SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004"

Transkript

1 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

2 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap medarbejdere i mere end 750 byer i 150 lande. I Danmark er vi ca medarbejdere fordelt på 18 kontorer landet rundt.

3 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE

4 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse ISSN KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. All rights reserved. Printed in Denmark. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative. B04001

5 I N D H O L D Indledning... 5 Kapitel 1 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse... 7 Kapitel 2 Rejsegodtgørelse (kost og logi m.v.) Reduktion af satser Fradrag Særlige persongrupper Kapitel 3 Befordringsgodtgørelse Kapitel 4 Arbejdsgiverbetalt uddannelse, transport, kost og logi Kapitel 5 Studierejselegater, transport, kost og logi Kapitel 6 Idrætsforeninger m.v

6 4

7 I N D L E D N I N G I denne publikation gennemgås reglerne for skattefri rejsegodtgørelse, dvs. godtgørelse til kost, logi og småfornødenheder, når ansatte eller andre er på rejse. Publikationen indeholder også en gennemgang af reglerne om befordringsgodtgørelse, dvs. godtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil m.v. Endvidere gennemgås reglerne om studierejselegater, hvor skattefriheden afgøres efter satserne for rejsegodtgørelse. Også reglerne for arbejdsgiverbetalt uddannelse, herunder arbejdsgivers betaling af kost, logi og transport, beskrives. Endelig gennemgås reglerne om foreningers (f.eks. idrætsforeninger) adgang til at udbetale skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere. KPMG Skat har udarbejdet en vejledning på engelsk om reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse m.v. KPMG Skat har desuden udarbejdet en publikation vedrørende bilordninger, hvor godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel gennemgås i deltaljer. Publikationen kan bestilles på eller ved at kontakte det lokale KPMG-kontor. 5

8 6

9 K A P I T E L 1 S K A T T E F R I R E J S E - O G B E F O R D R I N G S G O D T G Ø R E L S E En arbejdsgiver kan godtgøre en medarbejders udgifter til erhvervsmæssige rejser i Danmark og udlandet på tre måder: Refusion af udlæg efter regning. Refusionen har ingen skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. I tillæg til refusion efter regning kan der udbetales en skattefri godtgørelse på 25% af standardsatsen for kost m.v. Udbetaling af skattefri godtgørelse efter Ligningsrådets satser. Faste tillæg. Sådanne tillæg skal medregnes til den skattepligtige indkomst (personlig indkomst). Den ansatte har fradrag for rejseudgifterne som et ligningsmæssigt fradrag. For transport, kost og logi kan der vælges mellem de tre principper. Der kan ikke skiftes princip på samme rejse. Skattefri godtgørelser kan ikke modregnes i lønnen. Arbejdsgiverens kontrol Arbejdsgiveren er forpligtet til at føre en effektiv kontrol med enhver form for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Rejse- og befordringsgodtgørelse er ikke skattefri, medmindre arbejdsgiveren kan dokumentere eller sandsynliggøre, at kravet om effektiv kontrol er opfyldt. Det er endvidere arbejdsgiveren, der skal sikre, at de anvendte satser er korrekte. Godtgørelsen skal afregnes via et bilag, der skal attesteres af en person, som skal kontrollere, om rejseafregningen er korrekt. 7

10 Rejse Bilagene vedrørende den erhvervsmæssige rejse skal indeholde følgende: Modtagerens navn, adresse og CPR-nr. Rejsens erhvervsmæssige formål Rejsens start- og sluttidspunkt Rejsens mål med eventuelle delmål De anvendte satser Beregning af rejsegodtgørelsen. Kørsel Bilagene vedrørende erhvervsmæssig kørsel skal indeholde følgende: Modtagerens navn, adresse og CPR-nr. Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål med eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen. Der kan udbetales forskud på skattefri godtgørelser med acontobeløb. Forskuddet skal være afpasset lønmodtagerens forventede udgifter til erhvervsmæssige rejser eller forventet erhvervsmæssig kørsel. Den endelige opgørelse og afregning af den skattefri godtgørelse, som lønmodtageren har ret til, skal ske senest ved udgangen af den følgende måned. Arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der udbetales efter Ligningsrådets regler og satser, er fritaget for AM- og SP-bidrag. Overstiger godtgørelsen Ligningsrådets satser, er kun det overskydende beløb omfattet af bidragspligten, forudsat at godtgørelsen er opdelt i en skattefri og en skattepligtig del. Er godtgørelsen ikke opdelt i en skattefri og en skattepligtig del, er hele godtgørelsen omfattet af bidrags- og skattepligt. 8

11 Det skattefri beløb på 25% af Ligningsrådets satser, der kan udbetales ved rejse i Danmark og i udlandet, er ligeledes undtaget fra AM- og SP-bidrag. Indberetningspligt Skattefri godtgørelser efter Ligningsrådets satser er indberetningspligtige og skal anføres på oplysningssedlen i rubrik 48 (2003 oplysningsseddel). Den skattefri godtgørelse på 25% er også indberetningspligtig i rubrik 48. Hvis arbejdsgiveren foretager en opdeling af godtgørelsen i en skattefri og en skattepligtig del, skal der kun indeholdes AM-, SP-bidrag og A-skat i den skattepligtige del, der anses for et løntillæg. AM-bidrag skal oplyses i rubrik 16, SP-bidrag i rubrik 17. Løntillægget skal oplyses i rubrik 13 før fradrag af AM- og SP-bidrag. Rejse- og befordringsgodtgørelse udbetalt sammen med honorarer og lignende, der indberettes i rubrikkerne 36 og 38, må ikke indberettes i rubrik 48, men skal i stedet tillægges honoraret, da godtgørelsen i disse tilfælde er skattepligtig. Honorarmodtageren kan imidlertid selv på selvangivelsen fradrage sine udgifter i forbindelse med honorarindtægten. Fradraget gives i personlig indkomst og skal således ikke reduceres med bundfradraget. Vedrørende godtgørelse i forbindelse med arbejdsgiverbetalt uddannelse henvises der til kapitel 4. 9

12 10

13 K A P I T E L 2 R E J S E G O D T G Ø R E L S E ( K O S T O G L O G I M. V. ) Ved rejser i Danmark og i udlandet med overnatning kan der udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Ansatte, der midlertidigt er ansat direkte på et arbejdssted, kan også få skattefri rejsegodtgørelse, hvis det på grund af afstanden mellem bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke er muligt at overnatte på den ansattes sædvanlige bopæl. Ansatte, der er ansat på prøve, f.eks. i tre måneder, hvorefter arbejdet bliver fast, kan i prøvetiden få skattefri rejsegodtgørelse, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Udenlandsk arbejdsgiver Der kan også udbetales skattefri rejsegodtgørelser, inkl. 25%-godtgørelsen, ved arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver. Den udenlandske arbejdsgiver skal iagttage samme krav vedrørende kontrol m.v. til udbetaling af godtgørelserne som en dansk arbejdsgiver. Tidsbegrænsning for udbetaling af skattefri godtgørelse Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, når der arbejdes på et midlertidigt arbejdssted. Udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse efter Ligningsrådets sats for kost og småfornødenheder kan kun ske i de første 12 måneder. Efter udløbet af de 12 måneder kan arbejdsgiver refundere faktiske merudgifter 11

14 efter regning, men også refusion efter regning forudsætter, at arbejdsstedet er midlertidigt. Der er ikke faste grænser for, hvor længe arbejdsstedet kan anses for midlertidigt, men 2-års-grænsen for dobbelt husførelse kan være vejledende. Ophold ud over 2 år kan dog efter en konkret vurdering anses for midlertidigt. Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder dog ikke, når arbejdsstedet flyttes i takt med arbejdets udførelse eller færdiggørelse over en strækning på mindst 8 km, f.eks. motorvejs-, bro-, kabel- og jernbaneprojekter. Det vil betyde, at der i forbindelse med arbejde på sådanne projekter kan udbetales godtgørelse i mere end 12 måneder, dog kun så længe arbejdsstedet kan anses for midlertidigt. En ny 12-måneders periode påbegyndes, når der foretages et arbejdsstedsskifte. Et sådant skifte anses for foretaget, når der for samme arbejdsgiver i samme arbejdsprojekt skiftes til en ny midlertidig arbejdsplads mindst 8 km ad normal transportvej fra den tidligere arbejdsplads, eller når der for den samme arbejdsgiver skiftes til et andet arbejdsprojekt. Også et arbejdsgiverskifte medfører, at en ny 12-måneders periode påbegyndes, også selv om der arbejdes på samme projekt som før og på det samme sted. Der påbegyndes en ny 12-måneders periode ved tilbagevenden til et tidligere, midlertidigt arbejdssted. Hvis tilbagevenden til det tidligere, midlertidige arbejdssted ikke var upåregnelig, er det dog en betingelse, at der er forløbet mindst 20 arbejdsdage, siden den ansatte sidst arbejdede på det tidligere, midlertidige arbejdssted. Tidsbegrænsningen på de 12 måneder gælder for satsen for kost m.v. og gælder derfor også for 25%-godtgørelsen. Der er ingen tidsbegrænsning for logisatsen, men det forudsættes også her, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. 12

15 Rejse i Danmark og udlandet Satserne for rejsegodtgørelser, der kan udbetales skattefrit ved rejse i Danmark og i udlandet, er: Rejse med overnatning Til kost og småfornødenheder kr. pr. døgn 399,00 + pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag (1/24 af satsen) 16,625 Til logi kr. pr. døgn 171,00 Eksempel 1. Rejse i Sverige med overnatning Afrejse den 17/4 2004, kl Hjemkomst den 21/4 2004, kl Rejsens længde 4 døgn og 10 timer. Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse således: Kost: 4 døgn á 399 kr ,00 10 timer á 399 kr./ Skattefri godtgørelse 1.762,25 I tillæg til de skattefri godtgørelser til kost og småfornødenheder kan udgifter til logi refunderes efter regning eller godtgøres med 171 kr. pr. døgn. Ligningsrådet kan forhøje den generelle godtgørelsessats for kost og småfornødenheder for rejser i lande, hvor leveomkostningerne er væsentligt højere end i Danmark. For 2004 har Ligningsrådet ikke foretaget forhøjelser, og den generelle sats for kost på 399 kr. pr. døgn gælder således for alle lande. 13

16 Hvornår kan der ikke udbetales skattefri godtgørelser Skattefri rejsegodtgørelse efter de almindelige satser og regler kan ikke udbetales: For rejser under 24 timer. For rejse uden overnatning. Til personer, der er registrerede som erhvervsfiskere, og som for et indkomstår har valgt fradrag efter ligningslovens 9 G (havdagsfradrag), personer på skibe omfattet af D.I.S. eller sømandsfradragsloven eller personer, der modtager ydelser efter ligningslovens 7, stk. 1, nr. 15 (ansatte udsendt af den danske stat) eller 31, stk. 4, (ansatte under uddannelse, der er omfattet af andre tilsvarende regler). Til dækning af kost, hvis arbejdsgiveren helt eller delvist har dækket denne udgift som udlæg efter regning. Hvis morgenmad er inkluderet i logiudgifter, der betales af arbejdsgiveren som udlæg efter regning, anses morgenmaden ikke også for dækket som udlæg efter regning, men som fri morgenmad med deraf følgende reduktion af kostsatsen med 15%. Til dækning af logi, hvis arbejdsgiveren helt eller delvist har dækket udgifterne hertil som udlæg efter regning eller har stillet frit logi til rådighed. Til dækning af logi, når lønmodtageren i sit hverv medvirker til transport af varer eller personer, gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskefartøjer), arbejder på luftfartøjer eller på fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster. Hvis godtgørelsen udbetales med højere beløb end Ligningsrådets satser. Hele beløbet anses i så fald for personlig indkomst, og i stedet kan der foretages fradrag i den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren ved den endelige rejseopgørelse og -afregning har anset det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, AMog SP-bidrag. Hvis godtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres i overensstemmelse med den udbetalte rejsegodtgørelse. 25%-godtgørelse til dækning af småfornødenheder Ved rejse med overnatning i Danmark eller i udlandet kan arbejdsgiveren i stedet for at udbetale den faste godtgørelse til kost, dvs. 100% af satsen, vælge 14

17 helt eller delvist at dække den ansattes udgifter efter regning, dvs. efter originale bilag, som skal indgå i arbejdsgiverens regnskabsmateriale. Arbejdsgiveren kan samtidig udbetale et skattefrit beløb på indtil 25% af standardsatsen for kost og småfornødenheder. Godtgørelsen tilsigter at dække udgifter, som arbejdsgiveren ikke dækker efter regning. 25%-godtgørelsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for eventuelt påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. 25%-godtgørelsen forudsætter, at der er tale om rejse med overnatning, og at rejsen varer mindst 24 timer. 25%-godtgørelsen kan kun udbetales i de første 12 måneder på det midlertidige arbejdssted. Hvis arbejdsgiveren har dækket rejseudgifter efter regning eller ydet fri kost på rejse, men ikke udbetalt 25%-godtgørelse, kan den ansatte i stedet foretage et fradrag på selvangivelsen med et beløb svarende til 25%-godtgørelsen. Fradraget skal reduceres med bundfradraget på kr. (2004). 25%-godtgørelsen kan ikke modregnes i bruttolønnen. 25%-godtgørelsen gælder ikke for turistchauffører. Eksempel 2. Rejse i Sverige med overnatning Rejseudgifterne dækkes efter regning. Afrejse den 12/9 2004, kl Hjemkomst den 21/9 2004, kl Rejsens længde 9 døgn og 8 timer. Beregning af 25%-godtgørelse: Kost: 9 døgn á 399 kr ,00 8 timer á 399 kr./24 133,00 100% godtgørelse 3.724,00 Der kan udbetales 25%-godtgørelse med: 25% af kr. 931,00 15

18 R E D U K T I O N A F S A T S E R Reduktion for fri kost Hvis der ydes fri kost til den ansatte, sker der reduktion i godtgørelsen. Hvis der ydes fri kost ved rejse i Danmark eller i udlandet, reduceres godtgørelsen med en procentdel af Ligningsrådets sats vedrørende kost og småfornødenheder. Tilsvarende gælder, hvis morgenmad indgår i en hotelregning, som refunderes af arbejdsgiver. Reduktion Morgenmad 15% Frokost 30% Middag 30% Eksempel 3. Reduktion for morgenmad (15%) Logi inkl. morgenmad dækkes efter regning under ophold i England. Afrejse den 3/4 2004, kl Hjemkomst den 7/4 2004, kl Rejsens længde 4 døgn og 10 timer. Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse således: Kost: 4 døgn á 399 kr ,00 10 timer á 399 kr./24 166,25 Reduktion: 4 x 15% af 399 kr. -239,40 Skattefri godtgørelse 1.522,85 Rejses der efter regning, og udbetales der derudover 25%-godtgørelse, sker der ingen reduktion i 25%-godtgørelsen. De særlige kostsatser for turistchauffører skal ikke nedsættes med værdi af fri kost på rejsen. 16

19 Fri kost Ved fri kost forstås, at arbejdsgiveren yder den ansatte måltider, f.eks. ved at denne får stillet mad til rådighed, bliver tilbudt at spise med hos arbejdsgiveren eller i dennes kantine. Fri kost er ofte kendetegnet ved, at den ansatte ikke har indflydelse på, hvilken mad der stilles til rådighed. Kost, der stilles til rådighed på selve arbejdspladsen af andre end arbejdsgiveren i forbindelse med arbejde udført i arbejdsgiverens tjeneste, må sidestilles med, at der er stillet fri kost til rådighed af arbejdsgiveren. Når den ansatte har modtaget fri kost på en rejse, kan arbejdsgiveren udbetale 25%-godtgørelse. F R A D R A G Differencefradrag Hvis betingelserne for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke er sket eller er sket med et lavere beløb end Ligningsrådets satser, kan den ansatte uden dokumentation foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med et beløb svarende til differencen. Såfremt arbejdsgiveren afholder den ansattes rejseudgifter efter regning eller yder fri kost, men ikke udbetaler 25%-godtgørelse, kan den ansatte på sin selvangivelse fradrage udgifter til småfornødenheder med 25% af Ligningsrådets sats for udgifter til kost. De 25% af satsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for eventuelt påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. Differencefradraget kan fratrækkes sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, for så vidt angår de udgifter, der overstiger kr. (2004). Fradrag for dokumenterede udgifter Hvis betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling heraf ikke er sket, kan den ansatte foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med de dokumenterede, faktiske udgifter. 17

20 Hvis de faktiske udgifter overstiger den udbetalte skattefri rejsegodtgørelse, kan den ansatte foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med det beløb, de faktiske udgifter overstiger den modtagne rejsegodtgørelse. Fradrag for de faktiske udgifter til kost skal ikke reduceres med værdien af et sparet hjemmeforbrug. De faktiske udgifter kan fratrækkes sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, for så vidt angår de udgifter, der overstiger kr. (2004). Der kan ikke foretages afskrivninger i den skattepligtige indkomst på driftsmidler m.v., der anvendes i forbindelse med logiet, når der foretages fradrag med satsen for logi, eller der modtages skattefri logigodtgørelse. Selvangivelse og fradrag for arbejde i udlandet Selv om en ansat i forbindelse med arbejde i udlandet på et midlertidigt arbejdssted har modtaget skattefri rejsegodtgørelse, kan der i visse situationer foretages yderligere fradrag på selvangivelsen. Eksportmedarbejdere omfattet af ligningslovens 9 E, stk. 2, kan således foretage fradrag for arbejde i udlandet, selv om de for samme periode har modtaget skattefri rejsegodtgørelse eller har foretaget differencefradrag, se under eksportmedarbejdere. Hvis den ansatte har fået dækket alle sine udgifter til kost efter regning, kan der foretages fradrag med 25%-godtgørelsen på selvangivelsen i de første 12 måneder, såfremt den ansatte ikke har modtaget denne godtgørelse fra arbejdsgiveren. Hvis der ikke er udbetalt skattefri godtgørelse, kan den ansatte på selvangivelsen foretage fradrag for kost m.v. Fradraget kan opgøres efter samme regler og satser, som gælder for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Alternativt kan der tages fradrag for faktiske udgifter. Hvis der tages fradrag med de faktiske udgifter til kost, skal fradraget ikke reduceres med værdien af sparet hjemmeforbrug. Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet på det midlertidige arbejdssted er forbundet med overnatning i udlandet, og at udgifterne hverken helt eller delvist er dækket af arbejdsgiveren som udlæg efter regning. 18

21 Fradrag for arbejde i udlandet m.v. kan ikke overstige udlandslønnen. Eksportmedarbejdere Eksportmedarbejdere omfatter lønmodtagere, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver med sigte på at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller opfylde sådanne aftaler. Rejsemontører er således omfattet. Direktører og bestyrelsesmedlemmer er ikke berettigede til fradrag, bortset fra medarbejdervalgte repræsentanter. Eksportmedarbejdere er berettigede til udlandsstandardfradrag, når de inden for indkomståret har haft et uafbrudt ophold i udlandet i to måneder, eller der samlet har været tale om ophold i udlandet i mindst 100 døgn. Fradraget udgør 55 kr. pr. påbegyndt døgn for arbejde udført i Vesteuropa og 140 kr. pr. påbegyndt døgn for arbejde udført uden for Vesteuropa. Ved Vesteuropa forstås Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island. Eksportmedarbejdere kan opnå standardfradraget for arbejde i udlandet samtidig med, at de enten har modtaget skattefri rejsegodtgørelse, har fået refunderet de faktiske udgifter og fået 25%-godtgørelse eller har foretaget differencefradrag. Ved opgørelsen af de 100 døgn kan eksportmedarbejderen medregne ophold i udlandet, når de enkelte ophold har varet i mindst 24 timer. Efterfølgende påbegyndte døgn medregnes som hele døgn. Fradraget for eksportmedarbejdere kan sammen med andre fradrag, der vedrører indkomsterhvervelsen i udlandet, ikke overstige den udenlandske indkomst, der skal medregnes i den danske indkomstopgørelse. Eksportmedarbejderes fradrag kan kun fratrækkes i det omfang, det sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, overstiger et bundfradrag på kr. (2004). 19

22 S Æ R L I G E P E R S O N G R U P P E R Ind- og udstationerede medarbejdere Ved udstationeringer, hvor der ikke kan opnås skattefritagelse i Danmark, kan den ansatte få fradrag for sine erhvervsmæssige udgifter til kost og logi via reglerne om differencefradrag. Udlændinge, der bor i Danmark og rejser i Danmark eller i udlandet for deres udenlandske eller danske arbejdsgiver, herunder personer, der beskattes med 25% efter reglerne i kildeskattelovens 48 E, kan også anvende reglerne om skattefri rejsegodtgørelse. Da godtgørelsen er skattefri, medregnes den ikke ved opgørelsen af kvalifikationsbeløbet efter 48 E. Også begrænset skattepligtige personer er omfattet af reglerne, hvorfor rejsereglerne, herunder fradrag for kost og logi, bør overvejes nøje, når f.eks. sæsonarbejdere arbejder i Danmark i mindre end 6 måneder. Sæsonarbejdere Reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse gælder også for sæsonarbejdere, som på grund af afstanden mellem sædvanlig bopæl og det midlertidige arbejdssted, ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Sæsonarbejdere kan desuden tage fradrag for udgifter til befordring mellem sædvanlig bopæl og det midlertidige arbejdssted. Satsen beregnes som et ligningsmæssigt fradrag med satsen for befordring mellem hjem og arbejdssted, som i 2004 udgør 1,62 kr. pr. km mellem 25 km og 100 km og 0,81 kr. pr. km ud over 100 km. Det er dog en forudsætning for befordringsfradraget, at sæsonarbejderen inden afrejsen fra bopælen i hjemlandet har en arbejdsaftale med en konkret arbejdsgiver. Bestyrelsesmedlemmer Reglerne om udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gælder også for medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, uanset om de er lønnede eller ulønnede. Hvis der rejses efter regning, kan der udbetales 25%-godtgørelse. 20

23 De almindelige betingelser for erhvervsmæssig befordring gælder også for bestyrelsesmedlemmer. Reglerne om fradrag gælder kun for lønnede bestyrelsesmedlemmer m.v. Flybesætninger Piloter, stewardesser og stewarder m.v. kan modtage skattefri rejsegodtgørelse efter de almindelige regler til dækning af kost. Dækker arbejdsgiveren lønmodtagerens rejseudgifter efter regning, kan der udbetales et skattefrit beløb på 25% af standardsatsen for kost og småfornødenheder. Flypersonale kan ikke modtage skattefri logigodtgørelse. Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende personer, der rejser for deres virksomhed i Danmark og i udlandet, kan vælge at foretage fradrag efter standardsatserne i stedet for fradrag for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter. Selvstændigt erhvervsdrivende er også omfattet af reglerne om reduktion for fri kost på rejsen. Turistchauffører Turistchauffører kan ved rejser med overnatning i udlandet til dækning af kost m.v. godtgøres med 150 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage samt ved rejser med overnatning i Danmark med 75 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage. Turistchauffører skal ikke reducere kostsatsen ved fri kost. Turistchauffører kan ikke få 25%-godtgørelse skattefrit. Lægdommere, vidner m.v. Særlige godtgørelser til hotelophold og befordring, der ydes lægdommere, vidner og personer, der efter indkaldelse har afgivet forklaring til politiet, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen. 21

24 22

25 K A P I T E L 3 B E F O R D R I N G S G O D T G Ø R E L S E Arbejdsgiveren kan udbetale befordringsgodtgørelse til dækning af befordringsudgifter, når den ansatte benytter egen bil eller egen motorcykel til erhvervsmæssig kørsel. Der kan også udbetales befordringsgodtgørelse ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert. Godtgørelsen er skattefri, hvis den ikke overstiger nedenstående satser: Kørsel i egen bil eller på motorcykel Kørsel indtil km pr. år 2,98 kr. pr. km Kørsel ud over km pr. år 1,62 kr. pr. km km-grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver. Kørsel på cykel m.v. Kørsel med cykel, knallert eller EU-knallert 0,40 kr. pr. km Satserne anvendes ved kørsel i Danmark eller i udlandet. Satserne anvendes også ved kørsel i f.eks. en svensk indregistreret bil. 23

26 Erhvervsmæssig befordring Erhvervsmæssig befordring er defineret som: Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 24 måneder. Befordring mellem flere arbejdspladser (for samme arbejdsgiver). Befordring inden for samme arbejdsplads. Befordringsgodtgørelse er ikke skattefri, hvis: Befordringsgodtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Arbejdsgiveren udbetaler faste månedlige eller årlige befordringsgodtgørelser. Arbejdsgiveren refunderer udgifter efter regning, f.eks. til benzin, forsikring, vægtafgift m.v. Sådanne refusioner er skattepligtige og behandles som skattepligtig A-indkomst. Godtgørelsen udbetales med et højere beløb end de anførte satser. I så fald anses hele beløbet for personlig indkomst. Dette gælder dog ikke, hvis det beløb, der overstiger satsen i relation til A-skat og AM-bidrag m.v., af arbejdsgiveren betragtes som løn. 24

27 Yder arbejdsgiveren ikke godtgørelse for medarbejderens erhvervsmæssige kørsel, hvor betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan medarbejderen i stedet foretage fradrag efter ligningslovens 9 C for kørslen. Ydes der delvis godtgørelse, udelukker dette yderligere fradrag for den befordring, der har dannet grundlag for godtgørelsen. Er den ydede godtgørelse lavere end den af ligningsrådets fastsatte sats, kan medarbejderen således ikke foretage fradrag. Ydes der kun godtgørelse for en del af en godtgørelsesberettiget strækning, afskæres medarbejderen alene fra fradrag vedrørende den af arbejdsgiveren godtgjorte strækning. Har den ansatte således kørt 100 km erhvervsmæssigt, og har arbejdsgiveren kun ydet godtgørelse for 40 km, kan medarbejderen foretage fradrag vedrørende de sidste 60 km under hensyntagen til, at alene befordring ud over 24 km pr. dag kan fratrækkes. Lønmodtagere, som i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter har befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på en gang, kan i det omfang, der ikke er modtaget skattefri godtgørelse med de anførte satser, i stedet foretage fradrag i den personlige indkomst. Fradraget er betinget af, at eventuelle befordringsgodtgørelser medregnes ved indkomstopgørelsen. 25

28 26

29 K A P I T E L 4 A R B E J D S G I V E R B E T A L T U D D A N N E L S E, T R A N S P O R T, K O S T O G L O G I Der er skattefrihed for uddannelser og kurser, der betales af en arbejdsgiver, A-kasse, fagforening, pensionskasse m.v. jf. ligningslovens 31. Skattefriheden gælder for lønmodtagere, honorarmodtagere, bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer, der modtager uddannelse fra A-kassen m.v. Uddannelse m.v. i forbindelse med afskedigelse af lønmodtagere er også skattefri. Skattefriheden omfatter uddannelsesudgifter, f.eks. skole- eller deltagerbetaling og bogudgifter. Også betaling til befordring samt kost og logi i forbindelse med uddannelsen kan godtgøres skattefrit. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen ikke overstiger standardsatserne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Vedrørende befordring i egen bil kan udgiften godtgøres med befordringssatsen for hjem/arbejde, dvs. 1,62 kr. pr. km i 2004 for samtlige, faktiske kørte kilometer. Ved anden form for befordring godtgøres udgiften efter regning. Såfremt uddannelsesstedet kan anses for en arbejdsplads, gælder de almindelige regler for kilometergodtgørelse, dvs. der kan godtgøres med op til 2,98 kr. pr. km efter reglerne herom. Kursusstedet betragtes som en arbejdsplads, når medarbejderen modtager undervisning i efteruddannelsesøjemed som led i arbejdet. Logi kan godtgøres med satsen på 171 kr. pr. døgn uden tidsbegrænsning. Kostsatsen på 399 kr. gælder kun i de første 12 måneder. 27

30 Kost og logi kan i stedet for godtgørelse efter satserne dækkes som udlæg efter regning. Skole- og bogudgifterne skal enten betales direkte af arbejdsgiveren eller dækkes som udlæg efter regning. Godtgørelser i forbindelse med uddannelse vedrørende kost, logi og befordring er skattepligtige for modtageren, hvis de fragår i en forud aftalt bruttoløn. Det sædvanlige modregningsforbud, der gælder for de skattefri rejseog befordringsgodtgørelser, gælder således også for godtgørelser, der ydes i forbindelse med arbejdsgiverbetalt uddannelse. Arbejdsgiveren har indberetningspligt vedrørende udbetalte skattefri godtgørelser i forbindelse med uddannelse. De udbetalte beløb vedrørende kost og logi samt befordring skal indberettes hvert år på oplysningssedlen. Indberetning af beløb skal ske i rubrik 48, og rubrik 68 skal udfyldes med kodeværdi 49 (2003-oplysningsseddel). Der er ikke indberetningspligt vedrørende uddannelsesudgifter til kost, logi og befordring, der er dækket som udlæg efter regning. Der er heller ikke indberetningspligt vedrørende betalte uddannelsesudgifter til skole- eller deltagerbetaling og bogudgifter. 28

31 K A P I T E L 5 S T U D I E R E J S E L E G A T E R, T R A N S P O R T, K O S T O G L O G I Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne og Grønland, er skattefri for modtageren i det omfang, de anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til transport, logi samt kost og småfornødenheder på studiestedet, jf. ligningslovens 7 K. Legatmodtageren kan ved beregningen af sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder anvende Ligningsrådets standardsatser på 399 kr. pr. døgn til kost og 171 kr. pr. døgn til logi eller de dokumenterede, faktiske udgifter. Standardsatsen til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Herefter kan de dokumenterede, faktiske udgifter anvendes. Logisatsen kan anvendes uden tidsbegrænsning. Vedrørende transport gælder, at de faktiske udgifter skal kunne dokumenteres. Hvis der rejses i egen bil eller motorcykel, kan transportudgifter beregnes med 1,62 kr. pr. km (2004). Legatgiver har indberetningspligt i rubrik 38. I rubrik 68 anføres endvidere kode 97 (2003-oplysningsseddel). 29

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november Beierholms Faglige Dage 2014 Aarhus d. 12. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere