FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet"

Transkript

1 Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/ om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13/ ændret ved: lov nr af 16/ (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.) lov nr af 23/ (Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.) 61 lov nr af 23/ (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) 3 lov nr af 23/ (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse) 2 lov nr af 27/ (Enlig-forsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til kr. årligt uden fradrag for unge på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) lov nr af 27/ (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) 1 lov nr. 53 af 27/ (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) lov nr. 174 af 24/ om kontantydelse 27 Kontantydelseslov: Lov nr. 174 af 24/ om kontantydelse Integrationslov: Lov nr. 474 af 1/ om integration af udlændinge i Danmark jf. lovbekendtgørelse nr af 7/ lov nr af 23/ (Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.) 66 lov nr af 23/ (Reform af international rekruttering m.v.) 2 Fleksydelseslov: Lov nr. 283 af 25/ om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6/ senest ændret ved lov nr. 400 af 28/ og ved: lov nr af 23/ (Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.) 65 lov nr af 27/ (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond) [SU-lov: Lov nr. 448 af 14/ om Statens Uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15/1 2014, ændret ved lov nr. 521 af 26/ kan hentes på Bekendtgørelser [Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 6 af 8/1 2015) - kan hentes på Særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 27/ ).. 84 FORLAGET JURAINFORMATION 3

2 [Forsøg på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ , ændret ved bekendtgørelse nr. 71 af 28/1 2015) - kan hentes på [En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringssstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) kan hentes på og optrykt i lovbogen BESKÆFTIGELSESINDSATS] Andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage til arbejde (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyresens bekendtgørelse nr af 23/ ) Rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr af 23/ ) [Beregning af finansieringsbidrag (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16/ kan hentes på Fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16/ ) [Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 12/ ) kan hentes på og optrykt i lovbogen SAGSBEHANDLING)] [Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015 (Børne-, Ligestillings- Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 9/ ) kan hentes på Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 812 af 27/6 2014) Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 805 af 27/6 2014) [Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) (Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 792 af 25/6 2014), ændret ved bekendtgørelse nr af 16/ kan hentes på Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til uddannelses- eller kontanthjælp (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 654 af 18/6 2014) Uddannelseshjælp eller kontanthjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 90 af 27/1 2014) Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16/ ) FORLAGET JURAINFORMATION

3 Uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 12/ ) Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik og 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 12/ ) Opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 12/ ) Kapitalpensioner m.v. (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 12/ ) Fleksydelse (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 944 af 10/7 2013) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen) (Uddannelsesstyrelsens bekendtgørelse nr. 917 af 3/7 2013, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 913 af 7/8 2014) Efterlevelseshjælp (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 713 af 19/6 2013) Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 21/6 2012, ændret ved bekendtgørelse nr af 15/ ) Udarbejdelse af integrationskontrakt og integrationsprogrammet efter integrationsloven (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 628 af 19/6 2012) Matchvurdering (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 28/ , ændret ved bekendtgørelse nr af 12/ ) Inddragelse af andre aktører efter integrationsloven (Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 883 af 26/6 2010) Undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 3/5 2010, ændret ved bekendtgørelse nr. 438 af 1/5 2013) Betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 11/ , ændret ved bekendtgørelse nr af 15/ ) Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed (Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr af 13/ , ændret ved bekendtgørelse nr. 926 af 28/9 2009) Hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter 59 i lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 740 af 29/6 2006) [Fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr af 14/ ) kan hentes på Fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 929 af 8/ , ændret ved bekendtgørelse nr. 801 af 10/ ) Vejledninger mv. Kommunernes dokumentation af refusionsudgifter (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 28/1 2015) [Satser mv. pr. 1. januar 2015 Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelsesydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, FORLAGET JURAINFORMATION 5

4 jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, befordringsgodtgørelse samt rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 27/1 2015) kan hentes på [Regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets vejledning nr af 23/1 2015) kan hentes på EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 30/6 2014) Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyresens skrivelse nr af 23/ Ændring af lov om aktiv socialpolitik (midlertidig huslejehjælp) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets skrivelse nr af 11/6 2014) 200 Fleksydelse (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 10/7 2013) Ledighedsydelse mv. (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 10/7 2013) Orientering om lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.) (Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr af 28/6 2013) Opfølgende orienteringsskrivelse vedrørende tilskud til tandpleje efter aktivlovens 82 a (Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr af 23/5 2013) Ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud) (Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr af 19/ ) Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp (Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning nr. 52 af 27/6 2012) Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med kontanthjælp eller særlig ydelse i forbindelse med ferie og bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse eller særlig ydelse (Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse nr af 29/3 2012) Orientering om ny bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v. (Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse nr af 8/3 2012) [Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr af 13/7 2011) kan hentes på Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser (Pensionsstyrelsens skrivelse nr af 16/6 2011) Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved manglende mulighed for forsørgelse efter samlivsophævelse (Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse nr af 10/5 2010) Notat om muligheder for udbetaling af kommunale ydelser i forbindelse med overenskomstmæssig konflikt (Arbejdsdirektoratets skrivelse af 14/4 2008) Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed (Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 118 af 13/ ) FORLAGET JURAINFORMATION

5 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v. (Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 33 af 4/5 2004) Orientering om udbetaling af kontanthjælp (uden tilbagebetalingspligt) og medlemskab af en a-kasse (Arbejdsdirektoratets skrivelse nr af 11/9 2003) Kontanthjælp, selvstændigt erhvervsdrivende og moms-, CVR eller SE-nummer registrering (Socialministeriets skrivelse nr af 15/1 2001) [Lov om aktiv socialpolitik (Socialministeriets vejledning nr. 39 af 5/3 1998) kan hentes på Stikord FORLAGET JURAINFORMATION 7

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere