Handicap ingen hindring for job GUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicap ingen hindring for job GUIDE"

Transkript

1 Handicap ingen hindring for job GUIDE

2 Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse - til hvem? 7. Hjælpemidler og arbejdspladsindretning 8. Job med tilskud til nyuddannede med handicap - isbryder 9. Fortrinsret for personer med handicap 10. Uddannelse og Handicap - hvem gør hvad 11. Bekendtgørelse 12. Henvisninger og links Ansøgningsskemaer

3 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer i bl.a. lov om kompensation til handicappede i erhverv Guiden indeholder en oversigt over hvilke aktører, der findes på det rummelige arbejdsmarked, et leksikon (handilex) med forklaringer og henvisninger samt en grundig og eksemplificeret gennemgang af redskaberne i loven om kompensation til handicappede i erhverv, som administreres af AF med henblik på at forebygge, fastholde og integrere flere personer med handicap på arbejdsmarkedet. Guiden er først og fremmest tænkt som et redskab for AF, men vil også være brugbar for samarbejdspartnere i a-kasser, kommuner m.v., der har interesse for området. Guiden skal bidrage til at sikre, at der i AF til stadighed er den fornødne viden om emnet og eventuelle indsatsmuligheder samt sætte fokus på vigtigheden i, at AF i høj grad er medvirkende til, at så mange som muligt bevarer tilknytningen og identiteten i forhold til arbejdsmarkedet. Der er mange muligheder og aktører Det er meget vigtigt, at der tænkes i muligheder i stedet for begrænsning, når en person oplever, at der pga. et handicap opstår problemer med at varetage visse arbejdsfunktioner. De eksisterende forhold og opgavefordelinger på arbejdsmarkedet medfører imidlertid ofte, at en person vil kunne komme i kontakt med mange aktører, som hver især yder forskellig form for information, råd, vejledning og/eller som vil kunne tilbyde konkrete redskaber, behandling, ydelser eller støtte. Problemet heri er, at der kan gå meget lang tid, førend man har fået afdækket alle vinkler, og at flere aspekter kan blive overset, glemt eller fundet mindre vigtig end andre. Og måske vil der slet ikke blive fokuseret ret meget på de muligheder, der faktisk eksisterer for at sikre arbejdsfastholdelse. Det må naturligvis ikke være tilfældigheder, der afgør, hvor og hvornår en person i en vanskelig situation får oplysning eller tilbud om mulighederne for fastholdelse i et erhverv eller et tilbud om støtte i forbindelse med integration. Kendskabet til de mange muligheder for at få vejledning, støtte og kompensation i såvel den kompenserende lovgivning som i den sociale lovgivning er essentiel, og vores håb er derfor, at denne guide kan bidrage til at skabe et overblik og medvirke til, at der gennem en systematiseret indsats med koordination, samarbejde og tempokan sikres, at den enkelte person med handicap får det bedst mulige resultat i forhold til arbejdslivet. God læse- og arbejdslyst! AFs handicapkonsulenter Forord

4 Hvem gør hvad? 2 En person, der har en funktionsnedsættelse i forhold til job, kan være i kontakt med mange instanser som vejleder og/ eller bevilger forskellige ydelser. Kapitel 3 giver en oversigt over hvad AF og kommunen kan tilbyde i forskellige situationer. I nogle tilfælde kan der være behov for at kombinere ydelserne.

5 Handicap og arbejde - hvem gør hvad? 2.1 PERSONEN MED HANDICAP AF KOMMUNEN Jobsøger ledig AFs jobopslag og jobnet. Tilmelding CV-bank på jobnet og individuelt kontaktforløb. Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Dagpengemodtagere: Jobplan, tilbud i første ledighedsperiode. Vejledning. Kontanthjælp. Aktivering. Revalidering. Hjælpemidler. Person i arbejde med helbredsproblemer Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Arbejdsfastholdelse kan ske efter frivillig aftale med virksomheden eller efter de sociale kapitler i overenskomsten. Vejledning om revalidering 28-aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsfastholdelse kan ske efter frivillig aftale med virksomheden eller efter de sociale kapitler i overenskomsten. Sygedagpenge modtager Vejledning. Kompenserende ydelser ved (delvis) raskmelding. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Vejledning. Sygedagpenge. 28 aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsprøvning på sygedagpenge. Revalidering/omskoling. Person i fleksjob Personlig tilmelding. AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Godkendelse og oprettelse af fleksjob. Tilskud til lønnen. Hjælpemidler.»Hvem gør hvad«- oversigten

6 2.2 Personen med handicap AF Kommunen Førtidspensionist søger job på nedsat tid til alm. løn Personlig tilmelding. AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning. Førtidspensionist i job med løntilskud AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Godkendelse og oprettelse af job med løntilskud. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning.»Hvem gør hvad«- oversigten

7 Målgruppen 3 Hvem kan bruge AFs handicapkonsulent og hvem kan få kompensation? Arbejds- / uddannelsessøgende med handicap (funktionsnedsættelse) Personer i arbejde, som har handicap (funktionsnedsættelse) Regionens virksomheder

8 Hvem kan bruge AFs handicapkonsulent? Hvem kan få kompensation? Hvad forstås ved handicap/ funktionsnedsættelse? synsnedsættelse eller ordblindhed alvorligt hørehandicap meget betydelig nedsat funktion handicap i øvrigt, der giver behov for særlig bistand. Der er ingen»facitliste«, der på forhånd kan afgrænse,»godkende«eller»afvise«handicap (funktionsnedsættelser) i forhold til lovgivningen: Det er afgørende i hvert enkelt tilfælde at afklare, hvilke vanskeligheder personens handicap medfører for udførelsen af arbejdsopgaverne, og hvordan der kan kompenseres. Indsatsen kan rumme indslusning via fortrinsadgang, personlig assistance, løntilskud, bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber og mentorordning, fastholdelse via personlig assistance eller bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber, opkvalificering ved hjælp af kurser eller egentlig uddannelse i en jobplan. Ideelt bringer AFs indsats i form af vejledning og evt. uddannelse personen i et job, hvor handicappet ikke længere vanskeliggør opgaveløsningen. 3.1 Samtidig er en afklaring af personens personlige og faglige styrker og potentiale af mindst lige så stor betydning for en vellykket indsats med henblik på at indsluse eller fastholde personen med handicap i arbejde. Se eksempler i afsnit 6 til 9. Målgruppen

9 Handilex 4 Opslagsværk over de mest anvendte begreber med tilhørende oversigt over mulige redskaber/ lovgivning samt henvisninger for yderligere information

10 HANDILEX SØGEORD DEFINITION MULIGE REDSKABER/LOVGIVING KONTAKT MULIGHEDER M.V. Aftalebaserede skånejob Populær betegnelse for ordinære job med aftalte skånehensyn. Sociale kapitler i overenskomster på arbejdsmarkedet. 4.1 AF-tolkning Betegnelse for tolkebistand betalt Lov om kompensation til handicappede af AF efter reglerne om personlig i erhverv. assistance. Aktivering Beskæftigelsesmæssigt tilbud til kon- Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven tanthjælpsmodtagere eller forsikrede Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. ledige, som kommunen eller AF er forpligtet til at give. Aktivloven Omhandler regler for hjælp til forsør- Lov om Aktiv Socialpolitik gelse: kontanthjælp, hjælp til enkel- administreres af kommunerne. tydelser, aktivering, revalidering, fleksydelse. Anke Indsigelse vedr. afgørelser truffet af AF, Det regionale arbejdsmarkedsråd f.eks. efter lov om en aktiv beskæfti- Arbejdsmarkedets Ankenævn*. Se evt. også gelsesindsats, lov om kompensation til under klage handicappede i erhverv. Typisk tidsfrist: 4 uger. Arbejdsevne Evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse. Arbejdsevnen skal beskrives og vurderes ved spørgsmål om revalidering, fleksjob eller førtidspension. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

11 Arbejdsfastholdelse Indsats mhp. at undgå, at en ansat mister sit job pga. sygdom, nedsat arbejdsevne m.v. F.eks. via rundbordssamtale. Lov om Aktiv Socialpolitik / Aktivloven. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Lov om sygedagpenge. 28-aftale. 4.2 Arbejdsprøvning Afprøvning i en bestemt arbejdsfunktion, som skal afklare personens muligheder/ begrænsninger. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. Arbejdsredskaber/ Arbejdspladsindretning Jobrelaterede arbejdsredskaber, som er hensigtsmæssige/nødvendige for at en person med handicap kan varetage sine jobfunktioner, f.eks lys/lydanlæg, køreramper, særlige stole og borde, diktafoner, telefoner osv. Hjælpemiddelcentral, ergoterapeut, høre/døvekonsulent, synskonsulent m.fl. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Befordring til/fra arbejde Kommunerne har i visse tilfælde mulighed for at yde individuel støtte til transport, f.eks. via støtte til taxakørsel, refusion af transportudgifter i øvrigt, ledsageordning. Lov om Aktiv Socialpolitik 81, Lov om Social Service 103. Se evt. Befordringsfradrag Såfremt en person pga. handicap m.v. kan påvise at have særlige udgifter i forbindelse med transport til og fra arbejde, kan der evt. benyttes forhøjet fradrag eller fradrag for driftsomkostninger. Ligningslovens 9d. Foreningen af handicappede bilister i Danmark*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

12 Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Bekendtgørelse med nærmere retningslinier om administration og procedure m.v. i forbindelse med udmøntning af reglerne i Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni Se Guidens kapitel Beskyttet beskæftigelse Ansættelse på særlige vilkår af personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og hvis arbejdsevne ikke muliggør ansættelse i fleksjob eller skånejob. Lov om Social Service/ Serviceloven Amtskommunalt ansvar. Billedtelefon/ videotelefon Apparat, som giver døve mulighed for brug af telefon med billedskærm (vha. tegnsprogs-tolk). Castberggård*, Center for Døve*, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation*, Reva Center Århus Nord*. Dagpenge under sygdom Regler om kommunernes behandling af sygedagpengesager. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Delvis raskmelding Når en ansat gradvist vender tilbage til arbejdspladsen efter sygefravær. Evt. bevilling af nedsat sygedagpengesats. Evt. bevilling af personlig assistance i periode forud for operation, hvis AF skønner, at der er mulighed herfor. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Delvis sygemelding Når en ansat indgår aftale med arbejdsgiver om nedsat arbejdstid i en periode pga. sygdom eller lignende. Der kan bevilges nedsatte dagpenge fra kommunen. Gælder også for selvstændige erhvervsdrivende. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

13 Dysleksi/ ordblindhed Læsedefekt, der gør det vanskeligt at forstå skrevne symboler. Test af læse/stavefærdigheder. Tekniske hjælpemidler: diktafon, læsepen, talesyntese, diverse software. Personlig assistance. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Læse-stave-butik*, Taleinstitut*. Hovedstadens Ordblindeskole*. 4.4 Fleksjob Job på særligt vilkår med offentligt løntilskud for personer under 65 år med varig begrænsning i arbejdsevnen (tilskud på enten 1/2 eller 2/3 af lønnen afhængig af arbejdsevnen) Oprettes i samarbejde med virksomhed og kommune. Kommunen kan supplere op til fuld lønsats. Ved ledighed ifbm. fleksjob udbetales ledighedsydelse. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13. Vejledning om fleksjob og ledighedsydelse m.v. (nr. 114 af 13. juni 2001). Fleksjob i egen virksomhed Kommunen kan give økonomisk støtte/ kompensation for indtægtsnedgang til selvstændig erhvervsdrivende, som pga. nedsat arbejdsevne har vanskeligt ved at fastholde erhvervet. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13. Fleksydelse Tilbagetrækningsordning (»efterløn«) for personer, der er i fleksjob eller er visiteret til fleksjob, og som er fyldt 60 år. Ydelsen udgør et beløb svarende til 82% af højeste dagpengesats. Fleksydelseskontoret* administrerer ordningen. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

14 Fleksydelses- Modtagelse af fleksydelse er betinget Se ovenfor. bidrag af, at man har betalt fleksydelsesbidrag som hovedregel i 25 år. FN s standard- Forenede Nationers standardregler Resolution nr. 48/96 vedtaget regler om lige muligheder for handicappede. december 1993 på FNs generalforsam- Formulering af normer, der i lighed ling. med menneskerettighederne skal Håndhæves bl.a. via opfølgning og sikre handicappedes rettigheder og overvågning af særlig FN-rapportør. ligestilling. Forebyggelse Indsats/tiltag, som forhindrer, at Arbejdsmiljøloven. en ansat må sygemeldes eller fra- Lov om Aktiv Socialpolitik/ træde jobbet. F.eks. nedsat arbejdstid, Aktivloven. omplacering, omlægning af arbejdsop- Lov om kompensation til handicappede gaver, bevilling af hjælpemidler, per- i erhverv. sonlig assistance m.v. Formidlings- Bindeled mellem kommuner, AF, virk- Se: enhed somheder og andre aktører, som dæk- under søgeord: formidlingsenheder. ker et bestemt arbejdskraftområde F.eks. enheder som varetager formidlingsindsatsen for en eller flere kommuner vedr. oprettelse af fleks- og skånejob, ordinær beskæftigelse m.v. Forrevalidering Forrevalideringsfasen er den periode, Lov om Aktiv Socialpolitik/ hvor det endnu ikke er muligt at fast- Aktivloven. lægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med en revalidering. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

15 Fortrinsadgang Jobsøgere med handicap kan få fortrinsret til ledige stillinger ved offentlige arbejdsgivere samt ved ledige bevillinger til stadepladser, hyrevognsbevillinger. Retten giver krav på ansættelsessamtale. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Se Guidens kapitel Førtidspension Pension til personer, der - før det fyldte 65 år - bliver varigt uarbejdsdygtige af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Alternativer til pension skal være udtømt, førend kommunen rejser sag om førtidspension. Lov om social pension Førtidspensionsreform Nye regler vedr. tildeling af førtidspension er trådt i kraft pr Blandt de nye betingelser for at få tildelt pension er, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat, og af sådant omfang, at andre muligheder for støtte eller revalidering ikke kan sætte personen i stand til at opnå beskæftigelse. Handicapkonsulent Ansat på AF. Administrerer lovgivningen om kompensation til handicappede i erhverv. Se adresser m.v. på regionernes handicapkonsulenter på Handicapvejleder Vejleder ansat ved IVU-C, hvis hovedopgave er at vejlede uddannelsessøgende med handicap om støttemuligheder under videregående uddannelse. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

16 Hjælpemidler: se arbejdsredskaber Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Til private formål/forbrugsgoder: Lov om Social Service Til arbejdsmæssig brug: se arbejdsredskaber. Hjælpemiddelcentral I hvert amt findes en hjælpemiddelcentral, hvis opgave er at informere om hjælpemidler og yde råd og vejledning til sagsbehandlere og borgere. Adresse og telefonnummer fås ved henvendelse til amtskommunens social- og sundhedsforvaltning. Integration Ansættelse af person med funktionsnedsættelse ift. arbejdsmarkedet. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Invalidebil Der kan ydes støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i vanskelig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån. Lov om social service 99. Amtskommunen træffer afgørelse efter indstilling fra kommunen. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

17 Invaliditetsydelse Skattefri ydelse fra kommunen til personer mellem 18 og 65, som på trods af omfattende handicap varetager et erhvervsarbejde, hvorved der opnås en indtægt, der udelukker dem fra at få førtidspension. Obs! Førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2003 har dog medført, at denne selvstændige ydelse ikke længere kan søges. Personer, der allerede modtager invaliditetsydelse, samt personer hvis ansøgning herom blev indledt inden reformen, vil dog fortsat være omfattet af reglerne gældende før Lov om social pension. under handicappede og arbejdsmarkedet/ invaliditetsydelse. Bekendtgørelse nr af 17. december 2002; om ændring af bekendtgørelse om førtidspension, invaliditetsydelse, bistandstillæg og plejetillæg tilkendt efter reglerne før 1. januar Isbryderordningen for personer med handicap Løntilskud i en periode på op til 12 mdr. til nyansatte personer med handicap, som har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse af min. 18 mdr. s varighed inden for de seneste 2 år. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv. Se: Guidens kapitel 8. Klage. Se evt. også under anke Over afgørelser truffet af AF jf. gældende lovgivning (se den enkelte lov for nærmere oplysning om klageinstans). Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd eller Arbejdsmarkedets Ankenævn*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

18 Koordinationsudvalg Lokale koordinationsudvalg for forebyggende arbejdsmarkedsindsats nedsat af kommunalbestyrelsen med medlemmer herfra samt fra arbejdsmarkedets øvrige aktører (LO, DA, FTF, DSI, PLO, AF). Formål: at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats (forebyggelse, fastholdelse og integration) for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 4.9 Kørselsordning Trafikselskaberne og amterne har i fællesskab lavet kørselsordninger (handicaptransport), som svært bevægelseshæmmede kan benytte til besøg hos familie og venner, indkøb og lignende. Ordningen giver ret til 104 ture om året til en fast pris. Kontakt trafikselskabet, kommunen eller invalideorganisationerne for at høre mere om ordningen. Ledighedsydelse Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. Ydelse til personer, som er visiteret til fleksjob, eller som er blevet uforskyldt ledige efter ansættelse i fleksjob. Udbetales af kommunen. Beløb på max. 91 % af højeste dagpengesats. Ledsageordningen Tilbud om op til 15 timers ledsagelse pr. måned til personer mellem 18 og 67, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Lov om Social Service/ Serviceloven 78. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

19 Lov om Aktiv Socialpolitik Aktivloven. Formål med loven er at forebygge at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, samt at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. LBK nr. 125 af 25. februar Administreres af kommunen Lov om kompensation til handicappede i erhverv Formålet med loven er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse, således at de gives samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Lovbekendtgørelse nr af 17. december Administreres af handicapkonsulenterne ved AF. Lov om Social Service Serviceloven Formålet med loven er at rådgive og støtte for at forebygge sociale problemer, at tilbyde en række serviceydelser og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, således at den enkeltes mulighed for at klare sig selv fremmes. LBK nr. 755 af 9. september Administreres af kommunen. Mund- Håndsystem tolk Mund-Hånd systemet er et kommunikationsmiddel for hørehandicappede, der følger talesproget. De sproglyde, der ikke kan aflæses på munden, angives ved en finger- eller en håndbevægelse af den, som taler. AF kan bevilges personlig assistance i form af Mund-Håndsystem tolk iht. kapitel 3 i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

20 Nedsat arbejdsevne Når en person ikke er i stand til at varetage en eller flere funktioner i et bestemt job. Kan evt. afhjælpes/kompenseres vha. redskaber i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, via lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller via den øvrige sociale lovgivning, f.eks. Aktivloven. Se Guidens kapitel Nedsat funktionsevne Graden af de fysiske elle psykiske men, der begrænser en persons kropslige, mentale eller sociale muligheder (se evt. ovenfor). Se Guidens kapitel 3. Netværk af virksomhedsledere Nationalt samt tilhørende regionale netværk af virksomheder m.fl. Regionalt med inspirator i spidsen, som arbejder for at øge kendskabet til og brugen af det rummelige arbejdsmarked/virksomhedernes sociale engagement. Netværkene er støttet økonomisk af Beskæftigelsesministeriet*. Det Nationale Netværk blev oprettet af Socialministeriet* i 1996 og består af topledere fra store virksomheder i Danmark. Netværket er rådgivende overfor Beskftigelsesministeren. Ordblindhed : se under dysleksi Paragraf 28 aftale Aftale mellem virksomhed og kommune om, at der ydes refusion af virksomhedens sygedagpengeudgifter i forbindelse med en medarbejders sygefravær. Bruges ved forhøjet risiko for sygefravær, min. 10 dage/år. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

21 Patientvejleder Vejleder/rådgiver på hospital, som oplyser om støttemuligheder m.v. for patienter. Personlig assi- En person med et handicap, f.eks. i Lov om kompensation til handicappede 4.12 stance form af et nedsat syn, hørelse, bevæ- i erhverv. gelseshandicap eller andet handicap, Bekendtgørelsen om kompensation til kan kompenseres for dette med en handicappede i erhverv, kap. 3, 10- personlig assistent, som hjælper med 30. konkrete praktiske arbejdsopgaver. Se Guidens kapitel 5. Personlig hjælper Kommunen kan bevilge støtte til per- Lov om Social Service 71. sonlig hjælp og pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet m.v. til personer, der pga. midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Ressourceprofil Et redskab i arbejdsevne-metoden til Element i førtidspensionsreformen. at beskrive, udvikle og vurdere en per- Den kommunale sagsbehandler skal i sons arbejdsevne. Ressourceprofilen samarbejde med personen udarbejde er bygget op af 12 elementer, som ressourceprofilen. skal belyse en persons ressourcer ift. arbejdsmarkedet. Revalidering Planlagt forløb eller foranstaltnin- Lov om Aktiv Socialpolitik/ ger, der skal sikre, at en person med Aktivloven, kapitel 6. begrænsninger i arbejdsevnen kompenseres herfor ved en af følgende aktiviteter/indsatser: Arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, uddannelse, optræning hos arbejdsgiver, hjælp til selvstændig virksomhed. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

22 Rummeligt Et arbejdsmarked, hvor der er plads til arbejdsmarked alle personer, også dem, der ikke har en fuld arbejdsevne. Rundbords- Samtale mellem flere involverede aktø- Bruges af kommuner, a-kasser, AF m.fl samtale rer i en given sag, f.eks. om sygefravær eller i forbindelse med øvrig fastholdelse eller integration af en person. Rådighed på Regler, der håndhæves af a-kasser Kontakt relevant a-kasse eller AF for arbejdsmarkedet (evt. i samarbejde med AF). Anvendes yderligere oplysning. til konkret at vurdere, om en person skønnes at stå til rådighed for formidling af jobs. Sektoransvar Princip, der bygger på, at en instans i en sag så vidt mulig selv varetager samtlige problemstillinger og bevilling af ydelser. Skrivetolk Tolkning i form af oversættelse fra tale Tolk bestilles hos: Landsforeningen for til skrift, f.eks. via storskærm, således Bedre Hørelse (LBH)* at en person med hørehandicap kan Lov om kompensation til handicappede følge med. i erhverv. AF kan bevilge tolkning i arbejds-/ uddannelsesmæssig sammenhæng iht. reglerne om personlig assistance. Skånehensyn Et eller flere hensyn, som bør tages i Det vil som hovedregel være a-kassen, betragtning i forhold til et job. F.eks. der skal acceptere et skånehensyn af bør ikke foretage tunge løft. hensyn til rådighedsvurderingen af den enkelte person. Skånehensyn dokumenteres f.eks. vha. lægeerklæring. Skånehensyn beskrives også ifbm. f.eks. fleksjob. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

23 Skånejob efter 1/ : job med løntilskud Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud ( skånejob ). Ved ansættelse med løntilskud fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats, 2, Sociale kapitler Overenskomstmæssige aftaler, der regulerer muligheder for bl.a. etablering af særlige løn- og ansættelsesvilkår. Jobbene betegnes ofte som job med skånehensyn, aftalebaserede skånejob. Se evt. nærmere regler i overenskomst gældende for konkret fagområde. Serviceloven Regler om hjælp til forskellige grupper med behov for støtte. Lov om Social Service. LBK nr. 755 af 9. september Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

24 Specialpædagogisk støtte (SPS) Kompenserende støtte til uddannelsessøgende, f.eks. i form af tegnsprogstolk, computer, personlig assistance, ekstraundervisning. Gældende for alle offentligt anerkendte videregående uddannelser, som er SUberettigede. SU-styrelsen* bevilger støtten. Ansøgning rettes til studiestedet. Rådgivning kan søges ved IVU-C s* handicapvejleder. under emnet : handicap Der kan, jf. regler administeret af undervisningsministeriet, også ydes specialpædagogisk støtte på erhvervsskoler for elever i teori eller praktik. Se mere i Guidens kapitel Sygedagpenge Ydelse, som oppebæres i stedet for ordinær indkomst eller dagpenge i sygefraværsperiode. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Information ved kommune eller evt. a- kasse. Se evt. under delvis syge/raskmelding. Tegnsprog Døves modersmål - et billedsprog baseret på særlige og kendte tegn med hænder m.m. Der er flere formidlere af tolketjeneste i DK: f.eks. Center for Døve*, KC*. Tegnsprogstolk Tolk, som er uddannet iht. særlig bekendtgørelse, og som anvendes til at formidle tale mellem døve og hørende via tegnsprog. Tolkebistand bestilles ved lokal tolkeadministration. AF kan bevilge tolkning i arbejds-/ uddannelsesmæssig sammenhæng jf. reglerne om personlig assistance. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Se Guidens kapitel 5 og 6. Teksttelefon TDC tjeneste, hvorigennem døve via formidlet tekst og tale kan kommunikere telefonisk med hørende. TDCs tekstelefontjeneste*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

25 Tilgængelighed Mulighed for at en person fysisk kan komme ind eller rundt i f.eks. en bygning. Bl.a. beskrevet i FNs standardregler Transport til/fra arbejde: se befordring 4.16 Transport ifm. arbejdsopgaver/ arbejdets udførelse Såfremt transport fra et sted til et andet anses som en naturlig del af en persons arbejdsopgaver, kan der bevilges personlig assistance ved behov herfor. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, kap. 3, Se Guidens kapitel 5. Uddannelses- støtte/-mulig- heder Se f.eks. under Specialpædagogisk støtte (SPS), handicapvejleder. AF yder individuel og neutral rådgivning og oplysning vedr. uddannelsesmuligheder osv. AF kan yde støtte til uddannelse i forbindelse med udarbejdelse af individuel handlingsplan. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. FNs standardregler 6 om lige muligheder for uddannelse. AF kan evt. bevilge hjælpemidler, personlig assistance m.v. til uddannelsessøgende. I revalideringssager ydes støtte ved kommunen (underhold m.v.). Foreningen af handicappede studerende og kandidater*. Der henvises til regler om sektoransvar. Se mere i Guidens kapitel 10. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

26 Virksomhedsrevalidering Samarbejde mellem en virksomhed og kommune om personer, der har brug for en særlig indsats for at opnå eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Revalideringen vil skulle sigte på efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden eller en anden virksomhed med tilsvarende funktioner. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

27 Personlig assistance Mange lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende med et handicap udfylder jobfunktioner helt på linie med alle andre. 5 I enkelte opgaver kan det dog være vanskeligt at klare netop på grund af handicappet. Der kan i mange jobsituationer kompenseres for dette med en personlig assistent.

28 Personlig assistance - til hvem? Hvad laver en personlig assistent? En personlig assistent er med til at udføre de praktiske opgaver, som personen med handicappet/ funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil, mens personen er på arbejde - eller andet. Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp, som ikke er begrundet i personens handicap - eller til at vikariere for personen. Personlig assistance kan ikke gives til transport til og fra arbejde - her henvises til kommunen. Personlig assistance kan ikke gives til en person, der er i revalidering eller beskyttet beskæftigelse. Personlig assistance - i hvor mange timer? Der kan bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen, hvis ansøgeren selv arbejder 37 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansøgeren arbejder på nedsat tid. Undtagelse: Hvis personen har et meget betydeligt handicap (f.eks. et meget stort bevægehandicap) eller flere handicaps - kan man give personlig asistance i op til fuld tid. Timerne beregnes som et gennemsnit pr. kvartal, d.v.s. inden for samme kvartal kan der spares op til perioder, hvor der er behov for mere end 20 timers assistance pr. uge. Er job og handicap foreneligt? De faglige og indholdsmæssige funktioner i jobbet skal personen selv kunne klare. Arbejdet skal være foreneligt med personens handicap. Denne vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde af handicapkonsulenten. I tvivlstilfælde kan handicapkonsulenten beslutte at give en bevilling på f.eks. 3 måneder og derefter vurdere, hvordan det går. Personlig assistance - hvor længe? En bevilling til personlig assistance kan løbe f.eks. i 3 eller 6 måneder, for et år ad gangen eller indtil videre. Det sidste vil sige i al den tid, personen har sit nuværende job, og der ikke sker væsentlige ændringer i helbred eller arbejdsvilkår. Personlig assistance - fra hvornår? Handicapkonsulenten kan bevilge personlig assistance på stedet - når aftalen er indgået mellem personen og virksomheden. Bevillingen kan også gives op til 3 måneder bagud, hvis virksomheden selv har betalt for en assistent i denne periode. Ansøgning Ansøgning sker ved udfyldelse af et skema, som afleveres til handicapkonsulenten i den region, hvor virksomheden ligger. Oftest vil ansøgeren blive bedt om at vedlægge dokumentation f.eks. fra egen læge eller specialist. 5.1 Personlig assistance

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1

Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer i bl.a. lov om kompensation til handicappede i erhverv. Guiden indeholder en oversigt over hvilke aktører, der findes

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere