Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe."

Transkript

1 O P F Ø L G N I N G N R. 2 1/1 Den 6. juni 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg bad enkelte steder Psykiatrihospitalet Dianalund om nærmere oplysninger og afventede underretning vedrørende andre forhold. Jeg bad om at disse oplysninger mv. blev sendt til mig gennem Region Sjælland for at regionen kunne få lejlighed til at kommentere det som psykiatrihospitalet anførte. Jeg har herefter modtaget en udtalelse af 27. august 2007 med bilag fra Region Sjælland, Psykiatrien, herunder bemærkninger fra afdelingsledelsen på psykiatrihospitalet som regionen har tilsluttet sig. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 3.2 Afsnit A Jeg noterede mig at hospitalet var ved at indhente priser på et nyt låsesystem hvori det indgik at patienterne selv kan aflåse deres stue og deres skab. Jeg bad om at blive underrettet om hvad der videre skete vedrørende dette forhold. Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe. Jeg erindrede desuden hospitalet om nærmere oplysninger om den renovering der ville ske af toilet- og baderummene. Afdelingsledelsen har oplyst at toiletter og baderum på afdeling A og B er blevet renoveret.

2 O P F Ø L G N I N G N R. 2 2/2 Ad punkt 3.3 Afsnit B Jeg tilkendegav at jeg fortsat afventede underretning om resultatet af den evaluering der skulle finde sted med hensyn til ændringen i udførelsen af rengøring i afsnittenes køkkener. Afdelingsledelsen har oplyst at der løbende sker evaluering af rengøringsstandarden. Hvis der er problemer med rengøringen, gør afsnittets personale rengøringsafdelingen bekendt hermed hvorefter denne afdeling tager sig af problemet. I løbet af 2007 ville rengøringen blive udliciteret til et privat firma der skulle varetage al rengøring på hospitalet. Ad punkt 3.4 Afsnit C Efter en politisk vedtaget plan for psykiatrien i Vestsjællands Amt skulle afsnit C gennemgå en gennemgribende renovering. I den tidligere udtalelse oplyste hospitalet at der var udarbejdet tegninger og projektmateriale til at ombygge og sammenbygge afsnit C og F, og at projektet den 13. november 2006 blev udbudt i licitation. Herefter skulle der tages stilling til om renovering og bygningsændringer skal foretages. Jeg afventede underretning om hvad der videre skete vedrørende dette forhold, herunder hvad afsnittet i givet fald nærmere ville komme til at indeholde. Afdelingsledelsen har oplyst at der ikke er sket renovering eller ombygning idet projektet afventer den samlede plan for psykiatrien i Region Sjælland. Jeg har fulgt arbejdet med udarbejdelsen af psykiatriplanen på regionens hjemmeside og er således bekendt med at Regionsrådet den 6. marts 2008 har godkendt psykiatriplanen. Efter denne plan samles de almenpsykiatriske sengepladser og ekspertise i Roskilde, Vordingborg og Slagelse. I Slagelse skal der opføres helt nye bygninger til bl.a. voksenpsykiatrien. Projektet sættes i gang i 2008, og når byggeriet til sin tid er færdigt, flyttes sengeafdelingerne fra bl.a. Psykiatrihospitalet Dianalund til Slagelse. Jeg foretager mig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt 5.2 Aflåsning, herunder skærmning, og forholdene for frivilligt indlagte Jeg noterede mig at ledelsen ville overveje om der kunne sættes lås på vinduerne på afsnit D der principielt er lukkede, således at frivilligt indlagte patienter har et vindue

3 O P F Ø L G N I N G N R. 2 3/3 de selv kan åbne, og de patienter der har tvangsmæssige foranstaltninger og behov herfor, kan have vinduet aflåst med en nøgle. Dette vil gøre at man i de konkrete tilfælde vurderer om der er behov for et låst vindue. Jeg bad om underretning om resultatet af overvejelserne. Afdelingsledelsen har oplyst at der ikke er sket ændringer vedrørende dette forhold, men at spørgsmålet skulle behandles på et områdeledermøde i september Jeg anmoder om oplysning om resultatet af denne behandling. Ad punkt 5.5 Patienternes kontakt med læge mv. Jeg gik ud fra at de lægesamtaler der finder sted på forud fastlagte tidspunkter, ikke er en del af den almindelige stuegang. Jeg anmodede derfor hospitalet om nærmere at oplyse hvorvidt der normalt deltager andre end lægen og patienten i disse samtaler. Jeg gik samtidig ud fra at patientens ønske om at tale med lægen alene ved disse samtaler efterkommes i samme omfang som ved stuegang. Jeg bad hospitalet om at oplyse om det var korrekt forstået. Jeg bad endelig hospitalet om at oplyse hvor de på forhånd fastlagte samtaler finder sted. Afdelingsledelsen har oplyst at det er kutyme at kontaktpersonen deltager i lægesamtaler, men at en patient altid kan bede om at tale med lægen alene, og at et sådant ønske altid vil blive imødekommet. Lægesamtalerne finder sted enten på patientens stue eller i et samtalerum. Jeg afventede nærmere oplysninger om hvordan kontaktpersonordningen fungerer på afsnittene, bortset fra afsnit E. Afdelingsledelsen har oplyst at alle patienter umiddelbart efter indlæggelsen tildeles en kontaktperson, og at patienten med det samme bliver gjort bekendt med hvem det er. På nogle afsnit arbejdes der med primære og sekundære kontaktpersoner. Det vil altid være den primære kontaktperson der har hovedkontakten til patienten. Hvis den primære kontaktperson ikke er på arbejde, træder den sekundære kontaktperson til. På andre afsnit arbejdes der med ligeværdige kontaktpersoner og aftenkontaktpersoner. Det tilstræbes at patientens faste kontaktperson er til stede i dagtimerne. Hvis den faste kontaktperson ikke er til stede, tildeles patienten altid en anden kontaktperson. Patienten vil derfor altid få tildelt en kontaktperson.

4 O P F Ø L G N I N G N R. 2 4/4 På afsnit E var der arbejdet med en styrkelse af kontaktpersonordningen. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der i øvrigt var sket (eller ville ske) en styrkelse af kontaktpersonordningen, eller om det tidligere oplyste skulle forstås sådan at den lokale audit der havde været afholdt den 7. september 2006 om kontaktpersonordningen, havde vist at der ikke var behov for det. Afdelingsledelsen har oplyst at der med henblik på styrkelse af kontaktpersonordningen løbende sker justeringer og forbedringer af ordningen. De lokale audit har vist at de indlagte patienter har en kontaktperson og ved hvem det er. Jeg har noteret mig det oplyste, Ad punkt 5.7 Besøg, visitation og adgang til telefonering mv. Jeg noterede mig at hospitalet var ved at udarbejde husordener og bad hospitalet om at underrette mig om de færdige husordener når de var skrevet. Jeg tilføjede at der bør foreligge både skrevne regler der regulerer det almindelige daglige liv på en afdeling, og som gælder for alle afdelingens patienter (husordener), og skrevne regler (retningslinjer) om begrænsninger og indgreb der kan ske i den enkelte patients personlige frihed under indlæggelsen. Jeg nævnte også at sidstnævnte regler bør indeholde angivelse af hvem der har kompetence til at træffe afgørelse om indgrebene/begrænsningerne, og hvornår beslutningerne herom skal revurderes. Afdelingsledelsen har vedlagt husordener for afsnittene A, B, C og E med oplysning om at husordenen for afsnit D endnu ikke var færdig. Afsnit A og B har en fælles husorden. Husordenen (husregler) for afsnit C svarer indholdsmæssigt til den fælles husorden for afsnit A og B, mens husordenen for afsnit E det lukkede afsnit adskiller sig fra de øvrige husordener. Jeg har ingen bemærkninger til husordenerne for afsnit A, B og C. Husordenen for afsnit E der er uarbejdet den 1. marts 2007 og drøftet med patienterne på afsnittet dagen efter indeholder først et afsnit der indeholder generel information om afsnittet og formålet med indlæggelsen. Dernæst er der et afsnit med hovedoverskriften Praktiske oplysninger der i underafsnit oplyser om regler for besøg, medicin, alkohol og rusmidler, opbevaring af

5 O P F Ø L G N I N G N R. 2 5/5 ejendele, herunder værdigenstande, samvær patienterne imellem, påklædning, fodtøj og smykker, oprydning, fotografering, telefon, måltider, kiosk, kaffe og te, musikanlæg og computere, rygning/ild, skarpe og spidse genstande og lignende. Husordenen for afsnit E indeholder ud over de regler der gælder generelt for alle patienterne på afsnittet også i visse af de nævnte afsnit bemærkninger om muligheden for begrænsninger og indgreb i den enkelte patients frihed. I afsnittet om besøg er det således anført at besøg og besøgsvarighed kan begrænses i særlige tilfælde efter en lægelig beslutning. I afsnittet om telefonering er det anført at der efter et lægeligt skøn kan indføres begrænsninger i adgangen til at telefonere. I afsnittet om alkohol og rusmidler er der oplysning om at personalet ved konstatering af eller mistanke om at en patient indtager alkohol eller rusmidler efter aftale med lægen kan udføre ballonprøve for alkohol i blodet, og kan tage overvåget urinprøve for at kontrollere den for ikke lægeordineret medicin og/eller ulovlige rusmidler. Muligheden for undersøgelse (visitation) af patienten og patientens stue og for inddragelse af rusmidler er også nævnt. Det nævnes også at en eventuel udgangstilladelse kan inddrages indtil førstkommende ordinære stuegang hvor der tages (endelig) stilling til denne tilladelse. Det er ikke om de to sidstnævnte forhold nævnt hvem der kan træffe beslutning herom. Efter psykiatrilovens 19 a er det overlægen der har kompetencen til at træffe beslutning om undersøgelse af patienten og patientens stue og ejendele. Husordenen indeholder tillige oplysning om at besøgende der mistænkes for at være påvirkede af rusmidler, afvises. Ved mistanke om at pårørende medbringer rusmidler kan besøg ligeledes afvises eller foregå i afsnittets samtalerum med efterfølgende visitation af patienten. Det er anført at restriktioner i besøg ordineres af lægen og skrives i journalen. Som nævnt ovenfor (og i opfølgningsrapporten) er det efter min opfattelse mest hensigtsmæssigt at de generelle regler der gælder for alle patienter, og reglerne om indgreb og begrænsninger i den enkelte patients frihed opdeles i to selvstændige dokumenter (henholdsvis husorden og retningslinjer). Det er endvidere min opfattelse at de skrevne retningslinjer for indgreb og begrænsninger i den enkelte patients frihed kun bør rettes til personalet, men at alle patienter i det informationsmateriale der udleveres ved indlæggelsen, bør informeres om retningslinjernes eksistens og muligheden for at få dem udleveret. Det kan ikke give mig anledning til bemærkninger at der i husordenen for afsnit E også er indføjet oplysninger om muligheden for indgreb og begrænsninger i den enkelte patients frihed. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på at husordenen stadig fremstår overskuelig og ikke for omfattende, og at patienterne blot orienteres om at det i særlige tilfælde kan være nødvendigt at træffe beslutning om begrænsninger i den

6 O P F Ø L G N I N G N R. 2 6/6 sædvanlige livsudfoldelse (af hensyn til patienten selv, medpatienter, personale og/eller omverdenen). Det fremgår ikke af det oplyste at hospitalet har et selvstændigt sæt skrevne regler (retningslinjer eller instruks) der uddyber eller præciserer det i husordenen anførte om hvornår og af hvem der kan træffes beslutning om begrænsninger og indgreb, og som angiver hvornår en beslutning om begrænsninger/indgreb skal revurderes, og hvad der skal gøres notat om i patientens journal. Jeg anbefaler at der udfærdiges sådanne skriftlige retningslinjer, og jeg beder om underretning om hvad min anbefaling giver anledning til. For så vidt angår patienternes mulighed for at besøge hinanden på stuerne oplyste ledelsen at hospitalet ville differentiere husordenen på henholdsvis åben og lukket afdeling. På åben afdeling ville det blive således at patienterne kan besøge hinanden på stuerne, og at hospitalet i de konkrete tilfælde vil vurdere hvornår dette frarådes. Modsat ville der i husordenen for lukket afdeling komme til at stå at patienterne ikke må besøge hinanden på stuerne medmindre det er aftalt med personalet. Det blev samtidig nævnt at hospitalet derfor har en generel opfattelse af at patienterne ikke må gå på hinandens stuer også selvom de inviteres indenfor. Jeg lagde på baggrund af det oplyste til grund at patienterne på åben afdeling fremover frit ville kunne besøge hinanden på stuerne medmindre det konkret frarådes. Jeg forstod med andre ord det sidstnævnte i hospitalets udtalelse således at det alene sigtede til lukket afsnit, og at det således ikke er hospitalets generelle opfattelse at patienterne på åben afdeling ikke må gå på hinandens stuer selvom de inviteres indenfor. Jeg har noteret mig at der i husordenerne for afsnit A, B og C ikke er et forbud mod at patienterne besøger hinanden på stuerne, mens der i husordenen for afsnit E er et sådant forbud, men at det samtidig udtrykkeligt fremgår at der er mulighed for at dispensere herfra i særlige tilfælde. Ad punkt 5.9 Forplejning Forplejningen til patienterne kom indtil 1. januar 2007 fra Kolonien Filadelfia. Jeg anmodede i rapporten om at blive underrettet om den ordning der skulle etableres efter at aftalen med kolonien ophørte og afventede fortsat underretning herom.

7 O P F Ø L G N I N G N R. 2 7/7 Afdelingsledelsen har oplyst at forplejningen fortsat kommer fra Kolonien Filadelfia. Afdelingsledelsen skulle mødes med ledelsen på Filadelfia i september 2007 og drøfte bl.a. kosten til patienterne. Fra koloniens side var der planer om at give patienterne større valgmuligheder, og afdelingsledelsen ønskede at gøre kosten mere tidssvarende. Jeg anmoder om underretning om resultatet af drøftelserne på det nævnte møde. Ad punkt 5.10 Udslusning, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Det blev under inspektionen oplyst at der var kommet nye regler hvorefter kommunerne skal betale for patienter som er færdigbehandlede, men ikke udskrevet, og at de havde haft en positiv effekt på de problemer der havde været med manglende pladser hos kommunerne i forbindelse med udslusning. Jeg bad ledelsen om at oplyse hvilke nye regler der er tale om og gentog denne anmodning i opfølgningsrapporten. Regionen har henvist til et vedlagt brev af 24. marts 2006 fra det daværende Vestsjællands Amt om forretningsgangen i Sygehus Vestsjælland i forbindelse med bopælskommunens betaling til amtet for indlagte færdigbehandlede patienter og til et notat af 7. marts 2007 med bilag. Det fremgår heraf at amtet med virkning fra 1. januar 2006 besluttede at benytte sig af lovens mulighed for at opkræve betaling fra kommunerne for færdigbehandlede patienter der ikke kan udskrives. Kommunerne skal orienteres senest tre hverdage inden færdigbehandlingen. Når patienten på den angivne dato er registreret færdigbehandlet i patientregistreringssystemet vil der blive afsendt et nyt brev, og takstopkrævning vil finde sted fra første hverdag herefter. Jeg noterede mig at hospitalet i 2. kvartal af 2006 (og indtil 3. kvartal i alt i 2006) havde udarbejdet 2 koordinationsaftaler som jeg forstod som koordinationsplaner. Jeg bad på ny om oplysninger om antallet af udskrivningsaftaler i 1. og 2. kvartal Afdelingsledelsen har oplyst at der i 2007 (indtil da) var lavet i alt én udskrivningsaftale for en patient der flyttede i egen bolig. Afdelingsledelsen har i den forbindelse oplyst at patienter der flytter på institution efter udskrivelsen, udsluses over en periode i forhold til deres behov og samarbejde med bostedet. Afdelingsledelsen har henvist til bilag herom der imidlertid ikke var vedlagt.

8 O P F Ø L G N I N G N R. 2 8/8 Jeg har noteret mig det oplyste, men henleder opmærksomheden på at min anmodning omfattede antallet af udskrivningsaftaler for de to første kvartaler i Jeg anmoder derfor på ny om oplysning herom. Jeg anmoder samtidig om at få tilsendt de bilag der henvises til. Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang og orientering af patientrådgivere i forbindelse med tvangsbehandling mv. Jeg gik ud fra at ledelsen ville sikre at personalet er bekendt med ændringen af psykiatrilovens 24, stk. 1, og at der fremover i overensstemmelse med psykiatrilovens 24 beskikkes en patientrådgiver i alle de tilfælde hvor det er obligatorisk efter bestemmelsen. Ved den nævnte ændring af 24 blev pligten til at beskikke en patientrådgiver udvidet til også at omfatte tvangsfiksering mv. Afdelingsledelsen har oplyst at det er sikret at personalet på psykiatrihospitalet er bekendt med at der skal beskikkes en patientrådgiver for enhver der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes, tvangsbehandles og tvangsfikseres mv. Ad punkt 5.15 Patientindflydelse Af en pressemeddelelse af 27. februar 2006 om tilfredshedsundersøgelsen fremgik det bl.a. at der i løbet af 2006 skulle opbygges en kvalitetsorganisation i Psykiatrisk Center der bl.a. skulle udarbejde kvalitetsstandarder for patientinddragelse. Jeg afventede underretning om resultatet af de nævnte tiltag der ifølge hospitalets tidligere udtalelse skulle behandles på områdeledermøde i Afdelingsledelsen har oplyst at afsnitsledelsen holder husmøder en gang om måneden med patienterne, og at patienterne på disse møder har mulighed for at give udtryk for deres tilfredshed eller utilfredshed og stille spørgsmål eller komme med forslag til ændringer af husorden mv. Jeg har noteret mig det oplyste, men anmoder om oplysning om hvorvidt der er eller vil blive udarbejdet noget skriftligt om patientinddragelse, jf. ovenfor. Jeg henviser i den forbindelse også til at 2 i den nye psykiatrilov der trådte i kraft den 1. januar 2007, er udvidet til også at omfatte bl.a. politikker i relation til patienter.

9 O P F Ø L G N I N G N R. 2 9/9 Ad punkt 6.2 Tvangsbehandling Hospitalet havde oplyst at en ordinerende læge havde uddelegeret overlægekompetence. Jeg forstod det oplyste sådan at den pågældende læge ved delegation havde fået tillagt overlægekompetence. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det var korrekt forstået, og om det i givet fald er i overensstemmelse med psykiatrilovens 12, stk. 4, (før 1. januar , stk. 3), jf. 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om tvangsbehandling mv. (nu bekendtgørelse nr af 14. december 2006). Regionen har oplyst at afdelingsledelsen herom efterfølgende har oplyst følgende: Der foreligger en skriftlig, individuel uddelegering af overlægekompetencen til en 1. reservelæge på afsnit E. Dette blev iværksat da det gennem en periode på flere måneder ikke havde været muligt at rekruttere en overlæge til daglig funktion på lukket afsnit. Der var imidlertid ansat en meget kompetent 1. reservelæge, som indgik i ledelsen på afsnittet og som havde direkte og akut kommunikationsadgang med ledende overlæge. Det var den ledende overlæges vurdering, at en læge som har fået delegeret ledelses- og behandlingsansvar også kunne få delegeret kompetencen til at attestere tvangsprotokoller på overlægens vegne, så der gik kortest mulig tid mellem en tvangsforanstaltning og efterfølgende overlæge vurdering (vurdering af den behandlingsansvarlige læge). Den omhandlede 1. reservelæge var i øvrigt af den ledende overlæge vurderet som værende helt kompetent til at fungere som konstitueret overlæge, men en sådan konstituering kunne uddannelsessystemet ikke håndtere, hvorfor han formelt vedblev med at være 1. reservelæge, men i praksis fungerede som konstitueret overlæge. Efter den ovennævnte bestemmelse i psykiatrilovens 12, stk. 4, har overlægen (herunder en konstitueret overlæge) kompetencen til at træffe beslutning om tvangsbehandling. Efter lovens 4 a og tvangsbekendtgørelsens 1, stk. 2, kan en beslutning dog træffes af en anden i overlægens fravær, men overlægen skal i sådanne tilfælde efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen. Der kan således ikke ske delegation af overlægens kompetence til at tage stilling til tvangsbehandling der har fundet sted i overlægens fravær. Jeg forstår det oplyste om at det var den ledende overlæges opfattelse at en læge som har fået delegeret ledelses- og behandlingsansvar, også kunne få delegeret kompetencen til at attestere tvangsprotokoller på overlægens vegne, således at den ledende overlæge ikke var opmærksom på dette delegationsforbud. Jeg forstår samtidig det oplyste sådan at afdelingsledelsen og regionen er enige i at der ikke kan ske delegation af denne kompetence.

10 O P F Ø L G N I N G N R. 2 10/10 Jeg forstår i øvrigt anvendelsen af datidsformen således at den pågældende 1. reservelæge ikke længere er tilknyttet afsnit E. Idet jeg på baggrund af ovenstående herefter går ud fra at der ikke længere er sket delegation af kompetencen til at tage stilling til tvangsbehandling i overlægens fravær, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg bad på ny hospitalet om at overveje at give retningslinjer for udfyldelsen af tvangsprotokollen således at det sikres at udfyldelsen sker på en sådan måde at det også for udenforstående tydeliggøres hvilken ordinationsform der skal forsøges først (mindste-middels-princippet). Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser. Afdelingsledelsen har vedlagt kopi af sådanne retningslinjer (af 10. juli 2007). Det er udtrykkeligt heri angivet at behandlingen skal ske efter mindste-middels-princippet. Det er desuden præciseret at der i tvangsprotokollen skal stå Primært gives tbl. XX og hvis det ikke kan gennemføres, gives alternativt inj. XX. Det fremgår endvidere at denne retningslinje vil indgå i lægernes elektroniske instruksbog ved næste revision af dette kapitel. Opfølgning Jeg afventer oplysning og underretning om enkelte forhold, jf. gennemgangen ovenfor. Underretning Denne rapport sendes til Psykiatrihospitalet Dianalund, Psykiatrien i Region Sjælland, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til Grundlovens 71 og psykiatrihospitalets patienter og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. september 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg anmodede heri hospitalet om nærmere oplysninger

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

1/1. Indholdsfortegnelse

1/1. Indholdsfortegnelse 1/1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 3.2 Afsnit N16... 4 Ad punkt 3.3 Afsnit G18... 4 Ad punkt 3.4 Afsnit N22... 5 Ad punkt 5.1 Overbelægning mv.... 6 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

1/26. Indholdsfortegnelse

1/26. Indholdsfortegnelse 1/26 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2 Afsnit R1... 2 Ad punkt 3.3 Afsnit R2... 3 Ad punkt 3.4 Afsnit R4... 3 Ad punkt 5.1 Overbelægning mv.... 4 Ad punkt 5.6 Medicin... 5 Ad punkt 5.9 Vejledning efter

Læs mere

1/10. Indholdsfortegnelse

1/10. Indholdsfortegnelse 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv.... 4 Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 725 Offentligt Den 21. september 2010 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-4191-424 1/13 Indholdsfortegnelse Ad punkt

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Adgang til telefonering

Adgang til telefonering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. januar 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 7. juni 2001 af Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3. Behandling mv.... 3 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv.... 7 6. Vold mv.... 8 7. Patienternes økonomiske

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 Den 1. september 2009 Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 OPFØLGNINGS- RAPPORT NR. 2 J.nr. 2007-1473-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere