معرفی ساها استان مازندران

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "معرفی ساها استان مازندران"

Transkript

1

2

3

4

5 معرفی ساها استان مازندران

6 ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسالمي يادگار امام )ره( شهرري

7 ساها گنجينهاي براي پژوهش سامانه ساها گویای اعتماد به قدرت درونزای دانشگاه است. دكتر حميد ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسالمي

8 نام كتاب: معرفي ساها- استان مازندران تهيه و تدوين: اداره كل توسعه و پشتيباني شبكههاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي طراحي: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی چاپ اول: تيراژ: 500 نسخه ناشر: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي چاپ: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي

9 فهرست مطالب فصل اول معرفي شهرستانها و هاي استان مازندران: 20 فصل دوم معرفي توانمندی های منابع انسانی و تجهیزاتی های دانشگاهی استان: 106 فصل سوم معرفی آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی های دانشگاهی استان: 234 فصل چهارم تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی: 252

10 ميرزاده حميد دكتر اسالمي آزاد دانشگاه رييس ل ه و الم لك ل ه اال رض ف ي م ا و م اوات الس ف ي م ا ل ب ح ي س ق دي ر يء ش ك ل ع ل ي ه و و مد الح را توفیق این که میگویم سپاس را خداوند دیگر بار امروز اسالمی ایران تعالی برای دیگر قدمی که فرمود عنایت ما به را نقاهت دوران عزیزمان ایران که روزها این در برداریم. تحریمهای و سیاسی و اقتصادی فشارهای از گذر از پس به نیاز دیگری زمان هر از بیش میکند سپری بینالمللی امروز دارد. وجود پژوهشی و علمی زیرساختهای تقویت شده وارد آسیبهای ترمیم و زمین ایران احیای ما رسالت دانشگاه است. اقتصادی انزوای و تحریم دوران در کشور به عنوان به است انقالب مولود و مردمی نهادی که اسالمی آزاد برای خود سهم به باید جهان حضوری دانشگاه بزرگترین جمله از کند. نقشآفرینی کشور پژوهشی و علمی توسعه جامع طرح اساس بر دانشگاه راهبردی مهم اولویتهای علمی و ساختاری ظرفیتهای سازماندهی آمایش سند رد آزمایشگاهها از شبکهای قالب در کارگاهها و آزمایشگاهها تحت طرحی اجرای منظور همین به است. کشور سراسر حقیقت در که )ساها( آزاد همکار آزمایشگاههای سامانه عنوان ارائه همافزایی چون اهدافی با است ملی آزمایشگاه یک هزینهها کاهش درآمدزایی کارگاهی و پژوهشی خدمات دوم نیمه از... و موجود ظرفیتهای از حداکثری استفاده دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت کار دستور در 1393 سال جامعه و پژوهشگران اقبال با خوشبختانه که گرفت قرار در دانشگاه توانمندی معرفی برای شد. مواجه کشور علمی سامانه ظرفیتهای معرفی و کارگاهها و آزمایشگاهها حوزه با ساها راهنمای عنوان تحت کتاب عنوان 8 تاکنون ساها عظیم ظرفیتهای معرفی و مستندسازی هویتبخشی هدف کارگاههای و آزمایشگاهها تخصصی حوزه در گسترده و استقبال به توجه با است. شده منتشر و تدوین دانشگاه علمی مدیران و پژوهشگران اساتید توسط که بینظیری تعداد همچنین و آمد عمل به اشاره مورد کتابهای از کشور تدوین به تصمیم ساها سامانه در پیشرفته تجهیزات باالی به حاضر کتاب که شد گرفته استانی کتابهای انتشار و سامانه ظرفیتهای معرفی و تجهیزاتی توانمندیهای معرفی است شایسته است. پرداخته مازندران استان در ساها استانی که دانشگاه مختلف حوزههای در خود همکاران زحمات از ساها طرح نشستن ثمر به در غیرمستقیم و مستقیم طور به کردهاند نقشآفرینی است مقاومتی اقتصاد عینی تبلور که الطاف سایه در است امید کنم. اعالم را خود سپاس مراتب کشور پژوهشی و علمی توسعه جهت در که برنامههایی الهی باشد. داشته استمرار میشود انجام دانشگاه در w w w. s a h a. i a u. i r پاییز

11 دكتر ابراهيم واشقاني فراهاني معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي نهال نوپای ساها هر روز جوانههای نو میزند و امیدی جدید را برای دانشگاه آزاد اسالمی و جامعه پژوهشی کشور نوید میدهد. نگاهداری این شاخه نورسته تنها راه تضمین رشد و باروری آن است. توسعه تمامی پدیدههای دانشمحور نیازمند پایستاری شرایط و مدیریت هوشمندانه است و تنها این مهم است که به بار نشستن ساها را تضمین میکند. این سامانه جوان برای معرفی امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسالمی درگستره جغرافیایی ایران عزیز و بهرهمندی همه پژوهشگران کشور از این امکانات طرحریزی و راهاندازی شده است. راهاندازی و گسترش این سامانه بستر مناسبی برای استفاده سریع و عادالنه پژوهشگران سراسر کشور را از امکانات ارزشمند و تواناییهای آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی فراهم کرده و میتواند در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی دانشبنیان نقش ارزندهای ایفا کند. بیتردید پایش کارشناسانه و تالش خستگیناپذیر و همراه با شکیبایی برآوردن این هدف را تضمین خواهد کرد. تاکنون معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هشت جلد از کتابچههای معرفی توانمندیهای ساها را منتشر کرده و این کتابچه هشتمین جلد از مجموعه کتابچههای استانی است که به قصد معرفی امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی های دانشگاهی مجاور در یک استان تدوین میشود. امید است دانشگاهیان صنعتگران و کلیه کاربران پژوهشی استان مازندران با مراجعه به این منبع ارزشمند و استفاده درست از امکانات معرفی شده در آن گامی بلند برای رسیدن به قلههای پیشرفت توسعه علمی و فناوری کشور برای دستیابی به جایگاه برتر در تراز ملی و بینالمللی بردارند. در پایان از تمام همکارانی که برای تعالی اهداف پژوهشی ساها میکوشند سپاسگزاری کرده و از درگاه خداوند بزرگ سالمت و بهروزی ایشان را برای خدمت به جامعه علمی و رشد و بالندگی میهن عزیز اسالمی آرزو دارم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار با آرزوی توفیق الهی 11 w w w. i a u. a c. i r

12 هوالعليم آغازين سخن ايرانبخش عليرضا دكتر پشتيباني و توسعه مديركل تحقيقاتي و آزمايشگاهي شبكههاي دستیابی ابزارهای مهمترین از کارگاهها و آزمایشگاهها تولید برای مبنایی و کاربردی و نوین فناوریهای به تجهیز نیازمند همواره لذا هستند دانشبنیان محصوالت ساها هستند. کیفی و کمی نظارت و پایش و بهروزرسانی وجهی و شده راهاندازی آزمایشگاهی شبکه ارتقاي هدف با در دانشگاهها فراملی اعتبار با که است دانشگاهی فعالیت از کیفیت ارتقاي از فراتر گامی و تنیده هم در امروز جهان محسوب تحقیقاتی فرایندهای و پژوهشی فعالیتهای گذاشته واقعیت عرصه به پا دانشگاه که هنگام آن میشود. را آموختهها و شده عمل وادی وارد نظریهپردازی عرصه از میشود. متولد ساها گیرد کار به زندگی بهینهسازی برای که میماند را نوپا کودکی اسالمی آزاد دانشگاه در ساها در چند هر آرزوها این میپرورد. سر در زیادی آرزوهای وافر انگیزههای و کرده شتابان را ساها رشد فرایند راه ابتدای اما است نهاده رو پیش پیشرفت قلههای به دستیابی برای لغزشگاههای و راه بودن طوالنی و صعب از غفلت باعث نباید بایگانیها به همیشه برای را ساها میتواند که شود مسیر کند. متوقف را تکوینش و سپارد حال در که پیوسته هم به آزمایشگاهی مجموعه این گرفته قرار شناسایی مورد آن بالقوه ظرفیتهای حاضر ارائهدهنده پیشرفته مجموعه به تبدیل که میرود و است با راه ابتدای همین در شود آزمایشگاهی و کارگاهی خدمات مشکالت برجستهترین از یکی روبهروست فراوانی مشکالت ماموریتهاست. با آن تطابق عدم و ساختاری گسترده ضعف نظامی اساس بر اسالمی آزاد دانشگاه آزمایشگاههای ساختار نظام يک سوی به آن چرخش که شده نهاده بنیاد آموزشی نیازمند مشتریمدار و حرفهای کارگاهی و آزمایشگاهی انسانی منابع و امکانات تجهیزات در اساسی بازنگری هر است فرهنگسازی کلی طور به و خدمات ارائهدهنده میآورد فراهم را شرایط این تجهیزات از برخی کاربری چند حرفهای بسترهای در و آموزشی زمینههای در توامان که میتوان نیز تامل اندکی با اما گیرد قرار استفاده مورد مجموعهای به آموزشمحور صرفا مرکز یک تبدیل دریافت چه تا دارد را خود عملیاتی نهادهای همه با رقابت قصد که انسانی منابع داشت توجه باید آنکه ضمن است. دشوار اندازه فرایند یک آغاز برای شدهاند تربیت آموزشی فعالیت برای که بازآموزیاند. نیازمند حرفهای را مسیر این پرشمار مخاطرات شرایطی چنین در ساها از دور به و عملیاتی هدفمند شیوهای به و است پذیرفته برنامههای اساس بر را خود راهبردهای شعارزدگی هرگونه زا تا میکند تالش همزمان و میراند پیش زمانبندیشده حرفهای و عملیاتی تجهیزات ساماندهی و افزایش با سو یک بازآموزی با دیگر سوی از و سازد محقق را ابزاری توانمندی را حوزه این حرفهای پرسنل انسانی نیروی توانمندسازی و مجموعه این به واقعبینانه نگاهی با باید بنابراین کند. تأمین دانشگاهی آرمانشهر به دستیابی برای شتاب نگریست نیز را ساها و متوقف راه آغاز در را نوپا طفل این میتواند برای باید کند. راکد بایگانیهای در پروندهای به تبدیل همانگونه را آن واقعیتهای و داد فرصت ساها به پیشرفت فردای آن بطئی حرکت بر نهادن ارج با و دید هست که موردنیاز زمان منطقی سررسید در که فردا در نه را بهتر میرود پیش امروز که آنچنان ساها چند هر کرد. محقق آن کارشناسان انتظار از بهتر بسیار هم نزدیک آینده در قطعا آرمانی سنخ با را ساها که است مهم بنابراین مییابد. تکوین نهاد یک ساها بیگمان نگیریم. اشتباه ذهنی مدلهای و رویای دانشمحور نهادههای که است پسینی دانشگاهی به رسیدن و سرمیپرورند در را آرمانی چنین به دستیابی w w w. s a h a. i a u. i r پاییز

13 این مرحله نشان از بلوغ دانشگاه آزاد اسالمی است و به یقین میتوان گفت هدفگذاری کالن دانشگاه در دهه چهارم عمرش که ارتقای کیفیت دانش و دستاوردهای دانشبنیان است از طریق سازوکارها و فرایندهای جاری در بطن ساها تحقق خواهد یافت. دانشگاه آزاد اسالمی بزرگترین منبع تجهیزاتی و خدماتی همراه با نیروی انسانی متخصص و کارآمد در سطح کشور و منطقه بوده و دارای گستردگی و پراکندگی وسیعی در جای جای میهن اسالمی است. در سالهای اخیر این امکانات عظیم ساختاری و تجهیزاتی با نگاه عالمانه و دید هوشمندانه و مدیریتی جناب آقای دکتر میرزاده ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی و با یاری گرفتن از اندیشههای واالی ریاست محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه حضرت آیتاله هاشمی رفسنجانی و همراهی و مساعدتهای جناب آقای دکتر واشقانی فراهانی در حوزه شبکهسازی آزمایشگاهی و کارگاهی این ذخایر و سرمایههای عظیم در پناه توجه حضرت احدیت جلوهگر شده است. با توجه به پراکنش وسیع جغرافیایی های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی و توانمندی عظیم این خانواده بزرگ این دانشگاه این پتانسیل را دارد که تسهیالت و امکانات الزم را برای پژوهشگران در اقصي نقاط کشور در راستای تحقق اهداف کالن کشور فراهم نماید. به منظور هویتبخشی و اطالعرسانی جامع در خصوص توانمندیهای های دانشگاهی هر استان در زمینه آزمایشگاهها و کارگاهها تدوین کتابچههای استانی در دستور کار اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکههای آزمایشگاهی و تحقیقاتی قرار گرفته است. توجه به حفظ صرفه و صالح دانشگاه در سرلوحه برنامههای این سامانه در سراسر کشور قرار دارد. از جمله برنامههایی که در این مدت کوتاه از طریق سامانه ساها پیادهسازی و اجرایی شد اقدام برای توانمندسازی کارکنان آزمایشگاهها و کارگاهها از طریق برگزاری دورههای آموزشی تخصصی کوتاهمدت در سراسر کشور تعریف یک نظام جامع تعرفه در ازاي ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در کنار بازنگری بخشنامه حق فنی کارکنان آزمایشگاهها پس از سیزده سال )که سبب افزایش کارایی و اثربخشی ایشان و ایجاد انگیزه و کسب رضایتمندی شغلی شده است( راهاندازی پورتال ساها برای برقراری و فراهم آوردن یک نظام جامع آماری دقیق و روزآمد از امکانات تجهیزات نیروی انسانی و فضای کالبدی آزمایشگاهی و کارگاهی ها در کنار ایجاد امکان خرید اینترنتی خدمات با اختصاص یک درگاه پرداخت برخط که سبب فراهم شدن شرایطی برای سهولت برقراری یک ارتباط مجازی موفق بین هسته مرکزی دانشگاه با کاربران و درخواستکنندگان خدمت در قریب به 400 و مرکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور است و موجب برقراری یک نظام عادالنه در ارائه خدمات هماهنگی و یکدستی در ارائه اطالعات تعریف تعرفهها و به روزرسانی اطالعات و آمار توزیع مناسب و صحیح تجهیزات در ها و... بوده است. همچنین از تدابیر ریاست محترم دانشگاه و ارشاد و راهنمایی ایشان و معاون محترم پژوهش و فناوری میتوان به تدوین و جمعآوری اطالعات و معرفی دستگاههای پیشرفته در قالب هشت عنوان کتابچه با عنوان راهنمای ساها در حوزه تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی اشاره نمود. کتابچه پیشرو هشتمین سری از مجموعه 33 جلدی کتابچههای معرفی خدمات و توانمندیهای تجهیزاتی های هر یک از استانها به تفکیک های زیرمجموعه آنهاست که در کنار معرفی مراکز تحقیقاتی و دستاوردهای تولیدی به ارزیابی و مقایسه و تحلیل توانمندیهای هر یک از ها پرداخته است. از زحمات پشتیبانیها حمایتها و هدایتهای ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تشکر و قدردانی میشود. در انتها از تالشهای خانم دکتر زهرا اوراقی اردبیلی آقایان بهرام بابازاده اسفندیار فیروزکوهی و سیدمرتضی موسوی همکاران اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکههای آزمایشگاهی و تحقیقاتی و نیز کارکنان خدوم آزمایشگاهها و کارکنان های دانشگاهی سراسر کشور که در کلیه مراحل راهاندازی و بهرهبرداری سامانه ساها و اجرای دقیق و مناسب بخشنامهها و ارایه ایده و نقطهنظرات سازنده همکاری و مساعدت نمودهاند تشکر و قدردانی میشود. امید است سامانه ساها در آیندهای نزدیک عالوه بر پوشش سراسری آزمایشگاهها و کارگاههای های دانشگاه آزاد اسالمی با اتصال به آزمایشگاههای پیشرفته دیگر در کشور و منطقه جنوب غرب آسیا عالوه بر تامین نیازهای آموزشی و تحقیقاتی جامعه علمی موجبات افزایش درآمدهای دانشگاه از منابع غیرشهریهای را فراهم آورد. این امر میتواند نقطه عطفی در تسریع فرایند حرکت از دانشگاهی آموزشمحور به سمت دانشگاه کارآفرین و مهارتمحور باشد و بستر مناسبی برای رفع نیازهای پژوهشگران دانشگاه صنعت جامعه و دولت فراهم آورد. و هو خیرالناصرین 13 w w w. i a u. a c. i r

14 آذری نیاز کیومرث دکتر مازندران استان اسالمي آزاد دانشگاه رييس پراکندگی عظیم ظرفیتهای به توجه با اسالمی آزاد دانشگاه اسالمی جمهوری موقعیت همچنین و آن های جغرافیایی نتایج کاربردی و تجاریسازی رویکرد با استراتژیکی لحاظ به ایران پتانسیلهای بر تکیه با و علم از ثروت تولید نهایت در و پژوهش مناسب زیرساخت یک ایجاد با موجود ساختاری و سختافزاری امکانات از استفاده منظور به را سامانهای سختافزاری و نرمافزاری طراحی اسالمی آزاد دانشگاه های کارگاههای و آزمایشگاهها افزوده ارزش ایجاد بهرهوری افزایش آن فواید جمله از که کرده و است نوع این از مواردی و تجهیزات خرید هزینههای کاهش آزمایشگاهی خدمات ارائه به تواند می سامانه این از بهینه استفاده و تولید منظور به حمایتی بستههای و الزم زیرساخت ایجاد کارکنان توانمندسازی سامانه اعضای ساخت تجهیزات فروش تحصیالت کیفی سطح افزایش سامانه عضو آزمایشگاههای از دانشگاه بهرهوری افزایش اسالمی آزاد دانشگاه در تکمیلی سامانه برندسازی همافزایی و غیرضروری هزینههای کاهش طریق نزدیک آیندهای در و... ملی سطح در آزاد همکار آزمایشگاههای بیانجامد. توانمندی و موجود ظرفیتهای از حداکثری استفاده با است بدیهی تولید و پژوهشها نتایج کاربردی رویکرد با دانشگاهی های نهادینهسازی و دانش مدیریت با و علمی توسعه موازات به ثروت ارتباط توسعه به میتوان ها موسسه و دانشگاهها در دانش مدیریت یافت. دست دانشگاهها با صنعت از استفاده و توانمند و علمی مدیریت با اسالمی آزاد دانشگاه با است توانسته مختلف بخشهای در متخصص و نخبه افراد ذاتی وظایف از که دولت و جامعه صنعت نیازهای به پاسخگویی همکار آزمایشگاههای سامانه موفقیت با است علمی مجموعه این جامع بانک از مجموعهای که )ساها( اسالمی آزاد دانشگاه آزاد ها اتصال درگاه بخشهای نرمافزاری ابزارهای و اطالعاتی هب و است آزمایشگاهی خدمات تعرفه و آییننامهها و بخشنامهها آزاد دانشگاه کارگاههای و آزمایشگاهها ارتباط و معرفی منظور منابع تامین مسیر در بزرگی بسیار گام است دسترس در اسالمی توجهی قابل بخش تامین و درآمدزایی بیشک بردارد. شهریه غیر باشد. ساها موفقیت گرو در میتواند منابع این از w w w. s a h a. i a u. i r پاییز

15 15 w w w. i a u. a c. i r

16 ساها درباره چیست ساها و استانی های شبکه از متشکل یکپارچه و منسجم شبکه یک به کشور درسراسر سامانه عضو کارگاه و آزمایشگاه هزاران اتصال ارایه و موجود ظرفیتهای تمام از بهرهگیری و همافزایی منظور سراسر پژوهشگران به کارگاهی و آزمایشگاهی پیشرفته خدمات کشور. ساها چرا پژوهشگران نیاز پاسخگوی دانشگاهی های قبلي ساختار با متناسب آزمایشگاهی خدمات و امکانات از کامل استفاده برای جامع اطالعات بانک تهیه و شبکهسازی نیست. ایشان فعالیتهای از استفاده برای کارآمد ابزاری میتواند کارگاهی و آزمایشگاهی حداکثری صرفهجویی بهرهوری افزایش موجود ظرفیتهای همه به آزمایشگاهها کردن مجهز تکراری خریدهای از جلوگیری تحقیقاتی امور پیشبرد و درآمدزایی پیشرفته تجهیزات و دستگاهها نتيجه در باشد. کاستیها کردن برطرف برای بلند گامی نهایت در و آزمایشگاهی خدمات ارایه منظور به سامانهای شکلگیری تصميم توسط )ساها( آزاد همکار آزمایشگاههای سامانه عنوان با پیشرفته شد. گرفته دانشگاه رئیسه هیات و امنا هیات ساها اهداف داشبورد از بخشی )ساها( آزاد همکار آزمایشگاههای سامانه و اجرا برنامهریزی منظور به دانشگاه ارشد رئيسان مدیریتي از است. مخاطبان به فناوری پژوهشی علمی خدمات از ارزشیابی میتوان )ساها( آزاد همکار آزمایشگاههای سامانه کاربردهای جمله و... ها شدن قطبی صرفهجویی چابکسازی تمرکززدایی به دانشگاه کالن و راهبردی سیاستهای به توجه با که کرد اشاره تجمیع طرح اجرای آن راستای در و سازمانی چابکسازی بر مبنی ساختاری عنوان به میتواند سامانه این اسالمی آزاد دانشگاه در 2 کند. خدمات ارایه کارآمد و بهروز از: عبارتند سامانه این اهداف از برخی حوزه در متمرکز مدیریت و یکپارچه سامانه یک ایجاد 1. کشور سراسری کارگاههای و آزمایشگاهها خریدهای از جلوگیری و هزینهها کاهش فعالیتها بهینهسازی 2. تجهیزات و دستگاهها غیرضروری پژوهش كيفيت ارتقای 3. برخوردار كمتر و برخوردار هاي در پژوهشی عدالت برقراري 4. آزمايشگاهي مناسب امكانات از متخصص انساني نيروي توانمندسازي 5. کاربران رضایتمندی افزایش و موجود ظرفیتهای از استفاده 6. رد )Iso17025( بینالمللی و ملی استانداردهای پیادهسازی 7. کارگاهها و آزمایشگاهها حوزه و ملی آزمایشگاهی سامانههای سایر با همکاری توسعه 8. بینالمللی w w w. s a h a. i a u. i r پاییز

17 افزوده ارزش ایجاد و ثروت تولید تحقیقات نتایج تجاریسازی 9. ساختاری ظرفیتهای از حداکثری استفاده و برنامهریزی 10. دانشگاه خدمات از استفاده تعرفه نظام تنظیم و بهروزرسانی برقراری 11. کارگاهی و آزمایشگاهی از روزآمد( و )دقیق آماری جامع نظام و اطالعاتی بانک ایجاد 12. کارگاهها و آزمایشگاهها حوزه در... و تجهیزات کارکنان فضاها موردنیاز شاخصهای براساس دقیق گزارشگیری امکان 13. رجوع ارباب بزرگداشت و دیوانساالری کاهش 14. و خردجمعی بر تکیه با تصمیمگیری فرایندهای در تسهیل 15. مساعی تشریک سازمانی چابکسازی و بهرهوری افزایش. 16 ساها چشمانداز حداکثری استفاده منظور به شده انجام گسترده مطالعات براساس رویکرد با دانشگاهی های توانمندی و موجود ظرفیتهای از توسعه موازات به ثروت تولید و پژوهشها نتایج کردن کاربردی معاونت کار دستور در که برنامهای مهم اولویتهای از یکی علمی توسعه و تشکیل گرفت قرار اسالمی آزاد دانشگاه فناوری و پژوهش مطالعات براساس است. )ساها( آزاد همکار آزمایشگاههای سامانه توسعهیافته کشورهای در آزمایشگاهی شبکههای روی شده انجام منظور به سختافزاری و نرمافزاری مناسب زیرساخت یک ایجاد با کشور سطح در کارگاهها و آزمایشگاهها مجموعه امکانات از استفاده ارزش ایجاد بهرهوری افزایش قبیل از فوایدی شبکه محیط در توجه با میشود. حاصل تجهیزات خرید هزینههای کاهش افزوده پراکندگی اسالمی آزاد دانشگاه ساختاری عظیم ظرفیتهای به جمهوری موقعیت همچنین و دانشگاه این های جغرافیایی در اقتصادی و سیاسی علمي جغرافیای لحاظ به ایران اسالمی افقهای اسالمي آزاد دانشگاه سامانه این راهاندازی با منطقه راهبردی مطالعات براساس داشت. خواهد رو پیش را روشنی و )ساها( آزاد همکار آزمایشگاههای سامانه چشمانداز شده انجام آمد. خواهد ادامه در 1404 افق در شبکه این دستاوردهای است صورت چه به شبکه زیرساختهای )ساها( آزاد همکار آزمایشگاههای سامانه پورتال 1. برای تخصصی فوق و تخصصی آموزشی کارگاههای و ها دوره 2. کارگاهی و آزمایشگاهی حوزه کارکنان توانمندسازی پیشرفته آزمایشگاهی خدمات تعرفه جامع نظام یک ارایه 3. انسانی منابع و تجهیزات کالبدی فضای 4. پیشرفته و نوین آزمایشگاهی تجهیزات 5. ساها پورتال به که نرمافزاری ابزارهای و اطالعاتی جامع بانک از مجموعهای آزمایشگاهها اتصال و فرایندها مدیریت دادهها مدیریت منظور فضای در آزاد همکار آزمایشگاههای سامانه عضو کارگاههای و است. شده تهیه مجازی پاییز w w w. i a u. a c. i r

18 w w w. s a h a. i a u. i r 18

19 Iran Mazandaran Province Islamic Azad University 19 w w w. i a u. a c. i r

20 فصل اول معرفي شهرستانها و هاي استان مازندران مقدمه استان مازندران با حدود 24 هزار كيلومتر مربع مساحت بين 47 دقيقه تا 38 درجه و 5 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و 34 دقيقه تا 56 درجه و 14 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. درياي مازندران در شمال استان تهران سمنان و قزوين در جنوب و استانهاي گيالن و گلستان به ترتيب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. براساس آخرين تقسيمات كشوري با توجه به تفكيك استان گلستان از استان مازندران اين استان درحال حاضر با مركزيت ساري داراي 16 شهرستان به نامهاي آمل بابل بابلسر بهشهر تنكابن جويبار چالوس رامسر سوادكوه قائمشهر گلوگاه محمودآباد نكا نور و نوشهر است و داراي 51 شهر 44 بخش 113 دهستان و 3697 آبادي است. w w w. s a h a. i a u. i r 20

21 نام درصد از مساحت استان فاصله تا ساری )Km( جمعیت شهری جمعیت روستائی تعداد خانوار ظرفیت ها وسعت )Km2( ساری کارگاه های کوچک صنعتی کشاورزی دامپروری آبزی پروری و همچنین گردشگری ۱۴۵۴۱۰ ۱۷۸۸۴۴ ۲۹۹۵۲۶ 0 13% 3085/3 آمل کارخانجات نساجی و صنایع غذایی و شهرکهای صنعتی فعال و کشاورزی /9% 3074/4 چالوس کشاورزی دامپروری آبزی پروری و همچنین گردشگری /7% 1597/3 بابل اماکن گردشگری طبیعی )دریاچه سد شیاده و دریاچه کامی کال جنگل آبشار چشمه...( شهرک صنعتی و کارخانجات و شرکتهای بزرگ صنعتی /6% 1578/1 نور کشاورزی دامپروری صنایع تبدیلی و همچنین گردشگری % 2974 قائم شهر شركت نساجي مازندران- كارخانه كنسرو سازي /9% 458/5 تنکابن کشاورزی دامپروری شیالت و همچنین گردشگری % ۲۱۴۰ نوشهر قرار گرفتن نوشهر در مسیر تهران دارای فرودگاه بندر اقتصادی منابع طبیعی /3% 1716/5 سوادکوه کارخانجات کشاورزی دامپروری آبزی پروری گردشگری و /7% ۲۰۷۸ جویبار کشاورزی صیادی و تولید ماهیهای خاویاری /2% 285/5 نکا کارخانجات و کارگاه های بزرگ صنعتی /8% 1865 رامسر توریسم /1% 729/8 بهشهر 1 -کارخانه های روغن کشی و سویا 2 -کارخانه سفال و آجر 3- شهر تاریخی و توریستی )عباس آباد میانکاله چشمه عمارت و شهرک صنعتی 5- بندر امیر آباد /9% 1416/27 21 w w w. i a u. a c. i r

22 اطالعات تماس و آدرس هاي دانشگاهي استان دانشگاهي: ساری آدرس: کیلومتر 7 جاده دریا مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی اطالعات تماس: دانشگاهي: آیت اهلل آملی آدرس: جاده قدیم آمل به بابل فرعی دانشگاه اطالعات تماس: دانشگاهي: چالوس آدرس: خ 17 شهریور روبروی مسجد امام حسین )ع( اطالعات تماس: دانشگاهي: بابل آدرس: بابل کیلومتر 3 بابل به قائمشهر اطالعات تماس: w w w. s a h a. i a u. i r 22

23 اطالعات تماس و آدرس هاي دانشگاهي استان دانشگاهي: نور آدرس: نور ابتداي جاده چمستان اطالعات تماس: دانشگاهي: قائم شهر آدرس: كيلومتر 7 جاده نظامي اطالعات تماس: دانشگاهي: تنکابن آدرس: کیلومتر 3 جاده چالوس اطالعات تماس: دانشگاهي: نوشهر آدرس: جنب میدان نگین دریا )لتینگان( اطالعات تماس: w w w. i a u. a c. i r

24 اطالعات تماس و آدرس هاي دانشگاهي استان دانشگاهي: سوادکوه آدرس: مازندران پل سفید دوراهی آزادمهر اطالعات تماس: دانشگاهي: جویبار آدرس: جویبار منطقه ساحلی چپکرود اطالعات تماس: دانشگاهي: نکا آدرس: نکا کیلومتر 6 جاده نکا-بهشهر بعد از پایانه حمل و نقل اطالعات تماس: دانشگاهي: رامسر آدرس: خیابان شهید عباس مفرد اطالعات تماس: w w w. s a h a. i a u. i r 24

25 اطالعات تماس و آدرس هاي دانشگاهي استان دانشگاهي: بهشهر آدرس: کیلومتر 3 جاده بهشهر ساری اطالعات تماس: برج رسکت در ساری 25 w w w. i a u. a c. i r

26 دانشگاهآزاداسالمي ساری w w w. s a h a. i a u. i r 26

27 معرفی شهرستان ساری بافت شهري ساري مركز استان مازندران رابه طوس بن نوذر نسبت مي دهند كه در قرن اول هجري به دست فرخان بن دابويه از ملوك گاوباره تجديد بنا شده است. مسجد بزرگ ساري اولين بنايي بود كه مسلمين توسط ابوالخطيب نخستين حاكم عباسي طبرستان در سنه 140 هجري قمري احداث كردند و سپس در همان مسجد جامع شهررا نيز بنا كردند. بناي اين مسجد در زمان هارون الرشيد به وسيله يحيي بن يحيي شروع و توسط مازيار بن قارون تمام شد. ساري بعد از اسپهبدان نيز تقريبا تا به امروز مركز مازندران بوده است و فرمانروايان طاهري زيدي و آل باوند تا سال 635 هجري در آنجا حكومت كرده اند. اين شهر در سال 298 هجري توسط اقوامي كه از درياي خزر و سواحل آن هجوم آورده بودند به آتش كشيده شد و در اوايل قرن چهارم در اثر سيل صدمات بسيار ديد و خراب شد. ساري در زمان سلطان محمد خوارزمشاه و نيز بعد از آن در حمله مغول آسيب ديد و درزمان مستوفي شهر تقريبا ويرانه بود. در زمان شاه عباس اول بناهاي مهمي در ساري ساختند. هنگامي كه زنديه طبرستان را فتح كردند مركز طبرستان از ساري به بارفروش )بابل كنوني( منتقل شد. در دوره آقا محمدخان قاجار ) ه.ق( مركز مازندران مجددا از بارفروش به ساري منتقل گرديد. زلزله سال 1220 ه. ق باعث تلفات جاني زيادي شد و شهر بيش از پيش روبه ويراني نهاد. در دوران اخير با عبور راه آهن از كنار شهر و احداث خيابانها و ساختمانهاي دولتي بار ديگر ساري رو به آباداني نهاد و امروزه يكي از شهرهاي زيباي استان مازندران و شمال كشور است. چشمههاي باداب سورت چهاردانگه ساري خانه کلبادی ساري 27 w w w. i a u. a c. i r

28 دانشگاه آزاد اسالمي ساری در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ مصادف با ايام دهه مبارك فجر انقالب اسالمي و روز ميالد مسعود حضرت بقيه ال االعظم بر اساس نياز و ضرورت جامعه خصوصا نسل جوان فعاليت خود را با راه اندازي رشته هاي كامپيوتر مكانيك مديريت آموزشي و پرستاري و مامايي با جذب ۱۰۰۰ دانشجو آغاز كرد. رياست دانشگاه آزاد اسالمي ساري از بدو تأسيس تا سال ۱۳۸۲ به عهده دکتر سیدسیاوش میرشفیعی بوده و از سال ۸۲ تا دی ماه ۸۵ دکتر مهرداد ایرانی مسئوليت هدايت اين دانشگاهي را برعهده داشت. از اول دی ماه ۸۵ تاكنون دکتر کیومرث نیاز آذری به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسالمی ساری مسئوليت مديريت و رياست اين مركز دانشگاهي را عهده دار است. دانشگاه آزاد اسالمی ساری در حال حاضر دارای 8855 دانشجو در مقاطع کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا است که این تعداد دانشجو )4043 نفر مرد و 4812 نفر زن( در 188 رشته دانشگاهی مشغول تحصیل هستند. همچنین بر اساس آخرین اعالم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی امتیاز ساری ۲۰۵۶.۹۵ است. دانشگاه آزاد اسالمي ساري داراي 199 عضو هيات علمي رسمي و 313 كارمند رسمي و چهار دانشكده مصوب است و از زمان راه اندازی دانشگاه آزاد اسالمی ساری تاکنون دانشجو از این دانشگاه در رشته کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند که از این تعداد ۱۵۱۱۳ نفر مرد و ۲۰۲۱۷ نفر زن هستند. w w w. s a h a. i a u. i r 28

29 نمودار 1-1. مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکترای ساری در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

30 نمودار 1-2. مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکترای ساری در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1393 w w w. s a h a. i a u. i r 30

31 نمودار 1-3. مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکترای ساری در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

32 نمودار 1-4. مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکترای ساری در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1391 w w w. s a h a. i a u. i r 32

33 نمودار 1-5. مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکترای ساری در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

34 دانشگاهآزاداسالمي آیت اهلل آملی w w w. s a h a. i a u. i r 34

35 معرفی شهرستان آمل شهر آمل از شهرهاي بسيار قديمي ايران در استان مازندران است. بعضي از مورخان و جغرافي نويسان سابقه آن را به دوره پيشداديان و كيائيان نسبت داده اند. شهر آمل با توجه به اشياء و سكه هايي كه از آن به دست آمده در دوره ساساني پايتخت يا مركز آن منطقه بوده است. احتماال مردم آمل در زمان حكومت مهدي خليفه عباسي به دين اسالم گرويدند و بعد از آن بناهاي اسالمي در آنجا ساخته شد. اوايل قرن هفتم حسام الدين اردشير مركزيت را از ساري به آمل آورد و قصر خود را در آنجا برپا داشت. در سال 795 ه. ق امير تيمور گوركاني آمل و ساري را غارت كرد و فرمان قتل عام ساكنين آنها را صادر كرد و سه قلعه مهم از جمله ماهان سر را با خاك يكسان كرد. از آن پس آمل روبه ويراني نهاد. آمل جديد در شمال آمل قديم بنا شده و امروزه يكي از شهرهاي آباد و زيباي شمال ايران به شمار مي رود. قلعه شاهان دشت آمل امامزاده عبداهلل آمل 35 w w w. i a u. a c. i r

36 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی آیت اهلل آملی دانشگاه آزاد اسالمی آیت ال آملی به عنوان یکی از زیباترین و بزرگترین های دانشگاه در میان های دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دانشگاههای کشور در سال 1378 با همت مردم آمل و پشتیبانی فرزندان برومند حضرت آیت ال میرزاهاشم آملی چون نهالی در باغ پربرکت دانشگاه آزاد اسالمی کاشته شد. در این مدت کوتاه از عمر این دستاوردها و امکانات مختلف ایجاد شده در این دانشگاه موجب شده تا مجموعه ای کم نظیر برای پژوهش و تحصیل جوانان در شمال کشور فراهم شود. از ویژگی های این دانشگاهی می توان به این موارد اشاره کرد: تعداد کل رشتههای موجود: 129 رشته )کارشناسی 60 رشته کارشناسی ارشد 47 رشته دکترای تخصصی 21 رشته و دکترای عمومی 1 رشته داروسازی( وسعت 72 هکتار مساحت کل ساختمانهای ملکی و سما: مترمربع مساحت کل ساختمانهای آموزشی در دست احداث: 9000 مترمربع و مساحت مزرعه آموزشی مترمربع. امکانات و فعالیتهای پژوهشی: سالن همایش )ظرفیت 450 نفر( شامل 1 سالن سایتهای رایانه: 8 عدد پهنای باند اینترنت: )Mbps( سالن سمعی و بصری 99 آزمایشگاه و کارگاه در 11 آزمایشگاه تحقیقاتی 505 رایانه در تعداد ساختمان مجهز به اتصال فیبرنوری و شبکه داخلی: انجمن علمی 48 اختراع ثبت شده توسط استادان و دانشجویان و تعداد 7 دانشکده. w w w. s a h a. i a u. i r 36

37 نمودار 1-6. مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکترای آیت اهلل آملی در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

38 نمودار 1-7. مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکترای آیت اهلل آملی در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1393 w w w. s a h a. i a u. i r 38

39 نمودار 1-8. تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد آیت اهلل آملی در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

40 نمودار 1-9. مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد آیت اهلل آملی در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1391 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد آیت اهلل آملی در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1390 w w w. s a h a. i a u. i r 40

41 41 w w w. i a u. a c. i r

42 دانشگاهآزاداسالمي چالوس w w w. s a h a. i a u. i r 42

43 معرفی شهرستان چالوس چالوس از شهرهاي قديمي استان مازندران است كه در جلگه مياني سواحل درياي خزر واقع شده است. نام اين شهر در گذشتههاي دور سالوس يا شالوس بود كه در پيرامون آن دو شهر كوچك ديگر به نام كبيره و كچه نيز وجود داشته است. بعضي از علماي جغرافيانويس چالوس را از آباديهاي طبرستان دانستهاند. محمد بن اويس از امراي دوره تسلط خلفاي عرب به دستور خليفه معتصم به حكمراني چالوس منصوب شد. محمدبن اويس خود در رويان )قسمتي از طبرستان( استقرار يافت و پسرش احمد را به حكومت چالوس گمارد. شهر چالوس در زمان حمله امير تيمور تخريب شد و سپس تا قرنهاي متمادي به صورت روستايي كوچك درآمد. در دهه اول قرن حاضر )1310( با پشتيباني دولت وقت آرام آرام به صورت شهري سازمان يافته در آمد و امروزه به شهري زيبا با امكانات فراوان جهانگردي تبديل شده است. كاخ اجابت چالوس كاخ چاي خوران چالوس 43 w w w. i a u. a c. i r

44 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی چالوس بر ورق های زرین تاریخ ایران اسالمی سال 1361 نقطه نورانی است که نورانیت اش از برکت هدیه ای آسمانی است مبلغ اندک ولی با برکتی که بنیانگذار انقالب اسالمی برای این کار اختصاص دادند آنقدر با برکت بود که در سایه مدیریت توانمند آیت ال هاشمی اکنون به جایگاهی در ایران اسالمی و دنیا رسید که عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان را به خود اختصاص داده است. رسیدن به چنین جایگاهی جای بسی تقدیر و تشکر و شکرگزاری به درگاه احدیت دارد. چالوس آبان 1365 با 5 رشته فعالیت خود را آغاز نمود. بیست و ششمین سالگرد تاسیس این دانشگاهی را پشت سر گذاشتیم این دانشگاهی هم اکنون باالترین درجه را در منطقه 3 دارد و به عنوان جامع شناخته می شود. این دانشگاهی اکنون دارای 10 هزار دانشجو در 106 رشته در مقاطع تحصیلی است که در کارشناسی ارشد )25 رشته( کارشناسی )36 رشته( کارشناسی ناپیوسته )18 رشته ( کاردانی ) 30 رشته( و حدود 315 نفر عضو هیات علمی تمام وقت )اکثرا دکتری و دانشجوی دکتری( است. w w w. s a h a. i a u. i r 44

45 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد چالوس در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1394 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد چالوس در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

46 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد چالوس در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1392 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد چالوس در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1391 w w w. s a h a. i a u. i r 46

47 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد چالوس در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

48 دانشگاهآزاداسالمي بابل w w w. s a h a. i a u. i r 48

49 معرفی شهرستان بابل بابل از شهرهايي است كه در دوران اسالمي نيز وجود داشته و به نام هاي مامطيران مامطير بارفروش ده بارفروش و بابل شناخته شده است. اولين نام اين شهر مامطير بود كه در قرن دهم هجري بارفروش ده در محل آن بنا شد و هنگامي كه محمدخالد حاكم آن بود بازار و عمارتي در آن بنا كرد. درسال 160 ه.ق مازيار بن قارن مسجد جامع آن رابنا نهاد كه شامل مساجد عمارت مدارس دكاكين سراها بيوتات و سايه بود. بارفروش به عنوان مركز تجاري به ويژه در دوره صفوي از رونق آبادي وسعت و گستردگي برخوردار شد. شاه عباس اول فرمان داد باغ ارم را در قسمت جنوبي شهر بنا كنند. بابل در زمان فتحعلي شاه قاجار نيز اهميت قابل توجهي پيدا كرد. قبل از انقالب اكتبر روسيه بابل از طريق بندر مشهدسر )بابلسر( با كشور روسيه ارتباط تجاري داشت و به يكي از مراكز مهم بازرگاني استان مازندران تبديل شده بود. بابل امروزي شهري آباد و زيباست. کاخ بابل 49 w w w. i a u. a c. i r

50 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی بابل دانشگاه آزاد اسالمی بابل در خردادماه سال 1365 هجری شمسی با هدف باال بردن سطح اطالعات علمی مردم در زمینه های مختلف و تعلیم و تربیت نیروهای متخصص و متعهد جهت رفع نیازهای علمی و فنی جامعه با تاسیس سه رشته پزشکی مامایی و پرستاری در مقطع کارشناسی و 170 دانشجو وارد جرگه مقدس تعلیمات عالیه شد. از آن سال تاکنون این دانشگاهی توانسته به پیشرفت های چشمگیری در عرصه های مختلف علمی نایل آید و از فروردین ماه سال 1373 با تصدی حجت االسالم والمسلمین حاج حسن قلی پور به عنوان رئیس چهره این دانشگاه از نظر کیفیت و کمیت فضای آموزشی و ارتقای سطح علمی با بهترین دانشگاه های کشور قابل مقایسه است. به طوری که درجه سازمانی این با چندین پله جهش از متوسط به بسیار بزرگ نوع الف تغییر کرد. این دانشگاهی ضمن گسترش کلیه فعالیت های پژوهشی دانشجویی و فرهنگی با توجه به نیاز منطقه به رشته های تحصیلی جدید و همچنین تاسیس مقاطع تحصیلی باالتر تمام تالش خود را جهت گسترش رشته در مقاطع تحصیالت تکمیلی و دکترا معطوف داشته و تاکنون موفق به اخذ 52 رشته در مقطع کارشناسی ارشد 17 رشته در مقطع دکتری تخصصی و یک رشته در مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی شده است. همچنین کلیه مراحل قانونی جهت تاسیس چندین رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری عمومی پزشکی نیز به زودی به مجموعه رشته های تحصیلی بابل اضافه خواهد شد. در بخش تحقیقات نیز با ایجاد استخرهای متعدد جهت پرورش و تکثیر ماهیان زینتی گرمابی سردآبی و ماهیان خاویاری و ساخت سالن وینیرو مرکز تحقیقاتی و آموزشی )رجه( و همچنین تاسیس مرکز رشد و مرکز تحقیقات دامپروری ارگانیک و قطب علمی امنیت غذایی تولدات دامی و گلخانه رایانه ای مجهز به سیستم های کشت هیدروپونیک جهت تحقیقات در زمینه فیزیولوژی گیاهان احداث بیمارستان دامپزشکی برای دانشجویان دکتری دامپزشکی آزمایشگاه کشت بافت و سلول های بنیادی گیاهان احداث هرباریوم و بانک ژن سوزنی و برگان یا خانواده کاج ها و راه اندازی مرکز دانش بنیان این دانشگاهی به یکی از بزرگترین قطبهای تحقیقاتی در زمینه شیالت آبزیان و گیاهان در کشور تبدیل خوا هد شد. این با سایتی به مساحت مترمربع فضای احداثی به مساحت مترمربع که از این فضا متر مربع فضای آموزشی 9900 متر فضای ورزشی و رفاهی 5160 مترمربع فضای آزمایشگاهی و 1314 متر فضای کارگاهی است. w w w. s a h a. i a u. i r 50

51 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بابل در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

52 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بابل در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1393 w w w. s a h a. i a u. i r 52

53 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بابل در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

54 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بابل در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1391 w w w. s a h a. i a u. i r 54

55 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بابل در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

56 دانشگاهآزاداسالمي نور w w w. s a h a. i a u. i r 56

57 معرفی شهرستان نور نور در گذشته به سولده معروف بود و از قديمي ترين شهرهاي مازندران غربي است. وجه تسميه نور منتسب به رود نور است كه به دليل زاللي آب و اتعكاس نور در آن به اين نام خوانده شده است. شهر نور در زمانهاي گذشته به سبب موقعيت طبيعي و سوق الجيشي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است وجود قالع و استحكامات متعدد در اين منطقه وكجور مبين اين ادعا است. نور امروزي شهري زيبا و توسعه يافته است. خانه نیما یوشیج کاخ تمیشان 57 w w w. i a u. a c. i r

58 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی نور دانشگاه آزاد اسالمي نور در مهر ماه سال 1372 با عنوان مركز آموزشي كه وابسته به نوشهر و چالوس بوده با دو رشته رياضي و فيزيك با تعداد 50 دانشجو آغاز به كار كرد و در مهر ماه سال 77 با عنايت رياست عاليه دانشگاه جناب آقاي دكتر جاسبي با سه رشته رياضي فيزيك جغرافيای انساني و با 500 دانشجو به عنوان دانشگاه آزاد اسالمي نور اعالم شد. از چند ساختمان به عنوان فضاهاي اداري و آموزشي استفاده مي نمود. از آن زمان تا حال دائما گسترش و توسعه فضاهاي مورد نياز ارتقاي كمي و كيفي در دستور كار بوده به طوري كه امروز حدود 4000 نفر دانشجوي مشغول به تحصيل دختر و پسر در 81 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني كارشناسي كارشناسي ناپيوسته كارشناسي ارشد و دکترا هستند. بي شك تمام مسؤولين در رياست هاي پيشين در يكايك اين توفيقات سهيم هستند. w w w. s a h a. i a u. i r 58

59 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نور در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

60 دانشگاهآزاداسالمي قائم شهر w w w. s a h a. i a u. i r 60

61 معرفی شهرستان قائم شهر نام قديم قائم شهر علي آباد بود. علي آباد دهي بود كه بقعه اي داشت و زيارتگاه اهالي اطراف بود. اين بقعه تا سال 1326 هجري قمري باقي بود ولي امروزه اثري از آن نيست. قصري از زمان شاه عباس در آن وجود داشت. اين دهكده قديمي كه با پيوستن آباديهاي ديگر به آن به شهر مبدل شد در سال 1314 ه.ش شاهي نامگذاري شد در دورههاي اخير مورد توجه قرار گرفت و به صورت شهر صنعتي در آمد. در برخي از متون تاريخي بين مسير ساري به آمل از ناحيهاي به نام جمنو يا چمنو نام برده شده است كه گفته مي شود بعدا به علي آباد شاهي و فعال به قائم شهر معروف شده است و ظاهرا قدمت آن به دوران ساساني يا دوران اسپهبدان طبرستان ميرسد. تپه گردکوه دریاچه گل پل 61 w w w. i a u. a c. i r

62 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی قائم شهر دانشگاه آزاداسالمي قائم شهر به عنوان يكي از بزرگترين موسسات آموزش عالي در شمال كشور به شمار مي آيد كه نهال آن در سال 1362 به منظور خدمت به اهل علم و گسترش آموزش عالي در سطح استان مازندران كاشته شد. اين دانشگاه كه در ابتدا با 5 رشته تحصيلي مهندسي عمران برق مكانيك امور دامي و كشاورزي شروع به كار نمود هم اكنون با گذشت 29 سال با درجه بسيار بزرگ و كسب امتياز دانشگاه جامع با 30 رشته كارشناسي ارشد 80 رشته كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته و 34 رشته كارداني در گرايش هاي مختلف چون ستاره اي تابان بر سپهر فرهنگ و دانش منطقه مي درخشد. دانشگاه آزاد اسالمي قائم شهر داراي 5 دانشكده مصوب تحت عنوان دانشكده فني و مهندسي دانشكده علوم انساني دانشكده كشاورزي دانشكده علوم پايه دانشكده منابع طبيعي و يك مركز تحصيالت تكميلي است و در حال حاضر بيش از دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بوده و از امكانات آموزشي پژوهشي فرهنگي و ورزشي كم نظير آن برخوردارند. دانشگاه آزاد اسالمي قائم شهر توانسته است در طي سالها تالش بيش از متر مربع فضاي آموزشي و پژوهشي و 75 آزمايشگاه و كارگاه آموزشي و پيشرفته تخصصي را براي طالبان علم فراهم آورد. در اين دانشگاه بيش از 310 عضو هيات علمي با سوابق علمي و پژوهشي درخشان در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد و با رتبه هاي علمي دانشيار استاديار و مربي كه از متخصصان تراز اول منطقه به شمار مي آيند تدريس كالسهاي آموزش تئوري و عملي و مسئوليت پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان را بر عهده دارند. همچنين با راه اندازي آزمايشگاه هاي فوق پيشرفته شيمي در قائمشهر توانايي آناليز پيشرفته هاي تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري فراهم گرديده است. دانشگاه آزاد اسالمي قائم شهر از بدو تاسيس تاكنون نفر فارغ التحصيل به جامعه علمي كشور افزوده است. w w w. s a h a. i a u. i r 62

63 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قائمشهر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

64 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قائمشهر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1393 w w w. s a h a. i a u. i r 64

65 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد قائمشهر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1392 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد قائمشهر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

66 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد قائمشهر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1390 w w w. s a h a. i a u. i r 66

67 67 w w w. i a u. a c. i r

68 دانشگاهآزاداسالمي تنکابن w w w. s a h a. i a u. i r 68

69 معرفی شهرستان تنکابن ناحيه تنكابن قبال جزو گيالن بود و حد شرقي آن به نمك آبرود ميرسيد. خرم آباد )شهسوار( حاكم نشين نواحي قشالقي و دو هزار حاكم نشين ييالقي آن محسوب ميشد. آثار و اشيايي كه در ناحيه كالردشت و تپه هاي اطراف بر حسب تصادف به دست آمده است نشان مي دهد اين منطقه در دوره هاي گذشته آباد و از تمدن ويژه اي برخوردار بوده است. تنكابن يا شهسوار در گذشتههاي دور رستمدار هم خوانده مي شد. پادوسبانان تا زمان شاه عباس اول حكومت محلي اين منطقه را در اختيار داشتند. از دوران صفويه تا سال 1209 ه. ق كه آغاز سلطنت آغامحمدخان قاجار است اين شهر فيض ناميده مي شد. در دوره قاجاري نام آن دوباره تنكابن خواندند. پس از سقوط قاجاريه و با روي كارآمدن پهلوي اول نام اين شهر شهسوار و با وقوع انقالب اسالمي مجددا تنكابن شد. تنكابن امروزي شهري آباد و ديدني است كه پارك ملي خشكه داران يكي از مكانهاي ديدني اين شهرستان است. پارک خشکه داران دشت دریاسر 69 w w w. i a u. a c. i r

70 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن با 30 سال تجربه آموزشی و پژوهشی 4057 دانشجوی کارشناسی و کاردانی 2041 دانشجوی کارشناسی ارشد 306 دانشجوی دکتری حرفهای 115 دانشجوی دکتری تخصصی 300 عضو هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت یکی از معتبرترین های دانشگاهی ایران با درجه بسیار بزرگ الف است که با تالش همه استادان و مسووالن اجرایی قطب عظیم علمی فرهنگی شاخص آموزش عالی در شمال کشور به حساب می آید. ساالنه در حدود 2000 داوطلب این دانشگاه را به عنوان گزینه برتر تحصیالت دانشگاهی خویش انتخاب می کنند. این دانشگاه با داشتن 101 عنوان رشته تعداد 22 آزمایشگاه آموزشی و 9 آزمایشگاه تحقیقاتی کسب رتبه برتر این در مسابقات سراسری نانو ایجاد مرکز رشد و های فناور گزیدهای از افتخارات این محسوب میشود. چهار طرح دانشبنیان اکنون در مرحله اخذ مجوزهای الزم و مرحله تکوین در مرکز رشد هستند که این طرحها به منظور پرورش یک ایده و تبدیل آن به محصول ایجاد شدهاند. در کنار این چهار طرح یک طرح اقتصادی نیز وجود دارد که با همت مسئوالن در راستای فعالیتهای درآمدزایی غیرشهریهای به زودی آغاز به کار خواهد کرد. w w w. s a h a. i a u. i r 70

71 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تنکابن در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

72 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تنکابن در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1393 w w w. s a h a. i a u. i r 72

73 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تنکابن در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1392 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تنکابن در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

74 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تنکابن در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1390 w w w. s a h a. i a u. i r 74

75 75 w w w. i a u. a c. i r

76 دانشگاهآزاداسالمي نوشهر w w w. s a h a. i a u. i r 76

77 معرفی شهرستان نوشهر نوشهر كه در سابق دهكده اي به نام خواجك يا خواچك بود به علت وضعيت خاص ساحل و استعداد بندري كه محل رفت و آمد كشتي هاي تجاري بود مورد توجه خاص حبيب ال خان سردار خلعتبري پدر محمد ولي خان تنكابني قرار گرفت و روي به آباداني گذاشت و به حبيب آباد معروف شد. در سال 1305 به واسطة تغييرات زيادي كه در سيماي حبيب آباد به وجود آمد به ده نو تغيير نام داد و از آن پس با احداث ساختمانها و خيابانهاي نوساز و توسعة شهر همراه با گسترش تاسيسات متعدد بندري و احداث اسكله در سال 1318 نوشهر ناميده شد. امامزاده طاهر و مطهر نوشهر پارک جنگلی سی سنگان 77 w w w. i a u. a c. i r

78 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی نوشهر دانشگاه آزاد اسالمي در شهرستان نوشهر زماني اعالم موجوديت كرد كه تنها در استانهاي مازندران و گيالن كمتر از 5 دانشگاه آزاد اسالمي شروع به فعاليت كرده بود. يعني در سال 1365 با عنوان دانشگاه آزاد اسالمي نوشهر چالوس كه بخشي از فعاليت در نوشهر )رشته هاي پرستاري و مامايي( و بخش ديگر در شهرستان چالوس مستقر شده بود. بنابراين رشته هاي علوم پزشكي در شهرستان نوشهر پس از 11 سال فعاليت بنا به تدابير مديران وقت به شهرستان چالوس منتقل و متمركز گرديد.اما در پي درخواست مكرر مردم فرهنگ دوست و مسئولين شهرستان براي فعاليت مجدد دانشگاه آزاد اسالمي نوشهر و پيگيري نماينده محترم مردم شريف شهرستانهاي نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسالمي جناب آقاي دكتر انوشيروان محسني موضوع شكل گيري و تاسيس دانشگاه آزاد اسالمي نوشهر به صورت يك مستقل از نوشهر و چالوس در دستور كار هيات امنای محترم دانشگاه آزاد اسالمي قرار گرفت. پس از موافقت هيات امنای محترم دانشگاه آزاد اسالمي با تاسيس نوشهر در تاريخ 85/11/23 و متعاقب آن طي صدور حكمي از طرف آقای دكتر جاسبي به شماره 82/87966 مورخ 86/4/3 جناب آقاي دكتر علي كياالشكي به عنوان مسئول راه اندازي نوشهر معرفي و نخستين جلسه هيات موسس در ساعت 20 روز چهارشنبه مورخ 86/5/10 در مكان دفتر شوراي اسالمي شهر نوشهر با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي امام جمعه فرماندار رئيس دانشگاه آزاد اسالمي نوشهر و چالوس شهردار اعضاي شوراي شهر و مسئول راه اندازي تشكيل و حمايتهاي همه جانبه خود را اعالم كردند. در حال حاضر این دانشگاهی با بیش از 70 عضو هیات علمی و 17 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی با بیش از 2000 فارغ التحصیل و 1800 دانشجو در محل سایت دانشگاه واقع در مدخل ورودی شهرستان نوشهر در حال فعالیت است. w w w. s a h a. i a u. i r 78

79 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد نوشهر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1394 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد نوشهر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

80 دانشگاهآزاداسالمي سوادکوه w w w. s a h a. i a u. i r 80

81 معرفی شهرستان سوادکوه شهرستان سوادكوه كه از تركيب و توسعة فضاهاي روستايي مناطق درهاي و كوهستاني شكل گرفته است از مناظر زيباي طبيعي اعتدال آب و هوا و پوشش گياهي انبوه برخوردار است. با توجه به آثار ديدني و تاريخي پل ورسك غارهاي مختلف پل شاپور شيرگاه به يكي از كانونهاي جذب گردشگران تبديل شده است. طبيعت اين شهر كوهستاني و درهاي و بسيار زيباست. برج الجيم سوادکوه پل ورسک 81 w w w. i a u. a c. i r

82 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی سوادکوه دانشگاه آزاد اسالمی سوادکوه فعالیت آموزشی خود را در تاریخ 5 اردیبهشت 1380 در 4 رشته تحصیلی و با 483 دانشجو آغاز نمود و اینک با گذشت بیش از یک دهه فعالیت با دارا بودن بیش از 40 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد کارشناسی و کاردانی و نیز دارا بودن 60 عضو هیات علمی به عنوان یکی از دانشگاههای بزرگ منطقه 3 مطرح است. این دانشگاه در آغاز فعالیت در محل ساختمان سابق فرمانداری شهرستان سوادکوه کالس های آموزشی خود را دایر نمود و پس از گذشت 2 سال در سال 1382 ساختمان مرکزی دانشگاه به محل جدیدی واقع در جنب اداره فنی و حرفه ای شهرستان منتقل شد و محل ساختمان قدیم به حوزه معاونت پژوهشی تغییر یافت. در سال 1384 با توجه به افزایش تعداد دانشجو و نیاز مبرم به فضای آموزشی بیشتر تالش برای خرید فضای جدید صورت گرفت تا اینکه زمینی به مساحت تقریبی 5300 مترمربع واقع در سایت البرز مرکزی توسط دانشگاه خریداری شد که هم اکنون با اتمام پروژه ساختمان آموزشی به متراژ 5000 مترمربع و ساختمان سلف سرویس به متراژ تقریبی 2000 متر مربع این مجموعه محل استقرار ساختمان مرکزی دانشگاه و محل برگزاری تمام کالسها کارگاهها و آزمایشگاههای دانشجویان است. w w w. s a h a. i a u. i r 82

83 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد سوادکوه در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1394 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد سوادکوه در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

84 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد سوادکوه در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1392 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد سوادکوه در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1391 w w w. s a h a. i a u. i r 84

85 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد سوادکوه در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

86 دانشگاهآزاداسالمي جویبار w w w. s a h a. i a u. i r 86

87 معرفی شهرستان جویبار یکی از شهرستانهای مرکزی استان مازندران است که با ۲/۶ درصد جمعیت مازندران تا چند سال گذشته بخشی از شهرستان قائم شهر محسوب می شده است. این منطقه در سال ۱۳۷۶ به شهرستان تبدیل شد و طبق تقسیمات کشوری در سال ۱۳۷۷ به دو بخش گیلخواران و بخش مرکزی تبدیل شد. این شهرستان دارای ۴ دهستان است. پل تاریخی سیکاپل خشتپل )جمعه بازار( بر روی سیاهرود جویبار 87 w w w. i a u. a c. i r

88 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی جویبار دانشگاه آزاد اسالمي جویبار به عنوان اولین و بزرگترین قطب آموزش عالی در سطح شهرستان جویبار در سال 1382 با 200 نفر دانشجو و 3 رشته کاردانی شروع به کار کرد و امروز با داشتن نزدیک به 1700 دانشجو 80 رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی و کاردانی 45 عضو هيأت علمي تمام وقت در مقاطع دكتري و دانشجوي دكتري و كارشناسي ارشد و 46 کارمند که اکثرا از مردم بومی این شهرستان هستند در عرصه آموزش و پژوهش توانسته است در اسفند ماه 1385 با اخذ امتياز 178/54 از مركز آموزشي به كوچك تبديل شود و با تالش و پيگيري مسئولین و همکاری كاركنان زحمتكش و اعضاي هيأت علمي این در سال 1388 با اخذ 288/57 امتیاز به متوسط ارتقاء یابد و اکنون با 497/5 امتياز رتبه ای در حد دانشگاه بزرگ را كسب نموده است. w w w. s a h a. i a u. i r 88

89 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد جویبار در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1394 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد جویبار در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

90 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد جویبار در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1392 w w w. s a h a. i a u. i r 90

91 91 w w w. i a u. a c. i r

92 دانشگاهآزاداسالمي نکا w w w. s a h a. i a u. i r 92

93 معرفی شهرستان نکا در داده هاي منابع تاريخي و جغرافيايي تا دورة قاجار اطالع دقيقي دربارة نكا وجود ندارد ولي در منابع جغرافيانويسان قرون اوليه اسالمي از شهري به نام مهربان يا ميردان در نزديكي نكا امروزي ياد شده است. نكا امروزي از توسعة محله يا روستاي تاريخ محله در جنب پلي بر روي رودخانه نكا طي 70 سال اخير بوجود آمده است. اين شهر به علت عبور راه آهن سراسري و داشتن راه هاي ارتباطي مناسب استقرار صنايع چوبي انبارهاي نفت و نيروگاه عظيم برق به يكي از كانون هاي توسعه در استان مازندران تبديل شده است. سواحل زيبا دارد و در نزديك شبه جزيرة ميانكاله قرار گرفته است. تاالب لپو پلنگان نکا درياچه استخرپشت نکا 93 w w w. i a u. a c. i r

94 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی نکا دانشگاه آزاد اسالمی نکا یکی از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است. این دانشگاهی از مرداد ماه 1381 با پیگیری مردم فرهنگ دوست و مسئولین دلسوز شهرستان نکا راه اندازی شد دانشجو در 53 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( و کارشناسی ارشد )مدیریت آموزش و منابع انسانی و تحقیقات آموزشی( مشغول به تحصیل هستند و تاکنون حدود 2500 نفر از این دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند. این دانشگاه با مجوز وزارت علوم و تحقیقات فناوری در دو نیم سال تحصیلی مهر و بهمن بدون آزمون در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد. تصمیم برآن است جهت رفاه حال مردم منطقه سالن ورزشی آمفی تئاتر سالن کنفرانس و سلف سرویس در اختیار متقاضیان و عموم مردم شریف نکا و حومه قرار گیرد. ساختمان اداری با مساحت تقریبا 3700 متر مربع ساختمان آموزشی با وسعتی تقریبا 5000 متر مربع با امکانات مناسب آمفی تئاتر سالن کنفرانس 2 سایت کامپیوتر کارگاه و آزمایشگاه اطاق سمعی بصری است. به طور کل مساحت دانشگاه تقریبا متر مربع است. w w w. s a h a. i a u. i r 94

95 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد جویبار در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

96 دانشگاهآزاداسالمي رامسر w w w. s a h a. i a u. i r 96

97 معرفی شهرستان رامسر رامسر كه در دامنه جنگل و ساحل درياي مازندران در فضايي سرسبز واقع شده است از شهرهاي قديمي استان مازندران به شمار مي رود. در برخي منابع و متون تاريخي سابقه و پيشينه آن را حدود ده قرن ذكر كرده اند. خاندان هاي بزرگي در شهر رامسر مي زيستند كه بيشتر آنها از سادات بودند. رامسر پيش از سال 1310 ه.ق دهي آباد به نام سخت سر بود. از اين سال به بعد تغييرات مهمي در آن صورت گرفت و هم اكنون اين شهر تاريخي از بهترين تفرجگاه هاي شمال ايران به ويژه از ديدگاه مسافران و جهانگردان خارجي است. رامسر شهري مجهز و كامال توريستي است كه آبشار ايج )ده قلو( يكي از مكانهاي ديدني آن است. آبشار ایج کاخ مرمر 97 w w w. i a u. a c. i r

98 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی رامسر دانشگاه آزاد اسالمی رامسر در سوم شهریور 1383 تأسیس و در بهمن ماه همان سال با 160 دانشجو در رشته های حسابداری و مکانیک شروع به کار نمود. در حال حاضر 3000 دانشجو در 60 رشته مشغول به تحصیل هستند. دانشگاه آزاد اسالمی رامسر به علت داشتن رشته های پرطرفدار و اساتید برجسته یکی از دانشگاه های مطرح در منطقه 3 دانشگاه آزاد اسالمی است. این دانشگاهی همچنین دارای 46 عضو هیات علمی تمام وقت است که از این تعداد 3 نفر دارای مدرک دکتری و 30 نفر دانشجوی دکتری هستند. دانشگاه آزاد اسالمی در سال 85 با خرید زمینی به مساحت 22 هزار متر مربع واقع در خیابان شهید عباس مفرد جهت ساخت مجتمع دانشگاهی )شامل: ساختمان آموزشی ساختمان اداری سلف سرویس مسجد ورزشگاه سوله کارگاهی و زمین ورزشی رو باز( به فعالیت خود ادامه داد و سوله کارگاهی به مساحت 750 مترمربع و ساختمان آموزشی به متراژ 9500 متر در 6 طبقه به دست توانای آقای دکتر جاسبی ریاست عالیه دانشگاه در خرداد ماه سال 90 به بهره برداری رسید. در حال حاضر پروژه های سردرب و سوله ورزشی در حال ساخت است. w w w. s a h a. i a u. i r 98

99 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد رامسر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال 1394 نمودار مقایسه تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد رامسر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

100 دانشگاهآزاداسالمي بهشهر w w w. s a h a. i a u. i r 100

101 معرفی شهرستان بهشهر ناحيه بهشهر كه سابقا خرگوران نام داشت توسط شاه عباس خريداري شد و به دستور وي شهري در آنجا احداث شد. ماده دولت اشرف براي تاريخ بناي اين شهر در سال 1021 هجري انتخاب شد و شهر جديد اشرف البالد نام گرفت كه اقامتگاه شاه عباس اول در مازندران بود. بعد از احداث شهر شاه عباس چندين هزار گرجي را به شهر اشرف كوچاند. شاه عباس هرگاه به مازندران مي آمد اشرف را به ديگر نقاط آن ترجيح مي داد. احتماال اولين گروه نمايندگان سياسي انگلستان در اشرف البالد به حضور شاه عباس رسيدند. اشرف البالد در اثر جنگهاي داخلي حمالت تركمن ها افاغنه و حمالت سپاهيان زند صدمات فراوان ديد و به طور مكرر تخريب شد. نادر شاه هنگامي كه اعزام جنگ بالزگي ها بود مدتي را در اين شهر سپري كرد. محمدحسن خان قاجار عالقه زيادي نسبت به آن داشت و غالبا در اين شهر اقامت مي كرد سكنه اين شهر از اقوام مختلف تشكيل شده بود ازجمله مهاجران گرجي كه شاه عباس آنها را از قفقاز كوچانده بود همچنين گروهي از خانواده هاي طالشي لنگران كه از سواحل درياي خزر آمده بودند و جمعي هم از ثات ها كه يكي از قبايل ايراني بود. بهشهر امروزي شهري زيبا و جذاب است كه آثار طبيعي و تاريخي فراوان دارد. كاخ صفي آباد بهشهر عباس آباد بهشهر 101 w w w. i a u. a c. i r

102 معرفی دانشگاه آزاد اسالمی بهشهر دانشگاه آزاد اسالمی بهشهر در سال ۱۳۸۲ تأسیس و فعالیت آموزشی خود را از نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۳ با پذیرش حدود ۱۳۰ نفر دانشجو در دو رشته کاردانی کامپیوتر و معماری و با حداقل امکانات آغاز نمود. همزمان با گسترش دانشگاه و افزایش رشتهها جدید تالش برای احداث مجتمع دانشگاهی صورت گرفته است. هماکنون دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بهشهر با داشتن دو آزمایشگاه مجهز برق و کتابخانه با بیش از چند هزار جلد کتاب و نشریات تخصصی و سالن کامپیوتر و سایت اینترنت با حدود ۹۰۰ نفر دانشجو است. تاکنون حدود 1500 دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شدهاند. w w w. s a h a. i a u. i r 102

103 نمودار تعداد دانشجویان زن و مرد ورودی مقطع کارشناسی ارشد بهشهر در رشته های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال w w w. i a u. a c. i r

104 اطالعاتونمودارهایکلاستان نمودار مقایسه روند جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد های دانشگاهی استان مازندران در طی سال های 1390 تا 1394 w w w. s a h a. i a u. i r 104

105 نمودار مقایسه روند جذب دانشجو در مقطع دکتری های دانشگاهی استان مازندران در طی سال های 1390 تا w w w. i a u. a c. i r

106 فصل دوم معرفي توانمندی های منابع انسانی و تجهیزاتی های دانشگاهی استان w w w. s a h a. i a u. i r 106

107 نمودار 2-1. مقایسه تعداد کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های های دانشگاهی استان مازندران نمودار 2-2. مقایسه سنی کارشناسان آزمایشگاه ها/کارگاه های های دانشگاهی استان مازندران 107 w w w. i a u. a c. i r

108 نمودار 2-3. مقایسه جنسیتی کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های های دانشگاهی استان مازندران نمودار 2-4. مقایسه میزان تحصیالت کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های های دانشگاهی استان مازندران w w w. s a h a. i a u. i r 108

109 نمودار 2-5. مقایسه تعداد تجهیزات ثبت شده آزمایشگاه ها و کارگاه های های دانشگاهی استان مازندران نمودار 2-6. مقایسه درآمد حاصل از آزمایشگاه ها و کارگاه های های دانشگاهی استان مازندران 109 w w w. i a u. a c. i r

110 معرفی توانمندی های تجهیزاتی استان میکروسکوپ نیروی اتمی تعداد در استان: 1 : ساری Atomic Force Microscopy میکروسکوپ تونل زنی روبشی تعداد در استان: 1 : ساری Scanning Tunneling Microscope w w w. s a h a. i a u. i r 110

111 گرماسنجی روبشی تفاضلی تعداد در استان: 1 : ساری Differential scanning calorimetry آناالیزر ارتعاشی چند کاناله تعداد در استان: 1 : ساری Vibration Measurement Instrument تست یونیورسال تعداد در استان: 2 : ساری چالوس Universal testing Machine 111 w w w. i a u. a c. i r

112 تست ضربه تعداد در استان: 1 : ساری Tester Izod Impact آون خالء تعداد در استان: 1 : ساری Vacuum Drying Oven آون فن دار تعداد در استان: 2 : ساری چالوس Drying Oven w w w. s a h a. i a u. i r 112

113 همگن ساز تعداد در استان: 1 : ساری SONOPULS Ultrasonic homogenizers پمپ خالء تعداد در استان: 1 : ساری Vacuum pump ترازوی دیجیتال با دقت 0/001 تعداد در استان: 1 : ساری digital Balance 113 w w w. i a u. a c. i r

114 هات پلیت تعداد در استان: 1 : ساری Magnetic Stirrer همزن مکانیکی تعداد در استان: 1 : ساری Mechanical Stirrer صفحه لرزان تعداد در استان: 1 : ساری Shaker w w w. s a h a. i a u. i r 114

115 فلش پوینت تعداد در استان: 1 : ساری Flash Pouint تی بی ان تعداد در استان: 1 : ساری total base number ویسکومتر تعداد در استان: 1 : ساری 115 w w w. i a u. a c. i r

116 بررسی میکروسکوپی تعداد در استان: 1 : ساری Microscopic Anlysis پی کیو تعداد در استان: 1 : ساری PQ آزمایشگاه فشار قوی 5KAC-200kV AC تعداد در استان: 1 : ساری High Voltage AC w w w. s a h a. i a u. i r 116

117 آزمایشگاه فشار قوی KV J/Impulse تعداد در استان: 1 : ساری High Voltage Impulse آزمایشگاه فشار قوی 5K DC-140kV AC تعداد در استان: 1 : ساری High Voltage DC تردمیل جوندگان تعداد در استان: 1 : ساری 117 w w w. i a u. a c. i r

118 میکروسانتریفیوژ یا میکروفیوژ یخچال دار تعداد در استان: 1 : آیت اهلل آملی Microcentrifuge انکوباتور شیکردار تعداد در استان: 4 : ساری آیت اهلل آملی بابل نور Shaker incubatore انکوباتور یخچال دار تعداد در استان: 3 : ساری آیت اهلل آملی چالوس Refrigerated Incubator w w w. s a h a. i a u. i r 118

119 واکنش زنجیره ای پلیمراز تعداد در استان: 2 : نور آیت اهلل آملی Poly Merase chaine reaction هدایت سنج تعداد در استان: 2 : ساری آیت اهلل آملی Conductivity Meter حمام آب تعداد در استان: 1 : آیت اهلل آملی Water bath 119 w w w. i a u. a c. i r

120 اسپکتروفتومتر تعداد در استان: 4 : ساری آیت اهلل آملی نور قائمشهر UV-Visible هانتر لب تعداد در استان: 1 : آیت اهلل آملی hunterlab رفراکتومتر تعداد در استان: 3 : ساری آیت اهلل آملی نور refractometer w w w. s a h a. i a u. i r 120

121 روتاری یا تبخیر تعداد در استان: 3 : ساری آیت اهلل آملی سوادکوه Rotary حمام آب اولتراسونیک تعداد در استان: 1 : آیت اهلل آملی Ultrasonic bath اتوکالو یا دستگاه سترون تعداد در استان: 2 : ساری آیت اهلل آملی Autoclave 121 w w w. i a u. a c. i r

122 سانتریفیوژ تعداد در استان: 2 : ساری آیت اهلل آملی Centrifuge نورسنج شعلهای تعداد در استان: 2 : آیت اهلل آملی نور Flame Photometer دستگاه اشعه مادون قرمز تعداد در استان: 2 : آیت اهلل آملی تنکابن Fourier transfom infrared spectroscopy w w w. s a h a. i a u. i r 122

123 کرو ماتوگرافی گازی تعداد در استان: 2 : آیت اهلل آملی قائمشهر Gas chromatography mass االیزاریدر تعداد در استان: 1 : چالوس میکروسکوپ اینورت تعداد در استان: 2 : ساری چالوس 123 w w w. i a u. a c. i r

124 فلور سانس تعداد در استان: 1 : چالوس دایجستر پخت و فرآوری آزمایشگاهی تعداد در استان: 1 : چالوس laboratory Digester بن ماری جوش و سرولوژی هوشمند تعداد در استان: 3 : ساری چالوس نور laboratory Digital Oven w w w. s a h a. i a u. i r 124

125 شیکر الک آزمایشگاهی دیجیتال تعداد در استان: 1 : چالوس laboratory DigitalShaker کوره محفظه دار خاکسترگیری هوشمند آزمایشگاهی تعداد در استان: 1 : چالوس laboratory Ashing Chamber Furance آون های هوشمند )بدون فن( تعداد در استان: 1 : چالوس laboratory Digital Oven Without circulator Fan 125 w w w. i a u. a c. i r

126 پرس گرم هیدرولیک تعداد در استان: 1 : چالوس استريو ميروسكوپ تعداد در استان: 2 : چالوس بابل Stereo Microscop اسپكتو فتو متر دوشعاعي تعداد در استان: 2 : چالوس بابل beam Spectrophotometer double w w w. s a h a. i a u. i r 126

127 جذب اتمي تعداد در استان: 3 : چالوس قائمشهر تنکابن کروماتوگرافی گازی تعداد در استان: 3 : چالوس بابل تنکابن Atomic Absorption Spectrophotometer Gas Chromatography انكوباتور آزمايشگاهي دي اكسيد كربن تعداد در استان: 2 : چالوس بابل CO2 Laboratory Incubator 127 w w w. i a u. a c. i r

128 اسپکترومتر مادون قرمز تعداد در استان: 1 : بابل FTIR Spectrometer پی سی آر تعداد در استان: 3 : چالوس ساری بابل Sun Scan Canopy Analysis System System میکروسکوپ پالریزان تعداد در استان: 3 : ساری بابل سوادکوه polarizing microscopy w w w. s a h a. i a u. i r 128

129 پردازش موازي و محاسبات فوق سريع تعداد در استان: 1 : نور High performance computing center دستگاه تراش تعداد در استان: 3 : ساری نور سوادکوه انكوباتور تعداد در استان: 2 : ساری نور Incubator 129 w w w. i a u. a c. i r

130 آون معمولی تعداد در استان: 3 : ساری نور نکا OVEN كوره الكتريكي تعداد در استان: 2 : ساری نور ELECTRIC FURNACE سانتريفيوژ ژربر تعداد در استان: 2 : نور سوادکوه GERBERCENTRIFUGE w w w. s a h a. i a u. i r 130

131 سانتريفيوژ يخچال دار تعداد در استان: 1 : نور Centrifuge هموژنيزاتور تعداد در استان: 1 : نور Hemogenisator اتوكالو 25 لیتری تعداد در استان: 1 : نور 131 w w w. i a u. a c. i r

132 اتوكالو 75 لیتری تعداد در استان: 2 : ساری نور دوربين ترازياب نئودوليت هاي الكترونيكي سريDGT تعداد در استان: 1 : نور ليزر نئودميوم ياگ پالسي تعداد در استان: 1 : نور Q-Switched NdYag Laser w w w. s a h a. i a u. i r 132

133 جك خمشي تير بتني با نمايشگر ديجيتال تعداد در استان: 1 : نور digital oncrete flexural achine دستگاه لوس آنجلس تعداد در استان: 1 : نور Los Angeles Abrasion Machine Concrete Compression Test دستگاه تعیین مقاومت فشاری بتن تعداد در استان: 1 : نور 133 w w w. i a u. a c. i r

134 دستگاه تعیین ضریب تراکم بتن تعداد در استان: 1 : نور compacting Aactor Apparatus مدول االستيسته بتن تعداد در استان: 1 : نور Compressometer Static Modulus of Elasticity نقطه اشتعال قير تعداد در استان: 1 : نور Cleveland Flash & Fire Point Tester w w w. s a h a. i a u. i r 134

135 دستگاه درجه نفوذ قير تعداد در استان: 1 : نور سوادکوه Concrete Vibrating Table ويكات سيمان تعداد در استان: 1 : نور Cement Vicat Apparatus دستگاه بلين سيمان تعداد در استان: 1 : نور Blaine fineness apparatus 135 w w w. i a u. a c. i r

136 دستگاه تعيين درصد هواي بتن تعداد در استان: 1 : نور Air Entrainment Meter دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر ضربه تعداد در استان: 1 : نور Aggregate Impact Value Apparatus دستگاه تعيين مقاومت خمشي و كششي بتن تعداد در استان: 1 : نور Digital Flexural & Tension Cement Mortar Machin w w w. s a h a. i a u. i r 136

137 شيكرارلن بالن و شيكر روتاتور تعداد در استان: 1 : نور هيتر شوف بالن و ملحقات تعداد در استان: 1 : نور ژل داك تعداد در استان: 1 : نور Jel Doc 137 w w w. i a u. a c. i r

138 پاور سوپالي الكتروفورز و ملحقات تعداد در استان: 1 : نور Electrophoresis Power Supply روتاري اواپراتور تعداد در استان: 1 : نور rotary evaporator سانتريفيوژ لوله آزمايشگاهي و لوله فالكون 15 سي سي تعداد در استان: 1 : نور centrifuge w w w. s a h a. i a u. i r 138

139 ويسكومتر تعداد در استان: 2 : ساری نور viscometer حمام آب ويسكومتر تعداد در استان: 1 : نور ترازو با دقت 0/1 تعداد در استان: 2 : ساری نور 139 w w w. i a u. a c. i r

140 هدايت سنج تعداد در استان: 1 : نور Conductivity meter ميكرواتولب تعداد در استان: 2 : ساری قائمشهر Microautolab کروماتوگرافی مایع با کارایی باال تعداد در استان: 2 : تنکابن سوادکوه High-performance liquid chromatography w w w. s a h a. i a u. i r 140

141 میکروسانترفیوژ تعداد در استان: 1 : تنکابن Micro centrifuge ترموسایکلر تعداد در استان: 1 : تنکابن Thermo cycler ریل تایم پی سی آر تعداد در استان: 1 : تنکابن Real Time PCR پاییز w w w. i a u. a c. i r

142 اکسیژن متر تعداد در استان: 1 : تنکابن Oxygen Meter سوکسله شش کاناله تعداد در استان: 1 : تنکابن Soxhlet بی او دی متر تعداد در استان: 1 : تنکابن BOD Meter w w w. s a h a. i a u. i r 142

143 کجدال و فتومتر تعداد در استان: 1 : تنکابن Kjeldahl کلونجر تعداد در استان: 2 : ساری تنکابن Clevenger جک مقاومت فشاری تعداد در استان: 1 : نوشهر 143 w w w. i a u. a c. i r

144 شیکر تعداد در استان: 1 : نوشهر جک بارگذاری تعداد در استان: 1 : نوشهر اوون کاسه گرانده تعداد در استان: 1 : نوشهر w w w. s a h a. i a u. i r 144

145 شیکر ومجموعه الک تعداد در استان: 1 : نوشهر آزمایش درجه نرمی قیر تعداد در استان: 1 : نوشهر نشر شعله ای تعداد در استان: 1 : سوادکوه FLAME PHOTOMETER 145 w w w. i a u. a c. i r

146 ویسکوزیمتر تعداد در استان: 1 : سوادکوه VISCOMETER اندازه گیری پروتئین تعداد در استان: 1 : سوادکوه KJELDAL اتوآنالیزر شیر تعداد در استان: 1 : سوادکوه MILK CONTENT ANALYSER w w w. s a h a. i a u. i r 146

147 اندازه گیری ضریب شکست تعداد در استان: 1 : سوادکوه REFRACTOMETER ترازوی دیجیتالی سارتریوس تعداد در استان: 1 : سوادکوه SARTRIOUSE دوربین نقشه برداری تعداد در استان: 1 : سوادکوه TOTAL STATION 147 w w w. i a u. a c. i r

148 تست مقاومت سه محوره خاک تعداد در استان: 1 : سوادکوه THERE POINT LOAD BENDING TEST تست تک محوری تعداد در استان: 1 : سوادکوه UNIAXIAL COMPRESSIVE STRNGTH میکروسکوپ انعکاسی تعداد در استان: 1 : سوادکوه REFLECT MICROSCOPE w w w. s a h a. i a u. i r 148

149 ماشین مته ستونی تعداد در استان: 2 : سوادکوه ساری Drilling column ماشین فرز عمودی FP4M تعداد در استان: 2 : سوادکوه ساری Vertical Milling Machine شیکرسرند تعداد در استان: 1 : سوادکوه SHAKER 149 w w w. i a u. a c. i r

150 سنگ شکن فکی تعداد در استان: 1 : سوادکوه JAW CRASHER سنگ شکن غلطکی تعداد در استان: 1 : سوادکوه ROLL CRASHER آسیاب گلوله ای-میله ای )جارمیل( تعداد در استان: 1 : سوادکوه BALL MILLS w w w. s a h a. i a u. i r 150

151 دوربین دیجیتال تئودولیت تعداد در استان: 2 : ساری نکا Theodolite دوربین نیوو تعداد در استان: 2 : ساری نکا Nivo Level جک بتن شکن تعداد در استان: 1 : نکا Jack Concrete Breaker 151 w w w. i a u. a c. i r

152 نام دستگاه به فارسی: میکروسکوپ نیروی اتمی نام دستگاه به انگلیسی: Atomic Force Microscopy نام اختصاری: AFM كد روي نقشه مدل کشور سازنده خدمات تماس ساری ایران تصویر برداری حالت تماسی و غیر تماسی 0101/A 1 w w w. s a h a. i a u. i r 152

153 نام دستگاه به فارسی: میکروسکوپ تونل زنی روبشی نام دستگاه به انگلیسی: Scanning Tunneling Microscope نام مختصر: STM كد روي نقشه مدل کشور سازنده خدمات تماس ساری ایران عکسبرداری از سطوح نارسانا یا نیم رسانا جهت مشاهده و اندازه گیری نانو ذرات SS w w w. i a u. a c. i r

154 نام دستگاه به فارسی :گرماسنجی روبشی تفاضلی نام دستگاه به انگلیسی: Differential scanning calorimetric نام اختصاری: DSC كد روي نقشه مدل کشور خدمات تماس ساری چین برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت گرمایی ویژه در یک واکنش شیمیایی ZF-DSC-D2 1 w w w. s a h a. i a u. i r 154

155 نام دستگاه به فارسی آناالیزر ارتعاشی چند کاناله نام دستگاه به انگلیسی: Vibration Measurement Instrument نام اختصاری: VMI كد روي نقشه مدل کشور سازنده خدمات تماس ساری سوئد برای آنالیز ارتعاشات Viber-X w w w. i a u. a c. i r

156 نام دستگاه به فارسی: تست یونیورسال نام دستگاه به انگلیسی: Universal testing Machine نام مختصر: UTM كد روي نقشه مدل ظرفیت کشور خدمات تماس ساری ایران کشش )Tensile( در دمای محیط کشش) Tensile ( در کوره تا دمای C 1000 فشار )Compression( در دمای محیط خمش )Bending( پارگی )Tear( تست تکراری ( )Cyclic خزش )Creep( رهایش )Relaxation( 15 تن STM چالوس ایران انجام آزمونهای خواص مکانیکی اجسام شامل آزمون کشش مقاومت میخ و پیچ خمش فشار 2 تن STM w w w. s a h a. i a u. i r 156

157 نام دستگاه به فارسی: تست ضربه نام دستگاه به انگلیسی: Tester Izard Impact كد روي نقشه مدل کشور خدمات تماس ساری ایران قابلیت اندازه گیری انرژی نامی انرژی واقعی انرژی شکست انرژی بر حسب مقطع و سرعت پاندول هنگام ضربه همراه با ۳ عدد پاندول برای تست آیزود با ظرفیت های مختلف 50-SIT w w w. i a u. a c. i r

158 نام دستگاه به فارسی: آون خالء نام دستگاه به انگلیسی: Vacuum Drying Oven كد روي نقشه مدل شرکت حجم کشور سازنده خدمات تماس ساری کره جنوبی پخت در محدوده دمایی 0 تا 260 درجه سانتی گراد و خشک کردن 64 لیتر Vision Scientific VS- 1202V6 1 w w w. s a h a. i a u. i r 158

159 نام دستگاه به فارسی آون فن دار نام دستگاه به انگلیسی: Drying Oven With circulator Fan كد روي نقشه مدل شرکت حجم کشور خدمات تماس ساری ژاپن پخت با قابلیت زمان بندی پخت در محدوده دمایی ۵ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد و خشک کردن 50 لیتر ISUZU چالوس نگهداری ها در دمای کنترل شده در آون هوشمند فن دار در دوره زمانی الزم لیتر - BM w w w. i a u. a c. i r

160 نام دستگاه به فارسی : همگن ساز نام دستگاه به انگلیسی: SONOPULS Ultrasonic homogenizers كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری آلمان همگن ساز BANDELIN Sound Proof Box SONOPULS- HD w w w. s a h a. i a u. i r پاییز

161 Vacuum pump نام دستگاه به فارسی پمپ خالء نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری کره جنوبی جهت ایجاد خالء Vision Scientific 140-SV w w w. i a u. a c. i r

162 نام دستگاه به فارسی: همزن مکانیکی نام دستگاه به انگلیسی: Mechanical Stirrer كد روي نقشه مدل کشور سازنده خدمات تماس ساری ایران همزن 1400-ST 1 w w w. s a h a. i a u. i r 162

163 Shaker نام دستگاه به فارسی صفحه لرزان نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری افزار طب ایران همزن ST w w w. i a u. a c. i r

164 Flash Point نام دستگاه به فارسی فلش پوینت نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری نکو داشت ایران بررسی آزمایش آلودگی آب و سوخت در روغنها استفاده می شود Fpndc1 1 w w w. s a h a. i a u. i r 164

165 نام دستگاه به فارسی : تی بی ان نام دستگاه به انگلیسی: total base number نام مختصر: TBN كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری نکو داشت ایران جهت بررسی خاصیت اسیدی و قلیایی و قابلیت استفاده روغنها به کار گرفته می شود. Tbndc w w w. i a u. a c. i r

166 Viscometer نام دستگاه به فارسی : ویسکومتر نام دستگاه به انگلیسی: نام اختصاری: VSV كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری نکو داشت ایران اندازه گیری سریع و مطمن دیسکوزیته روغن در کارگاه استفاده می شود Vsvdc1 1 w w w. s a h a. i a u. i r 166

167 نام دستگاه به فارسی : بررسی میکروسکوپی نام دستگاه به انگلیسی: Microscopic Analysis كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری نکو داشت ایران بررسی میکروسکوپی ذرات موجود در روغن w w w. i a u. a c. i r

168 PQ نام دستگاه به فارسی : پی کی یو نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری نکو داشت ایران تعیین مقدار آلودگی فلزی و غیر فلزی در روغن Cmndc1 1 w w w. s a h a. i a u. i r 168

169 نام دستگاه به فارسی : آزمایشگاه فشار قوی 5KAC-200kV AC نام دستگاه به انگلیسی: High Voltage AC نام اختصاری: 200KV AC كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری جهاد دانشگاهی ایران انواع مقره تا 63kv انواع سوییچ گیرها ترانسفور ماتور)تست روغن بوشینگ( کات اوت فیوزها برق گیرها انواع سکسیونر و دژنکتورها کابل ها 200KV AC w w w. i a u. a c. i r

170 نام دستگاه به فارسی: آزمایشگاه فشار قوی 125 KV Impulse/100J نام دستگاه به انگلیسی: High Voltage Impulse كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری جهاد دانشگاهی ایران انواع مقره تا 63kv انواع سوییچ گیرها ترانسفور ماتور)تست روغن بوشینگ( کات اوت فیوزها برق گیرها انواع سکسیونر و دژنکتورها کابل ها KV J/Impulse 1 w w w. s a h a. i a u. i r 170

171 140kV AC5-K DC High Voltage DC نام دستگاه به فارسی : آزمایشگاه فشار قوی نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری جهاد دانشگاهی ایران هر گونه تست در سطح ولتاژ - 140KV DC بر روی تجهیزات و ادوات برقی 140KV DC w w w. i a u. a c. i r

172 : نام دستگاه به فارسی تردمیل جوندگان كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری ایران برای دویدن موش های آزمایشگاهی w w w. s a h a. i a u. i r 172

173 نام دستگاه به فارسی : میکروسانتریفیوژ یخچال دار نام دستگاه به انگلیسی: Micro centrifuge كد روي نقشه مدل شرکت کشور خدمات تماس آیت اهلل آملی جداسازي فاز جامد از مايع با قابليت كنترل دما w w w. i a u. a c. i r

174 Shaker incubator نام دستگاه به فارسی : انکوباتور شیکردار نام دستگاه به انگلیسی کد روی نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری فاکر کشت و رشد دادن های زنده سلول ها و یا میکروبها - B آیت اهلل آملی فاکر کشت و رشد دادن های زنده سلول ها و یا میکروبها - B بابل فاکر کشت و رشد دادن های زنده سلول ها و یا میکروبها - B نور فاکر کشت و رشد دادن های زنده سلول ها و یا میکروبها - B630 5 w w w. s a h a. i a u. i r 174

175 نام دستگاه به فارسی : انکوباتور یخچال دار نام دستگاه به انگلیسی: Refrigerated Incubator كد روي نقشه مدل شرکت محدوده دمای قابل تنظیم ظرفیت خدمات تماس ساری فن آزما نگهداری ها در دمای کنترل شده در انکوباتور طی دوره زمانی معین 55 لیتر 0±70 CLS آیت اهلل آملی فن آزما نگهداری ها در دمای کنترل شده در انکوباتور طی دوره زمانی معین 55 لیتر 0±70 CLS چالوس فن آزما نگهداری ها در دمای کنترل شده در انکوباتور طی دوره زمانی معین 55 لیتر 0±70 CLS w w w. i a u. a c. i r

176 نام دستگاه به فارسی : واکنش زنجیره ای پلیمراز نام دستگاه به انگلیسی: PolyMerase Chain Reaction نام اختصاری: PCR كد روي نقشه مدل شرکت خدمات تماس آیت اهلل آملی با استفاده DNA تكثير يك قطعه از دو پرایمر الیگونوکلئوتیدي Palm-cycler Cg نور با استفاده DNA تكثير يك قطعه از دو پرایمر الیگونوکلئوتیدي Palm-cycler Cg w w w. s a h a. i a u. i r 176

177 نام دستگاه به فارسی: هدایت سنج نام دستگاه به انگلیسی: Conductivity Meter كد روي نقشه مدل شرکت خدمات تماس آیت اهلل آملی اندازه گيري هدايت الكتريكي محلول ها به خصوص جهت تشخيص ختم عمل واكنش هاي شيميايي JENWAY نور اندازه گيري هدايت الكتريكي محلول ها به خصوص جهت تشخيص ختم عمل واكنش هاي شيميايي JENWAY w w w. i a u. a c. i r

178 Water bath نام دستگاه به فارسی : حمام آب نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت خدمات تماس آیت اهلل آملی سيستم گرم كننده مداوم جهت تنظيم دماي مواد w w w. s a h a. i a u. i r 178

179 نام دستگاه به فارسی : اسپکتروفتومتر نام دستگاه به انگلیسی: Spectrophotometer نام اختصاری: uv كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری آمريكا جذب نور را به وسیله یک ماده مایع در طول موجهای گوناگون اندازه گیری می کند Lab nics Luv200a آیت اهلل آملی آمريكا جذب نور را به وسیله یک ماده مایع در طول موجهای گوناگون اندازه گیری می کند Lab nics Luv200a نور آمريكا جذب نور را به وسیله یک ماده مایع در طول موجهای گوناگون اندازه گیری می کند Lab nics Luv200a قائمشهر آمريكا جذب نور را به وسیله یک ماده مایع در طول موجهای گوناگون اندازه گیری می کند Lab nics Luv200a w w w. i a u. a c. i r

180 Hunter lab نام دستگاه به فارسی : هانتر لب نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل خدمات تماس آیت اهلل آملی برای سنجش رنگ محصوالت با اندازه بافت و رنگ متفاوت به کار میرود - 2 w w w. s a h a. i a u. i r 180

181 Refracto meter نام دستگاه به فارسی : رفراکتومتر نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری ضریب شکست نمایه شکست اندیس رفراکسیون - JENUS 2WAJ آیت اهلل آملی ضریب شکست نمایه شکست اندیس رفراکسیون - JENUS 2WAJ نور ضریب شکست نمایه شکست اندیس رفراکسیون - JENUS 2WAJ w w w. i a u. a c. i r

182 Rotary نام دستگاه به فارسی : روتاری یا تبخیر نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری ایران تقطیر در خالء آیت اهلل آملی ایران تقطیر در خالء سوادکوه ایران تقطیر در خالء w w w. s a h a. i a u. i r 182

183 Ultrasonic bath نام دستگاه به فارسی : حمام آب اولتراسونیک نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس آیت ا... آملی آلمان در واقع جدیدترین و حرفه ای ترین وسیله جهت پاک کردن تجهیزات حمام التراسونیک است BM w w w. i a u. a c. i r

184 Autoclave نام دستگاه به فارسی : اتوکالو یا دستگاه سترون نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری ایران استریل کردن مواد و تجهیزات آیت اهلل آملی ایران استریل کردن مواد و تجهیزات w w w. s a h a. i a u. i r 184

185 Centrifuge نام دستگاه به فارسی : سانتریفیوژ نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس ساری - ایران آیت اهلل آملی - ایران w w w. i a u. a c. i r

186 Flame Photometer : نام دستگاه به فارسی نورسنج شعلهای نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس آیت اهلل آملی ایران اندازه گيري فلزات سديم پتاسيم ليتيم كلسيم باريوم نور ایران اندازه گيري فلزات سديم پتاسيم ليتيم كلسيم باريوم w w w. s a h a. i a u. i r 186

187 نام دستگاه به فارسی : دستگاه اشعه مادون قرمز نام دستگاه به انگلیسی: Fourier transform infrared spectroscopy نام اختصاری: FT-IR كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس آیت اهلل آملی کره جنوبی اندازه گیری سدیم و پتاسیم با استفاده از نشر 8400s Shimadzu تنکابن کره جنوبی اندازه گیری سدیم و پتاسیم با استفاده از نشر 8400s Shimadzu w w w. i a u. a c. i r

188 نام دستگاه به فارسی : کروماتوگرافی گازی نام دستگاه به انگلیسی: Gas chromatography mass نام اختصاری: GC-MS كد روي نقشه مدل شرکت کشور سازنده خدمات تماس آیت اهلل آملی اسانس سموم روغنهاي گياهي تركيبات معطر و دارويي Quadruple 6890N Agilent قائمشهر اسانس سموم روغنهاي گياهي تركيبات معطر و دارويي Quadruple 6890N Agilent 6 w w w. s a h a. i a u. i r 188

189 Eliza reader نام دستگاه به فارسی : االیزاریدر نام دستگاه به انگلیسی: كد روي نقشه شرکت مدل خدمات تماس چالوس نورن های فجر برای تیتر آنتی بادی در تشخیص بیماریهایی مثل هپاتیت HIV اندازه گیری هورمونها تست حاملگی w w w. i a u. a c. i r

190 نام دستگاه به فارسی : میکروسکوپ اینورت كد روي نقشه شرکت مدل قابلیت عکسبرداری عبوری/ انعکاسی خدمات تماس ساری نیکون دارد عبوری بررسی کشت های سلولی آزمایش HLA Eclipse Ts 100f چالوس نیکون دارد عبوری بررسی کشت های سلولی آزمایش HLA Eclipse Ts 100f 3 w w w. s a h a. i a u. i r 190

191 نام دستگاه به فارسی : فلورسانس كد روي نقشه شرکت مدل قابلیت عکسبرداری عبوری/ انعکاسی خدمات تماس چالوس نیکون دارد انعکاسی تشخیص بیماریها مشاهده و ارزیابی پروتئین ها و اسیدهای نولکئیک درون سلولی با رنگ آمیزی فلورسنت Eclipse E w w w. i a u. a c. i r

192 نام دستگاه به فارسی : دایجستر پخت و فرآوری آزمایشگاهی نام دستگاه به انگلیسی: laboratory Digester كد روي نقشه شرکت نوع مخزن پخت قابلیت تنظیم دمای مخزن پخت نوع نشانگر فشار داخل مخرن پخت خدمات تماس چالوس لتیباری مخزن دوگانه دوار دارد- جداگانه عقربه ای پخت و فرآوری های سلولزی و خمیر چوب و کاغذ با استفاده از مخازن دربسته و تحت فشار با دما و زمان و کنترل شده الزم برای آزمایش 3 w w w. s a h a. i a u. i r 192

193 : نام دستگاه به فارسی بن ماری جوش و سرولوژی هوشمند نام دستگاه به انگلیسی: laboratory Digital Oven كد روي نقشه شرکت مدل محدوده دما c حجم داخلی خدمات تماس ساری فن آزما حفظ ها در دمای کنترل شده در بن ماری هوشمند طی مدت زمان برای آزمایش 22 لیتر 30±100 WM چالوس فن آزما حفظ ها در دمای کنترل شده در بن ماری هوشمند طی مدت زمان برای آزمایش 22 لیتر 30±100 WM نور فن آزما حفظ ها در دمای کنترل شده در بن ماری هوشمند طی مدت زمان برای آزمایش 22 لیتر 30±100 WM w w w. i a u. a c. i r

194 نام دستگاه به فارسی : شیکر الک آزمایشگاهی دیجیتال نام دستگاه به انگلیسی: laboratory Digital Shaker كد نقشه شرکت مدل حداکثر قطر ظروف الک- مش بندی cm قابلیت تنظیم شدت لرزش خدمات تماس چالوس دارد تهیه های مش بندی شده با استفاده از شدت لرزش قابل تغییر و سیکلهای زمانی منظم و کنترل شده تا رسیدن ذرات به اندازه الزم برای آزمایش 20 EML 200 Haver & Boecker 3 w w w. s a h a. i a u. i r 194

195 نام دستگاه به فارسی : کوره محفظه دار خاکسترگیری هوشمند آزمایشگاهی نام دستگاه به انگلیسی: laboratory-ashing Chamber Furnace كد روي نقشه شرکت مدل حجم محفظه محدودة دما خدمات تماس چالوس ایجاد خاکستر مورد نیاز از ها در زمان و دمای کنترل شده 3 لیتر AAF3/11 Carbolite w w w. i a u. a c. i r

196 : نام دستگاه به فارسی آون های هوشمند )بدون فن( نام دستگاه به انگلیسی: laboratory Digital Oven Without circulator Fan كد روي نقشه شرکت مدل حجم محفظه محدودة دما خدمات تماس چالوس فن آزما نگهداری ها در دمای کنترل شده در آون هوشمند طی دوره زمانی الزم 250±30 55 لیتر BM 55 3 w w w. s a h a. i a u. i r 196

197 نام دستگاه به فارسی : پرس گرم هیدرولیک كد روي نقشه شرکت مدل نوع محدودة دما خدمات تماس چالوس پناهی هیدرولیک غیر فلزی پرس قطعات ها در محدوده دما و زمان موردنیاز 45± w w w. i a u. a c. i r

198 نام دستگاه به فارسی : استريو ميروسكوپ نام دستگاه به انگلیسی: Stereo Microscope كد روي نقشه شرکت مدل درجه بزرگنمايي قابليت عكس برداري خدمات تماس چالوس نيكون دارد عكس يا فيلم برداري براي هر RF %85 Eclipse 50 i بابل نيكون دارد عكس يا فيلم برداري براي هر RF %85 Eclipse 50 i 4 w w w. s a h a. i a u. i r 198

199 نام دستگاه به فارسی : اسپكتوفتومتر دوشعاعي نام دستگاه به انگلیسی: beam Spectrophotometer double كد روي نقشه شرکت مدل منبع نور آشکارساز خدمات تماس چالوس اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای خون PMT UV-vis cary300 Varian بابل اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای خون PMT UV-vis cary300 Varian w w w. i a u. a c. i r

200 نام دستگاه به فارسی : جذب اتمي نام دستگاه به انگلیسی: Atomic Absorption Spectrophotometer نام اختصاری: AAS كد روي نقشه شرکت مدل المپ هالوکاتد اتو سمپلر خدمات تماس چالوس کوره گرافیتی مایع مواد غذایی سیاالت زیستی آب و پساب خاک مواد معدنی خوراک دام و فرآورده های دامی فرآورده های کشاورزی فرآورده های دارویی Cd, Co, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mn, Na, Ni, Pb, Al, AsCa AA 240 Varian قائمشهر کوره گرافیتی مایع مواد غذایی سیاالت زیستی آب و پساب خاک مواد معدنی خوراک دام و فرآورده های دامی فرآورده های کشاورزی فرآورده های دارویی Cd, Co, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mn, Na, Ni, Pb, Al, AsCa AA 240 Varian تنکابن کوره گرافیتی مایع مواد غذایی سیاالت زیستی آب و پساب خاک مواد معدنی خوراک دام و فرآورده های دامی فرآورده های کشاورزی فرآورده های دارویی Cd, Co, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mn, Na, Ni, Pb, Al, AsCa AA 240 Varian 7 w w w. s a h a. i a u. i r 200

201 نام دستگاه به فارسی : کروماتوگرافی گازی نام دستگاه به انگلیسی: Gas Chromatography نام اختصاری: GC كد روي نقشه شرکت سیستم تزریق GC آناالیزر جرم خدمات تماس ستون GC چالوس اسیدهای چرب فرار) VFA ( هیدروکربن های آروماتیک حلقوی )PAH( استرول ها سموم کلره پروفایل اسیدهای چرب بنزن تولوئن واندازه گيري تركيبات درداروها كشاورزي Quadrupole HP- 5 HP- 1 Capillary Direct Agilent بابل اسیدهای چرب فرار) VFA ( هیدروکربن های آروماتیک حلقوی )PAH( استرول ها سموم کلره پروفایل اسیدهای چرب بنزن تولوئن واندازه گيري تركيبات درداروها كشاورزي Quadrupole HP- 5 HP- 1 Capillary Direct Agilent تنکابن اسیدهای چرب فرار )VFA( هیدروکربن های آروماتیک حلقوی )PAH( استرول ها سموم کلره پروفایل اسیدهای چرب بنزن تولوئن واندازه گيري تركيبات درداروها كشاورزي Quadrupole HP- 5 HP- 1 Capillary Direct Agilent w w w. i a u. a c. i r

202 نام دستگاه به فارسی : انكوباتور آزمايشگاهي دي اكسيد كربن نام دستگاه به انگلیسی: Laboratory Incubator CO2 كد روي نقشه شرکت مدل حجم خدمات تماس چالوس نگهداری و کشت های آزمایشگاهی 108 ليتر Inco2 108T2T3 Memmert بابل نگهداری و کشت های آزمایشگاهی 108 ليتر Inco2 108T2T3 Memmert 4 w w w. s a h a. i a u. i r 202

203 نام دستگاه به فارسی : اسپکترومتر مادون قرمز نام دستگاه به انگلیسی: FTIR Spectrometer كد روي نقشه شرکت مدل خدمات تماس بابل تعیین گروه های عامل تجزیه و تحلیل پلیمرها w w w. i a u. a c. i r

204 PCR نام دستگاه به فارسی: پی سی آر نام دستگاهبه انگلیسی: نام مختصر: PCR كد روي نقشه شرکت مدل خدمات تماس ساری دستورالعمل هايي براي رشد و تكثير باكتري ها چالوس دستورالعمل هايي براي رشد و تكثير باكتري ها بابل دستورالعمل هايي براي رشد و تكثير باكتري ها w w w. s a h a. i a u. i r 204

205 نام دستگاه به فارسی : میکروسکوپ پالریزان نام دستگاه به انگلیسی: polarizing microscopy كد روي نقشه شرکت مدل خدمات تماس ساری مطالعات میکروسکوپی بابل مطالعات میکروسکوپی سوادکوه مطالعات میکروسکوپی w w w. i a u. a c. i r

206 نام دستگاه به فارسی : پردازش موازي و محاسبات فوق سريع نام دستگاه به انگلیسی: High performance computing center نام اختصاری: HPCC كد نقشه شرکت مدل خدمات تماس نور گيگاهرتز پردازشی تحقيقاتي دانشگاهي و صنعتی w w w. s a h a. i a u. i r 206

207 نام دستگاه به فارسی : كوره الكتريكي نام دستگاه به انگلیسی: ELECTRIC FURNACE كد روي نقشه شرکت مدل گستره دمايي خدمات تماس ساری پارس طب نوين 1100 درجه سلسيوس تعيين خاكستر مواد غذايي T controlototec نور پارس طب نوين 1100 درجه سلسيوس تعيين خاكستر مواد غذايي T controlototec w w w. i a u. a c. i r

208 Hemogenisator نام دستگاه به فارسی : هموژنيزاتور نام دستگاه به انگلیسی: كد نقشه شرکت مدل کشور سازنده خدمات تماس نور آلمان هموژن كردن محلول ها و محصوالت لبني در مقياس آزمايشگاهي T18 digital Ika 5 w w w. s a h a. i a u. i r 208

209 نام دستگاه به فارسی : جك خمشي تير بتني با نمايشگر ديجيتال نام دستگاه به انگلیسی digital concrete flexural achine نام اختصاری: ASTM C293 كد روي نقشه شرکت مدل ظرفیت خدمات تماس نور آزمون 400KN تعيين مقاومت بتن C w w w. i a u. a c. i r

210 نام دستگاه به فارسی : دستگاه لوس آنجلس نام دستگاه به انگلیسی: Los Angeles Abrasion Machine کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس Drum stroke نور آزمون تعیین میزان مقاومت سنگدانه های بتنی در مقابل سایش rpm AG w w w. s a h a. i a u. i r 210

211 نام دستگاه به فارسی : دستگاه تعیین مقاومت فشاری بتن نام دستگاه به انگلیسی: Concrete Compression Test کد روی نقشه شرکت مدل ظرفیت خدمات تماس نور ابزار خاك 3 كيلو نيوتن تعيين مقاومت فشاري بتن 50 -C56G w w w. i a u. a c. i r

212 نام دستگاه به فارسی : دستگاه تعیین ضریب تراکم بتن نام دستگاه به انگلیسی: compacting Aactor Apparatus کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس BS نور آزمون كاربرد اين آزمايش براي بتن هاي با حداكثر اندازه سنگدانه اي تا 40 ميلي متر و عموما در جاده سازي و توليد بتن پيش ساخته است CO w w w. s a h a. i a u. i r 212

213 نام دستگاه به فارسی: مدول االستيسته بتن نام دستگاه به انگلیسی: Compressometer Static Modulus of Elasticity کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس Indicator نور آزمون سنجش تغيير شكل عمودي و تعيين مدول االستيسيته تحت تنش فشاري Dial Indicator 12.7mm, 0.002mm CO w w w. i a u. a c. i r

214 نام دستگاه به فارسی : نقطه اشتعال قير نام دستگاه به انگلیسی: Cleveland Flash & Fire Point Tester نام اختصاری: ASTM D92 کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس weight Heater Power نور آزمون تعيين نقطه اشتعال هاي مصالح نفتي و روغني 6.3 kg 600W BI w w w. s a h a. i a u. i r 214

215 نام دستگاه به فارسی: دستگاه درجه نفوذ قير نام دستگاه به انگلیسی: Concrete Vibrating Table نام مختصر: D5 ASTM کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس.Div Gauge نور آزمون تعیین ميزان نفوذ قير 0.01mm 50mm 120 B w w w. i a u. a c. i r

216 نام دستگاه به فارسی : ويكات سيمان نام دستگاه به انگلیسی: Cement Vicat Apparatus نام اختصاری: CVA کد روی نقشه شرکت مدل قطر سوزن گيرش اوليه خدمات تماس Material نور آزمون تعيين زمان گيرش و غلظت نرمال سيمان 1mm =d Cast Aluminum Body CE w w w. s a h a. i a u. i r 216

217 نام دستگاه به فارسی : دستگاه تعيين درصد هواي بتن نام دستگاه به انگلیسی: Air Entrainment Meter نام اختصاری: TYPE A ASTM C231 کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس Volume Gauge Test Method نور آزمون تعيين درصد هواي هاي بتني 6 lit 2.5 bar Type A CO w w w. i a u. a c. i r

218 نام دستگاه به فارسی : دستگاه تعيين مقاومت خمشي و كششي بتن نام دستگاه به انگلیسی: Digital Flexural & Tension Cement Mortar Machine کد روی نقشه شرکت مدل ظرفیت دقت خدمات تماس Digital Indicator نور آزمون تعیین مقاومت خمشی و كششي های منشوری بتن 4x16 Digital LCD backlight 10N 30kN CE w w w. s a h a. i a u. i r 218

219 Micro autolab نام دستگاه به فارسی : ميكرواتولب نام دستگاه به انگلیسی نام اختصاری: Autolab کد روی نقشه شرکت کشور سازنده سال ساخت خدمات تماس ساری هلند با استفاده از آن كليه روشهاي الكتروشيميايي نظير ولتامتري چرخه اي پالس ولتامتري آمپرومتري كرنوآمپرومتري اسپكتروسكوپي امپدانس مطالعات خوردگي و... را اجرا نمود 2011 Metrohm قائمشهر هلند با استفاده از آن كليه روشهاي الكتروشيميايي نظير ولتامتري چرخه اي پالس ولتامتري آمپرومتري كرنوآمپرومتري اسپكتروسكوپي امپدانس مطالعات خوردگي و... را اجرا نمود 2011 Metrohm w w w. i a u. a c. i r

220 نام دستگاه به فارسی : کروماتوگرافی مایع با کارایی باال نام دستگاه به انگلیسی: High-performance liquid chromatography نام اختصاری: HPLC کد روی نقشه شرکت مدل سیستم تزریق ستون گذار کمکی خدمات تماس تنکابن سرنگ همیلتون فاز معکوس سرنگ جداسازی هر به ازای تزریق در ستون 1225 waters سوادکوه سرنگ همیلتون فاز معکوس سرنگ جداسازی هر به ازای تزریق در ستون 1225 waters 9 w w w. s a h a. i a u. i r 220

221 Real Time PCR : نام دستگاه به فارسی ریل تایم پی سی آر نام دستگاه به انگلیسی: نام اختصاری: RT-PCR کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس DNA استخراج R.G تنکابن Corbet 221 w w w. i a u. a c. i r

222 Soxhlet نام دستگاه به فارسی : سوکسله شش کاناله نام دستگاه به انگلیسی: کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس تنکابن بخشی - اندازه گیری چربی 7 w w w. s a h a. i a u. i r 222

223 Kjeldahl نام دستگاه به فارسی : کجدال نام دستگاه به انگلیسی: کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس تنکابن VDK 127 اندازه گیری آلودگی های پساب ها VELP سوادکوه VDK 127 اندازه گیری آلودگی های پساب ها VELP w w w. i a u. a c. i r

224 نام دستگاه به فارسی : جک مقاومت فشاری کد روی نقشه شرکت کشور سازنده خدمات تماس نوشهر تک آزما ایران این آزمایشگاه امور مربوط به دانه بندی مصالح سنگی و ساخت و آزمایش های بتنی را شامل می گردد. 8 w w w. s a h a. i a u. i r 224

225 نام دستگاه به فارسی : جک بارگذاری کد روی نقشه شرکت کشور سازنده خدمات تماس نوشهر تک آزما ایران این آزمایشگاه امور مربوط به دانه بندی مصالح سنگی و ساخت و آزمایش های بتنی را شامل می گردد w w w. i a u. a c. i r

226 نام دستگاه به فارسی : آزمایش درجه نرمی قیر کد روی نقشه شرکت کشور سازنده خدمات تماس نوشهر تک آزما ایران انجام آزمایشهای درجه نفوذ قیر کشش قیر درجه نرمی قیر حمام آب گرم 8 w w w. s a h a. i a u. i r 226

227 نام دستگاه به فارسی : اتوآنالیزر شیر نام دستگاه به انگلیسی: MILK CONTENT ANALYSER کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس سوادکوه اندازه گیری درصد چربی شیر در دامنه 10 تا 0 اندازه گیری درصد الکتوز شیر در دامنه 10 تا 0 و اندازه گیری درصد ماده خشک شیر در دامنه صفر تا w w w. i a u. a c. i r

228 نام دستگاه به فارسی : تست مقاومت سه محوره خاک نام دستگاه به انگلیسی: THERE POINT LOAD BENDING TEST کد روی نقشه شرکت مدل خدمات تماس سوادکوه تعیین مقاومت فشاری سه محوره و تک محوره خاک و تعیین خاک,φ, C w w w. s a h a. i a u. i r 228

229 نام دستگاه به فارسی : سنگ شکن فکی نام دستگاه به انگلیسی: JAW CRASHER کد روی نقشه کشور سازنده مدل خدمات تماس سوادکوه ایران خرد نمودن هرگونه مصالح حتي سخت ترين آن اتاقك فوالدي و سيني w w w. i a u. a c. i r

230 نام دستگاه به فارسی : دوربین دیجیتال تئودولیت نام دستگاه به انگلیسی: Theodolite Camera کد روی نقشه کشور سازنده مدل خدمات تماس ساری ایران تعیین زاویه بین نقاط- انجام فعالیت های نقشه برداری جویبار ایران تعیین زاویه بین نقاط- انجام فعالیت های نقشه برداری نکا ایران تعیین زاویه بین نقاط- انجام فعالیت های نقشه برداری رامسر ایران تعیین زاویه بین نقاط- انجام فعالیت های نقشه برداری بهشهر ایران تعیین زاویه بین نقاط- انجام فعالیت های نقشه برداری - 13 w w w. s a h a. i a u. i r 230

231 Nivo Level نام دستگاه به فارسی : دوربین نیوو نام دستگاه به انگلیسی: نام اختصاری: NL کد روی نقشه کشور سازنده مدل خدمات تماس ساری ایران انجام عملیات تراز یابی جویبار ایران انجام عملیات تراز یابی نکا ایران انجام عملیات تراز یابی رامسر ایران انجام عملیات تراز یابی بهشهر ایران انجام عملیات تراز یابی w w w. i a u. a c. i r

232 نام دستگاه به فارسی: جک بتن شکن نام دستگاه به انگلیسی: Jack Concrete Breaker کد روی نقشه کشور سازنده مدل خدمات تماس جویبار ایران - تعیین مقاومت فشاری بدون رسم منحنی رامسر ایران - تعیین مقاومت فشاری بدون رسم منحنی 12 w w w. s a h a. i a u. i r 232

233 233 w w w. i a u. a c. i r

234 فصل سوم معرفی آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی های دانشگاهی استان w w w. s a h a. i a u. i r 234

235 آزمایشگاههایتحقیقاتیساری ردیف اسامی آزمایشگاه های تحقیقاتی ساری آزمایشگاه تحقیقاتی نانو تکنولوژی و مواد پیشرفته آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز روغن آزمایشگاه تحقیقاتی برق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی حیوانات 6 آزمایشگاه نانوتکنولوژی پیشرفته آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع غذایی 235 w w w. i a u. a c. i r

236 آزمایشگاه آنالیز روغن w w w. s a h a. i a u. i r 236

237 آزمایشگاه عایق و فشار قوی آزمایشگاه حیوانات 237 w w w. i a u. a c. i r

238 آزمایشگاهصنایعغذایی w w w. s a h a. i a u. i r 238

239 آزمایشگاههایتحقیقاتیآیتاهللآملی ردیف اسامی آزمایشگاه های تحقیقاتی آیت اهلل آملی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه دستگاهی آزمایشگاه تحقیقاتی بتن و خاک آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع غذایی آزمایشگاه تحقیقاتی زراعت آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی آزمایشگاه تحقیقاتی میکروبیولوژی آزمایشگاه تحقیقاتی PCR آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی متالورژی 239 w w w. i a u. a c. i r

240 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمیآیتاهللآملی w w w. s a h a. i a u. i r 240

241 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمیچالوس 241 w w w. i a u. a c. i r

242 w w w. s a h a. i a u. i r 242

243 243 w w w. i a u. a c. i r

244 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمیبابل w w w. s a h a. i a u. i r 244

245 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمینور 245 w w w. i a u. a c. i r

246 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمینور w w w. s a h a. i a u. i r 246

247 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمیقائمشهر 247 w w w. i a u. a c. i r

248 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمیتنکابن w w w. s a h a. i a u. i r 248

249 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمینوشهر 249 w w w. i a u. a c. i r

250 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمیسوادکوه w w w. s a h a. i a u. i r 250

251 آزمایشگاهدانشگاهآزاداسالمینکا 251 w w w. i a u. a c. i r

252 فصل چهارم تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی w w w. s a h a. i a u. i r 252

253 جدول تعرفه های خدمات های دانشگاهی استان مازندران دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ساری ترازوی دیجیتال ترازوی دقیق تا 0/001 گرم برای اندازه گیری جرم ساعت ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ساری ترازوی حساس ترازوی دقیق باالتر از 0/001 گرم برای اندازه گیری جرم ساعت ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ساری آون استریل وسایل ساعت ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ساری آون خالء استریل وسایل در محیط خالء ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ساری کوره الکتریکی برای ذوب مواد تا 600 درجه ۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ساری کوره الکتریکی برای ذوب مواد تا 1200 درجه ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ساری کوره الکتریکی برای ذوب مواد تا 1500 درجه ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ساری کوره الکتریکی برای ذوب مواد تا 1700 درجه ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ساری کوره تونلی عمليات حرارت دهي در محيط اتمسفر تا دمای 600 ساعت ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ساری کوره تونلی عمليات حرارت دهي در محيط اتمسفر تا دمای 1000 ساعت ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ساری کوره تونلی عمليات حرارت دهي در محيط اتمسفر تا دمای 1200 ساعت ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ساری روتاری تقطیر در خالء ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ساری اتوکالو استریل کردن مواد و تجهیزات ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ساری شیکر لرزان شیکر الک خشک جهت یک کیلوگرم ساعت ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ساری سانتریفیوژ سانتریفیوژ تا دور دقیقه ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ساری سانتریفیوژ سانتریفیوژ تا دور دقیقه 253 w w w. i a u. a c. i r

254 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ساری اسپکتروفتومتر اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای خون )هر عدد( ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ساری اسپکتروفتومتر اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای خون ۱۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ساری اسپکتروفتومتر اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای خون ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ساری اسپکتروفتومتر اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای خون ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ساری گرماسنجشی روبشی تفاضلی )آنالیز حرارتی )STA دو تست DSC و TGA همزمان تا 600 درجه سلیسیوس ساعت ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ساری میکروسکوپ نیروی اتمی حالت تماسی AFM هر تصویر ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ساری میکروسکوپ نیروی اتمی حالت تماسی AFM هر ساعت ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ساری میکروسکوپ نیروی اتمی حالت غیر تماسی AFM هر تصویر ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ساری میکروسکوپ نیروی اتمی حالت غیر تماسی AFM هر ساعت ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ساری دستگاه یونیورسال آزمون کشش تا 30 تن با سرعت بیشتر از 2 میلی متر بر دقیقه ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ساری دستگاه یونیورسال آزمون کشش تا 30 تن با سرعت کمتر از 2 میلی متر بر دقیقه ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ساری دستگاه یونیورسال آزمون فشار ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ساری دستگاه یونیورسال آزمون ضربه ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ساری دستگاه یونیورسال آزمون خمش ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ساری طیف سنج مرئی فرابنفش اسپکتروفتومتر تک پرتویی با قدرت تفکیک باال ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ساری طیف سنج مرئی فرابنفش اسپکتروفتومتر تک پرتویی با قدرت تفکیک باال ساعت w w w. s a h a. i a u. i r 254

255 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ساری سیستم سوکسله اندازه گیری چربی ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ساری دستگاه کلونجر اسانس گیری ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ساری واکنش زنجیرهای پلیمراز هر بار گذاری PCR ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ساری شیکر شیکر الک خشک جهت یک کیلوگرم ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ساری کوره الکتریکی برای ذوب مواد )تا 600 درجه و با یک ساعت ماندگاری هر ساعت اضافه %20+ ) ساعت ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ساری کوره الکتریکی برای ذوب مواد )تا 1200 درجه و با یک ساعت ماندگاری هر ساعت اضافه %20+ ) ساعت ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ساری کوره الکتریکی برای ذوب مواد )تا 1500 درجه و با یک ساعت ماندگاری هر ساعت اضافه %20+ ) ساعت ۹۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ساری کوره الکتریکی برای ذوب مواد )تا 1700 درجه و با یک ساعت ماندگاری هر ساعت اضافه %20+ ) ساعت ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ساری آون خالء استریل وسایل در محیط خالء )هر ساعت- هر ساعت اضافه %20 + ) ساعت ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ساری آون معمولی استریل وسایل )هر ساعت - هر ساعت اضافه %20 + ) ساعت ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ساری میکروسکوپ نوری عکسبرداری یا فیلمبرداری ساعت ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ساری phمتر اندازه گیری ph ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ساری هدایت سنج اندازه گیری هدایت الکتریکی ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ساری پالریمتر چرخش نوری پالریمتری ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ساری اندازه گیر ضریب شکست اندازه گیری ضریب شکست ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ساری phمتر اندازهگیری ph 255 w w w. i a u. a c. i r

256 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ساری میکروسکوپ نوری عکسبرداری یا فیلمبرداری ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ساری میکروسکوپ نور قطبیده شده عکسبرداری یا فیلمبرداری ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ساری دستگاه یونیورسال آزمون کشش - هر ست حداکثر 2 عدد ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ساری دستگاه یونیورسال آزمون خمش - استحکام سه نقطه ای هر ست حداکثر 7 عدد ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ساری دستگاه یونیورسال آزمون فشار - حداکثر 7 عدد ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ساری دوربین نیوو کرایه دوربین نقشه برداری نیوو ساعت ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ساری دوربین تئودولیت کرایه دوربین نقشه برداری تئودولیت ساعت ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ آیت اهلل آملی ترازوی دیجیتال ترازوی دقیق تا 0/001 گرم برای اندازه گیری جرم ساعت ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ آیت اهلل آملی ترازوی حساس ترازوی دقیق باالتر از 0/001 گرم برای اندازه گیری جرم ساعت ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ آیت اهلل آملی آون استریل وسایل ساعت ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اهلل آملی آون خالء استریل وسایل در محیط خالء ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اهلل آملی کوره الکتریکی ذوب مواد تا 600 درجه ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اهلل آملی روتاری تقطیر در خالء ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اهلل آملی اتوکالو استریل کردن مواد و تجهیزات ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اهلل آملی آسیاب خردکن مواد ساعت ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ آیت اهلل آملی آسیاب سیارهای خردکن مواد ساعت w w w. s a h a. i a u. i r 256

257 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اهلل آملی شیکر لرزان شیکر الک خشک جهت یک کیلوگرم ساعت ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اهلل آملی مانت گرم مانت ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ آیت اهلل آملی پولیش دهنده پولیش 60 تا 2000 ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ آیت اله آملی پولیش دهنده پولیش تا 1 میکرون ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ آیت اله آملی سانتریفیوژ سانتریفیوژ نا دور دقیقه ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ آیت اله آملی سانتریفیوژ سانتریفیوژ نا دور دقیقه ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه سنگ زنی سنگ زنی ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه زبری سنجی زبری سنجی سطح و قطعات تكرار اول ۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه زبری سنجی زبری سنجی سطح و قطعات تكراردوم ۱۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه زبری سنجی زبری سنجی سطح و قطعات تكرار سوم ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه سنگ زنی سنگ زنی هونینگ داخلی قطعه ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ آیت اله آملی جك تست تير تعیین مقاومت شکست تیر ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ آیت اله آملی جك بتون شكن تعیین مقاومت فشاری بدون رسم منحنی ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ آیت اله آملی جك بتون شكن تعیین مقاومت فشاری همراه با رسم منحنی ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ آیت اله آملی جك بتون شكن تعیین مقاومت فشاری همراه با رسم منحنی ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه اختالط بتون ارائه طرح اختالط بتون پروژه 257 w w w. i a u. a c. i r

258 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ آیت اله آملی میکروسکوپ مشاهده میکروسکوپ متالوگرافی ساعت ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ آیت اله آملی میکروسکوپ عکسبرداری یا فیلمبرداری ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه متالوگرافی آزمون متالوگرافی معمولی )حداقل( ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه متالوگرافی متالوگرافی کامل )کلیه فرایند ) ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه تعیین اندازه دانه تعیین اندازه دانه ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ آیت اله آملی میکروسکوپ مشاهده )مطالعه( ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ آیت اله آملی میکروسکوپ استریو عکسبرداری یا فیلمبرداری ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال آزمون کشش تا 30 تن با سرعت بیشتر از 2 میلی متر بر دقیقه ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال آزمون پیچش ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال آزمون فشار ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال آزمون ضربه ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال آزمون خمش ۷۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰ آیت اله آملی سختی سنجی برینل سختی سنجی نقطه ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه رطوبت سنج آزمون رطوبت ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی نورسنج شعلهای قرائت فلزات.Na K Li با آماده سازی عنصر ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ آیت اله آملی طیف سنج نوری دو پرتویی اسپکتروفتومتر دو پرتویی با قدرت تفکیک باال w w w. s a h a. i a u. i r 258

259 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ آیت اله آملی طیف سنج مرئی فرابنفش اسپکتروفتومتر تک پرتویی با قدرت تفکیک باال ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی طیفسنج مادون قرمز تبدیل فوریه جامد با روش قرص طیف ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی طیفسنج مادون قرمز تبدیل فوریه مایع طیف ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی جداسازی و شناسایی به روش تزریق مایع و طیف مربوطه ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ آیت اله آملی پتانسیواستات- گالوانواستات پتانسیواستات-گالوانواستات ) EG&GیاAutoLab ( ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی سانتریفیوژ زربر اندازه گیری چربی محصوالت لبنی ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی واکنش زنجیرهای پلیمراز هر بار گذاری PCR ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اله آملی الکتروفورز تک بعدی براي جداسازي ملكولها هر ران ۴۸۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ آیت اله آملی خشک کن سرمایشی خشک کن سرمایشی ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی آنالیزور شیر آنالیز کردن شیر ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اله آملی هموژنایزر همگن ساز ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی شیکر شیکر الک خشک جهت یک کیلوگرم ساعت ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی کوره الکتریکی 1200 درجه و با یک ساعت ماندگاری هر ساعت اضافه %20+ ساعت ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اله آملی آون معمولی استریل وسایل)هر ساعت - هر ساعت اضافه ) + %20 ساعت ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اله آملی میکروسکوپ نوری تصویر برداری ساعت ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ آیت اله آملی اندازگیری ph ph متر 259 w w w. i a u. a c. i r

260 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ آیت اله آملی هدایت سنج اندازه گیری هدایت الکتریکی ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ آیت اله آملی آزمون انعقاد جارتست ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ آیت اله آملی پالریمتر چرخش نوری پالریمتری ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ آیت اله آملی اندازه گیر ضریب شکست اندازه گیری ضریب شکست ۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه آماده سازی آماده سازی با روش ذوب قلیایی ) جامد( ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه آماده سازی آماده سازی با روش انحالل با اسید ) جامد( ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه آماده سازی آماده سازی برای اندازه گیری عناصر به روش هایدرید ) جامد( ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ آیت اله آملی کروماتوگرافی مایع با کارایی باال آنتی اکسیدان ها هر یک ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه کلونجر اسانس و رنگ خوراکی)چشایی( / اسانس روغنی / میزان اسانس ۹۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ آیت اله آملی کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی اسیدهای چرب ترانس )روش کروماتوگرافی گازی ) ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ آیت اله آملی کروماتوگرافی مایع با کارایی باال اسید آسکوربیک به روش HPLC هر یک ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی کجلدال اندازگیری پروتئین بر مبنای ماده خشک ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ آیت اله آملی سوکسله چربی / چربی جذب شده ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اله آملی میکروسکوپ استریو مشاهده )مطالعه( ساعت ۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ آیت اله آملی میکروسکوپ نور قطبیده شده تهیه تصویر میکروسکوپی دیجیتالی از مقاطع تصویر ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال آزمون کشش - هر ست حداکثر 2 عدد w w w. s a h a. i a u. i r 260

261 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال آزمون خمش - استحکام سه نقطه ای هر ست حداکثر 7 عدد ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال آزمون فشار - حداکثر 7 عدد ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه یونیورسال اینستران یونیورسال )تست کشش و فشار( ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دوربین نیوو کرایه دوربین نقشه برداری نیوو ساعت ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دوربین تئودولیت کرایه دوربین نقشه برداری تئودولیت ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی برج تقطیر جداسازی فاز آب و الکل ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی برج تقطیر تولید عصاره در مقیاس PILOT PLANT ساعت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی برج تقطیر جدا سازی کلیه ترکیبات از محیط مایع بی رنگ ساعت ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ آیت اله آملی استخراج مایع- مایع جداسازی فاز آب و الکل ساعت ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ آیت اله آملی استخراج مایع- مایع جدا سازی مواد حل شونده و حالل در محیط مایع بی رنگ ساعت ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ آیت اله آملی طیف سنجی مادون قرمز شناسایی گروه های عاملی مختلف ترکیبات آلی ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ آیت اله آملی ویسکومتر اندازه گیری ویسکوزیته مایعات )با ویسکوزیته موئینه( ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت شمارش کلی میکروارگانیسمها نمو.نه ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی کپک در سایر فراورده ها ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی اشر یشیاکلی ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی کلی فرم 261 w w w. i a u. a c. i r

262 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی کلی فرم به روش 9 لوله ای ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی کلی فرم های غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی استرپتوکوکهای مدفوعی در 250 میلی لیتر ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی استافیلوکوکهای کواگوالز مثبت روش جستجو ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی میکرواورگانیسمهای سرماگرا ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باسیلوس سرئوس ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی کلستریدیوم پرفرنژانس ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناشایی سالمونال ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای اسید الکتیک ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی انتروباکتریاسه ۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی استرپتوکوکوس فکالیس ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای هوازی مزوفیل ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی استافیلوکوکهای کواگوالز مثبت روش شمارش ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت مخمر در لبنیات نوشابه های گازدار ماءالشعیر ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت شمارش هاگ باکتریهای عامل فساد بدون گاز ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت شمارش هاگ باکتریهای گرمادوست بیهوازی w w w. s a h a. i a u. i r 262

263 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت انتروکوکوس ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت میکروارگانیسمهای مقاوم به اسید در آبلیموو مربا ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت انتروباکتریاسه MPN ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ آیت اله آملی انکوباتور گرمخانه گذاری در 30 درجه ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ آیت اله آملی انکوباتور گرمخانه گذاری در 55 درجه ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای گرمادوست هوازی ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای مقاوم به اسید در سایر فراورده ها ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت قابلیت زیستی شمارش زنده )به ازای هر رقت )+%10 ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای هوازی مزوفیل ۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ آیت اله آملی دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی سودوموناس ائروژینوا چالوس همانند سازي پروتيين جداسازيDNA تشخيص هويت تشخيص بيماريهاي ژنتيكي تشخيص ژن ويروس هپاتيت PCR انجام تست HBSAb HCV BHCG HIV چالوس االیزاریدر برای تیتر آنتی بادی در تشخیص بیماریهایی مثل هپاتیت HIV اندازه گیری هورمونها تست حاملگی چالوس میکروسکوپ اینورت )تحقیقاتی( بررسی کشت های سلولی آزمایش HLA ساعت چالوس فلور سانس عکس یا فیلمبرداری ساعت 263 w w w. i a u. a c. i r

264 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( چالوس دایجستر پخت و فرآوری آزمایشگاهی پخت و فرآوری های سلولزی و خمیر چوب و کاغذ با استفاده از مخازن دربسته و تحت فشار با دما و زمان و کنترل شده الزم برای آزمایش ساعت چالوس بن ماری جوش و سرولوژی هوشمند حفظ ها در دمای کنترل شده در بن ماری هوشمند طی مدت زمان برای آزمایش ساعت چالوس شیکر الک آزمایشگاهی دیجیتال تهیه های مش بندی شده با استفاده از شدت لرزش قابل تغییر و سیکلهای زمانی منظم و کنترل شده تا رسیدن ذرات به اندازه الزم برای آزمایش ساعت چالوس کوره محفظه دار خاکسترگیری هوشمند آزمایشگاهی ایجاد خاکستر مورد نیاز از ها در زمان و دمای کنترل شده ساعت چالوس آون های هوشمند )فن دار( نگهداری ها در دمای کنترل شده در آون هوشمند فن دار در دوره زمانی الزم ساعت چالوس آون های هوشمند )بدون فن( نگهداری ها در دمای کنترل شده در آون هوشمند طی دوره زمانی الزم ساعت چالوس انکوباتور آزمایشگاهی یخچال دار نگهداری ها در دمای کنترل شده در انکوباتور طی دوره زمانی معین ساعت چالوس تست مکانیکی چندمنظوره سروو الکترو مکانیکال انجام آزمونهای خواص مکانیکی اجسام شامل آزمون کشش مقاومت میخ و پیچ خمش فشار )( خمش کشش فشار چالوس پرس گرم هیدرولیک پرس قطعات ها در محدوده دما و زمان مورد نیاز چالوس استريو ميكروسكوپ عكس يا فيلم برداري چالوس اسپكتوفتومتر دوشعاعي اسپكترو فتو متر دو پرتويي چالوس جذب اتمي قرائت فلزات باشعله استلين بدون آماده سازي هر عنصر چالوس کروماتوگرافی گازی جداسازي هر به ازاي تزريق درستون چالوس انكوباتور آزمايشگا هي دي اكسيد كربن نگهداری و کشت های آزمایشگاهی ساعت w w w. s a h a. i a u. i r 264

265 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( بابل رفراکتومتر مهمترین کاربرد آن تعیین وزن مخصوص یا دانسیته ادرار در آزمایشگاه ضریب بابل سانتریفوژ آزمایشگاهی جداسازی های مختلف آزمایشگاه با ذرات مختلف بابل نورسنجی با شعله )فلم فتومتر( اندازه گیری الکترولیت های خون و ادرار بابل اسپکتروفوتومتر تک پرتوی تعیین و اندازه گیری غلظت محلول های رنگی و مواد درخون بابل فتومتر یا سیمی آنالیزر اندازه گیری ترکیب شیمیایی خون و ادرار بابل دستگاه تعیین نقطه ذوب اندازه گیری نقطه ذوب مواد آلی )تعیین نقطه ذوب مواد آلی( بابل دستگاه تبخیر روتاری برداشتن و تبخیر مؤثر حالل از بابل مایکروویوسنتزی انجام واکنش های شیمیایی نشری با استفاده از ستون رفالکس هرده دقیقه بابل اسپکترومتر مادون قرمز )2( تعیین گروه های عامل تجزیه و تحلیل پلیمرها هر بابل اسپکتروفتومتر دوپرتوی اندازه گیری غلظت محلول ها تجزیه و تحلیل عناصر موجود در های پروتئی هر بابل تعیین میزان PH محلول ها در صنایع غذایی شیمی و شیالت هر PH متر اولی دومی اولی دومی بابل کروماتوگرافی گازی تعیین اسیدهای چرب ترانس بررسی و جداسازی مواد فرار موجود در محلول هر بابل هدایت منبع الکتریکی )2( اندازه گیری هدایت الکتریکی بابل تانک ازت اسپرم )2( جهت ذخیره سلول های یوکاریوتی هر ساعت بابل انکوباتور Co2 دار جهت کشت سلول های یوکاریوتی در آزمایشگاه کشت سلولی بابل شیکر انکوباتور رشد سلول ها در شرایط دمای مناسب 265 w w w. i a u. a c. i r

266 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( بابل میکروسکوپ اینورت بررسی فالسک های حاوی سلول بابل میکروسکوپ پالریزان )2( مطالعات میکروسکوپی بابل تیشوپروسسور- تیشوفولت پردازش بافت بابل برش برداری از های بافتی میکروتوم )2( بابل تانک پارافین تهیه بلوک پارافینی بابل سروفیوژ نوعی سانتریفوژ با دور باال برای هرکدام در دقیقه بابل بررسی درصد گلبول قرمز میکروهماتوکریت )2( بابل کشف ویروس در خون االیزا )3( بابل ترموسایکلر تکثیرDNA بابل میکروسکوپ ده سر مطالعه های آزمایشگاهی در اندازه میکرو بابل اجاق گرمای خشک ضد عفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی ساعت بابل میکروسکوپ نوری )92( مشاهده و عکسبرداری و فیلم برداری ساعت بابل استریل ابزار آزمایشگاهی در فشار و دمای باال با بخار آب ابزار اتوکالو )2( بابل استریو میکروسکوپ )4( مشاهده سطح شکست یا مقطع شکست های آنالیز متاتوگرافی ساعت هر RUN بابل الکتروفورز تفکیک و مطالعه اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها نور پردازش موازي گيگاهرتز پردازشی تحقيقاتي دانشگاهي ساعت w w w. s a h a. i a u. i r 266

267 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( نور پردازش موازي گيگاهرتز پردازشی تحقيقاتي صنعتي ساعت نور دوربين ترازياب نئودوليتهاي الكترونيكي نقشه برداري ساعت نور ليزر نئودميوم ياگ پالسي تحقيقاتي ساعت نور جك خمشي تير بتني با نمايشگر ديجيتال تعيين مقاومت خمشي هاي بتن نور رفركتومتر ضریب شکست / نمایه شکست / اندیس رفراکسیون نور لوس آنجلس آزمايش مقاومت هاي مصالح در مقابل سايش نور تعيين مقاومت فشاري بتن تعيين مقاومت فشاري بتن نور تعيين ضريب تراكم بتن آزمايش مقاومت هاي مصالح در مقابل سايش نور مدول االستيسيته بتن سنجش تغيير شكل عمودي و تعيين مدول االستيسيته تحت تنش فشاري نور نقطه اشتعال قير تعيين نقطه اشتعال هاي مصالح نفتي و روغني نور درجه نفوذ قير آزمايش ميزان نفوذ قير نور ويكات سيمان تعيين زمان گيرش و غلظت نرمال سيمان نور بلين سيمان تعيين نرمي سيمان نور تعيين درصد هواي بتن تعيين درصد هواي هاي بتني نور تعيين مقاومت مصالح در برابر ضربه آزمايش مقاومت هاي مصالح در مقابل ضربه 267 w w w. i a u. a c. i r

268 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( نور تعيين مقاومت خمشي و كششي مالت سيمان ديجيتال تعیین مقاومت خمشی و كششي های منشوری بتن نور انكوباتور شيکردار پرورش باكتري ها و همزدن محلول ها به همراه كنترل دما ساعت نور شيكر ارلن بالن و شيكر روتاتور همزدن محلول ها ساعت نور انكوباتور آلماني فراهم سازي دماي مناسب براي رشد باكتري ها ساعت نور انكوباتور ايراني فراهم سازي دماي مناسب براي رشد باكتري ها ساعت نور بن ماري سرولوژي گرم كردن ساعت نور هيتر شوف بالن و ملحقات كلونجر كجلدال سوكسله ساعت نور آون فن دار خشك كردن - حرارت دهي نور تعیین کدورت اسپكتروفتومتر vis-uv نور رنگ در اندازه گيري هاي كمي و كيفي اسپكتروفتومتر vis-uv نور آنتی اکسیدان ها - انواع گاالت )روش اسپکتروفتومتری( هر کدام اسپكتروفتومتر vis-uv نور اسپكتروفتومتر تعیین کدورت نور اسپكتروفتومتر رنگ در اندازه گيري هاي كمي و كيفي نور اسپكتروفتومتر آنتی اکسیدان ها - انواع گاالت )روش اسپکتروفتومتری( هر کدام نور دستورالعمل هايي براي رشد و تكثير باكتري ها هر بارگذاری PCR نور ژل داك دستورالعمل هايي براي رشد و تكثير باكتري ها هر بارگذاری w w w. s a h a. i a u. i r 268

269 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( نور پاورسوپالي و تانك الكتروفورز دستورالعمل هايي براي رشد و تكثير باكتري ها هر بارگذاری نور روتاري اواپوراتور جداسازي فاز حالل محلول ها به روش تقطير و تغليظ كردن ها ساعت نور كوره الكتريكي تعيين خاكستر مواد غذايي نور كوره الكتريكي هايي كه به دماي 1100 نياز دارند نور سانتريفيوژ ژربر اندازه گيري چربي محصوالت لبني به روش ژربر دقیقیه ای نور دستگاه سانتريفيوژ لوله آزمايشگاهي و فالكون 15 جدا سازي فاز جامد از فاز مايع دقیقیه ای نور سانتريفيوژ يخچال دار براي ميكروتيوب جداسازي فاز جامد از مايع با قابليت كنترل دما دقیقیه ای نور فليم فتومتر اندازه گيري فلزات سديم- پتاسيم- ليتيم- كلسيم- باريوم نور ويسكومتر اندازه گيري ويسكوزيته نور حمام آب ويسكومتر سيستم گرم كننده مداوم جهت تنظيم دماي مواد- ديجيتال و قابل برنامهريزي نور هموژنيزاتور هموژن كردن محلول ها و محصوالت لبني در مقياس آزمايشگاهي نور ترازو با دقت 0/001 توزين ها ساعت نور اتوكالو 25 ليتري سترون كردن مايعات- ايمن سازي مواد وتجهيزات آلوده ساعت نور اتوكالو 75 ليتري سترون كردن مايعات- ايمن سازي مواد وتجهيزات آلوده ساعت نور تيتراسيون اسيد و باز- تيتراسيون هاي پتاسيومتري- سنجش هاي دقيق دما- اندازه گيري اختالت پتانسيل اكسايش و كاهش اندازه گيري دقيق ph PH متر 269 w w w. i a u. a c. i r

270 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( نور هدايت سنج اندازه گيري هدايت الكتريكي محلول ها به خصوص جهت تشخيص ختم عمل واكنش هاي شيميايي نور ميكروسكوپ الكتروني مشاهده هاي ميكروبي ساعت ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ قائمشهر جي سي با طيف سنج جرمي تزريق و ثبت كروماتوگرام و داده هاي جرمي بصورت فايل پي دي اف ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ قائمشهر اتاق نور ژرمیناتور انکوباتور کشت گیاهان زینتی ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی باسیلوس سرئوس ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی باکتریهای اسید الکتیک هتروفرومانتتیو ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی اسپور باکتری های ترموفیل هوازی ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست باکتری های اسید الکتیک ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی میکرواورگانیسم های سرماگرا ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی سودوموناس آئروژینوا ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی باکتری های هوازی مزوفیل ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر میکروسکوپ قابلیت زیستی شمارش زنده ۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی باکتری های گرمادوست بی هوازی ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی باکتریهای مقاوم به اسید در سایر فراورده ها ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی اشرشیاکالی ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر میکروسکوپ- هود المینار -اتوکالو شمارش کلی میکروارگانیسم ها w w w. s a h a. i a u. i r 270

271 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسای کلی فرم های غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی کلی فرم ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی سالمونال ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو تست شناسایی استافیلوکوکهای کوتگوالز مثبت ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور گرمخانه گذاری در 55 درجه ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور گرمخانه گذاری در 30 درجه ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار -اتوکالو آنتروباکتریاسه ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر سنجش ترکیب آنتی اکسیدانی آلفا توکوفرول ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر سنجش کلروفیل کل ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر سنجش کمی کلروفیلb ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر سنجش کمی کلروفیلa ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر سنجش عناصر موجود در بافت های گیاهی سنجش Na,K Mg به روش فتومتری ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ قائمشهر اون انکوباتور جذب اتمی تهیه خاکستر تر گیاهی ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر سنجش لیپید پراکسیداسیون غشا ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر کالرومتر سنجش میزان فسفر گیاه ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر سنجش میزان سوپر اکسید هیدروژن 271 w w w. i a u. a c. i r

272 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر سنجش میزان رادیکال آزاد سوپراکسید اکسیژن ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ قائمشهر میکروتوم برش گیری و رنگ امیزی گیاهان ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش DPPH ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر هودالمینار- اتوکالو- انکوباتور- کابینت رشد تهیه محیط کشت بافت گیاهی ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰ قائمشهر اتاق نور ریزازدیادی گیاهان علفی -استفاده از پروتكل ست آپ شده جهت تكثير ريز به تعداد حداقل 100 عدد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰ قائمشهر اتاق نور ریزازدیادی گیاهان چوبی -استفاده از پروتكل ست آپ شده جهت تكثير ريز به تعداد حداقل 100 عدد ۸۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰ قائمشهر اتاق نور بهینه سازی دستورالعمل تکثیر گیاه )گیاهان معلوم مجهول(-استفاده از روش هاي مختلف تكثير گياه تركيبات هرموني مختلف فراهم آوردن شرايط محيطي مناسب براي رشد ايده آل گياه ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتورCo2 - هودالمینار- اتوکالو تهیه کشت سلولی آماده برای انجام آزمایشهای مختلف در ظروف کشت مورد تقاضا ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر هرباریوم شناسایی های گیاهی )شناسایی و تعیین نام گیاهان تک لپه ای( ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ قائمشهر هرباریوم شناسایی و تعیین نام گیاهان دولپه ای ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ قائمشهر کولیس تعیین پارامتر های رشد )طول ریشه - طول ساقه - طول برگ- تعداد برگ( ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ قائمشهر اندازه گیریph ph متر ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر اون خشک کردن و استریل ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر هدایت سنج اندازه گیری هدایت ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر منبع تغذیه الکتریکی منبع تغذیه الکتریکی w w w. s a h a. i a u. i r 272

273 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر الکتروگراویمتری تعیین وزن مولکولی ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰ قائمشهر ستون کروماتوگرافی جداسازی ترکیبات ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر سانتریفیوژ سانتریفیوژ کردن مواد ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر جذب نوری ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر ستون خالص سازی مواد ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ قائمشهر مشاوره و طراحی پرایمر برای PCR و Real-time PCR مشاوره و طراحی پرایمر برای PCR و Real-time PCR با استفاده از نرم افزارهای آنالین ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰ قائمشهر خدمات مشاوره ای راه اندازی اتاق کشت سلول ایجاد بانک سلولی راه اندازی تکنیکهای مورد استفاده در بانک سلول ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ قائمشهر شیکر انکوباتور شیکر انکوباتور ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی )آنزیم پراکسیداز( ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی )آنزیم کاتاالز( ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی )آنزیم سوپراکسید دسموتاز ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ قائمشهر کلونجر تهیه اسانس ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ قائمشهر سوکسله تهیه عصاره و تغلیظ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ قائمشهر روتاری تهيه عصاره با متانول و تغليظ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر اون ارائه پودر خشک اندام های مختلف گیاهی 273 w w w. i a u. a c. i r

274 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتورCo2 - هودالمینار- اتوکالو تانک ازت کشت سلولهای سرطانی به ازای هر رده سلولی 2۰۰۰۰۰۰ 2۰۰۰۰۰۰ قائمشهر ترموسایکلر-ریل تایم پی سی آر- هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ بیان ژن های گیاهی و جانوری ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ قائمشهر ترموسایکلر- هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ - RFLP استفاده از آنزیم و ایجاد برش و دیدن قطعات بر روی ژل 5۰۰۰۰۰ 5۰۰۰۰۰ قائمشهر هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ استخراج RNA از های جانوری و گیاهی ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ قائمشهر ترموسایکلر- هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ سنتز cdna از mrna گیاهی و جانوری ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ استخراج DNA از های جانوری و گیاهی ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ قائمشهر اولتراسونیک قرار دادن درون دستگاه اولتراسونيك ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر ژل داک- الکتروفورز ران كردن عكس برداري از آن و ثبت عكس ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ قائمشهر ترموسایکلر- ژل داک- الکتروفورز تكثير ها ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ قائمشهر ریل تایم پی سی آر- هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ تكثير و ثبت منحني و داده ها بصورت فايل پي دي اف ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ قائمشهر پتانسیومتر- کلرومتر- آمپرومتر پتانسيومتري چرخه اي كولومتري الكتروگراويمتري آمپرومتري w w w. s a h a. i a u. i r 274

275 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ قائمشهر انکوباتور- هود المینار تست شناسایی کلی فرم به روش لوله ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قائمشهر اتوکالو-انکوباتور هود المینار تست شناسایی مخمر در سایر فراورده ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتری سنجش کمی کارتنوئید ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ قائمشهر ریل تایم پی سی ار - هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ بررسی بیان ژن POX ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ قائمشهر ریل تایم پی سی ار- هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ بررسی بیان ژن CAT ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ قائمشهر ریل تایم پی سی آر- هود المینار- ژل داک- الکتروفورز- سانتریفیوژ بررسی بیان ژن SOD ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتری- اتاق نور سنجش آنزیمی آسکوربات پراکسیداز ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتری- اتاق نور سنجش فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمهنیالیاز ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتری- اتاق نور سنجش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتری- اتاق نور سنجش ترکیب آنتی اکسیدانی آسکوربات 3۰۰۰۰ 3۰۰۰۰ قائمشهر اسپکتوفتومتر طيف سنج مرئي و فرا بنفش -تعيين طول موج ماكزيمم و ثبت ميزان جذب ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ قائمشهر جذب اتمي تزريق و قرائت ميزان جذب همراه با منحني كاليبراسيون تنکابن دوربین نقشه برداری کرایه دوربین نقشه برداری تئودولیت ساعت تنکابن میکروسکوپ تهیه الم اموزشی 275 w w w. i a u. a c. i r

276 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( تنکابن میکروسکوپ تهیه الم میکروسکوپی تنکابن میکروسکوپ الم برای فروش تنکابن میکروسکوپ هر تنکابن استخراج DNA از آب PCR تنکابن استخراج DNA از بافت پارافینه PCR تنکابن استخراج DNA از باکتری PCR تنکابن استخراج DNA از خون PCR تنکابن استخراج DNA از بافت PCR تنکابن شناسایی مولکولی تکنیک مولکولی جهت شناسایی عوامل عفونی تنکابن شمارش سلول های خونی ) CBC (در انواع مهره داران CBC تنکابن بهینه سازی بیان ژن بهینه سازی بیان ژن تنکابن SDS_PAGE هر با پروسه قبل از لود کردن SDS-PAGE تنکابن PCR PCR تنکابن PAGE PAGE تنکابن الکتروفورز افقی الکتروفورز افقی تنکابن طراحی پرایمر طراحی پرایمر w w w. s a h a. i a u. i r 276

277 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( تنکابن کلونیک در وکتورهای نرمال کلونینک در وکتورهای نرمال تنکابن استخراج CDNA استخراج CDNA تنکابن استخراج RNA استخراج RNA تنکابن استخراج DNA از ویروس استخراج DNA از ویروس تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست اشر یشیاکلی تنکابن کوره الکتریکی خاکستر تنکابن روتاری تقطیر در خال ساعت تنکابن اتوکالو محیط کشت سازی و استریل کردن و خارج کردن محیط کشت های مصرف شده ساعت تنکابن سانتریفیوژ سانتریفیوژ نا دور دقیقه تنکابن آون معمولی خشک کن و استریل ساعت تنکابن اتوآناالیزر اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای خون)هرعدد( تنکابن اتوآناالیزر اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای خون تنکابن قرائت فلزات باشعله استیلن-هوا بدون آماده سازی عنصر AAS تنکابن قرائت فلزات با شعله استیلن-هوا با آماده سازی عنصر AAS تنکابن قرائت فلزات باشعله استیلن نیتروز اکسید بدون آماده سازی عنصر AAS تنکابن قرائت فلزات با شعله استیلن_نیتروز اکسید باآماده سازی عنصر AAS 277 w w w. i a u. a c. i r

278 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( تنکابن قرائت فلزات Li,k,Na بدون آماده سازی عنصر Flam تنکابن جداسازی هر به ازای تزریق در ستون HPLC_UV,VIS تنکابن جداسازی هر به ازای تزریق درستون HPLC_DAD تنکابن جداسازی هر به ازای تزریق درستون GC_FID تنکابن اندازه گیری BOD BOD Meter تنکابن کجلدال سیستم کجلدال)اندازه گیری پروتئین( تنکابن اندازه گیری PH PH meter تنکابن اندازه گیری هدایت الکتریکی EC Meter تنکابن اندازه گیری COD COD meter تنکابن پالیمتر چرخش نوری پالیمتری تنکابن رفراکتومتر اندازه گیری ضریب شکست تنکابن آماده سازی آماده سازی با روش انحالل بااسید ) جامد( تنکابن آماده سازی آماده سازی برای اندازه گیری عناصر به روش هایدرید ) جامد( تنکابن آماده سازی آماده سازی برای اندازه گیری عناصر به روش هایدرید) جامد( تنکابن استریو میکروسکوپ مشاهده )مطالعه( تنکابن استریو میکروسکوپ مشاهده )مطالعه( ساعت w w w. s a h a. i a u. i r 278

279 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( تنکابن استریو میکروسکوپ عکسبرداری یا فیلمبرداری تنکابن میکروسکوپ نوری مشاهده )مطالعه( تنکابن میکروسکوپ نوری مشاهده ساعت تنکابن میکروسکوپ نوری عکسبرداری یا فیلمبرداری تنکابن میکروسکوپ پالریزان مشاهده )مطالعه( تنکابن میکروسکوپ پالریزان مشاهده )مطالعه( ساعت تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت شمارش کلی میکروارگانیسمها تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی کپک در لبنیات-نوشابه های گازدار-ماء الشعیر تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی کلی فرم تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی کلی فرم به روش 9 لوله ای تنکابن الم با محیط کشت تست شناسایی کلی فرم های غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی استرپتوکوکهای مدفوعی در 250 میلی لیتر تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی استافیلوکوکهای کواگوالز مثبت روش جستجو تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باسیلوس سرئوس تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت شمارش کل هاگهای باکتریهای گرمادوست تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی سالمونال 279 w w w. i a u. a c. i r

280 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای اسید الکتیک تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی انتروباکتریاسه تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی استرپتوکوکوس فکالیس تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای هوازی مزوفیل تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی اسپور باکتریهای ترموفیل هوازی تنکابن الم با محیط کشت تخم انگل تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت شمارش هاگ باکتریهای گرمادوست بیهوازی تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت انتروکوکوس تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت سودوموناس ائروژینوزا تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت انتروباکتریاسه MPN تنکابن دستگاه انکوباتور گرمخانه گذاری در 30 درجه تنکابن دستگاه انکوباتور گرمخانه گذاری در 55 درجه تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای گرمادوست هوازی تنکابن دستگاه انکوباتور با محیط کشت تست شناسایی باکتریهای هوازی مزوفیل تنکابن دوربین نقشه برداری کرایه دوربین نقشه برداری نیوو ساعت w w w. s a h a. i a u. i r 280

281 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( نوشهر شیکر بلین دستگاه محفظه کیورینگ جک مقاومت فشاری جک بارگذاری کولیس قالبهای مکعبی استوانه دستگاه اون این آزمایشگاه امور مربوط به دانه بندی مصالح سنگی و ساخت و آزمایش های بتنی را شامل می گردد نوشهر اون کاسه گرانده دستگاه شیکر ومجموعه الک هیدرومتری دانه بندی درصد تراکم درصد رطوبت تعیین حد روانی و خمیری انجام آزمایشهای هیدومتری دانه بندی درصد تراکم درصدرطوبت تهیین حد روانی و خمیری برای هر آزمایش نوشهر آزمایش درجه نفوذ قیر دستگاه آزمایش کشش قیر دستگاه آزمایش درجه نرمی قیر حمام آب گرم انجام آزمایشهای درجه نفوذ قیر کشش قیر درجه نرمی قیر حمام آب گرم هر سوادکوه آسیاب گلوله ای میله ای )جارمیل( کاربرد عمده آن آسیاب کردن مواد اولیه سیمان است سوادکوه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال کاربردکیفی: برای تشخیص و شناسایی نوع ترکیبات انجام می شود. کاربردکمی: به منظور تعیین کمی آنالیت سطح زیر پیک و یا ارتفاع پیک ترکیب مجهول را با استاندارد مقایسه می کنند سوادکوه اسپکتروفتومتر اندازه گیری میزان جذب ها در طول موجهای مشخص مانند یون آهن فسفر و.. ساعت سوادکوه روتاری جهت جداسازی حاللها با نقطه جوش پایین و تبخیرموثر حالل به کار برده میشود ساعت سوادکوه اندازه گیری PH در دمای مشخص PH متر سوادکوه نشر شعله ای اندازه گیری سدیم و پتاسیم با استفاده از نشر عنصر سوادکوه ویسکوزیمتر اندازه گیری گرانروی ها 281 w w w. i a u. a c. i r

282 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( سوادکوه اندازه گیری پروتئین اندازه گیری پروتئین غذایی اعماز پنیر گوشت و کالباس سوادکوه سانتریفوژ 8 خانه ای شیر اندازه گیری چربی شیر سوادکوه اتوآنالیزر شیر اندازه گیری درص دچربی شیر در دامنه 10 تا 0 اندازه گیری درصدالکتوز شیر در دامنه 10 تا 0 واندازه گیری درصد ماده خشک شیر در دامنه صفرتا سوادکوه اندازه گیری ضریب شکست اندازه گیری بریکس انواع موادغذایی سوادکوه ترازوی دیجیتالی سارتریوس اندازه گیری وزن با حساسیت ساعت سوادکوه دوربین نقشه برداری TOTAL STATION نقشه برداری ا زاماکن مختلف و عارضه های مختلف سطح زمین ساعت سوادکوه تست مقاومت سه محوره خاک تعیین مقاومت فشاری سه محوره وتک محوره خاک و تعیین خاک,φ, C سوادکوه تست تک محوری تعیین مقاومت تک محوری ستنگ و ثابتهای االستیک استاتیکی درفشارتک محوری سوادکوه میکروسکوپ پالریزان مطالعه مقاطع نازک و میکروسکوپی وپتروگرافی سوادکوه میکروسکوپ انعکاسی مطالعه مقاطع صیقلی و برداری کانیهای فلزی سوادکوه ماشین مته ستونی سوراخکاری قالویزکاری برقوزنی خزینه زنی سوادکوه ماشین فرز عمودی FP4M فرزکاری وسوراخکاری سوادکوه ماشین تراش عملیات تراشکاری قطعات مدور سوادکوه شیکر سرند جهت سرندکردن های خاک و سنگ سوادکوه سنگ شکن فکی خرد نمودن هرگونه مصالح حتي سخت ترين آن اتاقك فوالدي و سيني w w w. s a h a. i a u. i r 282

283 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( سوادکوه سنگ شکن غلطکی این نوع سنگ شکن جهت خردایش وکاهش اندازه سنگهای ترکیبی بسیار سخت وفرساینده ازقبیل سنگ آهن کوارتزیت کلوخه های بگ کلینکر فلدسپات دولومیت گچ آهک و.. به کار می رود جویبار جذب اتمی تعیین غلظت فلزات عنصر جویبار ترازوی دیجیتال ترازوی دقیق تا جویبار آون خشک کردن های گیاهی و استریل ظروف ساعت جوبار جک بتن شکن تعیین مقاومت بتن قالب جویبار اسپکتروفوتومتر طیف سنجی محلولها جویبار اندازه گیری PH PH متر جویبار استریو میکروسکوپ مشاهده )مطالعه( جویبار میکروسکوپ نوری مشاهده )مطالعه( ساعت جویبار دوربین نیوو نقشه برداری ساعت جویبار دوربین تئودولیت نقشه برداری ساعت جویبار کوره هوشمند تولید خاکستر جهت بررسی میزان امالح ساعتی جویبار برش مستقیم تعیین مقاومت برشی خاک جویبار تحکیم ادومتر تعیین خاک های رسی جویبار تراکم تعیین منحنی تراکم خاک درصد رطوبت بهینه و حداکثر وزن مخصوص جویبار اکربرک تعیین حد روانی و حد خمیدگی خاکهای ریزدانه 283 w w w. i a u. a c. i r

284 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( جویبار دانه بندی با الک تعیین دانه بندی خاکهای درشت دانه جویبار هد افتان تعیین نفوذ پذیری خاکهای ریزدانه جویبار هد ثابت تعیین نفوذپذیری خاکهای درشت دانه جویبار جوشکاری قوسی جوشکاری الیاژهای مختلف فوالد و چدن کیلو جویبار ماشین فرز شیارزنی کف تراشی دنده زنی ساعتی جویبار ماشین تراش تراش قطعات ساعتی ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ نکاء دوربين توتال استيشن کرایه دوربین نقشه برداری توتال استیشن ساعت ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ نکاء جك تست تير تعیین مقاومت شکست تیر ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ نکاء جك بتون شكن تعیین مقاومت فشاری بدون رسم منحنی ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ نکاء جك بتون شكن تعیین مقاومت فشاری همراه با رسم منحنی ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ نکاء دوربین نیوو کرایه دوربین نقشه برداری نیوو ساعت ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ نکاء دوربین تئودولیت کرایه دوربین نقشه برداری تئودولیت ساعت رامسر سانتریفیوژ تا دور جهت جدا سازی اجزاء خون با استفاده از نیروی کریز از مرکز دقیقه رامسر آون جهت خشک کردن ساعت رامسر شیکر لرزان جهت دانه بندی تا 1 کیلوگرم ساعت رامسر جک بتن شکن تعیین مقاومت فشاری بدون رسم منحنی w w w. s a h a. i a u. i r 284

285 دانشگاهی نام دستگاه عنوان خدمت خدمات تعرفه مصوب )ریال( تعرفه )ریال( رامسر آزمایش ارشمیدس اندازه گیری دانسیته جذب و تخلخل به روش ارشمیدس رامسر تست کشش آزمون فشار رامسر ویسکومتر تعیین ویسکوزیته در دمای محیط رامسر دوربین نیوو کرایه دوربین ساعت رامسر دوربین تئودولیت کرایه دوربین ساعت رامسر مانیتور عالئم حیاتی نمایش عالئم حیاتی بیمار ساعت رامسر اسپیرومتر برای اندازهگیری حجم هوای دم و بازدم ساعت رامسر ترازوی دیجیتال ترازوی دقیق تا 0/001 گرم ساعت بهشهر دوربین تئودولیت انجام فعالیت های نقشه برداری روزانه بهشهر دوربین نیوو انجام عملیات تراز یابی روازنه بهشهر دستگاه جوش جوشکاری روزانه بهشهر تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خودور آموزش برق خودرو به هنر جویان رشته مکانیک دانش آموزان و دانشجویان نفر- ساعت بهشهر تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک آموزش به هنر جویان هنرستان و دانشجویان دانشگاه و مدارس نفر- ساعت 285 w w w. i a u. a c. i r

286

287

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

Iransk musik for voksne

Iransk musik for voksne Iransk musik for voksne موسيقی ایرانی-سیدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere