Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version Ikrafttræden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015"

Transkript

1 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version Ikrafttræden

2 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker... 5 Rykker... 6 Afslag på rekvisition... 6 Datarubrikkerne... 6 A) Medlemskab efterlønsbidrag efterlønsbevis AR B) Dagpengeret seneste indplacering supplerende dagpenge uger med supplerende dagpenge selvstændig bibeskæftigelse g-dage overskydende timer social pension ugers selvvalgt uddannelse pensioner, der skal fratrækkes i dagpenge EØS-dagpenge...15 Side 1 af 28

3 D) Udbetaling...16 alt andet end feriedagpenge og VEU hvis udbetalingen er sket indenfor de seneste 5 år feriedagpenge...16 E) Efterløn efterløn 400 timers ordning efterløn 962 timers ordningen pensionsoplysninger efterløn...18 F) Sanktioner og arbejdskrav karantæner andre forhold, der medfører sanktioner oplysninger om gæld...20 G) Kontingentfritagelse uddannelse voksenlærling frihedsberøvet udløbet dagpengeret...21 H) Øvrige bemærkninger...22 I) Administrative felter...24 Bilag Arbejdsgang for rykkerprocedurer og afslag ved digital udveksling...25 Side 2 af 28

4 Indledning Denne håndbog er et supplement til den aktuelt gældende Databeskrivelse for de enkelte felter (oprindelig Digital overflytning version 1.3 af ). Formål og bemærkninger til de enkelte felter i håndbogen skal læses sammen med betegnelsen og beskrivelsen af felterne i databeskrivelsen. Håndbogen har derfor ingen udfyldning til de felter, hvor formål og bemærkninger til de enkelte felter i databeskrivelsen fremstår med tilstrækkelig klarhed. Håndbogen skal opfattes som et dynamisk dokument, der vil blive løbende opdateret, i takt med at der opstår behov herfor. Forslag til ændringer eller udvidelser kan anføres på WIKI en eller fremsendes til Ændringer Til version 3.4 Med virkning fra er der indført rykkerprocedure samt sket udvidelse med et særligt bemærkningsfelt ved afslag. Ryk01: Beskrivelse af rykkerproceduren Afslag03: Begrundelse for afslag Til version 3.3 Der er indsat beskrivelse om opdelingen af forsendelser i pakker. A053: Vedrørende fleksydelsesbidrag er det yderligere beskrevet, at der med indførelsen ikke er sket regelændringer og at a-kasserne fx ved tilbagebetaling af efterlønsbidrag ikke skal medtage fleksydelsesbidrag. H001: Henvisningerne til de øvrige felter er opdateret med det fulde feltnavn. Til version 3.2 af 18. december 2013 D003: Hvis der ikke er tvivl om medlemmets ret til maks. dagpenge, vælger nogle a-kasser ikke at foretage en formel beregning, men anfører i stedet et fast højt beløb, fx kr Feltet skal ikke udfyldes hvis der er tale om medlemmer på 82 % sats. Her skal der i stedet være anført et ja eller nej i felt D008. E004: Datoen for opgørelsen af lempeligt fradrag, er den sidste dag i den lønperiode, der indgår i opgørelsen. H001: Oplysning om arbejdsmarkedsydelse skal anføres i bemærkningsfeltet: Medlemmet er overgået til arbejdsmarkedsydelse (anfør dato). Forventet ophørsdato for arbejdsmarkedsydelse (anfør dato). Til version 3 og 3.1 af 27. november 2013 Afslag02: Der er indført yderligere en afslagskode, så der nu er 4. Den nye kode A kan benyttes ved pakke 1-3 for at angive, at der er tale om et tidligere medlem som kan give grundlag for at rekvirere pakke 4 eller 5. A002: Formuleringen for uddannelsessøgende er præciseret så det fremgår, at Dagen før uddannelsens start gælder, når uddannelsen starter i måneden. A054 og A056: Fejl vedrørende angivelse af kode 3. B030 og B060: Det anføres at et nej enten kan betyde Nej, det er ikke tilfældet eller Nej, det er vi ikke vidende om. Side 3 af 28

5 H001: Anført at man som service kan oplyse om allerede modtagne tilmeldinger om fremtidig betaling af efterlønsbidrag. Til version 2 af 25. september 2013 Rekv01/A002: Ændring således at der ikke skal anføres samme dato i felterne. I feltet Rekv01 skal der anføres ønsket indmeldelsesdato, mens feltet A002 angiver sidste dag i fraflyttende a-kasse. For ledige er det bemærket, at afsendelse af oplysninger vil kunne afvente selve udbetalingen. B025: Behøves ikke udfyldt, hvis ret til supplerende dagpenge er opbrugt B081 B083: Der kan indsættes standardværdier i tilfælde, hvor oplysningerne pt. ikke er tilgængelige digitalt. Skal følges op med bemærkning i H001. D016 og D018: Et 0 kan også betyde, at beløbet ikke er opgjort E003: Indtægt skal altid opgøres E042: Der skal videregives det SE elle P nummer, som er oplyst på PERE indberetningen H001: Indsat henvisning til B081-B083 Til version 1 af 14. juni 2013: I forhold til udkastet af 12. juni 2013 er der sket følgende justeringer: Rekv01: Tydeliggørelse af, at der skal anføres samme dato i felterne Rekv01 og A002 A002: Formuleringen for dimittender er korrigeret så det tydeligt fremgår, at sidste dag i fraflyttende a-kasse er sidste dag i uddannelsen, dvs. at man dimitterer dagen efter uddannelsens afslutning, som dermed er første dag i nye a-kasse. A050-A060: Det er noteret, at periodeoplysninger kan gentages og at de bør anføres i kronologisk rækkefølge. B020: Oplysninger der skal vedlægges kan også eftersendes. B070: Der er indsat henvisning til AR240/AR245 B034: Feltet skal kunne gentages. Indtil dette kan lade sig gøre, gives eventuelle yderligere oplysninger under H001 G010: Oplysninger der skal vedlægges kan også eftersendes. H001: Indsat henvisning til B034. Side 4 af 28

6 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse Rekv01_Indmeldelsesdato Fastlægge skæringsdato mellem a- kasserne Se hertil også bemærkningerne for felt A002. Navngivningen kan give anledning til misforståelser. Her anføres den dato, som tilflytter-akassen vil foreslå som optagelsesdato. Det kan fx være datoen for modtagelsen af medlemmets anmodning om overflytning. Feltet A002 indeholder derimod oplysning om den faktiske fraflytningsdato. Feltet skal ikke udfyldes, hvis der rekvireres historiske oplysninger. Rekv02_PersonCivilRegistrationIndentifier Identifikation af medlem - Rekv03_Ledig Hentning af pakke til ledigt medlem - Rekv04_Efterloen Hentning af pakke til medlem på - efterløn Rekv05_SenereLedig Efterfølgende hentning af - oplysninger til medlem, der bliver ledig Rekv06_HistoriskePerioder Efterfølgende hentning af oplysninger til medlem, hvor der er behov for efterlønsoplysninger - Rekv07_BaggrundForRekvisition At fagligt afgrænsede a-kasser kan vurdere grundlaget for medlemskabet Ved overflytning til tværfaglige a-kasser, kan der blot ske markering med Anden tilknytning. Ved overflytning til fagligt afgrænsede a-kasser skal der ved 0) Arbejde: anføres virksomhedens CVR-nr (Rekv08) eller navn (Rekv09) 1) Uddannelse: gives oplysning om uddannelsens navn (Rekv10) Rekv08_Cvrnr - - Rekv09_VirksomhedNavn - - Rekv10_UddannelseNavn - - Forsendelser, delt i pakker Der er pt. oprettet 5 pakker for udveksling af data. Disse pakker retter sig mod medlemmer, der skal overflyttes eller som allerede er overflyttet fra en anden a- kasse. Pakke 1-3 er data for et medlem der ikke modtager ydelse, er ledig eller på efterløn. Pakke 4 er eftersendelse af oplysninger til brug for et medlem der oprindelig er overflyttet uden modtagelse af ydelser, men som nu skal have ydelse, feriedagpenge eller efterløn. Endelig omhandler pakke 5 historiske oplysninger, Side 5 af 28

7 som derfor er den eneste pakke der kan anvendes ved nyoptagelser. Der vil senere ske udvidelser af systemet, fx mulighed for udveksling af dokumenter. Rykker Rykkerproceduren er indført fra 9. februar 2015 og må kun benyttes i forhold til rekvisitioner afsendt 1. januar 2015 eller senere. I nedenstående BILAG 1 er gengivet Arbejdsgang for rykkerprocedurer og afslag ved digital udveksling. Ryk01_PersonCivilRegistrationIndentifier - Afslag på rekvisition Afslag01_PersonCivilRegistrationIndentifier Identifikation Afslag02_AarsagTilAfslag Begrundelse for at data ikke leveres De 4 svarmuligheder dækker over at 1) man ikke kender personen i a-kassen (U) 2) medlemmet alligevel ikke ønsker overflytning (F) 3) dataindholdet ikke kan afkodes (X) 4) Vedkommende er p.t. ikke medlem, men har tidligere været det. Kan benyttes ved svar på pakke 1-3 og kan begrunde ny rekvisition efter pakke 4 eller 5 (A) Afslag03_Bemaerkninger Uddybende begrundelse Der kan eksempelvis anføres kontaktoplysning med henblik på uddybende begrundelse. Datarubrikkerne A) Medlemskab A001_PersonCivilRegistrationIndentifier Identifikation af medlem Det skal anføres i bemærkningsfeltet (H001), hvis et medlem er overgået til seniorjob A002_AkasseFraflytningDato Skæringsdag for opkrævning Her skal anføres sidste dag i fraflyttende a-kasse: HR: Ifølge praksis sidste dag i måneden. Side 6 af 28

8 A003_AkasseAnciennitetDato A004_DagpengeRetDato Beregne dagpengeretsdato, ret til fortrydelsesordning mv. Hvornår der tidligst vil kunne udbetales ydelser Ledige: Sidste dag i udbetalingsperioden. BEMÆRK: Afsendelse af oplysningerne vil kunne afvente udbetalingen. Dimittender: Samme dag som uddannelsens afslutning. Uddannelsessøgende: Dagen før uddannelsens start, hvis uddannelsen starter i måneden. - Såfremt der er tale om et medlem, der har gjort dimittendrettigheder gældende, skal a-kassen tillige anføre dette i bemærkningsfeltet H001 sammen med dimittend-datoen = den dato fraflyttende a-kasse har anført som dimittenddato. A005_ForsikringKategori Fastsættelse af kontingent og ydelser Man skal være opmærksom på situationer, hvor skift fra del- til fuldtid endnu ikke er dokumenteret i form af timetallet for de 3 måneder. Skal i givet fald bemærkes (H001) A006_HarErhvervsmaessigUddannelse At sikre korrekt ydelse til unge under 30 år. Se også bemærkning til felt A004 - efterlønsbidrag A010_EfterloensbidragsFriPeriodeDato Hvornår der på ny skal opkræves e- bidrag Hvis medlemmet har anmodet fraflyttende a-kasse om en fremtidig bidragsfri periode, skal dette anføres i H001-bemærkningsfeltet. A011_EfterloensbidragFortrydelsesordning Registrere medlemmer på - fortrydelsesordningen A012_EfterloensbidragFortrydelsesordningDato Tilmeldedato for at kunne beregne periode på fortrydelsesordning Hvis der ikke er karensperiode, er tilmeldedatoen startdato for periode på fortrydelsesordning. Ved karens skal perioden på fortrydelsesordning beregnes fra 1, dag efter karensperioden, jf. A014 A013_EfterloenErIKarensperiode Udelukker tilmelding til fortrydelsesordning A014_EfterloenErIKarensperiodeTilDato Opgørelse af karensperiode Karensperiodens start er datoen i felt A011, mens dette felt angiver sidste dag i karensperioden A015_EfterloenTvungenBidragfriPeriode Udelukker opkrævning af e-bidrag A016_EfterloenTvungenBidragfriPeriodeTilDato Tidspunkt for hvornår der på ny skal opkræves e-bidrag Opkrævning af e-bidrag skal starte dagen efter Side 7 af 28

9 - efterlønsbevis Må kun udfyldes, hvis der er en periode med kode 8, i medlemmets AR260 periode oplysninger A020_EfterloenBevisMedFuldtidDeltidSats Angive om der er udstedt - efterlønsbevis A021_EfterloenBevisGennemsnitligDagloen Regulerede dagløn til beregning af - sats A022_EfterloenBevisSatsPaaBeregningstidspunkt Den garanterede sats på beviset - A023_EfterLoenBevisForlaengelsesfristDato Hvis der er givet en frist til at fremkomme med oplysninger Fristen kan gives i 3 måneder med mulighed for i særlige tilfælde at forlænge i yderligere 3 mdr. - AR260 - grundoplysninger A030_RegistreringsDato Hvornår den oprindelige registrering - af vandrejournalen AR260 blev foretaget A031_RegistreringsAkasse Hvilken a-kasse stod for den - oprindelige registrering til AR260 A032_Paragraf3 Omfattet af 3, dvs. den oprindelige bagudrettede undersøgelsesperiode - - historiske data - afsnittet må ikke udfyldes, hvis der er svaret Nej til Er der en afgørelse efter 3 A040_RetTilEfterloen Hvorvidt medlemmet på den - oprindelige skæringdato (A041) vil være berettiget til efterløn A041_SkaeringsDato Fastlægge skæringsdato mellem den - historiske del af data og den løbende fremadrettede opgørelse. A042_AnciennitetsRegel Efter hvilken regel er retten til - efterløn opgjort A043_FuldtidVed A044_DeltidVed Side 8 af 28

10 A045_FuldtidFraDato - - A046_DeltidFraDato - - Side 9 af 28

11 - periode oplysninger Skal kunne gentages så der anføres flere periodeoplysninger A050_PeriodeStartDato Fastlægge kronologi for enhver ændring Ved gentagne periodeoplysninger bør oplysninger indsættes i kronologisk rækkefølge A051_PeriodeSlutDato Fastlægge kronologi for enhver - ændring A052_Forsikringstatus Ændringer i status - A053_EBidrag Holde styr på ind- og udbetalinger af bidrag, herunder fleksydelsesbidrag. Koderne H og K til registrering af fleksydelsesbidrag indføres samtidig med idriftsættelse af projekt digital udveksling af oplysninger mellem a- kasserne. Frem til datoen for denne idriftsættelse skal perioder med fleksydelsesbidrag være registreret under felt A056 Andre forhold, kode 2. Oplysningerne om fleksydelsesperioderne skal a-kassen modtage fra kommunen, når medlemmet efter en periode på fleksydelse bliver genoptaget som medlem i a-kassen. A054_PeriodeUdland Medregning af forsikringsperioder Der er i øvrigt ikke sket regelændringer på dette område. A-kassen skal bruge oplysningerne til at konstatere ret til efterløn og evt. beregning af sats. Derimod skal a-kassen ikke tilbagebetale fleksydelsesbidrag eller fx overføre dem til en pensionsordning. A055_Dispensation - - A056_AndreForhold Perioder der kan eller ikke kan sidestilles A057_MedlemAfAkasse A-kassetilhørsforhold - A058_EBidragTilbagebetaltAfAkasse - - A059_EBidragTilbagebetaltAfAkasseDato - - A060_RegAkasse - - Kode 3 skal benyttes, hvis medlemmet efterbetaler efterlønsbidrag for EØS/Færø-perioder og medlemmet samtidig afvikler bidragsfri periode. Bemærk: Ved idriftsættelsen af projekt digital udveksling af oplysninger mellem a-kasserne indføres særskilte koder for fleksydelsesbidrag under felt A053. Fra dette tidspunkt skal disse bidrag derfor ikke registreres med kode 2 i dette felt. Side 10 af 28

12 Side 11 af 28

13 B) Dagpengeret - seneste indplacering B001_ErMedlemIndplaceret Hvis a-kassen har kendskab til nogle forhold af betydning for udbetalinger: Honorarer/hverv/tillægsforsikringer/rådighedsløn/frivillig ulønnet arbejde/ gives oplysning herom i bemærkningsfeltet (H001) B002_SenesteIndplaceringDato B003_ForbrugteYdelsesUgerForud Fastlægger forbrug af uger i forhold indfasning af dagpengereform mv. B004_ForbrugteYdelsesUgerEfter Tælle forbrugte klip af dagpengeret Der skal tælles fra og med uge 27 i 2010 B005_ReferencePeriodeSlutDato Seneste tidspunkt der kan udbetales Inklusive eventuelle forlængelser af referenceperioden i nuværende indplacering B009_YdelsesPeriodeForlaengetMed Angive det antal uger, som dagpengeretten er forlænget med Vedrører den særlige forlængelse på op til 26 uger for medlemmer, der opbrugte deres dagpengeret i uge i 2012 B010_Uge104 Sidste klip før forlængelse Sidste uge hvor der er dagpengeret før forlængelsen i B009 B011_SidsteDagIOpgoerelsesPerioden Hvornår kan man begynde at tælle nye timer (starttidspunkt) - supplerende dagpenge B020_HarMedlemFaaetSupplerendeDagpenge Hvis der svares ja, skal der videregives oplysninger til den nye a-kasse om ansættelsesforhold, frigørelsesattest mv. Oplysningerne vedlægges eller eftersendes med det samme. B021_ErMedlemOmfattetAfOvergangsordning B022_HvormangeUgerTilRestSomOvergangsperson B023_ErRettenTilSupplerendeDagpengeOpbrugt B024_RettenTilSupplerendeDagpengeOpbrugtDato - uger med supplerende dagpenge B025_UgeNummerAarstal Feltet behøves ikke at blive udfyldt, hvis retten til supplerende dagpenge er opbrugt, jf. felt B023 Side 12 af 28

14 - selvstændig bibeskæftigelse Hvis der svares ja flere forhold B030_ModtagetDPSamtidigMedDriftAfSelvstBibesk Registrere selvstændig virksomhed Hvis der er svaret nej her, kan det betyde enten nej, det er ikke tilfældet eller nej, det er vi ikke vidende om. B031_DPSamtidigMedDriftAfSelvstBibeskFraDato B032_DPSamtidigMedDriftAfSelvstBibeskTilDato B033_OmfattetAfDagpengeBegrænsning Hvis medlemmet har animalsk produktion, bør fraflyttende a-kasse videregive denne information, fx på i felt H001 B034_VirksomhedsType Dette felt skal kunne gentages. Indtil dette kan lade sig gøre, gives eventuelle yderligere oplysninger under H001 B035_RetTilDPSamtidigMedSelvstBibeskOpbrugt B036_RetOpbrugtDato B037_ AntalUger - g-dage Hvis der svares Ja i dette afsnit skal arbejdsgiver og antal dage, kunne gentages så der kan angives g-dage fra flere arbejdsgivere B040_GDageIndevaerendeAar B041_CvrNummerGdage B042_VirksomhedNavnGdage B043_GDageAntalGange - overskydende timer Skal udfyldes, hvis opgørelsen af overskydende timer er foretaget op til 5 uger før A002_AkasseFraflytningDato, skal kunne gentages, så der kan angives flere opgørelser B050_AntalUafvikledeTimer B051_OpgoerelsesDato B052_OpgoerelsesPeriodeStartUgeAar B053_OpgoerelsesPeriodeSlutUgeAar B054_BortfaldsDato Side 13 af 28

15 - social pension Der kan oprettes flere tabeller vedr. pension B060_OmfattetAfDPBegraensningSocialPension Hvis der er svaret nej her, kan det betyde enten nej, det er ikke tilfældet eller nej, det er vi ikke vidende om. B061_DagpengeBegraensningFraDato B062_AntalUgerTilForlaengelse B063_ErRettenTil52UgerOpbrugt B064_RettenOpbrugtDato - 6 ugers selvvalgt uddannelse B070_AntalTimerSelvvalgtUddannelse Hvis der er godkendt start på selvvalgt uddannelse efter fraflytningsdatoen, skal dette bemærkes i felt H001 og godkendelsen (AR240/245) skal sendes med til den nye a- kasse. - pensioner, der skal fratrækkes i dagpenge Hvis der er mere end én pension, kan hele tabellen gentages én pension pr. tabel B080_TraekForPensionIDP B081_DanskEllerUdenlandsk B082_CvrNummerDanskPension B083_NavnUdenlanskPension B084_PensionStartDato B085_PensionSlutDato B086_FradragITimerEllerKroner B087_TimetalEllerBeloeb Til B081-B083 Det er oplyst, at ikke alle har haft mulighed for at videregive oplysninger om pensioner digitalt vi eget system. Oplysningerne skal derfor efterfølgende indhentes manuelt. Der vil blive anført D i B081, 0 i B082 og Nil i B083. Endvidere indsættes bemærkning i H001 Se Bemærkning til felt B081 Se Bemærkning til felt B081 Side 14 af 28

16 - EØS-dagpenge B090_EoesJobsoegtISenesteIndplacering Fastslå om der skal optjenes nyt arbejdskrav, inden der igen kan ske udsendelse med EØS-dagpenge B091_SenesteEoesStartDato B092_SenesteEoesSlutDato Side 15 af 28

17 D) Udbetaling alt andet end feriedagpenge og VEU hvis udbetalingen er sket indenfor de seneste 5 år D001_SenesteUdbetalingUgeAar Ved overflytning af et ledigt medlem, kan det anføres i bemærkningsfeltet (H001), hvis sidste dagpengekort ikke er kørt. D002_SenesteUdbetalingType D003_GennemsnitligDagloenPaaBeregningstidspunkt Hvis der ikke er tvivl om medlemmets ret til maks. dagpenge, vælger nogle a-kasser ikke at foretage en formel beregning, men anfører i stedet et fast højt beløb, fx kr Feltet skal ikke udfyldes hvis der er tale om medlemmer på 82 % sats. Her skal der i stedet være anført et ja eller nej i felt D008. D004_SenesteReguleredeGennemsntDagloen D005_SenesteReguleredeSats D006_SidsteDagIBeregningsperioden D007_GennemsnitligUgentligArbejdstidDeltid D008_SidstUdbetalt82PSats Fast 82 % -sats. Bekendtgørelse 187 er erstattet af nr af 23/12, men det er fortsat (Minimumssats, intet beregningsgrundlag de seneste 5 år, dimittender og værnepligtige) Der kan først ske udbetaling med en beregnet sats, når der er forløbet 6 mdr. efter at retten til dagpenge er indtrådt. - feriedagpenge Dette afsnit kan gentages, således at der kan gives oplysninger for op til 2 ferieår D010_HarMedlemAktueltFeriedagpengeGrundlag D011_Ferieaar D012_AntalEgneOptjenteDage D013_AntalFeriedagpengeOptjenteDage D014_AntalOverfoerteOptjenteFeriedage Et 0 kan både betyde ingen eller ikke opgjort Side 16 af 28

18 D015_AntalOptjenteFeriedageIalt D016_AntalEgneAfholdteDage D017_AntalFeriedagpengeAfholdteDage D018_AntalOverfoerteAfholdteFeriedage D019_AntalAfholdteFeriedageIalt D020_SenestBeregnedeSats D021_SenesteUdbetalingAfSatsenDato Et 0 kan både betyde ingen eller ikke opgjort E) Efterløn Denne rubrik skal udfyldes, hvis der er en periode på AR260, med kode 9 E001_UdbetalteTimerEfterOvergangEfterloen Ved overflytning af efterlønsmodtagere, der har opholdt sig uden for EØS i indeværende kalenderår, skal periodens længde oplyses i bemærkningsfeltet (H001) Der skal opgøres antal udbetalte timer frem til overflytningen. Overflytning vil kunne ske dagen efter en eventuel udbetaling. E002_FradragForLoenarbejdeIIndevaerendeAar E003_SumIndtaegtLoenarbejde E004_OpgoerelsesDatoLempeligtFradrag Hvis medlemmet har benyttet mulighed for lempeligere fradrag, er det de faktiske timer før omregning, som skal angives. Ex.: Et medlem har fået udbetalt efterløn i perioden inden overflytning. Der er givet lempeligere fradrag for en arbejdsindtægt på 15 timer á 120kr. = kr. Omregningssatsen er 213,19 hvorfor der i stedet for de 15 timer alene er sket fradrag for 1800/213,19 = 8,44 time. Det betyder at der er udbetalt 6,56 time mere som følge af lempet fradrag. Disse timer 6,56 timer skal ikke tælles med i opgørelsen for dette felt. Indtægten skal opgøres, selv om der ikke har været givet lempeligt fradrag Side 17 af 28

19 E005_BetalerMedlemAtp E006_EfterloenSatsFuldtidEllerDeltid E007_OpfylderMedlemToAarsRegel E008_ToAarsRegelOpfyldtDato E009_EfterloensOrdning E010_BenyttetEnkeltstaaendeOpgaveOrdning - efterløn 400 timers ordning E020_400Timers Startdato Ordning E021_400TimerDaekningsbidragAar1 E022_400TimerForbrugteTimerIndevaerendeAar E023_400TimerRegnskabsaarStart E024_400TimerRegnskabsaarSlut E025_400TimerVirksomhedNavn E026_400TimerVirksomhedPNummer - efterløn 962 timers ordningen E030_962TimerMaxAfskrivningAarligt E031_962TimerSammenligningsgrundlag E032_962TimerSammenligningsgrundlagAar1 E033_962TimerSumAfArbejdstimerIndevaerendeAar E034_962TimerSumAfUdbEfterloenTimerIndevaerendeAar - pensionsoplysninger efterløn E040_HarMedlemPensionsordning Disse afsnit (E041 E058) vedr. pension, skal kunne gentages, således at der er en pensionstabel pr. pensionsordning oplysningerne gives for den regulerede pension Side 18 af 28

20 Pengeinstitut eller myndighed E041_DanskEllerUdenlandsk Medlemmet skal på tro og love give oplysning om danske og udenlandske pensionsordninger, som a- kassen ikke har fået indberetning om. E042_ CvrNummerDanskPension CVR-nummeret fra PERE-indberetningen skal anføres. Det kan derfor også være et SE-nr eller et P-nummer. E043_ NavnUdenlanskPension E044_ AdresseUdenlanskPension E045_ PostnummerUdenlanskPension E046_ ByUdenlanskPension E047_ LandUdenlanskPension Pensionsordning E050_PensionType E051_PensionBeloeb E052_PensionValuta E053_PensionOpsatLoebende E054_OphoerPensionTidligereSelvstaendige E055_PensionOrdningNavn E056_PensionOrdningKontoNummer E057_PensionStartLoebendeUdbetaling E058_EkstaOrdinaerIndbetalingDato Særlig pensionsordning for tidligere selvstændige jfr. Pensionsbeskatningslovens 15 A Der anføres årligt beløb ved type 1 og 2, ellers depotværdi Kode for opgørelsesmetode er 4 (årlig ydelse efter ejerens 60 års dag) eller 5(værdi af indbetaling på en ordning efter 60 års dag) Side 19 af 28

21 F) Sanktioner og arbejdskrav - karantæner F001_HarMedlemTreUgerKarantaene F002_KarantaeneVirkningFraDato F003_AntalPaalagteKarantaeneTimer F004_AntalAfvikledeKarantaeneTimer F005_PaalagtArbejdskrav F006_PaalagtArbejdskravDato - andre forhold, der medfører sanktioner F010_PaalagtAndenSanktion Hvis der er IKKE er pålagt anden sanktion, skal hele gruppen F01_AndreForholdMedSanktioner F010-F014 ikke udfyldes F011_AarsagSanktion F012_AndenSanktionPaalagtDato F013_AndenSanktionPaalagtTimer F014_AndenSanktionAfvikletTimer - oplysninger om gæld F020_SagerDagpengeretEllerMedlemsret Hvis ja, skal man oplyse nye a-kasse om sagstype under bemærkningsfeltet (H001) F021_GaeldTilEnAkasse F022_ForligIndgaaet F023_HvilkenAkasseHarMedlemGaeldTil F024_ErMedlemIKontingentrestance Vær opmærksom på, at fraflyttende a-kasse altid vil oplyse den nye a-kasse, såfremt medlemmet slettes! Side 20 af 28

22 G) Kontingentfritagelse - uddannelse G001_KontingentfritagetUddannelse De sidste 2 felter i tabellen, skal kunne gentages så der kan angives flere perioder G003_KontingentfritagetStartDato G004_KontingentfritagetSlutDato - voksenlærling frihedsberøvet udløbet dagpengeret G010_KontingentfritagetPaaFraflytningsdatoen Fraflyttende a-kasse skal vedlægge afgørelsen eller eftersende med det samme. Side 21 af 28

23 H) Øvrige bemærkninger H001_Bemaerkninger Supplerende oplysninger Nedenfor er anført en række forhold, hvor det er af betydning for den nye a-kasse, at man modtager yderligere oplysninger. Samtlige punkter bortset far arbejdsmarkedsydelse er tillige søgt henført til et af ovenstående felter, således at der er størst mulig opmærksomhed herpå. Arbejdsmarkedsydelse: Det skal noteres, hvis et medlem er overgået til arbejdsmarkedsydelse. Den aktuelle a-kasse kan altid rekvirere oplysningerne om forbrug af særlig uddannelsesydelse via KMD-serveren for udveksling mellem a-kasser og kommuner (ComsServer postkassen). Der er derfor alene behov for at få oplyst: - at medlemmet er overgået til arbejdsmarkedsydelse (anfør dato, 1. dag hvor retten er indtrådt) og - forventet ophørsdato for arbejdsmarkedsydelse (anfør dato, sidste dag med ret til ydelsen). Den forventede ophørsdato indikerer i hvilket omfang fraflyttende a-kasse har forlænget perioden på arbejdsmarkedsydelse, jf. 8 i bekendtgørelsen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. A001_PersonCivilRegistrationIndentifier: Det skal anføres i bemærkningsfeltet, hvis et medlem er overgået til seniorjob A004_DagpengeRetDato: Såfremt der er tale om et medlem, der har gjort dimittendrettigheder gældende, skal a-kassen tillige anføre dette i bemærkningsfeltet H001 sammen med dimittend-datoen = den dato fraflyttende a-kasse har anført som dimittenddato. A005_ForsikringKategori: Man skal være opmærksom på situationer, hvor skift fra Side 22 af 28

24 del- til fuldtid endnu ikke er dokumenteret i form af timetallet for de 3 måneder. Skal i givet fald bemærkes (H001) A010_EfterloensbidragsFriPeriodeDato: Hvis medlemmet har anmodet fraflyttende a-kasse om en fremtidig bidragsfri periode, skal dette anføres i H001-bemærkningsfeltet. Hvis medlemmet har anmodet fraflyttende a-kasse om pause ved betaling af efterlønsbidrag(ikke afvikling af bidragsfri periode) og samtidig oplyst om ønsket fremtidig tilmelding, kan fraflyttende a-kasse som service give oplysning om dette. B001_ErMedlemIndplaceret: Hvis a-kassen har kendskab til nogle af følgende forhold af betydning for udbetalinger: Honorarer/hverv/tillægsforsikringer/rådighedsløn/frivillig ulønnet arbejde/ gives oplysning herom i bemærkningsfeltet B033_OmfattetAfDagpengeBegrænsning: Hvis medlemmet har animalsk produktion, bør fraflyttende a-kasse videregive denne information, fx på i felt H001 B034_VirksomhedsType: Feltet skal kunne gentages. Indtil dette kan lade sig gøre, gives eventuelle yderligere oplysninger under H001 B070_AntalTimerSelvvalgtUddannelse: Hvis der er godkendt start på selvvalgt uddannelse efter fraflytningsdatoen, skal dette bemærkes i felt H001 og godkendelsen (AR240/AR245) skal sendes med til den nye a-kasse. Side 23 af 28

25 B081_DanskEllerUdenlandsk, B082_CvrNummerDanskPension, B083_NavnUdenlanskPension: Hvis der er indsat standardbemærkning om at oplysningerne ikke er tilgængelige elektronisk, skal der her indsættes bemærkning om, hvorledes oplysningerne kan indhentes. D001_SenesteUdbetalingUgeAar: Ved overflytning af et ledigt medlem, kan her anføres hvis sidste dagpengekort ikke er kørt. E001_UdbetalteTimerEfterOvergangEfterloen: Ved overflytning af efterlønsmodtagere, der har opholdt sig uden for EØS i indeværende kalenderår, skal periodens længde oplyses i bemærkningsfeltet (H001) F020_SagerDagpengeretEllerMedlemsret: Hvis ja til sag om medlems- eller dagpengeret, skal man oplyse nye a-kasse om sagstype under H001 I) Administrative felter I001_BesvarerNummer I002_SupplementTilTidligereBesvarelse Side 24 af 28

26 Bilag 1 Arbejdsgang for rykkerprocedurer og afslag ved digital udveksling Hvis man ikke har modtaget svar på en rekvisition, kan der via digital dataudveksling afsendes en 1. eller 2. rykker. Rykkeren indeholder et CPR-nr. og den interne identifikation på den henvendelse der rykkes for. Der må ikke rykkes ved at genfremsende en rekvisition. 1. rykker kan tidligst afsendes 14 dage efter, at der er rekvireret en pakke 1, 4 eller 5. Pakke 2 og 3 vedrører medlemmer, der aktuelt modtager en ydelse. For disse pakker kan der derfor først rykkes 14 dage efter at den indeværende udbetalingsperiodes udløb. 2. rykker kan tidligst afsendes 5 dage efter afsendelse af 1. rykker. Der må ikke afsendes yderligere rykkere, men man skal i stedet kontakte den pågældende a-kasse direkte. Svaret på rykkeren er som udgangspunkt den oprindeligt rekvirerede pakke, eller et afslag på rekvisitionen, jfr. principskitserne for rykker og afvisning: Rykker Afvisning En rekvisition skal besvares med et afslag i de tilfælde, hvor man ikke kan returnere et dataindhold med de ønskede oplysninger. Derimod skal der ikke afsendes afslag på rykkere. Der afgives derfor kun et svar på en rekvisition, enten pakken eller et afslag. Afslaget indeholder oplysning om et Cpr-nr. og den interne identifikation på den henvendelse der svares på. Derudover skal afslaget indeholde en kode, som er begrundelsen for afslaget. De anvendte afslagskoder er: Nr. Kode Betegnelse Eksempel 1 U Ukendt medlem Det angivne CPR-nr. findes ikke i medlemsregisteret på et aktuelt medlem. Se dog hertil kode A 2 F Medlem ønsker fortsat at være medlem Medlem har fortrudt anmodning om overflytning eller der skal ske annullering af andre årsager.

27 3 X Ugyldigt indhold Der er et teknisk problem med rekvisitionen, fx at det ikke indeholder et gyldigt CPR-nr. eller er ulæseligt 4 A *) Anmodet om forkert pakke a) Tidligere medlem b) Modtager aktuelt ydelse c) Er i arbejde a) Det angivne CPR-nr. findes i medlemsregisteret, men pågældende er ikke aktuelt medlem. Der kan derfor ikke svares med dataindhold på en pakke 1-3, men kan begrunde fremsendelse af ny rekvisition efter en pakke 4 eller 5. b) Der er anmodet om en pakke1, men det pågældende medlem modtager aktuelt ydelse fra a-kassen. Der skal derfor fremsendes ny rekvisition efter pakke 2 eller 3 c) Der er rekvireret en pakke 2 eller 3, hvor pågældende ikke aktuelt modtager ydelse. Bemærkninger: *) I databeskrivelsen til de enkelte felter version 1.5 og 1.51, er beskrivelsen til kode A forkert. Den har fejlagtigt anført at kode A betyder annulleret. Det fremgår imidlertid af Håndbogen til version 3 og 3.1, at den nye kode A er indført for at kunne give information om tidligere medlemskab. Koden ændres til at betyde, at der er rekvireret forkert pakke. I bemærkningsfeltet til afslag kan der gives nærmere oplysning om hvilken pakke der kan rekvireres. Se eksempler nedenfor. Modtager tidligere a-kasse (A-kasse2) en rykker på en rekvisition, der allerede er besvaret, skal man ikke foretage sig noget. Har den ny a-kasse (A-kasse1) ikke modtaget pakken, må den kontakte A-kasse2. Hvis man ikke kan identificere hvor pakken er, skal man kontakte Facilia med oplysning om bl.a. Afsenderidentifikator med henblik på at fastslå, om pakken er forsvundet i eller uden for transportlaget. Side 26 af 28

28 Eksempel 1. Rykkerprocedure for pakke 1, 4 og A-kasse Pakke 1, 4, 5 Rykker 1 Rykker 2 Pakke 1, 4, 5 Rekvisition Pakke 1, 4, 5 Seneste rettidige afsendelse A-kasse2 Eksempel 2. Rykkerprocedure for pakke 2 og 3 Udbetalingsperioden udløber A-kasse Rekvisition Pakke 2, 3 Pakke 2,3 Rykker 1 Rykker 2 Pakke 2, 3 Seneste rettidige afsendelse A-kasse2 Side 27 af 28

29 Eksempel 3. Svarmuligheder A-kasse1 Rekvisition Pakke 1-5 Rykker 1-2 Pakke 1-5 Afslag U Afslag F Afslag X Afslag A U: Kan ikke identificere et aktuelt nuværende medlem ud fra rekvisitionens oplysning om CPR-nr. Se også A. Der må evt. fremsendes ny rekvisition F: Fortrudt overflytning / annullering Afsluttet X: Ugyldigt indhold, fx ulæselig A: Tidligere medlem. Kan ikke besvare rekvireret pakke, men måske en anden. Side 28 af 28

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

a-kasse2002 Dimittend

a-kasse2002 Dimittend a-kasse2002 Dimittend Når du bliver medlem Er udgivet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor FOAs

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Dette notat skal give et overblik over de justeringer, der foreslås af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

a-kasse2001 Dimittend

a-kasse2001 Dimittend a-kasse2001 Dimittend Når du bliver medlem er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vejledning til brugen af Mit 3F.

Vejledning til brugen af Mit 3F. 1 Vejledning til brugen af Mit 3F. For at få adgang til Mit 3F skal du have en NemAdgang. NemAdgang betyder, at du enten skal have en Fælles Pinkode, Digital Signatur eller net-id (bank). Du kan på loginsiden

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere