DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM 26. november 1996"

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, F.lli Graffione SNC mod Ditta Fransa, at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 30 og 36 samt artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), har DOMSTOLEN sammensat af præsidenten, G. C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray og L. Sevón samt dommerne P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (refererende dommer), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch og H. Ragnemalm, * Processprog: italiensk. I

2 DOM AF SAG C-313/94 generaladvokat: F. G. Jacobs justitssekretær: ekspeditionssekretær H. A. Rühi, efter at der er indgivet skriftlige indlæg af: F.lli Graffione SNC ved advokat Federico Montaldo, Genova, og Barrister Bernard O'Connor Ditta Fransa ved advokat Fausto Capelli, Milano, og advokat Gian Marco Bo, Chiavari den italienske regering ved professor Umberto Leanza, chef for Udenrigsministeriets Servizio del contenzioso diplomatico, bistået af avvocato delle Stato Maurizio Fiorilli Det Forenede Kongeriges regering ved John E. Collins, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, og Barrister Michael Silverleaf Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Berend Jan Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede, på grundlag af retsmøderapporten, efter at parterne har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 23. april 1996, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 6. juni 1996, afsagt følgende I

3 Dom 1 Ved kendelse af 29. oktober 1994, indgået til Domstolen den 28. november 1994, har Tribunale di Chiavari i medfør af EF-traktatens artikel 177 forelagt tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af samme traktats artikel 30 og 36 samt artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets første direktiv 89/ 104/ EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter»varemærkedirektivet«). 2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag, som selskabet Fili Graffione SNC (herefter»graffione«), der er et engrosfirma med hjemsted i Ligurien (Italien), har anlagt mod Ditta Fransa (herefter»fransa«), som driver et supermarked i Gattorna i provinsen Genova (Italien). 3 Den multinationale koncern Scott (herefter»scott«) solgte frem til oktober 1993 i Italien toiletpapir og engangslommetørklæder under varemærket»cotonelle«og to varianter heraf (herefter»cotonelle-mærket«). 4 Ved dom af 1. oktober 1993 nedlagde Corte d'appello di Milano i en sag mellem Scott og selskabet Kaysersberg forbud mod førstnævntes benyttelse af Cotonellemærket, og omstødte dermed en af Tribunale di Milano afsagt dom. Corte d'appello di Milano kendte mærket ugyldigt som stridende mod italiensk varemærkelovgivning, da det kunne vildlede forbrugerne med hensyn til de med mærket forsynede varers indhold af bomuld. Scott indankede denne dom for Corte di cassazione. 5 Konkurrerende virksomheder i Frankrig og Spanien har anlagt lignende sager mod Scott. I disse medlemsstater er Cotonelle-mærket imidlertid ikke blevet kendt ugyldigt. I

4 DOM AF SAG C-313/94 6 Scott ophørte efter afsigelsen af Corte d'appello di Milano's dom med at sælge varer forsynet med dette varemærke i Italien. Som følge heraf meddelte Graffione de kunder, som selskabet hidtil havde leveret disse varer til, at det ikke længere var i stand hertil. 7 Da Graffione var blevet bekendt med, at Fransa i Italien sælger varer forsynet med Cotonelle-mærket, har selskabet under en ved Tribunale di Chiavari anlagt sag om foreløbige forholdsregler, og med henvisning til Corte d'appello di Milano's dom, fremsat begæring om, at det forbydes Fransa, hvis salg hævdes at udgøre en konkurrencefordrejning, at sælge varer forsynet med nævnte varemærke. 8 Det fremgår af sagen, at Graffione's begæring om et forbud støttes på bestemmelser om illoyal konkurrence i Italiens codice civile, samt at Graffione gør gældende, at selskabet er udsat for illoyal konkurrence, da det efter afsigelsen af Corte d'appello di Milano's dom er afskåret fra at få leveret varer forsynet med Cotonelle-mærket direkte fra Scott i Italien og således får en ringere konkurrencestilling i forhold til Fransa, som indfører disse varer fra en anden medlemsstat, hvor mærket fortsat er gyldigt. 9 Fransa har heroverfor anført, at Corte d'appello di Milano's dom vedrører et varemærke for en vare produceret og markedsført i Italien, mens den vare, firmaet sælger, er indført fra Frankrig, hvor den lovligt er i handelen under samme mærke. Efter virksomhedens opfattelse vil et forbud mod, at det sælger disse varer i Italien, derfor være en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion i strid med traktatens artikel 30. Fransa har herved påberåbt sig dom af 2. februar 1994, sag C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, den såkaldte»clinique«-dom (Smi. I, s. 317), der drejede sig om, hvorvidt varebetegnelsen»clinique«kunne anses for vildledende for en vare, indført fra Frankrig til Tyskland, således som det var gjort gældende. Fransa har desuden påberåbt sig varemærkedirektivet og navnlig dettes artikel 12, stk. 2, litra b), vedrørende fortabelse af retten til varemærker, hvis brug vil kunne vildlede forbrugerne. Firmaet anfører, at anvendelsen i hovedsagen af denne bestemmelse i direktivet vil føre til et andet resultat end det, Corte d'appello di Milano nåede frem til. I

5 10 Artikel 12, stk. 2, litra b), i varemærkedirektivet har følgende ordlyd:»endvidere kan indehaveren af et varemærke fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret: b) som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.«11 Tribunale di Chiavari har på baggrund heraf besluttet at udsætte sagen og anmode Domstolen om en præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:»1) Skal artikel 30 og 36 fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at nationale bestemmelser i en medlemsstat, der indeholder et forbud mod fri bevægelighed på denne stats område for en vare, der hidrører fra en anden medlemsstat, hvor den er lovligt produceret og mærket, anvendes på restriktiv måde? 2) Skal bestemmelsen i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 fortolkes således, at der for så vidt angår varer, der bringes i handelen i hele Fællesskabet, skal ske en harmonisering af de nationale bestemmelser om fortabelse af varemærkeretten af de i nævnte bestemmelse anførte grunde? I

6 DOM AF SAG C-313/94 3) Skal den ovenfor i spørgsmål 2) nævnte bestemmelse i et tilfælde som det ovenfor i sagsfremstillingen beskrevne bl. a. på baggrund af proportionalitetsprincippet fortolkes således, at den er til hinder for, at nationale bestemmelser i en medlemsstat, der har til formål at hindre fri bevægelighed i denne medlemsstat for en vare, der lovligt er produceret og mærket i en anden medlemsstat, som den hidrører fra, anvendes på restriktiv måde?«i2 Det bemærkes, at Corte di cassazione's dom af 17. november 1995, indgivet til nævnte rets Justitskontor den 9. april 1996 og tilstillet Domstolen ved skrivelse fra sagsøgeren i hovedsagens advokat den 24. maj 1996, i den af Scott anlagte ankesag har stadfæstet underinstansen, Corte d'appello di Milano's dom. Corte di cassazione's dom er ikke blevet drøftet under sagen for Domstolen, og der bliver derfor under alle omstændigheder kun tale om at besvare de præjudicielle spørgsmål i den udformning, de er blevet forelagt for Domstolen og behandlet ved den. Det første spørgsmål 13 Dette spørgsmål må i betragtning af fremstillingen i forelæggelseskendelsen af sagens retlige og faktiske baggrund forstås således, at der spørges, om traktatens artikel 30 og 36 er til hinder for, at markedsføring af varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen i henhold til de nationale bestemmelser om beskyttelse mod illoyal konkurrence, forbydes med den begrundelse, at varerne er forsynet med et varemærke, som det udtrykkeligt er forbudt varemærkeindehaveren at anvende i indførselsmedlemsstaten, idet mærket ved en dér truffet retsafgørelse er fundet egnet til at vildlede forbrugerne. H I den forbindelse bemærkes først, at et forbud som det, der er fremsat begæring om i hovedsagen, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion i traktatens artikel 30's forstand. I

7 15 Formålet med denne bestemmelse er nemlig efter Domstolens faste praksis at forbyde enhver af medlemsstaternes bestemmelser for handelen, som direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt, kan hindre samhandelen i Fællesskabet (jf. dom af , sag 8/74, Dassonville, Sml. s. 837, præmis 5). i6 Men når der foreligger en situation, hvor det er forbudt indehaveren af et varemærke at markedsføre varer forsynet med mærket, kan handlende, der ønsker at markedsføre varerne under samme mærke, kun skaffe sig dem ved indførsel. Under disse omstændigheder er et påbud om, at markedsføring af de pågældende varer skal ophøre, i praksis ensbetydende med, at indførsel af dem hindres, og det udgør derfor en hindring for samhandelen i Fællesskabet. 17 Det fremgår i øvrigt af fast retspraksis, at hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet, der beror på forskelle i de nationale lovgivninger, må accepteres, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse såvel på indenlandske som på indførte varer, og såfremt de er uomgængeligt nødvendige bl. a. af hensyn til forbrugerbeskyttelse eller god markedsføringsskik. Sådanne bestemmelser kan imidlertid kun accepteres, når de står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, og dette mål ikke kan nås ved foranstaltninger, der i mindre omfang begrænser samhandelen i Fællesskabet (jf. dom af , sag 120/78, Rewe-Zentral, den såkaldte»cassis de Dijon«-dom, Sml. s. 649, præmis 8, af , sag C-238/89, Pall, Sml. I, s. 4827, præmis 12, af , sag C-126/91, Yves Rocher, Sml. I, s. 2361, præmis 12, og af , sag C-470/93, Mars, Sml. I, s. 1923, præmis 15). is Det oplyses ikke i forelæggelseskendelsen, om Corte d'appello di Milano's dom, hvorved det forbydes varemærkeindehaveren at bruge mærket i Italien, også er til hinder for, at andre sælger de pågældende varer under dette mærke, eller om dommen, i det mindste så længe den ikke er blevet retskraftig, kun er bindende for I

8 DOM AF SAG C-313/94 mærkeindehaveren, således at andre kan sælge varer, der er forsynet med dette mærke og er indført fra andre medlemsstater, hvor de lovligt er bragt i omsætning. 19 Da det er den nationale ret, der har kompetence til at fortolke og anvende nationale bestemmelser, mens anvendelsen af fællesskabsretten i hovedsagen afhænger af svaret på der her rejste spørgsmål, må ved fortolkningen af traktatens artikel 30 og 36 begge muligheder tages under overvejelse. 20 Såfremt Corte d'appello di Milano's dom kun har retskraft for mærkeindehaveren afskæres andre personer som Fransa og Graffione ikke i kraft af denne dom fra at indføre de omhandlede produkter og sælge dem i Italien under det pågældende mærke. I så fald kan det påbud, Graffione har fremsat begæring om, ikke være begrundet. Ganske vist er som nævnt i præmis 17 i denne dom beskyttelse mod illoyal konkurrence et af de hensyn, der ifølge Domstolen kan begrunde restriktioner for de frie varebevægelser. Men det kan ikke anerkendes, at det under henvisning til beskyttelse mod illoyal konkurrence forbydes en virksomhed at udnytte sin ret til at indføre varer, der er forsynet med et bestemt mærke, og som hidrører fra en anden medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, til en medlemsstat og markedsføre dem dér, når andre erhvervsdrivende har denne ret, selv om de ikke benytter sig af den. 21 Såfremt forbuddet ifølge Corte d'appello di Milano's dom mod forhandling i Italien af de omhandlede med Cotonelle-mærket forsynede varer har retskraft erga omnes, må det, som parterne i hovedsagen med føje har anført, spørges, om en hindring for de frie varebevægelser som den, der etableres ved denne dom, er begrundet for at beskytte forbrugerne mod Cotonelle-mærkets vildledende karakter, for så vidt som forbrugerne derved fejlagtigt bibringes det indtryk, at varer forsynet med dette mærke indeholder bomuld. I

9 22 Det må i den forbindelse fastslås, at en anerkendelse af et forbud mod handel, der begrundes med et varemærkes vildledende karakter, ikke principielt kan være udelukket, fordi det samme mærke ikke i andre medlemsstater anses for at have en sådan karakter. Som anført af generaladvokaten i punkt 10 i forslaget til afgørelse, vil et varemærke, der ikke kan vildlede forbrugerne i én medlemsstat, nemlig udmærket som følge af sproglige, kulturelle og sociale forskelle i medlemsstaterne kunne være vildledende i en anden medlemsstat. 23 Imidlertid kræves det som nævnt i præmis 17 i nærværende dom desuden, at den foranstaltning, der er vedtaget af hensyn til forbrugerbeskyttelsen, også, for at være begrundet, skal stå i et rimeligt forhold til det mål, der forfølges, og at dette mål ikke kan nås ved foranstaltninger, der i mindre omfang begrænser samhandelen inden for Fællesskabet. 24 Det fremgår af Domstolens praksis bl. a., at kun en vis større risiko for vildledning af forbrugeren kan sætte de krav, der følger af princippet om frie varebevægelser, ud af kraft og således begrunde handelshindringer (jf. på linje hermed bl. a. dommene i Clinique- og Mars-sagen). 25 Domstolen har ikke mulighed for på grundlag af de i sagen fremlagte oplysninger at afgøre, om disse betingelser er opfyldt i det foreliggende tilfælde, og det tilkommer derfor den nationale ret at træffe afgørelse i så henseende. 26 Den nationale ret må ved vurderingen heraf tage hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder de forhold, hvorunder varerne sælges, oplysningerne på varernes emballage og disse oplysningers præcision, de forskellige former for reklame og denne reklames indhold samt risikoen for vildledning som følge af den forbrugergruppe, der kommer i betragtning. I

10 DOM AF SAG C 313/94 27 Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at traktatens artikel 30 og 36 skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at det under henvisning til beskyttelsen mod illoyal konkurrence forbydes en virksomhed at udnytte sin ret til at indføre varer, der er forsynet med et bestemt mærke, og som hidrører fra en anden medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, til en medlemsstat og markedsføre dem dér, når andre erhvervsdrivende har denne ret, selv om de ikke benytter sig af den disse bestemmelser derimod ikke er til hinder for, at det af hensyn til forbrugerbeskyttelse forbydes samtlige erhvervsdrivende at markedsføre varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, såfremt et sådant forbud er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelse, står i et rimeligt forhold til dette mål, og dette ikke kan nås ved foranstaltninger, der i mindre omfang begrænser samhandelen inden for Fællesskabet. Den nationale ret må i denne forbindelse navnlig undersøge, om risikoen for vildledning af forbrugerne er tilstrækkelig stor til at kunne begrunde en tilsidesættelse af de krav, der følger af princippet om de frie varebevægelser. 28 Med det andet og det tredje spørgsmål ønsker den nationale ret oplyst, om varemærkedirektivets artikel 12, stk. 2, litra b), skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for et forbud mod markedsføring af varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt forhandles, når forbuddet begrundes med, at varerne er forsynet med et mærke, som det udtrykkeligt er blevet forbudt varemærkeindehaveren i indførselsmedlemsstaten at bruge, da det dér ved en retsafgørelse er fundet egnet til at vildlede forbrugerne. I

11 29 Det bemærkes i den forbindelse dels, at varemærkedirektivet, der, som dets titel oplyser, er det første direktiv på området, ikke tager sigte på en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, og dels at dette direktivs artikel 12 kun indeholder en opregning af de forhold, der kan begrunde, at indehaveren af et varemærke fortaber sine rettigheder. Det fremgår i øvrigt af femte betragtning til direktivet, at medlemsstaterne bevarer deres frihed til at fastsætte konsekvenserne af, at et mærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt. 30 Desuden fremgår det af sjette betragtning til direktivet, at varemærkedirektivet ikke udelukker, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de dér gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse. 3i Det må derfor i overensstemmelse med det af generaladvokaten i punkt 19 og 20 i forslaget til afgørelse anførte fastslås, at afgørelsen af, om og i bekræftende fald i hvilken udstrækning et varemærke, som mærkeindehaveren har mistet sine rettigheder til, skal forbydes efter direktivets artikel 12, stk. 2, skal træffes på grundlag af national ret. 32 Nævnte bestemmelse er følgelig uden betydning for afgørelsen af det spørgsmål, der er det centrale spørgsmål i hovedsagen. 33 Det andet og det tredje spørgsmål må på baggrund heraf besvares med, at varemærkedirektivets artikel 12, stk. 2, litra b), skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for et forbud mod markedsføring af varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, når forbuddet begrundes med, at varerne er forsynet med et mærke, som det udtrykkeligt er blevet forbudt varemærkeindehaveren i indførselsmedlemsstaten at bruge, da det dér ved en retsafgørelse er fundet egnet til at vildlede forbrugerne. I

12 DOM AF SAG C-313/94 Sagens omkostninger 34 De udgifter, der er afholdt af den italienske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Tribunale di Chiavari ved kendelse af 29. oktober 1994, for ret: 1) EF-traktatens artikel 30 og 36 skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at det under henvisning til beskyttelsen mod illoyal konkurrence forbydes en virksomhed at udnytte sin ret til at indføre varer, der er forsynet med et bestemt mærke, og som hidrører fra en anden medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, til en medlemsstat og markedsføre dem dér, når andre erhvervsdrivende har denne ret, selv om de ikke benytter sig af den disse bestemmelser derimod ikke er til hinder for, at det af hensyn til forbrugerbeskyttelse forbydes samtlige erhvervsdrivende at markedsføre I

13 varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, såfremt et sådant forbud er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelse, står i et rimeligt forhold til dette mål, og dette ikke kan nås ved foranstaltninger, der i mindre omfang begrænser samhandelen inden for Fællesskabet. Den nationale ret må i denne forbindelse navnlig undersøge, om risikoen for vildledning af forbrugerne er tilstrækkelig stor til at kunne begrunde en tilsidesættelse af de krav, der følger af princippet om de frie varebevægelser. 2) Artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets første direktiv 89/ 104/ EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for et forbud mod markedsføring af varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, når forbuddet begrundes med, at varerne er forsynet med et mærke, som det udtrykkeligt er blevet forbudt varemærkeindehaveren i indførselsmedlemsstaten at bruge, da det dér ved en retsafgørelse er fundet egnet til at vildlede forbrugerne. Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida Murray Sevón Kapteyn Gulmann Edward Puissochet Hirsch Ragnemalm Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 26. november R. Grass Justitssekretær G. C. Rodríguez Iglesias Præsident I

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * I sag C-342/97, angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 *

DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 * CANON DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 * I sag C-39/97, angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 *

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * I sag C-212/97, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Centros Ltd

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * KOMMISSIONEN MOD ITALIEN DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * I sag C-280/95, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Anders C. Jessen, Kommissionens Juridiske Tjeneste,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 * I sag C-238/98, angående en anmodning, som Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Frankrig) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * I sag C-48/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Landgericht Nürnberg-Fürth (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 4. marts 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 4. marts 1999 * CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 4. marts 1999 * I sag C-87/97, angående en anmodning, som Handelsgericht Wien (Østrig) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * DOM AF 6.5.2003 SAG C-104/01 DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * I sag C-104/01, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * KOMMISSIONEN MOD DANMARK DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * I sag C-243/89, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridiske konsulenter Hans Peter Hartvig og Richard Wainwright, som befuldmægtigede,

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 *

DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 * DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 * I de forenede sager C-430/93 og C-431/93, angående anmodninger, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i de

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)»Industriel og kommerciel ejendomsret direktiv 98/71/EF retlig beskyttelse af mønstre artikel 17 betingelse om kumulering af mønsterbeskyttelsen med den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 *

DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 * DOM AF 20.3.2003 SAG C-291/00 DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 * I sag C-291/00, angående en anmodning, som tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 * DETHIER ÉQUIPEMENT DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 * I sag C-319/94, angående en anmodning, som Cour du travail de Liège (Belgien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. februar 1995 *

DOMSTOLENS DOM 14. februar 1995 * SCHUMACKER DOMSTOLENS DOM 14. februar 1995 * I sag C-279/93, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 10. september 2009 (*)»Direktiv 2003/88/EF tilrettelæggelse af arbejdstiden ret til årlig betalt ferie sygeorlov

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991*

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* I de forenede sager C-51/89, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Treasury Solicitor J. Collins, som befuldmægtiget, og barrister Richard Plender, og med

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1 01-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag den 12. kl. 8-10? 2. Repetition Afgiftsmæssige hindringer 3.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2001/0119(COD) 21. november 2001 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, DOM AF 9.9.2004 SAG C-72/03 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. september 2004 * I sag C-72/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Commissione tributaria

Læs mere

ARSENAL FOOTBALL CLUB. DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 *

ARSENAL FOOTBALL CLUB. DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 * DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 * I sag C-206/01, angående en anmodning, som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige), i medfør af artikel 234 EF har indgivet

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere