Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2"

Transkript

1 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade København V 8100 Århus C J.nr BORIDERJCWZ Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Amagerbanken Akteselskab under konkurs Sø- og Handelsretten, Skfteretsafdelngen - K - 366/1! - A V skal herved som kuratorer ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende rede gørelse medfør afkonkurslovens 125, stk. 2, vedrørende boets forhold. For så vdt angår aktver og passver, skal der ndlednngsvs henvses tl den af os tdlgere udfærdgede redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. 1, dateret den 15. marts INDLEDNING Som anført redegørelsen medfør af konkurslovens 125, stk. 1, dateret den 15. marts afta 2011 blev der den 6. februar dvs, dagen før konkursdekretets afsgelse - le mellem Amagerbanken Akteselskab og Amagerbanken af 2011 AIS (datterselskab tl Fnansel Stabltet A/S) om salg af samtlge aktver tlhørende Amagerbanken Aktesel skab. ndgået Der blev forbndelse med overdragelsesaftalen fastsat en foreløbg købesum overens stemmelse lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 3. Konkursboets kendte aktver består således krav på betalng af købesummen forbndelse med overdragelsen, det bemærkes, at købesummen, jf. lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 4, bergtges ved, at køber, dvs Amagerbanken af 2011 A/S overtager og dermed betaler Kammeradvokaten Telefon Vester Farmagsgade 23 Fax DK-1606 København V

2 en forhodsmæssg andel af det konkursramte selskabs kke efterstllede forplgtelser op gjort pr. overtagelsesdagen modsvarende den foreløbge købesum reguleret for tlbagehold form afmellemregnng,jf. 16 g, stk. 4,2. punktum. Den endelge købesum fastsættes efter lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 9 af to revso rer udpeget af Forenngen af Statsautorserede Revsorer. Værdansættelsen skal, jf. lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 9, ske ud fra prncpperne 16 g, stk. 3, og værdansættelsen skal forelgge hurtgst mulgt efter, at revsorerne er ud peget. Revsorerre er udpeget, og vurderngsrevsoreme forventer efter det for kuratorerne forelg gende at kunne aflevere deres endelge værdansættelsesrapport løbet afjun måned Når værdansættelsesrapporten forelgger, vl kuratorerne, Fnansel Stabltet AIS og Ga rantfonden for Indskydere og Investorer nden en frst på 2 uger, jf. lov om fnansel stabl tet 16 g, stk. 10, skulle tage stllng tl, om værdansættelsen skal ndbrnges for retten. I forlængelse afværdansættelsesrapporten vl der - når der forelgger klarhed over, hvorvdt revsorernes værdansættelse ndbrnges for retten - skulle foretages en beregnng af den revderede dvdende, dvs, den andel af de efterstllede forplgtelser pr. overtagelsesdagen, som køber skal betale som bergtgelse af den endelge købesum. Denne beregnng sker dels på baggrund af vurderngsrevsorernes værdansættelsesrapport, dels på baggrund af et af konkursboet og Amagerbanken af 2011 AIS fællesskab udført arbejde med fastlæggelse af passverne pr. overtagelsesdagen. Udover kravet på betalng af overdragelsessummen består konkursboets aktver af mulge omstødelseskrav eller eventuel værd knyttet tl aktver med forventet negatv værd, det sådanne aktver kke er omfattet af overdragelsesaftalen. Under henvsnng tl ovenstående og under hensyntagen tl de af selskabets ledelse skfte retten afgvne oplysnnger kan der opstlles følgende skønnede oversgt over selskabets aktver og passver pr. konkursdagen: AKTIVER 1. Tllodehavende hdrørende fra overdrae1sesaftale ndgået 6. fe bruar 2011 med vrknng fra 5. fe bruar 2011 kl A. Overdragelsen omfattede som ud- kr. [...J SIDE 2/11

3 6. JUN2011 gangspunkt samtlge selskabets akt ver bortset fra aktver med reel negatv værd. Overdragelsen omfattede såle des bankens kassebeholdnng, udlån og andre tlgodehavender med tlhø rende skkerheder, værdpaprer og andre fnanselle nstrumenter, kap talandele datterselskaber og assoce rede vrksomheder, grunde og bygnn ger, drftsnventar og drftsmaterel, herunder bler, goodwll og mmater elle rettgheder og øvrge aktver, her under øvrge materelle aktver, overdragelge skatteaktver, tlgode havender skatter, perodeafgræns nngsposter og eventualaktver. Købesummen for dsse aktver er, jf. lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 3, foreløbgt opgjort tl kr mo. Købesummen er foreløbgt bergtget ved overtagelse af kke efterstllede alt kr mo. gældsposter for og ved opgørelse af en mellemregnng mellem køber og sælger sælgers fa vør modsvarende den resterende fore løbgt beregnede købesum eller b mo. De overtagne gældsposter består af foranstllede krav, jf. konkurslovens 94 og 95 samt 58,8% af de pr. over dragelsestdspunktet opgjorte anslåede kke efterstllede kredtorer, jf. kon kurslovens 97. Den endelge købesum fastsættes, jf. det ovenfor anførte, af to statsautorse rede revsorer, jf. herved lov om f nansel stabltet 16 g, det bergt SIDE3/11

4 gelsen af en eventuel yderlgere sup plerende købesum sker ved justerng af størrelsen af den ovennævnte mel lemregnng og udlgnng af den tlba geværende mellemregnng ved over tagelse af yderlgere smple kredtorer for et beløb, som modsvarer mellem regnngens størrelse. Den endelge købesum forhøjes efter lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 12 samt overensstemmelse med den ndgåede overdragelsesaftale mulgt yderlgere med et eventuelt nettoover skud hos Amagerbanken af2oi 1 AIS forbndelse med vdereoverdragelse af bankens aktvteter eller ved lkvdat on afamagerbanken af AIS. Da købesummen, jf. ovenfor, bergt ges ved overtagelse og dermed drekte betalng for den overtagne forhods mæssge andel af det konkursramte selskabs forplgtelser fr konkursboet denne forbndelse kke rådghed over fre mdler. Under hensyntagen hertl kan de fre aktver konkursboet på trods af, at købesummen for aktverne henhold tl overdragelsesaftalen er foreløbgt fastsat tl kr mo., ndtl vdere opgøres tl AKTIVER I ALT - fre kr kr. 0,00 Det skal dog fremhæves, at værden af de overdragne aktver tlgår det konkursramte sel skabs kredtorer ved den lov om fnansel stabltet (bankpakke III) forudsatte overtagelse af en forhodsmæssg andel af de kke efterstllede kredtorer. Herudover vl konkursboet mulgvs få fre aktver det omfang aktver, der oprndelgt ansås for at have negatv værd - og som derfor kke ndgk overdragelsen, efterfølgende SIDE4/I1

5 måtte vse sg at have postv værd, eller såfremt der konkursboet kan konstateres omstødelge forhold. forbndelse med behandlngen af PASSIVER Sden konkursdekretets afsgelse har kuratoreme modtaget anmeldelse af et stort antal krav fra kredtorer Amagerbanken Akteselskab under konkurs. Der er aktuelt alt modtaget anmeldelse fra ca kredtorer. Anmeldelserne dækker dels over krav, som var kendt af Amagerbanken Akteselskab forud for konkursen, dels over en række krav, herunder erstatnngs- og omstødelseskrav. Indtl vdere kan de modtagne krav opgøres som følger: Krav medfør af konkurslovens 82 kr. 0,- Krav medfør afkonkurslovens 93 kr. 0,- Krav medfør af konkurslovens 94 kr. 0,- Krav medfør af konkurslovens 95 kr. 0,- Krav medfør afkonkurslovens 96 kr. 0,- Krav medfør afkonkurslovens 97 kr ,- De ovenfor opgjorte regstrede krav er de krav, der pt. er anmeldt overfor konkursboet og som er beløbsmæssgt opgjort. I dsse krav er kke ndeholdt den del af de kke efterstllede kredtores krav som er dækket va udbetalngen af acontodvdende på 58,8 %, lgesom der må antages at være væsentlge kredtorkrav som kke aktuelt er anmeldt. Endelgt kan det konstateres at der er modtaget et stort antal anmeldelser uden beløbsang velse og hvor anmeldelseme mulgt dækker over kke opgjorte erstatnngskrav for akteteg nng e.l. Efterstllede kredtorer har på nuværende tdspunkt kun anmeldt meget begrænset omfang. Der tages forbehold for den nøjagtge opgørelse af de ovenfor opgjorte krav samt fordeln gen mellem de enkelte kredtorkategorer. BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN Amagerbanken Akteselskab ndgk den 6. februar 2011 aftale med et af Fnansel Stabltet A/S stftet datterselskab, Amagerbanken af 2011 AIS (CVR - nr ) om overdra gelse af bankens aktver og dele af bankens passver henhold tl kaptel 4B lov om fnan SIDE 5/11

6 sel stabltet (bankpakke Ill). Amagerbanken Akteselskab havde forud for overdragelsen drevet bankvrksomhed under navnet Amagerbanken, og selskabet var regstreret på Kø benhavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen). Den 7. februar 2011 ndleverede Amagerbanken Akteselskab konkursbegærng tl Sø- og Handesrettens skfteafdelng, der samme dag kl afsagde konkursdekret. Forud herfor havde Fnanstlsynet den 4. februar 2011 fastsat frst for opfyldelse af nærmere beskrevne kaptakrav medfør af 225, stk. I lov om fnansel vrksomhed. Baggrunden for overdragelsen og konkursen er beskrevet selskabsmeddelelse udsendt af Amagerbanken Akteselskab den 6. februar 2011, hvlken forbndelse Amagerbanken Ak teselskab oplyste, at selskabets egenkaptal var tabt som følge afnedskrvnnger 4. kvartal I selskabsmeddelelsen blev det anført, at nedskrvnngerne under forudsætnng af fortsat drft udgjorde anslået kr mo., det en mere forceret afvklng af engagemen terne dog skønnedes at vlle medføre et væsentlgt større nedskrvnngsbeløb. Uddrag afårsrapporten for 2009 vedlægges (blag 1). OMSTØDELIGE DISPOSITIONER Undersøgelserne vedrørende mulge omstødelge dspostoner er opstartet, det undersøgel serne dog forudsætter gennemgang af betydelgt materale og derfor må forventes at blve meget tdskrævende. For nærværende er arbejdet med at vurdere de mulge omstødelge dspostoner kke sær lgt fremskreden henset tl, at bobehandlngen ndtl vdere har været koncentreret om at facltere den ndgåede overdragelsesaftale samt foretage det nødvendge arbejde med hen blk på at kunne opgøre en revderet dvdendeprocent, når vurderngsrevsorernes værdan sættelsesrapport forelgger og der er nærmere klarhed over størrelsen af de kke efterstllede forplgtelser Amagerbanken Akteselskab under konkurs. Konkursboets undersøgelser vedrørende de omstødelge dspostoner foretages samarbej de med Amagerbanken af 201 I A/S og Fnansel Stabltet AIS. EVENTUELLE STRAFBARE FORBOLD Kuratorerne har kke på nuværende tdspunkt konstateret forhold, som efter kuratoremes vurderng aktuelt gver grundlag for at anmode om en poltmæssg efterforsknng mod sel skabet eller andre. Bobehandlngen er dog på nuværende tdspunkt alene på et så ndledende SIDE 6111

7 stade, at det kke kan udelukkes, at der under det vdere arbejde vl blve konstateret sådan ne forhold. Kuratorerne tager derfor forbehold om at fremkomme med en eventuel ndbe retnng henhold tl konkurslovens 110, stk. 4, såfremt kuratorerne under den vdere bo behandlng måtte konstatere forhold, som efter kuratorernes vurderng gver grundlag her for. ØVRIGE FORHOLD Kuratoreme afventer resultatet af vurderngsrevsorernes værdansættelsesrapport, jf. lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 9, hvlken rapport forventes at forelgge løbet af jun måned Kuratoreme arbejder fortsat på samarbejde med Amagerbanken af 2011 A/S og Fnansel Stabltet A/S at opgøre passvsden Amagerbanken Akteselskab under konkurs, hvlket endelgt vl ske forbndelse med fordrngspreøvelsen konkursboet. Når vurderngsrevsoremes værdansættelsesrapport forelgger, skal kuratoreme tage stllng tl, om værdansættelsesrapporten, jf. lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 10, skal ndbrn ges for domstolene. Det bemærkes, at frsten for konkursboets stllngtagen hertl er 2 uger, hvorfor det kan vse sg nødvendgt at ndbrnge afgørelsen for domstolene med henblk på at kunne forelægge vurderngsrevsorernes værdansættelsesrapport en dokumenteret og kontrolleret form for konkursboets kredtorer med henblk på at opnå kredtorernes stllngtagen tl om en sådan sag skal vdereføres. Det bemærkes denne forbndelse, at det efter lovforarbejdeme alene er konkursboet og kke de enkelte kredtorer, der vl kunne ndbrnge værdansættelsesrapporten for domstole ne. ARBEJDET MED SAGEN Kuratoremes arbejde med sagen har sden konkursen ndtræden andraget Ca jurstt mer, hvortl kommer et større antal sekretærtmer. Arbejder har prmært omfattet følgende hovedkategorer: 1. Indledende undersøgelser vedrørende selskabets forhold, deltagelse et antal møder med Fnansel Stabltet A/S og Amagerbanken af 201 I AIS peroden efter konkurs dekretets afsgelse, herunder håndterng af en række problemstllnger opstået umd SIDE 7/11

8 delbart forbndelse med konkursens ndtræden, herunder navnlg med relaton tl bankens gangværende valutatermnskontrakter, elearng og andre ndgåede fnansel le kontrakter (anslået 150 tmer). 2. Nærmere gennemgang af den ndgåede overdragelsesaftale mellem Amagerbanken Akteselskab, Fnansel Stabltet A/S og Amagerbanken af 2011 AIS, herunder ndle dende drøftelser vedrørende overdragelsens omfang samt løbende møder og dalog med Amagerbanken af 2011 A/S samt Fnansel Stabltet A/S vedrørende koordne rng af processen, herunder behovet for at facltere overdragelsesaftalen (anslået 125 tmer). 3. Arbejde, der relaterer sg tl gennemgang et større antal fnanselle kontrakter, herun der låneaftaler, valutaswap-aftaler samt låneaftaler med senorlångvere, herunder medvrken tl overdragelse af et antal løbende kontraktforhold og andre gensdgt be byrdende aftaler. I denne forbndelse har der været løbende dalog med tdlgere ansatte Amagerban ken Akteselskab, rådgvere antaget af Amager af 2011 AIS, Fnansel Stabltet A/S og rådgvere antaget affnansel Stabltet AIS. (Anslået 180 tmer). 4. Drøftelser med Amagerbanken af 2011 AIS om afvklng af depoter mv. andre ban ker, herunder udenlandske banker, overvejelser vedrørende skkerheder og håndterng af en række problemstllnger opstået forbndelse hermed, herunder behovet for de nuntatoner, aflysnng af panter, ændrng af meddelelseshavere samt omfattende kor respondance herom. (Anslået 100 tmer). 5. Tlvejebrngelse af oplysnnger om de på konkurstdspunktet verserende rets- og voldgftssager, herunder afholdelse af møder med jurdsk afdelng Amagerbanken af 2011 AIS vedrørende sager verserende på konkurstdspunktet; alt med henblk på boets stllngtagen tl ndtræden samt drøftelser vedrørende mulge kendte krav der kke knyttede sg tl aktuelt verserende retssager. (Anslået 200 tmer). 6. Løbende håndterng af et stort antal henvendelser fra kredtorer, dels med forespørgs ler, dels med anmeldelseaf krav konkursboet. (Anslået 400 tmer). 7. Et omfattende arbejde vedrørende spørgsmålet omkrng ndtræden en række løbende kontraktforhold vedrørende det konkursramte selskabs lejemål tl flalnettet; alt med henblk på at undersøge, om konkursboet skulle ndtræde lejeaftalerne med henblk på at afstå dsse enten tl tredjemand eller Amagerbanken af 201 I AIS. SIDE 8/11

9 I denne forbndelse har der været afholdt et større antal møder med repræsentanter for Amagerbanken af 2011 A/S og en række udlejere, lgesom der har været en omfatten de korrespondance og telefonske drøftelser. Arbejdet hermed har været nødvendgt dels med henblk på at søge at mnmere anmeldelsesberettgede. krav konkursboet, dels med henblk på at skabe den fornødne klarhed relaton tl den overdragelse, som var påtænkt gennemført ud af Amagerbanken af 2011 AIS. Arbejdet hermed har væ ret betydelgt. (Anslået 250 tmer). 8. Løbende drøftelser med Fnansel Stabltet AIS, Garantfonden for Indskydere og Investorer, Amagerbanken af 2011 AIS, Forenngen for Statsautorserede Revsorer samt de af forenngen udpegede vurderngsrevsorer med henblk på at tlrettelægge vurderngsprocessen, således at alle relevante nformatoner blver stllet tl rådghed for vurderngsrevsorerne en transparent og lge proces. I denne forbndelse har der været afholdt en række faktuelt opklarende møder med henblk på at skre, at vurderngsrevsorerne havde det korrekte beslutnngsgrundlag, og at man mellem køber og sælger var eng de faktske omstændgheder, som vur derngsrevsorerne skulle forholde sg tl. Tlsvarende er der gennemgået et stort antal dokumenter mv. Arbejdet hermed har været omfattende. (Anslået 100 tmer). 9. Løbende drøftelser med Grant Thomton Statsautorserede Revsorer, der er antaget af Amagerbanken af2oll A/S og Fnansel Stabltet AIS tl samarbejde med konkursboet at f fastlagt passvsden, dvs, de kke efterstllede forplgtelser Amagerbanken Akteselskab under konkurs med henblk på, at der, når vurderngsrevsorernes værd ansættelsesrapport forelgger, vl kunne beregnes en revderet dvdendeprocent. Der er denne forbndelse afholdt et stort antal møder og gennemgået et betydelgt materale. (Anslået 125 tmer). 10. Indledende skrdt tl opstart af omstødelsesundersøgelser, herunder dentfkaton af mulge krav. (Anslået 25 tmer). 11. Andre bobehandlngsmæssge opgaver, herunder afholdelse af løbende statusmoder med Amagerbanken af 2011 AIS og andre nteresserede samt andre løbende opgaver, herunder korrespondance med SKAT vedrørende omkostnngsgodtgørelse. (Anslået 365 tmer). Dvdenden tl de kke efterstllede kredtorer udgør, jf. lov om fnansel stabltet 16 g, stk. 2, 3 og 4, aktuelt 5 8,8% af de godkendte krav. Hvorvdt denne dvdende vl blve æn dret, beror dels på resultatet af vurderngsrevsorernes værdansættelsesrapport sammen holdt med arbejdet med fastlæggelsen af de anerkendte kke efterstllede forplgtelser SIDE9/11

10 Amagerbanken Akteselskab under konkurs og endelgt på, om der dragelsesaftalen med hjemmel out kommer et yderlgere beløb afsluttet. lov om fnansel stabltet tl 16 g, stk. henhold tl den over ndeholdte eam fordelng, når drften af Amagerbanken af 2011 AIS er Sdstnævnte er uafklaret, men kuratorerne har dog noteret sg, at der, som det fremgår af pressemeddelelse af 18. maj 2011 fra Fnansel Stabltet AIS, er ndgået aftale mellem F nansel Stabltet AIS, Amagerbanken af 2011 AIS og P/F Bank Nordc om salg af alle pr denne forbndelse be tales en netto-goodwll forbundet med de solgte aktvteter på kr. 235 mo. vatkunder og mndre erhvervskunder tl P/F Bank Nordc, og at der Endvdere fremgår det samme sted, at Amagerbanken af 2011 AIS efter overdragelsen har et samlet bruttoudlån på stedelen kke var udbudt Ca. tl kr. salg. 13 ma. fordelt på Ca. 12, 200 store engagementer, hvoraf stør Indtl resultatet af vurderngsrevsorernes værdansættelsesrapport forelgger, gver det kke menng nærmere at skønne over størrelsen på dvdenden tl kredtoreme Det er heller mulgt aktuelt at skønne over den forventede levetd for konkursboet, det faktorer som f.eks. udfaldet af sager anlagt mod konkursboet, vargheden af fordrngsprøvelsen og even tuelle problemsager forbundet hermed samt resultatet af vurderngsrevsorernes værdansæt telsesrapport vedrørende overdragelsessummen vl have en betydelg ndflydelse på resulta tet og vargheden afbobehandlngen. ej Det forventes dog, at de samlede bobehandlngsomkostnnger vl være betydelge, det der fortsat henstår et omfattende arbejde med dels omstødelsessager og eventuelle efterfølgende af konkursboet anlagte sager, et betydelgt arbejde forbndelse med gennemførelsen af fordrngsprøvelsen og håndterng af eventuelle omtvstede krav, dels et betydelgt arbejde med at færdggøre overdragelsen samt gennemføre de undersøgelser. øvrgt konkursloven forudsatte Næste redegørelse december medfør af konkurslovens 125, stk. 3 v være at udsende tl kredto Bors Frederksen Advokat SIDE 10/11

11 BALANCE Amagerbank-koncernen Amagerbanken Akteselskab 1000 kr. Note Aktver Kassebeholdnng og anfordrlngstlgode havender hos centralbanker Tlgodeh. hos kredtnsttutterog centrabenker Udlån tl amortseret kostprls Udlån, repo/reverse Obgatoner to dagsværd Akter m.v. Kaptalandele tlknyttede vrksomheder Kaptalandele assocerede vrksomheder Grunde og bygnnger, alt lnvesterlngsejendomme Domclejendomme øvrge materelle aktver Aktuelle skatteaktver Udskudte skatteaktver Aktver mdlertdg besddelse Andre aktver -..--,,.. Aktver I alt :4 14, , ,331,342 66g , , : Ö 21, Ö Gæld tl kredltlnstltutter og centrabanker Indlån og anden gæld Udstedte oblgatoner tl amortlseret kostprls Mdlertdgt overtagne forplgtelser Andre passver Gæld alt Hensættelser tl udskudt skat Hensættelser tl pensoner o.gn. forplgtelser Hensættelser tl tab på garanter Andre hensatte forplgtelser Hensatte forplgtelser Ialt Efteratllade kaptalndskud 23, , : , ltl : Forplgtelser alt Egenkaptal Aktekaptal 31, Opskrvnlngshenlæqgeser Overført overskud Egenkaptal alt Passver I alt AUGERBANKEN ARSRAPP0Rr EoqSRO4339 1OO4234EogS f F. A 1. F A,. - 1 I I F

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BORIDER/bam Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDER/barn Redegørels

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8914888 BOR Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Fjordbank Mors A/S under konkurs Skifteretten i Holstebro - SKS 8D-240/2011 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Kanimeradvokaten. Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Kim Lundgaard Hansen. J.nr.: KLH/bta. Vestre Landsret 15. afd. Gråbrødre Kirkestræde 3

Kanimeradvokaten. Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Kim Lundgaard Hansen. J.nr.: KLH/bta. Vestre Landsret 15. afd. Gråbrødre Kirkestræde 3 L Kanmeradvokaten Farmagsgade 23 DK-1606 København V Vester Telefon. 33 1520 10 Teefax: 33 15 61 15 mal@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Km Lundgaard Hansen kh@kammeradkaten.dk

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2012 H.B. Kebab ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2012 H.B. Kebab ApS under konkurs CVR-nr Kurator Advokat Kurt Siggaard Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5964-0001 CHE/LHH 19. september 2013 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20468/2012

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr. 89-14585 BOR/DER/bam 1606 København V 8100 Århus C Vester Farimagsgade 23 Hans Broges Gade 2 Vester Farimagsgade 23 Fax +4533 156115 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk Kammeradvokaten Telefon

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere