PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER"

Transkript

1 PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

2 DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes tilbud om flyttebonus 3. Folkepension, efterløn m.m. 4. Optimeringsmulighed - virksomhedsordningen 5. Optimeringsmulighed - selskaber

3 PENSIONSOPSPARING Kapitalpension Aldersopsparing Ratepension Livsvarig livrente

4 KAPITALPENSION

5 KAPITALPENSION Aldersgrænse for oprettelse: - Kan ikke oprettes fra og med 2013 Skattekode 3 - Ingen fradragsmulighed for 2013 Aldersgrænse for senest udbetalingstidspunkt - Senest 15 år efter mulig overgang til efterløn (75/77 år) Afgift ved udbetaling på 40% tidligst ved (60/62) Udbetaling ved død - 40% afgift og udbetaling via begunstigelsen Udbetaling ved kritisk sygdom - 40% afgift

6 FREMRYKNING AF AFGIFT PÅ KAPITALPENSIONER Skattereformen giver mulighed for at fremrykke afgiftsbetaling på kapitalpensioner, kapitalforsikringer samt supplerende engangsydelser fra pensionskasser. Hovedreglen er at der skal betales 40% afgift. Overgangsregel der giver mulighed for en afgiftsrabat på 2,7%. Satsen er fastsat til 37,3%. Denne fremrykning kan udelukkende anvendes i 2013 og Finanslov 2015 lægger op til at dette kan fortsætte i Loven indeholder også mulighed for personer over 60 år i 2015, kan vælge at få udbetalt LD til en afgift på 37,5%.

7 KONVERTERING AF KAPITALPENSION GOD IDE? Regnestykke Kapitalpension Aldersopsparing Opsparing Afgift i dag (37,3%) Opsparing efter afgift Rente 2% efter skat og inflation (i 10 år) Opsparing ved pensionsalder (om 10 år) Afgift ved udbetaling (40%) Udbetaling EN GOD IDE FOR DE FLESTE

8 KONVERTERING AF KAPITALPENSION GOD IDE? Ud over selve beregningen med en lavere afgift her og nu er der andre argumenter for eller imod at foretage afgiftsberigtigelsen her og nu?

9 BETALING AF AFGIFT I 2014 OG MÅSKE 2015 Gælder for alle personer både dem over og under 60 år. I 2013/14 er der mulighed for at overføre ordningerne til den nye ordning mod en afgift på 37,3%. Ordninger oprettet i perioden til (1979 saldoen) er pålagt en afgift på 23,31%. Ordninger oprettet i perioden til er ikke pålagt afgift af den tilvækst der stammer fra egen indbetaling før

10 BETALING AF AFGIFT 2015/2016 ELLER SENERE Gælder for alle personer både dem over og under 60 år. Fra 2015/2016 kan ordningerne overføres til den nye ordning, men afgiften er 40%. Ordninger oprettet i perioden til (1979 saldoen) er pålagt en afgift på 25%. Ordninger oprettet i perioden til er ikke pålagt afgift af den tilvækst der stammer fra egen indbetaling før

11 AFGIFT VED FØRTIDIG UDBETALING AF KAPITALPENSION Førtidig udbetaling af eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser fra Pensionskasser (hævning i utide) Kunder der hævede deres ordning i 2012 var afgiften 60% Kunder der hæver deres ordninger i 2014 (2015)før opnåelse af udbetalings/ pensionsalder skal nøjes med en afgift på 49,84%. Kunder der hæver deres ordninger i 2015 (2016) og fremover, før opnåelse af pensionsalder skal nøjes med en afgift på 52%.

12 KAPITALPENSION OG EFTERLØN Fremrykning af afgiftsbetalingen på eksisterende kapitalpensioner og kapitalforsikringer. Hvordan har fremrykningen af afgiften betydning for beregningen af efterlønnen, når kunderne opnår efterlønsalderen?

13 KAPITALPENSION OG EFTERLØN Hvad nu hvis kunden har afgiftsberettiget ordningen med 37,3% i 2013? Bliver en eventuel reduktion i efterlønnen beregnet ud fra en mindre saldo? Der vil ske en tilpasning af beregningsgrundlaget via en bruttoficiering.

14 KAPITALPENSION OG EFTERLØN Værdi i dag kr. 37,3% kr. Værdi efter afgift kr. Bruttoficiering : 0,627 =

15 KAPITALPENSION OG EFTERLØN Eks. Et afkast på 40% over en given periode kr kr kr. til beregning af evt. reduktion i efterlønnen Her har kunden valgt at fremrykke afgiften i 2013 til 37,3% kr kr kr. Til en beregning af eventuel reduktion i efterlønnen kr. : 0,627 = kr.

16 ALDERSOPSPARING

17 INDFØRELSE AF EN NY PENSIONSOPSPARING Der indføres nye aldersopsparing uden fradrag. Aldersopsparing = ordninger oprettet i pengeinstitutter Aldersforsikring = ordninger oprettet i livsforsikringsselskaber

18 INDFØRELSE AF EN NY ALDERSOPSPARING Maksimal årlig indbetaling kr (2014-niveau) - Ingen fradrag for indbetalingen - Ingen afgift ved udbetaling (opnåelse af pensionsalder) - Afkastbeskatningen udgør 15,3% (PAL) Men er det de eneste regler, vi skal tænke på, i forbindelse med den nye ordning?

19 INDFØRELSE AF EN NY ALDERSOPSPARING Indbetalinger over den maksimal årlig indbetaling kr. (2014-niveau) Beløbet over kr. som pålægges en afgift på 20% - opkræves via årsopgørelsen beløbet kan/skal herefter blive stående på aldersopsparingen og opnå en afkastbeskatning på 15,3% Hvorfor nu denne regel?

20 INDFØRELSE AF EN NY ALDERSOPSPARING Reformen skal forhindre at der indbetales et større beløb på den nye aldersopsparing for herigennem at udnytte den lave afkast beskatning på 15,3% svarende til Pal-skatten For kapitalindkomst Særskilt skatteloft for positiv netto kapitalindkomst Indkomstår Procentsats , , ,0

21 INDFØRELSE AF EN NY ALDERSOPSPARING Mulighed for at undgå denne særlige afgift på 20%. - Beløb over kr. kan i indkomståret efter, hvor der er sket for megen indbetaling, overføres til enten: - Ratepension (privat ordning) - Livsvarig livrente (privat ordning) Det har virkning for indbetalingsåret på alderspension. Der skal betales en afgift på 4% af det overførte beløb. Opkræves via årsopgørelsen.

22 INDFØRELSE AF EN NY ALDERSOPSPARING Førtidig ophævelse af ordningen (utide), dispositioner : - Afgift på 20% af det hævede beløb - der skal ikke kunne spekuleres mod ordningen og få glæde af den lavere afkastbeskatning, hvorfor der indføres en strafafgift ved ophævelse i utide

23 NY ALDERSOPSPARING OG EFTERLØN En nyoprettet aldersopsparing bliver betragtet som en pensionsordning uden fradrag med den store fordel at afkastet kun beskattes med 15,3% Pal-skat. Idet opsparingen betragtes som en pensionsopsparing vil en nyoprettet aldersopsparing også betyde, at denne vil indgå i beregningsgrundlaget for eventuel reduktion i efterlønnen. Skal bruttoficieres.

24 ALDERSPENSION OG EFTERLØN Samlet opsparing på aldersopsparing: kr. Til en beregning af eventuel reduktion i efterlønnen sker der en bruttoficiering kr. : 0,627 = kr.

25 RATEPENSION

26 RATEPENSION 2013 Aldersgrænse for oprettelse: Senest 15 år efter mulig overgang til efterløn (75/77 år) Ingen tillægsmulighed efter 60 år Ingen bindingsperiode på 5 år fra etablering til udbetaling Dog fortsat på ophørspension PBL 15A Skattekode 2 Fradrag i personlig indkomst også topskat Maksimal fradrag kr. (2014)

27 RATEPENSION 2013 Aldersgrænse for senest udbetalingstidspunkt Senest 15 år efter mulig overgang til efterløn (75/(77 år) Ved udbetalingsstart vælge udbetalingsperiode (10 til 25 år) Skal være afsluttet ved 85/87 år Såfremt udbetalingsperioden er påbegyndt kan kontohaver efterfølgende vælge at forlænge udbetalingsperioden. Dog maksimalt til 85/87 år ( maksimalt 25 år efter opnåelse af mulig efterlønsalder). Udbetalingsperioden kan ikke gøres kortere såfremt udbetaling er påbegyndt.

28 RATEPENSION Udbetaling ved død Løbende personlig indkomst hos den begunstigede Konvertering til sumudbetaling - 40% afgift og udbetaling til begunstigelsen Ægtefælle, fraskilt ægtefælle, samlever eller dennes livsarvinger under 24 år, afdødes livsarvinger under 24 år, afdødes stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år kan vælge imellem løbende udbetaling eller konvertering til sum, hvorimod øvrige altid vil få udbetalt en sum

29 FRADRAGSFORDELINGSREGLER Fradragsfordelingsreglerne ophæves for så vidt angår ophørende livrenter, rateforsikringer og ratepensioner. Det betyder fuldt fradrag i indbetalingsåret/ forfaldsåret for indskud op til kr. efter AMB. pr. person. For arbejdsgiverordninger, går bortseelsesretten for indbetalingerne til denne forud for indbetalinger til den privattegnede ordning.

30 LOFT PÅ KR. (2014 NIVEAU) Loftet omfatter således IKKE: Livsvarige livrenter Tilknyttede garantier Ægtefællepensioner Invaliderenter Børnerenter Ophørspensioner PBL 15 A Sportspensioner PBL 15 B

31 OVERSKRIDELSES AF KR. LOFTET Overskridelse af maksimal indbetaling efter AM-bidrag for kundens samlede ratepensioner og ophørende Livrenter udløser ikke fradrag eller bortseelsesret og kan IKKE overføres til senere år IKKE fradrages i kapitalindkomsten IKKE overføres til ægtefælle (dog ved negativ personlig indkomst)

32 FRADRAG FOR PENSIONSINDBETALINGER Ratepension og livsvarig livrente: Mulighed for fradrag i den personlige indkomst. Fremkommer der en negativ personlig indkomst, bliver den negative personlige indkomst overført til en evt. ægtefælle med fradrag i ægtefællens personlige indkomst. Er man ikke gift kan fradraget ske i den positive nettokapitalindkomst.

33 OVERSKRIDELSE AF LOFTET Overskridelse giver kunden 3 valgmuligheder: 1. Ret til udbetaling uden afgiftsberigtigelse - en arbejdsgiverordning kræver dennes samtykke. 2. Kan overføres til livsvarig livrente med fradrag i indbetalingsåret 3. Overskydende beløb kan efter lovgivningen bliver stående på ordningen uden fradrag. Beløbet beskattes ikke ved udbetaling (krone-til-krone princip). Det vil sige at det nominelle afkast indkomstbeskattes på udbetalingstidspunktet og i opsparingsperioden betales PAL-skat.

34 OVERSKRIDELSES AF LOFTET PÅ KR. Nyt lovforslag på vej : Mulighed for, at indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, som har været uden fradrags- eller bortseelsesret, enten kan udbetales til pensionsopspareren eller overføres til en fradragsberettiget pensionsordning allerede i det år, hvor indbetalingen er sket. Pensionsopsparerne skal kunne få afgørelse fra SKAT om, at indbetaling, herunder til udenlandske pensionsinstitutter, har været uden fradrags- eller bortseelsesret, sådan at der ikke på udbetalingstidspunktet opstår tvivl om skattefriheden (udbetaling beskattes ikke i det omfang, der ikke er fradragseller bortseelsesret (krone-for-krone-princippet)).

35 OVERGANGSREGLER FRA 2010 Arbejdsgiverordninger kan altid ændres og sættes i bero. Hvad angik private ordninger kunne disse også ændres uden at dette ville betyde efterbeskatning. Indbetaling fradragsloftet gælder for alle ordninger og dermed også for ordninger, som er oprettet inden lovforslagets offentliggørelse d. 22. april 2009 Derfor blev der fastlagt en særlig lempelige overgangsregel som vi stadig kan være fanget af

36 OPRETTET INDEN 22. APRIL 2009 Eksempel: Pia har i 2006 oprettet en ratepension med et engangsindskud på 4 mio. Fradraget er fordelt med 1/10 Ratepension 4 mio. Indskud Fradrag År

37 OPRETTET INDEN 22. APRIL PIA Pia kan ikke opnå fradrag for yderligere indbetalinger på ratepension før i Såfremt hun har indbetalinger via arbejdsgiver, vil disse indgå i loftet på de kr. Indskuddet på ratepensionen er gamle penge fra 2006, og skal derfor indgå som første del i loftet på de kr., også selvom der er tale om en privat ordning. Dette betyder, at såfremt Pia havde en arbejdsgiverordning skulle indbetalinger herfra, ændres til livsvarige livrente. Alternativt har der IKKE været fradrag for indbetalingen.

38 30% ORDNINGEN MED OVERGANGSREGLER

39 PERSONLIGT ERHVERVSDRIVENDE Som selvstændig (eget cvr. nr. ) kan den erhvervsdrivende vælge at benytte virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen eller almindelig personskat. Opfyldningsfradrag på 30 pct. beregnes af et korrigeret resultat: Det skattemæssige resultat + Renteudgifter Rente- og udbytteindtægter + Kurstab Kursgevinster Ekstraordinære indkomster = Beregningsgrundlag

40 FRADRAGSREGLER LIVSVARIG LIVRENTE Indbetaling Fradrag 1. Arbejdsgiverordning Fuldt fradrag 2. Privat ordning med indbetalingsperiode på minimum 10 år 3. Privat ordning med indbetalingsperiode under 10 år Fuldt fradrag 1/10 fradrag - mulighed for at løfte til opfyldningsfradraget kr. (2014) 4. Engangsindskud 1/10 fradrag - mulighed for at løfte til opfyldningsfradraget kr. (2014) 5. Selvstændig Hvis en 1/10 < eller Så op til < 30% af overskud fuld fradrag for op til 30% af overskuddet

41 SELVSTÆNDIGE OG 30%-ORDNINGER Skattereformen fra 2009 fastholdt 30% ordningen. Der kan indbetales 30% af det korrigerede overskud på en livsvarig livrente med fuld fradrag i indbetalingsåret. (30% ordningen er et opfyldningsfradrag som fremgår af PBL 18 stk. 5 denne vedr. KUN livsvarig livrente) Frem til er der en overgangsregel, der betyder at kunder som anvender 30% ordningen, kan indbetale beløbet på en ratepension med fuld fradrag, frem for en livsvarig livrente, også selv om beløbet er højere end kr. I perioden indtil er der for selvstændige erhvervsdrivende - ud over 30% ordning på ratepension også mulighed for via en evt. arbejdsgiver, at indbetale kr. på ratepension.

42 SELVSTÆNDIGE OG 30%-ORDNINGER Fra 1/ kan de selvstændige indskyde og fratrække beløb indbetalt på ratepension op til loftet på samme vilkår som alle andre privatpersoner ( kr.). Herudover kan selvstændigt erhvervsdrivende forsat indskyde op til 30% af overskuddet på en livsvarig livrente med fuld fradragsret i indskudsåret. Denne løsning kan kunden allerede vælge i dag. For at få mest muligt i skattefradrag, kan der indbetales 30% af det korrigerede overskud på livsvarig livrente og kr. (2014) på ratepension.

43 KUNDEN INDBETALER FOR MEGET PÅ 30%-ORDNINGER Fra og med 2010: Ikke muligt at overfører for meget indbetalt på pension via 30% ordningen til næste indkomstår, når pengene er indbetalt på ratepension. Dog Såfremt der er indbetalt mere på ratepension i forhold til hvad 30% ordningen er der mulighed for at få beløbet udbetales uden afgift.

44 SELVSTÆNDIGE OG 30%-ORDNING 2013 Overskud (korrigeret) Indskud Fradrag (maks. 30%) kr kr kr. til rest kr. Kan kunden få de tilbageført uden problemer?

45 SELVSTÆNDIGE OG 30%-ORDNING Der er indbetalt over kr. (2013) på en ratepension. Derfor er der mulighed for anvendelse af overgangsreglen. 30% beregningen viser indbetalingsmulighed på kr. Dette betyder for kunden, at det overskydende beløb på kr. kan tilbagebetales uden afgift.

46 SELVSTÆNDIGE OG 30%-ORDNING Ønsker kunden kr. i fradrag kan fordelingen på produkterne være. Ratepension kr. (2013) efter de almindelige indbetalingsregler på ratepension. Livsvarig livrente kr. efter de almindelige regler for 30% ordningen.

47 SELVSTÆNDIGE OG 30%-ORDNING Ønsker kunden størst muligt skattefradrag, vil muligheden her være kr. Fordelingen på produkterne bliver: Ratepension kr. (2013) efter de almindelige indbetalingsregler på ratepension. Livsvarig livrente kr. efter de almindelige regler for 30% ordningen.

48 KUNDEN INDBETALER FOR MEGET PÅ 30%-ORDNINGER Fra og med 2010: Såfremt kunden indbetaler på en livsvarig livrente i henhold til 30% ordningen, og beløbet er større end 30% grundlaget skal fradraget overføres til efterfølgende indkomstår. Her gælder de gamle regler stadig. For meget indbetalt på livsvarig livrente kan IKKE hæves igen. Husk: 30% ordningen er et indskud privat: Altid 1/10 fradrag med mulighed for at løfte fradraget op til opfyldningsfradraget, som for selvstændige er kr. (2014) eller 30% grundlaget.

49 OPSUMMERING AF REGLERNE Overgangsregler til og med 2014: 30 % af skattepligtig overskud på ratepension. 30 % af skattepligtig overskud på ratepension kr. på ratepension i ansættelsesforhold. 30 % af skattepligtig overskud på livsvarig livrente kr. på rateordning Reglerne fra 2015: 30 % af skattepligtig overskud på livsvarig livrente kr. på rateordning

50 SELVSTÆNDIGE OG LIVSVARIG LIVRENTE Hvorfor indbetale på pension frem for at øge det opsparede overskud i virksomhedsordningen? Hvad skal der til fremover for at fastholde en virksomhedsordning? Hvad med udtræk fra virksomhedsordningen i relation til folkepensionen?

51 MODREGNING I FOLKEPENSIONS GRUNDBELØB Folkepensionens grundbeløb udgør i kr. Grundbeløbet bliver modregnet med ens egen arbejdsindtægt som overstiger kr. Modregningen sker med 30% Pensioner, renteindtægter og ægtefælle/samlevers indtægt giver ikke modregning. Udtræk fra virksomhedsordningen som pensionist hvad bliver det sidestillet med???

52 Sportspension PBL 15 B

53 PENSION FOR SPORTSUDØVERE Indkomst fra sportsudøvelse kan indskydes på ratepension uden fradragsfordeling. Der kan maksimalt oprettes en police/konto pr. person. Der kan i alt maksimalt indbetales kr kr. (2014) Kontoen kan starte udbetaling inden 40 år og der er ingen 5-års regel.

54 PENSION FOR SPORTSUDØVERE Kontrakten skal have en påtegning om at ordningen er omfattet af PBL 15b stk. 1. Denne påtegning slettes, når kunden bliver 40 år. Udbetalingsperioden kan maksimalt være 10 år. Der kan maksimalt udbetales kr pr. år. (2014)

55 OPHØRSPENSION PBL 15 A-ORDNINGER

56 PENSIONSORDNINGER PBL 15 A Kan bruges af selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med virksomhedsophør eller delsalg. Indbetalingen kan højst andrage de skattepligtige avancer, der er opstået ved virksomhedsophøret. Opsparet overskud kan ikke anvendes her Der kan højst indbetales kr. (2014-niveau)

57 PENSIONSORDNINGER PBL 15 A Skattepligtig avance kan være: Genvundne afskrivninger Ejendomsavance Avance på goodwill Salg af besætning (omsætningsaktivitet)

58 PENSIONSORDNINGER PBL 15 A Man skal være fyldt 55 år på underskriftstidspunktet! Der er ingen øvre aldersgrænse Man skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år inden for de sidste 15 år

59 PENSIONSORDNINGER PBL 15 A Virksomheden må ikke i væsentligt omfang have bestået af udlejning af fast ejendom eller finansiel virksomhed. Der må maksimal være tale om 50% aktiver eller afkast der kommer fra den finansielle del.

60 PENSIONSORDNINGER PBL 15 A Fradrag for indbetalingen gives fuld ud i indbetalingsåret. Kan afvente 1.7 året efter. Pensionsordningen kan være en ratepension (også efter 75 år) eller en livrente. 5-års-reglen gælder fortsat ved ratepension. Ikke krav om start/slut udbetalingstidspunkt for ratepensionen

61 MEDARBEJDENDE ÆGTEFÆLLE 1. Medarbejdende ægtefælle med overførsel til selvangivelsen med maksimal beløb på kr kr. (2014) 2. Ægtefælle med lønaftale. Ansat med løn på markedsvilkår med ATP og arbejdsmarkedspension hvis en sådan findes. 3. Interessentskab hvor virksomhedens resultat deles og VSO anvendes for begge hver for sig. Meget relevant ved en 15A løsning.

62 BESKATNING AF INDKOMSTTYPER (2014) Personlig indkomst > ( efter AMB) Kapitalindkomst > (ægtepar) Ca. 56,4% Inkl. AMB og 0,9% kirkeskat 42,0% i 2014 plus kirke 0,9% Genvundne afskrivninger (Personlig indkomst) Ejendomsavance (kapitalindkomst)

63 PENSIONSORDNINGER PBL 15 A Hvad anbefaler I jeres kunder at gøre, hvis der er en stor ejendomsavance og kunden anvender virksomhedsordningen?

64 Livsvarig livrente

65 HVORFOR LIVSVARIGE LIVRENTER Fordele: Man kan oprette livrenten, så længe man lever Man kan få udbetalt penge, så længe man lever Der er ingen begrænsninger for, hvor meget man må indbetale på en livsvarig livrente Indbetalingerne kan trækkes fra i den personlige indkomst Ulemper: Udbetalingen stopper, når man dør, med mindre man har købt en garanti Livrenten kan give modregning i offentlige ydelser

66 LEVETIDEN STIGER

67 EKSEMPLER PÅ MIDDELLEVETID Forventet middellevetid efter at personen en mand er fyldt 65 år Udgangspunkt 65 år i - så kan kunden forvente af leve i yderligere år år år år år Kilde: Torben Møger Pedersen

68 HVAD ER EN LIVRENTE Væddemål Tryghed Livslang forsørgelse

69 VIRKEMÅDE I live på aftalt tidspunkt Udbetaling Udbetaling er livsbetinget

70 LIVRENTERS VIRKEMÅDE Selskabet omfordeler på den måde penge fra dem der dør til dem der lever. Dem der dør før selskabets kunders gennemsnitlige restlevetid er opnået, har betalt for meget for deres livrente Dem der lever ud over selskabets kunders gennemsnitlige restlevetid har betalt for lidt for den. Kundernes fortabte kapital fordeles således blandt de kunder der er berettiget til den. Det er på den måde IKKE selskabet der scorer gevinsten, men i stedet de overlevende kunder i form af bonus

71 KOMBINATIONER AF EN LIVSVARIG LIVRENTE Den livsvarige livrente kan kombineres på forskellige måder, alt efter kundens ønsker og behov. Et liv Et liv med garanti To liv To liv med garanti

72 LIVSVARIG LIVRENTE 1 LIV Tegning og udbetalingstidspunkt Forsikrede dør En livsvarig livrente på dit liv udbetales lige så længe du er i live. Udbetalingen stopper den dag du dør.

73 LIVSVARIG LIVRENTE 2 LIV Tegning og udbetalingstidspunkt Forsikrede dør Medforsikret dør En livsvarige livrente kan kombineres med en ægtefælledækning, eller samleverdækning der sikrer at personen overtager udbetalingerne lige så længe vedkommende lever.

74 GARANTI TILKNYTTET LIVRENTER Ud over muligheden for at tilknytte en ægtefælledækning kan der også knyttes en garanti til livrenten. Dette betyder at garantien sikrer at udbetalingen fortsætter efter den forsikredes død i den garanterede periode. Udbetalingsgarantien kan således tjene til arveplanlægningsformål i en vis udstrækning.

75 GARANTI TILKNYTTET LIVRENTER Udbetalingsgarantien må aldrig koste mere end 10% af præmie eller indskud. Med udbetalingsgarantien følger retten til at indsætte en begunstiget i henhold til de almindelge regler.

76 BEGUNSTIGELSESKREDSEN Man kan indsætte som begunstiget - Nærmeste pårørende - Ægtefælle - Fraskilt ægtefælle - Livsarvinger - Stedbørn - Stedbørns livsarvinger - Navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaveren ved indsættelsen typisk samlever - Livsarvinger til den navngivne person ovenfor uden krav om fælles bopæl mellem livsarving og kontohaver

77 NÆRMESTE PÅRØRENDE EFTER Gruppen i prioriteret rækkefølge Dette gælder for kontrakter oprettet før Nærmeste pårørende dækker følgende personkreds (i nævnte rækkefølge): 1. Ægtefælle 2. Samlever * 3. Livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn) 4. Arvinger i henhold til testamente 5. Arvinger i henhold til arveloven 6. Hvis ingen arvinger udbetales midlerne til boet (ikke længere kreditorbeskyttet)

78 LIVSVARIG LIVRENTE 1 LIV MED GARANTI Tegning og udbetalingstidspunkt Forsikrede dør Garantien udløber

79 LIVSVARIG LIVRENTE 2 LIV MED GARANTI Tegning og udbetalingstidspunkt Forsikrede dør Medforsikret dør Garantien udløber

80 2 TYPER LIVRENTE Opsat Mere end 6 måneder fra oprettelse til udbetalingsstart Straks begyndende 6 måneder fra oprettelse til udbetalingsstart

81 OPSAT LIVSVARIG LIVRENTE - 1 LIV Tegningstidspunkt Forsikrede dør Opsættelsestidspunkt Udbetaling skulle starte Hvad sker der nu?

82 OPSAT LIVSVARIG LIVRENTE Ved opsat livsvarig livrente skal der også være fokus på situationen, hvor forsikringstager dør inden udbetalingsstart. Denne problemstilling løses forskelligt fra selskab til selskab I langt de fleste tilfælde sikres opsparingen via en skattekode 5 eller 2 ordning, hvorved opsparingsværdien løbende sikres. Dette medfører også at valget imellem et liv, 2 liv og garanti ved en del skelskaber kan udskydes til udbetalingsstart. Kunden har jo sikret opsparingen indtil dette tidspunkt.

83 LIVSVARIG LIVRENTE DEN RENE Oprettelsesdato Aftalte pensionsalder dig Tid Livsvarig ydelse Livsvarig livrente Du indbetaler på Livsvarig livrente Lever du på din aftalte pensionsalder, så vil du modtage en løbende livsvarig ydelse Dør du, så ophører den livsvarige livrente og opsparede depotværdi vil overgå til de andre Livslang Pension forsikrede. Bedst udnyttelse af forsikringselementet. Dødsfaldsbonus

84 LIVSVARIG LIVRENTE MED YDELSE VED DØD Hvis du dør før din aftalte pensionsalder Oprettelsesdato dig Aftalte pensionsalder Ydelse ved død Maks. garanti Tid Ydelse ved død (tilvalg) Dør du før din aftalte pensionsalder, så vil det i stedet være din begunstigede, der står til at modtage ydelsen. Din begunstigede kan også vælge at få ydelsen udbetalt som en engangssum mod at betale 40% i afgift (også før din aftalte pensionsalder) Sikrer en del af depotværdien til den begunstigede, men begrænser også udnyttelsen af forsikringselementet.

85 VALGMULIGHEDER VED UDBETALINGSSTART Såfremt den livsvarige livrente er oprettet med depotsikring, kan kunden vente med at beslutte hvordan livrenten skal sammensættes i forbindelse med udbetalingsstart. 1 liv 1 liv med garanti (se eksempel) 2 liv (se eksempel) 2 liv med garanti

86 LIVSVARIG LIVRENTE MED GARANTI Hvis du dør efter din aftalte pensionsalder Oprettelsesdato Aftalte pensionsalder dig Maks garanti Tid Ydelse med garanti Udbetaling (til dig) Ydelse ved død Dør du efter din aftalte pensionsalder, så vil det i stedet være din begunstigede, der modtager den løbende ydelse. Sikrer en del af depotværdien til den begunstigede, men begrænser også udnyttelsen af forsikringselementet. Din begunstigede kan dog også vælge at få ydelsen udbetalt som en engangssum mod at betale 40% i afgift

87 LIVSVARIG LIVRENTE PÅ 2 LIV Hvis du dør efter din aftalte pensionsalder Oprettelsesdato Aftalte pensionsalder dig din ægtefælle Tid Ægtefælledækning Livsvarig udbetaling (til dig) Livsvarig udbetaling (til din ægtefælle) Dør du efter din aftalte pensionsalder men før din ægtefælle, så vil ydelsen i stedet fortsætte til din ægtefælle Sikrer udbetaling til ægtefællen, men begrænser også udnyttelsen af forsikrings-elementet. Ydelsen vil blive udbetalt løbende så længe din ægtefælle lever

88 FRADRAGSFORDELING Fradragsfordelingen videreføres uændret for indbetaling på livsvarige livrenter, idet der fortsat kan indbetales på disse ordninger uden begrænsninger. Der skelnes altså her forsat mellem arbejdsgiver- og privatordninger og mellem korte og lange aftaler over 10 år.

89 FRADRAGSFORDELING Arbejdsgiver: Fuld fradrag i indbetalingsåret Privat 10 års aftaler fuld fradrag Indskud og korte aftaler 1/10 fradrag med evt. brug af opfyldningsfradrag på kr. (2014).

90 FRADRAGSREGLER LIVSVARIG LIVRENTE Indbetaling Fradrag 1. Arbejdsgiverordning Fuldt fradrag 2. Privat ordning med indbetalingsperiode på minimum 10 år 3. Privat ordning med indbetalingsperiode under 10 år Fuldt fradrag 1/10 fradrag - mulighed for at løfte til opfyldningsfradraget kr. (2014) 4. Engangsindskud 1/10 fradrag - mulighed for at løfte til opfyldningsfradraget kr. (2014) 5. Selvstændig Hvis en 1/10 < eller Så op til < 30% af overskud fuld fradrag for op til 30% af overskuddet

91 KORT LIVRENTE

92 KOMBINERET LIVRENTE (PBL 5 A). Personer der holder på arbejdsmarkedet før de fylder 65 kan på dette tidspunkt ikke kan få udbetalt ATP eller folkepension. Personer der har en løbende aldersydelse på mindst 10 år (lang livrente) har i henhold til 5A etablere en livrente der udbetales imellem 60/65 og 62/67 år (kort livrente) Den korte livrente udgør en kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet og indtil det fyldte 65/67. år,

93 KOMBINERET LIVRENTE Populært kaldt en kort og en "lang livrente Krav til lang livrente: En eksisterende eller en nytegnet livrente med minimum 10 års løbetid og årlig minimumsudbetaling på kr. (2014) Den lange livrente kan ikke være en tjenestemandspension. Mulighed for kort livrente: Ophørende livrente tidligste start 60/62 år seneste udløb 65/67 år. Max udbetaling årligt kr. (2014).

94 KOMBINERET LIVRENTE Kr. Max kr. Min kr. 60 år 65 år

95 KOMBINERET LIVRENTE Kr. Max kr. Min kr. 60 år 65 år 75 år

96 OPTIMERING I NEDSPARINGSPERIODEN Kombineret livrente (kort og lang), kan ofte optimere kundernes økonomi, sammen med den høje efterløn. Den korte livrente kan også på sigt blive kundernes egen betaling for en slags efterløn. Ratepensionen kan med de nye muligheder også deles op i en kort og en lang!

97 KOMBINERET LIVRENTE Den korte livrente i en kombineret livrente kan oprettes på flere måder: Oprette en kort livrente (krav til en lang) Oprette både en kort og en lang livrente (kan oprettes samlet og opdeles ved udbetalingsstart) 41 overførsel fra ratepension Kan afvente etablering til umiddelbart før start af udbetaling. Husk indbetaling på kort livrente er en del af loftet på de kr.

98 EN LILLE OPGAVE Tilbud fra Danica ved omvalg og tilført bonus

99 BONUS VED OMVALG TIL MARKEDSRENTE

100 PRÆMIEBEREGNING Bruttopræmie Opsparingspræmie Risikopræmie Omkostningspræmie Det fremgår af Lov om Finansiel virksomhed (FIL) 21 at præmien skal være stor nok til at dække de forpligtelser som selskabet påtager sig de er således omfattet af et forsigtighedsprincip. Årsagen er bl.a. at kunden betaler for en ydelse forud for, at selskaberne kender de faktiske udgifter så de bliver nødsaget til, at være forsigtige i deres vurderinger

101 PENSION I GENNEMSNITSRENTE Oprettelsesdato Ydelsesgaranti Rentegruppe Før ,5% ,5% ,5% 2 Efter ,5% 1

102 BONUS Rentegruppe 1 (0,5 til 1,5% i grundlagsrente) 2 (1,5 til 2,5% i grundlagsrente) 3 (2,5 til 3,5% i grundlagsrente 4 3,5 til 4,5% i grundlagsrente) Danica s måde at opdele kunderne i rentegrupper, således tingene holdes adskilt i forhold til deres ydelsesgarantier. Kollektive bonuspotientale pr : - rentegruppe mio. kr. (bonusgrad 0,3%) - rentegruppe 2 0 mio. kr. (bonusgrad 0,0%) - rentegruppe mio. kr. (bonusgrad 3,6%) - rentegruppe 4 2 mio. kr. (bonusgrad 0,0%)

103 BONUS Mulighed for rentebonus i f.eks. rentegruppe 4: Investeringsstrategien p.g.a. ydelsesgarantierne er defensiv. Ejendomme 10% Obligationer 72% Kreditobligationer 14% Aktier 4%

104 RENTEGARANTIERNE Tidligere anvendtes bonus oftest til ydelsesopskrivning på den enkelte forsikring. Det har givet store forpligtelser, som selskaberne gerne vil ud af

105 KÆMPEGEVINST TIL PENSIONSKUNDERNE Opgive ydelsesgarantierne og få en bonus!!!!

106 KÆMPEGEVINST TIL PENSIONSKUNDER? Flere tager imod stor bonus fra pensionsselskaberne for at opgive ydelsesgaranti. PFA - rentegruppe 1 6% - rentegruppe 2 9% - rentegruppe 3 17% - rentegruppe 4 34%

107 HVORFOR GØR FORSIKRINGSSELSKABERNE DET? Solvensregler: Hvor stor skal egenkapitalen være for at opfylde solvenskravene? Traditionel Pension ( G 82 ) : ca. 5 % af kundernes depoter Markedsrente produkter : ca. 1 % af kundernes depoter

108 HVORFOR TILBYDES FLYTNINGEN Med selskabsbriller : Lavere egenkapital nødvendig Med kundebriller : Højere forventet afkast

109 MERVÆRDI/FLYTTEBONUS Hvad indeholder denne flyttebonus? Merværdi, der opstår når markedsværdien overstiger depotværdien Eventuel andel af kollektiv bonus ( K.B. )

110 MARKEDSVÆRDI Hvordan opgøres markedsværdien? Eksempel: Kunden oprettede som 30-årig i 1993 en kapitalpension, der skulle udløbe som 65-årig i Pga skattereformen bliver aftalen i 2013 ændret til en fripolice. Alder : 50 år Depot 2013 : 1,0 mio Sum 2028 : 1,8 mio ( garanterede ydelse ved 65 år )

111 MARKEDSVÆRDI

112 MARKEDSVÆRDI FORTSAT Hensættelser: Hvordan kan passiverne illustreres? Merværdi Depot EK KB

113 NEDSPARING OF OFFENTLIGE YDELSER Kundens ønsker og drømme Løn Efterløn 62 år 67 år Folkepension Alder

114 FOLKEPENSION

115 ALDER FOR MULIG FOLKEPENSION Fødselsår Halvår Alder 2014 Pension Første halvår 60 65½ 1954 Andet halvår Første halvår 59 66½ 1955 Andet halvår Hele året Hele året * 1967 Hele året 47 69*

116 FOLKEPENSION (2014) Grundbeløb Tillæg I alt Enlig Gift/samlevende Fradrag Sats Enlig ,9% Gift/samlevende ,0% Samgift ,0% Fradrag for ÆF arbejdsindkomst < (50%) > (100%)

117 MODREGNING I FOLKEPENSIONS GRUNDBELØB Folkepensionens grundbeløb udgør i kr. Grundbeløbet bliver mordregnet mod ens egen arbejdsindtægt, som overstiger kr. Modregningen sker med 30% Pensioner, renteindtægter og ægtefælle/samlevers indtægt giver ikke modregning.

118 MODREGNING I PENSIONSTILLÆGGET Indtægtsgrundlag (1): Personlig indkomst (-AM bidrag) ud over offentlige pensioner Særligt fradrag på kr. hvis indtægten er arbejdsindtægt Positiv nettokapitalindkomst Skattepligtig aktieindkomst (bortset fra udbytter ÆF/samlever kr kr. enlig) + Ægtefælles/samlevers indtægtsgrundlag (2): Personlig indkomst (-AM bidrag) ud over offentlige pensioner Positiv nettokapitalindkomst Skattepligtig aktieindkomst Ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt indgår med 50% af personlige indkomst op til kr. Indtægter over indgår med 100% - = Fradrag (3): kr. for enlige kr. for gift/samlevende Beregningsgrundlag for modregning =

119 BORTFALDEGRÆNSER Beregning af pensionstillæg Fradragsbeløb Bortfaldegrænse Reelt enlig Samgifte Beregning af grundbeløb Fradragsbeløb Pr. person Bortfalde-grænse

120 EFTERLØN

121 MULIGHEDER FOR OVERGANG TIL EFTERLØN Fødselsår Halvår Efterlønsalder Periode FP-alder Gamle regler lav/høj år/3år Første halvår 60½ 5 år/3år 65½ 1954 Andet halvår 61 5 år/3år Første halvår 61½ 5 år/3år 66½ 1955 Andet halvår 62 5 år/3år 67 Overgangsregler 1956 Første halvår 62½ 4½ / 3 år Andet halvår 63 4 / 3 år Første halvår 63½ 3½ / 3 år 67 Nye regler 1959 Andet halvår 64 3 år Hele året 64 3 år Hele året 65 *) 3 år 68*) 1967 Hele året 66 *) 3 år 69*) *) justeres i henhold til velfærdsreformen første gang 2015

122 EFTERLØN 2014 Ved Lav efterløn er satsen kr (maks.) Ved Høj efterløn er satsen kr (maks.) Betingelse for den høje efterløn: 1. Der er gået 2 år fra udstedelsen af efterlønsbeviset 2. Der er arbejdet min timer Ved overgang til den høje efterløn optjenes en Skattefri præmie, som udbetales ved overgang til folkepension kr. pr. 481 timer - maks. kr

123 MODREGNING EFTERLØN GAMLE REGLER 2 års regel IKKE opfyldt Ingen udbetaling Udbetaling Aldersopsparing/Kap.pension privat Aldersopsparing/Kap.pension arb. Ratepension privat Livrente ophør privat 3% af 60 årssaldoen Bundfradrag kr. 3% af 60 årssaldoen Bundfradrag kr. Ratepension arb. Livrente ophør arb. 3% af 60 årssaldoen Bundfradrag kr. 50% af det udbetalte INGEN bundfradrag Livrente livsvarig privat 48% af tilsagnet v. 60 år Bundfradrag kr. 48% af tilsagnet v. 60 år Bundfradrag kr. Livrente livsvarig arbejdsgiver 48% af tilsagnet v. 60 år Bundfradrag kr. 50% af det udbetalte INGEN bundfradrag

124 MODREGNING EFTERLØN GAMLE REGLER 2 års regel opfyldt Ingen udbetaling Udbetaling Alle typer undtagen ratepension og livrenter hvor arbejdsgiver bidrager Ingen modregning Ingen modregning Ratepension og livrenter hvor arbejdsgiver bidrager Ingen modregning 55% af det udbetalte

125 SKÆRPET MODREGNING I EFTERLØN Der indføres skærpede regler for modregning i efterløn for pensionsformuer Ingen bundfradrag Modregning gælder i hele efterlønsperioden

126 NYE MODREGNINGSREGLER I EFTERLØNNEN Intet bundfradrag Kapitalpension (depotværdi) Arbejdsgiver og Privat Ratepension Privat (depotværdi) (med eller uden udbetaling i efterlønsperioden Ratepension Arbejdsgiver (depotværdi) (uden udbetaling i efterlønsperioden) Ratepension Arbejdsgiver (med udbetaling i efterlønsperioden) Livsvarig Livrente Privat (med eller udbetaling i efterlønsperioden) Livsvarig livrente Arbejdsgiver (med eller uden udbetaling i efterlønsperioden) 4% af saldo x x x 64% af udbetaling x x x

127 SELVSTÆNDIGE OG EFTERLØN Hvis man har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan man fortsætte med sin virksomhed på nedsat tid i efterlønsperioden. Der er flere muligheder: 18½ time pr. uge 962 timer pr. år 400 timer pr. år Få altid accept fra A-kassen

128 SELVSTÆNDIGE OG EFTERLØN Nogle A-kasser accepterer, at personer kan have en virksomhedsskatteordning og samtidig gå på efterløn. Der kræves dog dokumentation for, at der ikke udføres arbejde f.eks. kan udlejningsejendommen have en vicevært Jeg laver ingenting!!!!! Nogle kræver også at der ikke trækkes midler ud af virksomheden

129 SELVSTÆNDIGE OG EFTERLØN Lovgivningen accepterer at personer kan have en virksomhedsskatteordning og samtidig gå på efterløn. Kravene er bl.a.: Hovedbeskæftigelsen stoppes inden overgangen til efterløn f.eks. salg af virksomhed. Virksomhedsskatteordningen fortsætter f.eks. ved hjælp af en lille udlejningsejendom/forældrekøbslejlighed. Denne bibeskæftigelse ændres til formueforvaltning. Der må ikke være personligt arbejde forbundet med udlejningen se CKA-vejledende udtalelse fra Der er strenge krav til udlejning af tidligere driftslokaler m.m. spørg derfor altid A-kassen

130 EFTERLØN OG 15A OPHØRSPENSION Reduktion i efterløn beregnes med de gamle regler med værdier ved 60 år. Etablering af en ophørspension imellem 60 og 62 år vil medføre en omberegning af efterlønnen. Ingen betydning såfremt overgang til efterløn fra 62 år eller senere, idet der er tale om en privat ordning. Ny tilbagetrækningsreform fuld reduktion med 4% af saldoen.

131 ANDET VI SKAL TÆNKE PÅ? Udligningsskatten Skattenedslag for seniorer Opsat Folkepension Opsat ATP

132 UDLIGNINGSSKATTEN Alle løbende pensionsudbetalinger Arbejdsmarkedspensioner Folkepension og ATP Private pensionsordninger Tjenestemandspensioner, ministerpensioner m.m. bliver pålagt 6% udligningsskat, hvis den samlede udbetaling overstiger kr. (2014) Der kan muligvis overføres et uudnyttet bundfradrag på op til kr. (2014) mellem ægtefæller.

133 UDLIGNINGSSKATTEN Udligningsskat på de årlige pensionsudbetaling der overstiger (2014) Skattesats 6% 5% 4% 3% 2% 1%

134 SKATTENEDSLAG FOR SENIORER Bliver du på arbejdsmarkedet til og med det år du fylder 64 år, kan du muligvis få et nedslag i skatten. Muligheden gælder for personer født i perioden Personerne er altså i dag over 60 år.

135 BETINGELSER FOR SKATTENEDSLAG TIL SENIORER 1. Indkomst loft i de år hvor du fylder 57, 58 og 59 Den gennemsnitlige indkomst før AM-bidrag maksimalt i gennemsnit kr. 2. I de indkomstår hvor personen fylder 60, 61, 62, 63 og 64, skal indkomsten som minimum være (2014) Timeantallet skal som minimum være 27 timer om ugen. Sidstnævnte styres ved at der her er tale om fuld ATP bidrag. Skat sørger for registrering af data ligger i skattemappen.

136 SKATTENEDSLAGET Skattenedslaget opnås ved tilbagebetaling af det AM-bidrag man selv har betalt i de år man fyldte 60, 61, 62, 63 og 64, dog maksimalt (2013), kr. (2014) for hvert år, og maksimalt kr. De kr. beregnes ud fra det mindste tal af AM-bidrag i årene maksimalt kr. pr. år 40% af AM-bidrag i det år man fylder 64

137 BEREGNING AF SKATTENEDSLAG Indkomstår Udbetaling 2013/2014 Det mindste beløb Personen fylder år 61 år 62 år 63 år 64 år AM-pligtig indkomst kr kr kr kr kr. Skattenedslag for betalt AM-bidrag dog maks (2008 tal) 40% af AM-bidrags indkomst i det år du fylder kr kr kr kr kr kr kr kr. Nedslaget på kr. gælder fra 2014

138 OPSAT FOLKEPENSION Folkepensionen kan opsættes i op til 10 år. Såfremt personen deltager aktivt på arbejdsmarkedet i minimum 1000 timer årligt (ca. 19 timer ugentligt) vil pensionen blive forhøjet ud fra en beregnet venteprocent. Venteprocenten tager udgangspunkt i det antal måneder man venter med at få pensionen udbetalt og den gennemsnitlige middellevetid på pensionstidspunktet. Det er både grundbeløbet og pensionstillægget der forhøjes.

139 OPSAT FOLKEPENSION TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1) År/Må

140 OPSAT FOLKEPENSION Eksempel: Personen udsætter pensioneringen fra 65 år til 70 år (60 måneder) Middellevetiden for en der lige er fyldt 70 årig i dag er 178 måneder. Ventetidsprocenten (60/178)x100=34% Grundbeløbet vil udgøre x 1,34 Pensionstillæg (enlig) x 1,34 Pensionstillæg (samgifte) x 1,34

141 ATP Udbetales livsvarigt fra 65. Såfremt personen har været medlem af ATP siden 1964 vil der fra 2013 blive udbetalt ca kr. 65 år 0 % 66 år 5 % 67 år 10 % 68 år 17 % 69 år 26 % 70 år 37 % ATP kan opsættes frem til 75 år

142 OPTIMERINGSMULIGHEDER SOM PENSIONIST VIRKSOMHEDSORDNINGEN

143 VIRKSOMHEDSORDNINGEN (VSO) Hvad gør jeres kunder typisk ved pensionering, hvis de har en virksomhed med stort opsparet overskud? Eksempler: Anskaffer en lejlighed til udlejning - formueforvaltning Det opsparede overskud bliver kundens pensionsopsparing eller en del af den.

144 VIRKSOMHEDSORDNINGENS VIRKEMÅDE Overskud efter renter Kapitalafkast Opsparet overskud Personlig indkomst Kapitalindkomst 33%, 36,7%, 42% A`kontoskat 24½% Personlig indkomst 36,7%, 51,7 + AMB og evt. kirkeskat

145 VIRKSOMHEDSORDNINGEN (VSO) Hvad nu hvis kundens behov tilsiger, at der er behov for et udtræk fra VSO på f.eks kr. efter AMB om året Eksempler: Udtræk kr. Reduktion i grundbeløb ( x 30%) kr. HVAD BLIVER KUNDENS REELE SKAT VED UDTRÆKKET FRA VSO???

146 FORDELE/ULEMPER VED PENSION KONTRA VSO Nogle fordele: - Ingen modregning i folkepensionens grundbeløb ved udbetaling. - 40% afgift ved dødsfald dødsbobeskatning ved VSO er 50%. Nogle arvinger kan undgå skat hvis forudsætningerne er til stede. - Afkastbeskatning 15,3%. - Kreditorbeskyttelse - bedre investeringsmuligheder f.eks. enkeltaktier En måske stor ulempe: - kræver likviditet i opsparingsperioden

147 L200 HASTE-INDGREB MOD VSO Virksomhedsordningen Lovforslag L-200: Fremsat 11/ (dagen efter Folketinget gik på sommerferie!!) slag/l200/20131_l200_som_fremsat.pdf Ændringsforslag fremsat 3/ /bilag/8/ pdf Betænkning afgivet den 8/ Vedtaget i Folketinget den 9/ (inden folketinget samles igen!!)

148 L-200 VÆSENTLIGE ELEMENTER OG KONSEKVENSER Man kan ikke længere afvikle privat gæld med lavt beskattede virksomhedsmidler Ingen opsparing i VSO fra 11/6-2014, hvis man har negativ indskudskonto 10/ (bagatelgrænse) eller negativ indskudskonto under bagatelgrænsen forøges Fradragsværdi af private renteudgifter i VSO bringes på niveau med et alm. privat fradrag Rentekorrektionssats forhøjes med 3 procentpoint (fra og med indkomstår 2015) Ikke længere muligt at stille virksomhedsaktiver til sikkerhed for privat gæld gamle sikkerheder fjerner mulighed for fremtidig opsparing i VSO (OBS: bagatelgrænse og overgangsperiode frem til ultimo 2017) Nye sikkerheder fra og med 11/ udløser beskatning af et beløb svarende til den private gæld (sikkerheden hvis denne er mindre) Undtagelser. Bagatelgrænse på kr. 10/ for gammel sikkerhedsstillelse og neg. Indskudskonto. Sædvanlig forretningsmæssig disposition (eks. 3. parts pant) Blandet benyttet ejendom (eks. Landbrug) Bankskift 11/ / (ny sikkerhed der afløser en gammel ) NB: IKKE forhøjelser!!!!

149 VSO-AKTIVER STILLET TIL SIKKERHED FOR PRIVAT GÆLD Situation Konsekvens Muligheder Stillet sikkerhed 10/ eller tidligere (over bagatelgrænse kr. sammen med evt. negativ indskudskonto) Stillet sikkerhed fra 11/ Ingen opsparing i VSO fra 11/6-2014, så længe sikkerhed består. Opsparing 11/ til Efterbeskatning 1/ hvis sikkerheder ikke er afviklet inden 31/ Sikkerhed beskattes som en overførsel uden om hæverækkefølgen. Skal måles på tidspunktet hvor sikkerheden bliver stillet. Mulighed for fremtidig opsparing Afvikling af sikkerhedsstillelse nu! Afvikling af sikkerhedsstillelse inden 31/ Undgå at stille VSO-aktiver til sikkerhed for privat gæld OBS: Kassekredit og virksomhedspant!! OBS: sikkerheder undtaget fra beskatning

150 KREDITMÆSSIGE OVERVEJELSER. PI slipper sandsynligvis ikke bare sikkerheder uden videre!! Der findes kunder, der synes bankerne bør slippe sikkerhederne for den private gæld. Der findes kunder, der synes PI blot burde være tilfredse med den almindelige modregningsret. Hvis der er overdækning af sikkerheder, kan man tage en dialog om sletning af denne del. Hvis muligt kan der gives sikkerheder i private aktiver i stedet. Kunderne får frem til ultimo 2017 til at afvikle/ændre. Sikkerhedsstillelse fremover Sikkerhed i virksomhedsaktiver for privat gæld vil udløse beskatning (værre end hævning!!) Det har nu større betydning end før at vide, om aktivet og gælden tilhører VSO! Stadig uløste problemer f.eks: Bankers generelle modregningsret Hensigtserklæring Virksomhedspant kassekredit

151 EN LILLE OPGAVE HOLGER

152 OPTIMERINGSMULIGHEDER - SELSKABER

153 SELSKABER & AKTIER

154 BESKATNING AF INDKOMSTTYPER (2014) Personlig indkomst > ( efter AMB) Kapitalindkomst > (ægtepar) Aktieindkomst > (ægtepar) Ca. 56,4% Inkl. AMB og 0,9% kirkeskat 42,0% i 2014 plus kirke 0,9% 42% Overskud 24½% skat 100,0 24,5 Genvundne afskrivninger (Personlig indkomst) Ejendomsavance (kapitalindkomst) = udbytte 42% skat 75,5 31,7 Netto 43,8 Skat 56,20%

155 TYPISKE SELSKABSFORMER Etablering af driftsselskab og/eller holdingselskabskonstruktion A/S 1 Holding A/S

156 EKSEMPEL kr. til 27% udbytteskat. Reel beskatning = 44,9% Holdingselskab Værdi d.d. ca tkr. Heraf tkr. værdi af driftsselskabet Over kr. til 42% udbytteskat. Reel beskatning = 56,2% Driftsselskabet Indtjening tkr. før skat 750 tkr. efter 25% selskabsskat

157 AFLØNNING AF HOVEDAKTIONÆR Lønindkomst fra selskabet Personlig indkomst Udbytte fra selskabet (drift og holding) 27% af de første kr. 42% af beløbet over kr. Pensionsordning fra driftsselskabet

158 PENSIONSORDNING - HOVEDAKTIONÆR Pensionsordning kan etableres som en arbejdsgiverordning Det kræver sammenhæng mellem arbejdsindsats og samlet aflønning Fuldt fradrag på betalingstidspunktet Husk: nye regler for ratepension: loft på kr. for hvert cpr.nr.

159 HOLDINGSELSKAB Holdingselskab er ofte en pengetank Kan der ikke dokumenteres en arbejdsindsats, kan der ikke oprettes en arbejdsgiverordning. Praksis: Større holdingselskaber giver som hovedregel mulighed for en løn på ca kr. Men: SKATs godkendelse heraf anbefales klart! Ellers risiko for at indskuddet bliver betragtet som maskeret udbytte. Konsekvens: At lønfradraget underkendes og hvis f.eks. Beløbet er anvendt til pension betragtes det som engangs-indskud.

160 DRIFT OG HOLDINGSELSKAB Maskeret udbytte: Selskabets afholdelse af alle typer af udgifter som er afholdt i aktionærens interesse. Invitere hele familien til fødselsdag på selskabets regning. Ikke erhvervsmæssig virksomhed Sponsorudgifter Løn og bestyrelseshonorar m.m. En forudsætning for at Skat kan statuere maskeret udbytte er at den afholdte udgift ikke kan anses som fradragsberettiget iht. Statsskattelovens 6a

161 SELSKAB OG MULIGHEDER Optimering imellem løn og udbytte

162 SKATTEREFORMENS BETYDNING FOR HOVEDAKTIONÆRER Eksempel: 2014 Personlig indkomst: Bundskat 36,7% Topskat - skrå skatteloft 51,7% Kirkeskat gns. 0,9% AMB 8,0% Udtræk som udbytte: 27% af < kr. = 44,89% 42% af > kr. = 56,21% 2014 med kirkeskat: Lønindkomst før AM-bidrag op til kr. = 42,60% Lønindkomst før AM-bidrag over kr. = 56,40%

163 VÆKSTPLAN.DK I forbindelse med vedtagelsen af vækstpan.dk blev det aftalt at selskabsskatten og a`contoskatten reduceres fra 25% til 22%. Reduktionen indfases frem til % 24,5% 23,5% 22%

164 VÆKSTPLANENS BETYDNING FOR HOVEDAKTIONÆRER Udtræk som udbytte 2016 (22% selskabsskat) 27% af < kr. = 43,06% 42% af > kr. = 54,76%

165 CASE INGENIØR SØREN PETER

166 SØREN PETER LØSNING (2014) Holdingselskab Værdi d.d. ca tkr. Heraf tkr. værdi af driftsselskabet (ved uændret indtjening ca tkr. ved 60 år) kr. til 27% udbytteskat. Reel beskatning = 44,9% Over kr. til 42% udbytteskat. Reel beskatning = 56,2% Driftsselskabet Indtjening ca tkr.

167 SØREN PETER - LØSNING Driftsselskab Hæve lønnen og indbetale den indkomst der er i topskat på livsvarig livrente. Evt. manglende likviditet hæves som udbytte i holdingselskabet Løn 51,7% + AMB Beskatning af P.I under kr. ( i 2022) : 37,6% + AMB = 42,60% Rate Ratepension ATP Grundbeløb År

168 HOVEDAKTIONÆR - OPHØRSPENSION (PBL 15 A)

169 HOVEDAKTIONÆR - OPHØRSPENSION (PBL 15 A) Kan bruges af hovedaktionærer i forbindelse med virksomhedsophør Indbetalingen kan højst andrage de skattepligtige avancer, der er opstået ved salg af aktier/anparter Der kan højst indbetales kr. (2014) Man skal være fyldt 55 år Der er ingen øvre aldersgrænse

170 HOVEDAKTIONÆR - OPHØRSPENSION (PBL 15 A) Man skal have været hovedaktionær i mindst 10 år inden for de sidste 15 år 25% af aktierne eller 50% af stemmerne Virksomheden må ikke i væsentligt omfang have bestået af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af værdipapirer pengetankreglen - maksimalt 50% af aktiver/indtjening herfra. Pensionsordningen kan være en ratepension (også efter 75 år) eller en livrente Fradrag for indbetalingen gives i indbetalingsåret og skal ikke fordeles over 10 år 5-års-reglen gælder ved ratepension

171 HOVEDAKTIONÆR - OPHØRSPENSION Hovedaktionær fordel ved: Arveplanlægning 40% afgift ved død Kreditorbeskyttelse Gælder kun ejer af driftsselskab Dvs. ingen mulighed, hvis holdingselskab ejer driftsselskabet

172 TAK FOR DENNE GANG. OG KOM GODT HJEM

173 INDHOLDET I PRÆSENTATIONEN ER UDARBEJDET TIL UNDERVISNINGSBRUG. VI TILSTRÆBER, AT INDHOLDET ER KORREKT OG UDTRYK FOR GÆLDENDE RET, MEN EVENTUELLE FEJL KAN IKKE MEDFØRE ANSVAR FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER, OG INDHOLDET KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. DER HENVISES TIL VORES ALMINDELIGE BETINGELSER PKT. A.7. FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere