DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER"

Transkript

1 DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

2 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto: Henrik Bjerregrav

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendragne balancer pr. 31. december 2010, 2011, 2012 og 2013 og sammendragne resultatopgørelser for regnskabsårene 2010, 2011, 2012 og 2013 samt tilhørende noter, er uddraget af de reviderede regnskaber for Dansk El-Forbund for regnskabsårene 2010, 2011, 2012 og De udarbejdede årsrapporter for 2010, 2011, 2012 og 2013 er alle godkendt af forbundets Hovedbestyrelse. Kongresberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Frederiksberg, den 15. september 2014 Daglig Ledelse Jens-Olav Pedersen næstformand Søren Stenhøj administrationschef 3

4 4 Jesper Lau Sønderup, elektriker i Tivoli. Elektrikeren 03/2013 Foto: Claus Boesen

5 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag Til kongressen for Dansk El-Forbund Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendragne balancer pr. 31. december 2010, 2011, 2012 og 2013 og sammendragne resultatopgørelser for regnskabsårene 2010, 2011, 2012 og 2013 samt tilhørende noter, er uddraget af de reviderede regnskaber for Dansk El Forbund for regnskabsårene 2010, 2011, 2012 og Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæringer om disse regnskaber. Disse regnskaber og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter dateringen af vores erklæringer på ovenstående regnskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af de reviderede regnskaber i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der fremgår af anvendt regnskabspraksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af de reviderede regnskaber for Dansk El Forbund for regnskabsårene 2010, 2011, 2012 og 2013, i alle henseender er konsistent med disse regnskaber i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 15. september 2014 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Madsen statsautoriseret revisor 5

6 6 Simon Thorsted og Benny Nielsen. Elektrikeren 08/2010 Foto: Jens Bach

7 Forbundets kongresberetning Regnskaberne for 2010 til 2013 Indledning Medlemstallet har været stadigt faldende i kongresperioden. Medlemsfaldet blandt de betalende medlemmer har været på ca. 2-3 % pr. år, og dette har forstærket behovet for omlægninger internt i forbundet med det formål at rationalisere driften samt finde relevante besparelser inden for de enkelte områder. Det samlede fald på betalende medlemmer er på i perioden, svarende til et årligt direkte indtægtsfald på 5,6 million i det disponible forbundskontingent ekskl. a-kassevederlag (2013-sats). Forbundets ledelse har i kongresperioden arbejdet målrettet på at udarbejde en intern handlingsplan, der skal sikre, at forbundet er på forkant med udviklingen. Forbundets har iværksat forskellige interne organisatoriske tiltag for at sikre, at forbundet til stadighed er tilpas økonomisk polstret til at håndtere fremtidens udfordringer. I 2010 opgraderede forbundets sit a-kasseog medlemsadministrationssystem Nyt Modulus. Samtidig blev der indarbejdet et nyt fagligt system i Modulus, ligesom forbundets opgraderede sine administrative systemer. En stor mundfuld for hele organisationen, og først i løbet af 2012 var implementeringen ved at være helt på plads. Forbundet har nu en moderne platform for medlemsregistrering, faglig sagsbehandling samt varetagelse af a-kassens mangfoldige opgaver. Forbundet har i forlængelse af implementeringen af den nye platform stille og roligt nedbragt antallet af ansatte. Dette sammenholdt med enkelte nedjusteringer af de faglige bevillinger har medført, at forbundet har vendt et underskud på den Primære drift (før finansielle poster) i årene 2008, 2009, 2010 og 2011 til et overskud i årene 2012 og Et vedvarende overskud på den primære drift er nødvendigt, idet forbundet dels skal vedligeholde konfliktfonden, hvor der er indeholdt ca. 3,5 millioner årligt i kontingentet, og dels skal forbundet have en fornuftig disponibel egenkapital. Tilpasningen af organisation og platform er fortsat i Hovedbestyrelsen har fx bemyndiget ledelsen til at afhænde forbundets ejendom på Frederiksberg, og finde nye og mere fleksible lokaler. I den forbindelse har forbundsledelsen med Hovedbestyrelsens opbakning drøftet muligheden for at etablere et bofællesskab sammen med Malerforbundet, Blik & Rør og Byggefagenes A-kasse. Overskrifterne for et sådan fællesskab er faglig synergi, sund økonomi, rationel drift e.t.c. Kort om resultatopgørelsen årene 2010 til 2013 Det økonomiske pres, som forbundet har oplevet i de sidste 5-6 år, har medført øget fokus på den Primære drift. Som det fremgår af resultatopgørelse for de sidste fire år fortsatte den negative udvikling fra sidste kongresperiode ind i 2010 og 2011, med underskud på den primære drift på henholdsvis t.kr og Omlægning af principper for den interne økonomistyring kombineret med langsigtede mål for organisationsudviklingen har medført, at den primære drift har været positiv i årene 2012 (t.kr ) og 2013 (t.kr ). Resultatet efter Finansielle poster og Skat var også negativt i 2010 (t.kr ) og i 2011 (t.kr ). Forbundet fører en forsigtig investeringspolitik, og budgetterer i begrænset omfang med renteindtægter, udbytter og positive kursreguleringer. En stor del af de investerede midler vedrører de opsparede konfliktfondsmidler. Forrentningen af disse midler tilskrives konfliktfonden. Det samlede resultat for årene 2012 og

8 har været et yderst fornuftigt overskud på henholdsvis t.kr og t.kr Underskud og overskud overføres til forbundets egenkapital inkl. konfliktfonden. Egenkapitalen er specificeret under Passiver. Nettokontingenter og administrationsvederlag for a-kassen og Øvrige indtægter Det anførte nettokontingent for årene 2010 til 2013 er påvirket af større svingninger i forhold til opkrævet gruppeliv. Gruppelivspræmien, Fritidsulykkesforsikringen og konfliktkontingent anses for bundne midler, og elementerne kan derfor ikke indgå i forbundets disponering. Det rene forbundskontingent (ekskl. gruppeliv, fritidsulykke og konfliktkontingent), a-kassevederlag og øvrige indtægter udgør: Nettokontingent Forbundskontingent A-kassevederlag Øvrige indtægter Disponibelt beløb Stigninger i forbundskontingentet er sket med udgangspunkt i forbundets vedtægter. Øvrige indtægter består primært af tilførte FIUmidler og Akutfondsmidler. I 2012 og i 2013 er der indgået aftaler om overførsel at særlige tilskud fra EVU. Disse tilskud medfinansierer bl.a. forbundets omkostninger til Jobmultimedier, skuemesterer m.m. Kontingentelementerne for 2010 er bogført på baggrund af en teoretisk opgørelse. Dette afledt af konverteringen samme år. Der henvises til omtalen under Andre driftsomkostninger. I nedenstående diagram kan du se den negative akkumulerende værdi af medlemstilbagegangen Akkumuleret tab af medlemmer Akkumuleret tab kontingent 8

9 Eksterne omkostninger Beløbene er specificeret i note 1. Denne omkostningsgruppe er opdelt i 3 hovedgrupper Faglige omkostninger, Fritidsulykkesforsikring og Administrationsomkostninger. Gruppelivspræmien og Fritidsulykkesforsikringen opkræves særskilt, og anses for at være selvfinansierende. Forbundets valgte i 2012 at bogføre gruppelivsordningen som en særlig mellemregning med medlemmerne. Gruppelivsordningen behandles særskilt på kongressen. I diagrammet kan du se fordelingen af de direkte faglige omkostninger i % 3% 16% 9% 9% 19% 25% Uddannelsesudvalg FIU-kurser Oplysnings- & Organisationsudvalg Faglig Fagbladet og hjemmeside Faglige kontingenter Forbundsdagpenge, jubilar m.m. Personaleomkostninger Beløbene er specificeret i note 2. Som det fremgår af noten, har forbundet nedbragt antallet af fuldtidsansatte fra 65 personer i 2010 til 49 personer i stillinger er nedlagt i forbindelse med outsourcing af forbundets ITafdeling i I diagrammet kan du se forholdet mellem forbundets personaleomkostninger, administrationsomkostninger og faglige omkostninger i Faglige omkostninger Personaleomkostninger Administration 9

10 Andre driftsomkostninger Beløbene er specificeret i note 3. I 2010 var der to ekstraordinære udgiftsposter. Både det ekstraordinære kontingenttilskud til afdelingerne på t.kr samt kontingentdifferencen på t.kr kan henføres til konverteringen i maj 2010 af det gamle medlemsadministrationssystem til Nyt Modulus. Indledende konverteringsproblemer medførte, at forbundet ikke direkte kunne specificere de indbetalte månedlige kontingentandele til afdelingerne. Derfor valgte man at udbetale månedsvise acontobeløb. I forbindelse med en endelig teoretisk opgørelse af kontingentindbetalingerne for 2010 blev det konstateret, at der er afregnet t.kr for meget til afdelingerne. Den samme teoretiske opgørelse har samtidig vist, at der er fordelt t.kr for meget til øvrige kontingentelementer, fx gruppeliv, reduktionsordning, a-kassen m.m. Beløbet svarer til 0,6 % af de opkrævede bruttokontingenter i Finansielle poster og skat Forbundet er skattepligtig af sine finansielle indtægter samt erhvervsmæssig indkomst. Skattetilsvaret i 2010, 2012 og 2013 skyldes primært, at regeringen har annulleret et særligt formuefradrag for fonde og foreninger. Formuefradraget genindføres i Forbundet forvalter ikke selv sine værdipapirer, men har indgået aftaler med to pengeinstitutter om at forestå dette. Forbundet har valgt en forholdsvis forsigtig investeringsstrategi. Afkastet har overordnet set været fornuftigt. Underskuddene i årene 2008 til 2011 medførte behov for likviditetstilførsel i 2011, og dette skete ved salg af forbundets ej bundne værdipapirer. Samme år omlagde forbundet sit prioritetslån i ejendommen Vodroffsvej 26. Låneomlægningen i 2011 belastede de finansielle omkostninger med et kurstab på t.kr Kort om balancen årene 2010 til 2013 Ud over større investeringer i Nyt Modulus i 2010 samt likvidationen af datterselskabet EIF A/S i 2013 giver udviklingen i aktiver og passiver ikke anledning til særlige kommentarer. EIF A/S blev likvideret, da forbundet kun havde ekstra udgifter ved at lade selskabet fortsætte som selvstændigt aktieselskab. Aktieselskabet indeholdt udelukkende værdipapirer. Ejendommen er bogført til anskaffelsespris. Beslutningen om at fraflytte Vodroffsvej 26 har medført, at ejendommen er blevet vurderet flere gange. Ejendommen forventes minimum at blive solgt for 52 millioner. Egenkapitalen og konfliktfond Forbundets egenkapital blev reduceret voldsomt i årene 2008, 2009, 2010 og I juridisk forstand, blev egenkapitalen i kongresperioden kun reduceret med henholdsvis t.kr i 2010 og t.kr i Det skyldes, at konfliktfonden ikke er en selvstændig juridisk enhed. Udskilles konfliktfonden fra egenkapitalen, så driftsresultatet således ud: Årets resultat Konfliktkontingent Forrentning, konfliktfond Resultat ekskl. konfliktfond

11 En stor del af egenkapitalen ca. 20 millioner er endvidere bundet i kooperative værdipapirer, der ikke er direkte omsættelige. Den samlede egenkapital og konfliktfonden er vist under forbundets passiver. Særlige forhold Bevillingsregnskab Anvendelse af de af kongressen afsatte midler til Synlighed, Solidaritet, Politiske aktiviteter, Social dumping, Topmøde og Lokale FIUaktiviteter fremgår af Bevillingsoversigten. Bevillingerne vedrører også året 2014, hvorfor hovedparten af de ej forbrugte midler forventes anvendt i løbet af kongresåret primært 2. halvår Reduktionsordningen Udviklingen i reduktionsordningen fremgår af Note 6. Størrelsen af reduktions-kontingentet vurderes jævnligt. Tommelfingerreglen er, at mellemregningen med medlemmerne må svinge inden for +/- 2 millioner. Forsikringsordninger i ALKA Gruppeliv, Gruppeulykke, Lønforsikring og Indboforsikring Bagerst i dette hæfte kan man finde ALKA s afrapportering for årene 2011, 2012 og 2013 for den kollektive gruppelivsforsikring, gruppeulykke (Fritidsulykke), lønforsikring og indboforsikring. Lønforsikring og indboforsikring er særlige tilbud, der tegnes individuelt af det enkelte medlem i ALKA. Den kollektive gruppeliv og den individuelt tegnede gruppeulykke opkræves af forbundet og afregnes til ALKA. ALKA forstår selve udbetalingen af dødsfaldsummer og erstatninger i forbindelse med ulykker. ALKA aflægger årligt et særligt regnskab for den kollektive gruppelivsordning. Det markante fald i ledigheden i årene 2011 og 2012 medførte en kraftig opsparing. Reduktionsordningen er derfor nedsat til kr. 15 pr. 1. august 2013, og det forventes, at mellemregningen i løbet af 2015 nærmer sig 0. 11

12 12 Jonas Sarup. Elektrikeren 01/2010 Foto: Henrik Bjerregrav

13 Resultatopgørelse for årene 2010 til 2013 Note tkr Bruttokontingenter Fordelte kontingenter Nettokontingenter Administrationsvederlag fra a-kassen Øvrige indtægter Primære indtægter Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger, materielle og immaterielle Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Kontingent - forbundsmedlem (kr.) Forbundskontingent Konfliktkontingent Reduktionsordning Afdelingskontingent, gennemsnit Fritidsulykke Gruppeliv Kontingent i alt A-kasseadministration Medlemstal (antal) Forbundsmedlemmer Lærlinge Pensionister A-kasse Medlemmer i alt

14 Balance for årene 2010 til 2013 Note Aktiver tkr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Materielle og immaterielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kooperative værdipapirer Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender vedr. opkrævet kontingent Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Mellemregning med a-kassen Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

15 Note Passiver tkr Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Depositum vedrørende udlejede lokaler Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Modtagne forudbetalinger fra medlemmer Leverandører af varer og tjenesteydelser Foreningsskat (6) Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Egenkapital - specifikationer: Egenkapital Saldo ved årets start 1. januar Årets resultat Korrektion mellemregning med medlemmer Saldo 31. december Egenkapitalen er inkl. kapitalandele i datterselskabet EIF A/S, som blev likvideret i Konfliktfondens andel af egenkapitalen Saldo ved årets start 1. januar Konfliktkontingent Forrentning inkl. skat Forbrug og korrektioner Saldo 31. december Konfliktfondens andel i % af egenkapitalen

16 Noter t.kr. Note 1 Eksterne omkostninger Uddannelsesudvalg FIU-kurser Oplysnings- & Organisationsudvalg Faglig Fagbladet og hjemmeside Faglige kontingenter Forbundsdagpenge, jubilar m.m Faglige omkostninger Fritidsulykkesforsikring A-kasse It-omkostninger Administrationsomkostninger Ejendomsdrift Administrationsomkostninger Eksterne omkostninger i alt Note 2 Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger Lønsumsafgift m.m Kørsel, fortæring m.m. (omlagt 2013) Gennemsnitligt antal ansatte Note 3 Andre driftsomkostninger Ekstraordinært kontingenttilskud, afdelingerne Kontingentdifference, konvertering Tab ved salg af anlægsaktiver, netto

17 Note 4 Materielle og Immaterielle anlægsaktiver Kostpris pr. 1. januar Tilgang Afgang Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Tilgang Afgang Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssigværdi pr. 31. december Afskrivninger, der overføres til resulatopgørelse: Materielle og immaterielle afskrivninger Afskrivning ukurant lager Note 5 Grunde og bygninger Ejendommen Vodroffsvej 26 er bogført til anskaffelsespris. Forbundet forventer at ejendommen kan sælges for minimum t.kr Note 6 Hensatte forpligtelser Hensættelse til kongres primo Årets hensættelse Årets forbrug Overført til driften Note 6 Reduktionsordning - mellemregning med medlemmer Medtaget under Anden gæld Overført fra tidligere år Opkrævet bidrag Forbrug - afdelinger og forbund Saldo - skyldig til medlemmerne

18 Bevillingsoversigt 2013 Fagpolitiske beslutninger udarbejdet til regnskabet 31. december 2013 Fagpolitiske bevillinger i alt I alt Saldo 1/ Bevilling for året Forbrug i året Saldo 31/ Specifikation: I alt Social dumpning Saldo 1/ Bevilling Forbrug i året Saldo 31/ Synlighed Saldo 1/ Bevilling Forbrug i året (d.d.) Saldo 31/ Solidaritet I alt Saldo 1/ Bevilling Forbrug i året (d.d.) Saldo 31/ Politiske aktiviteter Saldo 1/ Bevilling Forbrug i året (d.d.) Saldo 31/ TR-Topmøde Saldo 1/ Bevilling Forbrug i året (d.d.) Saldo 31/ Lokale FIU-møder Saldo 1/ Bevilling Forbrug i året (d.d.) Saldo 31/

19 Årsregnskaberne for 2010 til 2013 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskaberne for forbundet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed. Årsregnskaberne har over årene fulgt samme praksis. Der er i 2013 foretaget omklassificering af enkelte mindre regnskabsposter. Omklassificeringen har ikke har effekt på resultatopgørelse, aktiver eller egenkapital. Sammenligningstallene for de øvrige 3 regnskabsår er tilrettet i overensstemmelse hermed. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Kontingent Forbundet opkræver kontingent på vegne af a-kassen, afdelingerne, lands- og arbejdsklubberne samt forsikringsordninger for forbundets medlemmerne. Kontingentandele afregnes månedvisbagud, hvorefter forbundets andel inkl. andel til strejkefonden indtægtsføres i forbundets regnskab. A-kasseadministration Forbundet administrerer El-Fagets a-kasse. Der foreligger en administrationsaftale mellem forbundet og a-kassen. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til uddannelse, faglige arbejder, a-kasse, it, kongres, kontingenter, kontorartikler, forsikringer og ejendommens drift. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til forbundets ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger. Andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til forbundets hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v. Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. 19

20 Foreningsskat Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Medlems- og a-kassesystemet måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Medlems- og a-kassesystem afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år. Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Grunde og bygninger måles til kostpris. Der afskrives ikke på bygningen, da afskrivningerne vurderes at være ubetydelige for årsregnskabet, og at ejendommen tilstadighed vedligeholdes på et højt niveau. Der afskrives ligeledes ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og -omkostninger. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomhed måles til indre værdi på baggrund af det reviderede regnskab for regnskabsåret. Kooperative værdipapirer måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede aktier, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Aktierne måles til dagsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Hensatte forpligtelser Under hensatte forpligtelser indregnes årlig andel af omkostninger til afholdelse af kongres. Der hensættes ikke i selve kongresåret. Primo hensatte forpligtelser til kongres modregnes i de afholdte udgifter til kongressen i kongresåret. Kongressen afholdes hvert 4. år. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 20

21 Rapportering fra Alka Antal forsikrede Antal anmeldte skader Udbetalt erstatning Gruppeliv Antal forsikrede Antal anmeldte skader Udbetalt erstatning Antal Kr Gruppeulykke Antal forsikrede Antal anmeldte skader Udbetalt erstatning Antal Kr

22 Forbunds Indboforsikring Antal forsikrede Antal anmeldte skader Udbetalt erstatning Antal Kr Lønforsikring Antal forsikrede Antal anmeldte skader Udbetalt erstatning Antal 200 Kr Øvrige produkter Antal forsikrede Antal anmeldte skader Udbetalt erstatning Antal Kr

23 Jonas Kongsbach. Elektrikeren 01/2010 Foto: Henrik Bjerregrav 23

24

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere