Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1."

Transkript

1 Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender sin egen bil, motorcykel, knallert eller cykel til erhvervsmæssig kørsel. SKAT betragter også kørsel i ægtefællens eller samleverens bil som berettigende for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Reglerne gælder også for dig som virksomhedsejer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen I 2011 er statens satser 3,67 kroner per kilometer til og med kilometer årligt. Kørsel udover kilometer har en sats på 2,00 kroner per kilometer. Satsen for kørsel på cykel eller knallert er 0,49 kroner per kilometer. Begrebet erhvervsmæssig transport dækker følgende situationer: Kørsel mellem forskellige arbejdspladser Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for 12 måneder

2 Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen Kørsel mellem forskellige arbejdspladser volder sædvanligvis ikke de store vanskeligheder. Kører medarbejderen fra firmaadressen og ud til en kunde og tilbage igen, anser SKAT altid denne kørsel for erhvervsmæssig, uanset hvor mange gange om året det sker. Det er først, når medarbejderens kørsel starter eller slutter ved medarbejderens bopæl, at kørslen kan komme i karambolage med 60-dages reglen. Medarbejderen kan kun få kørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og en bestemt arbejdsplads i 60 dage inden for en periode på 12 måneder. De resterende dage har medarbejderen fradrag efter reglerne om kørsel mellem hjem og arbejde. Du må ikke godtgøre faktiske udgifter. Faste månedlige eller årlige befordringsgodtgørelser er aldrig skattefri, men medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er dog i orden, at du udbetaler forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige acontobeløb. Forskuddet skal være afpasset medarbejderens forventede erhvervsmæssige kørsel. SKAT stiller krav til kørselsregnskabet For at du kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder, er det en betingelse, at du fører effektiv kontrol med medarbejderens kørsel. SKAT stiller en række krav til udbetaling af befordringsgodtgørelse, som du skal overholde. Dokumentation af den erhvervsmæssige kørsel skal således indeholde følgende elementer: Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer, dato for kørslen, de anvendte satser, angivelse af antal kørte kilometer, kørslens erhvervsmæssige formål og kørslens adresse (klar identifikation af lokalitet). Det er i orden, at medarbejderen selv taster oplysningerne ind i firmaets timesagssystem, der ofte har indbygget en funktionalitet til at styre regnskabet med den erhvervsmæssige kørsel. Hvis du anvender et time-sagssystem, der er opdelt på hver enkelt medarbejder, er der ikke tvivl om, at du opfylder de første tre oplysninger, blot satserne fremgår af personalehåndbog eller af aftalen mellem dig og din medarbejder, og de aftalte satser faktisk anvendes. Antallet af kørte kilometer kan give anledning til diskussion. Dels imellem dig og din medarbejder, dels over for SKAT, hvis der er tvivl om, hvor langt der er kørt i forhold til de oplyste adresser. SKAT forventer ikke, at du tjekker hver enkelt kørsel og sammenligner afstandene i Krak med de oplyste adresser, men hvis SKAT finder, at der forekommer store differencer mellem den oplyste kørsel og de faktiske afstande, kan medarbejderen risikere, at hele kørslen bliver dømt skattepligtig. Vær påpasselig i forbindelse med angivelse af kørslens adresse. Det skal være sådan, at både du og SKAT tydeligt kan identificere adressen, også efter at der er gået et par år. Det er ikke nok, at medarbejderen eksempelvis skriver kørsel til købmanden eller kørsel til fru Jensen. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen skriver større geografiske lokaliteter, eksempelvis Århus, medmindre den uklare angivelse på andre måder kan identificeres entydigt. Hvis medarbejderen i kørselsregnskabet eksempelvis om kørsel den 24. februar 2011 har skrevet Hjem - kursuscenter Århus hjem, kan det være tilstrækkeligt, hvis der ikke er tvivl om, at firmaet kun bruger et bestemt kursuscenter i Århus, og firmaet kan fremvise faktura for kursusdeltagelse den 24. februar. Men for at være på den sikre side kan medarbejderen lige så godt angive den eksakte adresse med det samme. Ofte ses det, at medarbejderen kun angiver kundens navn i kørselsregnskabet, eksempelvis kørsel til McDonald s-restaurant. Da der er mange McDonald srestauranter i Danmark, vil det kunne give anledning til problemer med SKAT. Her vil det være på sin plads at angive adressen eller i det mindste en entydig lokalitet. Selvstændige og hovedaktionærer Mulighederne for skattefri kørselsgodtgørelse og de gældende satser gælder også, hvis du er selvstændig i personligt eget virksomhed eller direktør i eget selskab (hovedaktionær). Her skal du være opmærksom på, at SKAT kan være endnu mere pernittengryn med hensyn til, at kørebogen er ført korrekt. Det skyldes, at der ikke er nogen arbejdsgiver, der kontrollerer kørslen, når det er indehaveren, der kører i sin egen bil. 2

3 Kan din virksomhed fortsætte? Mange virksomheder har problemer med at få finansieret den fortsatte drift. Hvis en virksomhed ikke er i stand til at fortsætte sin drift, siger man, at virksomheden ikke opfylder going concern-kravet. Hvis der er stor risiko for, at din virksomhed ikke kan fortsætte driften, eksempelvis på grund af manglende finansiering, skal dette fremgå af årsregnskabet. Din revisor skal tage et forbehold for going concern, hvis du ikke kan dokumentere, at din virksomhed kan finansiere den fortsatte drift. Nogle af de signaler, der kan tyde på, at der er problemer med din virksomheds fortsatte drift, kan være: Færre ordrer, annullerede ordrer eller nedgang i omsætningen Stor afhængighed af kunder, som selv har det svært Flere dårlige betalere blandt dine kunder Væsentligt større udgifter til renter end tidligere Problemer med at fastholde eksisterende kreditter, at få forlængelse heraf eller manglende accept af en nødvendig forhøjelse af kreditten Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital Problemer med at betale dine kreditorer ved forfald. Du kan selv gøre noget for at dokumentere, at din virksomhed kan fortsætte driften. Her er fire gode råd: 1. Udarbejd et drifts- og likviditetsbudget, som bygger på realistiske skøn 2. Sørg for, at tallene for renteudgifter, tab og tilgodehavender er realistiske og dokumenterede 3. Udarbejd tilstrækkelige og realistiske følsomhedsanalyser, som viser, hvad virksomheden kan tåle 4. Få aftaler med banken på plads i god tid 5. Tal med din revisor om, hvad årsregnskabet skal indeholde af information. ApSDu har hermed opnået den positive Fra ApS til A/S uden penge op af lommen A/S signalværdi, som et aktieselskab med Ved brug af selskabslovens nye regler om delvis indbetaling har du mulighed for at omdanne dit anpartsselskab til aktieselskab, uden at du skal have penge op af lommen. Rent praktisk vil en omdannelse af dit anpartsselskab foregå i tre trin. Først foretages en kapitalnedsættelse til udbetaling på kroner efterfulgt af en kapitalforhøjelse på kroner, hvoraf du indbetaler de kroner, som du lige har modtaget, mens du skylder resten til selskabet. Til sidst omdanner du anpartsselskabet til aktieselskab. Herved har du nu i stedet et aktieselskab med en nominel kapital på kroner. højere kapitalgrundlag udviser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis dit selskab går konkurs, vil du hæfte for restindbetalingen til selskabet på de kroner. Hvis du har etableret et holdingselskab over dit driftsselskab, kan du foretage omdannelsen af driftsselskabet til et aktieselskab skattefrit. Hvis du ejer selskabet personligt, vil kapitalnedsættelsen udløse udbyttebeskatning, hvilket gør omdannelsen mindre interessant. Drøft øvrige fordele og ulemper samt den praktiske håndtering af en omdannelse med din revisor. 3

4 Afskrivningens ABC Virksomhedens ledelse skal tage stilling til både skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger. Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem disse to former for afskrivninger, som hviler på forskellige grundlag og har forskellige formål. I denne artikel beskriver vi kort nogle af afskrivningernes væsentlige kendetegn. En virksomhed ejer typisk nogle aktiver, som anvendes i virksomheden i mere end ét regnskabsår. Det vil ofte være ejendomme, biler og maskiner. Aktiverne har til formål at sikre indtægter for virksomheden i flere regnskabsår, og dermed opstår spørgsmålet om, i hvilke regnskabsperioder virksomheden kan fratrække udgifterne til disse aktiver i henholdsvis skatteregnskabet og årsregnskabet. Det overordnede svar er, at udgifterne typisk skal fordeles over flere regnskabsår i form af afskrivninger. Der er dermed en vis tidsmæssig sammenhæng mellem indtægterne og afskrivningerne. Skattemæssige afskrivninger er et politisk instrument Skattemæssige afskrivninger virker som fradrag i virksomhedens skattepligtige indkomst. For den enkelte virksomhed er det interessant, hvornår virksomheden kan få fradraget og med hvilket beløb. I et samfundsmæssigt perspektiv er skattemæssige afskrivninger en del af fordelingspolitikken, og politikere kan bruge reglerne som et værktøj til at fremme eller bremse erhvervslivets investeringer. Jo højere et skattefradrag for afskrivningsrelaterede investeringer, des større incitament har erhvervslivet til at investere. Skattelovgivningens regler om afskrivninger er omfattende og fastsætter den metode, virksomheden skal anvende ved forskellige typer af aktiver. Nogle af de væsentligste metoder er: Saldometoden Driftsmidler (maskiner, biler og andet) 4

5 afskrives efter saldometoden. Driftsmidlerne samles i en stor pulje, hvor der årligt kan afskrives op til 25 procent af restpuljen (afskrivningsgrundlaget). Nyanskaffede aktiver tilgår puljen, og solgte aktiver udgår af puljen. Inden for disse rammer kan virksomheden hvert år frit vælge, hvor meget eller hvor lidt den ønsker at afskrive. Straksafskrivning It-software, driftsmidler med en fysisk levetid under tre år og småaktiver (der koster under kroner) kan straksafskrives. Virksomheden får dermed hele skattefradraget i det år, hvor aktivet anskaffes. Bygningsafskrivninger Bygninger og installationer kan som hovedregel afskrives med op til fire procent årligt. I modsætning til saldometoden afskrives hver bygning for sig med udgangspunkt i den enkelte bygnings faste afskrivningsgrundlag. Kontorbygninger og beboelsesejendomme kan ikke afskrives skattemæssigt. Dog kan et kontor i tilknytning til en afskrivningsberettiget bygning afskrives. også tage stilling til de regnskabsmæssige afskrivninger. Det overordnede princip for regnskabsmæssige afskrivninger er, at materielle og immaterielle anlægsaktiver skal afskrives på en systematisk måde over aktivernes brugstid. Som regel afskrives aktiverne lineært det vil sige med lige store årlige beløb over den forventede brugstid. Afskrivninger virker som omkostninger i årsregnskabets resultatopgørelse, så afskrivningerne reducerer årets resultat. I balancen reduceres virksomhedens egenkapital og aktivets regnskabsmæssige værdi. Afskrivningsmetode, skøn over brugstid og eventuel restværdi skal i princippet fastlægges, når aktivet tages i brug. Oplysningerne skal fremgå af årsregnskabets beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. I modsætning til de skattemæssige afskrivninger kan virksomheden ikke umiddelbart ændre størrelsen af de regnskabsmæssige afskrivninger fra år til år. Virksomheden er således bundet af den valgte regnskabspraksis og de foretagne skøn, medmindre virksomheden kan begrunde en ændring i de regnskabsmæssige skøn. særlige regler, der er relevante, hvis virksomheden har immaterielle eller materielle aktiver, som opgøres til dagsværdi. Immaterielle aktiver, som blandt andet kan være goodwill og udviklingsprojekter, skal afskrives over en periode på maksimalt 20 år. Hvis afskrivningsperioden overstiger fem år, skal der gives en fyldestgørende begrundelse i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Hvis virksomheden vælger at opskrive eksempelvis en bygning til dagsværdi, skal de fremtidige afskrivninger beregnes ud fra den opskrevne værdi. Det vil sige, at de årlige afskrivninger forøges og dermed belaster resultatopgørelsen yderligere. Investeringsejendomme, der behandles efter de særlige regler om dagsværdi i årsregnskabslovens 38, skal dog ikke afskrives. I stedet skal de årlige værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Regnskabsmæssige afskrivninger er relateret til driften Virksomhedens ledelse skal som nævnt Særregler om regnskabsmæssige afskrivninger Årsregnskabsloven indeholder nogle Figur: Nogle forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger Skattemæssige afskrivninger Regnskabsmæssige afskrivninger Afskrivningsmetoder Skattelovgivningen påbyder forskellige metoder, som skal anvendes ved afskrivning af forskellige typer af aktiver. Årsregnskabsloven fastsætter kun de overordnede principper. I praksis anvendes ofte lineær afskrivning over aktivernes brugstid. Størrelsen af årlige afskrivninger Virksomheden vælger inden for lovens rammer, hvor meget der afskrives i de enkelte år. Størrelsen af de årlige afskrivninger kan ikke umiddelbart ændres i de enkelte år. Afskrivninger indarbejdes Afskrivninger indarbejdes i virksomhedens skatteopgørelse / selvangivelse og påvirker direkte den skattepligtige indkomst. Afskrivninger indarbejdes i årsregnskabet og påvirker direkte årets regnskabsmæssige resultat samt egenkapital og summen af aktiver. 5

6 Selvangivelsen kræver mindre selvangivelse Indsendelsen af selvangivelsen for 2010 står for døren. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at SKAT har indført yderligere begrænsninger i forhold til, hvilke felter du som lønmodtager kan ændre i. SKAT har fra og med indkomståret 2010 udvidet antallet af låste felter. Fra og med 2010 kan du ikke ændre i følgende felter på selvangivelsen: Rubrik 11 (felt 202) - Lønindkomst mv. Rubrik 16 (felt 204) - Pensioner, dagpenge mv. Rubrik 22 (felt 433) - Privattegnet kapitalpension Rubrik 23 (felt 477) - Tilbagebetaling af kontanthjælp. Låsning af disse felter medfører, at du ikke kan foretage ændringer i de indberetninger, som indberetningspligtige har oplyst. Er du ikke enig i det indberettede beløb, skal du først henvende dig til den, der har foretaget indberetningen for at få rettet en eventuel fejl. Kan dette ikke lade sig gøre, skal du kontakte SKAT og fremlægge dokumentation for, at der er tale om en fejlindberetning, før en eventuel rettelse kan finde sted. Fagligt kontingent og a-kasse skilt ad Fagligt kontingent og a-kasse var tidligere slået sammen, men har nu fået hvert sit felt: Rubrik 50 (felt 458) - Fagligt kontingent Rubrik 52 (felt 439) - A-kasse, efterlønsbidrag mv. Tidligere var ovenstående samlet i en fælles rubrik på selvangivelsen, nemlig rubrik 52. Da Folketinget har indført et loft for fradrag for fagligt kontingent, skal beløbene selvangives individuelt. Af din skattemappe vil det ligeledes fremgå, at indberetningerne automatisk er opdelt i to beløb. Fastlåsningen af felter på selvangivelsen omfatter ikke den udvidede selvangivelse. Hvis du er personligt erhvervsdrivende eller af andre årsager skal indsende en udvidet selvangivelse, vil du ikke være omfattet af SKATs fastlåsning af ovenstående rubrikker/felter. Risiko for karantæne ved misbrug af SKATs TastSelv-løsninger SKAT har i forbindelse med en række kontrolaktioner fundet ud af, at nogle brugere af SKATs TastSelv-løsninger har foretaget fejlagtige indberetninger både i forbindelse med forskudsregistreringen og i forbindelse med afgivelse af oplysninger til brug for selvangivelsen. Dette har medført, at nogle skatteydere er sat i karantæne med henblik på brugen af SKATs digitale løsninger. Denne karantæne betyder, at disse skatteydere ikke kan få et nyt skattekort eller en årsopgørelse, før deres indberetninger er blevet manuelt behandlet af SKAT. Det er kun SKAT, der kan ophæve denne karantæne. Med de nye fastlåste felter, der nu er indført fra og med 2010, er mulighederne for at foretage uretmæssige indberetninger begrænset meget for så vidt angår almindelige lønmodtagere. 6

7 Du skal selv indtaste aktier købt før 2010 Fra og med indkomståret 2010 modtager SKAT oplysninger om anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum på danske aktier. SKAT vil derfor automatisk kunne opgøre din aktieavance eller aktietab fra og med indkomståret Du skal være opmærksom på, at SKAT for eftertiden anvender begrebet aktier, som er optaget på et reguleret marked i stedet for begrebet børsnoterede aktier. Banker og andre værdipapirhandlere skal fra 1. januar 2010 og fremefter indberette alle oplysninger om køb og salg af aktier. Det er derfor kun oplysninger om aktier, som var i behold pr. 31. december 2009, du selv skal indtaste i SKATs beregningsprogram. Du kan sikre dig et tabsfradrag Beregningsprogrammet kan også anvendes til at oplyse SKAT om dine anskaffelsessummer for værdipapirer, som er optaget på et reguleret marked, men som ikke er handlet igennem en dansk værdipapirhandler. Indtaster du ikke disse oplysninger, vil du i tilfælde af tab ved afståelse af disse værdipapirer ikke kunne opnå tabsfradrag. Hvornår og hvad skal du taste? Det er vigtigt, at du af hensyn til ovenstående beskrevne tabsfradrag får indberettet din beholdning af aktier, der er anskaffet før indkomståret Det er vigtigt at holde øje med, hvornår dette kan ske, da borgere med almindelige selvangivelser har pligt til at indberette oplysningerne senest 1. maj 2011 for at undgå at miste retten til et eventuelt tabsfradrag. Skal du indsende en udvidet selvangivelse til SKAT, er fristen 1. juli SKAT har udarbejdet et nyt værdipapirprogram til selvangivelsen. Programmet ligger allerede nu i din personlige skattemappe og har til formål at sikre, at opgørelse af aktieavancer og aktietab for fremtiden vil ske automatisk. Værdipapirprogrammet har en beregningsfunktion, men også nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Hvordan indberetter jeg? Du kan få adgang til at indberette ved at logge på SKATs TastSelv-system, hvor værdipapirprogrammet ligger. Selv om du foretager disse indberetninger, kan der være risiko for, at der kan opstå fejl ved beregningen af gevinst og tab. Det er derfor en god ide, at du selv eller din revisor hvert år kontrollerer, om oplysningerne fra de indberetningspligtige banker og værdipapirhandlere er korrekte. Dokumentation Til trods for at du har oplyst SKAT om aktiernes anskaffelsessum, har du stadig pligt til at gemme dokumentationen for købene og for eventuelle særlige begivenheder i selskaberne, som du har investeret i. Det kan dreje sig om fusion, kapitalnedsættelse eller ændring af stykstørrelse. Har du ikke dokumentationen, bør du forsøge at indhente den hos den værdipapirhandler, du har handlet værdipapirerne gennem. Fejlmuligheder og begrænsninger i beregningsprogrammet SKAT har oplyst, at der for indkomståret 2010 med høj sandsynlighed kan og vil opstå fejl i beregningerne. Eksempelvis vil SKAT automatisk beregne avancen for aktier, der er købt og solgt i Hvis der er tale om køb og salg af aktier i samme selskab, hvor du måske allerede før 2010 havde aktier, og anskaffelsessummen for disse ikke er oplyst, vil beregningen fra SKAT derfor være forkert. SKAT oplyser endvidere, at det ikke er muligt at se beregningen, før din årsopgørelse er dannet. For personer med udvidet selvangivelse vil det derfor ikke være muligt at se SKATs opgørelse, før der er selvangivet. Disse personer må derfor selv beregne deres eventuelle avancer eller tab. Alternativt kan de inden selvangivelsesfristen 1. juli 2011 indberette øvrige indkomstoplysninger. Herefter vil der dannes en årsopgørelse, hvor SKATs beregning vil fremgå, såfremt man har indberettet købsoplysningerne for aktierne. Er man herefter uenig i opgørelsen, kan man anmode om genoptagelse. Pas derfor på. Det kan ske, at opgørelsen fra SKAT er fejlagtig, hvorfor du bør være opmærksom på, om opgørelsen er korrekt. Det er dig som borger, der er den selvangivelsespligtige og dermed har det endelige ansvar for, at de indberettede oplysninger er korrekte. Enten skal du selv gøre det, eller du skal bede din revisor om hvert år at tjekke, om oplysningerne fra de indberetningspligtige banker og værdipapirhandlere er indberettet korrekt. 7

8 Vigtige datoer 2011 Marts 1. Moms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) April 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), FerieKonto 15. Lønsumsafgift 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 26. Moms (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Maj 2. Fortrykt selvangivelse, lønmodtagere 9. ATP 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), moms (mellem) 13. Etableringskonto 23. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juni 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 27. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2011 Max. pr. dag: Sygedagpenge 2011 Max pr. uge: Yderligere oplysninger: Diskontoen 766 kr kr. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. 5. december ,50 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: 0 kr km: 2,00 kr. Over 100 km: 1,00 kr. Kørselsgodtgørelse 2011 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km 3,67 kr. Over km 2,00 kr. Egen cykel eller knallert pr. km 0,49 kr. Rejsegodtgørelse 2011 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2011 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks Januar ,2 December ,5 November ,2 Oktober ,2 September ,3 August ,8 Juli ,5 Juni ,6 Maj ,7 April ,7 Marts ,6 Februar ,8 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Dansk Revisorforening, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Mads Grønnegaard, Kim Larsen, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 22. februar Eftertryk er ikke tilladt. Dansk Revisorforening 8

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere