KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF"

Transkript

1 KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten? Konflikt er begge parters redskab Hvem skal med i konflikt Tvivl om hvorvidt en virksomhed er overenskomstdækket Medlemsgrupper, der er undtaget fra konflikt Særlige medarbejdere Dispensation fra konflikten - nødberedskab Procedure ved dispensation Anmeldelse til Jobcentrene Lockout Arbejdsgivernes kampvåben Information til lockoutede medlemmer Fejlagtigt lockoutede medlemmer Sympatikonflikt Sympatikonflikt Varsling... 8 Hovedaftalen mellem LO og DA 2, stk. 2: , stk. 3: Afvisning af at udføre konfliktramt arbejde ( strejkearbejde ) Svar på spørgsmål om konflikt - alfabetisk oversigt Afspadsering Anciennitet Andet arbejde Andre medlemmer Ansatte på prøve Ansættelse med løntilskud ATP, arbejdsmarkedsbidrag Barselsorlov/forældreorlov Dagpenge i henhold til Arbejdsløshedslovgivningen Dagpenge - supplerende G-dage Dispensation fra strejken - nødberedskab Efteruddannelseskurser Eksklusion

3 4.13 Elever Ferie Feriefridage/fritvalgsdage Flex- og skånejob Forudlønnede Gruppeliv Hjemsendelse af funktionærer på grund af konflikt Informationspligt Jobcentre Konfliktprocent Konfliktramt arbejde Konfliktunderstøttelse Konkurs under konflikt Kontanthjælp Lockout Lønmodtagervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer Lån Nye medlemmer Medlemskab under konflikt Bliver nye medlemmer omfattet af konflikten? Ophør af konflikt Opsagte funktionærer - der er suspenderet i opsigelsesperioden Overarbejde Skat Strejkebrydere Sygdom Tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte/kurser Udmeldelse af/overflytning fra Fødevareforbundet NNF ved konflikt Uorganiserede kolleger Vikarer ansat i vikarbureauer Vikarbureauer Henvist arbejde, løntilskud og virksomhedspraktik Værnepligtige medlemmer Indberetningsskema Liste over fejlagtigt lockoutede medlemmer

4 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten? 1.1 Konflikt er begge parters redskab Udtrykket konflikt dækker over følgende fire former for arbejdsstandsning: Strejke og blokade, som er arbejdstagernes kollektive kampvåben, og lockout og boykot, som er arbejdsgivernes kollektive kampvåben. 1.2 Hvem skal med i konflikt Alle medlemmer, der er ansat i virksomheder, som er dækket af den eller de overenskomster, der er varslet konflikt for. Det er således konfliktvarslets rækkevidde, der er afgørende for omfanget af konflikten. Elever ansat i henhold til Lov om Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er, selv om de ikke er under egentlig erhvervsfaglig uddannelse, i et elevforhold, blot på særlige betingelser. De skal derfor ikke deltage i en eventuel konflikt. Medlemmer i flex- og skånejobs er som udgangspunkt omfattet af den kollektive overenskomst, som er på arbejdspladsen, og skal derfor deltage i konflikt. I tvivlstilfælde skal forbundet kontaktes. 1.3 Tvivl om hvorvidt en virksomhed er overenskomstdækket Opstår der tvivl om, hvorvidt en virksomhed er dækket af overenskomst, skal afdelingen omgående kontakte Faglig afdeling i Forbundet. Nægter virksomheden at være overenskomstdækket, kan det blive aktuelt at indbringe sagen som hastesag for Arbejdsretten. 1.4 Medlemsgrupper, der er undtaget fra konflikt Generelt for alle brancheområder: Erhvervsuddannelseselever er omfattet af overenskomsten, men skal ikke med i konflikt. Hvis der opstår tvivl om, at Lov om erhvervsuddannelser ikke kan overholdes på grund af konflikten, skal Faglig afdeling kontaktes Særlige medarbejdere Er der medarbejdere med særlige beføjelser eller med lederstatus, der ønsker at overflytte til anden faglig organisation, skal afdelingen kontakte forbundets A-kasse. 1.5 Dispensation fra konflikten - nødberedskab Det er almindeligt anerkendt, at virksomheder i særlige nødsituationer kan opnå dispensation fra det/de forbund, som har varslet strejke, til alligevel at få arbejde udført af medlemmer, omfattet af konflikten. Det er en erfaring fra tidligere konflikter, at en del virksomheder spekulerer i muligheden for at få dispensation og søger, uden at der er tilstrækkeligt tungtvejende grunde. 4

5 Dispensationer kan gives f.eks. til pasning og slagtning af nødlidende dyr. 1.6 Procedure ved dispensation Faglig afdeling etablerer et centralt dispensationsudvalg, som skal tage løbende stilling til ansøgninger om dispensation under konflikten. Beslutningerne træffes dels på baggrund af praksis under tidligere konflikter og dels ud fra politiske vurderinger. Der kan derfor opstå forskellig dispensationspraksis på forskellige overenskomstområder. En sådan dispensation kan kun gives af det centrale dispensationsudvalg i Fødevareforbundet NNF. Afdelingerne vil løbende blive holdt orienteret om givne dispensationer. 1.7 Anmeldelse til Jobcentrene For at Jobcentrene ikke skal henvise ledige til arbejde hos arbejdsgivere, hvor der er strejke, skal afdelingerne meddele, hvilke virksomheder der er omfattet af strejken. Altså skal hver afdeling snarest muligt - efter man har fuld oversigt over, hvilke virksomheder i området der er inddraget i konflikten - skriftligt give Jobcentrene besked om dette. 5

6 2. Lockout 2.1 Arbejdsgivernes kampvåben 1. Lockout er arbejdsgiversidens kampvåben, og det er derfor alene arbejdsgivernes opgave at få lockouten iværksat. Når der er varslet strejke, er det normalt, at arbejdsgiverne svarer igen med lockoutvarsel. 2. Er en virksomhed ikke omfattet af en overenskomst, hvori Fødevareforbundet NNF er part, kan de ansatte NNF-medlemmer ikke lockoutes. 3. Da det som nævnt alene er arbejdsgiverens problem at gøre en lockout effektiv, skal de ansatte på virksomheden møde på arbejde som sædvanligt. Først når arbejdsgiveren giver dem besked på at gå hjem, kan de forlade arbejdet. Kun hvis de ansatte samtidig er omfattet af et strejkevarsel, skal de følge Fødevareforbundet NNF s anvisninger og ikke møde på arbejde. 4. En lockout skal iværksættes på den varslede dag. Hvis dette ikke sker, kan der være tale om at den varslede lockout bortfalder. 2.2 Information til lockoutede medlemmer Ud fra de fremsendte lockoutvarsler vil afdelingerne være vidende om, hvilke virksomheder der er omfattet af lockout. Det er naturligvis vigtigt, at medlemmerne på disse virksomheder informeres på samme måde, som de medlemmer der er varslet strejke for. Lockoutede medlemmer skal ligesom strejkende medlemmer henvende sig i afdelingen på konfliktens første dag for at blive registreret som konfliktende og udfylde begæring om konfliktunderstøttelse. Afdelingen skal, forud for en varslet lockout, orientere medlemmerne om, at såfremt lockouten ikke iværksættes på den varslede dag, skal medlemmerne give besked herom. Altså hvis en lockout ikke er effektiv på den varslede dag, skal medlemmerne omgående meddele dette til afdelingen. Afdelingen skal herefter informere Faglig afdeling. 2.3 Fejlagtigt lockoutede medlemmer 1. Vi skal være opmærksomme på, at arbejdsgivere på grund af manglende viden lockouter medlemmer i virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst med Fødevareforbundet NNF. 2. Hvis der opstår fejlagtig lockout ved en eventuel kommende konflikt, skal såvel medlemmerne som afdelingen straks protestere imod lockouten. 3. Protesten kan ske mundtligt, men skal naturligvis omgående følges op af en skriftlig protest fra afdelingen. 6

7 4. Uanset om medlemmer og afdeling har protesteret mod den fejlagtigt varslede lockout inden lockoutens påbegyndelse, og arbejdsgiveren utvetydigt har fastholdt lockout-varslet, skal de fejlagtigt lockoutede medlemmer på 1. lockoutdag møde på arbejdspladsen ved normal arbejdstids begyndelse for at tilbyde deres arbejdskraft, således at der ikke kan være tvivl om at det er arbejdsgiveren, der sender dem hjem. 5. Til brug for indberetning til Forbundet om sådanne fejlagtige lockouter, er der fremstillet indberetningsskemaer, der skal benyttes, så snart afdelingen får viden om sådanne forhold. Se vedlagte skema. 7

8 3. Sympatikonflikt 3.1 Sympatikonflikt En sympatikonflikt betyder, at der til støtte for en løbende arbejdsstandsning (konflikt) etableres en eller flere nye konflikter for at støtte parterne i den oprindelige konflikt. Den oprindelige konflikt kaldes hovedkonflikten og støttekonflikten kaldes sympatikonflikten. Den afgørende forudsætning for, at en sympatikonflikt lovligt kan iværksættes er, at den etableres til støtte for en lovlig og iværksat hovedkonflikt. Hovedkonflikten kan være etableret overfor enkeltvirksomheder, koncerner eller brancher. Fødevareforbundet NNF kan blive involveret i sympatikonflikter både på afdelings- såvel som forbundsniveau. Den mest almindelige fremgangsmåde er, at et andet forbund igennem LO indkalder andre forbund til møde i LO. De indkaldte forbund vil naturligvis have berøringsflader til hovedkonfliktområdet. På mødet i LO vil der blive redegjort for konflikten, og det bliver aftalt, hvordan konflikten og sympatikonflikten skal forløbe. Forbundet vil herefter inddrage de relevante afdelinger med besked om, hvorledes afdelingerne skal forholde sig, og hvad der aktivt skal foretages af afdelinger og arbejdspladser. De enkelte afdelinger kan også komme ud for at blive kontaktet direkte af andre forbunds lokale afdelinger, med ønske om sympatikonflikt på lokalt plan overfor f.eks. en enkeltvirksomhed. Under forudsætning af at hovedkonflikten er lovligt etableret, er det nødvendigt at Fødevareforbundet NNF som organisation aktivt deltager i sådanne lovligt etablerede konflikter og sympatikonflikter. Grunden er, at gør vi ikke det, kan vi ikke på noget tidspunkt forvente støtte fra andre LO-forbund, den dag vi etablerer en konflikt og ønsker sympatikonflikter etableret af de andre forbund. 3.2 Varsling Sympatikonflikter til støtte for såvel danske som udenlandske hovedkonflikter skal varsles efter gældende regler. 8

9 Hovedaftalen mellem LO og DA 2, stk. 2: Ingen arbejdsstandsning kan lovligt etableres, medmindre den er vedtaget med mindst ¾ af de afgivne stemmer af en efter vedkommende organisations love dertil kompetent forsamling og er behørigt varslet i overensstemmelse med reglen i stk. 3. Undtaget herfra er alene arbejdsstandsninger i de i Normen, 5, stk. 2, nævnte tilfælde. 2, stk. 3: At man agter at forelægge en sådan forsamling forslag om arbejdsstandsning, skal tilkendegives den anden hovedorganisations forretningsudvalg ved særlig og anbefalet skrivelse, mindst 14 dage før arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat, og der skal på samme måde gives den anden part meddelelse om forsamlingens beslutning mindst 7 dage forinden arbejdsstandsningen iværksættes. Eksempel på skrivelse fra forbundet til XX arbejdsgiverforenings forretningsudvalg: 1. sympatikonfliktvarsel Til støtte for lovligt varslet hovedkonflikt på virksomheden XXX skal vi hermed meddele, at vi agter at forelægge vor kompetente forsamling forslag om iværksættelse af sympatikonflikt til støtte for indgåelse af overenskomst med ovennævnte virksomhed. Dette vil betyde, at ingen af vort forbunds medlemmer, der er beskæftiget under overenskomsten mellem vort forbund og XX arbejdsgiverforening(er), må udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed. Det endelige omfang af sympatikonflikten, og fra hvilket tidspunkt den skal træde i kraft, vil blive Dem meddelt via LO, og vil være indeholdt i 2. sympatikonfliktvarsel. Mvh 3.3 Internationalt samarbejde - information om konflikter Forbundets internationale samarbejdsorganisationer skal kontaktes hurtigt i tilfælde af konflikt på det danske arbejdsmarked, som Fødevareforbundet NNF er involveret i. Det er vigtigt at kontakten etableres så tidligt som overhovedet muligt. Årsagen er bl.a. at organisationer i andre lande kan være underlagt andre og måske længere varsler for etablering af sympatikonflikter end vi er vant til herhjemme. Det kan f.eks. være lovgivningen i de enkelte lande, som pålægger organisationerne andre regler ved konflikter. I Sverige er organisationerne underlagt særlig lovgivning, som kan pålægge organisationen særligt erstatningsansvar overfor konfliktramte virksomheder såfremt varslingsreglerne ikke overholdes. 9

10 Derfor er det nødvendigt med hurtig kontakt fra forbund/afdeling til udlandet, hvis sympatikonflikt skal etableres effektivt i udlandet. 3.4 Afvisning af at udføre konfliktramt arbejde ( strejkearbejde ) Afvisning af at udføre strejkeramt arbejde er ikke det samme som at etablere en sympatikonflikt. Afvisning af at udføre strejkeramt arbejde, der overføres fra en anden dansk virksomhed, kan efter fast praksis ske uden varsel. Når der er tale om overførsel af strejkeramt arbejde fra en udenlandsk virksomhed, er der i retspraksis nogen usikkerhed om, hvorvidt dette skal varsles. LO har imidlertid udtalt, indtil Arbejdsretten eventuelt måtte bestemme det modsatte, må forbundene anbefale medlemmerne at vægre sig imod at udføre strejkeramt arbejde, som overføres fra udlandet, uden at dette skal varsles på forhånd. LO anbefaler dog i alle tilfælde, at Forbundet orienterer den overenskomstmæssige modpart om at medlemmerne vil vægre sig mod at udføre strejkeramt arbejde, når Forbundet har fået kendskab til konflikten. 10

11 4. Svar på spørgsmål om konflikt - alfabetisk oversigt 4.1 Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før konfliktens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Er der resterende optjent afspadsering, bevares denne til efter konflikten. Medlemmet deltager således i konflikten fra starten. Er afspadsering aftalt til påbegyndelse efter konfliktens iværksættelse, kan afspadsering ikke finde sted, så længe konflikten løber. Flextidsordninger er suspenderet under konflikten. Flexsaldoen gemmes til efter konfliktens ophør. 4.2 Anciennitet Der optjenes som udgangspunkt ikke anciennitet under konflikten. Dette gælder i relation til opsigelsesvarsel, løn samt de øvrige ansættelsesvilkår, som er baseret på anciennitet. I den såkaldte fortrædelighedsklausul, som parterne aftaler ved afslutning af konflikten, kan det bestemmes, at medarbejderne genindtræder i deres stillinger uden tab af anciennitet. 4.3 Andet arbejde Ved en lovligt iværksat konflikt anses ansættelsesforholdet principielt som ophørt. Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt. Medlemmerne skal være parat til at genoptage deres arbejde straks ved konfliktens ophør. Hvis et medlem under konflikt ønsker at opsige sin stilling, kan dette ske ved at der afsendes følgende skrivelse til arbejdsgiveren: Uanset indholdet i en eventuel fortrædigelsesklausul i forbindelse med afslutning af den løbende konflikt, skal jeg herved meddele, at jeg ikke ønsker at fortsætte mit ansættelsesforhold efter udgangen af uge/måned. Nærværende skal således betragtes som en opsigelse afgivet med varsel. Hvis konflikten afsluttes inden udgangen af opsigelsesvarslet, vil jeg naturligvis genoptage arbejdet fra tidspunktet for konfliktens ophør og indtil den. Nærværende skrivelse er for god ordens skyld fremsendt henholdsvis som anbefalet og almindelig post. Hvis arbejdsgiveren protesterer over opsigelsen, bør medlemmet rette henvendelse til afdelingen. 11

12 4.4 Andre medlemmer Medlemmer som bliver omfattet af en lovlig konflikt på en virksomhed, hvor Fødevareforbundet NNF ikke har overenskomst, vil være omfattet af Fødevareforbundets konfliktkatalog. 4.5 Ansatte på prøve Konflikten omfatter også medlemmer ansat på prøve. Ved genoptagelse af arbejdet efter konfliktens ophør, forlænges prøvetiden med det antal dage konflikten har varet. 4.6 Ansættelse med løntilskud Medlemmer i ansættelse med løntilskud er omfattet af vore overenskomster. De deltager således i en eventuel konflikt på lige fod med de øvrige medlemmer og kan få konfliktunderstøttelse, da der i konfliktperioden ikke gives løntilskud til arbejdsgiveren. 4.7 ATP, arbejdsmarkedsbidrag Der skal betales ATP, arbejdsmarkedsbidrag og det særlige pensionsbedrag til tidspunktet for konfliktens iværksættelse, mens der ikke skal indbetales hverken arbejdsgiver- eller eget-bidrag i konfliktperioden. 4.8 Barselsorlov/forældreorlov Medarbejdere, der skal have eller har påbegyndt barselsorlov under konflikten, har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren under konflikten. Der skal i stedet rettes henvendelse til kommunens dagpengekontor, hvorfra der udbetales barselsdagpenge under konflikten i henhold til reglerne i dagpengeloven, og når konflikten ophører, gælder de sædvanlige overenskomst- og lovbestemmelser. Hvis pågældende er ansat i en konfliktramt virksomhed, hvor der i en del af orlovsperioden - i ikke-konfliktsituationer - er ret til fuld løn, vil pågældende i den periode under konflikten, der ligger inden for fuldlønperioden, være berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse svarende til forskellen mellem barselsdagpenge og konfliktunderstøttelse beregnet efter normale regler. Har den pågældende ret til løn maksimeret til et bestemt beløb, som er fastsat i overenskomsten, kan konfliktunderstøttelsen dog ikke overstige dette beløb. 4.9 Dagpenge i henhold til Arbejdsløshedslovgivningen Der kan ikke udbetales dagpenge fra A-kassen til deltagere i en konflikt. Personer, der er ledige før konflikten, berøres ikke af konflikten medmindre A- kassen/afdelingen berøres af arbejdsløshedslovens 61, stk. 3 (65 % reglen). 12

13 4.9.1 Dagpenge - supplerende Medlemmer, der får udbetalt supplerende dagpenge, og som bliver ramt af konflikt, kan ikke få udbetalt dagpenge af A-kassen, så længe konflikten løber. Disse medlemmer skal derfor have konfliktunderstøttelse som andre konfliktramte medlemmer. Ikke konfliktramte medlemmer kan fortsat modtage supplerende dagpenge under konflikten, med mindre A-kassen har lukket for udbetalingen af dagpenge i henhold til arbejdsløshedslovens 61, stk. 3 (65% reglen) G-dage En arbejdsgiver skal ikke betale G-dage til medlemmer, der ophører med deres arbejde på grund af strejke eller lockout, eller hvis arbejdsophøret er nødvendigt på grund af strejke eller lockout på en anden virksomhed Dispensation fra strejken - nødberedskab Det er almindeligt anerkendt, at virksomheder i særlige nødsituationer kan opnå dispensation fra den/de forbund, som har varslet strejke, til alligevel at få arbejde udført af medlemmer, der er omfattet af konflikten. Det er en erfaring fra tidligere konflikter, at en del virksomheder spekulerer i muligheden for at få dispensation og søger, uden at der er tilstrækkeligt tungtvejende grunde. Dispensationer kan gives f.eks. til pasning og slagtning af nødlidende dyr. Beslutningerne om dispensation træffes dels på baggrund af praksis under tidligere konflikter og dels ud fra politiske vurderinger. Der kan derfor opstå forskellig dispensationspraksis på forskellige overenskomstområder. En sådan dispensation kan under ingen omstændigheder gives af den lokale afdeling Efteruddannelseskurser Medlemmer, der er ansat i en konfliktramt virksomhed, men som ved konfliktens start deltager i et efteruddannelseskursus og får kursusgodtgørelse, kan fortsætte kurset og vil modtage VEU-godtgørelse kursusperioden ud. Herefter går pågældende i konflikt og får udbetalt konfliktunderstøttelse. Dersom konflikten begynder inden kursets start, vil der i konfliktperioden, inden kursets start, blive udbetalt konfliktunderstøttelse. Under kurset udbetales VEU-godtgørelse. Hvis konflikten fortsætter efter kurset, vil der igen blive udbetalt konfliktunderstøttelse. Hvis det er aftalt, at arbejdsgiveren betaler løn under kursusdeltagelsen, vil denne aftale ikke være bindende for den del af kursusperioden, der ligger i konfliktperioden. For denne periode vil der blive udbetalt VEU-godtgørelse. 13

14 4.12 Eksklusion Hvis et medlem under en konflikt i eget eller andre fag har påtaget sig konfliktramt arbejde, kan medlemmet i henhold til forbundslovenes 14 ekskluderes. Medlemmer er i så fald forpligtet til at tilbagebetale eventuel udbetalt konfliktunderstøttelse. Medlemmet kan ikke frigøre sig fra tilbagebetalingspligten ved at udmelde sig af forbundet, før der er truffet beslutning om eksklusion Elever Erhvervsuddannelseselever er omfattet af overenskomsten, men skal ikke med i konflikt. Hvis der opstår tvivl om, at Lov om erhvervsuddannelser ikke kan overholdes på grund af konflikten, skal forbundet kontaktes. Såfremt der på grund af konflikten bliver nødvendigt at hjemsende eleven - som eksempel kan nævnes hvis eleven er alene i virksomheden på grund af konflikten - skal han/hun have normal løn. Det kan i den forbindelse komme på tale at forlænge uddannelsesperioden. Forudsætningen herfor er normalt et afbræk på 10% af uddannelsesperioden. Planlagt ferie og skoleophold skal respekteres. Såfremt afdelingen bliver bekendt med at dette ikke sker, skal arbejdsgiveren kontaktes og meddeles, at såfremt dette ikke sker, vil sagen blive indbragt for Arbejdsretten med henblik på idømmelse af bod. Bemærk, at EGU-elever ikke skal med i konflikt Ferie En konflikt berøver ikke lønmodtageren retten til allerede optjent ferie. Hvis der i en virksomhed er konflikt for andre end Fødevareforbundets medlemmer, kan arbejdsgiveren ikke varsle ferie for Fødevareforbundets medlemmer med kortere varsel end angivet i ferieloven. Er ferie påbegyndt inden konfliktens start, kan ferien holdes som planlagt. I den sammenhæng er det værd at bemærke sig, at ferien - efter ferielovens 13 - først begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved normal arbejdstids ophør den sidste feriedag. Ferien kan derfor kun holdes, hvis den er påbegyndt senest samtidig med at konflikten træder i kraft. (Ferielovsbemærkningerne til 13) Såfremt konflikten ikke er ophørt ved feriens afslutning, går medlemmet i konflikt fra dette tidspunkt. Hvis lønmodtageren har påbegyndt sin ferie før konflikten er iværksat, har lønmodtageren ret til at få feriepenge udbetalt. Hvis lønmodtageren får løn under ferie, har lønmodtageren ret til at få lønnen udbetalt, også selvom den først kommer til udbetaling under konflikten. 14

15 Har arbejdsgiveren ikke efterlevet ovennævnte regler i forbindelse med afholdelse af ferie under konflikt, skal der udbetales konfliktunderstøttelse med tilbagebetalingsklausul. Efter konfliktens afslutning skal der rejses krav overfor arbejdsgiveren om at afregne feriegodtgørelse, og når denne afregning foreligger, skal den udbetalte konfliktunderstøttelse tilbagebetales. Ferie, der er aftalt til påbegyndelse efter konfliktens start, må udsættes til efter konfliktens afslutning. Det fremgår af ferielovens 13, stk af ferielovsbekendtgørelsens 14 samt tilhørende vejledning, at lønmodtageren har krav på at få hele sin ferie varslet på ny. Dog kan varslet for hovedferien nedsættes til 1 måned og for restferien til 14 dage. (Bekendtgørelsens 14, stk. 2). Tilgodehavende restferie optjent i det foregående år skal dog senest være afholdt 30. april i nærværende år. Kan dette ikke lade sig gøre pga. konflikt, er der efter ferieloven (bekendtgørelsens 26, stk. 1, nr. 10) tale om en feriehindring. Det betyder, at man kan få beløbet udbetalt uden at holde ferie, hvis der har været tale om en lovlig varslet og afsluttet konflikt, og man ikke inden ferieårets udløb har kunnet holde ferien. Der optjenes ikke feriedage og feriegodtgørelse under selve konflikten. Det fremgår af ferielovens 7, stk. 3. Ved til- og fratræden i løbet af en måned fremgår det nu af bekendtgørelsen til ferieloven 2, stk. 2, at man, hvis man arbejder 5 dage eller mindre pr. uge, optjener 0,07 feriedag pr. dags beskæftigelse, mens man, jfr. 4, stk. 2, optjener 0,09 feriedag pr. dags beskæftigelse, når man arbejder mere end 5 dage om ugen. Vær dog opmærksom på, at der kan være fastsat andre regler i overenskomsterne Feriefridage/fritvalgsdage Er feriefridage/fritvalgsdage påbegyndt inden konfliktens start, kan feriefridage/fritvalgsdage holdes som planlagt. Feriefridage/fritvalgsdage, der er aftalt til påbegyndelse efter konfliktens start, må udsættes til efter konfliktens afslutning. Hvis afholdelse ikke er muligt inden for overenskomstens tidsramme, kapitaliseres disse i henhold til gældende overenskomst Flex- og skånejob Medlemmer i flex- og skånejobs er som udgangspunkt omfattet af den kollektive overenskomst, som er på arbejdspladsen, og skal derfor med i konflikt. I tvivlstilfælde skal Faglig afdeling kontaktes. 15

16 4.17 Forudlønnede Er der ved konfliktens start udbetalt løn for en periode derefter, vil arbejdsgiveren i princippet kunne kræve dette beløb tilbagebetalt. Hvis dette sker, eller hvis arbejdsgiveren ikke har udbetalt fuld løn, vil forudlønnede konfliktramte medlemmer kunne søge om forskud på konfliktunderstøttelsen (se under lån) Gruppeliv Hvis et medlem, der i øvrigt er dækket af en overenskomstmæssig ordning, afgår ved døden under konflikten, og gruppelivsordningen evt. ikke dækker pågældende på grund af konflikten, overtager Forbundet forsikringsdækningen Hjemsendelse/opsigelse på timelønsområdet pga. andres konflikt På timelønsområdet er der ingen ret til fuld løn fra arbejdsgiveren i tilfælde af hjemsendelse (f.eks. på grund af materialemangel) som følge af en konflikt på et andet område. Hvis et medlem af A-kassen bliver opsagt som følge af en konflikt på et andet område, kan medlemmet få udbetalt dagpenge, hvis medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge. Det vil sige, at medlemmet skal: Udfylde en ledighedserklæring i tast selv A-kassen Have været medlem af en A-kasse i 1 år have fået indberettet mindst arbejdstimer til indkomstregisteret inden for de sidste 3 år som fuldtidsforsikret eller løntimer som deltidsforsikret Være tilmeldt Jobcentret Aktivt søge arbejde Oprette et CV på senest 3 uger efter, at medlemmet er blevet tilmeldt som ledig Tjekke sine jobforslag på mindst hver 7. dag Kunne overtage arbejde med dags varsel Have bopæl og opholde sig i Danmark Til samtale i A-kassen senest hver gang pågældende har været ledig i sammenlagt tre måneder Overskydende timer Opgørelsesperioden på 12 uger/3 måneder for overskydende timer forlænges med perioder, hvor medlemmet har været i konflikt. Opgørelsesperioden kan i denne situation blive længere end 12 uger/3 måneder. Har medlemmet fået kontant dækning under konflikten, vil det antal timer, der er modtaget dækning for, indgå i opgørelsen af overskydende timer. Overskydende timer kan afvikles i uger, hvor et medlem helt eller delvist er uden beskæftigelse eller holder fri for egen regning. 16

17 Overskydende timer kan derimod ikke afvikles i perioder, hvor medlemmet får kontant dækning for et antal timer eller er i konflikt Hjemsendelse af funktionærer på grund af konfliktfejl! Bogmærke er ikke defineret. Under tidligere konflikter har der været medlemmer, som har været forhindret i at udføre deres arbejde, f.eks. pga. benzinmangel eller pga. arbejdsmangel. I sådanne tilfælde er det arbejdsgiveren, der må bære tabet herfor, således at vores medlemmer sendes hjem med normal løn Informationspligt Under normale forhold har arbejdsgiveren ikke krav på at få oplyst, hvem der er medlem af Fødevareforbundet NNF. Dog anses det for helt legitimt at arbejdsgiveren søger oplysninger, der muliggør at kun overenskomstparternes medlemmer går i konflikt eller sendes i lockout. Det må antages, at arbejdsgiveren har ret til at spørge om fagforeningsforhold, når dette har en saglig grund - en konflikt udgør her en saglig grund Jobcentre Afdelingen skal meddele jobcentret fyldestgørende oplysninger om, hvilke arbejdsgivere der er omfattet af strejke, hvorefter jobcentret skal ophøre med formidling til de pågældende arbejdsgivere Konfliktprocent Hvis mindst 65 pct. af A-kassens medlemmer, som er i beskæftigelse, er omfattet af en konflikt, skal A-kassen lukke for udbetalingen af dagpenge til A-kassens medlemmer, så længe konflikten løber. I en sådan situation kan medlemmerne få konfliktunderstøttelse Konfliktramt arbejde Medlemmer må ikke påtage sig konfliktramt arbejde under en af Forbundet iværksat konflikt, men vægringen må først ske fra det tidspunkt, hvor konflikten er iværksat. Dette gælder, uanset om der er tale om arbejde omfattet af en konflikt, der er iværksat af Forbundet, eller af en anden lønmodtagerorganisation. Dette gælder ikke for lockoutramt arbejde. I tilfælde, hvor virksomheden er medlem af arbejdsgiverforeningen og omfattet af overenskomst for andre faggrupper, men ikke dækket af Fødevareforbundets overenskomst, og således ikke omfattet af Fødevareforbundets konflikt, må Fødevareforbundets medlemmer heller ikke påtage sig arbejde, der er konfliktramt af andre faggrupper. Kun det sædvanlige arbejde må udføres. 17

18 4.25 Konfliktunderstøttelse Nærmere oplysninger om udbetalingsterminer udsendes fra forbundets A-kasse, når det skønnes aktuelt. Konfliktunderstøttelse udgør den til enhver tid maksimale dagpengesats Konkurs under konflikt Såfremt en virksomhed går konkurs under konflikten, er de af konflikten omfattede Fødevareforbundets medlemmer i henhold til dom fra Højesteret ikke berettiget til erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond. Erstatningsbeløbet vil blive udbetalt af strejkefonden Kontanthjælp Kommunen kan yde økonomisk hjælp i forbindelse med en konflikt, når en person ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie. Denne hjælp ydes efter Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 4. Den økonomiske hjælp ydes efter en konkret behovsvurdering. I denne vurdering indgår egen og eventuel ægtefælles indkomst under konflikten. Ansøgeren er udelukket fra at modtage kontanthjælp, når vedkommende har formue, som kan dække det økonomiske behov. Der kan ses bort fra en mindre formue, herunder formue hensat til boligformål eller hensat til ansøgerens eller familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Økonomisk hjælp udbetalt under en konflikt skal almindeligvis tilbagebetales. Dette er beskrevet i Lov om aktiv socialpolitik 93, stk. 1, nr. 6. Kommunen skal ved udbetalingen gøre opmærksom på, at hjælpen ydes mod tilbagebetaling. Efter konfliktens ophør iværksættes tilbagebetaling. Tilbagebetalingskravet fastsættes ud fra en vurdering af, hvad pågældende er i stand til at betale. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 5 år efter hjælpens ophør, uden at der har været mulighed for at gennemføre kravet Lockout Lockout er arbejdsgiversidens kampvåben, og det er derfor arbejdsgiverne, der har interesse i at gøre lockouten effektiv. Det har betydning på de områder, som alene er omfattet af lockout men ikke strejke. Lockoutede medlemmer skal møde på arbejdet som normalt og først forlade arbejdspladsen, når arbejdsgiveren forlanger det Det skal understreges, at kun medlemmer på arbejdspladser, der er dækket af en overenskomst, hvori Fødevareforbundet NNF er part, kan omfattes af lockout. Har virksomheden ikke en overenskomst, hvor Fødevareforbundet er part, kan Fødevareforbundet medlemmerne ikke lockoutes. 18

19 Ud fra de fremsendte lockoutvarsler vil afdelingerne være vidende om, hvilke virksomheder der er omfattet af lockout. Det er naturligvis vigtigt, at medlemmerne på disse virksomheder informeres på samme måde, som de medlemmer der er varslet strejke for. Se i øvrigt afsnit 2 om lockout for yderligere oplysninger om lockoutede medlemmer Løntilgodehavende Den løn, strejkende har til gode ved konfliktens iværksættelse, kan først kræves udbetalt på normalt lønudbetalingstidspunkt. Hvis lønnen for tiden frem til konfliktens iværksættelse ikke er til disposition til normalt forfaldstidspunkt, skal der sendes en kravsskrivelse til arbejdsgiveren. Afregnes beløbet ikke efter en frist på 10 dage, må afregning af beløbet afvente konfliktens afslutning. Der skal derfor ikke trues med inkasso eller indledes andre retsskridt. Fra forfaldstidspunktet og frem til afregningen ydes der lån til medlemmet med tilbagebetalingsklausul. Ved udbetaling af løn for den lønperiode, i hvilken konflikten iværksættes, beregnes A- skatten i denne løn med fuldt fradrag for lønperioden minus et antal dagfradrag, svarende til antal af kalenderdage fra første konfliktdag og konflikt/lønperioden ud Lønmodtagervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer Lønmodtagerrepræsentanter skal ikke deltage i bestyrelsesarbejde under konflikten, idet ansættelsesforholdet i princippet er afbrudt. Ved konfliktens ophør genindtræder pågældende i bestyrelsen Lån I forbindelse med konflikten kan der opstå økonomiske problemer for medlemmer, der normalt får udbetalt løn forud eller er på time-, uge- eller 14-dagesløn. Afdelingen kan i sådanne tilfælde yde lån. Forbundet yder ikke lån Nye medlemmer Medlemskab under konflikt Lovene indeholder ikke bestemmelser, der generelt forhindrer optagelse af uorganiserede på konfliktramte virksomheder som medlemmer. I henhold til Forbundets love kan optagelse i Forbundet dog nægtes, hvis pågældende - tidligere er ekskluderet af Forbundet eller en anden lønmodtagerorganisation, eller - har arbejdet som strejkebryder, eller - på anden måde har modarbejdet fagbevægelsens formål. 19

20 Som strejkebryder betragtes blandt andet medlemmer, der har udmeldt sig af Forbundet for at arbejde under en strejke. Fortryder et sådant medlem udmeldelsen, vil optagelse kunne nægtes, såfremt anmodningen herom kommer under eller efter konflikten. Derimod vil udmeldelsen kunne tilbagekaldes inden udmeldelsesfristens udløb Bliver nye medlemmer omfattet af konflikten? Forbundets konfliktvarsler omfatter ikke blot dem, der er medlemmer på det tidspunkt, hvor varslerne afgives, men også dem, der melder sig ind i varselsperioden eller efter, at konflikten er trådt i kraft. Medlemmer, der er indmeldt i varselsperioden, vil således være omfattet af konflikten, ved dennes iværksættelse. Medlemmer, der indmeldes under konflikten, vil være omfattet af konflikten straks ved indmeldelsen Ret til konfliktunderstøttelse Medarbejdere, der arbejder på en arbejdsplads, der er dækket af en overenskomst under Fødevareforbundet, men som hidtil har fravalgt et medlemskab af Fødevareforbundet kan først få konfliktunderstøttelse tre måneder efter de melder sig ind. Nyansatte, som melder sig ind i Fødevareforbundet i forbindelse med ansættelsen, kan dog få konfliktunderstøttelse straks Ophør af konflikt Forbundet vil omgående orientere afdelingerne bl.a. via mail-systemerne om ophør af konflikten samt hvornår og hvordan arbejdet skal genoptages. Afdelingen informerer herefter medlemmerne om tidspunktet for genoptagelse af arbejdet Opsagte funktionærer - der er suspenderet i opsigelsesperioden Det er Forbundets holdning, at hvor et medlem er opsagt og suspenderet med løn i opsigelsesperioden, da har en konfliktramt arbejdsgiver ikke pligt til at betale erstatning for konfliktperioden. Den opsagte vil i stedet kunne få udbetalt konfliktunderstøttelse Overarbejde Det er Forbundets holdning, at overarbejde forud for konfliktens start kun må accepteres, hvis overarbejdet kræves i sædvanligt og rimeligt omfang. Det gælder, at der ikke bør accepteres overarbejde, der er forceret frem alene med henblik på at få udført opgaver, der ellers først skulle have været udført efter konfliktens start. 20

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF Den 18. april 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Overenskomstforhandlinger mellem VikingDanmark og Foreningen af Danske Inseminører

Overenskomstforhandlinger mellem VikingDanmark og Foreningen af Danske Inseminører Overenskomstforhandlinger mellem VikingDanmark og Foreningen af Danske Inseminører De vigtigste begreber vedr. overenskomstforhandlinger Den danske model Måden forholdene på det danske arbejdsmarked reguleres

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008

VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 BUPLs medlemmer har stemt nej til det mæglingsforlig der var sendt til afstemning. Det betyder, at pædagoger

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Marts Lockout. på SOSU skolerne. - hvad med FOAs elever under konflikten?

Marts Lockout. på SOSU skolerne. - hvad med FOAs elever under konflikten? Marts 2013 Lockout på SOSU skolerne - hvad med FOAs elever under konflikten? 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Elever i skoleperioder... 3 Elever i praktikperioder... 4 Elever, der skal til eksamen...

Læs mere

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten?

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? FOA Overenskomst Marts 2013 Lockout på skoleområdet - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvem er omfattet af lockout?... 3 Hvornår kan lockouten træde i kraft?...

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere