NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016"

Transkript

1 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon CVR Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen følger, at de statsanerkendte museer lever op til museumsloven og driftstilskudsloven 1, og at museerne løfter deres opgaver på et tilstrækkeligt niveau. Der findes i alt 98 statsanerkendte museer (pr. 2016), der er omfattet af de to love. Slots- og Kulturstyrelsen løfter denne opgave gennem bl.a. kvalitetsvurderinger. Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2004 systematisk gennemført kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museers virksomhed. Kvalitetsvurderinger er en væsentlig del af Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med at sikre overensstemmelse mellem politiske målsætninger og faktiske resultater og effekter af museernes virksomhed. Kvalitetsvurderinger bidrager til styrelsens arbejde med at understøtte den fortsatte udvikling på det enkelte museum og i det samlede danske museumsvæsen. Hvad er en kvalitetsvurdering? En kvalitetsvurdering er en vurdering af kvaliteten af hele museets virksomhed. En vurdering af såvel museets konkrete faglige opgavevaretagelse som museets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative og ressourcemæssige forhold. En kvalitetsvurdering gennemføres som hhv. en besigtigelse af museet samt en dialog mellem Slots- og Kulturstyrelsen, museet og som oftest museets kommunale tilskudsgiver om museets vilkår, opgavevaretagelse og udviklingsmuligheder. 1 Museumsloven (jf. LBK nr af 14. december 2006, som senest ændret ved lov nr af 23. december 2012) og driftstilskudsloven (lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet).

2 Til grund for en kvalitetsvurdering ligger Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for kvalitet af museers virksomhed, som beskrevet i Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer. Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer omfatter såvel de lovmæssige krav til museerne som styrelsens anbefalinger til museets virksomhed. Styrelsens anbefalinger er gennem tiden udviklet og suppleret med afsæt i udredninger, analyser, undersøgelser og strategier, som er gennemført på Kulturministeriets område siden 2003, og som på forskellig vis sætter retning for museernes opgavevaretagelse og initierer udvikling på området 2. Hertil kommer, at der gennem tiden er udviklet god museal praksis for forskellige sider af museernes arbejde. Denne praksis er også afspejlet i styrelsens anbefalinger. Endelig afspejler anbefalingerne den generelle samfundsudvikling, herunder udviklingen i samfundets og borgernes forventninger, brugermønstre, medieanvendelse mv. KVALITETSVURDERINGSPROCESSEN En kvalitetsvurdering er en proces i flere faser, som samlet strækker sig over ca. halvandet år. Den samlede proces omfatter: I. Forberedelse af kvalitetsvurdering II. Gennemførelse af kvalitetsvurdering III. Opfølgning på kvalitetsvurdering 2 Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2008, digitalisering af kulturarven fra 2008, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den national undersøgelse af museernes brugere, Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra 2011, udredning om fremtidens museumslandskab fra 2011 og Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra

3 I. Forberedelse af kvalitetsvurdering Slots- og Kulturstyrelsen udvælger hvert år det nødvendige antal museer til kvalitetsvurdering fordelt over hele året. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af en række kriterier/parametre og hensyn i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens strategi for tilsyn med statsanerkendte museer, herunder primært ud fra en risiko- og væsentlighedsbetragtning. Der må maksimalt gå op til 10 år mellem kvalitetsvurderinger af det enkelte museum. De udvalgte museer kontaktes af Slots- og Kulturstyrelsen, og så er kvalitetsvurderingsprocessen sat i gang. Hvem gør hvad i forberedelsesfasen? Slots- og Kulturstyrelsens opgave Slots- og Kulturstyrelsen tager indledningsvis kontakt til museet og tilrettelægger kvalitetsvurderingsforløbet. Der aftales konkret tidspunkt for kvalitetsvurderingsbesøget på museet. Slots- og Kulturstyrelsen udsender introduktionsbrev og kvalitetsvurderingsmateriale ( Introduktion til kvalitetsvurderinger og Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer ) til museet samt særskilt introduktionsbrev til museets (primære) kommunale tilskudsgiver med angivelse af det fastlagte tidspunkt for kvalitetsvurderingsbesøget samt angivelse af, hvad der forventes af hhv. museet og kommune. Styrelsen indhenter alt relevant materiale og viden om museet, der kan bidrage til at belyse hele museets virksomhed, herunder om museets faglige opgavevaretagelse samt museets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative og ressourcemæssige forhold. Det drejer sig om museets indberetning til Danske museer i tal, diverse strategier og/eller politikker for den faglige opgavevaretagelse, liste over forskningspublikationer de seneste fire år, rapport fra Den Nationale Brugerundersøgelse, vedtægter, evt. driftsoverenskomst/aftale med kommunen, årsrapport mv. Hovedparten af dette materiale er styrelsen i besiddelse af, og resten rekvirerer styrelsen direkte fra museet. Herudover forholder styrelsen sig til den eksterne vurdering, der gennemføres af museets bevaringsforhold som led i kvalitetsvurderingen (rekvireret af museet selv, jf. nedenfor) samt til evt. bemærkninger/synspunkter fra museets kommunale tilskudsgiver(e). Endelig orienterer styrelsen sig på museets hjemmeside, i museets indberetninger til de centrale kulturarvsregistre (Museernes Samlinger, Kunstindeks Danmark, Fund & Fortidsminder) samt i museets brug af styrelsens puljer og øvrig korrespondance/samarbejde med styrelsen om museets virke. 3

4 Museets opgave Det forventes, at museets ledelse (leder/direktør, bestyrelsesformand) deltager i kvalitetsvurderingen. Museet beslutter selv, om andre repræsentanter fra museet deltager undervejs i forløbet. Museet skal inden kvalitetsvurderingsbesøget: 1. Indsende fortegnelse over forskningspublikationer fra de seneste fire kalenderår 3 Med henblik på Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af niveauet for museets forskningsindsats, skal museet indsende en samlet fortegnelse over de forskningspublikationer, som museet har et ressourcemæssigt engagement i, og som museet regner for at være en del af museets samlede forskningsvirksomhed i de seneste fire kalenderår. Med ressourcemæssigt engagement menes, at museet har tilvejebragt/bidraget til forskningen med personalemæssige og/eller økonomiske ressourcer. Museet skal ud for hver publikation angive, om den er 1. Fagfællebedømt, men ikke udgivet. 2. Udgivet i en serie (tidsskrift, bogserie eller konferenceserie) eller på et forlag, der er optaget på den bibliometriske forskningsindikators autoritetslister. 3. Fagfællebedømt og udgivet andetsteds. eller 4. Ikke fagfællebedømt. Ved fagfællebedømmelse forstås, at en anden fagfælle (bedømmer) med forskningserfaring har godkendt forskningens kvalitet. Bedømmeren skal være ekstern (ikke tilknyttet museet), men der stilles ikke krav om, at vedkommende skal være anonym. De ovennævnte kategorier 1-4 anser Slots- og Kulturstyrelsen som objektive definitioner på hvorvidt, man kan klassificere en publikation som forskning eller ej. På baggrund af disse bliver publikationer, der falder ind under kategorierne 1, 2 og 3 vurderet som forskning. Publikationer, der falder under kategori 4 betragtes i udgangspunktet ikke som forskning. Publikationsfortegnelsen skal for hver enkelt publikation endvidere omfatte: 3 Denne procedure gælder fra januar

5 angivelse af forfatter, titel, udgivelsesår og ISBN- nr. angivelse af udgivelsessted oplysning om museets ressourcemæssige engagement i projektet (fx: udført af fastansat medarbejder ved museet, udført af projektansat medarbejder ved museet, udført af tilkøbt medarbejder ved anden institution, anden økonomisk bidrag til projektet). På de museer, hvor det er relevant, skal fortegnelsen opdele publikationerne i forhistorie, nyere tid, naturhistorie og kunsthistorie. Fortegnelsen mailes som et Word-dokument til 2. Indhente konserveringsfaglig udtalelse om klima- og bevaringsforhold i museets udstillingslokaler og magasiner Museet skal indhente en skriftlig, ekstern konserveringsfaglig vurdering af klima- og bevaringsforhold i museets udstillingslokaler og magasiner. Vurderingen skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen forud for kvalitetsvurderingsbesøget. 3. Sende relevant materiale til styrelsen, som ikke er tilgængeligt på museets hjemmeside. 4. Sørge for at invitere relevante repræsentanter fra hjemkommunen til kvalitetsvurderingsbesøget. 5. Forberede sig på dialogen om museets vilkår, opgavevaretagelse og udviklingsmuligheder. Det forventes, at museet i sin forberedelse til kvalitetsvurderingen orienterer sig i/gennemgår kvalitetsvurderingsmateriale ( Introduktion til kvalitetsvurderinger og Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer ). Kommunens opgave En repræsentant fra museets kommunale tilskudsgiver forventes at deltage i kvalitetsvurderingsbesøget på museet. Museet sørger for at invitere kommunen hertil. Kommunen kan på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens introduktionsbrev om kvalitetsvurderingen skriftligt tilkendegive evt. bemærkninger eller synspunkter, som bør indgå i kvalitetsvurderingen, herunder områder, som ønskes nærmere belyst ved kvalitetsvurderingen, samt evt. forventninger til museets opgavevaretagelse og funktion i lokalsamfundet i fremtiden. 5

6 Kommunens evt. tilkendegivelser skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen før kvalitetsvurderingsbesøget. 6

7 II. Gennemførelse af kvalitetsvurdering Kvalitetsvurderingsbesøg Kvalitetsvurderingsbesøget foregår på museet og omfatter besigtigelse og dialogmøde. Kvalitetsvurderingsbesøget varer normalt en hel dag. I nogle tilfælde afhængig af museets beliggenhed, størrelse, omfang af besøgsadresser og magasinfaciliteter skal der afsættes to dage. Repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen (2-3 personer) vil sammen med museets leder og eventuelle andre mødedeltagere besigtige alle museets udstillinger, kontorfaciliteter, magasiner, værksteder mv. Herefter gennemføres en samtale om museets samlede virksomhed. Slots- og Kulturstyrelsen tager afsæt i alt det materiale, der er indhentet som led i forberedelsen af kvalitetsvurderingen og i Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer. Hensigten er en konstruktiv og afklarende dialog om museets samlede virke og udvikling med henblik på, at styrelsen får et reelt og samlet billede af museet til brug for den efterfølgende rapportskrivning. Museets bestyrelsesformand og en repræsentant for den kommunale tilskudsgiver forventes som minimum at deltage i samtaledelen af kvalitetsvurderingsbesøget. I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens besøg kan der være emner, som skal belyses yderligere, eller som bedre egner sig til en kort skriftlig redegørelse. I så fald vil Slots- og Kulturstyrelsen efterfølgende bede museet om disse informationer. Kvalitetsvurderingsrapport Slots- og Kulturstyrelsen skriver efter kvalitetsvurderingsbesøget en rapport med vurdering af og anbefalinger til museets fortsatte virke og udvikling. Rapporten sendes i udkast til museet til gennemsyn for evt. faktuelle fejl eller misforståelser. Styrelsen bestræber sig på at fremsende rapportudkastet til museet inden for en måned efter kvalitetsvurderingsbesøget. Evt. bemærkninger fra museet til udkastet indarbejdes i rapporten. Museet vil normalt få op til tre uger til at kommentere udkastet. Slots- og Kulturstyrelsen sender den endelige rapport til museet og museets kommunale tilskudsgiver. Opfølgningsplan Museet skal på baggrund af den endelige kvalitetsvurderingsrapport udarbejde en plan for, hvordan det vil følge op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger. Der er ingen særlige formkrav til opfølgningsplanen. En skabelon for en opfølg- 7

8 ningsplan fremsendes af Slots- og Kulturstyrelsen til museet som led i fremsendelsen af den endelige kvalitetsvurderingsrapport. Det er op til museet, om skabelonen benyttes. Museet får normalt op til tre måneder til at udarbejde en opfølgningsplan fra modtagelsen af den endelige kvalitetsvurderingsrapport. Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Offentliggørelse Den endelige rapport offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Museet og Slots- og Kulturstyrelsen kan desuden aftale en fælles kommunikationsplan for offentliggørelse af kvalitetsvurderingsrapporten. Hvem gør hvad i gennemførelsesfasen? Den samlede gennemførelsesfase har følgende trin i kronologisk rækkefølge: 1. Museet tilrettelægger i samråd med Slots- og Kulturstyrelsen programmet for kvalitetsvurderingsbesøget. 2. Kvalitetsvurderingsbesøget, herunder besigtigelse og dialogmøde, gennemføres med deltagelse af repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen, museet og kommunal tilskudsgiver. 3. Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder udkast til kvalitetsvurderingsrapport, der fremsendes til museet. 4. Museet gennemgår udkast til kvalitetsvurderingsrapport og afgiver evt. bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen. 5. Slots- og Kulturstyrelsen indarbejder evt. bemærkninger fra museet i rapporten og fremsender den endelige kvalitetsvurderingsrapport til museet og museets kommunale tilskudsgiver(e). 6. Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør efter aftale med museet kvalitetsvurderingsrapporten på styrelsens hjemmeside. 7. Museet udarbejder en opfølgningsplan, som sendes til Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. 8. Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår opfølgningsplanen. Evt. bemærkninger hertil afklares mellem styrelsen og museet. 9. Slots- og Kulturstyrelsen meddeler skriftligt til museet om opfølgningsplanens godkendelse. 8

9 III. Opfølgning på kvalitetsvurdering Et år efter godkendelse af opfølgningsplanen mødes museet og Slots- og Kulturstyrelsen om status for opfølgningsarbejdet. Styrelsen sørger for indkaldelse til mødet. Mødet foregår som hovedregel i styrelsen. Fra styrelsen deltager så vidt muligt de samme repræsentanter, der deltog i selve kvalitetsvurderingsbesøget. Fra museet forventes leder/direktør og bestyrelsesformand at deltage. Museets kommunale tilskudsgiver kan deltage i mødet, hvis ønsket. Museet skal forud for mødet i kort, skriftlig (stikords)form redegøre for status i museets arbejde med opfølgningen. En kolonne i skabelonen til opfølgningsplanen er afsat til formålet. Redegørelsen sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest en uge før mødet, og danner afsæt for drøftelsen på mødet. Mener Slots- og Kulturstyrelsen, at museets opfølgningsarbejde er i god gænge, og at der følges tilfredsstillende op på kvalitetsvurderingsrapportens anbefalinger, sender styrelsen et brev om, at kvalitetsvurderingsforløbet er afsluttet. En kopi af brevet sendes til museets kommunale tilskudsgiver(e). Oplysning om kvalitetsvurderingsforløbets afslutning offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Museet rapporterer herefter på opfølgningsplanens fremdrift i museets årsrapport (i ledelsesberetningen). Slots- og Kulturstyrelsen står naturligvis til rådighed for sparring, råd og vejledning i museets videre opfølgningsarbejde og udvikling. Et fornyet kvalitetsvurderingsforløb igangsættes maksimalt 10 år efter det afsluttende opfølgningsmøde. Skulle museets opfølgningsarbejde mod forventning vise sig ikke at være i god gænge, og dermed efter Slots- og Kulturstyrelsens vurdering være ikke tilfredsstillende, indleder styrelsen dialog med museets kommunale tilskudsgiver om etablering af skærpet tilsyn, jf. nærmere herom nedenfor. Hvem gør hvad i opfølgningsfasen? Den samlede opfølgningsfase har følgende trin i kronologisk rækkefølge: 1. Slots- og Kulturstyrelsen indkalder museet til opfølgningsmøde. 2. Museet udarbejder kort redegørelse for status i opfølgningsarbejdet, som fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen før mødet. 3. Opfølgningsmødet gennemføres i styrelsen. 9

10 4. Vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at museets opfølgningsarbejde er i god gænge, og at der følges tilfredsstillende op på kvalitetsvurderingsrapportens anbefalinger, udarbejder styrelsen et brev om afslutning af det samlede kvalitetsvurderingsforløb, som sendes til museet og museets kommunale tilskudsgiver(e). 5. Vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at museets opfølgningsarbejde ikke er tilfredsstillende, indleder styrelsen dialog med museets kommunale tilskudsgiver om skærpet tilsyn med museet. VURDERINGSGRUNDLAG Slots- og Kulturstyrelsen baserer en kvalitetsvurdering på: alt det relevante materiale og viden om museets samlede virksomhed, som styrelsen har indhentet og forholdt sig til forud for kvalitetsvurderingsbesøget på museet, herunder den eksterne vurdering af museets bevaringsforhold. Supplerende/nuancerende oplysninger og indtryk fra kvalitetsvurderingsbesøget på museet og dialogen med museets ledelse og kommunale tilskudsyder. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer på dette grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier: Meget tilfredsstillende. Museet opfylder alle fastlagte standarder/anbefalinger, og der er alene basis for mindre forbedringer af ordensmæssig karakter. Tilfredsstillende. Museet opfylder hovedparten af de fastlagte standarder/anbefalinger, men der er enkelte områder, hvor der er basis for forbedringer. Ikke helt tilfredsstillende. Museet opfylder ikke flere af de fastlagte standarder/anbefalinger. Der skal foretages forbedringer. Ikke tilfredsstillende. Museet opfylder ikke hovedparten af de fastlagte standarder/anbefalinger. Der skal straks foretages forbedringer. KONSEKVENSER Kvalitetsvurderinger gennemføres dels for at understøtte udvikling på det enkelte museum, dels for at vurdere, om det enkelte museum fortsat er berettiget til at bevare statsanerkendelse og dermed statsligt tilskud til driften af museet. Det er, som nævnt indledningsvis, Slots- og Kulturstyrelsens opgave at følge, at statsanerkendte museer lever op til bl.a. museumsloven, og at museerne løfter deres opgaver på et tilstrækkeligt niveau. Museumsloven fastsætter ikke et konkret niveau for museernes opgavevaretagelse. Også her er det Slots- og 10

11 Kulturstyrelsens opgave at udforme retningslinjer for kvalitet/niveau af museernes virksomhed 4. Vurderingen af, om det enkelte museum fortsat er berettiget til at bevare statsanerkendelse og dermed statsligt tilskud til driften af museet bygger dels på styrelsens årlige vurdering af museets ikke-statslige tilskudsgrundlag det sker i forbindelse med fastlæggelse af de statslige driftstilskud til de enkelte museer på baggrund af seneste hele regnskabsår. Dels styrelsens vurdering af, om museet løfter de lovpligtige opgaver, og at det sker på et rimeligt (forventet) niveau i henhold til de til enhver tid gældende Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer. Der eksisterer forskellige lovbestemte værktøjer/sanktionsmuligheder, der kan tages i anvendelse, såfremt et museum ikke lever op til lovgivningens krav og betingelserne fra at bevare statsligt driftstilskud. 1. Der kan indføres skærpet tilsyn med museer, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke overholdes, eller det økonomiske grundlag for institutionens fortsatte drift er i fare (jf. driftstilskudsloven). 2. Driftstilskud fra Kulturministeriet kan tilbageholdes eller bortfalde helt eller delvist, og udbetalte driftstilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager ikke har opfyldt betingelserne for at modtage tilskud (jf. driftstilskudsloven). 3. Kulturministeren kan fratage et museum statsanerkendelsen (jf. museumslovens 13). Fratagelse af en statsanerkendelse vil ske efter faglig begrundet indstilling til kulturministeren fra Slots- og Kulturstyrelsen. Punkt 2. og 3. er i praksis to sider af samme sag. Hvis et museum ikke opfylder betingelserne for at modtage tilskud, er det heller ikke berettiget til at oppebære en statsanerkendelse. Skærpet tilsyn I henhold til driftstilskudsloven kan der indføres såkaldt skærpet tilsyn med institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder statsanerkendte museer. Skærpet tilsyn med en institution kan indføres, hvis betingelserne for at modtage tilskud, eller det økonomiske grundlag for institutionens fortsatte drift er i fare. Skærpet tilsyn med et museum kan indføres af den offentlige myndighed, som har tilsynsforpligtelsen med museet - museets offentlige hovedtilskudsyder. I forhold til museer er det enten en kommune eller Slots- og Kulturstyrelsen. 5 4 Disse retningslinjer er beskrevet i Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer. 5 Kommunerne er offentlige hovedtilskudsydere til langt hovedparten af de statsanerkendte museer - 85 %. Staten (Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen) er offentlig hovedtilskudsyder til de resterende 15 %. 11

12 Det følger af driftstilskudsloven, at museets offentlige hovedtilskudsyder har ansvaret for og forpligtelsen til at føre administrativt/økonomisk tilsyn med museet. Det vil sige godkende budget, regnskab mv. og føre tilsyn med, at museet har tilrettelagt en fornuftig administration og økonomistyring. Det følger af museumsloven, at Slots- og Kulturstyrelsen har det faglige tilsyn med alle statsanerkendte museer. Da museernes administrative/økonomiske forhold er tæt og uløseligt forbundet med de faglige forhold, vil der altid være tale om, at et evt. skærpet tilsyn indføres efter aftale og i forståelse mellem stat (Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen) og kommune(r). Skærpet tilsyn kan have forskellige grader fra at institutionen sættes under administration til, at der aftales rammer og vilkår for løbende opfølgning. Hvis aftalte forbedringer udebliver, og Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at der er behov for en yderligere skærpelse af tilsynet, indføres skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn indebærer ikke, at Slots- og Kulturstyrelsen overtager administrationen af museet, men at der stilles udvidede krav til faglige forbedringstiltag og en periodisk skriftlig rapportering på økonomi og opfølgningsplan. Hyppigheden af rapporteringerne fastlægges ved indførelsen af det skærpede tilsyn og kan variere ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed. Fratagelse af statsanerkendelse Kulturministeren kan fratage et museum statsanerkendelsen (jf. museumslovens 13). Fratagelse af en statsanerkendelse vil ske efter indstilling fra Slotsog Kulturstyrelsen. En sådan indstilling skal ledsages af en faglig begrundelse herfor. Indstillingen skal derfor bygge på en nyligt gennemført kvalitetsvurdering af museet (max 3 år gammel) samt dokumentation/redegørelse for ikketilfredsstillende opfølgning på kvalitetsvurderingens anbefalinger. Indstilling til ministeren om fratagelse af statstilskud og dermed statsanerkendelse tages først i anvendelse, når alle andre muligheder (dialog/aftale om forbedring og skærpet tilsyn) er udtømte, herunder hvis aftalte forbedringer udebliver eller det vurderes, at et museums opgavevaretagelse medfører akut og uoprettelig fare for tab. Konsekvenser ved manglende opfyldelse af lovkrav og ikke-tilfredsstillende opgavevaretagelse består således i følgende trinvise tiltag: 1. Der gennemføres en kvalitetsvurdering af museet. I tilfælde af, at Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering af museets virksomhed er Ikke helt tilfredsstillende eller Ikke tilfredsstillende følges museets 12

13 opfølgning på kvalitetsvurderingen tæt i form af opfølgningsmøder efter behov. 2. Konstaterer Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med 1 årsopfølgningsmødet, at der ikke følges tilfredsstillende op på kvalitetsvurderingen, indleder styrelsen dialog med museets kommunale hovedtilskudsyder om etablering af skærpet tilsyn. 3. Konstaterer Slots- og Kulturstyrelsen fortsat en ikke-tilfredsstillende opfølgning på kvalitetsvurderingen, afgiver styrelsen indstilling til kulturministeren om fratagelse af museets statsanerkendelse. 13

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Indledning Strategien

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum Kvalitetsvurdering af Vendsyssel Kunstmuseum 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Vendsyssel Kunstmuseum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart 2016 Indhold Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om M/S Museet for Søfart... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune Kvalitetsvurdering af Museerne i Brønderslev Kommune 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Museerne i Brønderslev Kommune... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder...

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum Kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Østsjællands Museum... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet Kvalitetsvurdering af Skovgaard Museet 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skovgaard Museet... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Kunstmuseer

Kvalitetsvurdering af. Skagens Kunstmuseer Kvalitetsvurdering af Skagens Kunstmuseer 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skagens Kunstmuseer...5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Østfyns Museer... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Materiale fra 1. møde i Det Strategiske Panel 26. sept. 2013

Materiale fra 1. møde i Det Strategiske Panel 26. sept. 2013 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Materiale fra 1. møde i Det Strategiske Panel 26. sept. 2013

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Muse um

Kvalitetsvurdering af. Muse um Kvalitetsvurdering af Muse um 2016 Indhold Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Muse um... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR 2016 Indhold INTRODUKTION TIL SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BRANDTS... 4 Nøgletal i 2014... 4 SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere