Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune"

Transkript

1 ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

2 PLAN FOR RISIKOBASERET REDNINGSBEREDSKAB I ROSKILDE KOMMUNE 1. FORMÅL OG BAGGRUND 2 2. RISIKOPROFIL AF ROSKILDE KOMMUNE GENERELLE OPLYSNINGER OM KOMMUNERNE RISIKOPROFIL UD FRA RISIKOIDENTIFIKATION OG RISIKOANALYSE SÆRLIGE RISIKOOBJEKTTYPER OG RISIKOOMRÅDER 7 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR ROSKILDE BRANDVÆSEN PROCESSEN BAG FASTLÆGGELSE AF SERVICENIVEAU MODEL FOR DET FREMTIDIGE SERVICENIVEAU FOR ROSKILDE BRANDVÆSEN ORGANISATION OG VIRKSOMHED RISIKOSTYRING OG FOREBYGGELSESTILTAG DIMENSIONERING OG MATERIEL STYRING OG OPFØLGNING PÅ DEN RISIKOBASEREDE DIMENSIONERING PROCEDURE FOR STYRING OG OPFØLGNING MÅLSÆTNINGER OG MÅLPARAMETRE 26 Vedlagt: 1) Bilag A: Brandfrebyggelsesstrategi fr Rskilde Kmmune 2) Bilag B: Udrykningssammensætninger 3) Delrapprt 1: Risikidentifikatin 4) Delrapprt 2: Risikanalyse 5) Oplæg til serviceniveau 6) Brandslukningsaftale med Lejre Kmmune 7) Retningslinje fr Afløsning af mandskab 1

3 1. Frmål g baggrund Den 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 m risikbaseret kmmunalt redningsberedskab i kraft. De nye regler betyder, at de detaljerede g centralt fastsatte krav til redningsberedskaberne afløses af en dimensinering på grundlag af lkale risikvurderinger. Således er det Byrådet der stadig har det verrdnede ansvar fr, at der kan ydes en frsvarlig indsats md skader på persner, ejendm g miljøet ved ulykker g katastrfer. I henhld til den gældende lvgivning vedrørende brand- g redning, har kmmunerne pligt til at revidere beredskabsplanen fr den risikbaserede dimensinering (RIBD) i det mfang, kmmunen g/eller udviklingen finder det nødvendigt, dg mindst én gang i hver kmmunal valgperide. Den indeværende kmmunale valgperide startede 1. januar 2010 g udløber 31. december Nærværende plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune, har til frmål at beskrive redningsberedskabet i Rskilde Kmmune, sm det kmmer til at se ud efter implementering af den nærværende risikbaserede dimensinering af beredskabet. Hvr Rskilde Brandvæsen i periden fra januar 2006 til maj 2007påbegyndte arbejdet med henhldsvis risikidentifikatin, (læs: krtlægning, dkumentatin g strukturering af risici i Rskilde Kmmune) g risikanalyse (læs: analyse af de risici, der er identificeret i risikidentifikatinen med henblik på at fastlægge mfanget af kmmunens risici samt efterfølgende at fastlægge relevante udrykningssammensætninger g beredskabsniveauer g udpege relevante frebyggelsestiltag), har Rskilde Brandvæsen siden nvember 2012 påbegyndt en revisin af disse. Resultaterne af dette arbejde er dkumenteret i Delrapprt 1: Risikidentifikatin g Delrapprt 2: Risikanalysen. I dette dkument er knklusinerne inddraget, sm danner grundlag fr frslag til frskellige mdeller fr pbygning af det daglige beredskab, sm præsenteres i det følgende. I frslaget til nyt serviceniveau fr redningsberedskabet i Rskilde Kmmune, sm blev vedtaget den XX. Af Byrådet i Rskilde Kmmune, er der lagt vægt på følgende: 1. Risikidentifikatin 2. Risikanalyse 3. Oplæg til serviceniveau 4. Plitisk fastlæggelse af serviceniveau 5. Praktisk implementering af serviceniveau. Det skal bemærkes, at frslaget til nyt serviceniveau er udarbejdet med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens retningslinjer fr risikbaseret dimensinering. 2

4 Sm understreget i bekendtgørelsens 4, stk. 2 skal frslag til serviceniveau indsendes til Beredskabsstyrelsen med henblik på udtalelse, herunder en vurdering af, m det kmmunale redningsberedskab kan yde en frsvarlig indsats, jf. beredskabslvens 12. Således skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, m der i frslaget til plan, jf. beredskabslvens 25, er sikret verensstemmelse mellem risikprfilen g redningsberedskabets rganisatin, virksmhed, dimensinering g materiel, jf. 2. Beredskabsstyrelsen kan i denne frbindelse indhente supplerende plysninger fra byrådet til brug fr udtalelsen. 2. Risikprfil af Rskilde Kmmune 2.1 Generelle plysninger m kmmunerne Rskilde Kmmune har ca indbyggere g et areal på 212 km2. Der er en infrastruktur hvr dele af kmmunen gennemskæres af Hlbækmtrvejen g jernbanefrbindelserne mellem København, Fyn g Jylland. Der findes 1 nrd/syd gående hvedfærdselsårer g 2 øst/vest gående hvedfærdselsåre. Hlbæk mtrvejen er en af de mest trafikerede mtrveje i landet. Her passerer dagligt p md biler i gennemsnit hele året. Stre dele af kmmunen er dmineret af Rskilde Fjrd, sm danner den sydvestlige grænse mellem Rskilde g Lejre kmmuner. På bligmrådet er der adskillige etagebligmråder (bliger ver 3 etager), sm alle er placeret i den mellemste del af kmmunen i Rskilde by. Der findes enkelte bygninger i den sydlige del af kmmunen i Viby. Den resterende bligmasse er tæt lav med mange enfamiliehuse g hbbylandbrug, samt enkelte erhvervsmæssige landbrug med større besætninger. Derudver har kmmunen flere mindre landsbymråder samt større bysamfund i Viby g Jyllinge. På erhvervssiden har kmmunen mange mindre virksmheder, der er samlet i 4 mindre industrimråder g et mråde, hvr de stre virksmheder er samlet. I industrikvarteret mkring Københavnsvej, stre Hede, er stre udvidelser påbegyndt. I Rskilde Kmmune ligger RISØ, sm tidligere frskede i nukleart materiale. De væsentligste aktiviteter er lukket. Indenfr den nuværende g kmmende planperide har der fundet en gradvis udbygning sted af bligmrådet i Trekrner, Hyrdehøj samt den tidligere Unicn grund. I Rskilde by har der været fretaget en udvidelse af R s trv g den tidligere Andels sil. Hertil kmmer en række udbygninger på bligmrådet i mkringliggende bysamfund. Hlbækmtrvejen er blevet udvidet fra 4 til 6 spr, med en frmdet tiltagende trafik. Ligeledes er Frederikssundsmtrvejen undervejs i prjektfasen. Der fregår frtsat vervejelser m, at linieføringen fr en ny tgfrbindelse til Ringsted skal gå gennem knudepunktet i Rskilde. 3

5 Jyllinge Brandstatin Rskilde Brandstatin FIGUR 1 GRUNDKORT AF ROSKILDE KOMMUNE 4

6 2.2 ÆNDRINGER I RISIKOPROFIL UD FRA RISIKOIDENTIFIKATION OG RISIKOANALYSE Revisin af risikidentifikatin g risikanalyse tilbragt følgende ændringer i risikprfil af Rskilde Kmmune: Data er sammenlignet med periden til g der er tilføjet nye statistikker i periden g Strukturering af risici: Med inspiratin g erfaringer fra arbejdet fra andre kmmuner blev der pstillet 13 hvedkategrier med ptil 8 underkategrier hver især, sm blev denne gang ptalt til 14 hvedkategrier. Denne 14 hvedkategri mfatter vejrlig katastrfer (versvømmelser, strm g snestrm). Ud ver det kategri 13 er udvidet med t yderligere underkategri dvs. højderedning g redning i/på vand. Nye risici i Rskilde Kmmune mfatter udvidelsen af shpping center, KARA g pførsel af Bauhaus g nyt verjrdisk gastankanlæg. Indenfr infrastrukturen er mtrvejsbyggeriet færdiggjrt. Alarmniveau: I periden er der I alt 1569 alarmer (svarende til 1,4 alarm pr. døgn, hvrimd I periden er der I alt 1492 alarmer (svarende til 1,3 alarm pr. døgn) til brand, miljø g redningspgaver. Data indikerer, at der er stigning i samlet antallet af alarmer med 4, 9 %, hvilket primært skyldes stigning i antallet af blinde alarmer. Derimd er der fald I antallet af reelle alarmer. Stigningen i antallet af blindalarmer vurderes at kunne hænge sammen med en stigning i antallet af ABA anlæg. Dg skal det bemærkes at stigningen af blinde alarmer er marginal, i frhld til at, antallet af ABA anlæg er frøget med næsten 60 % i periden. Frdeling mellem pgavetype: Frdelingen mellem reelle alarmer til brand, miljø- g redningspgaver i periden indikerer 678 brandpgaver, 138 miljøpgaver g 172 redningspgaver. I frhld til data i er der fald i brandpgaver (fra 722 til 678), hvrimd der er en stigning i miljø (fra 120 til 138)- g redningspgaver (fra 161 til 172). Alarmfrdeling på året, ugen g døgnet: Der er lidt flere hændelser i smmermånederne pga. en stigning miljø- g redningspgaver i (lækage fra køretøj, trafikuheld, redning i/på vand g anden redningspgave), hvrimd der er lidt flere hændelser i pga. en stigning i brandpgaver (markbrande, brande på åbne arealer g bilbrande i det fri). Mht. alarmfrdeling på ugedage, er der flere hændelser i weekenden end hverdage i tidsrummet g der er få hændelser mellem kl i , hvrimd der er flere hændelser i hverdage end weekenden i tidsrummet g der er få hændelser mellem kl i

7 Typiske hændelsestyper: Der sker fleste hændelser indenfr følgende: Bygningsbrand, typisk brand i etagebyggeri g lejligheder alle i Rskilde by med lille vervægt i sydvestlig del Bilbrand i det fri Brand i cntainer i det fri flest i Rskilde bybebyggelse Mindre naturbrand Skrstensbrand fast tag Bygningsbrand institutin næsten alle sammen i Rskilde bybebyggelse Brand i villa/rækkehus Brand på gårde med g uden dyrehld Mindre spild primært i Rskilde bybebyggelse Færdselsuheld med fastklemte Brande på industrivirksmheder syd fr Rskilde by Branddøde g røgfrgiftede: Der er registreret 11 røgfrgiftede g 2 branddøde i periden frdelt på 10 hændelser. De fleste hændelser er sket i bebelse (privat såvel sm institutin). Hvrimd der er registreret i alt 20 røgfrgiftede g tre branddøde i periden frdelt på 16 hændelser. I denne peride skete fleste hændelser i bebelse privat såvel sm institutin. Tilskadekmst, trafikdræbt, persnpåkørsel jernbane g andet: I periden 2012 er der 3 trafikdræbt, 47 trafiktilskadekmst, 2 persn påkørsel dræbt, 1 var druknet i vand g 1 var reddet ved drukne ulykker i fjrden. Udrykninger frdelt på årsager Brandpgaver: I periden bl.a. de andre årsager ligger vægten på frsæt, ufrsigtighed ved brug af åbne ild, el-installatiner, teknisk årsag g ufrsigtighed ved madlavning. Redningspgaver: I frbindelse med disse pgaver er fleste af udrykninger været indenfr redning ifbm. trafikuheld, anden redningspgaver, redning i/på vand, redning ifbm. tg/skib/flyulykker. Miljøpgaver: Her ligger vægten på lækage fra køretøj, trafikuheld g andet. 1 Data fra er ikke til rådighed. 6

8 Udrykninger til diverse pgaver: Der har været kørt 17 gange fra Særlige risikbjekttyper g risikmråder Det fremgår af GIS-krtanalyserne, at: 1. Områder med kncentratiner af udrykninger er Rskilde bybebyggelse, Svgerslev, Vindinge, Jyllinge g Gundsømagle, Viby g Gadstrup. Disse mråder er vist på krt nedenfr med en angivelse af hændelser i det pågældende mråde. 2. Objekter med mange alarmer er primært institutiner sm plejehjem, psykiatrisk hspital, butikscenter, virksmheder. Disse vises i tabel efter krt ver kncentratiner af alarmer. 7

9 Blinde g falske alarmer: grå Miljøpgaver: grøn Diverse blå Rskilde bybebyggelse Brandpgaver: rød Redningspgaver: gul Svgerslev Brande i bebelse Redningspgaver frdeler sig ver hele jævnt med en lille kncentratin mkring bykernen (FUH med fastklemte, arbejdsulykker g elevatralarmer) Drukneulykker med Fjrden Miljøpgaver: Mindre spild mkring Hlbæk mtrvejen g industrimråderne ABA anlæg - Direkte verførelse Brandpgaver:Brand i villa/rækkehus, Bil/knallert brand i det fri Redningspgaver i frbindelse med FUH Miljøpgaver (mindre spild kendt stf) ABA anlæg - Direkte verførelse 8

10 Vindinge Jyllinge g Gundsømagle Brandpgaver:Brand i villa/rækkehus, Bil/knallert brand i det fri Miljøpgaver (mindre spild kendt stf) ABA anlæg - Direkte verførelse Bygningsbrand - villa/rækkehus Bygningsbrand - Gård FUH - Fastklemte bil ABA anlæg - Direkte verførelse Viby Sjælland Gadstrup El installatiner Brand el-anlæg i det fri Brand - Tg, Gdstg Cntainer i det fri-brand Naturbrand - Skråning/Grøft Bygningsbrand - Udhus -fritliggende Str. frurening - Olie udslip Brand - Bil i det fri Bygningsbrand - Villa/Rækkehus ABA anlæg - Direkt verførelse Skrstensbrande, hårdt tag Bygningsbrand Udhus, fritliggende Bil i træ fastklemt Direkte alarmverførelse Naturbrand- Mark Bygningsbrand Villa/Rækkehusbrand ISL eftersyn - røgudvikling i hus efter lynnedslag fra HFI anlæg Brand bil i det fri 9

11 Objekter med mange alarmer er: Objekt Antal alarmer ( ) Plejehjem Margrethekær 2 26 (3 brande, 1 diverse g 22 blinde/falske alarmer) Skt. Hans, Bserupvej 2 27 (7 brande, 19 blinde/falske alarmer g 1 diverse) RO s Trv 16 (15 blinde/falske g 1 miljøalarm) RAS, Køgevej 7 9 (2 brande, 7 blinde/falske alarmer) NUNC, Kamstrupvej (1 brand, 13 blinde/falske alarmer) Dyrskuepladsen (dyrskue, festival, kræmmermarked), Darupvej Chr. Hansen Labratium, Sønder Ringevej 22 Fjrde psykiatrisk hspital, Reginssygehuset Smedgade 10 5 brande 19 (2 brande, 17 blinde/falske alarmer) 2 blinde/falske alarmer Margrethehjemmet, Brchsgade 1 6 (1 brande, 5 blinde/falske alarm) Nycmed, Langebjerg 1 13 (3 brande, 9 blinde/falske, 1 miljø alarm) Risø, Frederiksbrgvej (3 brande, 26 blinde/falske alarmer) Rskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 20 8 (5 redningspgaver, 1 diverse, 2 blinde/falske alarmer) Handelsskle, Bakkesvinget 67 5 (2 brande, 3 blinde/falske alarmer) Lkalcenter Skt. Jørgensbjerg, Møllehusvej 118 Frisklen, Bserup (1 brande, 8 blinde/falske alarmer) 11 (1 brande, 2 diverse g 8 blinde/falske alarmer) KARA, Håndværkevej 70 4 (1 diverse, 3 blinde/falske alarmer) 10

12 Plejehjem Skt. Peders Stræde 7 4 (1 redningspgave, 3 blinde/falske alarmer) Gimle, Helligkrsvej 2 10 (10 blinde/falske alarmer) Plejecenter, Kng Valdemars Vej 79 9 (1 brand, 8 blinde/falske alarmer) Rskilde Biblitek, Drnning Margrethesvej 14 Plejehjem, Drnning Margrethesvej 39 2 redningspgaver 0 Greif, Københavnsvej Stryhns (Vestre Kirkevej 13-19) 4 (2 brande, 2 blinde/falske alarmer) Htel Prindsen (Algade 13) 3 blinde/falske alarmer Hlbækvej Rideskle i Himmelev (Himmelev Bygade 30) Vikingsskibsmuseet (Skt. Claravej) 0 1 blind/falsk alarm Baldersvej 3 Rådhuset (Stændertrvet 1) 3 redningspgaver 9 blinde/falske alarmer Rønnebærparken (2 brande, 22 blinde/falske alarmer) Asterscenteret (Plejehjem, Astersvej 9) 10 blinde/falske alarmer Universitetsvej 2 5 blinde/falske alarmer Sil 1, Maglehøjen (6 brande, 30 blinde/falske alarmer) Slagterisklen (Maglegårdsvej 8) 10 (8 blinde/falske, 2 miljø alarmer) DKI Plast, Erhvervsparken 7, Gadstrup 3 (1 brande, 2 blinde/falske alarmer) 11

13 Ud fra risikidentifikatin g risikanalyse er der udvidet 70 scenarier med yderligere 15 scenarier g pgavesegmentet er blevet udvidet med dykkertjeneste, højderedning/redning samt vejrligkatastrfer. 3. Fremtidigt serviceniveau fr Rskilde Brandvæsen 3.1 Prcessen bag fastlæggelse af serviceniveau På basis af risikidentifikatinen g risikanalysen fik Rskilde Kmmunes beredskabskmmissinen frelagt en række mdeller fr det fremtidige beredskab i Rskilde Kmmune indenfr hvert af følgende elementer: 1. Frebyggelse 2. Statinsplacering, udrykningstider g slukningsmråder 3. Bemandingsniveau 4. Indsatsledervagt 5. Køretøjer g materiel Således blev der pstillet niveauer fr, hvilke af hændelserne i kmmunen, der kan håndteres ptimalt med frskellige niveauer. Af disse niveauer er det følgende, der er relevante i frhld til de bemandingsniveauer (antal mand i første udrykningerne). Prcent andelen er den andel af udrykningerne sm anses fr at kunne klares med mandskabet indikeret sm eks 1+3, hvilket gså blev den valgte mdel (læs: Mdel 1). Statin 1- eller 5- minutter afgangtid Bemandings niveau Statin 1- eller 5- minutter afgangtid Bemandings niveau Rskilde 1-minut ( ) Valgt mdel 1+3 Jyllinge 5-minut Valgt mdel minut ( ) 1+4 Indsatsleder indgår i alle niveauerne. På baggrund af en kapacitetsanalyse, er det vurderingen at en bemanding på henhldsvis 1+3 (1 minut beredskab) g 1+4 (5 minut beredskab) vil være tilstrækkeligt til at håndtere hverdagshændelser. 12

14 3.2 Mdel fr det fremtidige serviceniveau fr Rskilde Brandvæsen Mdellen fr serviceniveau udmøntes i praksis i følgende elementer, sm beskrives hver fr sig i det følgende: a. Organisatin g virksmhed b. Frebyggelsestiltag c. Dimensinering (indsatsledelse, vagthld, udrykningssammensætninger g udrykningstider) g materiel Organisatin g virksmhed Det nuværende kmmunale redningsberedskab er pbygget i henhld til den hidtidige dimensineringsbekendtgørelse fra Byrådet har valgt, at pgaven vedrørende brandslukning m.m. sm hidtil skal varetages af eget kmmunalt beredskab (læs: Rskilde Brandvæsen). Redningsberedskabets målsætning er, at dette skal fremstå sm en prfessinel rganisatin baseret på effektiv g ptimal udnyttelse af de samlede ressurcer, hurtighed g up t date teknlgi, g sm med sit virke kan sikre brgerne et frsvarligt beredskab. Det kmmunale redningsberedskab hører under byrådet med øknmiudvalget sm fagudvalg, ligesm der er nedsat en beredskabskmmissin i henhld til 9 i Beredskabslven. Beredskabskmmissinen varetager den umiddelbare frvaltning af redningsberedskabet. 13

15 Brandvæsnets rganisatin Udver beredskabschefen består den administrative ledelse, sm vist i nedenstående: FIGUR 2 ORGANISATION DIAGRAM FOR ROSKILDE BRANDVÆSEN Brandvæsnets pgaver Rskilde Brandvæsen varetager den afhjælpende indsats i hele Rskilde Kmmune, g sm entreprenør i dele af Lejre Kmmune i frhld til specifikt brandslukning, redning g miljøindsats.. Brandvæsenet udfører afhjælpende pgaver inden fr følgende mråder: Indsatsledervagt Brandslukning Akut uheld med farlige stffer m.v. Bådberedskab/dykkertjeneste Opgaver i frbindelse med vejrlig katastrfer Opgaver i frbindelse med frsyningssvigt (elektricitet g drikkevand) Frplejning g indkvartering, herunder frplejning af indsatspersnale Servicepgaverne er en vigtig faktr fr en rettidig afsendelse af udrykningerne i dagligdagen, idet det er vanskeligt at skaffe persnale på tilkald indenfr nrmal arbejdstid. 14

16 3.2.2 Risikstyring g frebyggelsestiltag Der har gennem de senere år været str fkus på risikstyring g frebyggelsestiltag i Rskilde kmmune. Risikstyring er at betragte sm en væsentlig del af den verrdnede risikledelse i Rskilde Kmmune. Rskilde Kmmune pririterer sikring frem fr frsikring. Kmmunen ønsker sikker drift, hvrfr risikstyring mfatter alle tænkelige tab, både fr hvilke kmmunen har tegnet frsikring samt de tab, der bæres af kmmunen selv. Rskilde Kmmune afsætter årligt 2,7 mi. kr. til frebyggende arbejde. Sm en del af en målrettet indsats har Rskilde Kmmune indkøbt skadesregistrerings-prgrammet ISAP. Målet er at sikre en lettere tilgang til anmeldelse g administratin af skader. Samtidig giver brugen af ISAP et bedre verblik ver skadesstatistik g hændelser, så risikstyringen i højere grad kan målrettes g effektiveres, samt fremskynde indsatsen af skadesfrebyggende tiltag. Rskilde Kmmunes strategi er at etablere ABA-anlæg på samtlige af kmmunens skler i de kmmende år. Der er pt. etableret ABA-anlæg på 7 skler. Fr 2013 er det planlagt at etablere ABA-anlæg på yderligere 3 skler, brandstatinen g bibliteket. Rskilde Kmmune har ligeledes etableret en del røgmelderanlæg i børnehaverne i de fregående år samt pgraderet tyverianlæggene på sklerne i den nrd- g sydlige del af kmmunen. I et knkret tilfælde på en skle, har alarmeringen medvirket til, at en røgudvikling ikke udviklede sig til en større brandskade. Der er ligeledes ydet tilskud til ABA-anlæg på et plejecenter, til brandsikrede døre på rådhuset, ABA-anlæg på Ågerup Biblitek sm er ubemandet, ABA-anlæg på Kvindekrisecentret, videvervågning på tilettet på Stændertrvet, ABA anlæg Rskilde Biblitek samt på brandstatinen. At alle kmmunale institutiner kbles til Rskilde Brandvæsen både tyveri, vide, ABA, tågekanner g røgmeldere. Alle alarmanlæg bliver serviceret i henhld til serviceaftale. I frbindelse med brandeftersyn på sklerne er der ligeledes fkus på andre typer risici, sm bl.a. tyveri. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde hvrvidt tyverialarm, videvervågning, sikring af bærbare pc ere er tilstrækkelig. Efter en grundig vurdering etableres/rådgives m tyverisikringen så den enkelte skle er sikret bedst muligt, udver vervågning kan dette ligeledes være i frm af tågekann eller gitre. 15

17 Skybrudsplan Teknik- g miljøudvalget vil have klimatilpasningsplan suppleret med en skybrudsplan Idet sidstnævnte er under udarbejdelse, vil denne først kunne finde mtale i den næste statusrapprt. Hvr der har været g frtsat er megen fkus på den rbuste kmmune, har Rskilde Kmmune udvidet fkus til gså at mfatte brgeren med henblik på dels at gøre denne mere selvhjulpen, dels at gøre denne i stand til at bidrage til kmmunens rbusthed. Frmålet med at skabe frudsætningerne til at gøre brgerne i kmmunen mere rbuste, er at gøre beflkningen mere selvhjulpne i frhld til såvel frebyggelsen sm med henblik at kunne hjælpe andre brgere (hjælp til selvhjælp) indtil anden hjælp er fremme, sm eksempelvis nødbehandler, eller brandvæsen. I arbejdet med at skabe den rbuste brger handler det m at man sm menneske g persn bliver gd til at klare livets udfrdringer i strt g småt, herunder håndtere frskellige typer af hændelser sm livreddende førstehjælp, elementær brandbekæmpelse etc., disse udfrdringer skal brgerne øve sig i at være rbuste til. I Rskilde kmmune er rbusthed nget, sm udvikles i frhldet til andre mennesker, g i trygge fællesskaber, g det fællesskab hedder Rskilde Kmmune. Rskilde Brandvæsen har i den sammenhæng en række tiltag at tilbyde i frhld til den rbuste brger, g hvrdan rbustheden pnås. Tiltag sm mtalt i følgende: Brandskle Rskilde Brandvæsen laver i samarbejde med Rskilde Kmmune en brandskle. Trin 1 er fr den ældste årgang i børnehaverne. De intrduceres til alarmering 112 g brandbekæmpelse. Det fregår udenfr g der er indlagt lidt leg. Børnehaveklasserne 0 er på trin 2. Det er en verbygning, hvr de intrduceres til alarmering, førstehjælp g brandbekæmpelse (brandslukning g læren m røg). 3. klasserne er på trin 3. De får plevelsen mkring brandbekæmpelse, førstehjælp g fyrværkeri. Her lægges der meget vægt på børnenes deltagelse. De skal selv prøve flere frskellige ting. Der er ca. 800 elever gennem dette frløb hvert år. Prjektet har kørt siden 2008 Brandkadetter - Baggrund: Erfaringer fra SSP samarbejdet viser, at der er et antal unge, sm ikke benytter de eksisterende tilbud i Rskilde Kmmune. I stedet fr at gå i klub laver de unge hærværk g brandstiftelse. Prjektet er startet p august Med initiativet handler det fr Rskilde Kmmune m at udvikle en frebyggende mdel med at uddanne de unge til brandkadetter med henblik på at sikre børn g unge en rlle sm aktive medbrgere. Det er samtidig Rskilde Kmmunes ønske at skabe en sammenhængende frebyggende indsats fr udsatte børn g unge. 16

18 Prjektet frankres på beredskabsstatinen. De øvrige kmmunale aktører samarbejder tæt således tæt med Rskilde Brandvæsen mkring børn unge g den støtte, disse behøver i deres videre frløb. Uddannelsen til brandkadet skal sikre børn g unge en psitiv indgang til et aktivt medbrgerskab g derigennem kmme på ret kurs uden kriminalitet g md frtsat uddannelse. Prjektet giver mulighed fr at styrke den enkelte unges persnlige netværk på tværs af kmmunens ansatte, frivillige g brandmænd ved Rskilde Brandvæsen g brgerne i Rskilde Kmmune. Hér får de unge reelle udfrdringer g mulighed fr at skabe sig selv en rlle sm aktiv medbrger. Visinen er at yde en tidlig g frebyggende indsats verfr de unge. Børnedagen Børnedagen et nyt prjekt sm frivillige tilknyttet Rskilde Brandvæsen har sat i gang sammen med Rskilde Brandvæsen. Det handler m at gøre børn trygge. Børn i alderen 5 14 år har deltaget i et 6-timers arrangement, hvr børnene har leget/deltaget i bl.a. alarmering, førstehjælp, ambulancer, brandbiler m.m. Fyrværkeri på sklerne Rskilde Brandvæsen deltager i den landsdækkende Fyrværkerikampagne (TrygFnden, Sikkerhedsstyrelsen g Sundhedsstyrelsen), hvr der laves frebyggende indsats fr færre fyrværkeriskader g dette sker i kmmunens 5. klasser. Der blev undervist g demnstreret i fyrværkeri 2 x 45 min. på 21 skler (flkeskler g specialskler) i kmmunen. Red Farmr Vi tænker sikkerhed ud ver de kmmunale institutiner. I prjektet Red Farmr i samarbejde med Brandbevægelsen har vi været med til psætte røgalarmer hs brgere i Rskilde Kmmune. Brgerne er fundet i samarbejde med det udekørende persnale i ældreplejen hvr var behvet størst. Sm det lader sig frstå er styrkelsen af de frebyggende tiltag et vigtigt aspekt i udvikling af det risikbaserede brandvæsen, herunder g ikke mindst bibringelse af et øget fkus på beflkningens selvhjulpethed, dvs. ting, beflkningen selv kan gøre fr at pnå en større sikkerhed g tryghed, herunder hvrdan disse på egen initiativ kan sikre sig md versvømmelser ved skydbrud. 17

19 3.2.3 Dimensinering g materiel Det samlede beredskab i Rskilde Kmmune mfattende beredskabsstatinen i Rskilde by g statinen i Jyllinge, g vil kunne håndtere tre mellemstre hændelser, det være sig ild i villa eller fastklemt ved færdselsuheld samtidigt, ligesm gså større hændelse sm gårdbrand samt mindre hændelser sm bilbrand eller mindre spild af et kendt farligt stf vil kunne varetages. Derudver råder Rskilde Brandvæsen (siden 1. marts 2013) ver eget redningsdykkerberedskab, sm kan varetage persnredning under vand, idet Rskilde fjrd med den stadig stigende færdsel kan frudses at udgøre et risikmråde hvr beredskabet er utilstrækkeligt hvis persnen(erne) ikke ligger i verfladen. I frlængelse heraf skal det nævnes, at redningsdykkerberedskabet gså indsættes på anmdning i andre dele af landet, herunder g i særdeleshed Regin Sjælland. I den frbindelse er der indledt samarbejde med SOK m brug af redningshelikpteren på SARROS med vagt i Rskilde Lufthavn. Udrykningstider Udrykningstidsznerne fr brandmandskabet er sm vist nedenfr: FIGUR 3 UDRYKNINGSZONER FOR BRANDMANDSKABET 18

20 Krtet viser, hvr hurtigt brandvæsnet kan rykke ud til de frskellige mråder af kmmunerne Grøn zne er udrykning indenfr 10 min, gul zne er udrykning indenfr 15 min g rød zne er udrykning indenfr 20 min. Beregninger er fretaget ud fra vejstrukturen i kmmunerne baseret på en fremkmmelighed på 80 % af maksimal kørehastighed svarende til 96 km/t på mtrvej, 80 km/t på hvedvej g 64 km/t på landevej g er inklusiv en afgangstid på henhldsvis 1 minut fr Rskilde g 5 minutter fr Jyllinge (tid fra alarmering til køretøjerne kører fra statinen). Ved afsendelse af 1 minuts udrykningen indkaldes deltidsmandskab i beredskab på statinen, således at 1 minuts beredskabet bevares til afsendelse af næste slukningsenhed. 1 minuts beredskabet er således reetableret inden fr 2-4 minutter. Statistisk anses det fr, at der er en frsvindende lille mulighed fr at tilkald af anden slukningsenhed sker indenfr disse 2-4 minutter. I dagtimerne bemander statinspersnalet de resterende slukningsenheder indenfr 1 minut. Beregningerne viser, at det meste af kmmunen herunder Rskilde by er dækket indenfr 10 minutter, g at hele kmmunen er dækket indenfr 15 minutter. Det skal bemærkes, at hastighederne skønnes realistiske, da Rskilde Kmmune har mange natinale veje med mere end 1 kørebane. Hvr der i de sidste fire år har været målsætningen, at minimum 97 % af udrykningerne verhlder disse udrykningstider på henhldsvis 10 g 15 minutter, har det faktiske tal ligget på 98 %. Således fasthldes den hidtidige målsætning at 97 % af alle udrykninger verhlder en udrykningstid på henhldsvis 10 g 15 minutter. Det svarer til, at der er maksimalt ca. 20 udrykninger pr. år, sm ligger ver disse tider. Hver udrykning ver 20 minutter skal afstedkmme en undersøgelse g beskrivelse af frhldende, med henblik på den fremtidige revidering af risikbaseret dimensinering. Slukningsmråder Hidtil har de t statiner dækket det mråde, sm tilhørte hver deres tidligere kmmune. Der lægges p til at videreføre dette, idet det stemmer fint verens med, hvilken statin der kan dække de pågældende mråder hurtigst. Ydermere er der mellem Rskilde g Lejre Kmmuner indgået aftale m varetagelse af redningsberedskabets pgaver i en nærmere afgrænset del af Lejre Kmmune. Indsatsledelse Indsatslederen er Rskilde Kmmunes repræsentant på skadestedet g har således 19

21 ansvar fr g myndighed til at frvalte den tekniske ledelse på skadestedet. I visse tilfælde kan udrykningen afgå uden indsatslederen, hvrved hldlederen vertager det perative ansvar fr indsatsen. Ifølge kapacitetsanalyserne er der 23 % af alarmerne, hvr indsatsleder ikke behøver at køre med. Således vil hldlederen på statinen i Jyllinge i de fleste tilfælde kunne frestå indsatsledelsen. FIGUR 4 INDSATSLEDER I BÅDE ROSKILDE OG JYLLINGE Rskilde brandvæsen har vurderet at i de situatiner hvr hldlederen alene skal varetage den tekniske ledelse på skadestedet, at disse gennemgår Beredskabsstyrelsens kursus: hldleder sm teknisk leder. Rskilde kmmune vurderer at dette vil være tilstrækkeligt fr at hldleder kan varetage pgaven. FIGUR 5 INDSATSLEDER I JYLLINGE FIGUR 6 INDSATSLEDER I ROSKILDE Hertil kmmer en chefvagt, uden vagtfrpligtigelse, sm afstedkmmer, at enten beredskabschefen, eller i dennes fravær, viceberedskabschefen har til pgave at krdinere indsatsen med plitiet samt kmmunikatinen med det plitiske g administrative i kmmunen, samt pressen. chefvagten bestrides uden vagtfrpligtigelse, men med køretøj stillet til rådighed. Vagthld g udrykningssammensætninger Bemandingsniveauerne afspejler, at de t statiner tænkes sm et samlet beredskab med mindre taktiske enheder. Ideen med de taktiske enheder, sm er mindre end de udrykningshld, sm sendes af sted i dag, er følgende: At gøre det perative beredskab mere fleksibelt i udrykningssammensætningerne 20

22 g øge muligheden fr ved større hændelser at sammensætte udrykninger på tværs af flere statiner. At indføre ny teknlgi i slukningsarbejdet til at sikre virksmheder g brgere et bedre g mere effektivt beredskab baseret på hurtighed g teknlgi frem fr stre mandskabsstyrker. At mindske mandskabsfrbruget ved indsatser, hvr alarmens rdlyd muliggør dette. Erfaringer viser, at der i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt mandskab til at afsende samlet mellem 3 g 4 samtidige udrykninger med frskellig sammensætning. I enkelte situatiner, særligt i ferier g helligdage, har det vist sig vanskeligt at sammensætte udrykninger til de helt stre hændelser eller flere mellemstre hændelser på én gang. Ved at ansætte persnale, der med deres daglige gang på Beredskabsstatinen, er uddannet g til rådighed i dagtimerne er disse hændelser minimeret, men frekmmer 6-8 gange årligt. Behvet fr at supplere med mandskab fra andre kmmuner, støttepunkter, beredskabscentre m.v. pstår mkring 6-8 gange årligt ved særlige stre hændelser hvr beredskabet ikke selv kan klare de større dagligdags hændelser. Det er især når der er behv fr: specialmateriel til afstivning af bygninger vandfrsyning i frbindelse med mfattende bygnings- g naturbrande afløsning i frbindelse med længerevarende bygnings- g naturbrande Rskilde Brandvæsen råder udver 1- g 5.minutberedskabet ver yderligere ressurcer i frm af: 1. En str gruppe af frivillige i beredskabet, bestående af i alt 70 frivillige, heraf 40, sm er i indsatsgruppen, hvraf 1+5 er på frivilligt tilkald. 2. Persnale ansat på beredskabsstatinen, sm er branduddannet g sm kan supplere 1- g 5-minutberedskabet i dagtimerne på hverdage mfatter 1+3 på ( ). 3. Persnale på frivagter ansat i den faste- eller deltidsstyrken, samt dele af ledelsen I perider, hvr der statistisk set er en markant øget udrykningsfrekvens, det være sig i særdeleshed g primært i jul- g nytårsperiden, pnrmeres beredskabet ved indkaldelse af det frivillige beredskab til bemanding af køretøj(er) til øjeblikkelig udrykning. 21

13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab

13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab 13. august 2013 Plan fr risikbaseret redningsberedskab 1 Indhld 1. Frmål g baggrund... 4 2. Risikprfil af Slagelse Kmmune... 4 2.1 Generelle plysninger m kmmunen... 4 2.2 Risikprfil ud fra risikidentifikatin

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO Dat: 23. december 2014 Versin: 23/12/14 6.39 am Antal Sider: 7 Udfærdiget af: Jhnny Dalgaard ISO 9001:2008 Certificeret af Dansk Institut fr Certificering, sm uvildig sikringsrådgiver, medlem af SikkerhedsBranchen

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere