Handicap ingen hindring for job GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicap ingen hindring for job GUIDE"

Transkript

1 Handicap ingen hindring for job GUIDE

2 Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse - til hvem? 7. Hjælpemidler og arbejdspladsindretning 8. Job med tilskud til nyuddannede med handicap - isbryder 9. Fortrinsret for personer med handicap 10. Uddannelse og Handicap - hvem gør hvad 11. Bekendtgørelse 12. Henvisninger og links Ansøgningsskemaer

3 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer i bl.a. lov om kompensation til handicappede i erhverv Guiden indeholder en oversigt over hvilke aktører, der findes på det rummelige arbejdsmarked, et leksikon (handilex) med forklaringer og henvisninger samt en grundig og eksemplificeret gennemgang af redskaberne i loven om kompensation til handicappede i erhverv, som administreres af AF med henblik på at forebygge, fastholde og integrere flere personer med handicap på arbejdsmarkedet. Guiden er først og fremmest tænkt som et redskab for AF, men vil også være brugbar for samarbejdspartnere i a-kasser, kommuner m.v., der har interesse for området. Guiden skal bidrage til at sikre, at der i AF til stadighed er den fornødne viden om emnet og eventuelle indsatsmuligheder samt sætte fokus på vigtigheden i, at AF i høj grad er medvirkende til, at så mange som muligt bevarer tilknytningen og identiteten i forhold til arbejdsmarkedet. Der er mange muligheder og aktører Det er meget vigtigt, at der tænkes i muligheder i stedet for begrænsning, når en person oplever, at der pga. et handicap opstår problemer med at varetage visse arbejdsfunktioner. De eksisterende forhold og opgavefordelinger på arbejdsmarkedet medfører imidlertid ofte, at en person vil kunne komme i kontakt med mange aktører, som hver især yder forskellig form for information, råd, vejledning og/eller som vil kunne tilbyde konkrete redskaber, behandling, ydelser eller støtte. Problemet heri er, at der kan gå meget lang tid, førend man har fået afdækket alle vinkler, og at flere aspekter kan blive overset, glemt eller fundet mindre vigtig end andre. Og måske vil der slet ikke blive fokuseret ret meget på de muligheder, der faktisk eksisterer for at sikre arbejdsfastholdelse. Det må naturligvis ikke være tilfældigheder, der afgør, hvor og hvornår en person i en vanskelig situation får oplysning eller tilbud om mulighederne for fastholdelse i et erhverv eller et tilbud om støtte i forbindelse med integration. Kendskabet til de mange muligheder for at få vejledning, støtte og kompensation i såvel den kompenserende lovgivning som i den sociale lovgivning er essentiel, og vores håb er derfor, at denne guide kan bidrage til at skabe et overblik og medvirke til, at der gennem en systematiseret indsats med koordination, samarbejde og tempokan sikres, at den enkelte person med handicap får det bedst mulige resultat i forhold til arbejdslivet. God læse- og arbejdslyst! AFs handicapkonsulenter Forord

4 Hvem gør hvad? 2 En person, der har en funktionsnedsættelse i forhold til job, kan være i kontakt med mange instanser som vejleder og/ eller bevilger forskellige ydelser. Kapitel 3 giver en oversigt over hvad AF og kommunen kan tilbyde i forskellige situationer. I nogle tilfælde kan der være behov for at kombinere ydelserne.

5 Handicap og arbejde - hvem gør hvad? 2.1 PERSONEN MED HANDICAP AF KOMMUNEN Jobsøger ledig AFs jobopslag og jobnet. Tilmelding CV-bank på jobnet og individuelt kontaktforløb. Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Dagpengemodtagere: Jobplan, tilbud i første ledighedsperiode. Vejledning. Kontanthjælp. Aktivering. Revalidering. Hjælpemidler. Person i arbejde med helbredsproblemer Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Arbejdsfastholdelse kan ske efter frivillig aftale med virksomheden eller efter de sociale kapitler i overenskomsten. Vejledning om revalidering 28-aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsfastholdelse kan ske efter frivillig aftale med virksomheden eller efter de sociale kapitler i overenskomsten. Sygedagpenge modtager Vejledning. Kompenserende ydelser ved (delvis) raskmelding. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Vejledning. Sygedagpenge. 28 aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsprøvning på sygedagpenge. Revalidering/omskoling. Person i fleksjob Personlig tilmelding. AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Godkendelse og oprettelse af fleksjob. Tilskud til lønnen. Hjælpemidler.»Hvem gør hvad«- oversigten

6 2.2 Personen med handicap AF Kommunen Førtidspensionist søger job på nedsat tid til alm. løn Personlig tilmelding. AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning. Førtidspensionist i job med løntilskud AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Godkendelse og oprettelse af job med løntilskud. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning.»Hvem gør hvad«- oversigten

7 Målgruppen 3 Hvem kan bruge AFs handicapkonsulent og hvem kan få kompensation? Arbejds- / uddannelsessøgende med handicap (funktionsnedsættelse) Personer i arbejde, som har handicap (funktionsnedsættelse) Regionens virksomheder

8 Hvem kan bruge AFs handicapkonsulent? Hvem kan få kompensation? Hvad forstås ved handicap/ funktionsnedsættelse? synsnedsættelse eller ordblindhed alvorligt hørehandicap meget betydelig nedsat funktion handicap i øvrigt, der giver behov for særlig bistand. Der er ingen»facitliste«, der på forhånd kan afgrænse,»godkende«eller»afvise«handicap (funktionsnedsættelser) i forhold til lovgivningen: Det er afgørende i hvert enkelt tilfælde at afklare, hvilke vanskeligheder personens handicap medfører for udførelsen af arbejdsopgaverne, og hvordan der kan kompenseres. Indsatsen kan rumme indslusning via fortrinsadgang, personlig assistance, løntilskud, bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber og mentorordning, fastholdelse via personlig assistance eller bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber, opkvalificering ved hjælp af kurser eller egentlig uddannelse i en jobplan. Ideelt bringer AFs indsats i form af vejledning og evt. uddannelse personen i et job, hvor handicappet ikke længere vanskeliggør opgaveløsningen. 3.1 Samtidig er en afklaring af personens personlige og faglige styrker og potentiale af mindst lige så stor betydning for en vellykket indsats med henblik på at indsluse eller fastholde personen med handicap i arbejde. Se eksempler i afsnit 6 til 9. Målgruppen

9 Handilex 4 Opslagsværk over de mest anvendte begreber med tilhørende oversigt over mulige redskaber/ lovgivning samt henvisninger for yderligere information

10 HANDILEX SØGEORD DEFINITION MULIGE REDSKABER/LOVGIVING KONTAKT MULIGHEDER M.V. Aftalebaserede skånejob Populær betegnelse for ordinære job med aftalte skånehensyn. Sociale kapitler i overenskomster på arbejdsmarkedet. 4.1 AF-tolkning Betegnelse for tolkebistand betalt Lov om kompensation til handicappede af AF efter reglerne om personlig i erhverv. assistance. Aktivering Beskæftigelsesmæssigt tilbud til kon- Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven tanthjælpsmodtagere eller forsikrede Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. ledige, som kommunen eller AF er forpligtet til at give. Aktivloven Omhandler regler for hjælp til forsør- Lov om Aktiv Socialpolitik gelse: kontanthjælp, hjælp til enkel- administreres af kommunerne. tydelser, aktivering, revalidering, fleksydelse. Anke Indsigelse vedr. afgørelser truffet af AF, Det regionale arbejdsmarkedsråd f.eks. efter lov om en aktiv beskæfti- Arbejdsmarkedets Ankenævn*. Se evt. også gelsesindsats, lov om kompensation til under klage handicappede i erhverv. Typisk tidsfrist: 4 uger. Arbejdsevne Evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse. Arbejdsevnen skal beskrives og vurderes ved spørgsmål om revalidering, fleksjob eller førtidspension. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

11 Arbejdsfastholdelse Indsats mhp. at undgå, at en ansat mister sit job pga. sygdom, nedsat arbejdsevne m.v. F.eks. via rundbordssamtale. Lov om Aktiv Socialpolitik / Aktivloven. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Lov om sygedagpenge. 28-aftale. 4.2 Arbejdsprøvning Afprøvning i en bestemt arbejdsfunktion, som skal afklare personens muligheder/ begrænsninger. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. Arbejdsredskaber/ Arbejdspladsindretning Jobrelaterede arbejdsredskaber, som er hensigtsmæssige/nødvendige for at en person med handicap kan varetage sine jobfunktioner, f.eks lys/lydanlæg, køreramper, særlige stole og borde, diktafoner, telefoner osv. Hjælpemiddelcentral, ergoterapeut, høre/døvekonsulent, synskonsulent m.fl. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Befordring til/fra arbejde Kommunerne har i visse tilfælde mulighed for at yde individuel støtte til transport, f.eks. via støtte til taxakørsel, refusion af transportudgifter i øvrigt, ledsageordning. Lov om Aktiv Socialpolitik 81, Lov om Social Service 103. Se evt. Befordringsfradrag Såfremt en person pga. handicap m.v. kan påvise at have særlige udgifter i forbindelse med transport til og fra arbejde, kan der evt. benyttes forhøjet fradrag eller fradrag for driftsomkostninger. Ligningslovens 9d. Foreningen af handicappede bilister i Danmark*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

12 Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Bekendtgørelse med nærmere retningslinier om administration og procedure m.v. i forbindelse med udmøntning af reglerne i Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni Se Guidens kapitel Beskyttet beskæftigelse Ansættelse på særlige vilkår af personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og hvis arbejdsevne ikke muliggør ansættelse i fleksjob eller skånejob. Lov om Social Service/ Serviceloven Amtskommunalt ansvar. Billedtelefon/ videotelefon Apparat, som giver døve mulighed for brug af telefon med billedskærm (vha. tegnsprogs-tolk). Castberggård*, Center for Døve*, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation*, Reva Center Århus Nord*. Dagpenge under sygdom Regler om kommunernes behandling af sygedagpengesager. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Delvis raskmelding Når en ansat gradvist vender tilbage til arbejdspladsen efter sygefravær. Evt. bevilling af nedsat sygedagpengesats. Evt. bevilling af personlig assistance i periode forud for operation, hvis AF skønner, at der er mulighed herfor. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Delvis sygemelding Når en ansat indgår aftale med arbejdsgiver om nedsat arbejdstid i en periode pga. sygdom eller lignende. Der kan bevilges nedsatte dagpenge fra kommunen. Gælder også for selvstændige erhvervsdrivende. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

13 Dysleksi/ ordblindhed Læsedefekt, der gør det vanskeligt at forstå skrevne symboler. Test af læse/stavefærdigheder. Tekniske hjælpemidler: diktafon, læsepen, talesyntese, diverse software. Personlig assistance. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Læse-stave-butik*, Taleinstitut*. Hovedstadens Ordblindeskole*. 4.4 Fleksjob Job på særligt vilkår med offentligt løntilskud for personer under 65 år med varig begrænsning i arbejdsevnen (tilskud på enten 1/2 eller 2/3 af lønnen afhængig af arbejdsevnen) Oprettes i samarbejde med virksomhed og kommune. Kommunen kan supplere op til fuld lønsats. Ved ledighed ifbm. fleksjob udbetales ledighedsydelse. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13. Vejledning om fleksjob og ledighedsydelse m.v. (nr. 114 af 13. juni 2001). Fleksjob i egen virksomhed Kommunen kan give økonomisk støtte/ kompensation for indtægtsnedgang til selvstændig erhvervsdrivende, som pga. nedsat arbejdsevne har vanskeligt ved at fastholde erhvervet. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13. Fleksydelse Tilbagetrækningsordning (»efterløn«) for personer, der er i fleksjob eller er visiteret til fleksjob, og som er fyldt 60 år. Ydelsen udgør et beløb svarende til 82% af højeste dagpengesats. Fleksydelseskontoret* administrerer ordningen. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

14 Fleksydelses- Modtagelse af fleksydelse er betinget Se ovenfor. bidrag af, at man har betalt fleksydelsesbidrag som hovedregel i 25 år. FN s standard- Forenede Nationers standardregler Resolution nr. 48/96 vedtaget regler om lige muligheder for handicappede. december 1993 på FNs generalforsam- Formulering af normer, der i lighed ling. med menneskerettighederne skal Håndhæves bl.a. via opfølgning og sikre handicappedes rettigheder og overvågning af særlig FN-rapportør. ligestilling. Forebyggelse Indsats/tiltag, som forhindrer, at Arbejdsmiljøloven. en ansat må sygemeldes eller fra- Lov om Aktiv Socialpolitik/ træde jobbet. F.eks. nedsat arbejdstid, Aktivloven. omplacering, omlægning af arbejdsop- Lov om kompensation til handicappede gaver, bevilling af hjælpemidler, per- i erhverv. sonlig assistance m.v. Formidlings- Bindeled mellem kommuner, AF, virk- Se: enhed somheder og andre aktører, som dæk- under søgeord: formidlingsenheder. ker et bestemt arbejdskraftområde F.eks. enheder som varetager formidlingsindsatsen for en eller flere kommuner vedr. oprettelse af fleks- og skånejob, ordinær beskæftigelse m.v. Forrevalidering Forrevalideringsfasen er den periode, Lov om Aktiv Socialpolitik/ hvor det endnu ikke er muligt at fast- Aktivloven. lægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med en revalidering. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

15 Fortrinsadgang Jobsøgere med handicap kan få fortrinsret til ledige stillinger ved offentlige arbejdsgivere samt ved ledige bevillinger til stadepladser, hyrevognsbevillinger. Retten giver krav på ansættelsessamtale. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Se Guidens kapitel Førtidspension Pension til personer, der - før det fyldte 65 år - bliver varigt uarbejdsdygtige af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Alternativer til pension skal være udtømt, førend kommunen rejser sag om førtidspension. Lov om social pension Førtidspensionsreform Nye regler vedr. tildeling af førtidspension er trådt i kraft pr Blandt de nye betingelser for at få tildelt pension er, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat, og af sådant omfang, at andre muligheder for støtte eller revalidering ikke kan sætte personen i stand til at opnå beskæftigelse. Handicapkonsulent Ansat på AF. Administrerer lovgivningen om kompensation til handicappede i erhverv. Se adresser m.v. på regionernes handicapkonsulenter på Handicapvejleder Vejleder ansat ved IVU-C, hvis hovedopgave er at vejlede uddannelsessøgende med handicap om støttemuligheder under videregående uddannelse. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

16 Hjælpemidler: se arbejdsredskaber Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Til private formål/forbrugsgoder: Lov om Social Service Til arbejdsmæssig brug: se arbejdsredskaber. Hjælpemiddelcentral I hvert amt findes en hjælpemiddelcentral, hvis opgave er at informere om hjælpemidler og yde råd og vejledning til sagsbehandlere og borgere. Adresse og telefonnummer fås ved henvendelse til amtskommunens social- og sundhedsforvaltning. Integration Ansættelse af person med funktionsnedsættelse ift. arbejdsmarkedet. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Invalidebil Der kan ydes støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i vanskelig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån. Lov om social service 99. Amtskommunen træffer afgørelse efter indstilling fra kommunen. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

17 Invaliditetsydelse Skattefri ydelse fra kommunen til personer mellem 18 og 65, som på trods af omfattende handicap varetager et erhvervsarbejde, hvorved der opnås en indtægt, der udelukker dem fra at få førtidspension. Obs! Førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2003 har dog medført, at denne selvstændige ydelse ikke længere kan søges. Personer, der allerede modtager invaliditetsydelse, samt personer hvis ansøgning herom blev indledt inden reformen, vil dog fortsat være omfattet af reglerne gældende før Lov om social pension. under handicappede og arbejdsmarkedet/ invaliditetsydelse. Bekendtgørelse nr af 17. december 2002; om ændring af bekendtgørelse om førtidspension, invaliditetsydelse, bistandstillæg og plejetillæg tilkendt efter reglerne før 1. januar Isbryderordningen for personer med handicap Løntilskud i en periode på op til 12 mdr. til nyansatte personer med handicap, som har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse af min. 18 mdr. s varighed inden for de seneste 2 år. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv. Se: Guidens kapitel 8. Klage. Se evt. også under anke Over afgørelser truffet af AF jf. gældende lovgivning (se den enkelte lov for nærmere oplysning om klageinstans). Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd eller Arbejdsmarkedets Ankenævn*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

18 Koordinationsudvalg Lokale koordinationsudvalg for forebyggende arbejdsmarkedsindsats nedsat af kommunalbestyrelsen med medlemmer herfra samt fra arbejdsmarkedets øvrige aktører (LO, DA, FTF, DSI, PLO, AF). Formål: at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats (forebyggelse, fastholdelse og integration) for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 4.9 Kørselsordning Trafikselskaberne og amterne har i fællesskab lavet kørselsordninger (handicaptransport), som svært bevægelseshæmmede kan benytte til besøg hos familie og venner, indkøb og lignende. Ordningen giver ret til 104 ture om året til en fast pris. Kontakt trafikselskabet, kommunen eller invalideorganisationerne for at høre mere om ordningen. Ledighedsydelse Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. Ydelse til personer, som er visiteret til fleksjob, eller som er blevet uforskyldt ledige efter ansættelse i fleksjob. Udbetales af kommunen. Beløb på max. 91 % af højeste dagpengesats. Ledsageordningen Tilbud om op til 15 timers ledsagelse pr. måned til personer mellem 18 og 67, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Lov om Social Service/ Serviceloven 78. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

19 Lov om Aktiv Socialpolitik Aktivloven. Formål med loven er at forebygge at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, samt at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. LBK nr. 125 af 25. februar Administreres af kommunen Lov om kompensation til handicappede i erhverv Formålet med loven er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse, således at de gives samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Lovbekendtgørelse nr af 17. december Administreres af handicapkonsulenterne ved AF. Lov om Social Service Serviceloven Formålet med loven er at rådgive og støtte for at forebygge sociale problemer, at tilbyde en række serviceydelser og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, således at den enkeltes mulighed for at klare sig selv fremmes. LBK nr. 755 af 9. september Administreres af kommunen. Mund- Håndsystem tolk Mund-Hånd systemet er et kommunikationsmiddel for hørehandicappede, der følger talesproget. De sproglyde, der ikke kan aflæses på munden, angives ved en finger- eller en håndbevægelse af den, som taler. AF kan bevilges personlig assistance i form af Mund-Håndsystem tolk iht. kapitel 3 i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

20 Nedsat arbejdsevne Når en person ikke er i stand til at varetage en eller flere funktioner i et bestemt job. Kan evt. afhjælpes/kompenseres vha. redskaber i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, via lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller via den øvrige sociale lovgivning, f.eks. Aktivloven. Se Guidens kapitel Nedsat funktionsevne Graden af de fysiske elle psykiske men, der begrænser en persons kropslige, mentale eller sociale muligheder (se evt. ovenfor). Se Guidens kapitel 3. Netværk af virksomhedsledere Nationalt samt tilhørende regionale netværk af virksomheder m.fl. Regionalt med inspirator i spidsen, som arbejder for at øge kendskabet til og brugen af det rummelige arbejdsmarked/virksomhedernes sociale engagement. Netværkene er støttet økonomisk af Beskæftigelsesministeriet*. Det Nationale Netværk blev oprettet af Socialministeriet* i 1996 og består af topledere fra store virksomheder i Danmark. Netværket er rådgivende overfor Beskftigelsesministeren. Ordblindhed : se under dysleksi Paragraf 28 aftale Aftale mellem virksomhed og kommune om, at der ydes refusion af virksomhedens sygedagpengeudgifter i forbindelse med en medarbejders sygefravær. Bruges ved forhøjet risiko for sygefravær, min. 10 dage/år. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

21 Patientvejleder Vejleder/rådgiver på hospital, som oplyser om støttemuligheder m.v. for patienter. Personlig assi- En person med et handicap, f.eks. i Lov om kompensation til handicappede 4.12 stance form af et nedsat syn, hørelse, bevæ- i erhverv. gelseshandicap eller andet handicap, Bekendtgørelsen om kompensation til kan kompenseres for dette med en handicappede i erhverv, kap. 3, 10- personlig assistent, som hjælper med 30. konkrete praktiske arbejdsopgaver. Se Guidens kapitel 5. Personlig hjælper Kommunen kan bevilge støtte til per- Lov om Social Service 71. sonlig hjælp og pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet m.v. til personer, der pga. midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Ressourceprofil Et redskab i arbejdsevne-metoden til Element i førtidspensionsreformen. at beskrive, udvikle og vurdere en per- Den kommunale sagsbehandler skal i sons arbejdsevne. Ressourceprofilen samarbejde med personen udarbejde er bygget op af 12 elementer, som ressourceprofilen. skal belyse en persons ressourcer ift. arbejdsmarkedet. Revalidering Planlagt forløb eller foranstaltnin- Lov om Aktiv Socialpolitik/ ger, der skal sikre, at en person med Aktivloven, kapitel 6. begrænsninger i arbejdsevnen kompenseres herfor ved en af følgende aktiviteter/indsatser: Arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, uddannelse, optræning hos arbejdsgiver, hjælp til selvstændig virksomhed. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

22 Rummeligt Et arbejdsmarked, hvor der er plads til arbejdsmarked alle personer, også dem, der ikke har en fuld arbejdsevne. Rundbords- Samtale mellem flere involverede aktø- Bruges af kommuner, a-kasser, AF m.fl samtale rer i en given sag, f.eks. om sygefravær eller i forbindelse med øvrig fastholdelse eller integration af en person. Rådighed på Regler, der håndhæves af a-kasser Kontakt relevant a-kasse eller AF for arbejdsmarkedet (evt. i samarbejde med AF). Anvendes yderligere oplysning. til konkret at vurdere, om en person skønnes at stå til rådighed for formidling af jobs. Sektoransvar Princip, der bygger på, at en instans i en sag så vidt mulig selv varetager samtlige problemstillinger og bevilling af ydelser. Skrivetolk Tolkning i form af oversættelse fra tale Tolk bestilles hos: Landsforeningen for til skrift, f.eks. via storskærm, således Bedre Hørelse (LBH)* at en person med hørehandicap kan Lov om kompensation til handicappede følge med. i erhverv. AF kan bevilge tolkning i arbejds-/ uddannelsesmæssig sammenhæng iht. reglerne om personlig assistance. Skånehensyn Et eller flere hensyn, som bør tages i Det vil som hovedregel være a-kassen, betragtning i forhold til et job. F.eks. der skal acceptere et skånehensyn af bør ikke foretage tunge løft. hensyn til rådighedsvurderingen af den enkelte person. Skånehensyn dokumenteres f.eks. vha. lægeerklæring. Skånehensyn beskrives også ifbm. f.eks. fleksjob. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

23 Skånejob efter 1/ : job med løntilskud Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud ( skånejob ). Ved ansættelse med løntilskud fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats, 2, Sociale kapitler Overenskomstmæssige aftaler, der regulerer muligheder for bl.a. etablering af særlige løn- og ansættelsesvilkår. Jobbene betegnes ofte som job med skånehensyn, aftalebaserede skånejob. Se evt. nærmere regler i overenskomst gældende for konkret fagområde. Serviceloven Regler om hjælp til forskellige grupper med behov for støtte. Lov om Social Service. LBK nr. 755 af 9. september Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

24 Specialpædagogisk støtte (SPS) Kompenserende støtte til uddannelsessøgende, f.eks. i form af tegnsprogstolk, computer, personlig assistance, ekstraundervisning. Gældende for alle offentligt anerkendte videregående uddannelser, som er SUberettigede. SU-styrelsen* bevilger støtten. Ansøgning rettes til studiestedet. Rådgivning kan søges ved IVU-C s* handicapvejleder. under emnet : handicap Der kan, jf. regler administeret af undervisningsministeriet, også ydes specialpædagogisk støtte på erhvervsskoler for elever i teori eller praktik. Se mere i Guidens kapitel Sygedagpenge Ydelse, som oppebæres i stedet for ordinær indkomst eller dagpenge i sygefraværsperiode. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Information ved kommune eller evt. a- kasse. Se evt. under delvis syge/raskmelding. Tegnsprog Døves modersmål - et billedsprog baseret på særlige og kendte tegn med hænder m.m. Der er flere formidlere af tolketjeneste i DK: f.eks. Center for Døve*, KC*. Tegnsprogstolk Tolk, som er uddannet iht. særlig bekendtgørelse, og som anvendes til at formidle tale mellem døve og hørende via tegnsprog. Tolkebistand bestilles ved lokal tolkeadministration. AF kan bevilge tolkning i arbejds-/ uddannelsesmæssig sammenhæng jf. reglerne om personlig assistance. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Se Guidens kapitel 5 og 6. Teksttelefon TDC tjeneste, hvorigennem døve via formidlet tekst og tale kan kommunikere telefonisk med hørende. TDCs tekstelefontjeneste*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

25 Tilgængelighed Mulighed for at en person fysisk kan komme ind eller rundt i f.eks. en bygning. Bl.a. beskrevet i FNs standardregler Transport til/fra arbejde: se befordring 4.16 Transport ifm. arbejdsopgaver/ arbejdets udførelse Såfremt transport fra et sted til et andet anses som en naturlig del af en persons arbejdsopgaver, kan der bevilges personlig assistance ved behov herfor. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, kap. 3, Se Guidens kapitel 5. Uddannelses- støtte/-mulig- heder Se f.eks. under Specialpædagogisk støtte (SPS), handicapvejleder. AF yder individuel og neutral rådgivning og oplysning vedr. uddannelsesmuligheder osv. AF kan yde støtte til uddannelse i forbindelse med udarbejdelse af individuel handlingsplan. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. FNs standardregler 6 om lige muligheder for uddannelse. AF kan evt. bevilge hjælpemidler, personlig assistance m.v. til uddannelsessøgende. I revalideringssager ydes støtte ved kommunen (underhold m.v.). Foreningen af handicappede studerende og kandidater*. Der henvises til regler om sektoransvar. Se mere i Guidens kapitel 10. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

26 Virksomhedsrevalidering Samarbejde mellem en virksomhed og kommune om personer, der har brug for en særlig indsats for at opnå eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Revalideringen vil skulle sigte på efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden eller en anden virksomhed med tilsvarende funktioner. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

27 Personlig assistance Mange lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende med et handicap udfylder jobfunktioner helt på linie med alle andre. 5 I enkelte opgaver kan det dog være vanskeligt at klare netop på grund af handicappet. Der kan i mange jobsituationer kompenseres for dette med en personlig assistent.

28 Personlig assistance - til hvem? Hvad laver en personlig assistent? En personlig assistent er med til at udføre de praktiske opgaver, som personen med handicappet/ funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil, mens personen er på arbejde - eller andet. Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp, som ikke er begrundet i personens handicap - eller til at vikariere for personen. Personlig assistance kan ikke gives til transport til og fra arbejde - her henvises til kommunen. Personlig assistance kan ikke gives til en person, der er i revalidering eller beskyttet beskæftigelse. Personlig assistance - i hvor mange timer? Der kan bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen, hvis ansøgeren selv arbejder 37 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansøgeren arbejder på nedsat tid. Undtagelse: Hvis personen har et meget betydeligt handicap (f.eks. et meget stort bevægehandicap) eller flere handicaps - kan man give personlig asistance i op til fuld tid. Timerne beregnes som et gennemsnit pr. kvartal, d.v.s. inden for samme kvartal kan der spares op til perioder, hvor der er behov for mere end 20 timers assistance pr. uge. Er job og handicap foreneligt? De faglige og indholdsmæssige funktioner i jobbet skal personen selv kunne klare. Arbejdet skal være foreneligt med personens handicap. Denne vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde af handicapkonsulenten. I tvivlstilfælde kan handicapkonsulenten beslutte at give en bevilling på f.eks. 3 måneder og derefter vurdere, hvordan det går. Personlig assistance - hvor længe? En bevilling til personlig assistance kan løbe f.eks. i 3 eller 6 måneder, for et år ad gangen eller indtil videre. Det sidste vil sige i al den tid, personen har sit nuværende job, og der ikke sker væsentlige ændringer i helbred eller arbejdsvilkår. Personlig assistance - fra hvornår? Handicapkonsulenten kan bevilge personlig assistance på stedet - når aftalen er indgået mellem personen og virksomheden. Bevillingen kan også gives op til 3 måneder bagud, hvis virksomheden selv har betalt for en assistent i denne periode. Ansøgning Ansøgning sker ved udfyldelse af et skema, som afleveres til handicapkonsulenten i den region, hvor virksomheden ligger. Oftest vil ansøgeren blive bedt om at vedlægge dokumentation f.eks. fra egen læge eller specialist. 5.1 Personlig assistance

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler på jobbet Indslusning og fastholdelse Der findes forskellige muligheder for at støtte personer med et handicap, som enten

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1

Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer i bl.a. lov om kompensation til handicappede i erhverv. Guiden indeholder en oversigt over hvilke aktører, der findes

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Funktionsnedsættelse og job GUIDE

Funktionsnedsættelse og job GUIDE Funktionsnedsættelse og job GUIDE 1.1 Forord Velkommen til guiden med information om de tilbud og muligheder, der er for personer med funktionsnedsættelse i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Forord 1.1. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne hos Specialfunktionen Job og Handicap (SJH)

Forord 1.1. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne hos Specialfunktionen Job og Handicap (SJH) 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer for personer med funktionsnedsættelse i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job - der er mange muligheder SJH www.bmhandicap.dk Funktionsnedsættelse ingen hindring for job Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

PERSONLIG ASSISTANCE

PERSONLIG ASSISTANCE MENTOR PERSONLIG ASSISTANCE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE HJÆLPE- MIDLER ISBRYDER- ORDNING PERSONLIG ASSISTANCE ERHVERV FORTRINS- ADGANG Anvend de kompenserende ordninger 2 I Anvend de kompenserende ordninger

Læs mere

PERSONLIG ASSISTANCE

PERSONLIG ASSISTANCE MENTOR PERSONLIG ASSISTANCE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE HJÆLPE- MIDLER ISBRYDER- ORDNING PERSONLIG ASSISTANCE ERHVERV FORTRINS- ADGANG Anvend de kompenserende ordninger Indhold Indledning... 5 Personlig

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere