Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review"

Transkript

1 Skatteregnskab Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C

2 side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse 5 Virksomhedens balance 6 Privat balance 7 Kapitalforklaring 8 Noter 9 Virksomhedsordning 16 Investeringer mv. 18 Afskrivning fast ejendom mv. 19 Afskr. og fordeling driftsmidler 20 Selvangivelse mv. 21 Udarbejdet for: Direkte Model B Direkte Model C CPR: CPR: Telefon Kommune Frederikshavn CVR-nr SE-nr

3 Erklæring om assistance side 3 Erklæring for år 2011 Erklæring om assistance Til Direkte Model B og Direkte Model C På grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ledelse har vi opstillet skatteregnskabet for indkomståret. Skatteregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende skattelovgivning. Skatteyderen har ansvaret for skatteregnskabet. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af skatteregnskabet og udtrykker derfor ingen konklusion herom. Oplysninger om beskatningsform For indkomståret sker beskatningen af virksomheden efter reglerne i virksomhedsordningen. Brønderslev, den Økonomikonsulent

4 Virksomhedens resultat side Note kr kr Virksomhedens resultat 100 Planteprodukter Nettoomsætning Tilskud Indtægter og ændringer varelager Omkostninger mark Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivning anlægsaktiver Afskrivninger mv Resultat før renter Renteudgifter Renter mv. i virksomhed Virksomhedens resultat Hele underskuddet trækkes fra i personlig indkomst

5 Indkomstopgørelse side Note Indkomstopgørelse kr kr Direkte Model B Underskud fra virksomhed Rentekorrektion Løn, honorar, gratiale mv AM-indkomst AM-bidrag Pension, dagpenge mv Pensionsfradrag Personlig indkomst Rentekorrektion Renteindtægter, privat Renteudgifter, privat Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Beskæftigelsesfradrag Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst Aktieindkomst Direkte Model C 306 Løn, honorar, gratiale mv AM-indkomst AM-bidrag Pension, dagpenge mv Personlig indkomst Renteindtægter, privat Renteudgifter, privat Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Beskæftigelsesfradrag Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst

6 Virksomhedens balance side Note Virksomhedens balance kr kr 405 Fast ejendom Produktionsanlæg og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Aktiver Prioritetsgæld Gældsforpligtelser Egenkapital i virksomhed

7 Privat balance side Note Privat balance kr kr 405 Beboelse Biler mv Materielle anlægsaktiver, privat Værdipapirer Likvide beholdninger Likvide beholdninger, privat Aktiver, privat Anden gæld Gældsforpligtelser, privat Egenkapital, privat Egenkapital i alt Egenkapital virksomhed Egenkapital privat Samlet egenkapital

8 Kapitalforklaring side Note Kapitalforklaring kr kr Virksomhed Egenkapital primo Resultat virksomhed Indkomst der påvirker egenkapital Værdiændring fast ejendom Kursændring gæld Værdiregulering i alt Netto hævet til privat Egenkapital i virksomhed ultimo Privat Privat egenkapital primo Indkomst før AM-bidrag Ægtefælles indkomst før AM-bidrag Tilbageført indkomstregulering, privat Skattefri indtægter, privat Indkomst der påvirker egenkapital Privatforbrug Skat Udgifter der påvirker egenkapital Værdiændring beboelse, privat Konjunktur andre aktiver, privat Værdiregulering i alt Netto hævet fra virksomhed Egenkapital privat ultimo

9 Noter side 9 Noter 100 Planteprodukter kvantum kr kvantum kr Salg af planteprodukter Planteprodukter Tilskud Afkoblet EU-støtte Tilskud Omkostninger mark Udsæd, gødning og kemikalier Omkostninger mark Andre eksterne omkostninger Vedligeholdelse Vedligehold Småinventar Småinventar Brændstof Energi Erhvervsforsikringer Forsikring Regnskabshonorar Kontor, administration mv Ejendomsskat Ejendomsskatter mv Andre omkostninger Andre omkostninger u moms Diverse omkostninger Andel bil til km-satser 500 Km Km Driftens andel af biludgifter

10 Noter side kvantum kr kvantum kr I alt Finansielle omkostninger Rente realkreditinstitutter Renteudgifter Renteindtægter, privat Direkte Model B Rente indlån, privat Renteindtægter, privat Direkte Model C Rente indlån, ægtefælle Renteindtægter, privat Renteudgifter, privat Direkte Model B Rente pengeinstitut, dkr Renteudgifter, privat Direkte Model C Rente pengeinstitut, dkr Renteudgifter, privat Løn, honorar, gratiale mv. Direkte Model B Lønindtægt Løn, honorar, gratiale mv Direkte Model C Lønindtægt ægtefælle Løn, honorar, gratiale mv

11 Noter side kvantum kr kvantum kr 308 Pension, dagpenge mv. Direkte Model B Gruppelivspræmie Pension, dagpenge mv Direkte Model C Gruppelivspræmie ægtefælle Pension, dagpenge mv Pensionsfradrag Direkte Model B Kapitalpension Pensionsfradrag Ligningsmæssige fradrag Direkte Model B Arbejdsløshedsforsikring Befordringsfradrag hjem/arbejde Ligningsmæssige fradrag Direkte Model C Arbejdsløshedsforsikring ægtefælle Befordringsfradrag hjem/arbejde ægtefælle Ligningsmæssige fradrag Aktieindkomst Direkte Model B Udbytte danske aktier OptRegMar Aktieindkomst 0 120

12 Noter side kvantum kr kvantum kr 405 Fast ejendom Ejendomsværdi, landbrug Heraf stuehus incl. grundværdi Offentlig vurdering i alt Ændringen i værdi af fast ejendom kan forklares ved: Værdi fast ejendom primo Værdi fast ejendom ultimo Privat Ejendomsværdi stuehus Beboelse Ændringen i værdi af fast ejendom kan forklares ved: Vurdering primo Investering stuehus mv Værdiændring beboelse, privat Vurdering ultimo Produktionsanlæg og driftsmidler Inventar Produktionsanlæg og driftsmidler Privat Bil xxx Bil xx Biler mv Tilgodehavender Saldo moms Moms og afgifter Tilgodehavender

13 Noter side kvantum kr kvantum kr 435 Værdipapirer Privat Aktier OptRegMar Børsnoterede aktier Værdipapirer Likvide beholdninger Privat Indlån xxx Indlån xxx Indlån xxx Likvide beholdninger Prioritetsgæld Prioritetgæld Kursregulering Realkreditinstitutter Prioritetsgæld Anden gæld Privat Gæld til pengeinstitut xx Gæld til pengeinstitut xx Pengeinstitutter Anden gæld

14 Noter side Tilbageført indkomstregulering Privat kvantum kr kvantum kr Kørselsfradrag tilbageført Tilbageført indkomstregulering, privat Skattefri indtægter Privat Udlodning obl.investeringsforening skattefri Børne- og ungeydelse Skattefri indtægter, privat Privatforbrug Privat kontant Andel i bil til km-satser Andel i afskrivninger bil Privatforbrug Skat A-skat a conto A-skat a conto ægtefælle B-skat a conto AM-bidrag indeholdt AM-bidrag indeholdt ægtefælle Overskydende skat/restskat Overskydende skat/restskat ægtefælle Skat Konjunktur andre aktiver Privat Tab bilsalg Konjunktur andre aktiver, privat

15 Noter side kvantum kr kvantum kr 530 Kursændring gæld Kursregulering Kursændring gæld

16 Virksomhedsordning side Fordeling af indkomst og opgørelse af hæverækkefølge Virksomhedsordning Mellemregningen viser, der faktisk er hævet: De hæves i rækkefølge af hensættelser primo, årets indkomst, tidligere års opsparing og sidst af indskudskonto. Indkomst Hævning Underskud Årets indkomst Hævet fra indskudskonto Hævning i alt Ultimo Primo Oversigt over konti der indgår i hæverækkefølgen: Indskudskonto Kapitalafkast Ultimo Primo Fast ejendom anskaffelsessum Driftsmidler Materielle og immaterielle aktiver Gæld i virksomheden Kapitalafkastgrundlag Afkastet er 0,00 fordi der ikke er noget grundlag primo. 620 Mellemregning mellem virksomhed og privat Mellemregningen holder styr på de overførsler, der sker mellem virksomheden og privat i løbet af året. Beløbet "Hævet i virksomheden" skal hæves i hæverækkefølgen. Saldo primo 0 Netto overført til privat Hævet fra virksomheden Saldo ultimo 0

17 Virksomhedsordning side 17 Specifikation af bevægelserne på mellemregningskontoen: Hævet (-) og indskudt (+) Direkte Hævet fra fra privat i alt indskud Saldo virksomheden Saldo primo December I alt Rentekorrektion Der er beregnet rente af den negative indskudskonto. Grundlaget er det største beløb af primo og ultimo. Rentekorrektion 2,0 % af Specifikation af grænserne for kapitalafkast Ultimo værdi Primo værdi Kapitalafkastgrundlag Afkastberegning Spec. Afkastgrundlag ved begyndelse Kapitalafkast før regulering 2 % Beløb Virksomhedsindkomst Max. kapitalafkast Korrektion kapitalafkast Kapitalafkast før opsparing 0 Kapitalafkast før opsparing Heraf vedr. finansielle aktiver Min. kapitalafkast 0 Kapitalafkast Værdi fast ejendom Ultimo værdi Årets ændring Primo værdi Anskaffelsessum, fast ejendom Værdi ved slutning og begyndelse Specifikation opsparingskonti Der kan ikke opspares i år Saldo Til indkomst

18 Investeringer mv. side 18 Køb salg I alt Investeringer Driftsmidler mv Beboelse Investeringer i alt Inventarinvestering Inventar køb Investering driftsmidler Inventar køb, overført (8171) Investering i beboelse Beboelse investering Investering beboelse Overførsel beboelsesinvestering

19 Afskrivning fast ejendom mv. side Afskrivninger fast ejendom Afskrivning fast ejendom mv. Afskrivninger fast ejendom Bygninger xx Anskaffet Grundlag - Procent - Årets afskr. i år ialt Bygning ,0 Samlet anskaffelsessum Maksimale genvundne afskrivninger 1.438

20 Afskr. og fordeling driftsmidler side Afskrivning driftsmidler Afskr. og fordeling driftsmidler Pct. Grundlag Afskrivning Inventar Saldo primo Nyanskaffelser Afskrivningsgrundlag Saldo ultimo Afskrivning bil mv. --- Fordelte omkostninger --- Pct. Grundlag Virksomhed Privat Private driftsmidler Bil xxx Virksomhedens andel 0,0 Saldo primo Afskrivning 15, Saldo ultimo Bil xx Virksomhedens andel 0,0 Saldo primo Afskrivning 70, Saldo ultimo Fordelte omkostninger i alt Andel bil til km-satser Driftens andel af biludgifter

21 Udvidet selvangivelse 2012 Udvidet selvangivelse 2012 Direkte Model B Personnummer: Erhvervsparken 1 Ægtefællens personnummer: Brønderslev Rubrik Beløb i kroner Felt nr. Personlig ind - komst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) og SP-opsparing (0 %) Personlig ind - komst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag og SP-opsparing Fradrag i personling indkomst Kapitalindkomst Fradragsberettigede tab angives med minus Fradrag i kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Lønindkomst, bestyrelseshonorar, multimedier, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. før fradrag af AM-bidrag Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM-bidrag Anden personlig indkomst som fx, privat dagpleje og hushjælp mv. før fradrag af AM-bidrag Pensioner, SU og dagpenge mv Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse. Visse personalegoder Hædersgaver Modtaget underholdsbidrag Anden personlig indkomst Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende livrente (højst kr.) (Selvstændigt erhvervsdrivende; se rubrik 24) Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst kr.) Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv UDKAST Bidrag og præmie til privattegnede livsvarige pensionsordninger med løbende udbetalinger. Ophørspensionsordn., og ratepension efter overgangsreglenfor selvstændigt erhvervsdrivende Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010omfattet af overgangsreglerne for ratepensioner og ophørende livrenter Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto Fradrag for visse udenlandske gæstestuderende begyndt efter den Fradrag for visse udenlandske gæstestuderende begyndt før den Øvrige fradrag i den personlige indkomst Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebre ve i depot mv. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger Gevinst/tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus). Overskud ved anden anpartsvirksomhed Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter. Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen Indkomst vedr. finansielle kontrakter Anden kapitalindkomst Gevinst/tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot Renteudgifter af studielån fra Økonomistyrelsen Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut samt af pantebreve der ikke er i depot Fagligt kontingent højst kr Befordring Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst kr.) Standard fradrag for børnedagplejere og fiskere. Fradrag vedrørende DIS-indkomst (begrænset fart) Gaver til godkendte foreninger mv Donationer til kultur- og forskningsinstitutioner Løbende ydelser til godkendte foreninger mv Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv Fradragsberettiget indskud på etableringskonto Øvrige lønmodtagerudgifter kr kr Udgifter til fredede bygninger Udgifter med servicefradrag - højst kr side 21

22 Forskudt regnskabsår Virksomhedsophør Virksomhedsbeløb Husk også at udfylde side 4 Hvis du ønsker beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, skal du også udfylde de særlige rubrikker for disse ordninger Udvidet selvangivelse 2012 Har du vedlagt/indsendt begæring om henstand med betaling af skat og AM-bidrag UDKAST Rubrik Beløb i kroner Felt nr. Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår: 71 Sæt kryds Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag og SP-opsparing og før renter Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for opsparet overskud Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst kr.) Renteindtægter i virksomhed Udlodning i virksomhed fra investeringsforening eller selskab, hvor der er indeholdt udbytteskat Ejendomsavance Anden kapitalindkomst i virksomhed Renteudgifter i virksomhed Kontingent vedrørende virksomhed af fortjeneste ved overdragelse af goodwill mv. mod vederlag som løbende ydelse? Forskudsafskrivninger for dette år ( skal også fratrækkes virksomhedens resultat, rubrik 111/112 ) Ydelser efter lov om biblioteksafgift (beløbet skal tillige være indeholdt i rubrik 111/112) Hævning af iværksætterkontomidler til køb af aktier mv Forlods afskrivning med etableringskontomidler, inkl. hævning til dækning af lønudgifter mv. Forlods afskrivning med iværksætterkontomidler, inkl. hævning til dækning af lønudgifter mv Hævning af etableringskontomidler til køb af aktier mv Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens 40 C Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens 40 C, succession Multimedie i virksomhed side 22 Øvrige virksomhedsoplysninger Kapitalafkastordning Virksomhedsordning Særlig kapitalafkastberegning Oplysninger om ejerbolig til beregning af ejendomsværdiskat Ønskes beskatning efter reglerne i kapitalafkastordningen? 141 Sæt kryds 184 Kapitalafkast i kapitalafkastordningen Indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning ( henlæggelsen ) Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt konjunkturudligningsskat Ønskes beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen 147 Sæt kryds X 184 Kapitalafkast i virksomhedsordningen Indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen (årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat) Rentekorrektion Overført fra konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskat Samlede overførsler (inkl. private andele og hensat til senere hævning) Kapitalafkast af aktier og anparter ved erhvervelse af virksomhed Er du enig i, at de anførte oplysninger om din ejendomme er fyldestgørende og korrekte? Er du uenig, skal du rette/tilføje oplysninger, herunder ejendom som SKAT ikke har oplysninger om. Bilag til selvangivelsen om ejendomsværdiskat indsendes for den/de pågældende ejendomme 166 Sæt kryds X Sæt kryds og indsend bilag 130

23 Virksomhedsoplysninger Begrundelse for fritagelse. Sæt kryds hvis ja i rubrik 301: Oplysninger om revisorbistand Sæt kryds hvis ja i rubrik 303: Oplysninger fra regnskabet Oplysninger om iopgørelsen af skattepligtig indkomst Specifikke hændelser Udvidet selvangivelse 2012 Rubrik Beløb i kroner Felt nr. Virksomhedens CVR/SE-nr Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger? 301 Ja efter virksomhedstype 2. nettoomsætning over 25 mio. kr. 3._X_nettoomsætning under kr., oplysninger om revisorbistand mv. skal besvares Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af de skattepligtige virksomhedsoverskud/-underskud sket med bistand af revisor? Revisorbistandens art (sæt kryds): 1 _ revision 2 _gennemgang af regnskab(review) 3 _X assistance med regnskabsopstilling 4 _andet Revisorerklæring (sæt kryds): 1 _ med forbehold 2 _med supplerende oplysninger 3 _X uden forbehold og supplerende oplysninger Forbehold eller suppl. oplysninger fra revisor om (sæt kryds): 1 _ overholdelse af skatte- og afgiftslovgivning 2 _overholdelse af regnskabslovgivning 3 _andet 303 Ja Nettoomsætning Vareforbrug Fremmed arbejde Salgsfremmende udgifter UDKAST Vedligeholdelse af fast ejendom Ordinært resultat før afskrivninger og renter Regnskabsmæssige afskrivninger Regnskabsmæssigt resultat efter renter Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere) Varebeholdninger Anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT Private andele (sæt kryds): 1._X_biludgifter (blandet benyttet) 2. fri bil i virksomhedsordningen 3. eget vareforbrug 4. andet Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger Fast ejendom, straksfradrag/nedrivningsfradrag Fast ejendom, genvundne afskrivninger Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger Immaterielle aktiver (goodwill mv.) skattemæssige afskrivninger Straksafskrivning på småaktiver Tab på debitorer Nedskrivning af varelager for ukurans Fratrukne hensættelser Er der opnået gældseftergivelse eller akkord? 380 Nej 697 side 23 Dato Underskrift Det er dit ansvar, at selvangivelsen er fyldestgørende og korrekt! Sumkontrol (nb. ekskl. "X" værdier)

24 Personlig ind - komst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) og SP-opsparing (0 %) Personlig ind - komst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag og SP-opsparing Fradrag i personling indkomst Kapitalindkomst Fradragsberettigede tab angives med minus Fradrag i kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Udvidet selvangivelse, ægtefælle Direkte Model C Personnummer: Erhvervsparken 1 Ægtefællens personnummer: Brønderslev Rubrik Beløb i kroner Felt nr. Lønindkomst, bestyrelseshonorar, multimedier, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. før fradrag af AM-bidrag Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM-bidrag Anden personlig indkomst som fx, privat dagpleje og hushjælp mv. før fradrag af AM-bidrag Pensioner, SU og dagpenge mv Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse. Visse personalegoder Hædersgaver Modtaget underholdsbidrag Anden personlig indkomst Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende livrente (højst kr.) (Selvstændigt erhvervsdrivende; se rubrik 24) Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst kr.) Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv UDKAST Bidrag og præmie til privattegnede livsvarige pensionsordninger med løbende udbetalinger. Ophørspensionsordn., og ratepension efter overgangsreglenfor selvstændigt erhvervsdrivende Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010omfattet af overgangsreglerne for ratepensioner og ophørende livrenter Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto Fradrag for visse udenlandske gæstestuderende begyndt efter den Fradrag for visse udenlandske gæstestuderende begyndt før den Øvrige fradrag i den personlige indkomst Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebre ve i depot mv. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger Gevinst/tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus). Overskud ved anden anpartsvirksomhed Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter. Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen Indkomst vedr. finansielle kontrakter Anden kapitalindkomst Gevinst/tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot Renteudgifter af studielån fra Økonomistyrelsen Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut samt af pantebreve der ikke er i depot Fagligt kontingent højst kr Befordring Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst kr.) Standard fradrag for børnedagplejere og fiskere. Fradrag vedrørende DIS-indkomst (begrænset fart) Gaver til godkendte foreninger mv Donationer til kultur- og forskningsinstitutioner Løbende ydelser til godkendte foreninger mv Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv Fradragsberettiget indskud på etableringskonto Øvrige lønmodtagerudgifter kr kr Udgifter til fredede bygninger Udgifter med servicefradrag - højst kr side 24

25 Forskudt regnskabsår Virksomhedsophør Virksomhedsbeløb Husk også at udfylde side 4 Hvis du ønsker beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, skal du også udfylde de særlige rubrikker for disse ordninger Udvidet selvangivelse, ægtefælle Har du vedlagt/indsendt begæring om henstand med betaling af skat og AM-bidrag UDKAST Rubrik Beløb i kroner Felt nr. Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår: 71 Sæt kryds Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag og SP-opsparing og før renter Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for opsparet overskud Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst kr.) Renteindtægter i virksomhed Udlodning i virksomhed fra investeringsforening eller selskab, hvor der er indeholdt udbytteskat Ejendomsavance Anden kapitalindkomst i virksomhed Renteudgifter i virksomhed Kontingent vedrørende virksomhed af fortjeneste ved overdragelse af goodwill mv. mod vederlag som løbende ydelse? Forskudsafskrivninger for dette år ( skal også fratrækkes virksomhedens resultat, rubrik 111/112 ) Ydelser efter lov om biblioteksafgift (beløbet skal tillige være indeholdt i rubrik 111/112) Hævning af iværksætterkontomidler til køb af aktier mv Forlods afskrivning med etableringskontomidler, inkl. hævning til dækning af lønudgifter mv. Forlods afskrivning med iværksætterkontomidler, inkl. hævning til dækning af lønudgifter mv Hævning af etableringskontomidler til køb af aktier mv Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens 40 C Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens 40 C, succession Multimedie i virksomhed side 25 Øvrige virksomhedsoplysninger Kapitalafkastordning Virksomhedsordning Særlig kapitalafkastberegning Oplysninger om ejerbolig til beregning af ejendomsværdiskat Dato Ønskes beskatning efter reglerne i kapitalafkastordningen? 141 Sæt kryds 184 Kapitalafkast i kapitalafkastordningen Indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning ( henlæggelsen ) Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt konjunkturudligningsskat Ønskes beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen 147 Sæt kryds 184 Kapitalafkast i virksomhedsordningen Indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen (årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat) Rentekorrektion Overført fra konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskat Samlede overførsler (inkl. private andele og hensat til senere hævning) Kapitalafkast af aktier og anparter ved erhvervelse af virksomhed Er du enig i, at de anførte oplysninger om din ejendomme er fyldestgørende og korrekte? Er du uenig, skal du rette/tilføje oplysninger, herunder ejendom som SKAT ikke har oplysninger om. Bilag til selvangivelsen om ejendomsværdiskat indsendes for den/de pågældende ejendomme Underskrift 166 Sæt kryds X Sæt kryds og indsend bilag 130 Sumkontrol (nb. ekskl. "X" værdier)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere