Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version Ikrafttræden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015"

Transkript

1 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version Ikrafttræden

2 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker... 5 Rykker... 6 Afslag på rekvisition... 6 Datarubrikkerne... 6 A) Medlemskab efterlønsbidrag efterlønsbevis AR B) Dagpengeret seneste indplacering supplerende dagpenge uger med supplerende dagpenge selvstændig bibeskæftigelse g-dage overskydende timer social pension ugers selvvalgt uddannelse pensioner, der skal fratrækkes i dagpenge EØS-dagpenge...15 Side 1 af 28

3 D) Udbetaling...16 alt andet end feriedagpenge og VEU hvis udbetalingen er sket indenfor de seneste 5 år feriedagpenge...16 E) Efterløn efterløn 400 timers ordning efterløn 962 timers ordningen pensionsoplysninger efterløn...18 F) Sanktioner og arbejdskrav karantæner andre forhold, der medfører sanktioner oplysninger om gæld...20 G) Kontingentfritagelse uddannelse voksenlærling frihedsberøvet udløbet dagpengeret...21 H) Øvrige bemærkninger...22 I) Administrative felter...24 Bilag Arbejdsgang for rykkerprocedurer og afslag ved digital udveksling...25 Side 2 af 28

4 Indledning Denne håndbog er et supplement til den aktuelt gældende Databeskrivelse for de enkelte felter (oprindelig Digital overflytning version 1.3 af ). Formål og bemærkninger til de enkelte felter i håndbogen skal læses sammen med betegnelsen og beskrivelsen af felterne i databeskrivelsen. Håndbogen har derfor ingen udfyldning til de felter, hvor formål og bemærkninger til de enkelte felter i databeskrivelsen fremstår med tilstrækkelig klarhed. Håndbogen skal opfattes som et dynamisk dokument, der vil blive løbende opdateret, i takt med at der opstår behov herfor. Forslag til ændringer eller udvidelser kan anføres på WIKI en eller fremsendes til Ændringer Til version 3.4 Med virkning fra er der indført rykkerprocedure samt sket udvidelse med et særligt bemærkningsfelt ved afslag. Ryk01: Beskrivelse af rykkerproceduren Afslag03: Begrundelse for afslag Til version 3.3 Der er indsat beskrivelse om opdelingen af forsendelser i pakker. A053: Vedrørende fleksydelsesbidrag er det yderligere beskrevet, at der med indførelsen ikke er sket regelændringer og at a-kasserne fx ved tilbagebetaling af efterlønsbidrag ikke skal medtage fleksydelsesbidrag. H001: Henvisningerne til de øvrige felter er opdateret med det fulde feltnavn. Til version 3.2 af 18. december 2013 D003: Hvis der ikke er tvivl om medlemmets ret til maks. dagpenge, vælger nogle a-kasser ikke at foretage en formel beregning, men anfører i stedet et fast højt beløb, fx kr Feltet skal ikke udfyldes hvis der er tale om medlemmer på 82 % sats. Her skal der i stedet være anført et ja eller nej i felt D008. E004: Datoen for opgørelsen af lempeligt fradrag, er den sidste dag i den lønperiode, der indgår i opgørelsen. H001: Oplysning om arbejdsmarkedsydelse skal anføres i bemærkningsfeltet: Medlemmet er overgået til arbejdsmarkedsydelse (anfør dato). Forventet ophørsdato for arbejdsmarkedsydelse (anfør dato). Til version 3 og 3.1 af 27. november 2013 Afslag02: Der er indført yderligere en afslagskode, så der nu er 4. Den nye kode A kan benyttes ved pakke 1-3 for at angive, at der er tale om et tidligere medlem som kan give grundlag for at rekvirere pakke 4 eller 5. A002: Formuleringen for uddannelsessøgende er præciseret så det fremgår, at Dagen før uddannelsens start gælder, når uddannelsen starter i måneden. A054 og A056: Fejl vedrørende angivelse af kode 3. B030 og B060: Det anføres at et nej enten kan betyde Nej, det er ikke tilfældet eller Nej, det er vi ikke vidende om. Side 3 af 28

5 H001: Anført at man som service kan oplyse om allerede modtagne tilmeldinger om fremtidig betaling af efterlønsbidrag. Til version 2 af 25. september 2013 Rekv01/A002: Ændring således at der ikke skal anføres samme dato i felterne. I feltet Rekv01 skal der anføres ønsket indmeldelsesdato, mens feltet A002 angiver sidste dag i fraflyttende a-kasse. For ledige er det bemærket, at afsendelse af oplysninger vil kunne afvente selve udbetalingen. B025: Behøves ikke udfyldt, hvis ret til supplerende dagpenge er opbrugt B081 B083: Der kan indsættes standardværdier i tilfælde, hvor oplysningerne pt. ikke er tilgængelige digitalt. Skal følges op med bemærkning i H001. D016 og D018: Et 0 kan også betyde, at beløbet ikke er opgjort E003: Indtægt skal altid opgøres E042: Der skal videregives det SE elle P nummer, som er oplyst på PERE indberetningen H001: Indsat henvisning til B081-B083 Til version 1 af 14. juni 2013: I forhold til udkastet af 12. juni 2013 er der sket følgende justeringer: Rekv01: Tydeliggørelse af, at der skal anføres samme dato i felterne Rekv01 og A002 A002: Formuleringen for dimittender er korrigeret så det tydeligt fremgår, at sidste dag i fraflyttende a-kasse er sidste dag i uddannelsen, dvs. at man dimitterer dagen efter uddannelsens afslutning, som dermed er første dag i nye a-kasse. A050-A060: Det er noteret, at periodeoplysninger kan gentages og at de bør anføres i kronologisk rækkefølge. B020: Oplysninger der skal vedlægges kan også eftersendes. B070: Der er indsat henvisning til AR240/AR245 B034: Feltet skal kunne gentages. Indtil dette kan lade sig gøre, gives eventuelle yderligere oplysninger under H001 G010: Oplysninger der skal vedlægges kan også eftersendes. H001: Indsat henvisning til B034. Side 4 af 28

6 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse Rekv01_Indmeldelsesdato Fastlægge skæringsdato mellem a- kasserne Se hertil også bemærkningerne for felt A002. Navngivningen kan give anledning til misforståelser. Her anføres den dato, som tilflytter-akassen vil foreslå som optagelsesdato. Det kan fx være datoen for modtagelsen af medlemmets anmodning om overflytning. Feltet A002 indeholder derimod oplysning om den faktiske fraflytningsdato. Feltet skal ikke udfyldes, hvis der rekvireres historiske oplysninger. Rekv02_PersonCivilRegistrationIndentifier Identifikation af medlem - Rekv03_Ledig Hentning af pakke til ledigt medlem - Rekv04_Efterloen Hentning af pakke til medlem på - efterløn Rekv05_SenereLedig Efterfølgende hentning af - oplysninger til medlem, der bliver ledig Rekv06_HistoriskePerioder Efterfølgende hentning af oplysninger til medlem, hvor der er behov for efterlønsoplysninger - Rekv07_BaggrundForRekvisition At fagligt afgrænsede a-kasser kan vurdere grundlaget for medlemskabet Ved overflytning til tværfaglige a-kasser, kan der blot ske markering med Anden tilknytning. Ved overflytning til fagligt afgrænsede a-kasser skal der ved 0) Arbejde: anføres virksomhedens CVR-nr (Rekv08) eller navn (Rekv09) 1) Uddannelse: gives oplysning om uddannelsens navn (Rekv10) Rekv08_Cvrnr - - Rekv09_VirksomhedNavn - - Rekv10_UddannelseNavn - - Forsendelser, delt i pakker Der er pt. oprettet 5 pakker for udveksling af data. Disse pakker retter sig mod medlemmer, der skal overflyttes eller som allerede er overflyttet fra en anden a- kasse. Pakke 1-3 er data for et medlem der ikke modtager ydelse, er ledig eller på efterløn. Pakke 4 er eftersendelse af oplysninger til brug for et medlem der oprindelig er overflyttet uden modtagelse af ydelser, men som nu skal have ydelse, feriedagpenge eller efterløn. Endelig omhandler pakke 5 historiske oplysninger, Side 5 af 28

7 som derfor er den eneste pakke der kan anvendes ved nyoptagelser. Der vil senere ske udvidelser af systemet, fx mulighed for udveksling af dokumenter. Rykker Rykkerproceduren er indført fra 9. februar 2015 og må kun benyttes i forhold til rekvisitioner afsendt 1. januar 2015 eller senere. I nedenstående BILAG 1 er gengivet Arbejdsgang for rykkerprocedurer og afslag ved digital udveksling. Ryk01_PersonCivilRegistrationIndentifier - Afslag på rekvisition Afslag01_PersonCivilRegistrationIndentifier Identifikation Afslag02_AarsagTilAfslag Begrundelse for at data ikke leveres De 4 svarmuligheder dækker over at 1) man ikke kender personen i a-kassen (U) 2) medlemmet alligevel ikke ønsker overflytning (F) 3) dataindholdet ikke kan afkodes (X) 4) Vedkommende er p.t. ikke medlem, men har tidligere været det. Kan benyttes ved svar på pakke 1-3 og kan begrunde ny rekvisition efter pakke 4 eller 5 (A) Afslag03_Bemaerkninger Uddybende begrundelse Der kan eksempelvis anføres kontaktoplysning med henblik på uddybende begrundelse. Datarubrikkerne A) Medlemskab A001_PersonCivilRegistrationIndentifier Identifikation af medlem Det skal anføres i bemærkningsfeltet (H001), hvis et medlem er overgået til seniorjob A002_AkasseFraflytningDato Skæringsdag for opkrævning Her skal anføres sidste dag i fraflyttende a-kasse: HR: Ifølge praksis sidste dag i måneden. Side 6 af 28

8 A003_AkasseAnciennitetDato A004_DagpengeRetDato Beregne dagpengeretsdato, ret til fortrydelsesordning mv. Hvornår der tidligst vil kunne udbetales ydelser Ledige: Sidste dag i udbetalingsperioden. BEMÆRK: Afsendelse af oplysningerne vil kunne afvente udbetalingen. Dimittender: Samme dag som uddannelsens afslutning. Uddannelsessøgende: Dagen før uddannelsens start, hvis uddannelsen starter i måneden. - Såfremt der er tale om et medlem, der har gjort dimittendrettigheder gældende, skal a-kassen tillige anføre dette i bemærkningsfeltet H001 sammen med dimittend-datoen = den dato fraflyttende a-kasse har anført som dimittenddato. A005_ForsikringKategori Fastsættelse af kontingent og ydelser Man skal være opmærksom på situationer, hvor skift fra del- til fuldtid endnu ikke er dokumenteret i form af timetallet for de 3 måneder. Skal i givet fald bemærkes (H001) A006_HarErhvervsmaessigUddannelse At sikre korrekt ydelse til unge under 30 år. Se også bemærkning til felt A004 - efterlønsbidrag A010_EfterloensbidragsFriPeriodeDato Hvornår der på ny skal opkræves e- bidrag Hvis medlemmet har anmodet fraflyttende a-kasse om en fremtidig bidragsfri periode, skal dette anføres i H001-bemærkningsfeltet. A011_EfterloensbidragFortrydelsesordning Registrere medlemmer på - fortrydelsesordningen A012_EfterloensbidragFortrydelsesordningDato Tilmeldedato for at kunne beregne periode på fortrydelsesordning Hvis der ikke er karensperiode, er tilmeldedatoen startdato for periode på fortrydelsesordning. Ved karens skal perioden på fortrydelsesordning beregnes fra 1, dag efter karensperioden, jf. A014 A013_EfterloenErIKarensperiode Udelukker tilmelding til fortrydelsesordning A014_EfterloenErIKarensperiodeTilDato Opgørelse af karensperiode Karensperiodens start er datoen i felt A011, mens dette felt angiver sidste dag i karensperioden A015_EfterloenTvungenBidragfriPeriode Udelukker opkrævning af e-bidrag A016_EfterloenTvungenBidragfriPeriodeTilDato Tidspunkt for hvornår der på ny skal opkræves e-bidrag Opkrævning af e-bidrag skal starte dagen efter Side 7 af 28

9 - efterlønsbevis Må kun udfyldes, hvis der er en periode med kode 8, i medlemmets AR260 periode oplysninger A020_EfterloenBevisMedFuldtidDeltidSats Angive om der er udstedt - efterlønsbevis A021_EfterloenBevisGennemsnitligDagloen Regulerede dagløn til beregning af - sats A022_EfterloenBevisSatsPaaBeregningstidspunkt Den garanterede sats på beviset - A023_EfterLoenBevisForlaengelsesfristDato Hvis der er givet en frist til at fremkomme med oplysninger Fristen kan gives i 3 måneder med mulighed for i særlige tilfælde at forlænge i yderligere 3 mdr. - AR260 - grundoplysninger A030_RegistreringsDato Hvornår den oprindelige registrering - af vandrejournalen AR260 blev foretaget A031_RegistreringsAkasse Hvilken a-kasse stod for den - oprindelige registrering til AR260 A032_Paragraf3 Omfattet af 3, dvs. den oprindelige bagudrettede undersøgelsesperiode - - historiske data - afsnittet må ikke udfyldes, hvis der er svaret Nej til Er der en afgørelse efter 3 A040_RetTilEfterloen Hvorvidt medlemmet på den - oprindelige skæringdato (A041) vil være berettiget til efterløn A041_SkaeringsDato Fastlægge skæringsdato mellem den - historiske del af data og den løbende fremadrettede opgørelse. A042_AnciennitetsRegel Efter hvilken regel er retten til - efterløn opgjort A043_FuldtidVed A044_DeltidVed Side 8 af 28

10 A045_FuldtidFraDato - - A046_DeltidFraDato - - Side 9 af 28

11 - periode oplysninger Skal kunne gentages så der anføres flere periodeoplysninger A050_PeriodeStartDato Fastlægge kronologi for enhver ændring Ved gentagne periodeoplysninger bør oplysninger indsættes i kronologisk rækkefølge A051_PeriodeSlutDato Fastlægge kronologi for enhver - ændring A052_Forsikringstatus Ændringer i status - A053_EBidrag Holde styr på ind- og udbetalinger af bidrag, herunder fleksydelsesbidrag. Koderne H og K til registrering af fleksydelsesbidrag indføres samtidig med idriftsættelse af projekt digital udveksling af oplysninger mellem a- kasserne. Frem til datoen for denne idriftsættelse skal perioder med fleksydelsesbidrag være registreret under felt A056 Andre forhold, kode 2. Oplysningerne om fleksydelsesperioderne skal a-kassen modtage fra kommunen, når medlemmet efter en periode på fleksydelse bliver genoptaget som medlem i a-kassen. A054_PeriodeUdland Medregning af forsikringsperioder Der er i øvrigt ikke sket regelændringer på dette område. A-kassen skal bruge oplysningerne til at konstatere ret til efterløn og evt. beregning af sats. Derimod skal a-kassen ikke tilbagebetale fleksydelsesbidrag eller fx overføre dem til en pensionsordning. A055_Dispensation - - A056_AndreForhold Perioder der kan eller ikke kan sidestilles A057_MedlemAfAkasse A-kassetilhørsforhold - A058_EBidragTilbagebetaltAfAkasse - - A059_EBidragTilbagebetaltAfAkasseDato - - A060_RegAkasse - - Kode 3 skal benyttes, hvis medlemmet efterbetaler efterlønsbidrag for EØS/Færø-perioder og medlemmet samtidig afvikler bidragsfri periode. Bemærk: Ved idriftsættelsen af projekt digital udveksling af oplysninger mellem a-kasserne indføres særskilte koder for fleksydelsesbidrag under felt A053. Fra dette tidspunkt skal disse bidrag derfor ikke registreres med kode 2 i dette felt. Side 10 af 28

12 Side 11 af 28

13 B) Dagpengeret - seneste indplacering B001_ErMedlemIndplaceret Hvis a-kassen har kendskab til nogle forhold af betydning for udbetalinger: Honorarer/hverv/tillægsforsikringer/rådighedsløn/frivillig ulønnet arbejde/ gives oplysning herom i bemærkningsfeltet (H001) B002_SenesteIndplaceringDato B003_ForbrugteYdelsesUgerForud Fastlægger forbrug af uger i forhold indfasning af dagpengereform mv. B004_ForbrugteYdelsesUgerEfter Tælle forbrugte klip af dagpengeret Der skal tælles fra og med uge 27 i 2010 B005_ReferencePeriodeSlutDato Seneste tidspunkt der kan udbetales Inklusive eventuelle forlængelser af referenceperioden i nuværende indplacering B009_YdelsesPeriodeForlaengetMed Angive det antal uger, som dagpengeretten er forlænget med Vedrører den særlige forlængelse på op til 26 uger for medlemmer, der opbrugte deres dagpengeret i uge i 2012 B010_Uge104 Sidste klip før forlængelse Sidste uge hvor der er dagpengeret før forlængelsen i B009 B011_SidsteDagIOpgoerelsesPerioden Hvornår kan man begynde at tælle nye timer (starttidspunkt) - supplerende dagpenge B020_HarMedlemFaaetSupplerendeDagpenge Hvis der svares ja, skal der videregives oplysninger til den nye a-kasse om ansættelsesforhold, frigørelsesattest mv. Oplysningerne vedlægges eller eftersendes med det samme. B021_ErMedlemOmfattetAfOvergangsordning B022_HvormangeUgerTilRestSomOvergangsperson B023_ErRettenTilSupplerendeDagpengeOpbrugt B024_RettenTilSupplerendeDagpengeOpbrugtDato - uger med supplerende dagpenge B025_UgeNummerAarstal Feltet behøves ikke at blive udfyldt, hvis retten til supplerende dagpenge er opbrugt, jf. felt B023 Side 12 af 28

14 - selvstændig bibeskæftigelse Hvis der svares ja flere forhold B030_ModtagetDPSamtidigMedDriftAfSelvstBibesk Registrere selvstændig virksomhed Hvis der er svaret nej her, kan det betyde enten nej, det er ikke tilfældet eller nej, det er vi ikke vidende om. B031_DPSamtidigMedDriftAfSelvstBibeskFraDato B032_DPSamtidigMedDriftAfSelvstBibeskTilDato B033_OmfattetAfDagpengeBegrænsning Hvis medlemmet har animalsk produktion, bør fraflyttende a-kasse videregive denne information, fx på i felt H001 B034_VirksomhedsType Dette felt skal kunne gentages. Indtil dette kan lade sig gøre, gives eventuelle yderligere oplysninger under H001 B035_RetTilDPSamtidigMedSelvstBibeskOpbrugt B036_RetOpbrugtDato B037_ AntalUger - g-dage Hvis der svares Ja i dette afsnit skal arbejdsgiver og antal dage, kunne gentages så der kan angives g-dage fra flere arbejdsgivere B040_GDageIndevaerendeAar B041_CvrNummerGdage B042_VirksomhedNavnGdage B043_GDageAntalGange - overskydende timer Skal udfyldes, hvis opgørelsen af overskydende timer er foretaget op til 5 uger før A002_AkasseFraflytningDato, skal kunne gentages, så der kan angives flere opgørelser B050_AntalUafvikledeTimer B051_OpgoerelsesDato B052_OpgoerelsesPeriodeStartUgeAar B053_OpgoerelsesPeriodeSlutUgeAar B054_BortfaldsDato Side 13 af 28

15 - social pension Der kan oprettes flere tabeller vedr. pension B060_OmfattetAfDPBegraensningSocialPension Hvis der er svaret nej her, kan det betyde enten nej, det er ikke tilfældet eller nej, det er vi ikke vidende om. B061_DagpengeBegraensningFraDato B062_AntalUgerTilForlaengelse B063_ErRettenTil52UgerOpbrugt B064_RettenOpbrugtDato - 6 ugers selvvalgt uddannelse B070_AntalTimerSelvvalgtUddannelse Hvis der er godkendt start på selvvalgt uddannelse efter fraflytningsdatoen, skal dette bemærkes i felt H001 og godkendelsen (AR240/245) skal sendes med til den nye a- kasse. - pensioner, der skal fratrækkes i dagpenge Hvis der er mere end én pension, kan hele tabellen gentages én pension pr. tabel B080_TraekForPensionIDP B081_DanskEllerUdenlandsk B082_CvrNummerDanskPension B083_NavnUdenlanskPension B084_PensionStartDato B085_PensionSlutDato B086_FradragITimerEllerKroner B087_TimetalEllerBeloeb Til B081-B083 Det er oplyst, at ikke alle har haft mulighed for at videregive oplysninger om pensioner digitalt vi eget system. Oplysningerne skal derfor efterfølgende indhentes manuelt. Der vil blive anført D i B081, 0 i B082 og Nil i B083. Endvidere indsættes bemærkning i H001 Se Bemærkning til felt B081 Se Bemærkning til felt B081 Side 14 af 28

16 - EØS-dagpenge B090_EoesJobsoegtISenesteIndplacering Fastslå om der skal optjenes nyt arbejdskrav, inden der igen kan ske udsendelse med EØS-dagpenge B091_SenesteEoesStartDato B092_SenesteEoesSlutDato Side 15 af 28

17 D) Udbetaling alt andet end feriedagpenge og VEU hvis udbetalingen er sket indenfor de seneste 5 år D001_SenesteUdbetalingUgeAar Ved overflytning af et ledigt medlem, kan det anføres i bemærkningsfeltet (H001), hvis sidste dagpengekort ikke er kørt. D002_SenesteUdbetalingType D003_GennemsnitligDagloenPaaBeregningstidspunkt Hvis der ikke er tvivl om medlemmets ret til maks. dagpenge, vælger nogle a-kasser ikke at foretage en formel beregning, men anfører i stedet et fast højt beløb, fx kr Feltet skal ikke udfyldes hvis der er tale om medlemmer på 82 % sats. Her skal der i stedet være anført et ja eller nej i felt D008. D004_SenesteReguleredeGennemsntDagloen D005_SenesteReguleredeSats D006_SidsteDagIBeregningsperioden D007_GennemsnitligUgentligArbejdstidDeltid D008_SidstUdbetalt82PSats Fast 82 % -sats. Bekendtgørelse 187 er erstattet af nr af 23/12, men det er fortsat (Minimumssats, intet beregningsgrundlag de seneste 5 år, dimittender og værnepligtige) Der kan først ske udbetaling med en beregnet sats, når der er forløbet 6 mdr. efter at retten til dagpenge er indtrådt. - feriedagpenge Dette afsnit kan gentages, således at der kan gives oplysninger for op til 2 ferieår D010_HarMedlemAktueltFeriedagpengeGrundlag D011_Ferieaar D012_AntalEgneOptjenteDage D013_AntalFeriedagpengeOptjenteDage D014_AntalOverfoerteOptjenteFeriedage Et 0 kan både betyde ingen eller ikke opgjort Side 16 af 28

18 D015_AntalOptjenteFeriedageIalt D016_AntalEgneAfholdteDage D017_AntalFeriedagpengeAfholdteDage D018_AntalOverfoerteAfholdteFeriedage D019_AntalAfholdteFeriedageIalt D020_SenestBeregnedeSats D021_SenesteUdbetalingAfSatsenDato Et 0 kan både betyde ingen eller ikke opgjort E) Efterløn Denne rubrik skal udfyldes, hvis der er en periode på AR260, med kode 9 E001_UdbetalteTimerEfterOvergangEfterloen Ved overflytning af efterlønsmodtagere, der har opholdt sig uden for EØS i indeværende kalenderår, skal periodens længde oplyses i bemærkningsfeltet (H001) Der skal opgøres antal udbetalte timer frem til overflytningen. Overflytning vil kunne ske dagen efter en eventuel udbetaling. E002_FradragForLoenarbejdeIIndevaerendeAar E003_SumIndtaegtLoenarbejde E004_OpgoerelsesDatoLempeligtFradrag Hvis medlemmet har benyttet mulighed for lempeligere fradrag, er det de faktiske timer før omregning, som skal angives. Ex.: Et medlem har fået udbetalt efterløn i perioden inden overflytning. Der er givet lempeligere fradrag for en arbejdsindtægt på 15 timer á 120kr. = kr. Omregningssatsen er 213,19 hvorfor der i stedet for de 15 timer alene er sket fradrag for 1800/213,19 = 8,44 time. Det betyder at der er udbetalt 6,56 time mere som følge af lempet fradrag. Disse timer 6,56 timer skal ikke tælles med i opgørelsen for dette felt. Indtægten skal opgøres, selv om der ikke har været givet lempeligt fradrag Side 17 af 28

19 E005_BetalerMedlemAtp E006_EfterloenSatsFuldtidEllerDeltid E007_OpfylderMedlemToAarsRegel E008_ToAarsRegelOpfyldtDato E009_EfterloensOrdning E010_BenyttetEnkeltstaaendeOpgaveOrdning - efterløn 400 timers ordning E020_400Timers Startdato Ordning E021_400TimerDaekningsbidragAar1 E022_400TimerForbrugteTimerIndevaerendeAar E023_400TimerRegnskabsaarStart E024_400TimerRegnskabsaarSlut E025_400TimerVirksomhedNavn E026_400TimerVirksomhedPNummer - efterløn 962 timers ordningen E030_962TimerMaxAfskrivningAarligt E031_962TimerSammenligningsgrundlag E032_962TimerSammenligningsgrundlagAar1 E033_962TimerSumAfArbejdstimerIndevaerendeAar E034_962TimerSumAfUdbEfterloenTimerIndevaerendeAar - pensionsoplysninger efterløn E040_HarMedlemPensionsordning Disse afsnit (E041 E058) vedr. pension, skal kunne gentages, således at der er en pensionstabel pr. pensionsordning oplysningerne gives for den regulerede pension Side 18 af 28

20 Pengeinstitut eller myndighed E041_DanskEllerUdenlandsk Medlemmet skal på tro og love give oplysning om danske og udenlandske pensionsordninger, som a- kassen ikke har fået indberetning om. E042_ CvrNummerDanskPension CVR-nummeret fra PERE-indberetningen skal anføres. Det kan derfor også være et SE-nr eller et P-nummer. E043_ NavnUdenlanskPension E044_ AdresseUdenlanskPension E045_ PostnummerUdenlanskPension E046_ ByUdenlanskPension E047_ LandUdenlanskPension Pensionsordning E050_PensionType E051_PensionBeloeb E052_PensionValuta E053_PensionOpsatLoebende E054_OphoerPensionTidligereSelvstaendige E055_PensionOrdningNavn E056_PensionOrdningKontoNummer E057_PensionStartLoebendeUdbetaling E058_EkstaOrdinaerIndbetalingDato Særlig pensionsordning for tidligere selvstændige jfr. Pensionsbeskatningslovens 15 A Der anføres årligt beløb ved type 1 og 2, ellers depotværdi Kode for opgørelsesmetode er 4 (årlig ydelse efter ejerens 60 års dag) eller 5(værdi af indbetaling på en ordning efter 60 års dag) Side 19 af 28

21 F) Sanktioner og arbejdskrav - karantæner F001_HarMedlemTreUgerKarantaene F002_KarantaeneVirkningFraDato F003_AntalPaalagteKarantaeneTimer F004_AntalAfvikledeKarantaeneTimer F005_PaalagtArbejdskrav F006_PaalagtArbejdskravDato - andre forhold, der medfører sanktioner F010_PaalagtAndenSanktion Hvis der er IKKE er pålagt anden sanktion, skal hele gruppen F01_AndreForholdMedSanktioner F010-F014 ikke udfyldes F011_AarsagSanktion F012_AndenSanktionPaalagtDato F013_AndenSanktionPaalagtTimer F014_AndenSanktionAfvikletTimer - oplysninger om gæld F020_SagerDagpengeretEllerMedlemsret Hvis ja, skal man oplyse nye a-kasse om sagstype under bemærkningsfeltet (H001) F021_GaeldTilEnAkasse F022_ForligIndgaaet F023_HvilkenAkasseHarMedlemGaeldTil F024_ErMedlemIKontingentrestance Vær opmærksom på, at fraflyttende a-kasse altid vil oplyse den nye a-kasse, såfremt medlemmet slettes! Side 20 af 28

22 G) Kontingentfritagelse - uddannelse G001_KontingentfritagetUddannelse De sidste 2 felter i tabellen, skal kunne gentages så der kan angives flere perioder G003_KontingentfritagetStartDato G004_KontingentfritagetSlutDato - voksenlærling frihedsberøvet udløbet dagpengeret G010_KontingentfritagetPaaFraflytningsdatoen Fraflyttende a-kasse skal vedlægge afgørelsen eller eftersende med det samme. Side 21 af 28

23 H) Øvrige bemærkninger H001_Bemaerkninger Supplerende oplysninger Nedenfor er anført en række forhold, hvor det er af betydning for den nye a-kasse, at man modtager yderligere oplysninger. Samtlige punkter bortset far arbejdsmarkedsydelse er tillige søgt henført til et af ovenstående felter, således at der er størst mulig opmærksomhed herpå. Arbejdsmarkedsydelse: Det skal noteres, hvis et medlem er overgået til arbejdsmarkedsydelse. Den aktuelle a-kasse kan altid rekvirere oplysningerne om forbrug af særlig uddannelsesydelse via KMD-serveren for udveksling mellem a-kasser og kommuner (ComsServer postkassen). Der er derfor alene behov for at få oplyst: - at medlemmet er overgået til arbejdsmarkedsydelse (anfør dato, 1. dag hvor retten er indtrådt) og - forventet ophørsdato for arbejdsmarkedsydelse (anfør dato, sidste dag med ret til ydelsen). Den forventede ophørsdato indikerer i hvilket omfang fraflyttende a-kasse har forlænget perioden på arbejdsmarkedsydelse, jf. 8 i bekendtgørelsen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. A001_PersonCivilRegistrationIndentifier: Det skal anføres i bemærkningsfeltet, hvis et medlem er overgået til seniorjob A004_DagpengeRetDato: Såfremt der er tale om et medlem, der har gjort dimittendrettigheder gældende, skal a-kassen tillige anføre dette i bemærkningsfeltet H001 sammen med dimittend-datoen = den dato fraflyttende a-kasse har anført som dimittenddato. A005_ForsikringKategori: Man skal være opmærksom på situationer, hvor skift fra Side 22 af 28

24 del- til fuldtid endnu ikke er dokumenteret i form af timetallet for de 3 måneder. Skal i givet fald bemærkes (H001) A010_EfterloensbidragsFriPeriodeDato: Hvis medlemmet har anmodet fraflyttende a-kasse om en fremtidig bidragsfri periode, skal dette anføres i H001-bemærkningsfeltet. Hvis medlemmet har anmodet fraflyttende a-kasse om pause ved betaling af efterlønsbidrag(ikke afvikling af bidragsfri periode) og samtidig oplyst om ønsket fremtidig tilmelding, kan fraflyttende a-kasse som service give oplysning om dette. B001_ErMedlemIndplaceret: Hvis a-kassen har kendskab til nogle af følgende forhold af betydning for udbetalinger: Honorarer/hverv/tillægsforsikringer/rådighedsløn/frivillig ulønnet arbejde/ gives oplysning herom i bemærkningsfeltet B033_OmfattetAfDagpengeBegrænsning: Hvis medlemmet har animalsk produktion, bør fraflyttende a-kasse videregive denne information, fx på i felt H001 B034_VirksomhedsType: Feltet skal kunne gentages. Indtil dette kan lade sig gøre, gives eventuelle yderligere oplysninger under H001 B070_AntalTimerSelvvalgtUddannelse: Hvis der er godkendt start på selvvalgt uddannelse efter fraflytningsdatoen, skal dette bemærkes i felt H001 og godkendelsen (AR240/AR245) skal sendes med til den nye a-kasse. Side 23 af 28

25 B081_DanskEllerUdenlandsk, B082_CvrNummerDanskPension, B083_NavnUdenlanskPension: Hvis der er indsat standardbemærkning om at oplysningerne ikke er tilgængelige elektronisk, skal der her indsættes bemærkning om, hvorledes oplysningerne kan indhentes. D001_SenesteUdbetalingUgeAar: Ved overflytning af et ledigt medlem, kan her anføres hvis sidste dagpengekort ikke er kørt. E001_UdbetalteTimerEfterOvergangEfterloen: Ved overflytning af efterlønsmodtagere, der har opholdt sig uden for EØS i indeværende kalenderår, skal periodens længde oplyses i bemærkningsfeltet (H001) F020_SagerDagpengeretEllerMedlemsret: Hvis ja til sag om medlems- eller dagpengeret, skal man oplyse nye a-kasse om sagstype under H001 I) Administrative felter I001_BesvarerNummer I002_SupplementTilTidligereBesvarelse Side 24 af 28

26 Bilag 1 Arbejdsgang for rykkerprocedurer og afslag ved digital udveksling Hvis man ikke har modtaget svar på en rekvisition, kan der via digital dataudveksling afsendes en 1. eller 2. rykker. Rykkeren indeholder et CPR-nr. og den interne identifikation på den henvendelse der rykkes for. Der må ikke rykkes ved at genfremsende en rekvisition. 1. rykker kan tidligst afsendes 14 dage efter, at der er rekvireret en pakke 1, 4 eller 5. Pakke 2 og 3 vedrører medlemmer, der aktuelt modtager en ydelse. For disse pakker kan der derfor først rykkes 14 dage efter at den indeværende udbetalingsperiodes udløb. 2. rykker kan tidligst afsendes 5 dage efter afsendelse af 1. rykker. Der må ikke afsendes yderligere rykkere, men man skal i stedet kontakte den pågældende a-kasse direkte. Svaret på rykkeren er som udgangspunkt den oprindeligt rekvirerede pakke, eller et afslag på rekvisitionen, jfr. principskitserne for rykker og afvisning: Rykker Afvisning En rekvisition skal besvares med et afslag i de tilfælde, hvor man ikke kan returnere et dataindhold med de ønskede oplysninger. Derimod skal der ikke afsendes afslag på rykkere. Der afgives derfor kun et svar på en rekvisition, enten pakken eller et afslag. Afslaget indeholder oplysning om et Cpr-nr. og den interne identifikation på den henvendelse der svares på. Derudover skal afslaget indeholde en kode, som er begrundelsen for afslaget. De anvendte afslagskoder er: Nr. Kode Betegnelse Eksempel 1 U Ukendt medlem Det angivne CPR-nr. findes ikke i medlemsregisteret på et aktuelt medlem. Se dog hertil kode A 2 F Medlem ønsker fortsat at være medlem Medlem har fortrudt anmodning om overflytning eller der skal ske annullering af andre årsager.

27 3 X Ugyldigt indhold Der er et teknisk problem med rekvisitionen, fx at det ikke indeholder et gyldigt CPR-nr. eller er ulæseligt 4 A *) Anmodet om forkert pakke a) Tidligere medlem b) Modtager aktuelt ydelse c) Er i arbejde a) Det angivne CPR-nr. findes i medlemsregisteret, men pågældende er ikke aktuelt medlem. Der kan derfor ikke svares med dataindhold på en pakke 1-3, men kan begrunde fremsendelse af ny rekvisition efter en pakke 4 eller 5. b) Der er anmodet om en pakke1, men det pågældende medlem modtager aktuelt ydelse fra a-kassen. Der skal derfor fremsendes ny rekvisition efter pakke 2 eller 3 c) Der er rekvireret en pakke 2 eller 3, hvor pågældende ikke aktuelt modtager ydelse. Bemærkninger: *) I databeskrivelsen til de enkelte felter version 1.5 og 1.51, er beskrivelsen til kode A forkert. Den har fejlagtigt anført at kode A betyder annulleret. Det fremgår imidlertid af Håndbogen til version 3 og 3.1, at den nye kode A er indført for at kunne give information om tidligere medlemskab. Koden ændres til at betyde, at der er rekvireret forkert pakke. I bemærkningsfeltet til afslag kan der gives nærmere oplysning om hvilken pakke der kan rekvireres. Se eksempler nedenfor. Modtager tidligere a-kasse (A-kasse2) en rykker på en rekvisition, der allerede er besvaret, skal man ikke foretage sig noget. Har den ny a-kasse (A-kasse1) ikke modtaget pakken, må den kontakte A-kasse2. Hvis man ikke kan identificere hvor pakken er, skal man kontakte Facilia med oplysning om bl.a. Afsenderidentifikator med henblik på at fastslå, om pakken er forsvundet i eller uden for transportlaget. Side 26 af 28

28 Eksempel 1. Rykkerprocedure for pakke 1, 4 og A-kasse Pakke 1, 4, 5 Rykker 1 Rykker 2 Pakke 1, 4, 5 Rekvisition Pakke 1, 4, 5 Seneste rettidige afsendelse A-kasse2 Eksempel 2. Rykkerprocedure for pakke 2 og 3 Udbetalingsperioden udløber A-kasse Rekvisition Pakke 2, 3 Pakke 2,3 Rykker 1 Rykker 2 Pakke 2, 3 Seneste rettidige afsendelse A-kasse2 Side 27 af 28

29 Eksempel 3. Svarmuligheder A-kasse1 Rekvisition Pakke 1-5 Rykker 1-2 Pakke 1-5 Afslag U Afslag F Afslag X Afslag A U: Kan ikke identificere et aktuelt nuværende medlem ud fra rekvisitionens oplysning om CPR-nr. Se også A. Der må evt. fremsendes ny rekvisition F: Fortrudt overflytning / annullering Afsluttet X: Ugyldigt indhold, fx ulæselig A: Tidligere medlem. Kan ikke besvare rekvireret pakke, men måske en anden. Side 28 af 28

Digital overflytning. Version 4.1 Revideret Ikrafttræden

Digital overflytning. Version 4.1 Revideret Ikrafttræden Digital overflytning Version 4.1 Revideret 29-06-2017 Ikrafttræden 1-7-2017 Indhold Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 6 Forsendelser, delt i pakker... 6 Rykker...

Læs mere

Digital overflytning version 1.8

Digital overflytning version 1.8 Digital overflytning 17-05-2017 version 1.8 Side 2 af 44 0) Ændringslog... 4 1) Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 2) Forsendelser, delt i pakker... 7 01) Tilflytning af medlem, der ikke modtager

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013.

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013. Den 28. januar 2013 Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Endvidere vedlægges godkendt referat af mødet den 12. december 2012.

Endvidere vedlægges godkendt referat af mødet den 12. december 2012. Ydelsesudvalget Sekretariatet Til medlemmerne af Ydelsesudvalget Der indkaldes til møde i Ydelsesudvalget Dato: Onsdag den 22. maj 2013, kl. 14.30 Sted: Arbejdsmarkedsstyrelsens mødelokale E, Holmens Kanal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Indmeldelse (ved tidligere udmelding) Tilmelding til fleksydelsesordning Besked om Fleksydelses (ved tilflytning) Modtag henvendelse Blanket til ydfyldelse (FL125) Opret

Læs mere

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Jobcenter Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Indmeldelse (ved tidligere udmelding) Besked om Fleksydelses (ved tilflytning) Blanket til ydfyldelse (FL125) (FL125) Blanket retur (Oplysninger om A-kasse medlemskab)

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til 2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 07-21-0018 Fremsat den 5. december 2007 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Klik på spørgsmålene i venstre side

Ofte stillede spørgsmål. Klik på spørgsmålene i venstre side Ofte stillede spørgsmål Klik på spørgsmålene i venstre side Aktiviteter på månedskort Hvilken Aktivitet skal jeg vælge, og hvilke felter skal jeg udfylde, til de forskellige aktiviteter? Grå felter kan

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere