Sundhedspolitik. Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik. Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord"

Transkript

1 Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Sundhedspolitikken er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede sundhedspolitiske mål i forbindelse med kommunalreformen skal nås. Den vedtagne politik vil således være retningsgivende for al arbejde med sundhed i den nye kommune. Politikken er udarbejdet i et samarbejde imellem en styregruppe og sundhedsudvalget for den nye kommune. Styregruppen består af repræsentanter for interessenter i den nye kommune. Derudover er der i arbejdet med politikken blevet inddraget fokusgrupper, ligesom der har været afholdt borgermøde. Denne dialog har været vigtig for at den samlede politik afspejler det omkringliggende samfunds ønsker og behov, ligesom ejerskab og engagement derved øges gennem det tætte samarbejde. Politikken er ligeledes et udtryk for den overordnede vision for Kerteminde Kommune Vi er mere end det store, med fokus at kommunen skal være et levende, attraktivt og trygt sted at bo for alle: Børnefamilier, unge og ældre. Arbejdet med en sundhedspolitik er ikke færdig med denne politik. Det er vigtigt, at politikken hele tiden bliver suppleret og evalueret, således at den altid kan være aktuel og afspejle ønsker og behov der findes i Kerteminde kommune. Indledning At være sund handler ikke kun om at være sygdomsfri, men i bred forstand om at leve og håndtere forskellige sorger og glæder. Sundhed er først og fremmest at leve et liv, der er så godt som muligt indenfor den enkelte persons muligheder. Det betyder, at man godt kan være sund, selvom man har en fysisk eller psykisk lidelse. Sundhed handler derfor i høj grad om at højne livskvaliteten for den enkelte via fokus på både fysiske og psykiske tiltag. Den efterfølgende sundhedspolitik dækker derfor over både forbyggende, sundhedsfremmende og behandlende initiativer. Der er lagt vægt på, at politikken og de handleplaner der skal udarbejdes indenfor de enkelte indsatsområder, skal være realistiske og realiserbare, derfor vil indsatsområderne også indeholde konkrete retningslinier til, hvorledes det fremtidige arbejde med sundhed skal foregå. Kerteminde Kommunen løfter allerede nu opgaver på sundhedsområdet, blandt andet i forbindelse med hjemmesygeplejen, børnetandplejen, omsorgstandpleje og de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. I forbindelse med kommunalreformen og de medfølgende nye opgaver fra staten og amterne skal kommunen overtage arbejdet med nedenstående områder: - Genoptræning efter sygehusbehandling - Alkohol- og stofmisbrugsbehandling - Specialiseret tandpleje til særlige målgrupper - Forebyggelse og sundhedsfremme Det er nødvendigt at have en sundhedspolitik for at kunne være målrettet i indsatsen på disse områder, men også på andre sundhedsområder. Ingen kan dog løfte opgaven alene, og derfor er sundhedspolitikken også et udtryk for et fremtidigt samarbejde med borgere, brugere, sundhedsprofessionelle, foreningslivet og de ansatte i Kerteminde Kommune. Sundhedspolitikken skal således sikre, at indsatsen på sundhedsområdet kommer til at dække og omhandle så mange som muligt. 1

2 Sundhedspolitikken baserer sig på en vision, som tager udgangspunkt i Kerteminde kommunes muligheder og ressourcer. Kerteminde Kommune er placeret i et af Danmarks smukkeste natur- og kulturområder ved fjord og bælt. Naturen skaber således gode muligheder for at højne den enkeltes livskvalitet. Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i, at sundhed også er den enkeltes ansvar, men med kommunen som en aktiv medspiller, som skaber rammerne for at gøre det sunde valg let. Vision: - Kerteminde Kommune vil være Fyns sundeste familiekommune *, hvor de kultur- og naturmæssige kvaliteter udnyttes til at højne sundhed og livskvalitet. - Kommunen vil skabe muligheder og rammer, der gør det let for den enkelte til at træffe det sunde valg. Værdier for sundhedsarbejdet Kerteminde kommune arbejder ud fra nedenstående værdier, som understøtter visionen. Ansvar - sundhed er også den enkeltes ansvar. Sundhedspolitikken gælder alle i hele kommunen. Den er rettet mod alle borgere og borgere med særligt behov, der bor eller arbejder i kommunen. Sundhed i Kerteminde Kommune er et udtryk for at den enkelte også tager ansvar for egen sundhed. Kommunen bidrager til dette ved at der gives de bedste muligheder for at kunne være sund i Kerteminde Kommune. Den enkelte borger er således ansvarlig for egen sundhed og udnytter de muligheder, der er for at tilvejebringe en øget trivsel og velvære. Bredde - sundhed drejer sig om hele familien og indgår derfor i alle kommunale initiativer. Sundhedspolitikken danner grundlag for den samlede indsats på sundhedsområdet. Når der træffes beslutninger og afgørelser påvirker det den enkelte familie i et eller andet omfang og derfor skal sundhed tænkes ind. Det skal således tilstræbes at beslutningerne tilgodeser sundhed. Alle sundhedstiltag tager udgangspunkt i sundhedspolitikken, således at sundhedsarbejdet sker ud fra samme værdier og målsætninger. Ejerskab - Kommunen arbejder for, at der skabes bredt ejerskab til sundhedspolitikken, ligesom der opnås et aktivt samspil mellem kommunen, sundhedsorganisationer, sundhedsprofessionelle og borgerne. Den samlede sundhedsindsats skal foregå overalt og gerne i overensstemmelse med frivillige foreninger, borgere, brugere og professionelle. Alle interessenter forsøges at inddrages i det samlede sundhedsarbejde i kommunen, således at der skabes et fælles ejerskab til sundhed i Kommunen. Kommunen arbejder derfor meget sammen med forskellige interessenter i forbindelse med sundhedsprojekter. Kommunen arbejder aktivt for at samarbejdet mellem sygehusene, de praktiserende læger og kommunen kommer til at fungere optimalt. Det er vigtigt for den enkelte patient, der har været i kontakt med sundhedsvæsnet, oplever at hele forløbet er sammenhængende, selvom både kommune, praktiserende læge og sygehuset er involveret. * Det betyder at: 2

3 Information - Kerteminde Kommune informerer gennem medarbejdere og hjemmeside bredt om sundhed. Den kommunale medarbejdere har og tilføres kompetencer til at vejlede og give inspiration til sundhedsfremme og forebyggelse. Medarbejderne arbejder ud fra kvalitet, nærvær, udvikling og trivsel i mødet med borgerne. Det betyder blandt andet, at medarbejderen arbejder helhedsorienteret, skaber bæredygtige løsninger, rum for nytænkning, trygge rammer og omsorg for den enkelte og fællesskabet, når han/hun informerer omkring forebyggelse og sundhedsfremme. Målsætninger for sundhedspolitikken For at måle effekten af tiltag indenfor sundhedsområdet opstiller kommunen følgende målsætninger for sundhedspolitikken. - Andelen af fysiske aktive skal øges. - Sunde kostvaner skal fremmes. - Andelen af overvægtige skal begrænses. - Andelen af rygere skal sænkes. - Sygefraværet skal sænkes. - Begrænse antallet af misbrugere. For at kunne følge op på målsætninger er det vigtigt, at der tages stilling til, hvorledes kommunen ønsker at måle indsatsen. Indsatsen kan følges systematisk blandt andet gennem evalueringer af sundhedsindsatser og løbende udarbejdelser af sundhedsprofiler. Det er derfor vigtigt, at der løbende arbejdes videre med formulering af mål og indsatser. Dette vil blandt andet ske i forbindelse med løbende fokus på indsatsområderne på sundhedsudvalgsmøder. Indsatsområder For at gøre politikkens visioner og værdier konkrete er det nødvendigt at arbejde med indsatsområder således, at borgere, brugere og kommunen har mulighed for at se, at politikken giver anledning til positive handlinger, giver mening og er mulig at evaluere. De overordnede Indsatsområderne er udvalgt gennem arbejdet med sundhedspolitikken, den dialog der er blevet ført mellem de forskellige interessenter i kommunen, samt den udarbejdede sundhedsprofil for Kerteminde Kommune. Desuden er indsatsområderne også valgt ud fra de forslag, som det danske sundhedsvæsen har fremsat. Det drejer sig hovedsagligt om begrebet KRAM, som henviser til Kost, Rygning, Alkohol og Motion. ( Giv befolkningen et KRAM Det Nationale Råd for Folkesundhed) Indsatsområderne betragtes i det følgende som overordnede indsatser, som løbende vil blive udbygget og debatteret. Der er udarbejdet en foreløbig plan for hvorledes dette arbejdet vil blive iværksat på udvalgsniveau. Til hvert af indsatsområderne vil der blive indkaldt sundhedsprofessionelle, der kan informere og komme med konkrete forslag til indsatsområderne. Planen for det videre arbejde ses under afsnittet for Handlings- og implementeringsplaner. Information og dialog Det er vigtigt, at borgerne og brugerne har let adgang til information omkring sundhedsinitiativer og de muligheder, som kommunen stiller til rådighed for den enkelte borger eller bruger. Forudsætningerne for at leve et sundt liv er først og fremmest, at man har mulighed for at skaffe sig den nødvendige viden til at leve og træffe det sunde valg. Det er vigtigt, at borgerne og brugerne har mulighed for dialog med kommunen i forbindelse med tiltag på sundhedsområdet. 3

4 - informere målrettet gennem kommunal hjemmeside omkring sundhedsinitiativer - informere målrettet omkring hygiejne på arbejdspladser og institutioner - undervise borgere, der har særlige behov - tilbyde rådgivning - afholde fælles kommunale sundhedsarrangementer - støtte sundhedsfremmende initiativer, herunder indgå aktivt i sundhedsprojekter i samarbejde med borgere, erhvervsliv, frivillige foreninger m.fl. - sætte fokus på at medarbejderne kan og vil fungere som sundhedsambassadører f.eks. gennem uddannelse og opkvalificering af medarbejdere - arbejde på at indgå i dialog med private virksomheder omkring fremme at sundhed og trivsel Kost I dag har en stor del af befolkningen problemer med vægten som følge af blandt andet kosten (40% af befolkningen er overvægtige og 15% kan betegnes som fede). Det giver sig udtryk problemer med helbredet f.eks. type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, tyktarmskræft, kræft i livmoderen samt en række mere sjældne kræftsygdomme. Fedme kan endvidere føre til komplikationer i forbindelse med kirurgiske indgreb og forringet livskvalitet. Det er dog ikke kun overvægtige mennesker, der skal være fokus på. Rigtig og sund kost skal i det hele taget fremhæves i det daglige sundhedsarbejde, både i kommunens institutioner og i det sundhedsfremmende arbejde. Dårlig ernæring er således et væsentligt problem i forbindelse med sundhed, men der er et betydeligt forebyggelsespotentiale i en forbedring af befolkningens kostvaner. Det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på kosten. Det er dog ikke kun sund mad, der gør udslaget, det er også rammerne omkring kost. ( Giv befolkningen et KRAM Det Nationale Råd for Folkesundhed) - arbejde på at der bliver sat fokus på sund kost i kommunernes institutioner for derved at motivere til, at flere borgere spiser sundt - sætte fokus på familien og kostvaner - informere omkring sund kost. - så vidt muligt fjerne eller begrænse mulighederne for at købe sodavand og slik i kommunens institutioner - undersøge mulighederne for at indfører madordninger i kommunens institutioner, herunder især skoler og børneinstitutioner Rygning I dag ryger ca. 30 % af Kerteminde Kommunes befolkning (ca. 34 % for hele Danmark), hvilket svarer til ca personer (Sundhedsprofil for Kerteminde kommune 2006). Rygning og passiv rygning har en negativ effekt på menneskers helbred og koster hvert år mange mennesker nedsat livskvalitet og følgesygdomme. Det er således påvist at rygning øger risikoen kræft i f.eks. lunge, strube, blære, urinledere, nyre og nyrebækken, mund, læber og tunge mfl. Rygning øger også risikoen for hjertekarsygdomme, blodpropper, blødninger i hjernen og kredsløbsforstyrrelser, ligesom rygning og passiv rygning er meget skadeligt for graviditet, gravide og deres fostre. Den nyeste forskning har endvidere vist, at det ikke længere er nok at lufte ud efter rygerne, de farlige stoffer i cigaretrøgen bliver nemlig hængende i støvet på gulvet og i møblerne. Det er derfor nødvendigt at der gøres en stor indsats på dette område ( Giv befolkningen et KRAM Det Nationale Råd for Folkesundhed). 4

5 - styrke indsatsen overfor børn og unge, således at de ikke begynder at ryge. - arbejde for begrænsning af rygning på alle kommunens arbejdspladser og offentlige tilgængelige rum - arbejde for at pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere ikke ryger på deres arbejde, da røgpartikler hænger fast i tøj, gardiner m.m. og derved kan indåndes af børn. - tilbyde rygestopkurser - reklamere for hjælp til rygestop for eksempel på hjemmeside eller i kommunens institutioner Alkohol Et for stort forbrug af alkohol kan medføre øget sygelighed og dødelighed. Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag en max grænse på 21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder om ugen, dog max 5 om dagen. Personer, som drikker mere end 5 genstande om dagen skønnes at have gange højere risiko for skrumpelever end personer der har et meget lavt eller slet intet alkoholforbrug. Der er øget risiko for kræft i de organer, der er i direkte kontakt med alkoholen, det gælder således for mund, svælg, spiserør og lever. Et for højt forbrug af alkohol over længere tid forringer desuden ens immunforsvar, giver søvnforstyrrelser, kønshormonforstyrrelser, knogleskørhed, forgiftning, hjerneblødning, nervebetændelse, demens, epilepsi, hjerterytmeforstyrrelse, forhøjet blodtryk, muskelskader, mave- og tarmlidelser, åreknuder på spiserøret, og såvel akut som kronisk betændelse i bugspytkirtelen. Som ovennævnte viser er det vigtigt at der sættes fokus på alkohol og dets følgevirkninger. ( Giv befolkningen et KRAM Det Nationale Råd for Folkesundhed) - informere borgerne omkring det hensigtsmæssige i at begrænse forbruget af alkohol - informere forældre omkring det uhensigtsmæssige i at unge begynder at drikke - sætte alkohol og forebyggelse på skoleskemaet - integrere alkoholforebyggelse i kommunens daglige arbejde med borgerne, her tænkes især gennem SSP-arbejdet (Samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi) - uddanne medarbejdere i kommunen til at være opmærksomme på og forhindre alkoholmisbrug i familier - støtte initiativer til alkoholforebyggelse i kommunen Rusmidler Misbrug af rusmidler påvirker ikke kun den enkelte misbruger, men hele personens omgangskreds. Mange unge mennesker eksperimenterer i dag med forskellige rusmidler, men problemet stopper ikke kun med alderen. I dag har mange voksne også et misbrug af rusmidler. Det er derfor meget vigtigt, at der bliver sat fokus problemet. - arbejde for at unge undgår at komme ud i et misbrug ag rusmidler - arbejde for at der gives tilbud til familier med misbrugsproblemer - integrere misbrugsforebyggelse i kommunens daglige arbejde med borgerne, her tænkes især gennem SSP-arbejdet (Samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi) - arbejde for at misbrug af rusmidler identificeres i en tidlig fase via sagsbehandlere, ansatte på aktiveringssteder, pædagogisk personale i daginstitutioner og skoler og praktiserende læger - arbejde for at der følges op med initiativer, der skal modvirke at tidligere misbrugere falder tilbage i et nyt misbrug 5

6 Motion Motion er en forholdsvis let måde at forebygge sygdomme på. Motionen virker ikke kun på lang sigt men også på kort sigt. Den giver blandt andet bedre muskelmasse, styrker vores koncentrationsevne, reducere mængden af fedt og man bliver mindre træt i hverdagen. Fysiske aktive lever længere, fysisk aktive mænd lever op til 3 år længere end ikke fysisk aktive mænd og for kvinder er det helt op til 4½ år længere. Fra sundhedsstyrelsens side anbefaler man, at man er aktiv mindst 30 minutter om dagen, som svarer til rask gang eller cykling. Alene denne motion reducerer risikoen hjertesygdomme med op til 30 % og fordobles mængden af motion reduceres risikoen også næsten med det dobbelte. ( Giv befolkningen et KRAM Det Nationale Råd for Folkesundhed) - Sikre at infrastruktur og grønne områder indbyder til fysisk aktivitet. - etablere tilbud om fysisk aktivitet for medarbejderne gennem samarbejde med idrætsforeninger, motionscentre og lign. - sikre gode motionsfaciliteter for borgerne i Kerteminde Kommune - sikre hurtig genoptræning af patienter, der har været indlagt, således de hurtigt kan blive aktive igen - udbrede kendskab til de mange muligheder for fysisk aktivitet - støtte initiativer til at forbedre fysisk aktivitet i kommunen Stress Stress er en tilstand der opstår, når man bliver belastet. Kroppen reagerer ved at aktivere særlige dele af nervesystemet, frigive stresshormoner og skrue op for stofskifteprocesser, der frigør energi til muskler og hjernen. Stress kan eksistere som både en positiv og en negativ tilstand. Den positive stress opstår for eksempel, når man har travlt og skal yde noget ekstra, men i øvrigt føler at man sagtens kan klare opgaven. Positiv stress er ikke skadelig. Den negative stress er derimod skadelig. Ligesom ved den positive stress, skal man yde noget ekstra, men man føler derimod ikke at man kan klare opgaven. Stress har både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige kendetegn. - informere bredt om stress gennem hjemmeside, kampagner m.m. - sikre gode arbejdsforhold for medarbejdere i kommunen - give medarbejderne de rette kompetencer til at varetage opgaver - indgå i samarbejde med sundhedsprofessionelle, erhvervsliv og andre interessenter for at styrke indsatsen på området Handlings- og implementeringsplaner Kerteminde kommune vil arbejde for at der på alle kommunale institutioner iværksættes sundhedsfremmende aktiviteter. I dette arbejde vil sundhedsudvalget inddrage Hoved- og Medudvalg. Sundhedsudvalget udarbejder en tids- og handleplan for hvorledes dette arbejde skal foregå. For at kunne opnå en effektiv og brugbar sundhedspolitik er det nødvendigt med en løbende evaluering af sundhedspolitikken. I den eksisterende sikkerhedsorganisation, udarbejdes sundhedsredegørelser, Disse redegørelse samler op på de konkrete sundhedsinitiativer, der er iværksat i kommunen. Sundhedsudvalget tager initiativ til at 6

7 opsamle en fælles redegørelse. Udviklingsafdelingen har iværksat at der udarbejdes af en sundhedsprofil, således at der kan følges op på målsætningerne i politikken. Styregruppen opretholdes, så der fortsat holdes fokus på sundhedspolitikken og de tilknyttede aktiviteter. Sundhedspolitikken vil stadig være under udvikling, hvorfor denne tekst ikke skal opfattes som endelig og udtømmende. Drøftelserne af indsatsområder er planlagt i Sundhedsudvalget efter nedenstående plan. Dato 7. juni Kost Indsatsområde 16. august Rygning 6. september Alkohol 4. oktober Misbrug 8. november Motion 6. december Stress Således vedtaget af Byrådet d

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.12.2007 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 52. Indsatsområde stress... 3 53. Initiativer på rusmiddelsområdet... 4

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Patientinformation. Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M. Kost Rygning Alkohol Motion

Patientinformation. Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M. Kost Rygning Alkohol Motion Patientinformation Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M ost ygning Alkohol Motion ost A M Forekomsten af fedme i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40%

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Selandia Park 4-4100 Ringsted Tlf. 70 70 22 18 - www.selandiaklinikken.dk SK patientinformation KRAM vers1 070417 KOST Forekomsten af fedme i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.08.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.08.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.08.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 22. Orientering fra Sundhedsplejen... 3 23. Politisk mødekalender 2008...

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 08.11.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 45. Orientering fra Plan og Miljø... 3 46. Høring af planstrategi for Kerteminde

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Ny sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune

Ny sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune Ny sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune Ny sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune Udgivet maj 2006 af: Gladsaxe Kommune Sundhedsafdelingen Rådhus Allé 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00 Fax: 39 66 47 11 Mail:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Forklaringer på test i rapport

Forklaringer på test i rapport Forklaringer på test i rapport Kolesterol Det anbefales af hjerteforeningen, at totalkolesterol ligger under 5mmol/l. Forhøjet kolesterol kan i sig selv, eller i kombination med livsstilspåvirkninger,

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker. Pkt.nr. 4 Hvidovre Kommunes Sundhedsredegørelse 19982001. 331642 Indstilling: 1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING. Sagsnummer Søndersø Rådhus Vesterled Søndersø Tlf.

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING.  Sagsnummer Søndersø Rådhus Vesterled Søndersø Tlf. SUNDHEDSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Søndersø Rådhus Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 82 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med, at den nye Sunhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere