Kvalitetsrapport. Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Skoleåret

2 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser Pædagogiske processer Resultater Vurderinger

3 FORORD Ifølge 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en årlig Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Vesthimmerlands Kommune. Formålet er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage dens ansvar. Konkret indeholder Kvalitetsrapporten en vurdering af det faglige niveau på kommunens skoler, med angivelse af styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer. Dette sker med fokus på: 1. Rammebetingelser (de overordnede strukturelle og økonomiske rammer samt nøgletal for de enkelte skoler). 2. Pædagogiske processer (den pædagogiske praksis i forhold til organiseringen af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og organisering.) 3. Resultater (opgørelse over skolens data i form af karakterniveau, testresultater m.v..) Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Kvalitetsrapporten tage stilling til: 1. Det faglige niveau på de enkelte skoler og i det samlede skolevæsen og træffe beslutning om opfølgning på eventuel utilstrækkelig undervisningskvalitet på skolerne. 2. Udviklingen af den interne dialog om kvalitet og evaluering mellem skolevæsenets aktører. 3. Åbenhed om skolevæsenets kvalitet, herunder en fælles forståelse for indholdet. Kvalitetsrapporten er en mulighed for at skabe en engageret politisk dialog om folkeskolernes udvikling, om hvordan folkeskoleloven og de lokalpolitiske mål bliver opfyldt på den enkelte skole og i skolevæsenet som helhed. Rapporten giver skolerne mulighed for at vise og blive anerkendt for resultaterne af det daglige arbejde, og det er overordentlig vigtigt, at Kvalitetsrapporten bruges som et konstruktivt værktøj til dialog, og ikke noget som skolerne skal udstilles og slås i hovedet med. Det er vigtigt at forstå denne rapport som første skridt i en proces, hvor der skal findes den form og det indhold, der inden for lovgivningens rammer er væsentlig og udviklende for skolevæsenet i Vesthimmerlands Kommune. Det er derfor vigtigt at se rapporten som et redskab, der er under udvikling, og som der skal tid til at kvalitetssikre. Rapporten kan med tiden med fordel erstatte meget af anden skriftlighed fx virksomhedsplaner, som skolerne laver i dag. Det skal ikke være et nyt bureaukratisk tiltag, som får skolerne til at drukne i papir. 3

4 Kvaliteten i skolerne sikres ikke alene gennem opsamling af data. Det mest afgørende vil fortsat være den ledelsesmæssige politiske såvel som administrative kvalitetssikring af skoleområdet. For at sikre ejerskabet og den lokale forankring er det nødvendigt, at der med tiden indbygges et feed-backsystem mellem forvaltningen / kommunalbestyrelsen og den enkelte skoleledelse og skolebestyrelse. Dette feed-backsystem kan samtidig gøre det muligt, at der ud over de fælles mål i kommunen også indgår individuelle mål med udgangspunkt i den enkelte skoles status og udviklingspotentiale. Det vil i de kommende år være nødvendigt at bruge tid på fælles tydeliggørelse og definition af indberetningsmaterialet for at sikre validiteten og sammenligningsgrundlaget dette har ikke i denne rapport været muligt på alle områder, hvorfor der tilrådes en vis forsigtighed i tolkningen af tallene. Arbejdet med den første kvalitetsrapport har været et omfattende og krævende arbejde præget af, at der både på enkelte skoler og i administrationen er nye medarbejdere, og at det har været svært eller umuligt at fremskaffe oplysninger fra 2006, ligesom mange oplysninger heller ikke har kunnet leveres fra skolerne, før skoleåret var afsluttet. Denne første rapport er blevet så fyldestgørende, som det i praksis er muligt. Rapporten omfatter 21 folkeskoler, hvoraf de 2 er tidligere amtsskoler, der siden har været kommunale folkeskoler. De sidste 2 kommunale skoler Limfjordsskolen og Specialskolen for Voksne er ikke omfattet af Folkeskoleloven og dermed heller ikke af denne rapport, men de har ønsket at bidrage med nogle siders oplysende læsning om de to steders arbejde. Go fornøjelse med læsningen! Kirsten Jensen Skolechef 4

5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Stk. 3. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter og handlingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsrapporter, herunder om indhold og udformning, og om tidsfrister for vedtagelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner. 5

6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. november 2006, fastsættes: Formål med og indhold af kvalitetsrapporter 1. Formålet med den årlige kvalitetsrapport, jf. lov om folkeskolen (herefter loven) 40 a, stk. 1, er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Stk. 2. Rapporten skal således give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå, jf. lovens 40 a, stk. 2. Stk. 3. Rapporten skal desuden bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen. Stk. 4. Rapporten skal endelig bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet. 2. Kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om indhold og udformning af kvalitetsrapporten samt om tilrettelæggelsen af arbejdet og kan i forbindelse hermed fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag hertil. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at rapporten med udgangspunkt i mål og rammer for folkeskolens undervisning, der følger af lovgivningen og af kommunal beslutning, giver en dækkende beskrivelse af status for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen. Stk. 2. Rapporten udarbejdes inden for rammerne af loven og de i denne og eventuelt særskilt bekendtgørelse, jf. 10, opstillede krav og kan efter kommunalbestyrelsens skøn indeholde andre oplysninger end de i 5-10 nævnte, herunder til belysning af eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder. 3. Der udarbejdes en kvalitetsrapport for hvert skoleår på baggrund af oplysninger vedrørende det pågældende skoleår. Stk. 2. Oplysninger vedrørende tidligere skoleår inddrages, når det er nødvendigt til belysning af skolevæsenets udvikling. Stk. 3. I det omfang oplysninger vedrørende det skoleår, som rapporten omfatter, endnu ikke er tilgængelige, skal rapporten tage udgangspunkt i de senest tilgængelige oplysninger. Stk. 4. Hvis det viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt at fremskaffe nøjagtige oplysninger om bestemte forhold, jf. 7-10, kan der i stedet foretages et begrundet skøn. 4. Kvalitetsrapporten skal indeholde en vurdering af det faglige niveau på hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen samt oplysning om, på hvilket grundlag vurderingen er foretaget, jf. 5. 6

7 Stk. 2. Rapporten skal endvidere indeholde oplysning om opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport, jf. 6. Stk. 3. Rapporten skal derudover indeholde en samlet beskrivelse af kommunens skolevæsen, belyst ved bl.a. de i 7-10 nævnte oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer, resultater m.v. Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau 5. Kvalitetsrapporten skal omfatte en sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau på hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen med angivelse af styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer. Stk. 2. Der skal indgå en særskilt vurdering af 1) eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder, 2) den specialpædagogiske bistand og 3) undervisningen i dansk som andetsprog. Stk. 3. Rapporten skal omfatte en samlet redegørelse for, hvilken vægt der er lagt på de kvalitetsindikatorer i form af oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer, resultater m.v., jf. 7-10, der indgår i grundlaget for vurderingen af det faglige niveau. Redegørelsen skal indeholde en vurdering af, i hvilket omfang de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende. Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport 6. Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de initiativer til forbedring af det faglige niveau, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport, og en vurdering af deres virkning. Hvis et initiativ endnu ikke har kunnet have virkning, skal det af rapporten fremgå, hvornår det påregnes, at virkningen af initiativet vil kunne vurderes. Rammebetingelser 7. Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen, som kommunalbestyrelsen har fastsat, og som har betydning for undervisningen og dens kvalitet, herunder eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder. Stk. 2. Der skal indgå en angivelse af de af rapporten omhandlede skoler og i forhold til den enkelte skole af, 1) hvilke klassetrin skolen udbyder, 2) antal af spor pr. klassetrin, 3) antal af elever, herunder antal af elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser, og antal af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, og 4) andelen af elever i skolefritidsordning i forhold til det samlede antal elever på de klassetrin, hvor denne tilbydes. 7

8 Stk. 3. Der skal for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen indgå en angivelse af de gennemsnitlige udgifter pr. elev. Herudover skal særskilt angives, hvilke ressourcer der i kommunen er afsat til henholdsvis 1) specialpædagogisk bistand og 2) undervisning i dansk som andetsprog. Stk. 4. Der skal indgå andre relevante oplysninger om rammebetingelser for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen, herunder oplysninger om 1) antal af elever pr. klasse, 2) antal af elever pr. lærer, 3) elevernes fravær på baggrund af skolernes fraværslister, 4) antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling, 5) afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev, 6) andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning, og 7) planlagte timer, jf. lovens 16. Stk. 5. Der skal for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen indgå en redegørelse for følgende forhold og for, om disse i relation til bestemte fag har givet anledning til nærmere ledelsesmæssige dispositioner: 1) I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført. 2) I hvilket omfang undervisningen varetages af lærere med linjefagsuddannelse i faget eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. 3) I hvilket omfang undervisningen af børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, varetages af lærere med linjefagsuddannelse i specialpædagogik eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. 4) I hvilket omfang undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse 5) I hvilket omfang der er anvendt midler på efteruddannelse eller kompetenceudvikling i øvrigt af lærerne. Stk. 6. Det skal angives, hvor mange børn i kommunen, der er henvist til undervisning i henholdsvis specialklasser eller specialskoler inden for kommunens eget skolevæsen, specialklasser og specialskoler i andre kommuners skolevæsener, regionernes undervisningstilbud samt dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Pædagogiske processer m.v. (den pædagogiske udvikling) 8. Kvalitetsrapporten skal omfatte relevante oplysninger om eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder, andre aktuelle projekter m.v. til udvikling af undervisningen og dens kvalitet. Stk. 2. Rapporten skal omfatte relevante oplysninger om de pædagogiske processer på hver af kommunens folkeskoler og om principper herom fastsat af skolebestyrelsen, herunder en beskrivelse af tilrettelæggelsen af 1) den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner, 3) den specialpædagogiske bistand, herunder holddannelse m.v., og 4) undervisningen i dansk som andetsprog. 8

9 Resultater m.v. 9. Kvalitetsrapporten skal omfatte relevante oplysninger om resultater for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen, herunder oplysninger om 1) karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver, 2) resultater af de i lovens 13, stk. 3, nævnte test, jf. lovens 55 b, og 3) eventuelt resultater af andre typer af evalueringer, der anvendes bredt i det kommunale skolevæsen, f.eks. til belysning af elevernes kundskaber og færdigheder inden for områder (trinmål), der ikke er omfattet af de i nr. 2 nævnte test. Stk. 2. Der skal for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen indgå oplysninger om overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse. Stk. 3. Der skal for hver af kommunens folkeskoler indgå oplysninger om, hvordan henholdsvis elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser eller specialskoler, og elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig i forhold til eleverne set under ét. Stk. 4. Rapporten skal indeholde oplysninger om klager over kommunen til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning samt klager til kommunalbestyrelsen i henhold til lovens 51, stk. 1. Yderligere midlertidige indholdskrav 10. Undervisningsministeren kan ved særskilt bekendtgørelse fastsætte, at kvalitetsrapporter omfattende et eller flere skoleår skal indeholde bestemte oplysninger med henblik på belysning af særlige fokuspunkter. Udformning af kvalitetsrapporter 11. Kvalitetsrapporten skal udformes sådan, at det er nemt at finde de enkelte kategorier af oplysninger, der er nævnt i Stk. 2. Rapporten skal i videst muligt omfang udformes sådan, at det er muligt at følge udviklingen i konkrete kategorier af oplysninger over to eller flere år. Det skal af et særskilt afsnit i rapporten fremgå, hvis bestemte kategorier af oplysninger er opgjort eller i øvrigt præsenteret på en ny måde. Der skal indgå en begrundelse herfor. Stk. 3. Omtale i rapporten af oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de i lovens 13, stk. 3, nævnte test, jf. 9, og lovens 55 b, skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selvom de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten, jf. lovens 40 a, stk. 4. Tidsfrister 12. Kommunalbestyrelsen skal inden den 15. oktober i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes, drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det pågældende skoleår, jf. 3. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for, hvornår der skal foreligge en udtalelse fra skolebestyrelser om rapporten, jf. lovens 40 a, stk. 2, 2. pkt. Stk. 3. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om rapporten på et møde, skal denne offentliggøres på internettet sammen med kommunalbestyrelsens beslutning samt udtalelser efter 9

10 stk. 2, jf. lovens 40 a, stk. 4. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de i lovens 13, stk. 3, nævnte test, jf. 9, og lovens 55 b, må dog ikke offentliggøres. 13. Kommunalbestyrelsen skal inden den 31. december vedtage nødvendige handlingsplaner, jf. lovens 40 a, stk. 3, som rapporten måtte give anledning til. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for, hvornår der skal foreligge en udtalelse fra skolebestyrelser om en eventuel handlingsplan, jf. lovens 40 a, stk. 3, 3. pkt. Stk. 3. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om handlingsplanen på et møde, skal denne offentliggøres på internettet sammen med kommunalbestyrelsens beslutning samt udtalelser efter stk. 2, jf. lovens 40 a, stk. 4. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de i lovens 13, stk. 3, nævnte test, jf. 9, og lovens 55 b, må dog ikke offentliggøres. Ikrafttræden 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. marts Stk. 2. Den første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006/07, jf. 3. Undervisningsministeriet, den 22. februar 2007 P.M.V. Kim Mørch Jacobsen Direktør 10

11 R A M M E B E T I N G E L S E R 11

12 12

13 Årgange Antal normalklasser incl. børnehaveklassen Antal elever i normalklasser pr. 1/ Bakkeskolen Blære Skole Farsø Skole Gedsted Skole Haubro Skole Hornum Skole Louns Alstrup Skole Løgstør Skole Overlade Skole Ranum Skole Simested Skole Strandby Skole Ullits Skole Vester Hornum Skole Vestrup Skole Vilsted Vindblæs Skole Østermarkskolen Aalestrup Skole Aars Skole Gennemsnitlig klassekvotient Antal specialklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Bakkeskolen 16, Blære Skole 18, Farsø Skole 19, Gedsted Skole 17, Haubro Skole 5, Hornum Skole 19, Louns Alstrup Skole 8, Løgstør Skole 20, Overlade Skole 15, Ranum Skole 19, Simested Skole 13, Strandby Skole 16, Ullits Skole 13, Vester Hornum Skole 16,3 0 0 Vestrup Skole 14, Vilsted Vindblæs Skole 10, Østermarkskolen 19, Aalestrup Skole 19, Aars Skole 19,

14 Antal elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog Andel elever i SFO / LBO i % Bakkeskolen 0 80,32 Blære Skole 0 70,83 Farsø Skole 18 87,65 Gedsted Skole 0 86,67 Haubro Skole 1 87,00 Hornum Skole 0 53,76 Louns Alstrup Skole 0 62,07 Løgstør Skole 5 63,8 Overlade Skole 0 79,73 Ranum Skole 0 78,21 Simested Skole 0 70,21 Strandby Skole 0 18,03 * Ullits Skole 0 57,41 Vester Hornum Skole 0 58,46 Vestrup Skole 0 56,00 Vilsted Vindblæs Skole 0 88,89 Østermarkskolen 13 87,18 Aalestrup Skole 1 75,16 Aars Skole 35 80,63 * Se Strandby Skole 14

15 Antal elever pr. lærer Antal elever pr. lærer i normalundervisningen Antal elever pr. lærer i normalundervisningen og kompetencecentrene Bakkeskolen 13,33 12,26 Blære Skole 18,00 - Farsø Skole 14,50 14,20 Gedsted Skole 12,01 12,01 Haubro Skole 10,00 10,00 Hornum Skole 14,70 13,50 Louns Alstrup Skole 8,30 8,61 Løgstør Skole 15,00 11,61 Overlade Skole 14,40 14,40 Akt: 7,50 Ranum Skole 13,00 12,30 Simested Skole 11,50 - Strandby Skole 16,25 - Ullits Skole 10,10 10,10 Vester Hornum Skole 13,54 14,25 Vestrup Skole 15,40 - Vilsted Vindblæs Skole 9,50 - Østermarkskolen 15,47 - Aalestrup Skole 11,70 11,09 Aars Skole 10,93 10,64 Elevfravær Sygdom antal dage Fordelt på elever Ekstra ordinært fri antal dage Fordelt på elever Ulovligt fravær Fordelt på elever Bakkeskolen Blære Skole Farsø Skole Gedsted Skole Haubro Skole Hornum Skole Louns Alstrup Skole Løgstør Skole Overlade Skole Ranum Skole Simested Skole Strandby Skole Ullits Skole Vester Hornum Skole Vestrup Skole Vilsted Vindblæs Skole Østermarkskolen Aalestrup Skole Aars Skole

16 Udgifter til undervisningsmidler pr. elev / kr. Antal timer til efteruddannelse af lærere Antal kr. til efteruddannelse af lærere Bakkeskolen 1433, ,00 Blære Skole 1077, Farsø Skole 1260, ,00 Gedsted Skole 1180, ,00 Haubro Skole 1021, ,00 Hornum Skole 1338, ,00 Louns Alstrup Skole 1471, ,00 Løgstør Skole 1129,33 795, ,00 Overlade Skole 1898, ,20 Ranum Skole 3399, ,00 Simested Skole 1200,00 118, ,00 Strandby Skole 1454, ,00 Ullits Skole 1340, ,00 Vester Hornum Skole 1236, ,00 Vestrup Skole 1133, ,00 Vilsted Vindblæs Skole 1253, ,00 Østermarkskolen 1121, ,00 Aalestrup Skole 1069, ,00 Aars Skole 1534, ,00 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning totalt i % Elevernes gennemførte timer i % Bakkeskolen 43,70 99,77 Blære Skole 41, Farsø Skole 39,00 84,19 Gedsted Skole 38,00 95,87 Haubro Skole 47,00 98,61 Hornum Skole 39,00 98,98 Louns Alstrup Skole 40,68 99,73 Løgstør Skole 43,00 99,26 Overlade Skole 46,70 99,82 Ranum Skole 41,10 98,96 Simested Skole 33,00 - Strandby Skole 45,00 95,14 Ullits Skole 44,00 99,05 Vester Hornum Skole 37,00 91,49 Vestrup Skole 41,20 99,00 Vilsted Vindblæs Skole 44,74 88,31 Østermarkskolen 43,00 91,77 Aalestrup Skole 42, Aars Skole 42,42 99,72 16

17 Antal elever pr. computer under 5 år med internetopkobling Bakkeskolen 3,83 Blære Skole 4,90 Farsø Skole 3,32 Gedsted Skole 4,12 Haubro Skole 2,30 Hornum Skole 5,40 Louns Alstrup Skole 3,01 Løgstør Skole 4,62 Overlade Skole 3,18 Ranum Skole 5,70 Simested Skole 4,77 Strandby Skole 4,27 Ullits Skole 3,06 Vester Hornum Skole 3,54 Vestrup Skole 3,84 Vilsted Vindblæs Skole 2,06 Østermarkskolen 7,33 Aalestrup Skole 2,41 Aars Skole 5,86 Angivelse af gennemsnitlige udgifter pr. elev Hvilke ressourcer er der afsat til specialpædagogisk bistand i specialklasser * kilde ECO nøgletal (regnskab 2006) ,00 kr.* ,00 kr. pr. elev 17

18 18

19 Bakkeskolen Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang I alt ,73 Årgang Antal elever, der modtager undervisning i dansk Andel elever i SFO i % som 2. sprog Bh.kl. 0 85,71 1. årgang 0 76,92 2. årgang 0 90,91 3. årgang 0 73,91 Andel i SFO i alt 80,32 Andel elever i juniorklub 4. årgang 0 90,00 5. årgang 0 46,67 6. årgang 0 27,78 7. årgang 0 23,33 8. årgang 0 9. årgang 0 Andel i juniorklub I alt 44,58 19

20 Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og kompetencecenter Antal elever pr. lærer 13,33 12,26 Elevfravær Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 48 computere fordeles på 184 elever: 3,83 elev pr. computer Antal timer Udgift i kr. Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere , ,00 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % 43,7 20

21 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk 1970, ,50 99,66 Engelsk 619,50 619, Tysk 381,00 381, Historie 333,75 333,00 99,78 Kristendom 247,50 247, Samfundsfag 106,50 106, Humanistiske fag 3658, ,79 Matematik 1209, ,50 99,57 Natur og teknik 315,75 315, Geografi 110,25 110, Biologi 189,75 189, Fysik/kemi 247,50 247, Naturfag ,75 99,60 Idræt 627,00 627, Musik 220,50 219,00 99,32 Billedkunst 263,25 263, Håndarbejde/sløjd/ hjemkundskab 394,50 394,5 100 Valgfag 115,50 115, Praktisk/musiske fag 1620, ,25 99,91 Klassens tid 278,25 278, I alt 7630, ,25 99,77 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Matematik Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov

22 22

23 Blære Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang I alt ,38 Årgang Antal elever, der modtager undervisning i dansk Andel elever i SFO i % som 2. sprog Bh.kl årgang årgang årgang årgang 0 5. årgang 0 6. årgang 0 7. årgang 0 I alt 0 70,83 23

24 Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og komptencecenter Antal elever pr. lærer 18 Elevfravær Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 30 computere fordeles på 147 elever: 4,9 elev pr. computer Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr ,00 287? Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes 41,3 til undervisning i % 24

25 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk Engelsk Tysk Historie Kristendom Samfundsfag Humanistiske fag Matematik Natur og teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Naturfag Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde/sløjd Hjemkundskab Valgfag Praktisk/musiske fag Klassens tid I alt Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Matematik Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov 1. 1 x x x x x 2. 1 x x x x x 3. 1 x x x x x 4. 1 x x x x x x x x x 5. 1 x x x x x x x x x 6. 1 x x x x x x x x 7. 1 x x x x x x x x 25

26 26

27 Farsø Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl ,5 1. årgang ,0 2. årgang ,5 3. årgang ,0 4. årgang ,0 5. årgang ,5 6. årgang ,5 7. årgang ,5 8. årgang ,5 9. årgang ,0 10. årgang ,5 I alt ,92 Årgang Antal specialklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i special klasser Antal elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog Bh.kl årgang 1 2. årgang 1 3. årgang 2 4. årgang 2 5. årgang 1 6. årgang 4 7. årgang 2 8. årgang årgang årgang 2 I alt

28 Andel elever i skolefritidsordning Klasse Andel i % Bh. klasse klasse klasse klasse 80 I alt 87,65 Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og Kompetencecenter Antal elever pr. lærer 14,5 14,2 Elevfravær Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 150 computere fordeles på 498 elever: 3,32 elev pr. computer Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr , ,00 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt: Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % 39 28

29 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk ,60 Engelsk ,45 Tysk ,07 Historie ,90 Kristendom ,31 Samfundsfag ,50 Humanistiske fag ,70 Matematik ,80 Natur og teknik ,48 Geografi ,52 Biologi ,19 Fysik/kemi ,10 Naturfag ,04 Idræt ,91 Musik ,39 Billedkunst ,44 Håndarbejde/sløjd ,11 Hjemkundskab Valgfag Praktisk/musiske fag ,65 Klassens tid ,29 I alt ,19 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Matematik Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov

30 30

31 Gedsted Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl ,0 1. årgang ,0 2. årgang ,0 3. årgang ,0 4. årgang ,0 5. årgang ,0 6. årgang ,0 7. årgang ,5 I alt ,22 Antal elever, der modtager Årgang undervisning i dansk som 2. sprog Bh.kl årgang 0 2. årgang 0 3. årgang 0 4. årgang 0 5. årgang 0 6. årgang 0 7. årgang 0 I alt 0 31

32 Elever pr. lærer: Normalundervisning Normalundervisning og kompetencecenter Antal elever pr. lærer 12,01 12,01 Elevfravær: Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 37 computere fordeles på 155 elever: 4,12 elev pr. computer: Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr , ,00 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt: Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der 38 anvendes til undervisning i % 32

33 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år: Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk ,00 98,08 Engelsk ,00 94,62 Tysk 90 82,50 91,67 Historie ,50 92,14 Kristendom ,25 91,25 Samfundsfag Humanistiske fag: ,25 96,27 Matematik ,00 97,20 Natur og teknik ,00 92,00 Geografi 30 26,26 87,53 Biologi 60 55,50 92,50 Fysik/kemi 60 55,50 92,50 Naturfag: ,26 95,45 Idræt ,00 95,63 Musik ,50 93,89 Billedkunst ,00 93,75 Håndarbejde/sløjd ,25 95,63 Hjemkundskab Valgfag Praktisk/musiske fag ,75 94,94 Klassens tid ,00 100,00 I alt ,269 95,87 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Matematik Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov 1. x x x 2. x x 3. x x x 4. x x x x 5. x x x x 6. x x x x 7. x x x x x x 33

34 34

35 Haubro Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl årgang årgang årgang I alt ,75 Årgang Antal elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog Andel elever i SFO/LBO i % Bh.kl årgang årgang årgang 1 50 I alt

36 Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og kompetencecenter Antal elever pr. lærer Elevfravær: Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling: 10 computere fordeles på 23 elever: 2,3 elev pr. computer: Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr , ,00 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt. Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der 47 anvendes til undervisning i % 36

37 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år: Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk ,97 Engelsk Tysk Historie Kristendom Samfundsfag Humanistiske fag: ,30 Matematik ,62 Natur og teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Naturfag: ,96 Idræt Musik Billedkunst ,43 Håndarbejde/sløjd Hjemkundskab Valgfag Praktisk/musiske fag ,75 Klassens tid I alt ,61 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Matematik Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov

38 38

39 Hornum Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang I alt ,54 Årgang Antal elever, der modtager undervisning i dansk Andel elever i SFO i % som 2. sprog Bh.kl. 0 85,19 1. årgang 0 66,67 2. årgang 0 13,33 3. årgang 0 34,78 4. årgang 0 5. årgang 0 6. årgang 0 7. årgang 0 8. årgang 0 9. årgang 0 I alt 0 53,76 39

40 Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og kompetencecenter Antal elever pr. lærer 14,7 13,5 Elevfravær Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling: 47 computere fordeles på 254 elever: 5,4 elev pr. computer. Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr ,00 kr. / elev 562 timer (centrale + decentrale) 9.000,00 af eget budget Resten betalt centralt Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der 39 ( af nettotid) anvendes til undervisning i % 40

41 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk ,7 Engelsk ,2 Tysk ,2 Historie ,1 Kristendom ,8 Samfundsfag ,6 Humanistiske fag: ,38 Matematik ,7 Natur og teknik Geografi ,1 Biologi ,1 Fysik/kemi ,1 Naturfag: ,24 Idræt ,2 Musik ,3 Billedkunst Håndarbejde/sløjd Hjemkundskab ,2 Valgfag ,5 Praktisk/musiske fag ,92 Klassens tid I alt ,98 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Matematik Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov

42 42

43 Louns-Alstrup Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang I alt ,38 Årgang Antal elever, der modtager undervisning i dansk Andel elever i SFO/LBO i % som 2. sprog Bh.kl årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang 0 0 I alt 0 62,07 43

44 Elever pr. lærer: Normalundervisning Normalundervisning og kompetencecenter Antal elever pr. lærer 8,30 8,61 Elevfravær Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 22 computere fordeles på 67 elever: 3,01 elev pr. computer Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr ,00 132, ,00 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der 40,68 anvendes til undervisning i % 44

45 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år: Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk Engelsk ,29 Tysk 90 88,5 98,33 Historie Kristendom Samfundsfag Humanistiske fag: ,5 99,83 Matematik Natur og teknik Geografi Biologi 60 58,5 97,50 Fysik/kemi Naturfag: ,5 99,70 Idræt ,82 Musik Billedkunst Håndarbejde/sløjd Hjemkundskab Valgfag Praktisk/musiske fag ,54 Klassens tid I alt ,73 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Matematik Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov

46 46

47 Løgstør Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl ,33 1. årgang ,00 2. årgang ,33 3. årgang ,33 4. årgang ,67 5. årgang ,33 6. årgang ,00 7. årgang ,33 8. årgang ,67 9. årgang , årgang ,00 I alt ,26 Årgang Antal specialklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i special klasser Antal elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog Bh.kl. 1. årgang 2. årgang 3. årgang 4. årgang 1 5. årgang årgang 7. årgang årgang 2 9. årgang årgang I alt

48 Andel elever i skolefritidsordning Klasse Andel i % Bh. klasse 80,33 1. klasse 74,60 2. klasse 70,69 3. klasse 34,29 I alt 63,89 Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og Kompetencecenter Antal elever pr. lærer 15 11,61 *Ledelsestiden er indregnet i normalundervisningen Elevfravær Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 136 computere fordeles på 628 elever: 4,62 elev pr. computer Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr ,33 795, ,00 *Udgifterne omfatter kalenderåret Kurser omfatter kortekurser. CVU kurser er betalt centralt. Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der 43 anvendes til undervisning i % 48

49 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk ,00 Engelsk ,49 Tysk ,84 Historie ,58 Kristendom ,71 Samfundsfag ,67 Humanistiske fag: ,86 Matematik ,89 Natur og teknik Geografi ,33 Biologi ,78 Fysik/kemi ,22 Naturfag: ,73 Idræt ,89 Musik Billedkunst Håndarbejde/sløjd Hjemkundskab ,86 Valgfag Praktisk/musiske fag ,60 Kristendom i 10.kl ,67 Klassens tid ,05 I alt ,26 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Matematik Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov

50 50

51 Overlade Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl årgang årgang årgang årgang årgang årgang I alt ,43 Årgang Antal specialklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i special klasser Andel elever i SFO i % Bh.kl. 81,25 1. årgang 77,78 2. årgang 63,64 3. årgang ,21 4. årgang 5. årgang 6. årgang I alt 79,73 51

52 Elever pr. lærer Normalundervisning Antal elever pr. lærer 14,4 Normalundervisning og specialundervisning Normal: 14,4 AKT: 7,5 Elevfravær Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 34 computere fordeles på 108 elever: 3,18 elev pr. computer Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr , ,20,00 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der 46,7 anvendes til undervisning i % 52

53 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk Engelsk Tysk Historie Kristendom Samfundsfag Humanistiske fag: Matematik Natur og teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Naturfag: Idræt ,95 Musik Billedkunst Håndarbejde/sløjd Hjemkundskab Valgfag Praktisk/musiske fag ,26 Klassens tid I alt ,82 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Matematik Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov 1. x 2. x 3. x x 4. x x x 5. x x x x 6. x x x x AK T1 x x x AK T2 x x x 53

54 54

55 Ranum Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl ,0 1. årgang ,0 2. årgang ,0 3. årgang ,0 4. årgang ,0 5. årgang ,0 6. årgang ,0 7. årgang ,5 8. årgang ,0 9. årgang ,0 I alt ,5 Årgang Antal specialklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i special klasser Andel af elever i SFO I % Bh.kl. 84,21 1. årgang 92,31 2. årgang 89,48 3. årgang ,26 4. årgang 5. årgang årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 14 I alt ,21 55

56 Elever pr. lærer dette bilag udfylder alle skoler Antal elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og kompetencecenter 13 12,3 Elevfravær Sygdom i alt antal dage Fordelt på antal elever Ekstra ordinær frihed antal dage Fordelt på antal pers. Ulovligt fravær Fordelt på antal elever Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 41 computere fordeles på 234 elever: 5,7 elev pr. computer Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere Antal timer Udgift i kr ,00? 21788,00 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der 41,1 anvendes til undervisning i % 56

57 Elevernes planlagte og gennemførte klokketimer i normalklasser pr år Fag Planlagte timer Gennemførte timer Gennemført i % Dansk 2310,0 2301,75 99,64 Engelsk 750,0 743,25 99,10 Tysk 540,0 522,75 96,81 Historie 360,0 356,25 98,96 Kristendom 270,0 266,25 98,61 Samfundsfag 180,0 174,00 96,67 Humanistiske fag: 4410,0 4364,25 98,96 Matematik ,25 99,31 Natur og teknik 300,0 292,00 97,33 Geografi 210,0 210, Biologi 210,0 206,25 98,21 Fysik/kemi 330,0 324,50 98,33 Naturfag: 2460,0 2433,00 98,90 Idræt 780,0 775,50 99,42 Musik 210,0 203,25 96,79 Billedkunst 270,0 270, Håndarbejde/sløjd Hjemkundskab 330,0 329,00 99,70 Valgfag 118,5 118, Praktisk/musiske fag 1708,5 1696,25 99,28 Klassens tid 300,0 292,25 97,42 I alt 8878,5 8785,75 98,96 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse Matematik Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Børn med særlige behov 1. 1 x x x x x 2. 1 x x x x x 3. 1 x x x x x x x 4. 1 x x x x x x 5. 1 x x x x x x 6. 1 x x x x x x 7. 2 xx xx x xx x x xx xx 8. 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 9. 1 x x x x x x x x x x 57

58 58

59 Simested Skole Rammebetingelser Årgang Antal Antal elever i Gennemsnitlig normalklasser normalklasser klassekvotient Bh. kl årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang I alt ,13 Årgang Antal elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog Antal elever i SFO i % Bh.kl. 0 83,33 1. årgang 0 60,00 2. årgang 0 55,56 3. årgang 0 75,00 4. årgang 0 5. årgang 0 6. årgang 0 7. årgang 0 I alt 0 70,21 59

60 Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og KC Antal elever pr. lærer 11,5 Antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling 22 computere fordeles på 105 elever: 4,77 elev pr. computer Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere ,00 kr. Udviklingstid 1539,66 timer Kursus 18,42 timer Småkurser/kompetenceudvikling: 10t/lærer = 100 timer 16000,00 kr. Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i % totalt Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser i % Andel af lærernes arbejdstid, der 33 anvendes til undervisning i % I hvilket omfang foretages undervisningen af lærere med linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse fordelt på fag? Der er én klasse på hver årgang 1.-7.kl Klassetrin: Dansk Engelsk Matematik Idræt Geografi Historie biologi N/T Fysik/kemi Sløjd Hjemkundskab Kristendom Tysk Musik Billedkunst Håndarbejde

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011 KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011 Godkendt i Byrådet den 22. december 2011 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Rammebetingelser... 11 PPR VESTHIMMERLANDS

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport - i Mariagerfjord kommune Organisation vedr. udarbejdelse af kvalitetsrapporten kommunalbestyrelsen Skolechef og skole-fagenheden kvalitetsgruppen Organisationen

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2008. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten 2008. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2008 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND...4 INDHOLD...4 EKSISTERENDE KVALITETSSIKRING... 5 KVALITETSSIKRING OG KVALITETSRAPPORT... 5 IMPLEMENTERING AF KVALITETSRAPPORTEN...

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013

Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013 Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 De lovmæssige og politiske rammer... 3 Formål... 4 Hvordan

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen

Lov om ændring af lov om folkeskolen LOV nr 564 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/02277 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Indhold. Kvalitetsrapport for Jammerbugt Kommunes Skolevæsen 2011 Side 2 af 186

Indhold. Kvalitetsrapport for Jammerbugt Kommunes Skolevæsen 2011 Side 2 af 186 Kvalitetsrapport for Jammerbugt Kommunes Skolevæsen 2011 Indhold Indledning... 8 Uddrag af Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 8 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommunalpolitiker. Forvaltning. Skoleleder

Kommunalpolitiker. Forvaltning. Skoleleder Kvalitetsrapporten skal være et meningsfuldt dokument for kommuner og skoler. KL har anbefalinger til kommunernes arbejde med kvalitetsrapporten. Læs dem i denne publikation. FOLKESKOLEn Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Læsevejledning... 4 Resumé af hovedkonklusioner... 5 Opfølgning og handlinger...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Læsevejledning... 4 Resumé af hovedkonklusioner... 5 Opfølgning og handlinger... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Læsevejledning... 4 Resumé af hovedkonklusioner... 5 Opfølgning og handlinger... 5 Det faglige niveau... 5 Helhedsvurdering af det faglige niveau:

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2012 DEN KORTE VERSION Forord Den årlige kvalitetsrapport skal ifølge Bekendtgørelsen styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

ca86f5c5-cf1b e-7e9ae632ec10

ca86f5c5-cf1b e-7e9ae632ec10 Elev-kvotienter: Tillagt antal timer 1 1,083 0,04500 1 23,00 23,50 0,50 Antal Antal elever 2 1,128 2 23,00 23,50 0,50 spor fra til antal 3 1,173 3 24,00 24,50 0,50 1 0 25 25 4 1,218 4 26,00 26,50 0,50

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 1 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport.

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2008-2010 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse Forord 1 Rammebetingelser 2 Personalets sammensætning 2 Personalets sygefravær (%) 3 Uddannede lærere 4 Andel af lærernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rammebetingelser... 7 Elevtal (pr. 5. september 2008 for skoleåret 2008/2009)... 7 Ressourcer skoledelen... 8 Udgift

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010

Kvalitetsrapporten 2010 Kvalitetsrapporten 2010 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008/09

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008/09 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020 Aftaletekst Ny lovtekst Gammel lovtekst Aftalepartierne er enige om, at der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie 5, stk. 2 nr. 2 2) Praktiske/musiske

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen

KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen Udarbejdet 14. maj 17. september 2007 Forord Kvalitetsrapporten 2007, der dækker skoleåret 2006/07, skal give en status på kvaliteten i Rebild Kommunes skolevæsen

Læs mere