov nr. 479) 37 i LAB-loven. Dog kan dette fraviges for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn er fyldt 25 år Det er et krav, at uddannelsen kvalificerer til arbejde inden for områder med behov for arbejdskraft, og at uddannelsen ikke varer længere end en professionsbacheloruddannelse (dvs. maks. 3 4 år). Målretning af tilbud Der sker en præcisering af, at tilbud så vidt muligt skal være rettet mod områder med behov for arbejdskraft. Ny 22, stk. 3. Hidtil har tilbud skullet gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov nu vil tilbud altid skulle vurderes i forhold til den aktuelle beskæftigelsessituation. Krav til jobplan Beskæftigelsesmålet skal så vidt muligt være rettet mod områder med behov for arbejdskraft. Fremgår beskæftigelsesmålet af oplysningerne i Indsættes som nye stk. i 27 i LAB-loven Lovændringer pr AS3 Employment Side 3 af 10

4 den lediges CV, der er lagt ind på Jobnet.dk, og er det inden for områder med behov for arbejdskraft, kan jobplanen blot henvise til beskæftigelsesmålet i Jobnet-CV et. Er tilbuddet i jobplanen rettet mod beskæftigelse inden for områder med behov for arbejdskraft, skal jobplanen ikke indeholde en begrundelse for tilbuddet, medmindre den ledige er uenig i tilbuddet. Gives et tilbud, som vurderes ikke at rette sig mod områder med behov for arbejdskraft, skal tilbuddet begrundes i jobplanen. Undtagelse fra udarbejdelse af jobplan Der skal ikke udarbejdes jobplan, hvis tilbuddet varer op til 4 uger. Denne undtagelse udvides til også at omfatte tilbud, der er fastsat ved en jobsamtale i kontaktforløbet og er rettet mod beskæftigelsesområder med behov for arbejdskraft. 29, stk. 3, pkt. 1 i LAB-loven. Som det er tilfældet ved tilbud under 4 uger, gælder også her, at En person altid vil have ret til en jobplan, hvis den pågældende beder om det. Tilbud, der ikke kræver jobplan, altid skal være afgivet skriftligt. Det skal fremgå af sagen, om personen har accepteret tilbuddet. Lovændringer pr AS3 Employment Side 4 af 10

5 Lov om aktiv socialpolitik (LAS) Ændringer Nedsættelse af hjælp til forsørgelse En kontanthjælpsmodtager under 25 år får nedsat kontanthjælpen, når den pågældende har modtaget kontanthjælp i 6 mdr. efter at være påbegyndt et tilbud efter LAB-loven. Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmuligheder Fradrag i, nedsættelse eller ophør af hjælpen er betinget af, at kommunen skriftligt har informeret borgeren om konsekvensen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejde, afviser eller udebliver fra et tilbud, ikke møder til en indkaldt samtale mv., samt hvad der skal til for igen at blive berettiget til hjælp. Fradrag i, nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra den dag, hvor personen ikke har opfyldt sine forpligtelser, og skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Fradrag i kontant- og starthjælp Ved udeblivelse uden rimelig grund fra et tilbud efter LAB sker fradraget for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet Ved udeblivelse fra en jobsamtale/sygeopfølgningssamtale/cv-samtale eller rådighedsvurdering sker der et fradrag for dagene, indtil kontakten til Jobcenteret er genoprettet. Der sker fradrag for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om personen har kontaktet Jobcenteret samme dag. Gælder også, hvis samtalen skulle have fundet sted hos Anden Aktør. Kommunen træffer afgørelse om fradrag i hjælpen. Ved manglende tilmelding som arbejdssøgende på Jobcenteret eller undladelse af indlæggelse af CV på Jobnet.dk sker fradrag i hjælpen for de dage, der går, indtil personen har rettet op på ovenstående, medmindre det det ikke skyldes personens forhold. Ved afmelding som jobsøgende på Jobcenteret pga. manglende bekræftelse af sin tilmelding, sker fradrag i hjælpen for de dage, hvor personen har været afmeldt gælder dog ikke 1. og 2. gang inden for 12 mdr. Nedsættelse af kontanthjælpen Kontant- og starthjælpen nedsættes, hvis en person Træder i kraft pr f i LAS-loven. Er gældende fra Ny 35 i LAS-loven. Bemærkninger Sanktionsreglerne forenkles, så der fremover kan gives tre typer af sanktioner: periode-, punkt- og tilbagebetalingssanktioner. Er gældende fra Ny i LAS-loven (= Periodesanktion). Er gældende fra Lovændringer pr AS3 Employment Side 5 af 10

6 uden rimelig grund ophører med sit arbejde uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde undlader at meddele sygdom til Jobcenter eller arbejdsgiver uden rimelig grund undlader at søge konkrete job, som er krævet af Jobcenteret uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt efter et uddannelsespålæg Ophør af kontant-og starthjælp Hjælpen ophører, hvis en person eller personens ægtefælle uden rimelig grund afviser et tilbud efter LAB herunder også foranstaltninger som led i sygeopfølgningen har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter LAB herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgningen og udeblivelserne har et omfang, der kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Hjælpen ophører, så længe tilbuddet afvises. Hjælpen ophører tilsvarende hos ægtefællen. En betingelse for ophør af hjælpen er, at kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som personen kan tage imod og dermed opfylde sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde En person, som mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt om at oplyse om arbejde, skal have nedsat hjælpen med 1/3 i 3 uger. to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger tre eller flere gange inden for de seneste 5 åer mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger for hver gang, oplysningspligten er tilsidesat, og skal derudover tilbagebetale den nedsatte hjælp Ny 39 i LAS-loven (= Punktsanktion). Satserne for nedsættelse af hjælpen fremgår af ny 40 i LAS-loven. Som hovedregel sanktioneres der nu kun over for den ægtefælle, som har begået forseelsen. Ved afvisning eller omfattende udeblivelse, der kan sidestilles med afvisning af tilbud, fastholdes ægtefælleafhængigheden, så hjælpen ophører for begge ægtefæller, så længe den pågældende ægtefælle ikke står til rådighed. Er gældende fra Ny 41 i LAS-loven Er gældende fra Ny 42 i LAS-loven. Nedsættelsen i hjælpen og tilbagebetalingspligten gælder ligeledes for ægtefællen. Tilbagebetaling En person, som mod bedre vidende har til sidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter 11, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3 uger. Er gældende fra Ny 43 i LAS-loven. Lovændringer pr AS3 Employment Side 6 af 10

7 En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 20 uger. Hvis oplysningspligten har været tilsidesat tre eller flere gange inden for de seneste 5 år, skal hele hjælpen tilbagebetales for 20 uger for hver gang, oplysningspligten er tilsidesat. Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen, når en person to eller flere gange inden for de seneste 12 mdr. uden rimelig grund Ny 93 a i LAS-loven. ophører med sit arbejde afviser tilbud om arbejde ophører i eller afviser tilbud efter LAB-loven herunder pålagt uddannelse Lovændringer pr AS3 Employment Side 7 af 10

8 Lov om arbejdsløshedsforsikring Ændringer Uddannelsesydelse under selvvalgt uddannelse En ledig, som deltager i selvvalgt uddannelse efter LABlovens kap. 8 a, kan modtage uddannelsesydelse. (Jf. Lov nr. 478) Indsættes som nyt kap. 9 b. Bemærkninger Uddannelsesydelsen til heltidsuddannelse udgør et beløb svarende til maks. dagpengesats. Ved deltidsuddannelse nedsættes ydelsen forholdsmæssigt. En deltidsforsikret ledig, der deltager i uddannelse på folkeskoleniveau eller anden uddannelse på tilsvarende niveau, i gymnasial eller videregående uddannelse, kan højest få udbetalt 30/37 af maks. dagpenge. En ledig, der får udbetalt uddannelsesydelse, skal stå til rådighed for arbejde, som Jobcentret eller a-kassen henviser til. Forsørgelsen for forsikrede ledige under 25 år Ledige under 25 år som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som har været ledige i sammenlagt 26 uger Ændring af ordlyden i 52 a. modtager dagpenge svarende til 50 % af maks. dagpengesats, indtil de har opnået 104 ugers sammenlagt ledighed undtaget er fuldtidsforsikrede ledige, der har haft arbejde svarende til fuld tid i mindst 24 mdr. inden for 36 mdr. (for deltidsforsikrede er det 16 mdr. inden for 36 mdr.) Under deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i en jobplan modtages aktiveringsydelse svarende til 50 % af maks. dagpenge. Ledige under 25 år, som har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en a-kasse, og som har været ledige i 26 uger får under deltagelse i vejledning og opkvalificering i en jobplan aktiveringsydelse svarende til 82 % af maks. dagpenge. Ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik modtages dagpenge, hvis tilbuddet har en varighed under 4 uger. Lovændringer pr AS3 Employment Side 8 af 10

9 Forlængelse af referenceperiode for dagpenge Unge under 25 år, der har deltaget i en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, kan få forlænget perioden på 4 år inden for 6 år, hvor en forsikret ledig kan få udbetalt dagpenge (referenceperioden), med perioden for uddannelsen. Forlængelsen omfatter kun uddannelsesperioden forud for det fyldte 25. år.. Jf. 55, stk. 4, nr. 4. Hvis der er tale om deltagelse i uddannelse som følge af et uddannelsespålæg, kan referenceperioden forlænges med uddannelsesperioder forud for det fyldte 30. år. Kontingentfritagelse Unge under 30 år kan fritages for at betale kontingent til a-kassen, mens de deltager i en kompetencegivende uddannelse, der giver ret til optagelse i en a-kasse.. Jf. 77, stk. 10, pkt. 2 Fritagelsen kan gives for ét år ad gangen og højest i 5 år i alt. Vejledning i a-kassen A-kassen skal yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for a- kassens sagsområde. Modtages en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører a- kassens sagsområde, skal henvendelsen så vidt muligt videresendes til den rette a-kasse eller forvaltningsmyndighed. Aktiveringsydelse afskaffes Aktiveringsydelsen afskaffes, hvilket betyder, at forsikrede ledige under deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik får udbetalt almindelige arbejdsløshedsdagpenge. Finansiering af udgifterne til dagpenge Kommunen skal bidrage til finansiering af statens udgifter til dagpenge. Bidraget udgør 50 % af udgifterne til dagpenge. Under tilbud omfattet af kapitel 10 og 11 i LAB-loven udgør bidraget dog 25 % af udgifterne til dagpenge. (Jf. Lov nr. 482) Ny 65, stk NB! A-kassens vejledningspligt begrænses således, og a- kassen vil dermed ikke længere skulle vejlede om et medlems rettigheder og pligt i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen. (Jf. Lov nr. 482) 75, stk. 5. Ændringen træder i kraft (Jf. Lov nr. 482) Ny 82 a. Der sker en gradvis indfasning fra Hvis tilbud ikke påbegyndes rettidigt eller ikke har det foreskrevne omfang, udgør bidraget 100 % af udgifterne til dagpenge for de timer, som ikke er omfattet af tilbuddet. Kommunen bidrager ikke til finansieringen af dagpenge, der er udbetalt for de sammenlagt første 4 uger efter indplaceringen i en dagpengeperiode Lovændringer pr AS3 Employment Side 9 af 10

10 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Klagesagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet samles i én klageinstans i Ankestyrelsen. Det sker ved en sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. (Jf. Lov nr. 482) 84. Lovændringer pr AS3 Employment Side 10 af 10

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere