Handicap ingen hindring for job GUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicap ingen hindring for job GUIDE"

Transkript

1 Handicap ingen hindring for job GUIDE

2 Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse - til hvem? 7. Hjælpemidler og arbejdspladsindretning 8. Job med tilskud til nyuddannede med handicap - isbryder 9. Fortrinsret for personer med handicap 10. Uddannelse og Handicap - hvem gør hvad 11. Bekendtgørelse 12. Henvisninger og links Ansøgningsskemaer

3 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer i bl.a. lov om kompensation til handicappede i erhverv Guiden indeholder en oversigt over hvilke aktører, der findes på det rummelige arbejdsmarked, et leksikon (handilex) med forklaringer og henvisninger samt en grundig og eksemplificeret gennemgang af redskaberne i loven om kompensation til handicappede i erhverv, som administreres af AF med henblik på at forebygge, fastholde og integrere flere personer med handicap på arbejdsmarkedet. Guiden er først og fremmest tænkt som et redskab for AF, men vil også være brugbar for samarbejdspartnere i a-kasser, kommuner m.v., der har interesse for området. Guiden skal bidrage til at sikre, at der i AF til stadighed er den fornødne viden om emnet og eventuelle indsatsmuligheder samt sætte fokus på vigtigheden i, at AF i høj grad er medvirkende til, at så mange som muligt bevarer tilknytningen og identiteten i forhold til arbejdsmarkedet. Der er mange muligheder og aktører Det er meget vigtigt, at der tænkes i muligheder i stedet for begrænsning, når en person oplever, at der pga. et handicap opstår problemer med at varetage visse arbejdsfunktioner. De eksisterende forhold og opgavefordelinger på arbejdsmarkedet medfører imidlertid ofte, at en person vil kunne komme i kontakt med mange aktører, som hver især yder forskellig form for information, råd, vejledning og/eller som vil kunne tilbyde konkrete redskaber, behandling, ydelser eller støtte. Problemet heri er, at der kan gå meget lang tid, førend man har fået afdækket alle vinkler, og at flere aspekter kan blive overset, glemt eller fundet mindre vigtig end andre. Og måske vil der slet ikke blive fokuseret ret meget på de muligheder, der faktisk eksisterer for at sikre arbejdsfastholdelse. Det må naturligvis ikke være tilfældigheder, der afgør, hvor og hvornår en person i en vanskelig situation får oplysning eller tilbud om mulighederne for fastholdelse i et erhverv eller et tilbud om støtte i forbindelse med integration. Kendskabet til de mange muligheder for at få vejledning, støtte og kompensation i såvel den kompenserende lovgivning som i den sociale lovgivning er essentiel, og vores håb er derfor, at denne guide kan bidrage til at skabe et overblik og medvirke til, at der gennem en systematiseret indsats med koordination, samarbejde og tempokan sikres, at den enkelte person med handicap får det bedst mulige resultat i forhold til arbejdslivet. God læse- og arbejdslyst! AFs handicapkonsulenter Forord

4 Hvem gør hvad? 2 En person, der har en funktionsnedsættelse i forhold til job, kan være i kontakt med mange instanser som vejleder og/ eller bevilger forskellige ydelser. Kapitel 3 giver en oversigt over hvad AF og kommunen kan tilbyde i forskellige situationer. I nogle tilfælde kan der være behov for at kombinere ydelserne.

5 Handicap og arbejde - hvem gør hvad? 2.1 PERSONEN MED HANDICAP AF KOMMUNEN Jobsøger ledig AFs jobopslag og jobnet. Tilmelding CV-bank på jobnet og individuelt kontaktforløb. Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Dagpengemodtagere: Jobplan, tilbud i første ledighedsperiode. Vejledning. Kontanthjælp. Aktivering. Revalidering. Hjælpemidler. Person i arbejde med helbredsproblemer Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Arbejdsfastholdelse kan ske efter frivillig aftale med virksomheden eller efter de sociale kapitler i overenskomsten. Vejledning om revalidering 28-aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsfastholdelse kan ske efter frivillig aftale med virksomheden eller efter de sociale kapitler i overenskomsten. Sygedagpenge modtager Vejledning. Kompenserende ydelser ved (delvis) raskmelding. Hjælpemidler til a-kasse medlemmer. Vejledning. Sygedagpenge. 28 aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsprøvning på sygedagpenge. Revalidering/omskoling. Person i fleksjob Personlig tilmelding. AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Godkendelse og oprettelse af fleksjob. Tilskud til lønnen. Hjælpemidler.»Hvem gør hvad«- oversigten

6 2.2 Personen med handicap AF Kommunen Førtidspensionist søger job på nedsat tid til alm. løn Personlig tilmelding. AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning. Førtidspensionist i job med løntilskud AFs jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Godkendelse og oprettelse af job med løntilskud. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning.»Hvem gør hvad«- oversigten

7 Målgruppen 3 Hvem kan bruge AFs handicapkonsulent og hvem kan få kompensation? Arbejds- / uddannelsessøgende med handicap (funktionsnedsættelse) Personer i arbejde, som har handicap (funktionsnedsættelse) Regionens virksomheder

8 Hvem kan bruge AFs handicapkonsulent? Hvem kan få kompensation? Hvad forstås ved handicap/ funktionsnedsættelse? synsnedsættelse eller ordblindhed alvorligt hørehandicap meget betydelig nedsat funktion handicap i øvrigt, der giver behov for særlig bistand. Der er ingen»facitliste«, der på forhånd kan afgrænse,»godkende«eller»afvise«handicap (funktionsnedsættelser) i forhold til lovgivningen: Det er afgørende i hvert enkelt tilfælde at afklare, hvilke vanskeligheder personens handicap medfører for udførelsen af arbejdsopgaverne, og hvordan der kan kompenseres. Indsatsen kan rumme indslusning via fortrinsadgang, personlig assistance, løntilskud, bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber og mentorordning, fastholdelse via personlig assistance eller bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber, opkvalificering ved hjælp af kurser eller egentlig uddannelse i en jobplan. Ideelt bringer AFs indsats i form af vejledning og evt. uddannelse personen i et job, hvor handicappet ikke længere vanskeliggør opgaveløsningen. 3.1 Samtidig er en afklaring af personens personlige og faglige styrker og potentiale af mindst lige så stor betydning for en vellykket indsats med henblik på at indsluse eller fastholde personen med handicap i arbejde. Se eksempler i afsnit 6 til 9. Målgruppen

9 Handilex 4 Opslagsværk over de mest anvendte begreber med tilhørende oversigt over mulige redskaber/ lovgivning samt henvisninger for yderligere information

10 HANDILEX SØGEORD DEFINITION MULIGE REDSKABER/LOVGIVING KONTAKT MULIGHEDER M.V. Aftalebaserede skånejob Populær betegnelse for ordinære job med aftalte skånehensyn. Sociale kapitler i overenskomster på arbejdsmarkedet. 4.1 AF-tolkning Betegnelse for tolkebistand betalt Lov om kompensation til handicappede af AF efter reglerne om personlig i erhverv. assistance. Aktivering Beskæftigelsesmæssigt tilbud til kon- Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven tanthjælpsmodtagere eller forsikrede Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. ledige, som kommunen eller AF er forpligtet til at give. Aktivloven Omhandler regler for hjælp til forsør- Lov om Aktiv Socialpolitik gelse: kontanthjælp, hjælp til enkel- administreres af kommunerne. tydelser, aktivering, revalidering, fleksydelse. Anke Indsigelse vedr. afgørelser truffet af AF, Det regionale arbejdsmarkedsråd f.eks. efter lov om en aktiv beskæfti- Arbejdsmarkedets Ankenævn*. Se evt. også gelsesindsats, lov om kompensation til under klage handicappede i erhverv. Typisk tidsfrist: 4 uger. Arbejdsevne Evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse. Arbejdsevnen skal beskrives og vurderes ved spørgsmål om revalidering, fleksjob eller førtidspension. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

11 Arbejdsfastholdelse Indsats mhp. at undgå, at en ansat mister sit job pga. sygdom, nedsat arbejdsevne m.v. F.eks. via rundbordssamtale. Lov om Aktiv Socialpolitik / Aktivloven. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Lov om sygedagpenge. 28-aftale. 4.2 Arbejdsprøvning Afprøvning i en bestemt arbejdsfunktion, som skal afklare personens muligheder/ begrænsninger. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. Arbejdsredskaber/ Arbejdspladsindretning Jobrelaterede arbejdsredskaber, som er hensigtsmæssige/nødvendige for at en person med handicap kan varetage sine jobfunktioner, f.eks lys/lydanlæg, køreramper, særlige stole og borde, diktafoner, telefoner osv. Hjælpemiddelcentral, ergoterapeut, høre/døvekonsulent, synskonsulent m.fl. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Befordring til/fra arbejde Kommunerne har i visse tilfælde mulighed for at yde individuel støtte til transport, f.eks. via støtte til taxakørsel, refusion af transportudgifter i øvrigt, ledsageordning. Lov om Aktiv Socialpolitik 81, Lov om Social Service 103. Se evt. Befordringsfradrag Såfremt en person pga. handicap m.v. kan påvise at have særlige udgifter i forbindelse med transport til og fra arbejde, kan der evt. benyttes forhøjet fradrag eller fradrag for driftsomkostninger. Ligningslovens 9d. Foreningen af handicappede bilister i Danmark*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

12 Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Bekendtgørelse med nærmere retningslinier om administration og procedure m.v. i forbindelse med udmøntning af reglerne i Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni Se Guidens kapitel Beskyttet beskæftigelse Ansættelse på særlige vilkår af personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og hvis arbejdsevne ikke muliggør ansættelse i fleksjob eller skånejob. Lov om Social Service/ Serviceloven Amtskommunalt ansvar. Billedtelefon/ videotelefon Apparat, som giver døve mulighed for brug af telefon med billedskærm (vha. tegnsprogs-tolk). Castberggård*, Center for Døve*, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation*, Reva Center Århus Nord*. Dagpenge under sygdom Regler om kommunernes behandling af sygedagpengesager. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Delvis raskmelding Når en ansat gradvist vender tilbage til arbejdspladsen efter sygefravær. Evt. bevilling af nedsat sygedagpengesats. Evt. bevilling af personlig assistance i periode forud for operation, hvis AF skønner, at der er mulighed herfor. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Delvis sygemelding Når en ansat indgår aftale med arbejdsgiver om nedsat arbejdstid i en periode pga. sygdom eller lignende. Der kan bevilges nedsatte dagpenge fra kommunen. Gælder også for selvstændige erhvervsdrivende. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

13 Dysleksi/ ordblindhed Læsedefekt, der gør det vanskeligt at forstå skrevne symboler. Test af læse/stavefærdigheder. Tekniske hjælpemidler: diktafon, læsepen, talesyntese, diverse software. Personlig assistance. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Læse-stave-butik*, Taleinstitut*. Hovedstadens Ordblindeskole*. 4.4 Fleksjob Job på særligt vilkår med offentligt løntilskud for personer under 65 år med varig begrænsning i arbejdsevnen (tilskud på enten 1/2 eller 2/3 af lønnen afhængig af arbejdsevnen) Oprettes i samarbejde med virksomhed og kommune. Kommunen kan supplere op til fuld lønsats. Ved ledighed ifbm. fleksjob udbetales ledighedsydelse. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13. Vejledning om fleksjob og ledighedsydelse m.v. (nr. 114 af 13. juni 2001). Fleksjob i egen virksomhed Kommunen kan give økonomisk støtte/ kompensation for indtægtsnedgang til selvstændig erhvervsdrivende, som pga. nedsat arbejdsevne har vanskeligt ved at fastholde erhvervet. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13. Fleksydelse Tilbagetrækningsordning (»efterløn«) for personer, der er i fleksjob eller er visiteret til fleksjob, og som er fyldt 60 år. Ydelsen udgør et beløb svarende til 82% af højeste dagpengesats. Fleksydelseskontoret* administrerer ordningen. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

14 Fleksydelses- Modtagelse af fleksydelse er betinget Se ovenfor. bidrag af, at man har betalt fleksydelsesbidrag som hovedregel i 25 år. FN s standard- Forenede Nationers standardregler Resolution nr. 48/96 vedtaget regler om lige muligheder for handicappede. december 1993 på FNs generalforsam- Formulering af normer, der i lighed ling. med menneskerettighederne skal Håndhæves bl.a. via opfølgning og sikre handicappedes rettigheder og overvågning af særlig FN-rapportør. ligestilling. Forebyggelse Indsats/tiltag, som forhindrer, at Arbejdsmiljøloven. en ansat må sygemeldes eller fra- Lov om Aktiv Socialpolitik/ træde jobbet. F.eks. nedsat arbejdstid, Aktivloven. omplacering, omlægning af arbejdsop- Lov om kompensation til handicappede gaver, bevilling af hjælpemidler, per- i erhverv. sonlig assistance m.v. Formidlings- Bindeled mellem kommuner, AF, virk- Se: enhed somheder og andre aktører, som dæk- under søgeord: formidlingsenheder. ker et bestemt arbejdskraftområde F.eks. enheder som varetager formidlingsindsatsen for en eller flere kommuner vedr. oprettelse af fleks- og skånejob, ordinær beskæftigelse m.v. Forrevalidering Forrevalideringsfasen er den periode, Lov om Aktiv Socialpolitik/ hvor det endnu ikke er muligt at fast- Aktivloven. lægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med en revalidering. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

15 Fortrinsadgang Jobsøgere med handicap kan få fortrinsret til ledige stillinger ved offentlige arbejdsgivere samt ved ledige bevillinger til stadepladser, hyrevognsbevillinger. Retten giver krav på ansættelsessamtale. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Se Guidens kapitel Førtidspension Pension til personer, der - før det fyldte 65 år - bliver varigt uarbejdsdygtige af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Alternativer til pension skal være udtømt, førend kommunen rejser sag om førtidspension. Lov om social pension Førtidspensionsreform Nye regler vedr. tildeling af førtidspension er trådt i kraft pr Blandt de nye betingelser for at få tildelt pension er, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat, og af sådant omfang, at andre muligheder for støtte eller revalidering ikke kan sætte personen i stand til at opnå beskæftigelse. Handicapkonsulent Ansat på AF. Administrerer lovgivningen om kompensation til handicappede i erhverv. Se adresser m.v. på regionernes handicapkonsulenter på Handicapvejleder Vejleder ansat ved IVU-C, hvis hovedopgave er at vejlede uddannelsessøgende med handicap om støttemuligheder under videregående uddannelse. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

16 Hjælpemidler: se arbejdsredskaber Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 og 18. Til private formål/forbrugsgoder: Lov om Social Service Til arbejdsmæssig brug: se arbejdsredskaber. Hjælpemiddelcentral I hvert amt findes en hjælpemiddelcentral, hvis opgave er at informere om hjælpemidler og yde råd og vejledning til sagsbehandlere og borgere. Adresse og telefonnummer fås ved henvendelse til amtskommunens social- og sundhedsforvaltning. Integration Ansættelse af person med funktionsnedsættelse ift. arbejdsmarkedet. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Invalidebil Der kan ydes støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i vanskelig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån. Lov om social service 99. Amtskommunen træffer afgørelse efter indstilling fra kommunen. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

17 Invaliditetsydelse Skattefri ydelse fra kommunen til personer mellem 18 og 65, som på trods af omfattende handicap varetager et erhvervsarbejde, hvorved der opnås en indtægt, der udelukker dem fra at få førtidspension. Obs! Førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2003 har dog medført, at denne selvstændige ydelse ikke længere kan søges. Personer, der allerede modtager invaliditetsydelse, samt personer hvis ansøgning herom blev indledt inden reformen, vil dog fortsat være omfattet af reglerne gældende før Lov om social pension. under handicappede og arbejdsmarkedet/ invaliditetsydelse. Bekendtgørelse nr af 17. december 2002; om ændring af bekendtgørelse om førtidspension, invaliditetsydelse, bistandstillæg og plejetillæg tilkendt efter reglerne før 1. januar Isbryderordningen for personer med handicap Løntilskud i en periode på op til 12 mdr. til nyansatte personer med handicap, som har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse af min. 18 mdr. s varighed inden for de seneste 2 år. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv. Se: Guidens kapitel 8. Klage. Se evt. også under anke Over afgørelser truffet af AF jf. gældende lovgivning (se den enkelte lov for nærmere oplysning om klageinstans). Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd eller Arbejdsmarkedets Ankenævn*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

18 Koordinationsudvalg Lokale koordinationsudvalg for forebyggende arbejdsmarkedsindsats nedsat af kommunalbestyrelsen med medlemmer herfra samt fra arbejdsmarkedets øvrige aktører (LO, DA, FTF, DSI, PLO, AF). Formål: at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats (forebyggelse, fastholdelse og integration) for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 4.9 Kørselsordning Trafikselskaberne og amterne har i fællesskab lavet kørselsordninger (handicaptransport), som svært bevægelseshæmmede kan benytte til besøg hos familie og venner, indkøb og lignende. Ordningen giver ret til 104 ture om året til en fast pris. Kontakt trafikselskabet, kommunen eller invalideorganisationerne for at høre mere om ordningen. Ledighedsydelse Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. Ydelse til personer, som er visiteret til fleksjob, eller som er blevet uforskyldt ledige efter ansættelse i fleksjob. Udbetales af kommunen. Beløb på max. 91 % af højeste dagpengesats. Ledsageordningen Tilbud om op til 15 timers ledsagelse pr. måned til personer mellem 18 og 67, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Lov om Social Service/ Serviceloven 78. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

19 Lov om Aktiv Socialpolitik Aktivloven. Formål med loven er at forebygge at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, samt at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. LBK nr. 125 af 25. februar Administreres af kommunen Lov om kompensation til handicappede i erhverv Formålet med loven er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse, således at de gives samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Lovbekendtgørelse nr af 17. december Administreres af handicapkonsulenterne ved AF. Lov om Social Service Serviceloven Formålet med loven er at rådgive og støtte for at forebygge sociale problemer, at tilbyde en række serviceydelser og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, således at den enkeltes mulighed for at klare sig selv fremmes. LBK nr. 755 af 9. september Administreres af kommunen. Mund- Håndsystem tolk Mund-Hånd systemet er et kommunikationsmiddel for hørehandicappede, der følger talesproget. De sproglyde, der ikke kan aflæses på munden, angives ved en finger- eller en håndbevægelse af den, som taler. AF kan bevilges personlig assistance i form af Mund-Håndsystem tolk iht. kapitel 3 i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

20 Nedsat arbejdsevne Når en person ikke er i stand til at varetage en eller flere funktioner i et bestemt job. Kan evt. afhjælpes/kompenseres vha. redskaber i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, via lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller via den øvrige sociale lovgivning, f.eks. Aktivloven. Se Guidens kapitel Nedsat funktionsevne Graden af de fysiske elle psykiske men, der begrænser en persons kropslige, mentale eller sociale muligheder (se evt. ovenfor). Se Guidens kapitel 3. Netværk af virksomhedsledere Nationalt samt tilhørende regionale netværk af virksomheder m.fl. Regionalt med inspirator i spidsen, som arbejder for at øge kendskabet til og brugen af det rummelige arbejdsmarked/virksomhedernes sociale engagement. Netværkene er støttet økonomisk af Beskæftigelsesministeriet*. Det Nationale Netværk blev oprettet af Socialministeriet* i 1996 og består af topledere fra store virksomheder i Danmark. Netværket er rådgivende overfor Beskftigelsesministeren. Ordblindhed : se under dysleksi Paragraf 28 aftale Aftale mellem virksomhed og kommune om, at der ydes refusion af virksomhedens sygedagpengeudgifter i forbindelse med en medarbejders sygefravær. Bruges ved forhøjet risiko for sygefravær, min. 10 dage/år. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

21 Patientvejleder Vejleder/rådgiver på hospital, som oplyser om støttemuligheder m.v. for patienter. Personlig assi- En person med et handicap, f.eks. i Lov om kompensation til handicappede 4.12 stance form af et nedsat syn, hørelse, bevæ- i erhverv. gelseshandicap eller andet handicap, Bekendtgørelsen om kompensation til kan kompenseres for dette med en handicappede i erhverv, kap. 3, 10- personlig assistent, som hjælper med 30. konkrete praktiske arbejdsopgaver. Se Guidens kapitel 5. Personlig hjælper Kommunen kan bevilge støtte til per- Lov om Social Service 71. sonlig hjælp og pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet m.v. til personer, der pga. midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Ressourceprofil Et redskab i arbejdsevne-metoden til Element i førtidspensionsreformen. at beskrive, udvikle og vurdere en per- Den kommunale sagsbehandler skal i sons arbejdsevne. Ressourceprofilen samarbejde med personen udarbejde er bygget op af 12 elementer, som ressourceprofilen. skal belyse en persons ressourcer ift. arbejdsmarkedet. Revalidering Planlagt forløb eller foranstaltnin- Lov om Aktiv Socialpolitik/ ger, der skal sikre, at en person med Aktivloven, kapitel 6. begrænsninger i arbejdsevnen kompenseres herfor ved en af følgende aktiviteter/indsatser: Arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, uddannelse, optræning hos arbejdsgiver, hjælp til selvstændig virksomhed. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

22 Rummeligt Et arbejdsmarked, hvor der er plads til arbejdsmarked alle personer, også dem, der ikke har en fuld arbejdsevne. Rundbords- Samtale mellem flere involverede aktø- Bruges af kommuner, a-kasser, AF m.fl samtale rer i en given sag, f.eks. om sygefravær eller i forbindelse med øvrig fastholdelse eller integration af en person. Rådighed på Regler, der håndhæves af a-kasser Kontakt relevant a-kasse eller AF for arbejdsmarkedet (evt. i samarbejde med AF). Anvendes yderligere oplysning. til konkret at vurdere, om en person skønnes at stå til rådighed for formidling af jobs. Sektoransvar Princip, der bygger på, at en instans i en sag så vidt mulig selv varetager samtlige problemstillinger og bevilling af ydelser. Skrivetolk Tolkning i form af oversættelse fra tale Tolk bestilles hos: Landsforeningen for til skrift, f.eks. via storskærm, således Bedre Hørelse (LBH)* at en person med hørehandicap kan Lov om kompensation til handicappede følge med. i erhverv. AF kan bevilge tolkning i arbejds-/ uddannelsesmæssig sammenhæng iht. reglerne om personlig assistance. Skånehensyn Et eller flere hensyn, som bør tages i Det vil som hovedregel være a-kassen, betragtning i forhold til et job. F.eks. der skal acceptere et skånehensyn af bør ikke foretage tunge løft. hensyn til rådighedsvurderingen af den enkelte person. Skånehensyn dokumenteres f.eks. vha. lægeerklæring. Skånehensyn beskrives også ifbm. f.eks. fleksjob. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

23 Skånejob efter 1/ : job med løntilskud Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud ( skånejob ). Ved ansættelse med løntilskud fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats, 2, Sociale kapitler Overenskomstmæssige aftaler, der regulerer muligheder for bl.a. etablering af særlige løn- og ansættelsesvilkår. Jobbene betegnes ofte som job med skånehensyn, aftalebaserede skånejob. Se evt. nærmere regler i overenskomst gældende for konkret fagområde. Serviceloven Regler om hjælp til forskellige grupper med behov for støtte. Lov om Social Service. LBK nr. 755 af 9. september Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

24 Specialpædagogisk støtte (SPS) Kompenserende støtte til uddannelsessøgende, f.eks. i form af tegnsprogstolk, computer, personlig assistance, ekstraundervisning. Gældende for alle offentligt anerkendte videregående uddannelser, som er SUberettigede. SU-styrelsen* bevilger støtten. Ansøgning rettes til studiestedet. Rådgivning kan søges ved IVU-C s* handicapvejleder. under emnet : handicap Der kan, jf. regler administeret af undervisningsministeriet, også ydes specialpædagogisk støtte på erhvervsskoler for elever i teori eller praktik. Se mere i Guidens kapitel Sygedagpenge Ydelse, som oppebæres i stedet for ordinær indkomst eller dagpenge i sygefraværsperiode. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Information ved kommune eller evt. a- kasse. Se evt. under delvis syge/raskmelding. Tegnsprog Døves modersmål - et billedsprog baseret på særlige og kendte tegn med hænder m.m. Der er flere formidlere af tolketjeneste i DK: f.eks. Center for Døve*, KC*. Tegnsprogstolk Tolk, som er uddannet iht. særlig bekendtgørelse, og som anvendes til at formidle tale mellem døve og hørende via tegnsprog. Tolkebistand bestilles ved lokal tolkeadministration. AF kan bevilge tolkning i arbejds-/ uddannelsesmæssig sammenhæng jf. reglerne om personlig assistance. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Se Guidens kapitel 5 og 6. Teksttelefon TDC tjeneste, hvorigennem døve via formidlet tekst og tale kan kommunikere telefonisk med hørende. TDCs tekstelefontjeneste*. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

25 Tilgængelighed Mulighed for at en person fysisk kan komme ind eller rundt i f.eks. en bygning. Bl.a. beskrevet i FNs standardregler Transport til/fra arbejde: se befordring 4.16 Transport ifm. arbejdsopgaver/ arbejdets udførelse Såfremt transport fra et sted til et andet anses som en naturlig del af en persons arbejdsopgaver, kan der bevilges personlig assistance ved behov herfor. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, kap. 3, Se Guidens kapitel 5. Uddannelses- støtte/-mulig- heder Se f.eks. under Specialpædagogisk støtte (SPS), handicapvejleder. AF yder individuel og neutral rådgivning og oplysning vedr. uddannelsesmuligheder osv. AF kan yde støtte til uddannelse i forbindelse med udarbejdelse af individuel handlingsplan. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. FNs standardregler 6 om lige muligheder for uddannelse. AF kan evt. bevilge hjælpemidler, personlig assistance m.v. til uddannelsessøgende. I revalideringssager ydes støtte ved kommunen (underhold m.v.). Foreningen af handicappede studerende og kandidater*. Der henvises til regler om sektoransvar. Se mere i Guidens kapitel 10. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

26 Virksomhedsrevalidering Samarbejde mellem en virksomhed og kommune om personer, der har brug for en særlig indsats for at opnå eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Revalideringen vil skulle sigte på efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden eller en anden virksomhed med tilsvarende funktioner. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

27 Personlig assistance Mange lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende med et handicap udfylder jobfunktioner helt på linie med alle andre. 5 I enkelte opgaver kan det dog være vanskeligt at klare netop på grund af handicappet. Der kan i mange jobsituationer kompenseres for dette med en personlig assistent.

28 Personlig assistance - til hvem? Hvad laver en personlig assistent? En personlig assistent er med til at udføre de praktiske opgaver, som personen med handicappet/ funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil, mens personen er på arbejde - eller andet. Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp, som ikke er begrundet i personens handicap - eller til at vikariere for personen. Personlig assistance kan ikke gives til transport til og fra arbejde - her henvises til kommunen. Personlig assistance kan ikke gives til en person, der er i revalidering eller beskyttet beskæftigelse. Personlig assistance - i hvor mange timer? Der kan bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen, hvis ansøgeren selv arbejder 37 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansøgeren arbejder på nedsat tid. Undtagelse: Hvis personen har et meget betydeligt handicap (f.eks. et meget stort bevægehandicap) eller flere handicaps - kan man give personlig asistance i op til fuld tid. Timerne beregnes som et gennemsnit pr. kvartal, d.v.s. inden for samme kvartal kan der spares op til perioder, hvor der er behov for mere end 20 timers assistance pr. uge. Er job og handicap foreneligt? De faglige og indholdsmæssige funktioner i jobbet skal personen selv kunne klare. Arbejdet skal være foreneligt med personens handicap. Denne vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde af handicapkonsulenten. I tvivlstilfælde kan handicapkonsulenten beslutte at give en bevilling på f.eks. 3 måneder og derefter vurdere, hvordan det går. Personlig assistance - hvor længe? En bevilling til personlig assistance kan løbe f.eks. i 3 eller 6 måneder, for et år ad gangen eller indtil videre. Det sidste vil sige i al den tid, personen har sit nuværende job, og der ikke sker væsentlige ændringer i helbred eller arbejdsvilkår. Personlig assistance - fra hvornår? Handicapkonsulenten kan bevilge personlig assistance på stedet - når aftalen er indgået mellem personen og virksomheden. Bevillingen kan også gives op til 3 måneder bagud, hvis virksomheden selv har betalt for en assistent i denne periode. Ansøgning Ansøgning sker ved udfyldelse af et skema, som afleveres til handicapkonsulenten i den region, hvor virksomheden ligger. Oftest vil ansøgeren blive bedt om at vedlægge dokumentation f.eks. fra egen læge eller specialist. 5.1 Personlig assistance

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere